Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer"

Transkript

1 HB 5.B Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente- og avdragsvilkår i individuelle tilfelle - nærmere om begrepsbruker - forutsetninger som må være oppfylt for å innvilge endring av rente- og avdragsvilkår for privatpersoner Utenrettslige gjeldsordninger for privatpersoner - nærmere om begrepsbruken - Virkemidler ved utenrettslige gjeldsordninger - Krav til avtale - Skal boligen selges? - Krav til dokumentasjon ved utenrettslige gjeldsforhandlinger

2 Hjemmelsforhold Husbankloven 8 og 9, med tilhørende forskrifter. Departementet har på bakgrunn av stortingsbehandling trukket opp retningslinjer for behandling av saker vedr. betalingsproblemer.. Departementet forutsetter at Husbanken deltar i gjeldsforhandlinger etter Konkursloven uten nærmere retningslinjer. Dette gjelder også Gjeldsordningslovens 1-3, tredje ledd, dvs at debitor må ha søkt å komme frem til gjeldsordning med fordringshavere på egen hånd før det søkes om gjeldsordning ved namsmannen. Husbanklovens 8 er således ikke til hinder for at banken inngår i utenrettslige gjeldsordninger før det er søkt namsmannen om rettslige gjeldsforhandlinger. Stortingets vedtak om rente- og avdragsvilkår oversendes årlig fra departementet til Husbanken. Stortingets vedtak hjemler departementets adgang til å fravike vilkår. Departementet har i brev av gitt Husbanken en generell adgang til å fravike rente- og avdragsvilkår i individuelle tilfelle. Hovedstyret har på denne bakgrunn behandlet prinsippene for bruk av nedsatt rente i individuelle tilfeller. Videre behandlet Hovedstyret Husbankens interne retningslinjer utenrettslige gjeldsforhandlinger og endring i rente- og avdragsvilkår i individuelle tilfelle, som følger nedenfor. I denne forbindelse tok man utgangspunkt i flg. oversikt over virkemidler for betalingsproblemer: PROBLEM TILTAK HJEMMEL Midlertidige betalingsproblemer Utsettelse med betaling av renter og avdrag St.prp. nr. 31 HB-5.B.1 Mer langvarige, men forbigående betalingsproblem Ovennevnte samt omgjøring av renter til lån Frivillig salg til underdekning St.prp. nr. 31 Ot.prp. nr. 92 ( ), Innst O. nr.86 HB-5.B.1 Varige betalingsproblem Ovennevnte samt endring av rente- og avdrags-vilkår. Sanering ved rettslige/utenrettslige gjeldsforhandling Ot.prp. nr. 23 Innst. O. nr.45 Gjeldsordningsloven NB: Månedlige termininnbetalinger benyttes ved alle former for betalingsproblemer. Endring av rente- og avdragsvilkår i individuelle tilfelle Nærmere om begrepsbruken Månedlige termininnbetalinger kan innebære oppsplitting av ordinære terminer, men også avvikende terminer som følge av utsettelser og nedbetalingsordninger, se nedenfor. HB.5.B.1 omhandler retningslinjer for behandling av søknader om utsettelse med betaling av renter og avdrag og retningslinjer om omgjøring av renter til lån. En praktisk form for betalingsutsettelse som omhandles i HB.5.B.1 er avtale om nedbetalingsordning som innebærer ajourføring over en lengre periode. I individuelle tilfeller vil en kunne foreta endring av avdragsvilkår, dvs. utsettelser utover det som følger av de alminnelige virkemidler, jf. HB.5.B.1, herunder forlengelse av lånets løpetid innenfor pantobligasjonenes foreldelsestid. Avdragsprofilen kan også endres i forhold til Husbankens ordinære avdragstrapp etter avdragsfri

3 periode. Lånet kan gjøres om til serielån, med like store avdrag pr termin, eller til annuitetslån, hvor avdragene øker ettersom lånet nedbetales slik at terminbeløpene blir konstante. Det kan også legges inn nye avdragsfrie perioder. Endringer i rentevilkår kan innebære hel eller delvis utsettelse eller ettergivelse av hele eller deler av fremtidige renteterminer på hele eller deler av husbanklånet. Frys innebærer at lånet eller deler av lånet ikke betjenes. Frys som innebærer at påløpende rente legges til lånet ansees her som betalingsutsettelse. Sanering er kun aktuelt ved gjeldsordninger og behandles i forbindelse med dette. Forutsetninger som må være oppfylt for å innvilge endring av rente- og avdragsvilkår for privatpersoner: Husbankens generelle fullmakt til å endre rente- og avdragsvilkår er avgrenset til "individuelle" tilfelle. Fullmakten må sees i sammenheng med den nye adgangen til å inngå gjeldsordninger for privatpersoner. For endring av rente- og avdragsvilkår for privatpersoner utover det som følger av HB.5.B.1 praktiseres i utgangspunktet retningslinjene for gjeldsordning for privatpersoner, se nedenfor. Dette innebærer at lån som har sikkerhet innenfor pantets verdi pluss prosent skal i utgangspunktet forrentes med ordinær rente eller rente som tilsvarer markedsrente. I helt spesielle tilfelle kan en gå under slik rente for en kortere periode når alternativet er sanering av fordring. Lån som overstiger eiendommens antatte omsetningsverdi pluss prosent kan få rentenedsettelse, eventuelt fryses i 1-3 år. Avtalen kan fornyes med ett år om gangen utover dette. Det kan alternativt gis rentenedsettelse på større deler eller hele lånet. Det beløp som banken gir avkall på skal i så fall ikke overstige det ovennevte frys-alternativ vil innebære. I tillegg kan rentenedsettelse på mindre enn 2 prosent gis for inntil ett år, dersom dette vil kunne medføre en rask løsning av saken uavhengig om alle vilkår for utenrettslig gjeldsordning er dokumentert. Dette kan være praktisk når pantets verdi overstiger bankens fordring. Det nevnes at HB.5.B.1 ofte vil være anvendelig når ovennevnte krav ikke er tilstrekkelig oppfylt. Det er ikke satt andre begrensninger for avdragsutsettelser enn de som følger av krav til sikkerhet for lånet.

4 Utenrettslige gjeldsordninger for privatpersoner Nærmere om begrepsbruken: I hht Gjeldsordningslovens 1-3 skal debitor ha søkt å komme frem til en ordning med sine kreditorer før det søkes om gjeldsforhandling hos namsmannen. Slike gjeldsforhandlinger betegnes ofte som utenrettslig gjeldsforhandlinger for privatpersoner. Når det gjelder de rettslige gjeldsforhandlinger, som gjennomføres ved tingetten, skiller Gjeldsordningsloven mellom frivillig og tvungen gjeldsordning. Videre er det nødvendig å sondre mellom forskjellige typer betalingsproblemer slik at rett tiltak benyttes. Hovedsondringen går mellom midlertidige og varige betalingsproblemer. Denne begrepsbruken er forankret i Gjeldsordningsloven. For å inngå i utenrettslige forhandlinger er det nødvendig å avgjøre om låntaker har varige betalingsproblemer, dvs om låntaker er varig ute av stand til å betjene alle sine gjeldsforpliktelser. En slik avgjørelse må i stor grad baseres på skjønn. Størrelsen på gjelden som skal betjenes er ett moment i vurderingen. Et annet sentralt vurderingstema er hvordan låntakers inntekter forventes å utvikle seg over tid. Usikkerhetsmomentene er mange, men generelt sett bør ikke dette avskjære mulighetene for å komme frem til en løsning. Det skal imidlertid ikke tas sosiale hensyn. Normalt kreves det at forholdene vedr låntakers betalingsproblem må være stabil for at denne skal ansees som varig. Bortfall av inntekt i husstanden pga uførhet eller dødsfall ansees som varig. Attføring er derimot ikke varig. Langtidsledige eller midlertidige ledige vil normalt falle utenfor med mindre det ansees som usannsynlig i at de kommer i jobb igjen. Likeledes må sykdomssituasjoner vurderes konkret fra sak til sak. Siden gjeldsordninger som regel skal vare i 5 år er dette i utgangspunktet inntektsmulighetene i denne perioden som legges til grunn. Det er viktig å legge forholdene til rette slik at låntakers inntektsmuligheter kan forbedres. I særlige tilfelle, f.eks. ved betalingsproblemer i forbindelse med studier, kan Husbanken således anse at en periode ned til 3 år, ansees som varig. Vurderingen skal også ta hensyn til den økonomiske konsekvens en eventuell gjeldsordning vil få for Husbanken. Virkemidler ved utenrettslige gjeldsordninger Ved varige betalingsproblemer kan en utenrettslig gjeldsordning for privatpersoner innebære bruk av samtlige øvrige virkemidler: månedlige terminer, utsettelser, endring av rente- og avdragsvilkår samt fravikelse av krav til sikkerhet (salg til underdekning). I tillegg kan gjeldsordningen innebære sanering av uerholdelig gjeld: Hovedstol reduseres, og restlånet betjenes i hht. avtalte betingelser. Krav til avtale Skal et forslag til utenrettslige forhandlinger aksepteres av Husbanken, må utfallet være minst like bra økonomisk som forventet utfall av rettslige forhandlinger eller tvangssalg. Samtlige kreditorer må omfattes av en løsning, og bidra ut i fra i hvilken grad kravene er sikret. Utfallet av forhandlingene kan heller ikke aksepteres hvis det virker støtende. Avtalen skal være skriftlig akseptert av alle kreditorer og av låntaker. I mindre saker er det tilstrekkelig at de øvrige parter undertegner på kopi av bankens brev. Lån skal ikke saneres før en gjennomgang av låntakers økonomi ved utløpet av avtalen. Skal boligen selges?

5 Gjeldsordningsloven forutsetter at ved rettslige gjeldsforhandlinger har debitor i utgangspunktet plikt til å avhende bolig dersom salg av boligen vil gi kreditorene best dekning og boligen overstiger skyldnerens og dennes husstands rimelige behov. Dette innebærer at debitor får bedre mulighet til å betjene sine kreditorer. Husbanken legger også dette prinsippet til grunn ved utenrettslige gjeldsforhandlinger forsåvidt slik at det er Husbankens økonomiske interesser som skal ivaretas. Unntak fra ovennevnte regel kan dog skje i tilfelle hvor: - det er rimelig tvil om reell salgsverdi av boligen, - boligen er vanskelig å selge, - debitor har midlertidige betalingsproblemer, og - debitor er villig til å betjene et høyere beløp enn boligens antatte salgsverdi. For å unngå salg av bolig ved sanering av gjeld er det en betingelse at debitor overholder en betalingsavtale, eventuelt i sammenheng med frys eller rentenedsettelse. Blir ikke avtalen fulgt oppfylles heller ikke klausulen om sanering. Husbanken forbeholder seg retten til å vurdere debitors betalingsevne ved endt gjeldsordningsperiode før gjelden saneres. Krav til dokumentasjon ved utenrettslige gjeldsforhandlinger Skal en søknad om utenrettslig gjeldsordning behandles krever Husbanken nødvendig dokumentasjon, herunder: - "Oversikt over husstandens økonomi" - Kopi av minimum siste 2 års selvangivelse og likningsattest for samtlige i husstanden. - Kopi av 3 lønnsslipper/utbetaling av trygd for samtlige i husstanden, samt eventuell bekreftelse fra arbeidsgiver vedr lønn- og ansettelsesforhold - Takst på bolig eller verdivurdering / meglertakst av nyere dato - Opplysninger om forsikringsordninger - Annen dokumentasjon i forbindelse med søkerens spesielle situasjon Det er viktig å innhente nødvendig dokumentasjon. Vi skal likevel være varsomme med å innhente alt i ethvert tilfelle og på den måten skape forventninger til en urealistisk løsning hos debitor. Omfanget av den dokumentasjon som kreves må sees i sammenheng med den økonomiske konsekvens den forslåtte løsning vil få for Husbanken. Gjeldsordning velges når dette er den beste løsningen for Husbanken økonomisk sett. Tapsnotat skal godkjennes ved rentenedsettelse/frys og ved sanering. Ved utenrettslig gjeldsordning skal notatet kort nevne grunnlag for vurdering av varighetsbegrepet. Rutiner vedr. rapportering og regnskapsføring omhandles i egne skriv.

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

HB 7.C.17. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. HB 7.C.17 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Hvem kan få lån... 4 3. Hva det kan gis lån til,

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Tematilsyn om boligfinansiering. Rapport fra Kredittilsynet november 2007

Tematilsyn om boligfinansiering. Rapport fra Kredittilsynet november 2007 Innledning Kredittilsynet har i 2007 gjennomført tematilsyn om boligfinansiering i åtte banker. Hovedformålet med tematilsynet var å belyse bankenes utlånspraksis når det gjelder nedbetalingslån med pant

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd 1. Formål... 3 2. Dokumentasjon... 4 3. Taushetsplikt og fullmakt... 4 4. Vurdering av lånsøkers

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer