MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 8/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING 9/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING 10/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

2 SAK NR.: 8/14 Utvalg: KLAGENEMND Lnr.: 15984/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/911 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Klagenemnd /14 Klagenemnd /14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om startlån av Avslag fra NAV på søknad om startlån av Klage på avslag om startlån av Avslag på klage fra NAV om startlån av Lånetilsagn av fra Skandiabanken med kr Beregningsskjema - økonomisk analyse via Husbankens mal for månedsbudsjett. Forskrift om startlån fra Husbanken Saksopplysninger: Om startlånordningen: Kommunen opptar startlån for videre utlån. Med overførte midler fra 2013 har kommunen 21 mill. kr. til bruk i Hittil i år er det gitt tilsagn om lån og utbetalt lån med ca 20 mill. kr. Tilskudd til etablering: Startlån kan kombineres med tilskudd til erverv av bolig, etter forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er ikke tildelt tilskudd i 2014, men det står igjen ca 0,5 mill. kr. fra i fjor. Oppdatert informasjon fra Husbanken om startlånordningen: Rådmannen vil vise til oppdatert informasjon på Husbankens hjemmeside. Det vises til at forskriften for startlån ble endret fra april i år. Endringen har medført at gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter ikke lenger er i målgruppen for startlån. Det følger av dette at det er en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere. Av rapporteringen per første halvår er andelen førstegangsetablerere som får startlån gått ned med sju prosentpoeng. Det er imidlertid en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gruppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte». Husbanken sier at forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig

3 vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Klagesaksbehandlingen: NAV er delegert myndighet til å behandle søknader om startlån i kommunen. Klagesaksbehandlingen ligger til kommunens egen klagenemnd. Klage av er innkommet innen fristen på 3 uker fra dato for underretning om vedtaket. Når klagen tas under behandling kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Opplysninger om søkere: Søkerne består av 2 voksne med 2 barn på henholdsvis 2 og 7 år. Søker nr. 1 har full jobb mens medsøker har praksisplass stilling. Ekteparet hadde i 2013 en brutto lønnsinntekt på kr De leier i dag bolig og planlegger erverv av egen bolig i prisklasse 2-2,1 mill. kr. Husstanden har fått tilsagn om lån i bank med kr. 1,7 mill. kr. Forskrifter om startlån Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut forskrifter om startlån. Det er en behovsprøvd ordning og er for personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Lånet kan gis til kjøp av bolig, utbedring, oppføring av ny eller refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende. I vurderingen om startlån skal gis skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Det kan også legges vekt på om: - Husstanden har barn eller særlig sosiale eller helsemessige utfordringer - Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden blir boende i boligen sin - Bosituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold. Relevante bestemmelser: 1. Forskrifter om startlån 2. Veiledning for saksbehandling av startlån i kommunene Vurderinger: Søkernes klage: 3

4 Søkerne har i brev av klaget på vedtak om avslag på startlån. NAV har behandlet klagen og viser til at det ikke er innkommet nye relevante opplysninger. NAV opprettholder etter dette vedtak om avslag. NAV har lagt til grunn at søkerne ikke kan anses som varig vanskeligstilt. Begge er arbeidsføre og med mulighet for å øke inntjeningen og ha gode fremtidige inntekter. Klager påpeker at de i lang tid har hatt langvarige problemer med å kjøpe egen bolig. I lang tid har de søkt om å få boliglån og dette er nå innvilget gjennom Skandiabanken. Med planlagt kjøp av bolig på 2,1 mill. kr. trengs egenkapital med kr Det vises også til at familien har måttet flytte flere ganger på grunn av kortvarige leieforhold og at dette oppleves som en ustabil bosituasjon. De viser til at kommunen kan vektlegge dette i sin behandling. Det vises også til at et av barna (7 år) har eksem og at det er nødvendig å ta oljebad, og familien er dermed avhengig av badekar. Klager opplyser at den ene av søkerne er i 100 % stilling, men medsøker er uten arbeid etter å ha sendt utallige søknader, men er nå i en praksisplass som et NAV-tiltak. Klager påpeker at det ut fra denne situasjonen er vanskelig å øke inntjeningen i vesentlig/avgjørende grad. Familien sier at de kan prøve å spare kr per måned, men at det vil ta 16,5 år for å oppnå en egenkapital på kr Klager mener at de må regnes som varig vanskeligstilt på boligmarkedet og dermed tilfredsstiller forskriftenes vilkår. Rådmannens vurderinger: Søkerne har etter forskriftene prøvd andre kredittinstitusjoner før det søkes om startlån via kommunen. De har fått tilsagn om lån med kr under forutsetning av at resterende del dekkes ved startlån. Det skal vurderes om søkerne kan forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søker 1 har full stilling, mens medsøker har deltidsstilling. Etter rådmannens vurdering har husstanden etter dette mulighet for å øke inntekten med tanke på å avsette midler til egenkapital. Søkerne må ha evne til å betale lånet over tid og ha fortsatt nødvendige midler til livsopphold: NAV har foretatt følgende budsjettberegning etter opptak av lån på kr : Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto (febr 2013) - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Beregnet underskudd - Balanse Budsjettet er basert på Husbankens modul for månedlige utgifter Utgifter per måned: - kommunale avg - Barnepass - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til boliglån, kr Utgifter til startlån, kr Utgifter til billån, rest kr Studielån - Sum utgifter - - Balanse

5 Budsjettet viser at det er et beregnet månedlig underskudd på kr etter opptak av lån. Inntektene er basert på opplysninger fra 2013, og inntektene i dag kan ligge høyere. Økonomiske vurderinger: Søker har ingen egenkapital, og boligen blir dermed i praksis fullfinansiert ved lån i sin helhet. Budsjettet overfor viser at familien vil få store problemer med å finansiere ordinært boliglån, startlån, tidligere opptatt billån og studielån. Selv med redusert skatt som følge av boliglån vil den økonomiske situasjonen ikke bli vesentlig forbedret. Det skal vurderes om husstanden vil ha varige problemer med å finansiere egen bolig. Klager sier at de hatt langvarige problemer med å kjøpe egen bolig. Rådmannen kan slutte seg til denne vurderingen, men kommunen skal vurdere om søkerne har evne til å betjene lånet over tid. Rådmannen vurderer det slik at søkerne ikke har økonomiske evne til å betale ned på lånene med nåværende inntekter. Begge søkerne er arbeidsføre og medsøker som har lavest inntekt bør kunne øke sin inntekt opp til samme nivå som søker nr. 1. Likningsattestene fra 2011 er vedlagt søknaden og disse viser at husstanden hadde en samlet bruttoinntekt på kr For 2013 er denne økt til kr som må karakteriseres som en rimelig inntekt for to personer samlet sett. Husstanden kan på denne måten ikke sies å være varig vanskeligstilt på boligmarkedet. Alternativer og konsekvenser: NAV har ikke vurdert bruk av tilskudd til finansieringen. Etter rådmannens vurdering er søker ikke vanskeligstilt og det er dermed ikke grunnlag for å vurdere tilskudd i denne saken. Konklusjon: Det er først og fremst evnen til å betjene lånene som kan bli vanskelig for søkerne. Rådmannen mener at søkerne har muligheter for å kunne sette av midler til økt egenkapital. De har begge inntekter og det er mulig å øke inntektene ved å øke stillingen til medsøker. Det vurderes etter dette at familien vil kunne ha mulighet til å betjene lånene med en streng økonomistyring. Derfor vurderes det slik at familien ikke til å ha langvarige problemer med å finansiere en bolig. NAV sier i sin behandling av søknaden at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at husstanden kan anses som varig vanskeligstilt. Begge er arbeidsføre og må som mange andre sette av penger til sparing til manglende egenkapital. Rådmannen slutter seg til denne betraktningen. Dessuten påpeker Husbanken på sine hjemmesider at etter forskriftendringen at unge med liten egenkapital ikke lenger er i målgruppen for startlån. Klagen inneholder ingen nye vesentlige opplysninger som tilsier at søkeren skal gis medhold i klagen. 5

6 Rådmannen mener at søkeren ikke tilfredsstiller kravene til å få innvilget startlån etter forskriftene som er gjort gjeldende fra 1. april d.å. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Konsekvensene av låneopptakene medfører at søkerne ikke vil ha evne til å betale lånene. Søkerne er begge i arbeid og medsøker antas å ha mulighet for å øke sin inntekt. Det vurderes etter dette at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Behandling i KLAGENEMND: I saksfremleggets side 4, tabell med økonomiske beregninger, er det en feil i oppsettet. Da dette kan påvirke vedtaket sendes saken tilbake til rådmannen for ny vurdering. Enstemmig vedtatt Vedtak i KLAGENEMND: Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for kvalitetssikring. Fornyet saksutredning: Det er beklagelig overfor klager at saksbehandlingen drar ytterligere ut i tid. Det er imidlertid i klagers interesse å få visshet om at saksbehandlingen er forsvarlig. Det som faktisk har skjedd er at det i husholdningsbudsjettet er ført opp feil tall hva angår kommunale avgifter. Nytt husholdningsbudsjett viser at det går ut med et overskudd fremfor underskudd: Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto (febr 2013) - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Beregnet overskudd - Balanse Utgifter per måned: - kommunale avg, kr : 12= (Husbankens normtall) - Barnepass - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til boliglån, kr Utgifter til startlån, kr Utgifter til billån, rest kr Studielån - Sum utgifter - - Balanse Rådmannen vil påpeke at kommunen i henhold til forskriftene skal vektlegge og vurdere følgende ved tildeling av startlån: 6

7 Følgende momenter kan tilsi at en søknad skal innvilges: - Søkeren får ikke tilstrekkelig lån i privat bank - Søkeren har langvarige problemer med å finansiere eid bolig - Søkeren har benyttet muligheten til å spare - Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha midler igjen til livsopphold Avslag skal gis dersom: - Søkeren har mulighet til å øke sin inntjening og ta opp lån i privat bank - Søkeren har ikke evne til å betjene lånet, husholdningsbudsjettet strekker ikke til - Søkeren får lån i privat bank - Søkeren har mulighet til å spare Kommunen kan i tillegg blant annet vektlegge sosiale eller helsemessige utfordringer, behovet for refinansiering og for å opprettholde arbeidsforhold. Klager har påberobt seg at dette kan legges grunn. Det nye husholdningsbudsjettet viser at det framkommer et overskudd selv med startlån på kr Rådmannen legger til grunn at overskuddet kan dekke et ordinært lån med en høyere rente enn startlånet. Overskuddet gir sammen med en streng økonomistyring muligheter for å kunne sette av penger til egenkapital. Søkerne har et stort billån med månedlige utgifter på kr Dette vurderes som høyt og søkerne bør søke å finne andre alternativer på bilhold som reduserer kostnadene. I tidligere saksutredning er det lagt vekt på at medsøker antas å ha mulighet for å kunne øke sin inntekt. Dermed blir søkerne i enda bedre stand til å spare og ta opp lån på ordinær måte. Søkerne faller dermed utenfor kriteriene for å få startlån. Begrunnelsen for avslaget må etter dette endres i forhold til tidligere innstilling. I forrige innstilling framkom et betydelig underskudd på grunn av feil som ga grunnlag for avslag. Feilen er nå rettet opp til overskudd og det vurderes slik at søkerene kan ha mulighet til å øke inntektene og sparingen slik at de som andre kan ta opp lån på ordinær måte. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Begge søkerne er i arbeid og det vurderes slik at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og ha evne til å betale lånet over tid. Medsøker kan ha mulighet til å øke inntekten, og dermed øke mulighetene for sparing til egenkapital. 7

8 SAK NR.: 9/14 Utvalg: KLAGENEMND Lnr.: 16004/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/1776 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Klagenemnd /14 Klagenemnd /14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV FORNYET BEHANDLING Vedlegg: Ingen vedlegg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om startlån av Avslag fra NAV på søknad om startlån av Klage på avslag om startlån av Avslag på klage fra NAV om startlån av Lånetilsagn av fra Aurskog Sparebank med kr Beregningsskjema - økonomisk analyse via Husbankens mal for månedsbudsjett Forskrift om startlån fra Husbanken Notat av om startlån fra NAV-leder. Saksopplysninger: Om startlånordningen: Kommunen opptar startlån for videre utlån. Med overførte midler fra 2013 har kommunen 21 mill. kr. til bruk i Hittil i år er det gitt tilsagn om lån og utbetalt lån med ca 20 mill. kr. Tilskudd til etablering: Startlån kan kombineres med tilskudd til erverv av bolig, etter forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er ikke tildelt tilskudd i 2014, men det står igjen ca 0,5 mill. kr. fra i fjor. Oppdatert informasjon fra Husbanken om startlånordningen: Rådmannen vil vise til oppdatert informasjon på Husbankens hjemmeside. Det vises til at forskriften for startlån ble endret fra april i år. Endringen har medført at gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter ikke lenger er i målgruppen for startlån. Det følger av dette at det er en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere.

9 Av rapporteringen per første halvår er andelen førstegangsetablerere som får startlån gått ned med sju prosentpoeng. Det er imidlertid en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gruppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte». Husbanken sier at forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Klagesaksbehandlingen: NAV er delegert myndighet til å behandle søknader om startlån i kommunen. Klagesaksbehandlingen ligger til kommunens egen klagenemnd. Klage av er innkommet innen fristen på 3 uker fra dato for underretning om vedtaket. Når klagen tas under behandling kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Opplysninger om søkere: Søkerne er et gift par med 2 barn på 5 og 4 år. Det planlegges ervervet en bolig til kr Boligen planlegges finansiert med startlån med kr , og det er gitt tilsagn om lån med kr i Aurskog Sparebank under forutsetning av at det innvilges startlån. Husstanden har egenkapital med kr Husholdningens samlede arbeidsinntekt er i søknaden brutto oppgitt til kr per måned samt barnetrygd med kr Forskrifter om startlån Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut forskrifter om startlån. Det er en behovsprøvd ordning og er for personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Lånet kan gis til kjøp av bolig, utbedring, oppføring av ny eller refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende. I vurderingen om startlån skal gis skal kommunen legge vekt på om søkeren: c) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og d) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Det kan også legges vekt på om: - Husstanden har barn eller særlig sosiale eller helsemessige utfordringer - Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden blir boende i boligen sin - Bosituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold. 9

10 Relevante bestemmelser: 1. Forskrifter om startlån 2. Veiledning for saksbehandling av startlån i kommunene Vurderinger: Søkernes klage: Søkerne har i brev av klaget på avslag om startlån. De viser til at de er en ung familie med to barn og lav inntekt. Søker 1 har fast arbeid, mens medsøker har arbeidsavtale med Adecco og arbeider etter arbeidsgivers etterspørsel. Klagerne sier at det er vanskelig å spare til egenkapital, og at de er i stand til å betjene lån ved siden av andre utgifter til livsopphold. Det opplyses om at de ikke kan øke inntjeningsevnen. NAV har behandlet klagen og sier i sitt vedtak at det ikke er kommet nye opplysninger som gir grunnlag for endring av tidligere vedtak. Rådmannens vurderinger: Søkerne har etter forskriftene prøvd andre kredittinstitusjoner før det søkes om startlån via kommunen. De har fått tilsagn om lån med kr under forutsetning av at resterende del dekkes ved startlån. Det skal vurderes om søkerne kan forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søker 1 har full stilling, mens medsøker har deltidsstilling. Etter rådmannens vurdering har husstanden etter dette mulighet for å øke inntekten med tanke på å avsette midler til egenkapital. Søkerne må ha evne til å betale lånet over tid og ha fortsatt nødvendige midler til livsopphold: NAV har foretatt følgende budsjettberegning etter opptak av lån på kr : Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Manglende inntekt - Balanse Balanse Budsjettet er basert på Husbankens modul for månedlige utgifter Utgifter per måned: - kommunale avg - Barnehage, SFO - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til startlån, kr Utgifter til lån i A. Sparebank - Sum utgifter Budsjettet viser at det er et beregnet månedlig underskudd på kr. 335 per måned etter opptak av lån. Økonomiske vurderinger: Søker har oppgitt at det foreligger en egenkapital på kr Leiligheten blir dermed i praksis fullfinansiert ved lån i sin helhet. 10

11 Det skal vurderes om husstanden vil ha varige problemer med å finansiere egen bolig. Rådmannen mener at det er rom for økt inntekt i familien ved at medsøker kan utvide sin stilling. Rådmannen regner med at familien kan balansere ut underskuddet som vist overfor i budsjettmodellen ved å føre en streng økonomiforvaltning. Skattebelastningen kan dessuten påregnes å bli mindre ved låneopptaket. Alternativer og konsekvenser: NAV har ikke vurdert bruk av tilskudd til finansieringen. Etter rådmannens vurdering er søker ikke vanskeligstilt og det er dermed ikke grunnlag for å vurdere tilskudd i denne saken. Konklusjon: Rådmannen mener at søkerne har muligheter for å kunne sette av midler til økt egenkapital. De har begge inntekter og det er mulig å øke inntektene ved å øke stillingen til medsøker. Det vurderes etter dette at familien vil kunne ha mulighet til å betjene lånet. Det anses som mulig å øke egenkapitalen, og søkerne vurderes ikke til å ha langvarige problemer med å finansiere en bolig. NAV sier i sin behandling av søknaden at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at husstanden kan anses som varig vanskeligstilt. Begge er arbeidsføre og må som mange andre sette av penger til sparing til manglende egenkapital. Rådmannen slutter seg til denne betraktningen. Dessuten påpeker Husbanken på sine hjemmesider at etter forskriftendringen at unge med liten egenkapital ikke lenger er i målgruppen for startlån. Klagen inneholder ingen nye vesentlige opplysninger som tilsier at søkeren skal gis medhold i klagen. Rådmannen mener at søkeren ikke tilfredsstiller kravene til å få innvilget startlån etter forskriftene som er gjort gjeldende fra 1. april d.å. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Søkerne er begge i arbeid og det vurderes slik at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og de vurderes å ha evne til å betale lånet over tid. Søkerne har ikke benyttet muligheten til å øke inntektene for sparing til egenkapitalandelen. Behandling i KLAGENEMND: I saksfremleggets side 14, tabell med økonomiske beregninger, er det en feil i oppsettet. Da dette kan påvirke vedtaket sendes saken tilbake til rådmannen for ny vurdering. Enstemmig vedtatt 11

12 Vedtak i KLAGENEMND: Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for kvalitetssikring. Fornyet saksutredning: Det er beklagelig overfor klager at saksbehandlingen drar ytterligere ut i tid. Det er imidlertid i klagers interesse å få visshet om at saksbehandlingen er forsvarlig. Det som faktisk har skjedd er at det i husholdningsbudsjettet er ført opp feil tall hva angår kommunale avgifter. Nytt husholdningsbudsjett viser at det går ut med et overskudd: Inntekter per måned - Lønn søker 1, netto - Lønn medsøker, netto - Barnetrygd - Sum inntekter - Overskudd - Balanse Utgifter per måned: - kommunale avg, kr :12= (Husbankens normtall) - Barnehage, SFO - Strøm/fyring - Utgifter til livsopphold - Utgifter til startlån, kr Utgifter til lån i A. Sparebank - Sum utgifter - Balanse Rådmannen vil påpeke at kommunen i henhold til forskriftene skal vektlegge og vurdere følgende ved tildeling av startlån: Følgende momenter kan tilsi at en søknad skal innvilges: - Søkeren får ikke tilstrekkelig lån i privat bank - Søkeren har langvarige problemer med å finansiere eid bolig - Søkeren har benyttet muligheten til å spare - Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha midler igjen til livsopphold Avslag skal gis dersom: - Søkeren har mulighet til å øke sin inntjening og ta opp lån i privat bank - Søkeren har ikke evne til å betjene lånet, husholdningsbudsjettet strekker ikke til - Søkeren får lån i privat bank - Søkeren har mulighet til å spare Kommunen kan i tillegg blant annet vektlegge sosiale eller helsemessige utfordringer, behovet for refinansiering og for å opprettholde arbeidsforhold. Det nye husholdningsbudsjettet viser at det framkommer et overskudd selv med startlån på kr Overskuddet kan dekke et ordinært lån med høyere rente. Det er i tidligere saksbehandling lagt vekt på at søkerne har mulighet for å kunne avsette midler til økt egenkapital. Videre antas at medsøker har mulighet for å kunne øke sin inntekt. 12

13 Det nye husholdningsbudsjettet viser at søkerne er i stand til å spare og ta opp lån på ordinær måte. Søkerne faller dermed utenfor kriteriene for å få startlån. Rådmannen viser til konklusjonen som nevnt foran og den legges fortsatt til grunn selv etter at feilen i budsjettet er rettet opp. Rådmannens innstilling:. Klage datert fra søkere om startlån til kjøp av egen bolig tas ikke til følge. Begrunnelse: Søkerne er begge i arbeid og det vurderes slik at de ikke forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og å ha evne til å betale lånet over tid. Medsøker kan ha mulighet til å øke inntektene. Søkerne kan øke sparingen for å få økt egenkapital. 13

14 SAK NR.: 10/14 Utvalg: KLAGENEMND Lnr.: 16141/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2995 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 252 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Klagenemnd /14 KLAGE PÅ SØKNAD OM STARTLÅN AV Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om startlån av Avslag fra NAV på søknad om startlån av Klage på avslag om startlån av Tilleggsbrev til klage fra verge av Avslag på klage fra NAV om startlån av Legeuttalelse av Prisvurdering på eiendom av Skatteoppgjør 2013 Dokumenter fra fylkesmannen vedr oppnevning av verge. Saksopplysninger: Om startlånordningen: Kommunen opptar startlån for videre utlån. Med overførte midler fra 2013 har kommunen 21 mill. kr. til bruk i Hittil i år er det gitt tilsagn om lån og utbetalt lån med ca 20 mill. kr. Tilskudd til etablering: Startlån kan kombineres med tilskudd til erverv av bolig, etter forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er ikke tildelt tilskudd i 2014, men det står igjen ca 0,5 mill. kr. fra i fjor. Oppdatert informasjon fra Husbanken om startlånordningen: Rådmannen vil vise til oppdatert informasjon på Husbankens hjemmeside. Det vises til at forskriften for startlån ble endret fra april i år. Endringen har medført at gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter ikke lenger er i målgruppen for startlån. Det følger av dette at det er en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere. Av rapporteringen per første halvår er andelen førstegangsetablerere som får startlån gått ned

15 med sju prosentpoeng. Det er imidlertid en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gruppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte». Husbanken sier at forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Klagesaksbehandlingen: NAV er delegert myndighet til å behandle søknader om startlån i kommunen. Klagesaksbehandlingen ligger til kommunens egen klagenemnd. Klage av er ansett innkommet etter fristen på 3 uker fra dato for underretning om vedtaket. Når klagen tas under behandling kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Opplysninger om søkere: Søkerne består av 2 voksne med 1barn født i Hovedsøker har arbeidsavklaringspenger med brutto kr per måned. Medsøker har fødselspermisjon og mottar fødselspenger med kr per måned. Likningen for 2013 viser at hovedsøker har en brutto inntekt på kr , netto inntekt på kr Nettoformuen(sum gjeld) er negativ på kr Medsøker har brutto inntekt på kr , netto inntekt på kr Nettoformuen er (sum gjeld) er på kr Hovedsøker vil ta ut 14 ukers farspermisjon fra , mens medsøker avslutter sin fødselspermisjon og vil dermed gå tilbake til arbeid. Det søkes om startlån til refinansiering av bolig. Boligen har en verditakst på kr Det er i søknaden oppgitt at det er lån/gjeld på kr Det er i utgangspunktet søkt om startlån på kr , men vergen sier i tilleggsbrev til klage av det er bedre med et mindre lån enn avslag. Klagers anmerkninger av Klager (vergen) sier at de ikke er enig i NAVs begrunnelse for avslag. NAV har lagt til grunn at søkers økonomiske situasjon er uoversiktlig og at arbeidssituasjonen er uavklart. Klager mener at arbeidssituasjonen ikke er så uavklart som det fremstilles. Hovedsøker er klar på at han skal i arbeid igjen så fort som mulig. Dette er bekreftet ved legeuttalelse av at det er ingen ting som skulle tilsi at han skulle bli varig arbeidsufør. Klager påpeker at det er lagt til grunn at søker har kredittkortgjeld på kr , men det korrekte er ca kr Vergen sier at gjelden er opptatt som et resultat av en psykiatrisk diagnose. Vergen opplyser i klagen at klager ikke er i stand til å betjene gjelden de har på det nåværende tidspunkt. Et startlån vil gjøre det lettere å forhandle med kreditorer som reduksjon av gjeld mot direkte oppgjør. Oppnevningen av verge fra sommeren 2014 vil bidra til bedre 15

16 økonomistyring. Vergen opplyser i tilleggsbrev av at det er begjært tvangssalg av bolig med de konsekvenser det får for søkerne samt deres felles barn på 8 måneder. NAV har behandlet klagen og sier at klagen ikke inneholder nye opplysninger. Vedtaket om avslag opprettholdes. Relevante bestemmelser: 3. Forskrifter om startlån 4. Veiledning for saksbehandling av startlån i kommunene Vurderinger: Søkerne er i en opplagt vanskelig livssituasjon. Når det gjelder inntektsforholdene i 2013 har hovedsøker inntekt fra sykelønn NAV. Legeuttalelse sier imidlertid at vedkommende ikke kan regnes for å bli varig arbeidsufør. Medsøker som har vært i svangerskapspermisjon starter i arbeid igjen i oktober 2014 i følge vergen. Begge søkerne har gjeld, også medsøker har gjeld i 11 instanser på kr per NAV har lagt til grunn at hovedsøkers økonomiske situasjon er uoversiktlig samtidig som arbeidssituasjonen er uavklart. Rådmannen kan slutte seg til denne vurderingen. Rådmannen vil vurdere om søkerne kan komme inn under forskriftenes regler om at kommunen uavhengig av de formelle vilkårene kan gi startlån dersom husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin. Søkerne kan dessuten vurderes som lavtlønnede og dermed være i målgruppen for startlånordningen. Et startlån kan bidra til å redusere de faste lånekostnadene, og gjøre situasjonen lettere. Det er en avveining mellom: a) Søkernes vanskelige økonomiske situasjon og hovedsøkers uavklarte arbeidssituasjon. Dette tilsier at det kan bli vanskelig å betjene lånet og dermed må søknaden avslås. b) Søkernes fare for at huset blir solgt ved tvangssalg med de følger dette får for familien. Hovedsøker har fått oppnevnt verge og dette vil bidra til bedre økonomistyring. Da kan det bli satt en stopper for opptak av ny kreditkortgjeld. Medsøker har også i følge selvangivelsen for 2013 gjeld knyttet kredittkort. Rådmannen mener at hovedsøker og medsøkers økonomi må sees under ett. Det er derfor viktig at medsøkers kredittkortgjeld blir redusert. Rådmannen mener at kommunen kan gi startlån med grunnlag i at husstanden kan risikere tvangssalg. Det er selvsagt usikkert om det vil være til hjelp, men kombinert med vergens muligheter for å styre økonomien kan et startlån med billigere rente være til hjelp. I tillegg vil medsøkers gjeninntreden i arbeidslivet bidra til at husstanden oppnår faste og forutsigbare inntekter. Rådmannen vil derfor anbefale at søker får delvis medhold i klagen, og at det gis et startlån på kr Rådmannen forslår at det settes to vilkår for startlånet: 16

17 A) Vergen må ta nødvendige grep i forhold til familiens samlede økonomistyring herunder også medsøkers økonomi gjennom et felles husholdningsbudsjett. B) Medsøker må dokumentere at arbeidsforholdet er tatt opp igjen etter svangerskapspermisjon. Det kan reises spørsmål om vergen kan styre medsøkers økonomi, men rådmannen mener at husstandens økonomi må sees under ett. Det kan etter dette settes opp et husholdningsbudsjett som vil vise hvem som har ansvar for hvilke utgifter. Alternativer og konsekvenser: Det er vurdert om tilskudd kan brukes, men denne ordningen gjelder bare for etablering. Denne sak handler ikke om ny etablering, men refinansiering. Rådmannens innstilling:. Klager gis delvis medhold i klage, og innvilges et startlån på kr Det settes følgende vilkår for startlånet: 1. Vergen må ta nødvendige grep i forhold til familiens samlede økonomistyring herunder også medsøkers økonomi gjennom et felles husholdningsbudsjett som kan dokumenteres. 2. Medsøker må dokumentere at arbeidsforholdet er tatt opp igjen etter svangerskapspermisjon. 3. Det tas forbehold om at det er tilgjengelige lånemidler på budsjettet for 2014, ellers må lånet bli utbetalt i

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.12.2011 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.12.2011 Tid: 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord : 14.12.2011 Tid: 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Komiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje herredshuset, Herredshuset Dato: 05.06.2013 Tid:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt Nord Søknad om etableringslån k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt or en Søker Fødsels nr. (11 siffer) foretaks nr (9 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn eller kommuner, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 83/09 09/1569 STARTLÅNSMIDLER 2009/2010 PS 84/09

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer