Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60"

Transkript

1 Byrådssak 118/15 Bybarnehagestandard for Bergen kommune LRS ESARK Hva saken gjelder: Det har vært en betydelig vekst i antall barnehageplasser i Bergen kommune. I perioden økte antall barnehageplasser med plasser. Lovfestet rett til barnehage ble innført fra 1. januar 2009 og Bergen kommune har innfridd barnehageretten årlig siden dette. Bystyret har som ambisjon og mål at alle skal få tilbud om barnehageplass der hvor søker ønsker plass, men det har vist seg spesielt vanskelig å realisere full bydelsvis barnehagedekning i sentrumsnære bydeler med knapphet på egnede tomter. Samtidig har andre bydeler overkapasitet. Byrådet legger i 2015 fram en egen barnehagebruksplan. I planen vil en se på den framtidige barnehagestrukturen i Bergen, vurdere strukturtiltak i bydeler med overkapasitet og hvordan tilbudet kan vris slik at søkerne får barnehageplass der en ønsker plass. Byrådet mener at virkemidlene for å få på plass nok barnehageplasser i spesielt utfordrende områder, ikke er tilstrekkelig. På denne bakgrunn har byråd for barnehage og skole varslet at det i forkant for rulleringen av barnehagebruksplanen vil bli lagt fram en egen sak om bybarnehagestandard som et virkemiddel for å få etablert tilstrekkelig antall barnehageplasser i sentrumsnære bydeler med særlige utfordringer i forhold til uteareal og parkering. Det er i bydelene Bergenhus og Årstad at utfordringene har vært størst, og i denne omgang foreslås det derfor at bybarnehagestandarden legges til grunn i disse to byområdene ved etablering av barnehageplasser som krever ny godkjenning. En vedtatt bybarnehagestandard vil muliggjøre etablering av flere barnehageplasser i de sentrumsnære bydelene. Byrådet vil behandle bybarnehagestandarden før rulleringen av barnehagebruksplanen, men konkrete prosjekter etter bybarnehagestandarden vil komme i barnehagebruksplanen. Bybarnehagestandarden sees også i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel, som nylig er lagt ut på høring. Høringsperioden varer fram til 18. mai. Byrådets visjon for fremtiden er en AKTIV og ATTRAKTIV by, og med dette som utvalgte satsingsområder for byen vil byrådet møte utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en mer kompakt og velfungerende by hvor innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen. Bergen som «gåby» innebærer nærhet til tjenester, mindre bilbruk og en by som er trafikksikker og tilrettelagt for sykkel. For å nå målet skal det satses på effektivt og attraktivt gangnett og utbygging og tjenestetilbud som gjør det lettere for folk å gå i hverdagen. Byen skal også være «kompakt og trygg»; og for å nå dette målet skal det satses på nettverk av urbane senterområder med god kollektivdekning og samordning og sambruk av offentlige tjenester i tilknytning til disse. Byrom og parker skal tilrettelegges for allsidig bruk og rekreasjon. I Kunnskapsdepartementets merknader til barnehageloven av er det gitt en veiledende norm for barns lekeareal. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4m 2 netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være omlag seks ganger så stort som leke - og oppholdsarealet inne (Rundskriv F-08/2006). 1

2 Det er opp til den enkelte barnehageeier å fastsette barnehagens leke- og oppholdsareal per barn innenfor den veiledende normen, og de enkelte barnehageeiere kan følgelig ha ulike arealkrav. For de kommunale barnehagene i Bergen har bystyret fastsatt arealnormen for leke- og oppholdsareal inne til 5m 2 for barn under tre år og 4 m 2 for barn over tre år (jfr. B-sak 56/12). Kommunen som godkjenningsmyndighet skal fastsette hvor mye av barnehagens areal i private som i kommunale som kan godkjennes som leke- og oppholdsareal. Når det gjelder hvordan andre kommuner praktiserer krav til størrelse på uteområdet i sentrumsbarnehager, har Bergen kommune innhentet opplysninger fra kommunene Oslo, Drammen og Trondheim. Oversikten følger saken som vedlegg. Av svarene fra de tre kommunene ser vi at det er allmenn enighet blant godkjenningsinstansene om behovet for dispensasjon fra veiledende norm for uteareal i sentrumsbarnehagene Oslo kommune opplyser at ingen av sentrumsbarnehagene har uteområder etter anbefalt nasjonal arealnorm. Praksis i Oslo er at en ikke skal gå under 60 % av anbefalt norm for uteområdet, samtidig som en er bevisst på å ha høy kvalitet på den utelekeplassen man har. Noen barnehager har et romslig areal inne for å kompensere. Drammen kommune opplyser at i mange av de sentrumsnære barnehagene er uteområdene % av normen, og at man har en god praksis på å ta i bruk parkanlegg og offentlige lekeplasser. Trondheim kommune har samme krav til størrelsen på uteområdene i sentrumsbarnehager som ellers i kommunen; satt til 24 m2 per barn. Denne arealnormen er vedtatt av bystyret i Trondheim. Barnehagemyndigheten i Trondheim samarbeider ellers godt med byplankontoret for å få til at barnehager, parker og friområder etableres i nærhet av hverandre. De fleste av de sentrumsnære barnehagene i Bergen kommune er allerede godkjent med et langt mindre uteareal enn det som framkommer av den veiledende normen. Byrådet anbefaler i denne sak å sette veiledende norm for uteareal til 24 m 2 per barn 1 for alle aldersgrupper i de kommunale barnehager i Bergen kommune. Bybarnehagestandarden vil innebære at det gis dispensasjon for dette utearealet. I saken foreslås det at størrelsen på utearealet i barnehager etter bybarnehagestandard normalt ikke skal gå under 40 % av den nye normen på 24 m 2 per barn. De ulike barnegruppene vil bruke arealet til ulik tid. Det må også framkomme hvordan redusert uteareal kompenseres med andre kvaliteter. De ansatte tas med i arbeidet som går på sikkerhetsvurdering knyttet til aktivitet utenfor barnehagen. Barnehageloven 2 om Barnehagens innhold sier om barnehagen at den skal «gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter». Byrådet mener at en kan ta vare på kvalitetsog funksjonskravene i denne bestemmelsen også med et redusert uteareal og med bruk av kompenserende andre kvaliteter. Bybarnehagestandarden innebærer også at det gis dispensasjon fra de kommunale parkeringsbestemmelsene. Dersom det er knapphet på areal bør dette i sin helhet avsettes til lekeareal. Utgangspunktet er at tiltak etter bybarnehagestandard har god tilkomst/infrastruktur, godt kollektivtilbud med buss og bybane og/eller er nærmiljøbarnehager som barn og foreldre kan gå eller sykle til. En barnehage etter bybarnehagestandard må ha god sykkelparkering. Det må framgå av den enkelte barnehages vedtekter at barnehagen ikke har parkeringsplasser, men har trafikksikre avsettingsmuligheter. I forbindelse med utredning av bybarnehagestandarden har det vært dialog og møter med øvrige byrådsavdelinger med tilhørende etater, med formål å informere om det pågående utredningsarbeidet, involvere samt få innspill til saken før den legges fram for politisk behandling. 1 6 ganger 4m 2, som er netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år 2

3 Forslag til bybarnehagestandard Bybarnehagestandarden legges i denne omgang til grunn i byområdene Bergenhus og Årstad ved etablering av barnehageplasser som krever ny godkjenning. Størrelsen på utearealet i barnehager etter bybarnehagestandard skal normalt ikke gå under 40 % av vedtatt norm på 24 m 2 per barn. Dersom det skal reduseres ytterligere på utearealet må dette vurderes i det enkelte tilfelle. Det skal avsettes et minimum uteareal av høy kvalitet. Når utearealet er lite er det viktig at barnegruppene i barnehagen bruker arealet til ulik tid etter en fastsatt aktivitetsplan. Der bybarnehagestandarden legges til grunn må det framgå hvordan redusert uteareal kompenseres med andre kvaliteter. Det må foreligge planer for hvilke konkrete tilgjengelige areal barnehagen skal benytte, som sambruk av uteareal og lekeplasser, bruk av offentlige rom, kulturtilbud, parker, grøntanlegg, gatetun, byfjellene eller bruk av buss/bane til egnede lekeområder. Bybarnehagestandarden innebærer at det gis dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene, slik at tilgjengelig uteareal kan benyttes til lekeareal. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets oppgaver og enekompetanse vedtatt av Bergen bystyre i møte , sak 21-11, endret ihht. vedtak , sak , 3.2: Vedtak i politiske enkeltsaker. Enkeltsaker som innebærer prinsipielle politiske avveiinger. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak 1. Veiledende norm for utearealet settes til 24 m 2 per barn for alle aldersgrupper i de kommunale barnehagene i Bergen kommune og vedtektene endres i tråd med dette. 2. Bystyret vedtar bybarnehagestandarden i tråd med saksutredningen, som et virkemiddel for å få opprettet barnehageplasser i Bergenhus og Årstad byområder som har særlige utfordringer i forhold til uteareal og parkering. 3. Størrelsen på utearealet i barnehager etter bybarnehagestandard skal normalt ikke gå under 40 % av den nye normen på 24 m Forslag til konkrete prosjekter etter bybarnehagestandarden vil komme i barnehagebruksplanen som legges fram i Dato: 7. april 2015 Denne saken er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Jana Midelfart Hoff byråd for barnehage og skole Vedlegg: Oversikt fra Oslo, Drammen og Trondheim kommuner i forhold til krav til uteareal i sentrumsbarnehager Innspill til drøftingssak om bybarnehagestandard fra Utdanningsforbundet Byrådsavdeling for helse og omsorg sin vurdering om bybarnehagestandard Notat fra Etat for helsetjenester vedr. bybarnehagestandarden for Bergen kommune 3

4 Saksutredning Bakgrunn Det har vært en betydelig vekst i antall barnehageplasser i Bergen kommune de siste 10 årene. Ved utgangen av 2003 hadde barn en barnehageplass i Bergen kommune. Pr var det tilsvarende tallet barn. Det betyr en økning på barnehageplasser over en tiårsperiode. Lovfestet rett til barnehage ble innført fra 1. januar Lovfestet rett til barnehage betyr at som betyr at alle barn som søker innen 1.mars og som fyller ett år er innen utgangen av august måned er tilbudt plass i barnehage innen utgangen av august. Bergen kommune har årlig innfridd den lovfestet retten; i mai 2014 for sjette år på rad. Bystyret har som ambisjon og mål at alle skal få tilbud om barnehageplass der hvor søker ønsker plass. Det har imidlertid vist seg spesielt vanskelig å realisere full bydelsvis barnehagedekning i sentrumsnære bydeler med knapphet på egnede tomter, noe som gir utfordringer når det gjelder uteareal og parkering. Byrådet legger i 2015 fram en egen barnehagebruksplan. Planen vil se på den framtidige barnehagestrukturen i Bergen, vurdere strukturtiltak i bydeler med overkapasitet og hvordan tilbudet kan vris slik at søkerne får barnehageplass der en ønsker plass. Hvorfor en bybarnehagestandard? Byrådet mener at en per i dag ikke har de tilstrekkelige virkemidlene for å få på plass nok barnehageplasser i sentrumsnære bydeler med særlige utfordringer når det gjelder uteareal og parkering. Byråd for barnehage og skole har tidligere varslet at det i forkant av rulleringen av barnehagebruksplanen vil bli lagt fram politisk sak om bybarnehagestandard for barnehager i sentrumsnære bydeler. En vedtatt bybarnehagestandard vil muliggjøre etablering av flere barnehageplasser i de sentrumsnære bydelene. Det er i bydelene Bergenhus og Årstad at utfordringene har vært størst, og i denne omgang foreslås det derfor at bybarnehagestandarden legges til grunn i disse to byområdene ved etablering av barnehageplasser som krever ny godkjenning. Byrådet vil behandle bybarnehagestandarden før rulleringen av barnehagebruksplanen, mens konkrete prosjekter etter bybarnehagestandarden vil komme i barnehagebruksplanen. Sammenhengen med kommunalplanens samfunnsdel Det pågår arbeid med ny kommuneplan for Bergen, og planprogrammet ble vedtatt av bystyret i november Kommuneplanens arealdel skal vedtas først i 2016, mens kommuneplanens samfunnsdel nylig er lagt ut på høring. Høringsperioden varer fram til 18. mai og samfunnsdelen skal etter planen behandles i bystyret i juni Byrådets visjon for fremtiden er en AKTIV og ATTRAKTIV by. Planen beskriver fire satsingsområder for å nå visjonen om en aktiv by: Gåbyen - Fremtidsrettet - Engasjert - Drivkraft i regionen. Den beskriver videre fire satsingsområder for å nå visjonen om en attraktiv by: Kompakt Mangfoldig Trygg Særpreget. «Gåbyen» Bergen innebærer nærhet til tjenester, mindre bilbruk og en by som er trafikksikker og tilrettelagt for sykkel. For å nå målet skal det satses på effektivt og attraktivt gangnett og utbygging og tjenestetilbud som gjør det lettere for folk å gå i hverdagen. Byen skal også være «kompakt og trygg»; og for å nå dette målet skal det satses på nettverk av urbane senterområder med god kollektivdekning og samordning og sambruk av offentlige tjenester i tilknytning til disse. Byrom og parker skal tilrettelegges for allsidig bruk og rekreasjon. Veiledende norm for inne- og uteareal i barnehagen Barnehageloven har ikke en egen bestemmelse på barnehagens inne- og uteareal. I Kunnskapsdepartementets merknader til barnehageloven av er det gitt en veiledende norm for barns lekeareal; veiledende norm for barns lekeareal inne er 4m 2 netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer 4

5 per barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være omlag seks ganger så stort som leke - og oppholdsarealet inne (Rundskriv F-08/2006). Det er opp til den enkelte barnehageeier å fastsette barnehagens leke- og oppholdsareal per barn innenfor den veiledende normen, og de enkelte barnehageeiere kan følgelig ha ulike arealkrav. For de kommunale barnehagene i Bergen har bystyret fastsatt arealnormen for leke- og oppholdsareal inne til 5m 2 for barn under tre år og 4 m 2 for barn over tre år (jfr. B-sak 56/12). Kommunen som godkjenningsmyndighet skal fastsette hvor mye av barnehagens areal som kan godkjennes som leke- og oppholdsareal. Praksis i andre kommuner Når det gjelder hvordan andre kommuner praktiserer krav til størrelse på uteområdet i sine sentrumsbarnehager, har Bergen kommune innhentet opplysninger fra kommunene Oslo, Drammen og Trondheim. Oversikten i sin helhet følger saken som vedlegg. Av svarene fra de tre kommunene ser vi at det er allmenn enighet blant godkjenningsinstansene om behovet for dispensasjon fra veiledende norm for uteareal i sentrumsbarnehagene. Oslo kommune opplyser at ingen av sentrumsbarnehagene har uteområder etter anbefalt nasjonal arealnorm. Praksis i Oslo er at en ikke skal gå under 60 % av anbefalt norm for uteområdet, samtidig som en er bevisst på å ha høy kvalitet på den utelekeplassen man har. Noen barnehager har et romslig areal inne for å kompensere. Drammen kommune opplyser at i mange av de sentrumsnære barnehagene er uteområder % av normen, og at man har en god praksis på å ta i bruk parkanlegg og offentlige lekeplasser. Trondheim kommune har samme krav til størrelsen på uteområdene i sentrumsbarnehager som ellers i kommunen; satt til 24 m 2 per barn. Denne arealnormen er vedtatt av bystyret i Trondheim. Barnehagemyndigheten i Trondheim samarbeider ellers godt med byplankontoret for å få til at barnehager, parker og friområder etableres i nærhet av hverandre. Uteareal i barnehager etter bybarnehagestandard i Bergen kommune De fleste av de sentrumsnære barnehagene i Bergen kommune er allerede godkjent med et langt mindre uteareal enn det som framkommer av den veiledende normen. Byrådet anbefaler i denne sak å sette veilenende norm for uteareal til 24 m 2 per barn 2 for alle aldersgrupper i de kommunale barnehagene i Bergen kommune. Bybarnehagestandarden vil innebære at det gis dispensasjon for dette utearealet. I saken foreslås det at størrelsen på utearealet i barnehager etter bybarnehagestandard normalt ikke skal gå under 40 % av den nye normen på 24 m 2 per barn. Dagsrytmen til små og store barn er ulik, og når utearealet er mindre enn normen er det viktig at barnegruppene bruker arealet til ulik tid etter en fastsatt aktivitetsplan. Det skal avsettes et minimum uteareal av høy kvalitet. Det må også framkomme hvordan redusert uteareal kompenseres med andre kvaliteter, og foreligge planer for hvilke konkrete tilgjengelige areal barnehagen skal benytte. Dette kan være sambruk av uteareal og lekeplasser, bruk av offentlige rom, kulturtilbud, parker, grøntanlegg, gatetun, byfjellene eller bruk av buss/bane til egnede lekeområder, lekeareal som ikke er på bakkeplan, samt barnehager som en integrert del av andre bygg og/eller andre formål i samme bygg. De ansatte tas med i arbeidet som går på sikkerhetsvurdering knyttet til aktivitet utenfor barnehagen. Barnehageloven 2 om Barnehagens innhold sier om barnehagen at den skal «gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter». Byrådet mener at en kan ta vare på kvalitetsog funksjonskravene i denne bestemmelsen også med et redusert uteareal og med bruk av kompenserende andre kvaliteter. 2 (6 ganger 4m 2, som er netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år ) 5

6 Bybarnehagestandarden innebærer også at det gis dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene. Dersom det er knapphet på areal bør dette i sin helhet avsettes til lekeareal. Utgangspunktet er at tiltak etter bybarnehagestandard vil ha god tilkomst/infrastruktur og et godt kollektivtilbud med buss og bybane. Barnehager etter en bybarnehagestandard vil i stor grad være nærmiljøbarnehager som barn og foreldre kan gå eller sykle til. En barnehage etter bybarnehagestandard må ha god sykkelparkering. Videre må det framgå av den enkelte barnehages vedtekter at barnehagen ikke har parkeringsplasser, men har trafikksikre avsettingsmuligheter. Innspill fra andre byrådsavdelinger I forbindelse med utredning av bybarnehagestandarden har det vært dialog og møter med tre byrådsavdelinger med tilhørende etater. Formålet med disse møtene har vært både å informere om det pågående utredningsarbeidet, involvere samt få innspill til saken før den legges fram for politisk behandling. På møtet med byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, herunder Grønn etat, framkom at Grønn etat er positive til sambruk av parker og grøntareal såfremt det ikke kreves inngjerding og spesiell tilrettelegging som hindrer tilgjengelighet og allmenn bruk av disse områdende. Som godt eksempel på dette trakk de fram samarbeidet om Møregaten miljøgate på Løvstakksiden som sambrukes med Ny- Kronborg oppveksttun. I møtet med byrådsavdeling for helse og omsorg, herunder etat for helsetjenester, ønsket byrådsavdeling for barnehage og skole å få tilbakemelding på bybarnehagestandarden ut ifra en helserelatert tilnærming. Etat for helsetjenester er negativ til redusert uteareal i barnehager og opptatt av at sikkerhet og hygiene blir godt nok ivaretatt. Byrådsavdeling for helse og omsorg ved etat for helsetjenester har kommet med et skriftlig innspill til saken, dette følger saken som vedlegg. På møtet med byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø ble det påpekt at Bergen kommune gjennom reguleringsplaner kan utvikle offentlige, allmenntilgjengelige uteområder slik at disse ikke privatiseres. I den forbindelse kan etablering av sentrumsnære barnehager etter en bybarnehagestandard være med å utvikle byen. Byutvikling påpekte også viktigheten av at slike barnehager etableres opp mot grønne arealer, bybanestopp og offentlige gatetun, at det tilrettelegges for sykkelparkering og at barnehager bør kunne vurderes som en integrert del av andre bygg og/eller andre formål i samme bygg. Fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har etat for bygg og eiendom som byggeier spilt inn at vedlikeholdstekniker (vaktmester) må ha mulighet for å parkere servicebilen ved barnehager. Videre nevnes viktigheten av at det i bybarnehager installeres gode innvendige kjøle- og ventilasjonsanlegg. Dette er noe en vil måtte komme tilbake til når det foreligger konkrete prosjekter. Drøftingsmøte med organisasjonene Bybarnehagestandarden har også vært drøftet med organisasjonene i møte den 11. mars Utdanningsforbundet spilte inn at redusert uteareal ikke må gå ut over barnas mulighet til å utfolde seg fysisk, samt at det ikke bør åpnes for muligheten til en ytterligere reduksjon av størrelsen på utearealet slik det er nevnt i kulepunkt 2, s.3 og s.7 i saken. Utdanningsforbundet mener at bruk av byrommet krever økt bemanning og at det i samarbeid med de ansatte må utarbeides sikkerhetsvurdering knyttet til aktiviteter utenfor barnehagen. Utdanningsforbundet påpeker at dersom det er høyt sykefravær vil mangel på personale kunne hindre muligheten til å bruke byrommet slik det er beskrevet i saken. 6

7 Byrådsavdeling for barnehage og skole legger fram følgende forslag til bybarnehagestandard Bybarnehagestandarden legges i denne omgang til grunn i byområdene Bergenhus og Årstad ved etablering av barnehageplasser som krever ny godkjenning. Størrelsen på utearealet i barnehager etter bybarnehagestandard skal normalt ikke gå under 40 % av vedtatt norm på 24 m 2 per barn. Dersom det skal reduseres ytterligere på utearealet må dette vurderes i det enkelte tilfelle. Det skal avsettes et minimum uteareal av høy kvalitet. Når utearealet er lite er det viktig at barnegruppene i barnehagen bruker arealet til ulik tid etter en fastsatt aktivitetsplan. Der bybarnehagestandarden legges til grunn må det framgå hvordan redusert uteareal kompenseres med andre kvaliteter. Det må foreligge planer for hvilke konkrete tilgjengelige areal barnehagen skal benytte, som sambruk av uteareal og lekeplasser, bruk av offentlige rom, kulturtilbud, parker, grøntanlegg, gatetun, byfjellene eller bruk av buss/bane til egnede lekeområder. Bybarnehagestandarden innebærer at det gis dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene, slik at tilgjengelig uteareal kan benyttes til lekeareal. 7

Dato: 22. desember 2011

Dato: 22. desember 2011 Dato: 22. desember 2011 Byrådssak 3/12 Byrådet Prinsipper for realisering av barnehageretten i 2012-2015 LRS SARK-1252-201018353-181 Hva saken gjelder: Bergen kommune har de siste tre årene oppfylt lovfestet

Detaljer

Byrådssak 195/15 1. Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 ESARK

Byrådssak 195/15 1. Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 ESARK Byrådssak 195/15 1 Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 RICT ESARK-1120-201501330-126 Hva saken gjelder: I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 11-1 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med

Detaljer

Notat fra Etat for Helsetjenester vedr Bybarnehagestandard for Bergen kommune

Notat fra Etat for Helsetjenester vedr Bybarnehagestandard for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for helsetjenester Fagnotat Saksnr.: 201434888-2 Emnekode: HVE-420 Saksbeh: BROY Til: Helse og omsorg felles v/ Nina Mevold Kopi til: Fra: Etat for helsetjenester Dato:

Detaljer

Antall nye bergensere pr år frem til 2030

Antall nye bergensere pr år frem til 2030 Antall nye bergensere pr år frem til 2030 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet for

Detaljer

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET 11.12.17 Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT HVORDAN BIDRAR KPA TIL KVALITET I BERGEN? Mette Svanes Direktør plan- og bygningsetaten

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 4:

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 4: Interpellasjoner til Bystyrets møte 17. februar 2016 interpellasjon nr 3: Bystyret ønsker en kunnskapsbasert tilnærming til mulige tiltak for å forbedre luftkvaliteten i Bergen, og ber byrådet kontinuerlig

Detaljer

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO Byrådssak 57/15 Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-30 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok 27. november 2013 å gjeninnføre oppsigelse av barnehageplass

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK Byrådssak 185/15 Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen LIGA ESARK-20-201419666-7 Hva saken gjelder: Byrådet har i sin politiske plattform fra 2011 uttrykt at det vil «innføre skriftlig vurdering

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Saksansvarlig : Rådmann Arkivnr: Objekt: Saksbehandler : Gunhild Hvidsten K2-A10 Avgjøres av:

Saksansvarlig : Rådmann Arkivnr: Objekt: Saksbehandler : Gunhild Hvidsten K2-A10 Avgjøres av: HOLMESTRAND SAKSUTREDNING KOMMUNE Behandlet av: Møtedato: Sak nummer: Saksansvarlig : Rådmann Arkivnr: Objekt: Saksbehandler : Gunhild Hvidsten K2-A10 Avgjøres av: Arkivsak: 2004001861 KOO HØRING - NY

Detaljer

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring.

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 24/2015 Dato: 21. oktober 2015 Saksnr.: 201500011-24 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til skoler med mellomtrinn Skriftlig

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201404769-7 Saksbehandler: LRS Emnekode: ESARK-20 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 20.mai 2014 Svar på privat

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling. Byråd Anna Elisa Tryti

Byrådsavdeling for byutvikling. Byråd Anna Elisa Tryti Byrådsavdeling for byutvikling Byråd Anna Elisa Tryti BYEN Struktur og funksjon Ambisjon: Norges grønneste storby Sammenhenger Samfunnsdelen Arealdelen Sektorplaner Bedre luftkvalitet i sentrale strøk,

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK Byrådssak 393/16 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ASKI ESARK-2257-201632597-1 Hva saken gjelder: Av økonomiplan for 2015-2018 fremgår det at parallelt med fremleggelsen av barnehagebruksplanen

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Kapittel 4 Akasia Barnehage har følgende innspill til strukturtiltak i byområdene:

Kapittel 4 Akasia Barnehage har følgende innspill til strukturtiltak i byområdene: Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Bergen 7/9-16 Høringsuttalelse Barnehagebruksplan 2016-2030 Viser til høringsutkast av barnehagebruksplan 2016-2030 med saksnummer 201613015.

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november Byrådssak /17 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november LRS ESARK-03-201600938-92 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Byrådssak /14. Trollskogen barnehage avvikling ESARK

Byrådssak /14. Trollskogen barnehage avvikling ESARK Byrådssak /14 Trollskogen barnehage avvikling LRS ESARK-212-201314557-33 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak om avvikling av Trollskogen barnehage i Åsane bydel. Trollskogen barnehage

Detaljer

Statsråden. Vår ref 12/3011- BERGEN KOMMUNE - INNSIGELSER TIL KOMMUNEPIANENS AREALDEL 2010-2021

Statsråden. Vår ref 12/3011- BERGEN KOMMUNE - INNSIGELSER TIL KOMMUNEPIANENS AREALDEL 2010-2021 ._ DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref 2009/5493 Vår ref 12/3011- Dato 2 4 APR. 2013 BERGEN KOMMUNE - INNSIGELSER TIL KOMMUNEPIANENS

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

Tilsyn Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold Tilsyn 2014 Halvdagssamling 11.12.14 Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold Tilsyn 2014 Barnehageloven 8 jf. 16; Kommunens tilsyn med barnehager: Våler, Rygge, Rømskog og Aremark Barnehageloven

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK Byrådssak 1049 /13 Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ASKI ESARK-20-201302330-4 Hva saken gjelder: Ved årsskiftet 2012/13 er sammen åtte midlertidige barnehager i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 274-14 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 274-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 4 1 Bergen

Detaljer

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Byvekstavtale Bergen MÅL: Norges første byvekstavtale signert 01.09.17 Vekst i persontransport: Kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet) Betre mobilitet

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSAJON

SØKNAD OM DISPENSAJON SØKNAD OM DISPENSAJON Eiendom: Gnr 163 Bnr 128 Adresse: Kalfarveien 116 Tiltakshaver: Anders Glesnes Tiltakets art: Bruksendring bolig Viser til søknad om tillatelse til tiltak på ovennevnte eiendom. Eiendommen

Detaljer

RUTINE FOR ETABLERING AV NYE, IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER, INKLUDERT SJEKKLISTE. Sjekkliste gjelder for barnehage

RUTINE FOR ETABLERING AV NYE, IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER, INKLUDERT SJEKKLISTE. Sjekkliste gjelder for barnehage RUTINE FOR ETABLERING AV NYE, IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER, INKLUDERT SJEKKLISTE Versjon: 1.0 Vedtatt 30.10.2013 i Hurdal kommunestyre. Sjekkliste gjelder for barnehage 1. Privat utbygger henvender

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Liveable Cities Levende Oslo

Liveable Cities Levende Oslo Liveable Cities Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 15.januar 2016 Agenda Velkommen til Oslo hvordan ser vi på byene våre? Liveable Cities Levelige byer paradigmeskifte internasjonale begrep Liveable Oslo

Detaljer

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling Byrådssak 327/16 Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid 64100000, ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201416760-77 Hva saken gjelder: Bergen kommune ved Etat

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE Innholdsfortegnelse Lovgrunnlaget for godkjenning... 3 6.Virksomhetens plikt til å søke godkjenning... 3 10. Godkjenning... 3 Klage på behandling om godkjenning...

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet.

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 5/09 EVENTUELL UTVIDELSE/OMBYGGING I BARNEHAGENE 6/09 ARBEIDSGIVERPOLITISKE

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk?

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Kan vi videreføre Grønn etats visjon: «Pusterom i levende landskap» Ved etatsjef Sissel Lerum Januar 2015 Hvilke endringer er skjedd med grøntforvaltningen

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven)

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven) AGDENES KOMMUNE Mølnbukt Barnehage v/styrer Hjørdis Fremstad 7318 AGDENES LENSVIK, 02.05.2016 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 16/479-7 J07 AGK/AGK/EVS Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3173 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERT LEKEPLASS I SAGVEIENIGANGSETTING AV PROSESS FOR ERVERV ELLER BRUKSAVTALE Saksbehandler: Tone D Wabakken Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Tildeling av kommunalt tilskudd til nye ikke-kommunale barnehageplasser og justering av retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd

Tildeling av kommunalt tilskudd til nye ikke-kommunale barnehageplasser og justering av retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd Byrådssak 1256 /14 Tildeling av kommunalt tilskudd til nye ikke-kommunale barnehageplasser og justering av retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd HALD ESARK-1252-201300033-61 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak 379/14. Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen ESARK

Byrådssak 379/14. Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen ESARK Byrådssak 379/14 Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014 LRS ESARK-2237-201300678-157 Hva saken gjelder: Bystyret i Bergen har vedtatt at det årlig skal legges frem kvalitetsmelding for barnehagene

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK Byrådssak 1214 /15 Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting OHST ESARK-6240-201511404-2 Hva saken gjelder: Som oppfølging av bystyrevedtak av 17.10. 2011 (sak 190/11), vedtok bystyret i sak 282/14

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Åpen. Årnsetflata 8. Ordinær Familie- Friluftsbarnehage: X barnehage: barnehage: barnehage:

Åpen. Årnsetflata 8. Ordinær Familie- Friluftsbarnehage: X barnehage: barnehage: barnehage: '.'r~ i Saksdokumenter: Søknad om godkjenning av Tryllefløyten Musikkbarnehage Virksomhetsplan og årsplan for Tryllefløyten Musikkbarnehage Vedtekter for Tryllefløyten Musikkbarnehage Bemanningsplan Beskrivelse

Detaljer

Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage

Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage Dato: 28. oktober 2009 Byrådssak 420/09 Byrådet Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage LRS SARK-2257-200813659-17 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok høsten

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201212734-7 Saksbehandler: LRS Emnekode: BYST-20 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. november 2012 Svar på privat

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061114 sak 265-14 og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid:

Hva saken gjelder: Arealanalyse sør for Flyplassvegen foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid: Dato: 3. juli 2009 Byrådssak 292/09 Byrådet Arealanalyse sør for Flyplassvegen - orientering NIHO SARK-5162-200715557-20 Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/947 Sakstittel: GODKJENNING AV PRIVAT BARNEHAGE - N.G.S. MONTESSORI AS

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/947 Sakstittel: GODKJENNING AV PRIVAT BARNEHAGE - N.G.S. MONTESSORI AS GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/947 Sakstittel: GODKJENNING AV PRIVAT BARNEHAGE - N.G.S. MONTESSORI AS Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/715-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Bente Rudrud MANDAT FOR BARNEHAGEUTREDNING 2014-2017 Rådmannens innstilling: Barnehageutredningen 2014-2017 gjennomføres i henhold til vedlagt mandat. Side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter Byrådssak 219/17 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter LRS ESARK-03-201600938-119 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har lagt

Detaljer

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 13:00 Velkommen Kort presentasjon av arbeidsgruppa -Program for møtet -Bakgrunnen for prosjektet Hilde 13:15 Presentasjon av hovedfunn og Gunnar

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager Godkjenning av ordinære barnehager 1 Innholdsfortegnelse: Lovverket - barnehageloven... 3 Barnehageeierens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens oppgaver... 3 Søknad om godkjenning

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 FNs barnekonvensjon 1989 Hovedoppslag i Magasinet Dagbladet 21.11.2009 Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 Plansystemet etter plan og bygningsloven (PBL) T-2/08

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 200813659-24 Saksbehandler: LRS Emnekode: SARK-2257 Til: Fra: Anne-Marit Presterud Intern arbeidsgruppe ved BBS Dato:

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1430 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-14 Hva saken

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i

Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i Byrådssak 119/15 Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager LRS ESARK-03-201300286-210 Hva saken gjelder: På bakgrunn av budsjettforliket

Detaljer