MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 8/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING 9/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING 10/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

2 SAK NR.: 8/14 Utvalg: KLAGENEMND Lnr.: 15984/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/911 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Klagenemnd /14 Klagenemnd /14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om startlån av Avslag fra NAV på søknad om startlån av Klage på avslag om startlån av Avslag på klage fra NAV om startlån av Lånetilsagn av fra Skandiabanken med kr Beregningsskjema - økonomisk analyse via Husbankens mal for månedsbudsjett. Forskrift om startlån fra Husbanken Saksopplysninger: Om startlånordningen: Kommunen opptar startlån for videre utlån. Med overførte midler fra 2013 har kommunen 21 mill. kr. til bruk i Hittil i år er det gitt tilsagn om lån og utbetalt lån med ca 20 mill. kr. Tilskudd til etablering: Startlån kan kombineres med tilskudd til erverv av bolig, etter forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er ikke tildelt tilskudd i 2014, men det står igjen ca 0,5 mill. kr. fra i fjor. Oppdatert informasjon fra Husbanken om startlånordningen: Rådmannen vil vise til oppdatert informasjon på Husbankens hjemmeside. Det vises til at forskriften for startlån ble endret fra april i år. Endringen har medført at gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter ikke lenger er i målgruppen for startlån. Det følger av dette at det er en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere. Av rapporteringen per første halvår er andelen førstegangsetablerere som får startlån gått ned med sju prosentpoeng. Det er imidlertid en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gruppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte». Husbanken sier at forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig

3 vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Klagesaksbehandlingen: NAV er delegert myndighet til å behandle søknader om startlån i kommunen. Klagesaksbehandlingen ligger til kommunens egen klagenemnd. Klage av er innkommet innen fristen på 3 uker fra dato for underretning om vedtaket. Når klagen tas under behandling kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Opplysninger om søkere: Søkerne består av 2 voksne med 2 barn på henholdsvis 2 og 7 år. Søker nr. 1 har full jobb mens medsøker har praksisplass stilling. Ekteparet hadde i 2013 en brutto lønnsinntekt på kr De leier i dag bolig og planlegger erverv av egen bolig i prisklasse 2-2,1 mill. kr. Husstanden har fått tilsagn om lån i bank med kr. 1,7 mill. kr. Forskrifter om startlån Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut forskrifter om startlån. Det er en behovsprøvd ordning og er for personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Lånet kan gis til kjøp av bolig, utbedring, oppføring av ny eller refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende. I vurderingen om startlån skal gis skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Det kan også legges vekt på om: - Husstanden har barn eller særlig sosiale eller helsemessige utfordringer - Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden blir boende i boligen sin - Bosituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold. Relevante bestemmelser: 1. Forskrifter om startlån 2. Veiledning for saksbehandling av startlån i kommunene Vurderinger: Søkernes klage: 3

4 Søkerne har i brev av klaget på vedtak om avslag på startlån. NAV har behandlet klagen og viser til at det ikke er innkommet nye relevante opplysninger. NAV opprettholder etter dette vedtak om avslag. NAV har lagt til grunn at søkerne ikke kan anses som varig vanskeligstilt. Begge er arbeidsføre og med mulighet for å øke inntjeningen og ha gode fremtidige inntekter. Klager påpeker at de i lang tid har hatt langvarige problemer med å kjøpe egen bolig. I lang tid har de søkt om å få boliglån og dette er nå innvilget gjennom Skandiabanken. Med planlagt kjøp av bolig på 2,1 mill. kr. trengs egenkapital med kr Det vises også til at familien har måttet flytte flere ganger på grunn av kortvarige leieforhold og at dette oppleves som en ustabil bosituasjon. De viser til at kommunen kan vektlegge dette i sin behandling. Det vises også til at et av barna (7 år) har eksem og at det er nødvendig å ta oljebad, og familien er dermed avhengig av badekar. Klager opplyser at den ene av søkerne er i 100 % stilling, men medsøker er uten arbeid etter å ha sendt utallige søknader, men er nå i en praksisplass som et NAV-tiltak. Klager påpeker at det ut fra denne situasjonen er vanskelig å øke inntjeningen i vesentlig/avgjørende grad. Familien sier at de kan prøve å spare kr per måned, men at det vil ta 16,5 år for å oppnå en egenkapital på kr Klager mener at de må regnes som varig vanskeligstilt på boligmarkedet og dermed tilfredsstiller forskriftenes vilkår. Rådmannens vurderinger: Søkerne har etter forskriftene prøvd andre kredittinstitusjoner før det søkes om startlån via kommunen. De har fått tilsagn om lån med kr under forutsetning av at resterende del dekkes ved startlån. Det skal vurderes om søkerne kan forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søker 1 har full stilling, mens medsøker har deltidsstilling. Etter rådmannens vurdering har husstanden etter dette mulighet for å øke inntekten med tanke på å avsette midler til egenkapital. Søkerne må ha evne til å betale lånet over tid og ha fortsatt nødvendige midler til livsopphold: NAV har foretatt følgende budsjettberegning etter opptak av lån på kr : Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto (febr 2013) - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Beregnet underskudd - Balanse Budsjettet er basert på Husbankens modul for månedlige utgifter Utgifter per måned: - kommunale avg - Barnepass - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til boliglån, kr Utgifter til startlån, kr Utgifter til billån, rest kr Studielån - Sum utgifter - - Balanse

5 Budsjettet viser at det er et beregnet månedlig underskudd på kr etter opptak av lån. Inntektene er basert på opplysninger fra 2013, og inntektene i dag kan ligge høyere. Økonomiske vurderinger: Søker har ingen egenkapital, og boligen blir dermed i praksis fullfinansiert ved lån i sin helhet. Budsjettet overfor viser at familien vil få store problemer med å finansiere ordinært boliglån, startlån, tidligere opptatt billån og studielån. Selv med redusert skatt som følge av boliglån vil den økonomiske situasjonen ikke bli vesentlig forbedret. Det skal vurderes om husstanden vil ha varige problemer med å finansiere egen bolig. Klager sier at de hatt langvarige problemer med å kjøpe egen bolig. Rådmannen kan slutte seg til denne vurderingen, men kommunen skal vurdere om søkerne har evne til å betjene lånet over tid. Rådmannen vurderer det slik at søkerne ikke har økonomiske evne til å betale ned på lånene med nåværende inntekter. Begge søkerne er arbeidsføre og medsøker som har lavest inntekt bør kunne øke sin inntekt opp til samme nivå som søker nr. 1. Likningsattestene fra 2011 er vedlagt søknaden og disse viser at husstanden hadde en samlet bruttoinntekt på kr For 2013 er denne økt til kr som må karakteriseres som en rimelig inntekt for to personer samlet sett. Husstanden kan på denne måten ikke sies å være varig vanskeligstilt på boligmarkedet. Alternativer og konsekvenser: NAV har ikke vurdert bruk av tilskudd til finansieringen. Etter rådmannens vurdering er søker ikke vanskeligstilt og det er dermed ikke grunnlag for å vurdere tilskudd i denne saken. Konklusjon: Det er først og fremst evnen til å betjene lånene som kan bli vanskelig for søkerne. Rådmannen mener at søkerne har muligheter for å kunne sette av midler til økt egenkapital. De har begge inntekter og det er mulig å øke inntektene ved å øke stillingen til medsøker. Det vurderes etter dette at familien vil kunne ha mulighet til å betjene lånene med en streng økonomistyring. Derfor vurderes det slik at familien ikke til å ha langvarige problemer med å finansiere en bolig. NAV sier i sin behandling av søknaden at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at husstanden kan anses som varig vanskeligstilt. Begge er arbeidsføre og må som mange andre sette av penger til sparing til manglende egenkapital. Rådmannen slutter seg til denne betraktningen. Dessuten påpeker Husbanken på sine hjemmesider at etter forskriftendringen at unge med liten egenkapital ikke lenger er i målgruppen for startlån. Klagen inneholder ingen nye vesentlige opplysninger som tilsier at søkeren skal gis medhold i klagen. 5

6 Rådmannen mener at søkeren ikke tilfredsstiller kravene til å få innvilget startlån etter forskriftene som er gjort gjeldende fra 1. april d.å. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Konsekvensene av låneopptakene medfører at søkerne ikke vil ha evne til å betale lånene. Søkerne er begge i arbeid og medsøker antas å ha mulighet for å øke sin inntekt. Det vurderes etter dette at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Behandling i KLAGENEMND: I saksfremleggets side 4, tabell med økonomiske beregninger, er det en feil i oppsettet. Da dette kan påvirke vedtaket sendes saken tilbake til rådmannen for ny vurdering. Enstemmig vedtatt Vedtak i KLAGENEMND: Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for kvalitetssikring. Fornyet saksutredning: Det er beklagelig overfor klager at saksbehandlingen drar ytterligere ut i tid. Det er imidlertid i klagers interesse å få visshet om at saksbehandlingen er forsvarlig. Det som faktisk har skjedd er at det i husholdningsbudsjettet er ført opp feil tall hva angår kommunale avgifter. Nytt husholdningsbudsjett viser at det går ut med et overskudd fremfor underskudd: Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto (febr 2013) - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Beregnet overskudd - Balanse Utgifter per måned: - kommunale avg, kr : 12= (Husbankens normtall) - Barnepass - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til boliglån, kr Utgifter til startlån, kr Utgifter til billån, rest kr Studielån - Sum utgifter - - Balanse Rådmannen vil påpeke at kommunen i henhold til forskriftene skal vektlegge og vurdere følgende ved tildeling av startlån: 6

7 Følgende momenter kan tilsi at en søknad skal innvilges: - Søkeren får ikke tilstrekkelig lån i privat bank - Søkeren har langvarige problemer med å finansiere eid bolig - Søkeren har benyttet muligheten til å spare - Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha midler igjen til livsopphold Avslag skal gis dersom: - Søkeren har mulighet til å øke sin inntjening og ta opp lån i privat bank - Søkeren har ikke evne til å betjene lånet, husholdningsbudsjettet strekker ikke til - Søkeren får lån i privat bank - Søkeren har mulighet til å spare Kommunen kan i tillegg blant annet vektlegge sosiale eller helsemessige utfordringer, behovet for refinansiering og for å opprettholde arbeidsforhold. Klager har påberobt seg at dette kan legges grunn. Det nye husholdningsbudsjettet viser at det framkommer et overskudd selv med startlån på kr Rådmannen legger til grunn at overskuddet kan dekke et ordinært lån med en høyere rente enn startlånet. Overskuddet gir sammen med en streng økonomistyring muligheter for å kunne sette av penger til egenkapital. Søkerne har et stort billån med månedlige utgifter på kr Dette vurderes som høyt og søkerne bør søke å finne andre alternativer på bilhold som reduserer kostnadene. I tidligere saksutredning er det lagt vekt på at medsøker antas å ha mulighet for å kunne øke sin inntekt. Dermed blir søkerne i enda bedre stand til å spare og ta opp lån på ordinær måte. Søkerne faller dermed utenfor kriteriene for å få startlån. Begrunnelsen for avslaget må etter dette endres i forhold til tidligere innstilling. I forrige innstilling framkom et betydelig underskudd på grunn av feil som ga grunnlag for avslag. Feilen er nå rettet opp til overskudd og det vurderes slik at søkerene kan ha mulighet til å øke inntektene og sparingen slik at de som andre kan ta opp lån på ordinær måte. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Begge søkerne er i arbeid og det vurderes slik at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og ha evne til å betale lånet over tid. Medsøker kan ha mulighet til å øke inntekten, og dermed øke mulighetene for sparing til egenkapital. 7

8 SAK NR.: 9/14 Utvalg: KLAGENEMND Lnr.: 16004/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/1776 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Klagenemnd /14 Klagenemnd /14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING Vedlegg: Ingen vedlegg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om startlån av Avslag fra NAV på søknad om startlån av Klage på avslag om startlån av Avslag på klage fra NAV om startlån av Lånetilsagn av fra Aurskog Sparebank med kr Beregningsskjema - økonomisk analyse via Husbankens mal for månedsbudsjett Forskrift om startlån fra Husbanken Notat av om startlån fra NAV-leder. Saksopplysninger: Om startlånordningen: Kommunen opptar startlån for videre utlån. Med overførte midler fra 2013 har kommunen 21 mill. kr. til bruk i Hittil i år er det gitt tilsagn om lån og utbetalt lån med ca 20 mill. kr. Tilskudd til etablering: Startlån kan kombineres med tilskudd til erverv av bolig, etter forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er ikke tildelt tilskudd i 2014, men det står igjen ca 0,5 mill. kr. fra i fjor. Oppdatert informasjon fra Husbanken om startlånordningen: Rådmannen vil vise til oppdatert informasjon på Husbankens hjemmeside. Det vises til at forskriften for startlån ble endret fra april i år. Endringen har medført at gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter ikke lenger er i målgruppen for startlån. Det følger av dette at det er en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere.

9 Av rapporteringen per første halvår er andelen førstegangsetablerere som får startlån gått ned med sju prosentpoeng. Det er imidlertid en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gruppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte». Husbanken sier at forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Klagesaksbehandlingen: NAV er delegert myndighet til å behandle søknader om startlån i kommunen. Klagesaksbehandlingen ligger til kommunens egen klagenemnd. Klage av er innkommet innen fristen på 3 uker fra dato for underretning om vedtaket. Når klagen tas under behandling kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Opplysninger om søkere: Søkerne er et gift par med 2 barn på 5 og 4 år. Det planlegges ervervet en bolig til kr Boligen planlegges finansiert med startlån med kr , og det er gitt tilsagn om lån med kr i Aurskog Sparebank under forutsetning av at det innvilges startlån. Husstanden har egenkapital med kr Husholdningens samlede arbeidsinntekt er i søknaden brutto oppgitt til kr per måned samt barnetrygd med kr Forskrifter om startlån Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut forskrifter om startlån. Det er en behovsprøvd ordning og er for personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Lånet kan gis til kjøp av bolig, utbedring, oppføring av ny eller refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende. I vurderingen om startlån skal gis skal kommunen legge vekt på om søkeren: c) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og d) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Det kan også legges vekt på om: - Husstanden har barn eller særlig sosiale eller helsemessige utfordringer - Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden blir boende i boligen sin - Bosituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold. 9

10 Relevante bestemmelser: 1. Forskrifter om startlån 2. Veiledning for saksbehandling av startlån i kommunene Vurderinger: Søkernes klage: Søkerne har i brev av klaget på avslag om startlån. De viser til at de er en ung familie med to barn og lav inntekt. Søker 1 har fast arbeid, mens medsøker har arbeidsavtale med Adecco og arbeider etter arbeidsgivers etterspørsel. Klagerne sier at det er vanskelig å spare til egenkapital, og at de er i stand til å betjene lån ved siden av andre utgifter til livsopphold. Det opplyses om at de ikke kan øke inntjeningsevnen. NAV har behandlet klagen og sier i sitt vedtak at det ikke er kommet nye opplysninger som gir grunnlag for endring av tidligere vedtak. Rådmannens vurderinger: Søkerne har etter forskriftene prøvd andre kredittinstitusjoner før det søkes om startlån via kommunen. De har fått tilsagn om lån med kr under forutsetning av at resterende del dekkes ved startlån. Det skal vurderes om søkerne kan forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søker 1 har full stilling, mens medsøker har deltidsstilling. Etter rådmannens vurdering har husstanden etter dette mulighet for å øke inntekten med tanke på å avsette midler til egenkapital. Søkerne må ha evne til å betale lånet over tid og ha fortsatt nødvendige midler til livsopphold: NAV har foretatt følgende budsjettberegning etter opptak av lån på kr : Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Manglende inntekt - Balanse Balanse Budsjettet er basert på Husbankens modul for månedlige utgifter Utgifter per måned: - kommunale avg - Barnehage, SFO - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til startlån, kr Utgifter til lån i A. Sparebank - Sum utgifter Budsjettet viser at det er et beregnet månedlig underskudd på kr. 335 per måned etter opptak av lån. Økonomiske vurderinger: Søker har oppgitt at det foreligger en egenkapital på kr Leiligheten blir dermed i praksis fullfinansiert ved lån i sin helhet. 10

11 Det skal vurderes om husstanden vil ha varige problemer med å finansiere egen bolig. Rådmannen mener at det er rom for økt inntekt i familien ved at medsøker kan utvide sin stilling. Rådmannen regner med at familien kan balansere ut underskuddet som vist overfor i budsjettmodellen ved å føre en streng økonomiforvaltning. Skattebelastningen kan dessuten påregnes å bli mindre ved låneopptaket. Alternativer og konsekvenser: NAV har ikke vurdert bruk av tilskudd til finansieringen. Etter rådmannens vurdering er søker ikke vanskeligstilt og det er dermed ikke grunnlag for å vurdere tilskudd i denne saken. Konklusjon: Rådmannen mener at søkerne har muligheter for å kunne sette av midler til økt egenkapital. De har begge inntekter og det er mulig å øke inntektene ved å øke stillingen til medsøker. Det vurderes etter dette at familien vil kunne ha mulighet til å betjene lånet. Det anses som mulig å øke egenkapitalen, og søkerne vurderes ikke til å ha langvarige problemer med å finansiere en bolig. NAV sier i sin behandling av søknaden at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at husstanden kan anses som varig vanskeligstilt. Begge er arbeidsføre og må som mange andre sette av penger til sparing til manglende egenkapital. Rådmannen slutter seg til denne betraktningen. Dessuten påpeker Husbanken på sine hjemmesider at etter forskriftendringen at unge med liten egenkapital ikke lenger er i målgruppen for startlån. Klagen inneholder ingen nye vesentlige opplysninger som tilsier at søkeren skal gis medhold i klagen. Rådmannen mener at søkeren ikke tilfredsstiller kravene til å få innvilget startlån etter forskriftene som er gjort gjeldende fra 1. april d.å. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Søkerne er begge i arbeid og det vurderes slik at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og de vurderes å ha evne til å betale lånet over tid. Søkerne har ikke benyttet muligheten til å øke inntektene for sparing til egenkapitalandelen. Behandling i KLAGENEMND: I saksfremleggets side 14, tabell med økonomiske beregninger, er det en feil i oppsettet. Da dette kan påvirke vedtaket sendes saken tilbake til rådmannen for ny vurdering. Enstemmig vedtatt 11

12 Vedtak i KLAGENEMND: Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for kvalitetssikring. Fornyet saksutredning: Det er beklagelig overfor klager at saksbehandlingen drar ytterligere ut i tid. Det er imidlertid i klagers interesse å få visshet om at saksbehandlingen er forsvarlig. Det som faktisk har skjedd er at det i husholdningsbudsjettet er ført opp feil tall hva angår kommunale avgifter. Nytt husholdningsbudsjett viser at det går ut med et overskudd: Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Overskudd - Balanse Utgifter per måned: - kommunale avg, kr :12= (Husbankens normtall) - Barnehage, SFO - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til startlån, kr Utgifter til lån i A. Sparebank - Sum utgifter - Balanse Rådmannen vil påpeke at kommunen i henhold til forskriftene skal vektlegge og vurdere følgende ved tildeling av startlån: Følgende momenter kan tilsi at en søknad skal innvilges: - Søkeren får ikke tilstrekkelig lån i privat bank - Søkeren har langvarige problemer med å finansiere eid bolig - Søkeren har benyttet muligheten til å spare - Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha midler igjen til livsopphold Avslag skal gis dersom: - Søkeren har mulighet til å øke sin inntjening og ta opp lån i privat bank - Søkeren har ikke evne til å betjene lånet, husholdningsbudsjettet strekker ikke til - Søkeren får lån i privat bank - Søkeren har mulighet til å spare Kommunen kan i tillegg blant annet vektlegge sosiale eller helsemessige utfordringer, behovet for refinansiering og for å opprettholde arbeidsforhold. Det nye husholdningsbudsjettet viser at det framkommer et overskudd selv med startlån på kr Overskuddet kan dekke et ordinært lån med høyere rente. Det er i tidligere saksbehandling lagt vekt på at søkerne har mulighet for å kunne avsette midler til økt egenkapital. Videre antas at medsøker har mulighet for å kunne øke sin inntekt. 12

13 Det nye husholdningsbudsjettet viser at søkerne er i stand til å spare og ta opp lån på ordinær måte. Søkerne faller dermed utenfor kriteriene for å få startlån. Rådmannen viser til konklusjonen som nevnt foran og den legges fortsatt til grunn selv etter at feilen i budsjettet er rettet opp. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Søkerne er begge i arbeid og det vurderes slik at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og å ha evne til å betale lånet over tid. Medsøker kan ha mulighet til å øke inntektene. Søkerne kan øke sparingen for å få økt egenkapital. 13

14 SAK NR.: 10/14 Utvalg: KLAGENEMND Lnr.: 16141/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2995 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 252 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Klagenemnd /14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om startlån av Avslag fra NAV på søknad om startlån av Klage på avslag om startlån av Tilleggsbrev til klage fra verge av Avslag på klage fra NAV om startlån av Legeuttalelse av Prisvurdering på eiendom av Skatteoppgjør 2013 Dokumenter fra fylkesmannen vedr oppnevning av verge. Saksopplysninger: Om startlånordningen: Kommunen opptar startlån for videre utlån. Med overførte midler fra 2013 har kommunen 21 mill. kr. til bruk i Hittil i år er det gitt tilsagn om lån og utbetalt lån med ca 20 mill. kr. Tilskudd til etablering: Startlån kan kombineres med tilskudd til erverv av bolig, etter forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er ikke tildelt tilskudd i 2014, men det står igjen ca 0,5 mill. kr. fra i fjor. Oppdatert informasjon fra Husbanken om startlånordningen: Rådmannen vil vise til oppdatert informasjon på Husbankens hjemmeside. Det vises til at forskriften for startlån ble endret fra april i år. Endringen har medført at gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter ikke lenger er i målgruppen for startlån. Det følger av dette at det er en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere. Av rapporteringen per første halvår er andelen førstegangsetablerere som får startlån gått ned

15 med sju prosentpoeng. Det er imidlertid en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gruppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte». Husbanken sier at forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Klagesaksbehandlingen: NAV er delegert myndighet til å behandle søknader om startlån i kommunen. Klagesaksbehandlingen ligger til kommunens egen klagenemnd. Klage av er ansett innkommet etter fristen på 3 uker fra dato for underretning om vedtaket. Når klagen tas under behandling kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Opplysninger om søkere: Søkerne består av 2 voksne med 1barn født i Hovedsøker har arbeidsavklaringspenger med brutto kr per måned. Medsøker har fødselspermisjon og mottar fødselspenger med kr per måned. Likningen for 2013 viser at hovedsøker har en brutto inntekt på kr , netto inntekt på kr Nettoformuen(sum gjeld) er negativ på kr Medsøker har brutto inntekt på kr , netto inntekt på kr Nettoformuen er (sum gjeld) er på kr Hovedsøker vil ta ut 14 ukers farspermisjon fra , mens medsøker avslutter sin fødselspermisjon og vil dermed gå tilbake til arbeid. Det søkes om startlån til refinansiering av bolig. Boligen har en verditakst på kr Det er i søknaden oppgitt at det er lån/gjeld på kr Det er i utgangspunktet søkt om startlån på kr , men vergen sier i tilleggsbrev til klage av det er bedre med et mindre lån enn avslag. Klagers anmerkninger av Klager (vergen) sier at de ikke er enig i NAVs begrunnelse for avslag. NAV har lagt til grunn at søkers økonomiske situasjon er uoversiktlig og at arbeidssituasjonen er uavklart. Klager mener at arbeidssituasjonen ikke er så uavklart som det fremstilles. Hovedsøker er klar på at han skal i arbeid igjen så fort som mulig. Dette er bekreftet ved legeuttalelse av at det er ingen ting som skulle tilsi at han skulle bli varig arbeidsufør. Klager påpeker at det er lagt til grunn at søker har kredittkortgjeld på kr , men det korrekte er ca kr Vergen sier at gjelden er opptatt som et resultat av en psykiatrisk diagnose. Vergen opplyser i klagen at klager ikke er i stand til å betjene gjelden de har på det nåværende tidspunkt. Et startlån vil gjøre det lettere å forhandle med kreditorer som reduksjon av gjeld mot direkte oppgjør. Oppnevningen av verge fra sommeren 2014 vil bidra til bedre 15

16 økonomistyring. Vergen opplyser i tilleggsbrev av at det er begjært tvangssalg av bolig med de konsekvenser det får for søkerne samt deres felles barn på 8 måneder. NAV har behandlet klagen og sier at klagen ikke inneholder nye opplysninger. Vedtaket om avslag opprettholdes. Relevante bestemmelser: 3. Forskrifter om startlån 4. Veiledning for saksbehandling av startlån i kommunene Vurderinger: Søkerne er i en opplagt vanskelig livssituasjon. Når det gjelder inntektsforholdene i 2013 har hovedsøker inntekt fra sykelønn NAV. Legeuttalelse sier imidlertid at vedkommende ikke kan regnes for å bli varig arbeidsufør. Medsøker som har vært i svangerskapspermisjon starter i arbeid igjen i oktober 2014 i følge vergen. Begge søkerne har gjeld, også medsøker har gjeld i 11 instanser på kr per NAV har lagt til grunn at hovedsøkers økonomiske situasjon er uoversiktlig samtidig som arbeidssituasjonen er uavklart. Rådmannen kan slutte seg til denne vurderingen. Rådmannen vil vurdere om søkerne kan komme inn under forskriftenes regler om at kommunen uavhengig av de formelle vilkårene kan gi startlån dersom husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin. Søkerne kan dessuten vurderes som lavtlønnede og dermed være i målgruppen for startlånordningen. Et startlån kan bidra til å redusere de faste lånekostnadene, og gjøre situasjonen lettere. Det er en avveining mellom: a) Søkernes vanskelige økonomiske situasjon og hovedsøkers uavklarte arbeidssituasjon. Dette tilsier at det kan bli vanskelig å betjene lånet og dermed må søknaden avslås. b) Søkernes fare for at huset blir solgt ved tvangssalg med de følger dette får for familien. Hovedsøker har fått oppnevnt verge og dette vil bidra til bedre økonomistyring. Da kan det bli satt en stopper for opptak av ny kreditkortgjeld. Medsøker har også i følge selvangivelsen for 2013 gjeld knyttet kredittkort. Rådmannen mener at hovedsøker og medsøkers økonomi må sees under ett. Det er derfor viktig at medsøkers kredittkortgjeld blir redusert. Rådmannen mener at kommunen kan gi startlån med grunnlag i at husstanden kan risikere tvangssalg. Det er selvsagt usikkert om det vil være til hjelp, men kombinert med vergens muligheter for å styre økonomien kan et startlån med billigere rente være til hjelp. I tillegg vil medsøkers gjeninntreden i arbeidslivet bidra til at husstanden oppnår faste og forutsigbare inntekter. Rådmannen vil derfor anbefale at søker får delvis medhold i klagen, og at det gis et startlån på kr Rådmannen forslår at det settes to vilkår for startlånet: 16

17 A) Vergen må ta nødvendige grep i forhold til familiens samlede økonomistyring herunder også medsøkers økonomi gjennom et felles husholdningsbudsjett. B) Medsøker må dokumentere at arbeidsforholdet er tatt opp igjen etter svangerskapspermisjon. Det kan reises spørsmål om vergen kan styre medsøkers økonomi, men rådmannen mener at husstandens økonomi må sees under ett. Det kan etter dette settes opp et husholdningsbudsjett som vil vise hvem som har ansvar for hvilke utgifter. Alternativer og konsekvenser: Det er vurdert om tilskudd kan brukes, men denne ordningen gjelder bare for etablering. Denne sak handler ikke om ny etablering, men refinansiering. Rådmannens innstilling:. Klager gis delvis medhold i klage, og innvilges et startlån på kr Det settes følgende vilkår for startlånet: 1. Vergen må ta nødvendige grep i forhold til familiens samlede økonomistyring herunder også medsøkers økonomi gjennom et felles husholdningsbudsjett som kan dokumenteres. 2. Medsøker må dokumentere at arbeidsforholdet er tatt opp igjen etter svangerskapspermisjon. 3. Det tas forbehold om at det er tilgjengelige lånemidler på budsjettet for 2014, ellers må lånet bli utbetalt i

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer