RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling"

Transkript

1 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE Fakturering, innfordring og restanseutvikling

2 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 3. november 2005 (sak 77/05). Av planen framgår det at det skal gjøres en forvaltningsrevisjon av kommunal innfordring og restanseutvikling. Prosjektgruppa har bestått av assisterende revisjonssjef Olav W. Svanholm og revisjonssjef Tove Mathisen, som har vært prosjektleder og oppdragsansvarlig. Våre kontaktpersoner i kommunen har vært regnskapssjef Jan Halvorsen, konsulent Kate Larsen og sekretær Kari Solvang, som har bidratt under datainnsamlingen. Den ferdige rapporten har vært forelagt rådmannen til uttalelse. Vi takker for et positivt samarbeid. Alta, 21. september 2007 Tove Mathisen revisjonssjef Olav W. Svanholm ass. revisjonssjef

3 1. INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunn Formål PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODE Framgangsmåte Dataenes gyldighet og kvalitet BAKGRUNNSOPPLYSNINGER HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE FAKTURERINGSRUTINER? FAKTA VURDERINGER HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER VED INNFORDRING AV RESTANSER? FAKTA VURDERINGER HVORDAN HAR RESTANSEMASSEN UTVIKLET SEG? FAKTA VURDERINGER KONKLUSJONER... 7

4 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn Bakgrunnen for denne rapporten er at kommunestyret i Hammerfest den 3.november 2005 vedtok en toårig plan for forvaltningsrevisjon (sak 77/05). Det fremgår av planen at det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt på restanser og kommunal innfordring Formål Formålet med prosjektet har vært å foreta en gjennomgang av fakturerings- og innfordringsrutinene i kommunen med henblikk på om avgiftene blir behandlet og innkrevd på en tilfredsstillende måte. Videre har vi sett på hvordan restansene har utviklet seg de tre siste årene. 1.2 Problemstillinger På bakgrunn av formålet med undersøkelsen har vi utformer følgende problemstillinger 1. Har kommunen tilfredsstillende faktureringsrutiner? 2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner ved innfordring av restanser? 3. Hvordan har restansemassen utviklet seg? 1

5 1.3 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Ny forskrift om årsregnskap og årsberetning ble gjort gjeldende fra På områder der de nye forskriftene ikke regulerer de enkelte bestemmelsene vil den gamle forskriften være retningsgivende. I denne undersøkelsen har vi benyttet den gamle budsjettog regnskapsforskriften som revisjonskriterier. Intern kontroll ( 15 budsjett- og regnskapsforskrift) Intern kontroll er en prosess iverksatt av kommunens ledelse og som er utformet slik at man oppnår tilfredsstillende sikkerhet for at formålene med den interne kontroll nåes. Aktiviteter som er vesentlige i forbindelse med økonomisk kontroll, er blant annet kunde- og leverandørreskontro, herunder fakturerings- og betalingsrutiner Utarbeidede rutiner skal dokumenteres og være gjenstand for løpende oppfølging. Tap på kortsiktige fordringer ( 7 pkt. 3.4 budsjett- og regnskapsforskrift) For at fordringsmassen i balanseregnskapet skal være mest mulig reel, skal denne gjennomgåes årlig. Fordringene kan avskrives i bevilgningsregnskapet uten at det er gjennomført tvangsinnfordring for å kunne konstatere at fordringen er erholderlig. Det må utarbeides retningslinjer for når fordringer skal kunne avskrives i balanseregnskapet. Endringer i massen av kortsiktige fordringer påvirker arbeidskapitalen. Det må derfor i budsjettet føres opp en anslagsbevilgning for kortsiktige fordringer som gjennom året forventes avskrevet. 1.4 Metode Framgangsmåte Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåter som benyttes for å finne svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen har vært dokumentanalyse, intervju og analyse av kommuneregnskapet. Aktuelle dokumenter har vært årsregnskapene de tre siste år og restanselister fra kommunal fakturering per Det er foretatt en overordnet kartlegging av fakturerings- og innfordringsrutinene gjennom intervju. Ved økonomiavdelingen er det foretatt intervju med regnskapssjef Jan Halvorsen, konsulent Kate Larsen og sekretær Kari Solvang. Med bakgrunn i dette har vi vurdert fakturerings- og innfordringsrutinene i kommunen Dataenes gyldighet og kvalitet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet med undersøkelsen og de data som er samlet inn. Vi mener de innsamlede data er egnet til å svare på 2

6 problemstillingene. Det er likevel viktig å være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av virkeligheten. Undersøkelsen bygger på det som foreligger av skriftlig dokumentasjon, og samtaler med nevnte personer. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved at faktaopplysningene i rapporten er verifisert av informantene. 2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Økonomiavdelingen er direkte underlagt rådmannen og har følgende stillingshjemler: Økonomisjef Regnskap: regnskapssjef pluss 3 regnskapsmedarbeidere Fakturering og innfordring: 2 medarbeidere Budsjett: 2 medarbeidere Skatt: 4 medarbeidere Fakturering og innfordringsavdelingen ble våren 2006 økt med en stillingshjemmel og har per dags dato en konsulent- og en sekretærstilling. Kommunen har delt inn faktureringen i følgende oppdragsgivere: Kommunale avgifter Teknisk etat tyveri og brann Parkeringskontoret Teknisk etat diverse byggesaksgebyrer etc Servicekontoret skjenkebevilling, turkart etc. Husleie kommunale boliger Husleie Hammerfest eiendomsselskap Kultur og undervisning bassengleie, gymsalleie Kulturskolen SFO Barnehager Pleie- og omsorgstjenesten Legestasjon Ergonomi og fysioterapitjenesten Næringsmiddeltilsynet Helsesøster og barneverntjenesten Økonomiavdelingen post og kopi 3

7 3. HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE FAKTURERINGSRUTINER? 3.1 Fakta Kommunen benytter Visma Unique faktureringssystem. Grunnlagsregistreringen i kommunal fakturering foretas ute på sektorene, mens tilfeldig fakturering ivaretas av økonomiavdelingen. Faktureringen skjer i hovedsak en gang i måneden. Det meste av faktureringen har forfallsdato den 20. hver måned. Husleier har forfallsdato den 25. hver måned, mens kommunale avgifter faktureres fire ganger i året (mars, juni, september og desember). Startlånene administreres i sin helhet av Lindorff og Parkeringen administreres av Kredinor. Datasystemene som benyttes er WEB-basert og økonomiavdelingen er inne på systemene en gang i uken og henter ut det tallmaterialet som skal bokføres. Det er den enkelte sektor som har ansvaret for ajourhold av grunnlagsdata. Økonomiavdelingen har tett samarbeid og god kommunikasjon med sektorene. Hver måned gis det beskjed fra sektorene til økonomiavdelingen når det er klart for kjøring av fakturaene. Før hovedfaktureringen gjennomføres foretas en testkjøring. Etter testkjøringen kontrolleres kidnummer, at beløpet ser rett ut, posteringsjournal mot forrige måned og at kontrollsummen går i 0. Det foreligger også noen automatiske kontroller i datasystemet som går på momskoder, rett kontonummer etc. Testkjøringen som foretas før endelig utkjøring av fakturaene makuleres. Etter at fakturaene er kjørt ut blir de sendt til post og kopi for pakking og utsendelse. Ved utkjøring av fakturaene utstedes en posteringsjournal. Ved å oppdatere uposterte bilag i datasystemet skjer overveltingen av tallmaterialet maskinelt fra faktureringssystemet til kommuneregnskapet. Det er økonomiavdelingen som foretar oppdateringen. Alle oppdragsgiverne har tilgang til regnskapet på sitt område. Endringer i satsene for avgifter og gebyrer som blir vedtatt av kommunestyret en gang i året legges inn av sektorene. Det foreligger ingen nedskrevne rutiner på faktureringsområdet. De som arbeider med fakturering mener imidlertid at de har innarbeidet gode rutiner for dette arbeidet. Det foreligger ikke rutiner for å avstemme faktureringssystemet mot kommuneregnskapet. Det forklares med at kontiene på oppdragsgiverne er låst. Det vil si at alle transaksjonene kun kommer fra faktureringssystemet. Man har derfor ikke sett nødvendigheten av å foreta avstemming. 4

8 3.2 Vurderinger Arbeidsdeling mellom registrering og innfordring er et viktig tiltak for å oppnå en god intern kontroll. Dette ivaretas ved at sektorene har ansvar for grunnlagsregistreringen. Det blir gjennomført noen kontroller av testkjøringen som blir foretatt før hovedkjøringen av fakturaene. Dokumentasjon av testkjøringen blir makulert. Som et viktig ledd i internkontrollen bør det signeres for utført kontroll, tidspunkt for kontrollen og hva som er kontrollert. Hammerfest kommune mangler skriftlige rutiner for faktureringsarbeidet. Så langt vi kan se synes avdelingen å ha innarbeidet rutiner for dette arbeidet. For å styrke den interne kontrollen, jf. tidligere forskrift 7, bør det likevel vurderes å utarbeide rutinebeskrivelser for faktureringsarbeidet. 4. HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER VED INNFORDRING AV RESTANSER? 4.1 Fakta Dersom betaling uteblir og betalingshenstand ikke er gitt, sender økonomiavdelingen ut en purring. 21 dager etter forfall kjører økonomiavdelingen forslag til purringer på samtlige oppdragsgivere. Før purringene sendes ut blir de kontrollert. Purringene har 14 dagers forfall fra fakturadato. Etter at purringene er kontrollert går de til post og kopi for utsendelse. Tre uker etter at purringene er sendt ut gjennomgåes restanselistene på nytt. Det kjøres ut forslag til betalingsvarsel/inkassovarsel på alle oppdragsgiverne. Betalings/ inkassovarslene kontrolleres før de oversendes på fil til Lindorff. Kommunen har benyttet kredittselskapet Lindorff til innfordring i mange år. Våren 2006 ble bemanningen på fakturerings- og innfordringsavdelingen økt med en person. Dette har blant annet medført at Lindorff blir mer aktivt brukt. Det vil si at det kjøres fast purring og betalings/inkassovarsel og Lindorff får dermed oversendt langt flere krav til oppfølging. Sakene ligger på overvåking i 10 år hos Lindorff i tilfelle det skulle komme inn penger. Saker der det ikke er noe å hente blir tapsført. Når sakene er avsluttet hos Lindorff blir de tapsført i kommuneregnskapet på det ansvarsområdet de hører hjemme. Hammerfest kommune har ikke utarbeidet retningslinjer for når fordringer skal kunne avskrives i balanseregnskapet. Tidligere avskrevne beløp er gjort administrativt. Revisjonen har foretatt noen stikkprøver på restanselistene og kontrollert at det sendes purringer og betalings/inkassovarsel i de tilfeller der betaling uteblir. Det framgår av restanselistene at kravene blir fulgt opp. Det foreligger ingen nedskrevne rutiner på innfordringsområdet. De som arbeider med innfordring mener imidlertid at de har innarbeidet gode rutiner for dette arbeidet 5

9 4.2 Vurderinger Kommunale krav og avgifter er en viktig del av kommunens inntekter. Rask innkreving vil øke mulighetene for å realisere de kommunale kravene og har likviditetsmessig betydning. Det synes ivaretatt av økonomiavdelingen og inkassobyrået Lindorff. En gjennomgang av restanselistene viser at økonomiavdelingen har intensivert arbeidet med restansemassen og at kravene følges opp. Avdelingen mangler skriftlige rutiner for innfordringsarbeidet. Så langt vi kan se synes avdelingen å ha innarbeidet rutiner for dette arbeidet. For å styrke den interne kontrollen, jf. tidligere forskrift 7, bør det likevel vurderes å utarbeide rutinebeskrivelser for innfordringsarbeidet. Skriftlige retningslinjer vedrørende tapsføringer, jf. tidligere forskrift 7, bør utarbeides og inngå som en del av de skriftlige rutinene i innfordringsarbeidet. 5. HVORDAN HAR RESTANSEMASSEN UTVIKLET SEG? 5.1 Fakta Kortsiktige fordringer totalt Sum Regnskapstallene viser at de totale fordringene er redusert med vel 18 millioner fra 2004 til Kortsiktige fordringer Oppdragsgivernr Tabellen viser at fordringene på kommunal fakturering er redusert med 14,6 millioner kroner fra 2004 til 31. august Restanseutvikling oppdragsgiver KOMMUNALE AVGIFTER TEKNISK ETAT TYVERI OG BRANN PARKERINGSKONTORET - P-KORT TEKNISK DIVERSE REGNINGER SERVICEKONTORET - DIV. REGNINGER HUSLEIE - KOMMUNALE BOLIGER HUSLEIE - H.FEST EIENDOMSSELSKAP Tallene er justert i forhold til de fakturaene som ikke var forfalt til betaling da tallmaterialet ble tatt ut. 6

10 KULTUR & UNDERVISNING KULTURSKOLEN SFO BARNEHAGER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LEGESTASJON FYSIOTERAPEUTTJENESTEN NÆRINGSMIDDELTILSYNET FOREBYGGENDE AVDELING ØKONOMIAVDELINGEN - DIVERSE Tabellen over viser hvordan restansene på de forskjellige oppdragsgiverne har utviklet seg fra 2004 til Som det framgår av tallene er restansene redusert med ca. 14,6 millioner kroner i perioden. Den største reduksjonen finner vi på oppdragsgiver 1 - kommunale avgifter - hvor restansene er redusert med rundt 7 millioner kroner fra 2004 og fram til utgangen av august Også oppdragsgiver 4 teknisk etat diverse har hatt en kraftig reduksjon (4,7 millioner kroner) i samme tidsrom. 5.2 Vurderinger Regnskapstallene viser en nedgang i de totale restansene fra 2004 til 2006 på vel 18 millioner kroner. Ved utgangen av august 2007 har kommunen ca. 2,5 millioner kroner utestående som er forfalt til private. Årsaken til at restansene er kraftig redusert de siste årene forklares med at det er tilsatt en person til ved fakturerings- og innfordringsavdelingen. Dette har resultert i at avdelingen har fått bedre tid til å jobbe mer aktivt med restansemassen, og flere saker er dermed oversendt innfordringsselskapet jfr. kap KONKLUSJONER Har kommunen tilfredsstillende faktureringsrutiner? Det er innført en praksis på hvordan faktureringsarbeidet skal gjennomføres. Avdelingen har ikke utarbeidet retningslinjer for dette arbeidet. Har kommunen tilfredsstillende rutiner ved innfordring av restanser? Kommunen har intensivert arbeidet med innfordring. Så langt vi kan se synes avdelingen å ha innarbeidet rutiner for dette arbeidet, men det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for innfordringsarbeidet. Det er heller ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for avskrivninger/tapsføringer. Hvordan har restansemassen utviklet seg? Økt bemanning har resultert i at restansene på kommunale krav er kraftig redusert. Ved utgangen av august 2007 hadde kommunen utestående vel rundt 2,5 million kroner i forfalte krav. Det må betegnes som et lavt beløp i denne sammenhengen. 7

11 8

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innfordring av kommunale krav Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innfordring av kommunale krav Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innfordring av kommunale krav Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 2.2. Årsbudsjett og økonomiplan 5 2.3 Utarbeidelse av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret her Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-18 Rett utskrift bekreftes. Hammerfest, den 27. mai 2011 SÆRUTSKRIFT Møte 24.mai 2011

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser NÆRØY KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer