Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh: TJT Fra: Boligetaten Dato: 28. mars 2014 Startlånet - Nye retningslinjer for tildeling Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i Bergen kommune vedtok å benytte ordningen i byrådssak , og har etter dette jevnlig justert retningslinjer og beløpsgrenser for å tilpasse ordningen til utviklingstrekk i boligmarkedet, bla i saken "Startlånet, erfaringer " som ble behandlet og vedtatt av byrådet i sak Beløpsgrenser har senere vært justert i 2007 og I byrådssak 1236/11 ble retningslinjer og beløpsgrenser, på bakgrunn av endringer i bankenes utlånsvirksomhet, igjen endret. Årsaken til at en foreslår ytterligere endringer i retningslinjene er ny forskrift om startlån fra Husbanken, FOR Disse forskriftene er i tråd med forslaget som var ute til høring i fjor og som Bergen kommune hadde klare innvendinger mot. Dette innebærer at ordningens innretning endres. Samtidig ble det vedtatt ny Forskrift om endring i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken, FOR Videre har Husbanken i årets tildeling av nye Startlånsmidler, redusert beløpet ift omsøkt nivå, meldt at kommunen ikke vil bli tildelt hele det omsøkt beløpet og i sterk grad fokusert ensidig på en, i mer tradisjonell forstand, vanskeligstilt målgruppe. På bakgrunn av nye statlige retningslinjer og reduserte bevilgninger må Bergen kommune endre sine for å justere utlånsaktiviteten til et nytt og lavere nivå. Anbefalt forslag fra Boligetaten Byrådet vedtar nye retningslinjer for Bergen kommunes bruk av startlånsordningen. Tor Jørgen Tofte boligsjef 1

2 Saksutredning: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Kort om ordningen Startlån og boligtilskudd, utbedringslån og tilskudd til utbedringer, er virkemidler kommunen har for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte som har problemer med å etablere seg i egen bolig, beholde boligen eller utbedre/tilpasse boligen de bor i. Hensikten med ordningen er å hjelpe dem som har problemer med å få finansiering på tradisjonelt vis gjennom vanlig bank. Startlånsordningen ble innført etter vedtak i Byrådsak 1609/02, «Innføring av Startlånet for vanskeligstilte på boligmarkedet». Fra samme tidsrom ble ordningen med Etableringslån avsluttet. Målgrupper for ordningen var i følge forskriften : «Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet.» I den departementale arbeidsgruppen som forberedte ordningen, hvor for øvrig Bergen kommune var representert, var det enighet om at unge var én av de viktigste målgruppene. Når begrepet «vanskeligstilte på boligmarkedet» også er benyttet er det fordi en på denne måten ønsket å vise at også posisjonen i forhold til boligmarkedet skulle være premiss for å nytte ordningen, og ikke kun en mer tradisjonell fortolkning av begrepet «vanskeligstilt». Retningslinjene og praksis i Bergen kommune har siden starten spesifisert at unge husstander i etableringsfasen er en viktig målgruppe og andel av utbetalte lån fra kommunen som hvert år er gitt til husstander til og med 35 år, er årlig kartlagt. Denne andelen har lagt relativt stabilt rundt 55 %. Nytt hovedprinsipp i låneordningen var at boligfinansieringen som hovedregel skulle være en samfinansiering mellom kommunen og en privat bank. Prinsippene for samfinansieringen var at: - Samfinansieringen gis som to lån der kommunen tar topprisikoen. - De private bankene anbefales å yte grunnlån til vilkår som reflekterer at det offentlige tar topprisikoen Den ønskede innretningen mot samfinansiering med bank åpnet opp for flere saker hvor startlånet kunne gi boligetablerere et grunnlag for å etablere gode kundeforhold i de private kredittinstitusjonene og for bankene, på sikrere grunnlag, kunne utvide kundeporteføljen. Annet og viktige premiss for Bergen kommunes bruk av startlånsordningen er at en har et bredere perspektiv på boligpolitikkområdet. Startlånet har vært ett av flere virkemiddel i det individrettede politikkområdet og kommunen har som vha dette kunnet være en aktør som har kunnet påvirke både leie- og eiermarkedet. Bergen kommune har en relativt stor utleieboligportefølje for vanskeligstilte. Det ordinære, private utleieboligmarkedet er betydelig, men det er mange små aktører og i liten grad profesjonalisert. Dette gjør utleieboligmarkedet uforutsigbart og en mindre stabilitet enn ønskelig for f.eks. unge «ordinære» boligsøkere. Som universitets- og høgskoleby og en region med et betydelig innslag av arbeidsinnvandrere er det stor etterspørsel etter utleieboliger og et betydelig prispress. Den norske boligpolitikken har i hele etterkrigstiden bygget på eierskap til egen bolig. Høy etterspørsel etter utleiebolig gir høye leiepriser, en utvikling av selve utleieboligtilbudet som ekskluderer barnefamilier og vanskeligstilte da markedet foretrekker «gode» betalere og kortvarige leieforhold. 2

3 Målrettet bruk av startlånet har gitt mulighet for husstander med økonomi til å betjene et huslån, bygge egenkapital og på denne måten spare, frigjøre utleieboligmarkedet til husstander som av forskjellige årsaker ikke kan eller ønsker å eie og også redusere etterspørselen etter kommunale boliger. Videre sørger en stabil etterspørsel etter eierbolig til at resten av markedet er i bevegelse i takt med husstandenes endrede behov i forskjellige livsfaser. Som beskrevet over vedtok Bergen kommune å benytte seg av ordningen i byrådssak , og har etter dette jevnlig justert retningslinjer og beløpsgrenser for å tilpasse ordningen utviklingstrekk i boligmarkedet, bla i saken "Startlånet, erfaringer " som ble behandlet og vedtatt av byrådet i sak Beløpsgrenser har senere vært justert i 2007 og I 2011 ble retningslinjene justert for blant annet å tilpasse seg endringer i låneetterspørselen som følge av Finanstilsynets skjerpede krav og retningslinjer for bankenes utlånspraksis. Beløpsgrensene ble samtidig justert. Bakgrunn for nye endringer: Bruken av startlån har de siste årene vært økende. I 2010 var utlånsvolumet på kr ca kr ,-, i 2011 ca. kr og i 2012 var dette økt til ca. kr Antall lån økte fra 573 i 2010 til 685 i I 2013 var det en nedgang i antall lån til 636, men en økning i sum til kr Bergen kommune har i denne perioden hatt som mål å øke bruken av startlån. Økningen har således vært i tråd med forutsetningene. Årsaken til økningen er blant annet å finne i Bankenes utlånspraksis. Finanstilsynet sitt rundskriv 11/2010 med skjerpede krav og retningslinjer for bankenes utlånspraksis for boliglån førte til at Bergen kommune fikk flere søknader fra de som tidligere fikk fullfinansiert sine boligkjøp ved ordinære banklån. Disse oppnår nå inntil 85 % finansiering fra ordinær bank, og uten tilstrekkelig egenkapital søkes det dermed om startlån for å dekke opp differansen. Unge førstegangsetablerende har vært en del av målgruppen for tildeling av Startlån. I Forskrift om startlån fra Husbanken 1 fra 2004 fremkommer det at: «Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet...» I Husbanken retningslinjer fra fremgår det videre at: «Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.» I Husbanken sin veileder av er formålet derimot presisert: «Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.» Det presiseres videre at «Kommunen må foreta en bevisst prioritering av målgrupper ved tildeling av startlån og tilskudd slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først.». I den nye forskriften framstår ordningen slik: 3

4 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 3.Hvem kan få startlån Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene: a) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 4.Hva det kan gis lån til Kommunen kan gi lån til: a) kjøp av bolig, b) utbedring og tilpasning av bolig, c) oppføring av ny bolig og d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. I NOU en «Bolig for alle» ble det fremmet forslag om at startlån skulle kunne gis med hele 50 års nedbetalingstid. Maksimal nedbetalingstid for kommunene har vært 30 år. I ny forskrift som regulerer dette forholdet er det gitt åpning for at lån på slike vilkår skal kunne opptas av kommunene. I forskriften om startlånet er det sagt slik: 6.Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkår for lån fra Husbanken til kommunene er regulert i forskrift 25. mai 2011 nr. 550 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken. 4

5 Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Startlån har en nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at: a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid. Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen. Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det overskytende beløpet. Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rente- og avdragsvilkår, blant annet andre nedbetalingsplaner. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken. Som det fremgår vil innretningen på ordningen nå i stor grad være et sosialpolitisk virkemiddel og mindre grad være et virkemiddel hvor de bredere bolig- og velferdspolitiske sammenhengene kan legges til grunn. Om 2013 Bergen kommune vedtok i budsjettet for 2013 å søke om kr ,- i startlån fra Husbanken. Bergen kommune mottok halve omsøkte beløp i en éngangs utbetaling for 1. og 2. termin, kr. 275 mill. I tilsagnsbrevet av juli 2014, hvor kommunen fikk utbetalt kr. 137,5 mill, fremgikk det at Bergen kommune ikke ville få utbetalt hele det omsøkte beløpet og en ble bedt om å prioritere «de mest vanskeligstilte». I møte med Husbanken ble dette konkretisert til 60 % av restbeløpet og det ble vedtatt å stoppe saksbehandling av alle saker innkommet etter 30. juni. Siste utbetaling fra Husbanken var imidlertid på kr slik at det totalt ble utbetalt kr til Bergen kommune i Startlånsmidler. På grunn av varslet reduksjon i utbetalingene fra Husbanken ble det vedtatt stans av behandling av søknader om startlån 12. september Alle søknader med unntak av refinansieringssøknader fra de som sto i fare for å miste bolig på tvangssalg og fra søkere som bodde i kommunale boliger (leie til eie) ble avvist uten behandling. Til tross for stans i behandlingen av søknader ble det utbetalt kr 599 mill. i startlån i Differansen mellom midler tildelt fra Husbanken og faktiske utlån ble dekket inn ved bruk av ekstraordinære innfrielser av startlån Husbanken har de seinere år i sine tilsagnsbrev informert om at dersom det blir behov for ytterligere lån kan en søke om dette. Dette har Bergen kommune gjort etter bystyrevedtak ifm behandlingen av tertialrapportene. Seinest i 2012 hvor Bergen kommune etter søknad fikk innvilget kr. 50 mill utover tidligere omsøkte beløp. 5

6 Tilsagn for 2014 Bergen kommune har ikke kunnet behandle nye startlånssaker inneværende år før nye midler er bevilget fra Husbanken. En har imidlertid fra årsskiftet tatt i mot og registrert nye saker. Hittil er innkommet ca 700 søknader. I Bergen kommunes budsjett tas det høyde for innlån av kr. 550 millioner til formålet i I årets tilsagnsbrev fra Husbanken er det innvilget kr. 225,5 millioner. Dette er halvparten av ca. 82 % av omsøkt beløp. Det informeres videre i brevet om at Bergen kommune ikke kan påregne å få bevilget hele det omsøkte beløpet, men at en kan søke om nye midler i to seinere omganger. En er blitt gjort kjent med at antatt totalbeløp vil være ca. 451 millioner. Dette er over 100 millioner under budsjettert beløp og ca 150 millioner over antatt utlån dersom Bergen kommunes utlånspraksis skulle videreføres etter gjeldende retningslinjer. Økonomiske og mulige administrative konsekvenser Redusert utlånsaktivitet vil også ha konsekvenser for fremtidige budsjetter, inntekter og på sikt, kanskje også for bemanningsbehov. Det er budsjettert med Kr ,-. Estimert innlån fra Husbanken er kr ,-. Resultatenhet 0520 For resultatenhet 0520 Boligetaten, vil en reduksjon i innlån av startlån fra Husbanken medføre reduserte inntekter i driftsregnskapet. Inntekt i form av etableringsgebyr er for 2014 budsjettert med kr ,-. Ny prognose for 2014 er kr ,-. Etableringsgebyr er beregnet med grunnlag i antall nye startlån, og størrelsen på lånene. Nye retningslinjer og redusert innlån av startlån, medfører at antall innvilgede lån reduseres. Dette gir en lavere inntekt for 2014 enn det er budsjettert med. Redusert innlån vil også ha konsekvenser for inntektene etaten har i form av rentemargin. Det er for 2014 budsjettert med kr ,-. Ny prognose for 2014 er Kr ,-. Bergen kommune gir påslag på 0,25 % på Husbankens gjeldende rente. Redusert utlån fører til at forventet inntekt i form av rentemargin, vil være lavere enn budsjettert. Resultatenhet 0521 En reduksjon i innlån fra Husbanken vil også få konsekvenser for forventede innbetalinger i form av renter og avdrag fra privatkunder, som skal gå til dekning av formidlingslån til Husbanken. Disse tallstørrelsene vil Boligetaten komme tilbake til ved tertialrapportering. Administrasjonen av låneordningen finansieres for en stor del av inntektene. Som det fremgår av oppstillingen over innebærer innsnevring av målgruppen en reduksjon av antall lån. Nå, når lånevirksomheten startes igjen etter stopp i 2013, er søknadsantallet imidlertid svært høyt innledningsvis. Utover året og videre fremover antas det at etterspørselen vil tilpasse seg de nye retningslinjene og saksmengden gå ned. Selv om selv saksbehandlingen i forhold til enkeltsaker er vanskeligere og mer tidkrevende med fullfinansiering- og refinansiering, antas at det på sikt påvirker bemanningsbehovet. Et positivt element er at saksbehandlingstiden fremover også bør kunne reduseres. 6

7 Nye retningslinjer Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Selv om det er opp til den enkelte kommune å benytte startlånsordningen og å vedta egne retningslinjer for denne, må retningslinjene være innenfor det handlingsrommet som de statlige retningslinjene setter. Som det fremgår av retningslinjene er ikke unge og førstegangsetablerere lenger en prioritert målgruppe, økt privat sparing før boligkjøp er ønsket adferd, reduksjon av gjeldsbelastningen i samfunnet er ønsket, de «langvarig økonomisk vanskeligstilte» er de prioritert målgruppene og Startlånet som virkemiddel i en bredere lokal bolig- og velferdspolitisk sammenheng har ikke høy prioritet. Dette er fulgt opp med reduserte bevilgninger til kommunen. Nye kommunale retningslinjer må følge ny forskrift. Begrepet langvarig økonomisk vanskeligstilt vil derfor være retningsgivende for hvordan en i Bergen kommune definerer og identifiserer fremtidige låntakere for å nå det ønskede, lavere utlånsnivået. I det følgende vil ulike behov for endringer og justeringer bli gjennomgått, før forslaget til nye retningslinjer fremkommer i sin helhet. Bruk av startlån for 2014 og fremover må således tilpasses innvilgede midler fra Husbanken. Ut i fra antatt innvilget beløp i samsvar med totale utbetaling i fjor, så er det behov for en reduksjon på inntil 150 mill. Utbetaling i 2013 fordelte seg på følgende poster Antall lån Beløp Garantinnf Fullfinans Refinans Utbedringslån Toppfinans Totalt Gruppen som har fått fullfinansiering har vært låntakere med inntekt under de veiledende retningslinjene eller det har vært boligsosiale hensyn som gjør at det har blitt innvilget fullfinansiering. Denne gruppen anses for å være innenfor målgruppen, og det kan vanskelig gjøres innskrenkninger i bruk av startlån i forhold til denne gruppen. Det samme må sies i forhold til lån som er gitt til refinansiering og utbedringslån. Gruppen for toppfinansiering er de som har fått inntil 25 % av boligfinansiering dekket av startlån og resterende i ordinær bank. Dette er i hovedsak førstegangsetablerende på boligmarkedet. Disse vil som regel ikke kunne defineres som å ha «langvarige problemer med å finansiere eid bolig». Boligetaten forslår derfor at gruppen som fikk tilbud om lån til dekning av 25 % av kjøpesummen ikke lenger skal få tilbud om lån fra Bergen kommune. Utbetalingen til denne gruppen utgjorde ca. 148 mill. og tilsvarer behovet for reduksjon. I den nye forskriftens 3 2.ledd angis den nye målgruppen for å være personer som «a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 7

8 inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.» Med personer som «forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig» forstås slik at situasjonen må være av en viss varighet og at lånsøkerne innen overskuelig fremtid ikke kan forventes å ha en forbedring i sin økonomiske situasjon. Dette vil typisk være personer med lav uføretrygd eller alderspensjon. Typisk vil også være personer med stor forsørgelsesbyrde som vil vare en periode fremover. Det er ikke krav om at situasjonen skal være varig. Dette ville ha utelukket barnefamiliene da barna vokser opp. Personer i lavlønnet yrker uten formell kompetanse vil også være omfattet. Disse vil ha begrenset mulighet til å finne seg arbeid med bedre lønnsvilkår. Det må derfor legges til grunn en langsiktig vurdering av inntektsgrunnlaget, og ikke bare dagens situasjon. Det må blant annet legges til grunn at man utnytter sitt inntektspotensial i forhold til helse og arbeidsmuligheter. Lav inntekt fordi man velger å arbeide deltid vil således ikke kunne defineres som personer med «langvarige problemer». For flere lånsøkere vil det være vanskelig å anslå hva situasjonen vil være fremover da de befinner seg i en midlertidig situasjon. Dette vil være lånesøkere som for eksempel mottar arbeidsavklaringspenger. Det vil ofte her være vanskelig å anslå hva situasjonen vil bli fremover da dette ofte er usikkert både for lånsøker og lege. Det samme vil være i forhold til de som har midlertidig arbeid. Det antas at det her må ses på at det ikke er krav om at situasjonen skal være varig. Har man et sykdomsforløp som tilsier at denne situasjonen vil vare over tid så må det være grunnlag for å si at situasjonen er langvarig. Det vil sannsynligvis bli nødvendig å innhente legeerklæringer. I forhold til de som er i midlertidig stillinger, så man på lik måte vurdere fremtidsutsiktene så langt det er mulig. I dag så stilles det krav om at inntektsgrunnlaget må være av en viss varighet for å kunne få lån, og for eksempel kortvarige og tidsbegrensede trygdeytelser som overgangsstønad og dagpenger vil i de fleste tilfeller ikke bli lagt til grunn som inntekt ved beregning av betjeningsevne. Vurderingen om de har «langvarige problemer» vil derfor være sammenfallende med dagens vurdering om inntekten er stabil og langvarig nok til å kunne basere en fremtidig betjeningsevne. Forskriftens 3. 2.ledd litra b) angir også et krav om at personene «har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.» Slik forskriften fremstår så medfører dette at det må gjøres en vurdering om personene har klart å spare det en ut i fra inntekter og utgifter skulle ha klart å spare. Dette ville innebære en grundig vurdering av inntekter og utgifter i perioden fremfor søknadstidspunktet. Dette vil by på flere praktiske problemer, blant annet i forhold til å dokumentere inntekter og utgifter som ligger tilbake i tid. I tillegg vil det kunne oppfattes som inngrep i personenes privatliv hvis de må forklare hvorfor de ikke har evnet å spare hvis tallene objektivt tilsier sparing. Bergen kommune har de siste årene hatt opp mot 2000 søknader pr år. Det vil således også være et spørsmål om kapasitet hvis en slik vurdering skal legges til grunn i alle saker. Boligetaten har da valgt å løse dette med inntektsgrenser som innebærer at man med standardiserte satser for livsopphold og boutgifter i liten grad vil ha hatt mulighet til å spare. 8

9 F. eks vil en enslig med en årsinntekt på og en husleie på kr 8 000,- som antas å være rimelig, så vil en maks kunne spare kr ,- pr mnd. For å kunne spare til tilstrekkelig egenkapital så vil dette ta opp i mot 7 år Forslaget medfører at målgruppen for startlån begrenses til de som har en inntekt under veiledende inntektsgrense. Disse tilbys 100 % finansiering. De veiledende inntektsgrensene ble sist justert i Inntektsgrensene er derfor justert. Det er tatt utgangspunkt i grunnbeløpet ved fastsettelse av inntektsgrensen. Grunnbeløpet (G) er en faktor som blir brukt til å fastsette og beregne retten til og størrelsen på mange ytelser etter folketrygdloven. Grunnbeløpet reguleres hvert år og fastsettes etter forventet lønnsøkning inneværende år. Grunnbeløpet fastsatt 1. mai 2013 er kr En forankring i grunnbeløpet vil forenkle justeringen av inntektsgrensene fremover. Forslaget innebærer at husstand med en voksen settes lik 4G og at husstand med to voksne er lik 5G, og at det pr barn øker med en halv G. Når det gjelder grensene for tilskudd så er det her gitt et generelt påslag på kr på satsene fra Dette tilsvarer økningen fra 2009 til Det kan ved neste regulering være aktuelt å bruke omregningsfaktoren fra NAV som tar utgangspunkt i økning i grunnbeløpet. Dette gir følgende inntektsgrenser: Husstand Tilskudd Maks inntekt for lån. 1 voksen uten barn , ,- 1 voksen med 1 barn , ,- 1 voksen med 2 barn eller flere , ,- 2 voksen uten barn , ,- 2 voksen med 1 barn , ,- 2 voksen med 2 barn eller flere , ,- Levekostnader I beregningen av betjeningsevne har Boligetaten benyttet standardiserte satser som dekker stipulerte levekostnader. Disse har tatt utgangspunkt i livsoppholdssatser for sosialtjenesten med et tillegg for strøm og andre utgifter som sosialtjenestens livsoppholdssatser ikke dekker. Levekostsatsene som Boligetaten benytter ved kredittvurderingen for låneopptak ble sist regulert i januar Det ble da som tidligere tatt utgangspunkt i sosialhjelpssatsene for Bergen kommune. Man tok utgangspunkt i sosialssatsene og la til et tillegg for strøm, barnetrygd og et varierende prosentpåslag.: Det er nå fire år siden Boligetaten satser ble regulert. Det er derfor nødvendig med en gjennomgang og justering av levekostsatsene som benyttes ved kredittvurderingen da levekostnadene i samme periode har økt. Det er videre ønskelig å ha realistiske satser som dekker det som er nødvendige utgifter til mat, klær, fritidsaktiviteter, strøm o.sv. Lave satser kan føre til at låntakerne får for lite rom i økonomien slik at de ikke vil klare mindre endringer i inntekt eller uforutsette utgifter. Dette kan føre til mislighold av boliglån eller andre økonomiske forpliktelser som kan medføre at låntakerne må selge boligen. Høye livsoppholdssatser vil medføre at færre av de med lavere inntekt f.eks. uføretrygd vil kunne få tilbud om lån. Dette er ikke ønskelig da denne gruppen ofte vil ha behov for stabile boforhold over lengre tid og klart er i målgruppen for startlån. 9

10 Det er ønskelig å knytte våre satser for levekostnader opp mot tilsvarende eksterne satser som reguleres hvert år. Dette for letter å kunne regulere våre og for å sikre enn viss samsvar med andre. Boligetaten har vurdert beregnede Sifo-satser som Husbanken benytter i sin lånekalkulator. Det beregnes her en reduksjon på 20 % ved Husstander med 4 eller flere medlemmer. Disse satsene innebærer en vesentlig økning for enslig og par uten barn, men lavere beløp for familier med 4 medlemmer eller flere. Det er lansert forslag til en felles sats til dekning av levekostnader for de ulike namsmyndighetene og for gjeldsordning. Det er den sats som NAV benytter ved beregning av bidragsevne. Det er ikke vedtatt en felles sats, men Statens innkrevingssentral og til dels skattemyndighetene har tatt denne satsen i bruk. Denne skal i henhold til forslaget indeksreguleres hvert år. Boligetaten har kommet til at man beholder sosialsatsene som et grunnlag og justerer prosentpåslaget. Sosialsatsene har egen sats for barn fordelt etter tre aldersgrupper. Boligetaten ønsker en sats for barn uavhengig av alder. Dette blant annet fordi man ved beregning av betalingsevne må legge et langsiktig budsjett til grunn og barnas alder vil da variere. Det er da foreslått å benytte seg av sats for barn mellom 6-10 år. Dette tilsvarer også gjennomsnittet for de ulike aldersgruppene. Dette gir for 2014 følgende satser: Husstand Sosialsats Boligetatens sats Enslig Enslig m/1 barn Enslig m/2 barn Enslig m/3 barn Enslig m/4 barn Par Par med 1 barn Par med 2 barn Par med 3 barn Par med 4 barn Noen eksempler Foreslåtte endringer i inntektsgrenser og livsoppholdssatser vil gi følgende regnestykker: Et lån på kr vil med en kalkulasjonsrente på 5,5 % og 30 års nedbetalingstid utgjøre kroner ,- pr mnd. Enslig med en årsinntekt på kr ,- pr mnd. vil da med levekostnad på kr 7 590,- pr mnd. ha igjen kr 4 890,- pr mnd. til å dekke felles utgifter, kommunale avgifter og eventuell annen gjeld. Skattebelastningen er da fordelt utover året. Omregner man skatten til faktisk betalt pr 10

11 måned og ser vekk fra månedene med skattereduksjon, og det legges til grunn en fellesutgift på kr 2 500,-, så vil husstanden gå i pluss med kr 814,-. Enslig med to barn med en årsinntekt på kr hvor det er lagt til grunn at kr ,- er barnebidrag som er fritatt for skatt og at barnetrygd for tre kommer i tillegg. Livsopphold som legges til grunn her blir ,-. Husstanden vil her med et lån på kr sitte igjen med kr 6 306,- til dekning av fellesutgifter, kommunale avgifter og eventuell annen gjeld. Skattebelastningen er da fordelt utover året Et par med en årsinntekt på ,- og et livsopphold på kr ,-. Et lån på kr ,- vil medføre et overskudd på kr 8 230,- pr mnd. til dekning av fellesutgifter, kommunale avgifter og annen gjeld. Skattebelastningen er da fordelt utover året Et par med to barn med en årsinntekt på kr , hvor barnetrygden kommer i tillegg og et livsopphold på kr , så vil et lån på kr ,- medføre et overskudd på kr 8 140,-. til dekning av fellesutgifter, kommunale avgifter og annen gjeld. Omregner man skatten til faktisk betalt pr måned og ser vekk fra månedene med skattereduksjon, og det legges til grunn en fellesutgift på kr 4 000,-, så vil husstanden gå i pluss med kr 337,- Regnestykkene viser at de med høyest inntekt innenfor inntektsgrensene vil kunne betjene et lån på opptil kr ,-. De vil derimot sitte igjen med lite overskudd til å betjene annen gjeld eller andre utgifter. Nedbetalingstid: Dagens låntakere får tilbud om inntil 25 års nedbetalingstid som annuitetslån. Det foreslås at nedbetalingstiden økes til 30 år. Dette ut i fra at Husbanken har 30 års nedbetalingstid på startlån som utbetales til kommunen. En forlengelse av nedbetalingstiden vil kunne medføre at de som tidligere har fått forhåndstilsagn med relativt lave lånebeløp og som ofte ikke har lykkes med å finne egnet bolig innenfor denne prisklassen, kan med 30 års nedbetalingstid få forhåndstilsagn med noe høyere beløp, og sannsynligheten for at de kan finne seg en egnet bolig innenfor sin betjeningsevne, vil da øke. I forskriftens 6 åpnes det opp for at det «I særlige tilfeller kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år». I forskrift om endring i forskrift om rente og avdragsvilkår for lån i Husbanken (FOR ) 9 2.ledd fremgår det at «lån til kommunen som skal lånes ut videre som startlån, kan i særlige tilfeller gis med inntil 50 års løpetid Ut i fra denne bestemmelsen foreslås det at en mindre gruppe låntakere kan få tilbud om 50 års nedbetalingstid. En lengre nedbetalingstid vil medføre at lånbeløpet kan økes. En person har mulighet til å låne kr ,- med 25 års nedbetalingstid vil med samme annuitetsbeløp kunne låne opp til kr med 50 års nedbetalingstid. Dette vil igjen øke sannsynligheten for at de kan finne seg en egnet bolig. 11

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. Byrådssak 1304 /16 Startlån - justering av inntektsgrenser og lånebeløp TONA ESARK-17-201625404-1 Hva saken gjelder: Etter at det i april 2014 kom ny forskrift om startlån, FOR-2014-03-274, måtte Bergen

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og inkludering/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201612097-4 Emnekode: ESARK-8170 Saksbeh: TJT Til: BSBI Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 20. juli 2016 Startlånet

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbank-konferansen 2016 Dag 2-20. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Startlån 2016 Ramme Midt-Norge: kr 908.000.000,- Startlån To tildelinger: 1. tildeling bevilget mars - 2. tildeling i september Tildelt

Detaljer

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Karina Culley Hva gjør Husbanken? Husbanken har økonomiske virkemidler og kompetanse til rådighet for kommunene

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlån bolig Boliglån Generelt Alternativt navn Boliglån Ingress Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3449 Arkiv: L70 Saksbehandler: Stine Riser Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre slutter seg

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper.

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201429630-1 Emnekode: ESARK-8117 Saksbeh: TJT Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 16. oktober 2014

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Startlån og tilskudd til etablering v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren 05.04.2017 Alle skal bo godt og trygt 10.04.2017 Side 2 Husbankens mål 2017 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter Vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/08797-001 Dato: 18.12.02 INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA 01.01.03 INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 241/2010 2010/238 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Komite for helse og sosial Bystyret 11.02.2010 Formannskapet 27.01.2010 Startlån

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2016/780-3092/2017 Arkiv: 233 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing Husbankkonferansen Husbankens virkemidler for boligframskaffing Hvem er vi og hva er vi til for? Husbanken, før og nå Strategier for boligframskaffelse Virkemidler, kommune og bransje Virkemidler, individrettede

Detaljer

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Hvem er det som får startlån? - 12512 husstander i 2012 - disse fikk kr 7,028 mrd (37% høyere enn i 2011) - 57%

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Kommunene gis igjen anledning til å sette av boligtilskudd til tapsfond.

Kommunene gis igjen anledning til å sette av boligtilskudd til tapsfond. Kommunal-og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 Oslo Mo i Rana, 30.08.2013 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb 13/1182-3 251 &13 REGN/KEMNERSJ/PSV Deres ref. SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING

Detaljer

Tildelingskriteriene for kommunale utleieboliger ble sist oppdatert i byrådssak 1015/12.

Tildelingskriteriene for kommunale utleieboliger ble sist oppdatert i byrådssak 1015/12. Byrådssak 325/16 Kommunale utleieboliger - Kriterier for tildeling TONA ESARK-8170-201612097-2 Hva saken gjelder: Antall kommunalt disponerte boliger har vært stigende de senere år, som en effekt av boligprogrammet,

Detaljer

Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN

Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN Hvilke utfordringer står kommunen overfor? - Kraftig vekst i antall søknader på startlån - Kommunen har i 2012 søkt Husbanken om en utlånsramme på kr 100 mill.

Detaljer

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet LJ Husbanken Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres datoderes referanse 22.12.2014 Vår datovår referanse 27.02.20152015/291-3 610/14636123 Side 1 av 2 Verran kommune 7790 Malm MOTTATT 05 MAR2015

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.05.2015 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Byrådssak 213/13. Høringsuttalelse, endringer i startlånsordningen ESARK

Byrådssak 213/13. Høringsuttalelse, endringer i startlånsordningen ESARK Byrådssak 213/13 Høringsuttalelse, endringer i startlånsordningen TRST ESARK-03-201301172-27 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev datert 28.6.13 foreslått endringer i

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer