Startlån orientering og oppdatering retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Startlån orientering og oppdatering retningslinjer"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /238 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Komite for helse og sosial Bystyret Formannskapet Startlån orientering og oppdatering retningslinjer Sammendrag Startlån er en statlig ordning gjennom Husbanken som skal bidra til at hustander med boligetableringsproblemer kan få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlånsordningen ble forankret og administreres av kommunene da nærhet til innbyggerne ble sterkt vektlagt. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om Startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Normalt vil startlånet utgjøre 20 %, mens finansiering fra bank utgjør 80%. De siste år har pågangen etter Startlån økt. For å dekke etterspørselen har rammen til Startlån blitt økt med 10 mill fra 20 mill kr til 30 mill. kr fra Det foreslås videre en oppdatering/innstramning av retningslinjer for Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning/utbedring samt søknadsskjema for boligfinansiering. Kommunen ønsker å redusere antall fullfinansieringer og store refinansieringer av annen gjeld enn boliglån. Kommunene påtar seg en risiko i forhold til tap på Startlån. For lån gitt etter har kommunen tapsrisikoen for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 %. Kommunen er gitt anledning til å sette av tilskuddsmidler til tapsfond inntil Tapsfondet er på 3,8 mill kr og Husbanken har ikke gitt oss mulighet til å øke fondet ytterligere etter Blir tapsfondet tilstrekkelig tappet vil det være mulig å få sette av tilskuddsmidler fra Husbanken. Vi vurderer dagens tapsbilde til å ligge innenfor tapsfondets størrelse. Saksopplysninger Startlånsordningen ble innført 1. januar 2003 som en fornying og videreføring av tidligere Etableringslån. Startlån fra kommunene kan være løsningen for husstander som har problemer med å etablere seg i boligmarkedet. Startlån kan dermed gi en mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får full- eller delvis finansiering fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om Startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå.

2 Overordnet mål fra Staten/Husbanken Husbankens viktigste oppgave er å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg og bli boende i en egnet bolig. I tillegg til de økonomiske virkemidlene er samarbeid, veiledning og kompetansehevende tiltak også viktige virkemidler. Visjonen for boligpolitikken er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Boligens betydning for generell velferd og samfunnsdeltakelse har de senere årene fått økt fokus. Uten bolig er det vanskelig å delta i samfunnet, i arbeidslivet og i sosiale relasjoner og bolig er derfor et av fundamentene i den norske velferdspolitikken. Kommunens rolle Regjeringen ønsker at kommunene bruker Startlånet aktivt som et boligpolitisk virkemiddel, noe som har ført til et ekstra press på kommunene til å øke rammene for startlån. Startlånsordningen ble forankret i kommunene da nærhet til innbyggerne ble sterkt vektlagt. Kommunene vil kunne se hvor behovet er størst, samt kunne bistå med veiledning og rådgivning i forhold til innbyggerne. Kommunene er også ansvarlig for å skaffe innbyggerne et sted å bo. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om Startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende boog livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler. Bankenes rolle Bankene innførte produktet førstehjemslån rundt 2003 der førstegangskjøpere gis muligheten til fullfinansiering til bankens rimeligste rente. Produktet er en konsekvens av konkurransemessig forhold mellom bankene som gir førstegangsetablerere en mulighet til å skaffe bolig uten nødvendig pantesikkerhet utover egen kjøpt bolig. Produktet har inntil nå redusert behovet for Startlån for gruppen med god betalingsevne. Som en konsekvens av finanskrisen vil selv denne gruppen bli stilt overfor utfordringen med å stille ekstra sikkerhet eller kunne stille med egenkapital opptil %. Nedgangen i boligprisene fører også til at andregangsetablerere står uten egenkapital eller har tap etter salg av bolig. Denne gruppen bidrar også til ekstra pågang på Startlånsordningen. Risikodeling med Staten Kommunene påtar seg en risiko i forhold til tap på Startlån. For Startlån som er gitt etter har kommunen tapsrisikoen for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 %. Kommunen har og kan etter nærmere avtale med Husbanken sette av tilskuddsmidler til tapsfond som skal dekke framtidige tap for kommunen. Tapsfondet er pr i dag på 3,8 mill kr. Husbanken har ikke tillatt Bodø kommune å sette av tilskuddsmidler til tapsfond siden Kommunen må vurdere økning i den totale låneporteføljen og risiko for tap i porteføljen i forbindelse med prisnedgang i boligmarkedet, samtidig som deler av kundemassen får problemer med å betjene sine forpliktelser. Bodø kommune har i dag en portefølje på ca 170 mill. kr. Tapsrisiko er inntil ca 42 mill kr dersom hele porteføljen går til tap. Spesielt om tapsdeling Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 %. Tapsrisikoen for kommunen er derfor større ved fullfinansiering enn ved delfinansiering sammen med en bank. Eks. En bolig er kjøpt for 1. mill og må selges for kr ,-. Lånetaker er insolvent og vil ikke kunne gjøre opp for seg. Har kommunen gitt startlån 20 % dvs kr ,- vil hele lånet gå tapt. Restgjeld for startlånet på tapstidspunktet er kr ,- (100%). Staten dekker da kr ,- og kommunen må dekke kr ,-. Ved fullfinansiering er restgjeld av startlånet på tapstidspunktet kr ,- men bare 20% av opprinnelig lån. Kommunen må bære hele tapet på kr ,-. Tapet vil i begge tilfeller kunne føres mot tapsfond.

3 Tabellen under viser historiske tall for Startlånsordningen fra 2003 til utgangen av 2009: Antall mottatte søknader Antall søknader innvilget Antall søknader avslått Antall lån utbetalt Antall lån innfridd Totalt utlånt i kr pr år Misligholdt mer enn kr Lån løpende på inkasso Totalt antall lån løpende Sum etablerings- og startlån Bodø kommune overtok ca 50 lån fra Skjerstad kommune i 2005 Tidligere års overforbruk skyldes at innfridde lån/ekstraordinære avdrag er benyttet til nytt utlån. Dersom lånerammen øker, vil ekstraordinære avdrag bli benyttet til å nedbetale gjeld. Søkertilgangen på Startlånsordningen har økt kraftig og det ble mottatt 305 søknader i løpet av Lånerammen ble økt til 50 mill i juni grunnet at opprinnelig ramme var oppbrukt allerede i april Rammen på 50 mill var oppbrukt i okt Kommunen har gitt avslag til 62 søkere siden oktober grunnet at årets midler er oppbrukt. Vi forventer et stort påtrykk av disse søkerne i januar Kommunen gir melding til bankene når midlene er oppbrukt for å redusere henvisninger fra søkere om delfinansiering. Tilskudd til etablering og tilskudd til utbedring/tilpasning Tilskudd til etablering gis etter en streng behovsprøving, der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Det legges vekt på at husstandens vanskelige situasjon er av mer langvarig karakter. I særskilte tilfelle kan kommunen fullfinansiere boligen med Startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd. Tilskudd til utbedring/tilpasning gis etter vurdering både av søkers spesielle behov for tilpasning/utbedring av boligen, og av husstandens samlede økonomi. Kostnadene knyttet til arbeidene vil være avhengig av den enkeltes særlig behov, og dette vil bli sett i sammenheng med den enkeltes økonomiske evne. Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt til å kunne betjene alternativ finansiering eller har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å dekke kostnadene kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert. Tilskuddsmidler for etablering og utbedring/tilpasning blir innvilget fra Staten gjennom Husbanken. Husbanken ønsker nå å spisse bruken av midlene og større kommuner vil bli prioritert. Kommunene må rapportere bruken og dokumentere behov for å få innvilget midler. Kommunen har ingen økonomisk risiko i forhold til dette, og ubrukte tilskuddsmidler settes av til bundet fond for bruk senere år. Tabellen under viser fakta for tilskudd perioden : Etablering, antall søkere Etablering,antall utbetalt Etablering, beløp utbetalt Tilpasning, antall søkere Tilpasning, antall utbetalt Tilpasning, beløp utbetalt

4 Fullmakt i forhold til Startlån Fullmakt er gitt til rådmann i bystyresak sak 03/22. Rådmannen er gitt fullmakt i forhold til inngåelse av avtaler med låneforvalter, hvem som vurderer søknader og til å behandle søknader individuelt. Det bør imidlertid til en hver tid fremgå hvem som har delegert fullmakt av rådmannen. Vurderinger Administrativ kapasitet Dagens søkertilgang gjør at kommunens administrative ressurs til å administrere ordningene er svært presset på kapasitet. Det er vektlagt at ventetid på vedtak ikke skal være lenger enn det som kan forventes i bank. I dag er det avsatt en 50 % stilling til å behandle søknader om Startlån og tilskudd. Det arbeides med å øke kapasiteten internt, ved at det blir bedre overlapping ved for eksempel fravær og ferieavvikling. Ramme Startlån Rammen før 2010 på 20 mill kr har vært uforandret siden Dagens ramme dekker ikke behovet. Ut fra dagens praktisering og antall søknader i 2009 ville behovet ligget i størrelsesorden 70 mill kr. Slik ordningen fungerer nå gjøres det ikke noe rangering av søkere før rammen er brukt opp. Det vil likevel bli holdt av en del av rammen for å tå hånd om særskilt tilfeller. For 2010 vil det bli en strengere praktisering av retningslinjer for å fordele rammen på 30 mill til husstander som har størst behov. Fullfinansiering og refinansiering av annen gjeld enn boliglån For 2009 ble 9 av 141 lån gitt som fullfinansiering der søkerne ikke fikk finansiering i bank grunnet ulike årsaker som betalingsanmerkninger eller usikkerhet i inntekt. Totalt ble 12,5 mill utbetalt som fullfinansiering. Kommunen vil med dagens ramme stramme inn på praksis for fullfinansieringer. Det vil kun innvilges i særskilte tilfeller der sosiale årsaker vektlegges. Antall søknader om refinansiering av forbrukslån og kredittkortgjeld har økt betydelig i I disse sakene vil det også bli særskilt vurdering om husstanden må bli boende i nåværende bolig. Risiko for tap på Startlån, bruk av tapsfond Bodø kommune påtar seg en tapsrisiko i forhold til å gi lån til privatpersoner med pant i bolig. Siden ordningen skal ha en sosial profil vil alltid kommunen sitte med siste prioritet. Siden 2003 har kommunen tapsført rundt kr ,-. Disse tapene er ført mot tapsfond, og kommunen har pr dags dato ikke tapt penger på Startlånsordningen. Det forventes to lån til tap i 2009 til sammen ca kr ,-. Vår del av tapet ca kr føres mot tapsfond. At det ikke er større tap på ordningen kan best forklares med at boligprisene har økt år for år slik at alle kreditorer har fått sitt ved salg av bolig. Kommunen har sammen med låneforvalter gjort en del vurderinger i forhold til dagens tapspotensiale. Dagens boligpriser ligger på ca samme nivå som Dvs at vi betegner lån innvilget før dette år som rimelig sikker innenfor boligens verdi og at disse vil være lite utsatt for tap. Beregninger viser at 2/3 av lånene i porteføljen er gitt før De resterende 1/3 av porteføljen, ca 55 mill kr vil være utsatt dersom lånetakerne må selge boligen sin i dag. For mange vil en eventuell underdekning være mulig å betjene videre. Bodø kommune har 34 lån som ligger til inkasso. Det vil si ca 5 % av porteføljen på 614 lån. Antall lån til inkasso har vært forbausende stabilt siden Den kraftige renteøkningen siste år har ikke ført til at flere lån er overført til inkasso.

5 Vi vurderer at 5-7 % av lånene gitt etter 2006 kan være utsatt for tap. Skulle hele hovedstolen for disse lånene gå tapt ved salg og alle lånetakerne ble varig insolvent, vurderes tapet til ca 3-5 mill kr. Vår del av tapet utgjør 25 % eller mellom 0,8-1,3 mill kr. Staten dekker resterende 75 %. Dette betyr at vi vurderer at dagens tapsbilde ligger innenfor tapsfondets størrelse. Kommunens samlede driftsbudsjett for 1998 var mill kr mens dagens nivå er på mill kr. Økningen i budsjettramme har også betydning for å vurdere hvor høy risiko for tap kommunen kan ha. Vi vurderer det derfor slik at rammen for Startlån bør økes, forutsatt en fortsatt god vurdering av søkers evne til å påta seg gjeld og at det utøves en nøkternhet i forhold til historiske boligdata. Kommunen har ingen forretningsmessige mål om utlånsvekst eller andre konkurransemessige utfordringer i forhold til salgsmål som gjør at betalingsevnen blant søkerne blir satt til side i forhold til utløsende bonuser og salgsfremmende rådgivning. Generell vurdering av boligmarkedet Det er i dag knytter stor usikkerhet i forhold til boligprisene. Etter en langvarig stigning i prisene fra 1993 ble toppen nådd i juni Siden juni 2007 har prisene sunket opptil 20 % fram til inngangen av Etter den raske rentenedgangen i 2009 har boligprisene igjen steget siste halvår. Prisveksten er av Norges Bank ikke ønskelig og det fryktes en ny nedgang i boligprisen. Vi må være forberet på å se svingninger i boligprisene i tiden framover og vise aktsomhet i forbindelse med vurdering av søkernes fremtidig betalingsevne. Konsekvensen for den enkelte boligkjøper kan bli svært økonomisk tung hvis boligen blir solgt med tap. Tilskudd til etablering og utbedring/tilpasning Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. Å utbedre en bolig innebærer å gi bygningen en høyere standard enn tidligere, for eksempel etterisolering eller andre former for enøk-tiltak. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming. Endringer i retningslinjer for startlån Ut fra etterspørsel etter startlån og den rammen som er disponibel foreslås det gjøre innskrenkninger i hvem som kan få startlån selv om staten ønsker en utstrakt bruk av ordningen i forhold til å skaffe vanskeligstilte egen bolig. Foreslår å bruke Husbanken sin kalkulasjonsrente i stedet for en påplussing av dagens rente pluss 2 % ved vurdering av søknad. Vi ser at påslaget blir for lite ved ekstremt lav rentesats. Det gjøres i tilegg noen formuleringsendringer i enkelte avsnitt for å klargjøre innholdet bedre. Endringer i retningslinjer for tilskudd til etablering Foreslår endringer i hvem som kan få tilskudd. Her defineres tilskuddsmottaker bedre. Foreslår endringer i behovsprøvingen der vi definerer tilskuddsmottaker bedre. Foreslår å fjerne avsnitt om veiledende inntekter, da dette fort blir utdatert og at Husbanken også har fjernet veiledende inntekt fra sine retningslinjer. Foreslår å fjerne hele avsnittet om søknad og saksgang. Informasjonen vil framkomme på søknadsskjema. Det foreslås å endre noe på tekst i avsnitt om prioriteringer for å klargjøre bedre hvordan vi prioriterer. Endringer i retningslinjer for tilskudd til tilpasning/utbedring Foreslår små endringer slik at tekst samsvarer med retningslinjer for tilskudd til etablering. Det vises til vedlagte retningslinjer med forslag til endringer.

6 Konklusjon og anbefaling Dagens ramme på 20 mill kr vurderes som for lav i forhold til behov. Det anbefales at dagens ramme økes til 30 mill kr pr år. Den økonomiske risikoen som kommunen har pr i dag vurderes å være innenfor forsvarlig ramme. Det har vært et stabilt og lavt mislighold i forhold til Startlån. Misligholdet har ikke økt i forbindelse med senere års renteøkning og stigende arbeidsledighet. Det indikerer at kommunen har en forsvarlig vurdering av søker og tilsagnsbeløp. Dagens praksis i forhold til gjeldene retningslinjer gjør at det er behov for oppdatering av retningslinjer for tilskudd for å harmonere med føringer fra Staten. Det foreslås derfor oppdatering av retningslinjer. Forslag til vedtak 1. Retningslinjer for Startlån, boligtilskudd og tilskudd til tilpasning /utbedring endres slik det framkommer av denne sak. Det utarbeides nytt søknadsskjema for Startlån og tilskuddsordninger i henhold til dette. 2. Ekstraordinært innfridde Startlån benyttes til nedbetaling av kommunens låneportefølje. Saksbehandler: Trond Abrahamsen Svein Blix Rådmann Karin Bjune Sveen Økonomisjef Trykte vedlegg: Retningslinjer for Startlån i Bodø kommune. Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tilskudd til etablering i Bodø kommune. Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tilskudd til utbedring/tilpasning i Bodø kommune. Forslag til nye retningslinjer

7 Endringsforslag Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til at hustander med boligetableringsproblemer kan få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette betyr at boligen skal ha en rimelig størrelse og pris i forhold til prisnivået i kommunen, samt husstandens størrelse og inntekt. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal bidra til å sikre husstanden stabile boforhold og ha en sosial profil. 2. Hvem kan få Startlån Husstander som ikke oppnår nødvendig finansiering i det private kredittmarkedet kan søke. Dette kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Det er en forutsetning at husstanden har et klart behov for boligetablering eller bytte av bolig, dvs. at dagens bo situasjon ikke er tilfredsstillende. 3. Behovsprøving Startlånet er behovsprøvd og husstandens samlede inntekt blir lagt til grunn. Lånesøker må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Ektepar/samboere/registrerte partnere m.m. skal begge stå som lånesøker/låntaker. Ved vurdering av betalingsevnen benyttes til en hver tid Husbankens kalkulasjonsrente Ved beregning av livsopphold brukes SIFO sine satser. Søknad vil bli avslått hvis kommunen mener lånesøker ikke vil klare nåværende og framtidige betalingsforpliktelser. 4. Hva det kan gis Startlån til Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av selveid helårsboliger og boliger i borettslag/aksjelag, enten som topp eller fullfinansiering. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Utbedring Kommunen kan innvilge startlån til utbedring av boligen. Utbedringen skal føre til at husstanden får en bolig som fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller funksjonshemming. Det kan også gis startlån til kombinasjon av kjøp og utbedring av bolig. Utbedringsarbeidet skal utføres fagmessig. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre boliglån dersom dette resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Reetablering ved skifte/skilsmisse/oppløsning av samboerskap.

8 Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse (tilsagn) på at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor en bestemt beløpsramme. Tilsagnet er gyldig i fire måneder. Tilsagnet kan forlenges etter avtale. 5. Hva/hvem det ikke normalt gis Startlån til Refinansiering av annen gjeld enn boliglån. Kjøp eller utbedring av ideelle andeler. Eiendommen må seksjoneres i samsvar med eierseksjonsloven. Kjøp og/eller utbedring av landbrukseiendommer. Søkere som tidligere har mottatt startlån, kjøpslån og etableringslån. Søker som har gjeld til kommunen på grunn av tidligere mislighold av boliglån og/eller boligtilskudd eller økonomiske mislighold av leieforhold i kommunale boliger. I vurderingen vil det også legges vekt på betalingsmislighold overfor andre kreditorer. -Personer som har søkt om gjeldsordning eller har inngått gjeldsordningsavtale i henhold til gjeldsordningsloven av Låneutmåling finansiering Startlån skal bare gis til låntakere som ikke får fullfinansiert lån på det ordinære kredittmarkedet. Finansiering i privat kredittinstitusjon (f.eks. bank) skal være prøvd før det søkes om startlån. Mulighet til tileggssikkerhet skal også være prøvd. Toppfinansiering Startlån gis normalt i kombinasjon med lån i privat bank. Kommunen gir som hovedregel toppfinansieringen. Grunnfinansiering i bank må være prøvd og startlånet reduseres i forhold til bankens tilbud om grunnfinansiering. Hovedregel vil være en fordeling: 80 % lån i bank og 20 % startlån ved kommunen. (For å ytterligere redusere behov for startlån kan fordeling 90 % i bank og 10% i kommune foreslås) Fullfinansiering Kommunen kan også fullfinansiere boligen med startlån. Dette vil hovedsaklig omfatte søkere med varig lave inntekter og som ikke oppnår finansiering i det private kredittmarkedet. (For å redusere lånebehov bør boligen være borettslag med min 50 % fellesgjeld) Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd I særskilte tilfelle kan kommunen fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd. (For å redusere lånebehov bør boligen være borettslag med min 50 % fellesgjeld) Kjøpsomkostninger Kjøpsomkostninger kan inkluderes i startlånet. 7. Rente- og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Normalt gjelder følgende vilkår: Husbankens rente/ flytende eller fast rente. Nedbetalingstid vil være avhengig av lånet s størrelse, med mulighet inntil 30 år. Mulighet for inntil 8 års avdragsfrihet. 12 terminer pr år, termingebyr (for tiden) kr 44,- pr termin. Etableringsgebyr og tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

9 8. Sikkerhet for lånet Lån fra kommunen gis som gjeldsbrevslån som er sikret med pant i den bebygde eiendom eller rettigheter i slik eiendom. 9. Overføring av lån til ny pantsikkerhet Lånet kan som regel ikke overføres til ny pantsikkerhet. I særlige tilfeller når husstanden pga. funksjonshemming eller familieforøkelse har behov for en annen bolig kan kommunen samtykke til en slik overføring. Det forutsettes av at gevinsten ved salg av bolig benyttes som egenkapital i forbindelse med anskaffelse av den nye boligen. 10. Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontor som har truffet vedtaket. Klageinstans er klientutvalget i Bodø kommune. Klagefrist er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. 11. Andre bestemmelser Når særlige grunner taler for det kan Bodø kommune dispenseres fra ovennevnte retningslinjer. Forslag av

10 Endringsforslag Bodø kommunes retningslinjer for boligtilskudd til etablering i bolig vedtatt i Bodø formannskap 11. feb under sak 14/98 vedtatt i Bystyret 2010 Boligtilskudd kan tildeles av Bodø kommune til enkeltpersoner/husstander etter rammetildeling av midler fra Husbanken. Bodø kommunes tildelingskriterier 1. Formål Boligtilskudd til etablering skal medvirke til at enkeltpersoner/husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte skal kunne anskaffe seg nøkterne og gode boliger. 2. Hvem kan få tilskudd Tilskudd kan gis til enkeltpersoner/hustander for etablering i egen bolig. Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendig økonomiske midler. Særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd. Særlig vanskeligstilte husstander uten nødvendige økonomiske midler, som: husstander som er i en sosial krisesituasjon husstander som er under sosial rehabilitering eller integrering husstander med spesielle boligbehov. Behovsprøving Tilskuddet gis etter en streng behovsprøving, der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av mer varig karakter, både når det gjelder fysiske, psykiske eller sosiale problemer, og når det gjelder økonomi. Fysisk og psykisk funksjonshemmede med svak økonomi Tilskudd kan gis til fysisk eller psykisk funksjonshemmede, som i tillegg er økonomisk vanskeligstilt, med lav inntekt og ingen eller lav egenkapital. Særlig vanskeligstilte husstander med svak økonomi Husstander som er i en sosial krisesituasjon. Med sosial krisesituasjon menes problemer utover et generelt boligbehov og/eller midlertidig trygdeytelser. Boligetableringen skal gjøre husstanden bedre rustet til å komme ut av den vanskelige situasjonen og bidra til å hindre at noen i husstanden får varige sosiale vansker. Hvis søker har høy egenkapital/formue vil beregnet tilskudd som hovedregel bli avkortet med det overskytende beløp.

11 Hustander som ellers fyller alle vilkår for å få boligtilskudd på grunn av økonomi, og fysiske, psykiske eller sosiale problemer kan få avslag på søknad om boligtilskudd dersom boligen er større enn det faktiske behov og/eller dyrere en de boutgifter som ansees forsvarlig. 3. Hva kan det gis tilskudd til Tilskudd kan gis i forbindelse med: Kjøp av brukte boliger/borettslagsleiligheter. Oppføring av ny bolig Som hovedregel skal øvrig finansiering være gitt av Husbanken eller kommunen, men tilskuddet kan i særlige tilfeller gis til nøkterne boliger finansiert på annen gunstig måte. Boligtilskudd kan ikke nyttes til refinansiering. 4. Tilskuddsutmåling Følgende kostnader blir lagt til grunn ved beregning av tilskuddet. Godjente anleggskostnader ved oppføring av ny bolig Godkjent kjøpesum inklusive omkostninger ved kjøp av selveid bolig. Innskuddet/kjøpesum inklusive omkostninger og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld ved kjøp av leilighet i borettslag. Tilskuddet differensieres etter hvor økonomisk vanskeligstilt husstanden er, og hvilket boligbehov vedkommende husstand har. 5. Sikkerhet for tilskuddet Det skal som hovedregel tas pant for tilskuddet. Sikkerheten skal være tinglyst pant i boligeiendom eller pant i adkomstdokumenter til leilighet. Tilskuddet skal ha prioritet etter lånefinansiering som ytes i forbindelse med anskaffelse av boligen. 6. Prioritering I perioder kan etterspørselen etter boligtilskudd være langt større enn de midlene som er til rådighet. Det kan derfor bli nødvendig å foreta en prioritering blant søkere som i utgangspunktet ville vært kvalifisert til boligtilskudd. Viktige momenter vil være: Hvordan husstanden er sammensatt. Husstandens økonomiske evne. Dagens boforhold Om det er behov for omgående skifte av bolig. Om tilskuddet kan bidra til en økonomisk og behovsmessig forsvarlig boligløsning over tid.

12 7. Klageadgang Det er anledning til å klage på Bodøs kommunes vedtak om tildeling, utmåling og avslag på tilskudd. Klagen må være skriftlig. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen behandles i klientutvalget. Avgjørelsen i klientutvalget er endelig. 8. Andre bestemmelser Boligtilskuddet kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt eller gjøres rente- og avdragspliktig, dersom boligen disponeres i strid med forutsetningene. tilbakebetaling eller omgjøring til renteog avdragspliktig lån, kan bare kreves i de 20 år første årene etter at tilskuddet er utbetalt. Boligtilskuddet avskrives med 5 prosent pr. fullført år fra utbetalingsdagen. Boligtilskudd tildeles normalt bare en gang. Det kan vurderes å gjøre unntak hvis det oppstår vesentlige endringer i tilskuddsmottakerens livssituasjon som følge av funksjonshemminger og at dagens bosituasjon dermed blir vesentlig forverret. Hvis det søkes om å få overført et tildelt tilskudd til et nytt boligprosjekt, må søkers situasjon dokumenteres på ordinær måte. Det må opplyses om hvorfor det er behov for bytte av bolig, hvordan boligen skal finansieres og hva salg av nåværende bolig gir av eventuell egenkapital. Ved en eventuell overføring av tilskudd til ny bolig, opprettholdes opprinnelig bindingstid. Det utstedes ny tilskuddsavtale hvor opprinnelig tilskuddsbeløp og utbetalingsdato påføres. Oppdatert:

13 Forslag nye retningslinjer Bodø kommunes retningslinjer for boligtilskudd til tilpasning/utbedring Vedtatt i Bodø formannskap 11 februar 1998 under F.sak 14/98 Vedtatt i Bodø bystyre Formål Boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig skal medvirke til at hustander med svak økonomi blant funksjonshemmede, eldre og særlig sosialt vanskeligstilte, får en bolig som over til fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. 2. Hvem kan få tilskudd Tilskuddet kan tildeles husstander med minst et medlem som enten er: funksjonshemmet eller over 60 år eller har et særlig sosialt behov. Behovsprøving Tilskudd gis etter vurdering både av søkers spesielle behov for tilpasning/utbedring av boligen, og av husstandens samlede økonomi. Kostnadene knyttet tilarbeidene vil være avhengig av den enkeltes særlig behov, og dette vil bli sett i sammenheng med den enkeltes økonomiske evne. Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt til å kunne betjene alternativ finansiering, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert. Hvis husstanden har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å dekke kostnadene, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert. 3. Hva kan det gis tilskudd til Mindre utbedringer/tilpasninger av brukt bolig Spesialtilpasning av ny bolig Garasje for funksjonshemmede 4. Tilskuddsutmåling Maksimal tilskudd er f.t kr til en person/husstand I særlige tilfelles kan det gis høyere tilskudd. Dette gjelder når husstanden kan dokumentere at tilpasningen/utberingen blir svært kostbar pågrunn av husstandens særlige behov. 5. Sikkerhet for tilskuddet For tilskudd opp til kr kreves ingen sikkerhet.

14 6. Søknad og saksgang Hvis søknaden er knyttet til utbedring av egen bolig, kan kommunen fullfinansiere slike prosjekter med en kombinasjon av lån og tilskudd. Bodø kommune utbetaler normalt tilskuddet når det foreligger bekreftelse for at arbeidene er ferdigført. Søknaden sendes kommunen på eget søknadsskjema, med vedlegg som bekrefter inntekts- og formuesforholdet. Videre må det vedlegges plan for utbedringen med kostnadsoverslag. Ved funksjonshemming eller når søker er særlig vankeligstilt må det foreligge legeerklæring og/eller sosialrapport. 7. Prioritering I perioder kan etterspørselen etter tilskudd være langt større enn rammen som er til disposisjon. Det kan derfor ved tildeling av tilskudd bli nødvendig å foreta en prioritering blant søkerne som i utgangspunktet ville være kvalifisert for ordningen. Søknadene vil i slike situasjoner bli vurdert opp mot hverandre, og et avslag kan begrunnes med at søknaden ikke er prioritert sammenholdt med andre søknader. 8. Klageadgang. Det er anledning til å klage på Bodø kommunes vedtak, utmåling og avslag på tilskudd. Klagen må være skriftlig. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over, og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen behandles i klientutvalget. 9. Boligtilskudd til tilpasning/utbedring mer enn en gang. Boligtilskudd tildeles normalt bare en gang. Det kan vurderes å gjøre unntak hvis det oppstår vesentlig endring i tilskuddsmottakerens livssituasjon som følge av funksjonshemming og dagens bosituasjon dermed blir vesentlig forverret. Oppdatert:

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

PS 12/81 Referatsaker

PS 12/81 Referatsaker PS 12/81 Referatsaker Side 120 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2012 23869/2012 2010/1497 U52 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Formannskapet 02.05.2012

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.05.2015 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 11.06.2014. Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje. Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 11.06.2014. Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje. Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 11.06.2014 Møtested: Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje Tidspunkt: 08:30 11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Veileder for tilskudd til tilpasning. For saksbehandlere i kommunen

Veileder for tilskudd til tilpasning. For saksbehandlere i kommunen Veileder for tilskudd til tilpasning For saksbehandlere i kommunen Alle skal bo godt og trygt 1 Innhold Side 1. Formål 3 2. Hvem kan få tilskudd? 3 3. Hva kan det gis tilskudd til? 3 4. Tilskuddsutmåling

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken Side 1 av 5 HB 7.B.13 Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 09.2009 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

Rapport 2009-106. God praksis med startlån

Rapport 2009-106. God praksis med startlån Rapport 2009-106 God praksis med startlån Econ-rapport nr. 2009-106, Prosjekt nr. 5Z090093.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-096-2 LEB/JSO/pil, HBE, 20. november 2009 Offentlig God praksis med startlån

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 Februar 2015 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Låntaker 1 3. Hva kan det gis lån til... 1 4. Prioriteringer... 2 5. Vurdering av lånsøker mv.... 2 6. Vurdering

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk 3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk Kommunen har en sosial boligpolitikk som har til hovedsiktemål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Med kommunens boligsosiale tiltak

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer