Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rana kommune. Informasjon om Startlån,"

Transkript

1 Rana kommune Informasjon om Startlån,

2 Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig boliglånspraksis innebærer en vesentlig innskjerping i forhold til de gamle på flere punkter, mest kjent er at belåningsgraden ikke bør oversige 85 prosent av boligens verdi, og at alle lån med pant i boligen teller med. Tidligere var grensen 90 prosent. Reglene omfatter ikke Startlån Er bruk av startlån målrettet?

3 Startlån Formål: Skaffe og sikre egnede boliger for: - Unge i etableringsfasen - Vanskeligstilte på boligmarkedet Målgruppe: Alle som ikke oppnår tilstrekkelig finansiering i det private marked Husbankens formål: Startlånet skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner Kan gis til Kjøp av bolig, utbedring av bolig, Oppføring av bolig, refinansiering

4 VILKÅR - Boligen må være i Rana kommune - Det kan gis fullfinansiering eller toppfinansiering avhengig av hvor vanskeligstilt husstanden er, og hvilken annen finansiering som kan oppnås. Ved toppfinansiering ønsker vi at kunden har fått avklart i privat bank hva som kreves av toppfinansiering før de søker om startlån - Det kan gis avdragsfrihet i inntil 3 år. Kan få fastrente på 3, 5, 10 eller 20 år. - Flytende rente pr. d.d. er på 2,82 % (inkl. påslag på 0,25%) - Kan kombineres med grunnlån,boligtilskudd og bostøtte. ( Grunnlån kan benyttes til: bygging av ny bolig, utbedring av bosted, ombygging av bygninger til bosted, kjøp av nye og brukte utleieboliger)

5 Regelverk låneordninger i Husbanken:

6 Arbeidsmetodikk Kunder blir ofte henvist fra bank eller gjeldsrådgiver på Nav. Nært samarbeid med Nav og Namsmannen. I enkelte saker er det samarbeidsmøter med instanser som Rehabiliteringstjenesten, Psykiatrikontor, PPT, gjeldsrådgiver etc. Komplekse saker kan gå over tid. Søknad vurderes i forhold til både Startlån, tilskudd og bostøtte. Gir som regel en forhåndsvurdering der kunden får beskjed om finansiering innenfor en gitt ramme Kunden må forevise prospekt til godkjenning før de kan legge inn bud. Vi bekrefter bud over telefon med megler. Ved reetablering gir vi i utgangspunktet ikke mellomfinansiering og henviser til privat bank for å få dette. Vi overtar lånet når salget av gammel bolig er gjennomført. Ved utbedring eller refinansiering settes pengene på sperret konto i kundens navn, og utbetales av Rana kommune til kreditorer. Visma Collectors tar seg av den månedlige oppfølgingen av lånene. Ny forvalter skal velges etter konkurranse i Husbanken tilrettelegger administrative system, rutiner og forestår opplæring. Faste rapporteringspunkt opp mot Husbanken.

7 Nøkkeltall Startlån Rana kommune

8 Nøkkeltall Startlån Rana kommune Det er iverksatt tiltak mot 63 lån, dvs. 9 % av lånemassen. Innfordring av kommunale krav som startlån og tilskudd er beskrevet i kommunens økonomireglement. Låntakere som missligholder sine lån vil selv etter salg av sin bolig bli fulgt opp i tilfelle disse kan få midler på et senere tidspunkt. Tilskudd avskrives over 20 år, men om forutsetningene for tilskuddet brytes innfordres disse. Sletting av krav skal foretas på konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt, eksempelvis etter avsluttet konkursbehandling, rettssak eller gjeldsettergivelse.

9 Nøkkeltall Startlån Rana kommune - fond To type fondsavsetning: A. Bundne driftsfond tapsfond. Avsetning til fremtidige tap. B. Bundne investeringsfond. Ekstraordinære avdrag på lån Når lånetaker innbetaler avdrag på sine lån kan kommunen enten bruke midlene til nedbetaling av gjeld i Husbanken eller låne dem ut på nytt. Inntil dette skjer avsettes avdragene i investeringsregnskapet til fond. Rana kommune har etter hvert bygd opp et stort avdragfond noe som har gitt kommunen god likviditet. Nytt utlån krever vedtak av Kommunestyret. Tilbakebetaling av en rekke mindre lån er vurdert, men de er opptatt enten på særskilte vilkår eller med fastrente.

10 Hvem treffer man ved ordningen? Nasjonalt får i underkant av 40 pst. av søkerne avslag, og av disse får rundt 60 pst. avslag på grunn av manglende betjeningsevne. Nasjonalt blir søkere med forholdsvis lav inntekt og liten yrkesdeltakelse prioritert ved tildeling av kombinasjonen startlån og tilskudd til etablering. OBS! Nasjonalt blir søkere med forholdsvis høy inntekt og høy yrkesdeltakelse prioritert ved tildeling av startlån alene. Det å ha barn, være aleneforelder, leie kommunal bolig eller tilhøre en boligsosial målgruppe, ser ut til å øke sannsynligheten for både å få lån og tilskudd sammenlignet med dem som bare får lån. Søkere som får avslag på grunn av manglende betjeningsevne, skiller seg fra dem som både får lån og tilskudd ved at de har generelt høy yrkesaktivitet og lav gjeld. De er sjeldnere økonomiske vanskeligstilte, men i et mellomsjikt. Rundt 30 pst. av dem som fikk avslag på grunn av manglende betjeningsevne hadde blitt boligeiere to år etter. Det gjelder spesielt de unge, noe som kan tyde på at særlig de har hatt en økonomisk situasjon i endring. I tillegg har andelen lånemottakere med inntekt under kroner sunket, og andelen mottakere med inntekt over kroner steget. (NOU Rom for alle)

11 Hvor mange får hvor mye? Det har vært en sterk økning i antall utbetalte startlån, fra rundt saker ved oppstarten av ordningen i 2003 til over saker i Gjennomsnittskostnaden på boligene og gjennomsnittlig startlån har også økt. I 2003 var gjennomsnittskostnaden på boligene som fikk lån rundt kroner, og gjennomsnittlig startlån i underkant av kroner. I 2010 var gjennomsnittskostnaden på boligen nesten kroner, og gjennomsnittlig startlån rundt kroner. Dette varierer svært mye mellom kommunene (NOU Rom for alle)

12 Nøkkeltall - Startlån prosent av startlånmottakerne er førstegansetablerere - Nesten halvparten av alle startlån er i kombinasjon med privat banklån - Husbanken lånte ut 6,3 milliarder i startlån til kommunene i Dette er drøye ti prosent mer enn året før

13 Momenter som må belyses ved vurdering av låneopptak Låneopptak må ses i sammenheng med kommunens boligsosiale satsing/strategi. Grundig risikovurdering. A. Kredittrisiko (risiko ved at lånetaker ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet) Forebygges gjennom kritisk vurdering av lånesøkere. B. Markedsrisiko ( svingninger i markedene som kommunen er eksponert i) Kan redusere risiko ved å dempe størrelse på utlån og koble dette sammen med samlet utlån. (definere % grense for husbanklån i forhold til langsiktig gjeld) C. Renterisiko ( rente på inn og utlån er koblet via Husbankens rente lav risiko) D. Likviditetsrisiko E. Administrasjonsrisiko. Knyttet til rutiner for oppfølging av utlån. Ressursbruk/organisering. Kjøp av tjenester for å forebygge risiko ved forvaltning.

14 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE VURDERINGER: Prinsipiell vurdering av bruk av avdragfond. Midlene kan enten brukes til nedbetaling av gjeld i husbanken eller til nytt utlån. Krever vedtak av Kommunestyret. Hvor stor andel som eventuelt kan lånes utpå nytt bør vurderes opp mot risiko på kommunens utlån Kommunale retningslinjer for kommunens håndtering av startlån Oppdatere og definere vilkår. - Spisse målgruppen hvem skal få lån? - Inntektsbegrensing? - Krav til egenkapital skal kommunen finansiere manglende egenkapital når staten innfører høyere krav til EK hos private lånegivere? - Definere % grense for Husbanklån i forhold til langsiktig gjeld. Utlån bør inngå som en del av kommunens finans- / økonomireglement. Tidspunkt for behandling av låneopptak. Vurdere om låneopptak Husbank skal behandles i økonomiplan/budsjettprosess. Håndteres uavhengig av dette i dag. Organisering - organisasjonstilhørighet

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer