RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra i henhold til ny forskrift om startlån fra Husbanken, jfr. delegert økonomisak, 12/ Innledende bestemmelser 1.1 Bakgrunn Husbankens startlånsordning innebærer at kommunene låner penger fra Husbanken for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. I henhold til Forskrift om startlån fra Husbanken, kan kommunen utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres. 1.2 Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg og beholde nøktern og egnet bolig i Ringsaker kommune. 1.3 Hvem kan få startlån Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Uavhengig av vurderingene overfor kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene: a) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Det kan gis tidsbegrenset forhåndsgodkjenning til søkere utenfor kommunen. Dette forutsetter at søker skal bosette seg i Ringsaker. 1.4 Råd og veiledning Personer som søker om startlån har krav på økonomisk råd og veiledning. Kommunen har et selvstendig ansvar for å fraråde lån etter bestemmelsene i Finansavtalelovens kapitel 3. 1

2 2. Vurderingskriterier 2.1 Individuell vurdering Økonomiske og sosiale forhold blir vurdert ved søknad om startlån: Antall personer i husstanden, deres alder og bakgrunn, eventuelle funksjonshemminger, økonomi og sosial situasjon. Ringsaker kommune vil vurdere hvilket behov husstanden har både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsordning forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 2.2 SIFO - norm SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) - normen legges til grunn ved vurdering av husstandens alminnelige levekostnader. I særlige tilfeller kan det utøves større grad av skjønn enn det SIFO - normen tilsier. 2.3 Dokumentasjon Lånesøker må dokumentere husstandens inntekter og eventuelle stønader til å betjene renter og avdrag i tillegg til vanlige levekostnader. Som grunnlag for å vurdere søkers økonomi, må følgende dokumentasjon legges ved: - Siste godkjente skatteligning. - Kopi av siste leverte selvangivelse. - Lønnslipp fra siste måned (for lønnsmottakere). - Vedtak om kvalifiseringsstønader og / eller trygdeytelser. - Barnetrygd og / eller barnebidrag. - Salgsoppgave / takst ved kjøp av konkret bolig. - Takst / verdivurdering ved refinansiering (ikke eldre en 6 måneder). - Kostnadsoverslag fra håndverker ved utbedring. - Gjeldsforhold med nedbetalingsplan på alle lån. - Seperasjonspapir / skifteavtale. Søknaden om startlån vil bli avslått dersom Ringsaker kommune mener at lånesøker ikke vil klare fremtidige betalingsforpliktelser. 2.4 Nærmere om inntekt Startlånet er en boligsosial ordning som skal hjelpe flere til å eie sin egen bolig. Som inntekt regnes derfor også trygdeytelser, introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad. 2.5 Nærmere om bostedet Bostedet skal være rimelig og nøkternt i forhold til nivået som er i nærområdet. Akseptabel kjøpesum kan variere fra sted til sted i kommunen. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i pressområder. 2

3 3. Hva kan det gis lån til? 3.1 Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. 3.2 Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Behov for utbedring må dokumenteres ved søknad og det kan bli stilt vilkår om dokumentasjon på utført utbedring i etterkant. 3.3 Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnlån fra Husbanken eller lån fra andre kredittinstitusjoner. 3.4 Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Besparelsen må være vesentlig og må kunne dokumenteres. En husstand kan innvilges startlån til refinansiering bare en gang. 4. Forhåndsgodkjenning Ringsaker kommune kan skriftlig bekrefte at lånesøker vil få startlån hvis søker finner egnet og nøktern bolig innenfor et bestemt beløp. En slik forhåndsgodkjenning gis for inntil 3 måneder, men kan på bakgrunn av søknad forlenges i ytterligere 3 måneder. 5. Låneutmåling 5.1 Toppfinansiering med startlån Startlånet gis normalt i kombinasjon med lån i privat bank. Kommunen gir som hovedregel toppfinansieringen. Muligheten for å få hovedlånet i bank må undersøkes. Utmålingen av startlånet er avhengig av størrelsen på hovedlånet. 5.2 Fullfinansiering med startlån Kommunen kan fullfinansiere boligen med startlån. Dette vil hovedsakelig omfatte søkere som har lave inntekter og som ikke oppnår finansiering i privat bank eller andre kredittinstitusjoner. 5.3 Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd Kommunen kan fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav inntekt og / eller husstander som har merkostnad til bolig på grunn av funksjonshemming. 6. Lånevilkår Startlån gjennom Ringsaker kommune har følgende vilkår: - Annuitetslån med fast eller flytende rente som gjelder i Husbanken til enhver tid. 3

4 - For å dekke administrative kostnader har kommunen et rentepåslag på 0,25 % av Husbankens rente. - Nedbetalingstid på inntil 30 år. - Månedlig innbetaling prioritets pant i boligen ved toppfinansiering og 1. prioritets pant ved fullfinansiering. - Termingebyr til låneforvalter. - Etableringsgebyr tilsvarende 1,25 % av lånebeløp. - På bakgrunn av søknad kan det, i særskilte tilfeller, innvilges avdragsfri periode på inntil 3 år. - I forbindelse med bygging av bolig utbetales lånet når boligen er ferdigstilt. - Det er et krav at boligen er fullverdig forsikret ved låneutbetaling. - Det kan i gitte tilfeller stilles vilkår om å ta i mot boligsosial oppfølging fra kommunen for at startlån skal kunne innvilges. I særlige tilfeller kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at: a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid. Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen. 7. Klageadgang Det kan klages på kommunens vedtak om tildeling, utmåling og avslag på startlån. Klagen sendes Ringsaker kommune og må være skriftlig og begrunnet. Klagefristen er 3 uker fra søker har mottatt vedtaket og klager har krav på råd og veiledning i henhold til pkt Dersom klageren ikke får medhold etter en ny vurdering, oversendes klagen til kommunens klagenemd. 8. Annet Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om avdragsfrihet på inntil 3 år. Denne fullmakten kan rådmannen delegere videre til leder for Servicesenteret. Oppdatering av retningslinjene skjer fortløpende i tråd med endringer i Husbankens regelverk for ordningen. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer så lenge disse ikke er av prinsipiell karakter. Innvilgede lån blir administrert og fulgt opp av et eksternt firma som kommunen har samarbeidsavtale med. 4

5 5

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer