De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og inkludering/boligetaten Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-8170 Saksbeh: TJT Til: BSBI Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 20. juli 2016 Startlånet - justering av inntektsgrenser og lånebeløp Hva saken gjelder: Etter at det i april 2014 kom ny forskrift om startlån, FOR , måtte Bergen kommune endre sine retningslinjer for å tilpasse det reduserte innlånet fra Husbanken og den nye, smalere målgruppen for ordningen, byrådssak 1150/14. De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. Videre ser en at samfinansiering, altså at kommunen gir toppfinansiering og at ordinær bank yter hovedlånet, i praksis er bortfalt. Det betyr at en i all hovedsak gir fullfinansiering, noe som igjen betyr at maksimalt lånebeløp må heves. Dagens grenser har ført til at en ikke treffer målgruppene godt nok, at antall lån går ned og dermed også gebyrinntekter for kommunen. Anbefalt forslag fra Boligetaten Byrådet vedtar endringer i inntektsgrenser, maksimalt startlån og maksimal kjøpesum som foreslått i saksutredningen. Tor Jørgen Tofte - boligsjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 1

2 Saksutredning: Kort om ordningen Bergen kommune har benyttet Startlånsordningen aktivt siden den ble vedtatt innført i byrådssak Bergen kommune har imidlertid helt siden femti-tallet finansiert husstander inn i egen bolig og da Startlånsordningen ble innført var det i realiteten en justert videreføring av ordningen med Etableringslån. Etter at Startlånet ble innført har en jevnlig justert retningslinjer og beløpsgrenser for å tilpasse ordningen utviklingstrekk i boligmarkedet, bla i saken "Startlånet, erfaringer " som ble behandlet og vedtatt av byrådet i sak Beløpsgrenser har senere vært justert i 2007 og I 2011 ble retningslinjene justert for blant annet å tilpasse seg endringer i låneetterspørselen som følge av Finanstilsynets skjerpede krav og retningslinjer for bankenes utlånspraksis. I april 2014 kom det ny forskrift om startlån FOR som snevret målgruppen betydelig inn til å være personer med langvarige boligfinansieringsproblemer. Vilkårene i henhold til 3 er at de som forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparingen innenfor de økonomiske mulighetene søkernes inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir, kan få startlån. Samtidig ble det klargjort at unge førstegangsetablerende ikke lenger var i målgruppen for startlån da disse kunne spare opp til egenkapital og få lån i ordinære banker. Bruken av startlån var frem til regelendringen i 2014 økende. Bergen kommune har i denne perioden hatt til mål å øke bruken av startlån. Økningen har således vært i tråd med forutsetningene Årsaken til økningen var blant annet å finne i Bankenes utlånspraksis. Finanstilsynet sitt rundskriv 11/2010 fra mars 2010 med skjerpede krav og retningslinjer for bankenes utlånspraksis for boliglån førte til at Bergen kommune fikk flere søknader fra de som tidligere fikk fullfinansiert sine boligkjøp ved ordinære banklån. Da målsettingen med innføringen av de nye statlige retningslinjene også var å redusere det totale utlånet, reduserte Husbanken sitt innvilgede beløp til Bergen kommune i 2013 og i 2014 i forhold til tidligere år. Samtidig økte etterspørselen etter startlån i Bergen kommune. Dette medførte at Bergen kommunes lånevolum måtte justeres ned til innvilget beløp fra husbanken og den nye smalere målgruppen. I arbeidet fant en ved gjennomgang av utbetalte lån, at tidligere utbetalte lån i sum som hadde blitt gitt sammen med finansiering fra ordinære banker, såkalt samfinansiering, tilsvarte behovet for reduksjon av kommunens utlån. Denne gruppen ble nå vurdert å ha mulighet til å spare opp til nødvendig egenkapital for lån i bank og derfor ikke ansett for å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. 2

3 Det ble vedtatt nye retningslinjer i Byrådssak 1150/14 hvor det ble satt veiledende inntektsgrenser for å få startlån, uavhengig om det var behov for fullfinansiering eller toppfinansiering. Disse tilsvarte inntektsgrensen for de som tidligere hadde fått tilbud om fullfinansiering. Samtidig ble det også vedtatt nye veiledende inntektsgrensene da disse sist ble justert i Inntektsgrensene ble nå satt i forhold til Folketrygdens Grunnbeløp som reguleres hvert år slik at man får en årlig økning i våre inntektsgrenser samsvarende økningene i trygd og lønn. Maksimal nedbetalingstid ble endret fra 25 år til 30år, og det ble gitt mulighet for 50 års nedbetalingstid for særskilte grupper. I 2014 ble det utbetalt 278 antall lån som utgjorde 343 millioner kroner. Det ble utbetalt få lån i perioden januar-mai da det ble vedtatt stans av startlån i september 2013 da utlånet oversteg innvilgede midler fra Husbanken, og man måtte avvente nye innvilgede midler fra Husbanken før oppstart Disse ble innvilget i mars I 2015 ble det utbetalt 286 lån med til sammen 434 millioner kroner. Dette samsvarte med innvilgede midler fra Husbanken samt Bergen kommunes budsjett på 450 millioner kroner I 2016 er det pr utbetalt 175 millioner kroner fordelt på 116 lån. Omregnet til et år vil dette utgjøre 350 millioner kroner fordelt på 232 lån. Bakgrunn for endring Inntektsgrenser De nye retningslinjene fører til at det er en stor gruppe som ikke lenger får tilbud om startlån fra kommunen og som heller ikke får lån i ordinære banker. Dette gjelder spesielt unge førstegangsetablerende som er definert til ikke å være i målgruppen, men også andre grupper faller utenom. Dette er blant annet barnefamilier med faste ordinære inntekter, men som ikke får lån i ordinære banker blant annet på grunn av krav til egenkapital på 15 % av kjøpesum.. Disse faller samtidig ut av startlånsordningen fordi de har inntekt over inntektsgrensene. Forskrift om startlån av angir målgruppen til å være de som ikke får lån eller tilstrekkelig lån i ordinære finansinstitusjoner og som har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkernes inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. I veilederen for saksbehandling av startlån i kommunene fra Husbanken (HB 7.c.17) er langvarig definert til å være 3-5 år, og det er lagt til grunn at de som ikke kan spare til tilstrekkelig egenkapital innenfor denne tiden, vil kunne anses for å ha langvarige problemer med å finansiere egen bolig. Beregninger viser at barnefamilier med inntekt rett over våre inntektsgrenser og med moderate boutgifter i dag har begrenset mulighet til å spare opp til tilstrekkelig egenkapital innenfor denne angitte tidsramme. 3

4 Dagens inntektsgrenser oppjustert i henhold til dagens Grunnbeløp pålydend kr ,- er: Husstand "G" Inntektsgrense for lån Enslig Enslig + 1 barn 4, Enslig + 2 barn Enslig + 3 barn 5, Par Par + 1 barn 5, Par + 2 barn Par + 3 barn 6, Et par med to barn med en brutto inntekt på kr pr år, som tilsvarer inntektsgrensen (6G), vil med utgangspunkt i våre livsoppholdssatser og en husleie på kr ,- pr mnd., ha et sparepotensiale på ca.kr 4 100,- pr mnd. Dette betyr at de, hvis man ser vekk fra renter og eventuell skattefordel ved sparing i BSU, vil kunne spare ca. kr ,- etter tre år og ca. kr ,- etter 5 år. For å kunne kjøpe seg en egnet og nøktern bolig, f.eks. en 4 roms andelsbolig antas det at kjøpesummen vil være på kr til kr ,-. Dette krever da en egenkapital på minst kr ,-. En familie med denne inntekten har derfor ikke mulighet til å spare til nødvendig egenkapital innenfor rimelig tid. Tilsvarende eksempler finner vi også for enslige med barn. For eksempel vil en enslig med et barn og en bruttoinntekt på kr (4,5G) hvor av kr ,- er satt som barnebidrag, med en boutgift på kr ,-, og våre satser til livsopphold, ha en sparemulighet på ca. kr pr mnd. Etter tre år vil dette utgjøre i overkant av kr ,- og etter 5 år kr ,-. Det vil derfor ta lang tid før husstanden har mulighet til å få spart opp nødvendig egenkapital for lån. De samme forholdene finner vi for de andre husstandsgruppene med barn. Dette medfører at de har liten mulighet til å få lån i ordinære finansinstitusjoner og blir henvist til å leie bolig. Leid bolig kan være en mer ustabil bosituasjon enn selv å eie sin egen bolig. For barnefamilier er en langvarig stabil bosituasjon ønskelig. Det er behov for å justere inntektsgrensene for barnefamilier slik at flere av disse har muligheten til å få startlån, og dermed mulighet til å kjøpe seg en egnet eid bolig. I tillegg fortrenges andre og svakere stilte grupper uten behov eller kapasitet til å kjøpe egen bolig, fra det samme, anstrengte leieboligmarkedet. Sparepotensialet er større for husstander med enslige eller par uten barn. En av årsakene, i tillegg til manglende forsørgelsesbyrde, er at det legges til grunn en lavere husleie da disse husstandene som regel ikke har behov for bolig av samme størrelse. Hvis vi legger til grunn en husleie på kr 8 000,- for enslig med en årsinntekt på kr (4G) og for par en husleie på kr ,- og med en samlet årsinntekt kr ,- (5G) så viser regnestykket at disse har et sparepotensial på henholdsvis kr 6 400,- og kr 7 000,- pr måned. Med utgangspunkt i en kjøpesum på kr ,- så vil de ha klart å spare til 4

5 egenkapital innen henholdsvis 4 år og 3,5 år. For en enslig kan man også anta vil kunne finne seg en egnet bolig for en lavere kjøpesum, og krav til egenkapital blir lavere slik at sparetiden blir kortere. Boligetaten har i sin startlånspraksis krevd at husstandens inntektspotensial skal være utnyttet. Det vil si at det har blitt gitt avslag hvor den ene i parforholdet ikke har arbeidet eller kun har jobbet deltid, og hvor dette ikke har blitt begrunnet i helsemessige eller lignende forhold. Det har da blitt foretatt en sannsynlig beregning av hva man har kunnet hatt i inntekt. Dersom inntekten eller denne beregningen da har vært over våre inntektsgrenser, har søknaden blitt avslått. Denne praksisen foreslås videreført. På grunn av lave inntektsgrenser for par og par med barn har dette ført til at også familier med trygdeinntekter eller med lavt lønnet arbeid har fått avslag. Disse har som hovedregel liten mulighet til å øke inntektene. Det vil i realiteten si at nesten alle par uten barn som utnytter inntektspotensialet, vil ligge over våre inntektsgrenser og derfor få avslag, så langt det ikke foreligger særlige boligsosiale hensyn som gir grunnlag for at inntektsgrensene kan fravikes. Boligetaten ser at husstander med trygdeinntekter eller lav inntekt har problemer med å få lån i ordinære finansinstitusjoner. Dette gjelder selv om de har egenkapital. Dette gjelder også de med uføretrygd som må sies å ha en varig og stabil inntekt. En vurderer at disse husstandene har langvarige problemer med å finansiere egen bolig, selv om de har mulighet til å spare opp til egenkapital. Det er derfor også behov for å øke inntektsgrensen også for par uten barn. Det foreslås derfor at inntektsgrensene for enslig med barn og par uten barn økes med 0,25G samt at inntektsgrensene for par med barn økes med 0,5 G. Inntektsgrensen for enslig blir som før på 4G. Dette gir følgende veiledende inntekts grenser Husstand "G" Inntektsgrense for lån * Enslig Enslig +1 barn 4, Enslig+2 barn 5, Enslig +3 barn 5, Par 5, Par + 1barn Par +2 barn 6, Par+ 3 barn (* I forslaget til retningslinjer er disse beløpene justert til nærmeste 500 kr.) Økningen medfører at enslig med et barn med en samlet inntekt inkludert barnebidrag på kr ,- vil ha et sparepotensiale på kr 5 400,- pr mnd., som vil utgjøre ca. kr ,- etter tre år og kr ,- etter fem år. Tillegger man forventet renteavkastning tilsvarende BSU konto kan beløpet økes med ca. kr ,-. Det er derfor realistisk at man innenfor en viss tid har spart opp til noe egenkapital samt at man ved låneopptak vil ha et pluss i 5

6 budsjettet som gjør det realistisk å kunne få lån i ordinære banker. Et tenkt lånopptak på kr , fellesutgifter pr måned på kr 3 500, bruk av en kalkulasjonsrente på 7 % (løpende rente pluss 5 % rentepåslag) og bruk av SIFOs livsoppholdssatser (uten bil) gir et månedlig overskudd på ca. kr 3 400,- Tilsvarende summer vil man få for de andre husstandene med unntak for familier med tre eller flere barn. Sparepotensialet blir her lavere. For en enslig med tre barn med en inntekt tilsvarende 5,75G vil ha et sparepotensiale på kr 4 400,- pr mnd. og for par med en inntekt på 7G vil potensiale være ca. kr 5 200,-. Potensielt sparebeløp vil etter henholdsvis 3 og 5 år være kr ,- og kr ,- for en enslig med tre barn og kr ,- og kr ,- for et par. Etableringstilskudd Bruken av etableringstilskudd har blitt redusert de siste årene. I 2011 ble det utbetalt 26 millioner kroner i tilskudd, 21,6 millioner kroner i 2012 og 23,9 millioner kroner i I 2014 ble beløpet redusert til 13 millioner kroner og til 16 millioner kroner i Nedgangen ser også ut til å fortsette i 2016 hvor det så langt er utbetalt 4,7 millioner kroner i tilskudd.. Det er søkt om og innvilget 22,5 millioner kroner i etableringstilskudd fra Husbanken for Det er derfor et underforbruk av tilskuddsmidlene. En av årsakene til reduksjonen antas å være at mange av de som innvilges tilskudd i forhåndsgodkjenningene har i utgangspunktet lave inntekter slik at selv med tilskudd blir den totale summen å kjøpe bolig for, for lav til at de kan finne seg en egnet bolig på dagens boligmarked. En årsak til dette er å finne i skattereformen for uføretrygdede som tredde i kraft fra Dette førte til at bruttoinntekten til de med uføretrygd økte da trygd skulle skattlegges som arbeidsinntekt og at de netto etter skatt skulle ha tilsvarende inntekt som før. Dette har igjen ført til at mange som tidligere fylte kravene til å få statlig bostøtte nå har for høy brutto inntekt og får avslag. Erfaring viser at tilskudd i stor grad innvilges til enslige eller enslige med 1 eller 2 barn med inntekter i form av varige trygdeytelser eller varig lav lønn. Det er sjelden det gis tilskudd til par med barn, uten at det da foreligger særlige boligsosiale hensyn for eksempel sykdom eller funksjonsnedsettelse. Dagens inntektsgrenser for etableringstilskudd for par med og uten barn er så lave at få vil med disse inntektene ha mulighet for å betjene et lån som sammen med tilskudd vil gi dem mulighet til å kjøpe en egnet bolig. Økning i brutto trygd har også ført til at flere med uføretrygd har inntekt som overstiger inntektsgrensen for etableringsstønad. Det vil si at personer med samme nettoinntekt som tidligere fikk etableringsstønad, vil nå få avslag fordi bruttoinntekten nå overstiger inntektsgrensene. Inntektsgrensene for tilskudd ble justert i 2014 i Byrådssak 1150/14 og ble da knyttet opp til omregningsfaktoren som beregnes ut i fra Grunnbeløpet, slik at også disse grensene blir 6

7 regulert hvert år. En økning i inntektsgrensene for tilskudd vil medføre at flere i målgruppen vil kunne kjøpe seg en egnet bolig. I vurderingen for økning er det tatt utgangspunkt i at enslige, par uten barn og enslige med et barn og par med et barn skal ha mulighet til å kjøpe en bolig for inntil kr ,- inkludert tilskudd. For husstander med flere barn er det lagt til grunn en kjøpesum på ,- inkludert tilskudd. For familier med tre barn er det lagt til grunn en kjøpesum på kr ,- inkludert tilskudd. Tabellen viser dagens inntektsgrenser for etableringstilskudd oppjustert i henhold til omregningsfaktoren, samt forslag til ny inntektsgrense for tilskudd. For 2016 er omregningsfaktoren satt til 1, Husstand Gjeldene inntektsgrense Forslag til ny inntektsgrense Enslig Enslig +1barn Enslig +2 barn Enslig +3 barn Par Par +1 barn Par +2 barn Par +3 barn For enslig med et og tre barn er det ikke foreslått noen endring. Kravet om at husstanden er varig økonomisk vanskeligstilt videreføres. Dette medfører at tilskudd kun er aktuelt for de med trygdeinntekter eller for de med lavt lønnet arbeid og hvor muligheten for å øke opp inntekten er liten. Lånebeløp I 2012 ble maks lånebeløp oppjustert til kr ,- fra kr Verdi på boligen kunne sammen med eventuell fellesgjeld ikke overstige kr ,-. Før ny forskrift og nye retningslinjer i 2014 og en samtidig innskjerping fra Finanstilsynet i forhold til bankenes utlånspraksis, ble startlån gitt i samfinansiering med andre banker i nesten 50 % av sakene. I 2013 ble det gitt startlån i samfinansiering med bankene i 311 saker. av totalt 6 34 saker. De fleste av disse sakene hadde de siste årene en total kjøpesum på mellom kr ,- og kr ,-. I dag er samfinansiering svært sjelden. Dette skyldes blant annet Finanstilsynets krav om minimum 15 % egenkapital, og dertil at bankene stiller seg negativt til at Startlån kan tre i stedet for egenkapital. Kravet om at nedbetalingslån med pant i boligen ikke kan utgjøre mer enn 85 % av boligens verdi ble gjentatt i forskrift fra Finansdepartementet av 15. juni I 2014 var antallet saker med samfinansiering redusert til ca. 30 saker hvor halvparten var saker som ble innvilget etter gammelt regelverk. I 2015 ble det gitt 7 lån i samfinansiering med annen bank, og så langt i 2016 er det gitt 2 lån hvor låntaker samtidig tok opp lån i bank til kjøp av bolig. 7

8 En konsekvens av dette er at låntakerne får lavere kjøpesum å kjøpe bolig for. Det har i tillegg vært en jevn prisstigning på bolig slik at de fleste boligene har steget i verdi siden Dette medfører at det er vanskeligere å finne egnede boliger med mer enn ett soverom for under kr ,-. Boliger med flere rom til under kr ,- er da ofte i dårlig stand og har behov for oppgradering. Noe som få av våre låntakere har økonomi til. Det er da som regel barnefamilier som har behov for mer enn et soverom. I de tilfeller hvor husstanden ikke selv har egenkapital, så er vanskelig å finne egnet bolig. Et lånebeløp på kr ,- er ikke tilstrekkelig for å kunne kjøpe seg nøktern og egnet bolig. De husstander som etter våre beregninger har en god pluss i våre budsjett har blitt oppfordret til å gå i bank for å få tilleggsfinansiering der. Bankene har blitt tilbydd 1. prioritet og har kunnet velge hvor stor andel av kjøpesummen de vil ta. Det viser seg å være vanskelig i de fleste sakene. De aller fleste får avslag med begrunnelse at de ikke har tilstrekkelig egenkapital slik at det totale lånebehovet inkludert startlån, overstiger 85 % av boligens verdi. Det har i noen saker med husstander med flere barn og ofte hvor disse har bodd i kommunal bolig, blitt gitt dispensasjon for maksimal lånebeløp på kr De aller fleste av disse sakene har medført at de har kjøpt seg boliger som er egnet for husstanden i prisklassen mellom kr og kr ,- Det er derfor behov for å øke lånebeløpet, og som en følge av dette også grensen for maksimal kjøpesum/verdi på boligen. Lånebeløpet foreslås økt til kr og maksimal kjøpesum/verdi inkludert fellesgjeld foreslås økt til kr ,-. Økningen i lånebeløp er i hovedsak begrunnet med manglende mulighet for samfinansiering og dertil manglende mulighet for å få kjøpt egnede boliger for barnefamilier for kr ,-. Det er ikke tilsvarende behov for å øke maksimal kjøpesum med tilsvarende beløp som økningen i lånebeløp. Det ses hen til at startlån skal gis til nøkterne boliger. I de tilfeller hvor det er behov for å kjøpe dyrere boliger f.eks. ved barnerike familier eller husstands medlemmer med funksjonsnedsettelse vil det kunne gis dispensasjon. Økonomisk vurdering Bergen kommune sitt utlån er i tillegg til forskrift om startlån og kommunale retningslinjer også bundet av de budsjettmål som er satt opp for utlånet samt innvilgende startlånsmidler fra Husbanken. Budsjettmålet for perioden er et utlån på kr Dette samsvarer hva som er omsøkt og innvilget fra Husbanken for 2015 og Utlånet i 2014 utgjorde 343 millioner kroner. Utlånet i 2014 kom ikke i gang før mai/juni 2014 på grunn av stans i saksbehandlingen. Ser man på utlånet i 2.halvdel i 2014,så ville dette ha utgjort ca. 450 millioner kroner i snitt for hele året. I 2015 ble det utbetalt kr 434 millioner kroner. Dette er tilnærmet opp til mål om 450 millioner kroner. 8

9 Så langt i 2016 er det utbetalt 175 millioner kroner fordelt på 116 lån Dette gir en snitt på underkant av 30 millioner pr. mnd., fordelt på i snitt 19 lån. Følger resten av året denne trenden vil det utgjøre et totalt utlån på 360 millioner kroner. Et budsjettmål på 450 millioner kroner gir til sammenligning et snitt på 37,5 millioner pr mnd. Det ligger derfor an til et underforbruk på 90 millioner kroner. Det er antatt at økning i lånebeløpet ikke vil få de største utslagene i det totale lånevolumet. De fleste av våre søkere har ikke betjeningsevne for lån høyere enn kr ,-. Økningen vil i hovedsak få betydning for husstander med to søkere. Både i 2015 og så langt i 2016 utgjør husstander med to lånsøkere/låntakere 20 % av de lån som er utbetalt. Ikke alle av disse har mulighet til å låne mer enn kr ,-. Økningen i inntektsgrensene vil medføre at flere kan få lån. I 2015 og i 2016 frem til april er det gitt avslag i 443 saker, hvor av 238 er definert som husstander med barn. I ca. 95 av disse var begrunnelsen for høy inntekt eller antatt for høy inntekt ved utnyttelse av inntektspotensialet. I de saker hvor faktisk inntekt er lagt til grunn (ca. 60 saker) så er det ca. 20 av disse som ville ha fått lån med de endringene som blir foreslått. Med utgangspunkt i et lån på kr så vil dette medføre en økning på 40 millioner kroner. I tillegg kommer de som ikke har søkt fordi de har vært eller blitt gjort kjent med retningslinjene, og derfor ansett det som unødvendig å søke. Det er vanskelig å tallfeste disse. Det antas at det er grunnlag for å kunne doble overnevnte beløp. Dette vil gi en økning på inntil 80 millioner kroner. Pr dags dato antyder dette at det er økonomisk grunnlag for å kunne utvide målgruppen slik at denne treffer bedre samt øke lånebeløpet slik at flere kan kjøpe seg en egnet bolig. 9

10 Retningslinjer etter endringer FORMÅL Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. HVEM KAN FÅ LÅN - Målgruppe: Barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, og andre økonomiskvanskeligstilte husstander. - Lånesøkere må dokumentere at husstandens fremtidige inntekter er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån, i tillegg til levekostnader fastsatt av kommunen. - Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. - Begge ektefeller, samboere eller partnere skal være låntakere Inntektsgrenser: Veiledende inntektsgrenser Husstand Tilskudd Maks inntekt for lån 1 voksen uten barn voksen med 1 barn voksen med 2 barn voksen med 3 barn voksen uten barn voksen med 1 barn voksen med 2 barn voksen med 3 barn OPPHOLD I NORGE I FORBINDELSE MED ARBEID - Finansiering gis kun ved faktisk og varig bosetting, herunder også ektefelle/samboer og barn - Bolig i hjemlandet forutsettes solgt, og egenkapital skal benyttes ved kjøp av ny bolig - Søkerne må ha norsk fødsels- og personnummer - Det må foreligge selvangivelse/utskrift av likning før lån kan innvilges HVA KAN DET GIS LÅN TIL - Kjøp av bolig - Utbedring av bolig - Oppføring av bolig, som toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner - Refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen - Forhåndstilsagn kan utstedes REFINANSIERING - Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser - Lånet må sikres med pant innenfor boligens verdi - Husstanden må stå i fare for å miste boligen på tvangssalg 10

11 - Det innvilges lån til refinansiering kun 1 gang KRAV TIL BOLIGEN - Maksimal kjøpesum kr ,- inkl. fellesgjeld - Pris må ikke overstige takst/markedsverdi i vesentlig grad (15 %) LÅNEUTMÅLING - Maksimalt lånebeløp fra kommunen er kr ,- - Låneutmåling fastsettes innenfor 100 % av kjøpesummen, nybyggings eller utbedringskostnader eller boligens verdi, pluss eventuelle omkostninger - Egenkapital over kr ,- forutsettes brukt til kjøp/bygging/utbedring UTMÅLING AV BOLIGTILSKUDD - Boligtilskudd utmåles skjønnsmessig fra 10 til 30 % av boligens verdi - Boligtilskudd utmåles til varig vanskeligstilte husstander - Egenkapital (herunder arv, forskudd på arv, gave) må dokumenteres på søknadstidspunktet - Egenkapital utover kr ,- vil føre til avkortning av boligtilskuddet tilsvarende tilgjengelig egenkapital. I særlige tilfeller kan kommunen skjønnsmessig avkorte tilskuddet med et lavere beløp - Tilskuddet avskrives med 5 % pr år husstanden bor i boligen. Overdras eller fraflyttes boligen skal resttilskudd innfris RENTE OG AVDRAGSVILKÅR - Renten følger Husbankens rente, tillagt 0,25 %. Låntaker kan velge flytende eller fast rente - Lånet kan nedbetales over inntil 30 år som annuitetslån. I særlige tilfeller kan varig vanskeligstilte med inntekt under grensen for tilskudd, tilbys inntil 50 års nedbetalingstid - Månedlige terminer, med termingebyr f.t. kr. 30,-. Gebyret kan endres av kommunen. - Etableringsgebyr på 0,5 % av lånets størrelse, maksimalt kr ,- SIKKERHET - Kommunen skal ha 1. prioritetspant i boligen - 2 prioritet aksepteres der kjøpesummen delvis er finansiert i annen finansieringsinstitusjon. Kommunens lån skal ha pant innenfor boligens verdi DISPENSASJONER - Administrasjonen kan dispensere fra ovennevnte KLAGE - Vedtak om finansiering gis som enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan påklages til klagenemnden. Klagen må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt 11

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. Byrådssak 1304 /16 Startlån - justering av inntektsgrenser og lånebeløp TONA ESARK-17-201625404-1 Hva saken gjelder: Etter at det i april 2014 kom ny forskrift om startlån, FOR-2014-03-274, måtte Bergen

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlån bolig Boliglån Generelt Alternativt navn Boliglån Ingress Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Karina Culley Hva gjør Husbanken? Husbanken har økonomiske virkemidler og kompetanse til rådighet for kommunene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre slutter seg

Detaljer

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbank-konferansen 2016 Dag 2-20. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Startlån 2016 Ramme Midt-Norge: kr 908.000.000,- Startlån To tildelinger: 1. tildeling bevilget mars - 2. tildeling i september Tildelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3449 Arkiv: L70 Saksbehandler: Stine Riser Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/08797-001 Dato: 18.12.02 INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA 01.01.03 INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 241/2010 2010/238 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Komite for helse og sosial Bystyret 11.02.2010 Formannskapet 27.01.2010 Startlån

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Hvem er det som får startlån? - 12512 husstander i 2012 - disse fikk kr 7,028 mrd (37% høyere enn i 2011) - 57%

Detaljer

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Startlån og tilskudd til etablering v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren 05.04.2017 Alle skal bo godt og trygt 10.04.2017 Side 2 Husbankens mål 2017 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter Vanskeligstilte

Detaljer

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper.

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201429630-1 Emnekode: ESARK-8117 Saksbeh: TJT Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 16. oktober 2014

Detaljer

Byrådssak 213/13. Høringsuttalelse, endringer i startlånsordningen ESARK

Byrådssak 213/13. Høringsuttalelse, endringer i startlånsordningen ESARK Byrådssak 213/13 Høringsuttalelse, endringer i startlånsordningen TRST ESARK-03-201301172-27 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev datert 28.6.13 foreslått endringer i

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Veileder for Tapsdeling og Tapsfond

Veileder for Tapsdeling og Tapsfond 1 Veileder for Tapsdeling og Tapsfond Veileder til punktene 9.3.1 tapsdeling og 9.3.2 tapsfond i retningslinjene for startlån (HB 7.B.13). Kommunen må gjøre seg kjent med retningslinjene. Denne veilederen

Detaljer

Edle Holt Seniorrådgiver Telefon: Mobil:

Edle Holt Seniorrådgiver Telefon: Mobil: http://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/leie-til-eie/ Edle Holt Seniorrådgiver Telefon: Mobil: +47 482 45 212 edle.holt@husbanken.no Den boligpolitiske kontekst Boligutvalget konkluderte med at: Boligeie

Detaljer

Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN

Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN Hvilke utfordringer står kommunen overfor? - Kraftig vekst i antall søknader på startlån - Kommunen har i 2012 søkt Husbanken om en utlånsramme på kr 100 mill.

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2016/780-3092/2017 Arkiv: 233 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunene gis igjen anledning til å sette av boligtilskudd til tapsfond.

Kommunene gis igjen anledning til å sette av boligtilskudd til tapsfond. Kommunal-og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 Oslo Mo i Rana, 30.08.2013 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb 13/1182-3 251 &13 REGN/KEMNERSJ/PSV Deres ref. SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt Nord Søknad om etableringslån k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt or en Søker Fødsels nr. (11 siffer) foretaks nr (9 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn eller kommuner, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.05.2015 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet LJ Husbanken Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres datoderes referanse 22.12.2014 Vår datovår referanse 27.02.20152015/291-3 610/14636123 Side 1 av 2 Verran kommune 7790 Malm MOTTATT 05 MAR2015

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 VILKÅR FOR BOLIGLÅN I FORSVARTES PERSONELLSERVICE Gjelder lån med 1. prioritets pant i selveier bolig, fritidsbolig og borettslag.

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån. Husbanken 29. okt v/ Lars-Erik Becken

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån. Husbanken 29. okt v/ Lars-Erik Becken Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Husbanken 29. okt. 2012 v/ Lars-Erik Becken Innhold Prosjektets problemstillinger Datainnsamling Kommunenes retningslinjer Praksis våren 2012 Kommunenes

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2011

Finansielle utviklingstrekk 2011 Pressekonferanse 28. september 2011 Finansielle utviklingstrekk 2011 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Økonomi og markeder Uro i internasjonale finansmarkeder Risiko for kraftig økonomisk tilbakeslag

Detaljer

Lån Søknadskjema for lån i aipk

Lån Søknadskjema for lån i aipk Lån Søknadskjema for lån i aipk Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Min side hos Lindorff Hvem kan få lån? Hvor mye kan du låne? Hva skal jeg søke? Hvilken sikkerhet kreves? Serie eller annuitetslån?

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer