Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3449 Arkiv: L70 Saksbehandler: Stine Riser Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Nye retningslinjer startlån og tilskudd etablering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rammen for opptak av formidlingslån / startlån vurderes økt fra Lånetiden økes fra 20 til 30 år, med avdragsfrihet første 5 år som i dag. 2. Lier kommune følger Husbankens forskrifter og Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering (HB 7.C.17) og i tillegg har Lier kommune følgende egne retningslinjer: 2.1Søkere må være bosatt i, eller ha nær tilknytning til Lier kommune 2.2 Boligen må ligge i Lier kommune 2.3 Lier kommune behandler kun søknader om startlån direkte fra søker og ikke via private finansrådgivere 2.4 Startlån til utenlandske borgere: Finansieringen med startlån gis kun ved permanent oppholdstillatelse / varig oppholdsbevis for EØS borgere, herunder også ektefelle/samboer og barn. Søkerne må ha norsk fødsels- og personnummer. Det må foreligge selvangivelse/ligningsutskrift før lån kan innvilges. Bolig i hjemlandet forutsettes solgt, og egenkapital skal benyttes til kjøp av bolig. 2.5 Søknader som kommer gjentatte ganger uten nye opplysninger vil bli avvist 2.6 Forhåndsgodkjenning gis for inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse i spesielle situasjoner 2.7 Egenkapital ut over må benyttes til boligkjøpet 2.8 Boligen skal godkjennes av boligrådgiver før deltakelse i budrunde

2 2.9 Refinansiering gis kun en gang. Det vil være rom for unntak i særlige situasjoner 2.10 Sikkerhet skal stilles innen 100 % av kjøpesum inkl. omkostninger 2.11 Lier kommune beregner ikke over- eller underkurs ved brudd på fastrenteavtale Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Vi ser et behov for å øke lånerammen for tildeling av startlån slik at den samsvarer bedre med dagens boligpriser i Lier. Ved å øke lånerammen vil vi kunne bistå flere til å eie sin egen bolig, som er et av målene i vår boligsosiale handlingsplan, og vår programavtale med Husbanken. Rammen ble fastsatt i HP og vurderingen om ytterligere økning bør tas der. Det legges fram to alernativ for vurdering: 1) Øke rammen fra 35 mill til 45 mill, men ta formelt stilling til dette i 1. tertial. 2) Fastholde rammen på 35 mill og fremme forslag om ytterligere økning med en opptrappingsplan i HP De nåværende retningslinjene for startlån ble vedtatt i Kommunestyret Lier kommune har sett behov av å ha egne kommunale retningslinjer da overordnede føringer i form av Forskrift og veiledere fra Husbanken har vært vage og åpne for skjønn. Etter at vi vedtok retningslinjene våre har det kommet nye forskrifter til startlån og tilskudd (se vedlegg). I tillegg kom det en helt ny «Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering» i november 2016 (HB 7.C.17). Slik våre retningslinjer er i dag er det noen punkter som ikke er oppdatert i forhold til endringer i forskrift og Husbankens veileder. Vi så derfor et behov for å gjøre endringer slik at våre retningslinjer følger endringer gitt av Husbanken. Når vi gjorde dette så vi at vi kan forenkle kommunens retningslinjer, og ellers følge Veilederen til Husbanken. Ved å gjøre det vil vi i ennå større grad enn i dag kunne vise til Husbanken hjemmesider dersom søkere har spørsmål om de er i målgruppen, hva de kan få finansiering til etc. Det vil være enklere både for kommunen og søkere å holde seg oppdatert når vi til enhver tid følger Husbankens retningslinjer, fremfor å ha egne som må endres hver gang Husbanken endrer sine. Vi har erfart at noen av begrensningene vi hadde lagt i våre retningslinjer, har vært med på å vanskeliggjøre boligkjøp for startlånsmottakere. Videre ser vi at noen av de egne retningslinjene for Lier kommune har virket etter intensjonen og vi ønsker å videreføre disse. Vedlegg: 1. Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering (HB 7.C.17) 2. Gjeldende retningslinjer for startlån i Lier kommune 3. Forslag til nye retningslinjer for startlån i Lier kommune 4. Forskrift om startlån fra Husbanken 5. Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer Utredning: Formålet med saken Saken skal gi et grunnlag for fastsettelse av nye kommunale retningslinjer for startlån og boligtilskudd til etablering. I tillegg vurderes en økning av låneopptaket for formidlingslån for 2017 fra 35 til 45 millioner kroner, dvs. utover det som ligger i HP.

3 Opptak av formidlingslån / startlån 2017 I Boligsosial handlingsplan (KS sak 101 / 2015) ble det vedtatt å avsette 5 mill. kroner til brukere i målgruppen for «leie til eie» og rammen for formidlingslånet ble økt fra 25 til 30 mill. kroner. Bakgrunnen var ønske om: Å gi flere bistand til å kjøpe bolig, herunder flere personer fra «leie til eie». Utfra stadig økende boligpriser følger også behovet for å øke låneopptaket for å oppfylle målet om å gi flere en mulighet. Ved vår deltakelse i Husbankens kommuneprogram er vi prioritert for Husbankens virkemidler. Det er en klar forventning også fra Husbanken at programkommunene øker sine låneopptak. Som eksempel kan vi nevne at Drammen har en låneramme på formidlingslån på 300 millioner. Ved å øke lånerammen kan vi bistå flere vanskeligstilte til å bli boligeiere. Dette henger også sammen med forslaget i nye retningslinjer for kommunen, hvor vi foreslår å fjerne maks kjøpesum, da vi ser at mange ikke får kjøpt en egnet bolig innen for den prisen. Vi forslår å endre tilbakebetalingen av startlån til inntil 30 år. Vi ser det da som naturlig å endre kommunens tilbakebetaling til Husbanken tilsvarende. Som deltaker i Husbankens kommuneprogram er en av tiltakene at Husbanken raskt ønsker oversikt over behovet for å kunne betjene kommunen bedre. Lier kommune har sendt inn behovsmelding (januar 2017) til Husbanken hvor vi har søkt om 45 mill. i låneopptak og 30 års tilbakebetalingstid. Dette gir oss en mulighet til å være mer offensive, men her står kommunestyret fritt til å holde fast ved opprinnelig ramme på 35 mill eller øke til 45 mill. Fortsatt gjenstår å se hva Husbanken innvilger Lier kommune. Husbankens låne- og tilskuddsordninger Startlån, som forvaltes av kommunen på vegne av Husbanken, skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde denne. Lånet retter seg mot dem som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. Startlån er ikke en lovpålagt ordning, men de aller fleste kommunene bruker startlån i dag. Som prinsipp legger Husbanken til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. Det har de siste årene skjedd en dreining av målgruppen for startlån, og man skal i dag være langvarig vanskeligstilt på boligmarkedet for å være i målgruppen. Videre har det vært stort fokus på å bidra at flere skal kunne eie sin egen bolig. I Norge er eielinja stor, 8 av 10 eier sin egen bolig (Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid s. 30) og det ligger store økonomiske fordeler ved å eie egen bolig. De som aldri kommer i den situasjonen blir fratatt mulighet til å bedre sin økonomi ved å eie boligen, i tillegg til tryggheten det gir ved at man får en mer langvarig og sikker bosituasjon. I forbindelse med dette har Forskrift om startlån fra Husbanken (vedlegg 4) og Veileder til saksbehandling (vedlegg 1) blitt endret, og har blant annet løsnet opp i forhold til krav til inntekt, økt tilbakebetalingstiden og gir mulighet for en langvarig fastrenteavtale. Flere kommuner har iverksatt ulike «leie til eie» prosjekter hvor man har vurdert eiepotensialet til leietakere i kommunale boliger. Ved å godta mer midlertidige inntekter, og ha mulighet til økt lånetid og ha lang fastrenteavtale, har flere husstander blitt i stand til å eie sin egen bolig. I Lier har vi vedtatt å innføre «leie til eie», og i den forbindelse så vi behov for å endre retningslinjene våre slik at vi har større rom for å godta midlertidige inntekter, øke lånetiden og gi fastrente tilbud på opptil 20 år. Videre har vi erfart at noen av begrensingene i våre retningslinjer har vært med på å begrense husstandenes mulighet til å kjøpe bolig. Når vi

4 vurderer å gi lån, både til «leie til eie», men også ordinære lånesøkere, skal vi ha fokus på at boligen skal være egnet over tid. Det å begrense kjøpesum til 2.5 mill. har ført til at barnefamilier ikke har fått mulighet til å kjøpe en egnet bolig, da boliger i denne prisklassen i liten grad er stor nok til en familie med flere barn. Utdrag fra Husbankens veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd etablering Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Langvarigheten må vurderes, men man kan ta utgangspunkt i at 5 år er langvarig. Lånet tildeles til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. Lånet skal være et finansieringstilbud for personer som ikke får lån, eller tilstrekkelig lån, i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og det skal vektlegges om søker har langvarige finansieringsproblemer og om de har benyttet mulighet til sparing. Videre må de være i stand til å betjene lånet over tid. Uavhengig av 2. ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene: - husstander med barn, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer - refinansiering som kan bidra til å beholde bolig - boligsituasjonen hindrer mulighet for opprettholdelse av arbeidsforhold - lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte utleieboliger Hva som ligger i «særlige sosiale eller helsemessige utfordringer «må vurderes, men kan for eksempel omfatte personer med nedsatt funksjonsevne som har lav inntekt og små muligheter for å påvirke sin boligsituasjon de nærmeste årene. Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Tilskudd til etablering Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Dette vil være tilfeller hvor husstanden ikke klarer å betjene et tilstrekkelig stort startlån, når mulighet for fastrente og lang nedbetalingstid er godt nok utnyttet. Tilskuddet kan også gis til refinansiering. Tilskudd til tilpasning Tilskudd til å tilpasse boligen kan gis etter søkers behov dersom han/hun har nedsatt funksjonsevne. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne, eller eldre som trenger tilpasning for å kunne fortsette å bo hjemme. Ordningen er behovsprøvd både etter nedsatt funksjonsevne og økonomi.

5 Det finnes også tilskudd til utredning og prosjektering. Dette er tilskudd som tildeles direkte fra Husbanken. Endringer i nåværende kommunale retningslinjer, som blir ivaretatt i Husbankens veileder for saksbehandling: - Ta bort unge i etableringsfasen fra målgruppa - Mulighet for å godta mer midlertidige inntekter i spesielle tilfeller (refinansieringer, leie til eie) - Øke tilbakebetalingstiden til inntil 30 år, med mulighet for 50 år i særlige tilfeller. - Kunne gi opptil 8 års avdragsfrihet i helt spesielle tilfeller Unge i etableringsfasen I dagens kommunale retningslinjer står det at unge i etableringsfasen kan være i målgruppen, dette har endret seg siden våre retningslinjer ble lagd og Husbanken er i dag svært tydelige på at de ikke er i målgruppen. Dette presiseres også på Husbankens hjemmesider, hvor de skriver at ungdom i etableringsfasen ikke er i målgruppa for startlån. Krav til inntekt Når vi beregner betjeningsevne legger vi som hovedregel fast inntekt til grunn, dvs fast lønnsinntekt, uføre- alders- eller etterlattepensjon. Med lønnsinntekt menes fast lønn etter prøvetid, uten bonus og overtid, og søker må kunne dokumentere at lånet kan betjenes over tid. Det har skjedd en dreining i hva som blir lagt til grunn for varig inntekt de siste årene. Flere og flere kommuner har iverksatt ulike «leie til eie» prosjekter, hvor målet er at de med eie potensiale skal få mulighet til å kjøpe og eie sin egen bolig. Hovedmålgruppe er leietaker i kommunale utleieboliger, som får tilbud om å kjøpe boligen de leier. I forbindelse med dette har kommuner godtatt mer midlertidige og variable inntekter, for eksempel Drammen hvor introduksjonsstønad regnes som varig inntekt, og i Asker hvor de også godtar at søker har supplerende sosialhjelp når de beregner betjeningsevne. I Lier har vi valgt at disse mer midlertidige inntektene som hovedregel bare godtas ved refinansieringer eller «leie til eie» brukere. Vi legger imidlertid ikke økonomisk sosialhjelp eller introduksjonsstønad til grunn som varig inntekt. Midlertidige inntekter som stønad for enslige forsørgere, dagpenger og arbeidsavklaringspenger kan godkjennes i særlige tilfeller. Dette kan være refinansiering for å beholde eksisterende bolig og/ eller for å hindre tvangssalg, eller for personer som er i målgruppen for leie til eie. Nedbetalingstid og avdragsfrihet Hovedregelen når de gjeldende retningslinjene ble vedtatt var at startlån nedbetales over 25 år med mulighet til 5 år avdragsfritt. Husbanken har imidlertid endret sin forskrift og retningslinjer og åpnet for løpetid opptil 50 år, med mulighet for 8 års avdragsfrihet i særskilte situasjoner. I dag er hovedregel at startlånet nedbetales inntil 30 år, uten avdragsfrihet. Vi har gitt lån med lengre nedbetalingstid, men vil at retningslinjene også skal si noe om dette. Ved å utnytte Husbankens mulighet til nedbetalingstid og fastrente, vil flere husstander kunne betjene høyere lån og vil ha mindre behov for tilskudd. Det vil igjen føre til at flere husstander kan få tilskudd og kommunen kan hjelpe flere vanskeligstilte på boligmarkedet til å bli boligeiere.

6 Etter rådmannens vurdering bør hovedregelen være nedtalingstid på inntil 30 år, men at det i helt spesielle tilfeller kan gis 8 år avdragsfrihet og løpetiden være inntil 50 år der hvor kjøpet er fullfinansiert med startlån. Nåværende kommunale retningslinjer som vi ser behov av å fjerne: - Begrensning i kjøpesum - Begrensing i 15 % over prisantydning Maksimal kjøpesum 2, 5 mill. kroner Startlån er behovsprøvd og skal gis til personer med langvarig boligfinansieringsproblemer. I de gjeldende retningslinjene var unge i etableringsfasen en del av målgruppen og vi vurderte at det var hensiktsmessig å sette et tak for kjøpesum. Dette var for å tydeliggjøre at det ikke å ha tilstrekkelig egenkapital eller tilleggssikkerhet, ikke var i målgruppa for å få startlån som toppfinansiering. Ved kjøp av den første boligen eller dersom en anses som vanskeligstilt vil det ikke være grunnlag for å kjøpe en stor enebolig eller drømmeboligen ved første boligkjøp. Prisnivået på boliger i Lier er relativt høyt og vi ser at det å sette begrensninger til kjøpesum vanskeliggjør boligkjøp for startlånssøkere. For en familie vil man ikke kunne få en egnet bolig til 2,5 millioner og det blir nærmest uetisk å innvilge lån til å kjøpe en bolig som ikke vil være egnet for husstanden. Etter rådmannens vurdering bør vi ikke ha begrensninger til maksimal kjøpesum, men vurdere lån utfra hva som vil være en nøktern og god bolig i hver konkrete sak. Kjøpesum maksimalt 15 % over prisantydning I dagens retningslinjer har vi satt krav om at kjøpesummen maksimalt ikke bør være mer enn 15 % over prisantydning, under forutsetning av at summen er innenfor maksimal lånesum. Erfaringene våre ved å ha satt dette kravet er at startlånsmottakere ofte taper budrunder og har liten sjans til å få kjøpt seg bolig. Det har vært et viktig prinsipp for kommunen at vi ikke skal bidra til prisøkning i markedet, men vi ser at mange av de som er vanskeligstilte vil fortsette å være det dersom vi ikke lar de være med i budrunder i større grad enn i dag. Etter rådmannens vurdering bør vi fjerne kravet om maksimalt 15 % over kjøpesum, men søker skal holde seg innenfor lånebeløp, det vil si at økonomien vil tåle de totale utgiftene og ha nok igjen til livsopphold. Behovet for fortsatt å ha egne retningslinjer: Vi erfarer at noen av presiseringen vi gjorde sist, har gitt den effekten vi har ønsket i forhold til at det er færre som søker som er utenfor målgruppen, og vi bruker mindre tid på saksbehandling fordi vi kan avvise saker jfr retningslinjene. Vi tenker da spesielt på tydeliggjøringene rundt: Startlån til utenlandske borgere Søkere fra andre kommuner Søknader må komme direkte fra bruker Gjentatte søknader uten ny dokumentasjon kan avvises Disse ønsker vi å beholde i de nye forenklede kommunale retningslinjene.

7 Forslag til nye kommunale retningslinjer med begrunnelse: 1. Bosatt i Lier kommune/ha nær tilknytting til kommunen I retningslinjene våre har vi krav til at søkere må bo, eller ha nær tilknytning til Lier kommune. Bakgrunn for dette er at vi ønsker å prioritere egne innbyggere, og vår boligrådgiver ved NAV kontoret erfarte at fikk mange søkere fra andre kommuner, spesielt fra Asker, Bærum og Oslo, fordi boligene er rimeligere i Lier. Dette bidro til å skyve mange av Liers egne innbyggere ut av markedet, noe vi ikke ønsket. Ved at vi har satt krav til å være bosatt / ha nær tilknytning, har vi erfart at antall søknader har gått ned og saksbehandlingen på de som søker kan avslås med henvisning til retningslinjen. 2. Boligen må ligge i Lier kommune Lier kommune har alltid hatt krav om dette og det anbefales fra Husbanken. Vi ser ingen grunn til å endre på denne praksisen. 3. Lier kommune behandler kun søknader om startlån direkte fra søker og ikke via private finansrådgivere. Før vi fikk denne endringen i 2013, mottok kommunen en del søknader via private finansrådgivere. Vi erfarte at noen av disse gav feil råd og veiledning til sine kunder, i tillegg til at det kostet en del å bruke disse. Det skal ikke være nødvendig å bruke finansrådgivere da man kan få veiledning fra saksbehandler i kommunen og ved å lese informasjon som finnes på Husbanken.no / Lier.kommune.no. Etter at vi innførte denne regelen har vi mottatt færre slike saker og vi vurderer at vi med denne regelen bistår til at husstander med vanskelig økonomi ikke bruker unødige penger på å kjøpe tjenester fra finansrådgivere. 4. Startlån til utenlandske borgere Lier kommune har relativt mange arbeidsinnvandrer og vi opplevde tidligere å motta søknad om startlån etter kort tids opphold i Norge. Vi har vurdert at de som hovedregel faller utenfor målgruppen og at startlån først kan vurderes når de har bodd her over tid. Vi har definert det til å ha permanent oppholdstillatelse, eller varig registreringsbevis for EØS borgere. 5. Søknader som kommer gjentatt ganger uten nye opplysninger vil bli avvist. Vi ønsker fortsatt å ha denne regelen. Tidligere erfarte vi at en del søkere ikke aksepterte avslaget sitt og sendte gjentatte nye søknader, uten at situasjonen var endret fra avslagstidspunktet. Ved å kunne avvise disse i stedet for å realitetsbehandle de, sparer vi mye tid på saksbehandling. I tillegg er det tydelig for søkere at det ikke har noen hensikt å søke gang på gang, så fremt ikke husstandens situasjon har endret seg merkbart fra avslagstidspunktet. Dersom en søker er uenig i avslaget bør avslaget påklages fremfor å søke på nytt med samme opplysninger. 6. Forhåndsgodkjenning gis for inntil 6 mnd, med mulighet for forlengelse i spesielle situasjoner Dette har vi praktisert i flere år og vi ser det hensiktsmessig å fortsette med det. I Husbankens veileder anbefaler de inntil 3 mnd i første omgang, med mulighet for forlengelse. Vi har erfart at det ofte tar tid å effektuere et boligkjøp og lånemottakerne har ofte benyttet disse 6 mnd før de har funnet en egnet bolig. Ved å gi forhåndsgodkjenningen på 6 mnd i første omgang sparer vi saksbehandler ressurser ved å måtte behandle mange forlengelser, som erfaringsmessig ville blitt konsekvensen ved å gi for en kortere periode. 7. Egenkapital utover kroner må benyttes til boligkjøpet

8 Vi tenker det er viktig å presisere dette da vi av og til opplever at søkere ønsker å «spare» egenkapitalen sin, i tilfelle de vil pusse opp eller lignende etter hvert. Vi vurderer at det er rimelig at de kan «spare» til kostnader i forbindelse med kjøp / flytting, men at resterende oppsparte midler skal brukes til boligkjøpet. 8. Boligen skal godkjennes av boligrådgiver før deltakelse i budrunde For å sikre Lier kommunes pant og at det er en god bolig for søkeren, skal boligen etter rådmannens vurdering godkjennes av boligrådgiver før bud legges inn. Oppussingsobjekter bør vanligvis ikke godkjennes da kostnadene er vanskelig å forutsi og det kan få store økonomisk konsekvenser for søkeren. 9. Refinansiering gis i utgangspunktet kun 1 gang. Det vil være rom for unntak i særlige situasjoner For å kunne beholde en egnet bolig kan det være aktuelt å innvilge refinansiering. I forbindelse med det gis det økonomisk rådgivning og det kan tilbys, eller kreves, forvaltning av inntekt, for å forhindre at husstanden kommer i samme situasjon en gang til. Med bakgrunn i dette vurderer vi at hovedregelen er at refinansiering kan tilbys 1 gang, og at det skal svært sterke grunner til for å få dette to ganger. 10. Sikkerhet skal stilles innenfor 100 % av kjøpesum inkl. omkostninger Vi ser behov for å presisere dette slik at det er tydelig at øvrig gjeld, feks forbruksgjeld og billån, ikke kan medregnes i en startslånsfinansiering dersom de kommer over 100 % av kjøpesum. 11. Lier kommune beregner ikke over- eller underkurs ved brudd på fastrenteavtale Det vil etter all sannsynlighet være svært få situasjoner hvor dette blir aktuelt. Startlån gis til økonomisk vanskeligstilte og bakgrunn for å binde renta er å ha en forutsigbar økonomi, gjerne over tid. Ved å inngå en langvarig fastrenteavtale (gjøres i spesielle tilfelle) vil søkere, som ikke ellers hadde hatt råd til det, ha mulighet til å få lån. Dersom en husstand skulle komme i en situasjon hvor det blir aktuelt å bryte fastrenteavtalen vil det sannsynligvis være med bakgrunn i spesielle omstendigheter og grunnlag for å slippe å betale over- eller underkurs. Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes NAV Lier v / boligrådgiver. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til kommunens klagenemd. Hvordan søke Det er kun ett søknadsskjema for alle ordningene, hvor man krysser av for hva man søker. Søknadskjema kan skrives ut fra / hentes på Lier kommunes Servicetorg eller på NAV Lier. Man kan også søke elektronisk med elektronisk id. Dette kan gjøres via link på kommunens hjemmeside, eller gå direkte til Papirsøknader med dokumentasjon leveres eller sendes Lier kommune. Rådmannens vurdering: Når det gjelder økning av rammen foreligger det to alternative forslag: A) Øke rammen fra 35 mill til 45 mill i 2017, men ta formelt stilling til dette i 1. tertial.

9 B) Fastholde rammen fra HP 2017 på 35 mill og fremme forslag om ytterligere økning med en evt opptrappingsplan i HP Rådmannen mener det er gode argumenter for å øke rammen nå samtidig som det ikke er greit å ta slike beslutninger utenom HP-arbeidet. Videre anbefales det å øke tilbakebetalingstiden til 30 år, i samsvar med tilbakebetalingstid for lånemottakere. I saksbehandling av startlån og tilskudd anbefaler rådmannen at Lier kommune supplerer Husbanken regler og retningslinjer (Husbankens «Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering» (HB 7.C.17)) med egne retningslinjer jfr. ovenstående12 punkter.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Kl 18:00 på Haugestad Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.03.2017 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Laila Margrethe Tryde

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Startlån og tilskudd til etablering v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren 05.04.2017 Alle skal bo godt og trygt 10.04.2017 Side 2 Husbankens mål 2017 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter Vanskeligstilte

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre slutter seg

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2016/780-3092/2017 Arkiv: 233 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Karina Culley Hva gjør Husbanken? Husbanken har økonomiske virkemidler og kompetanse til rådighet for kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. Byrådssak 1304 /16 Startlån - justering av inntektsgrenser og lånebeløp TONA ESARK-17-201625404-1 Hva saken gjelder: Etter at det i april 2014 kom ny forskrift om startlån, FOR-2014-03-274, måtte Bergen

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlån bolig Boliglån Generelt Alternativt navn Boliglån Ingress Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbank-konferansen 2016 Dag 2-20. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Startlån 2016 Ramme Midt-Norge: kr 908.000.000,- Startlån To tildelinger: 1. tildeling bevilget mars - 2. tildeling i september Tildelt

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

Case. Bærum Kommune v/einar Kindberg

Case. Bærum Kommune v/einar Kindberg Case Bærum Kommune v/einar Kindberg 1. Alenemor med fast inntekt Bakgrunn Alenemor, opprinnelig fra Polen, med datter på 8 år uten egen bolig. Hun hadde vært gjennom et vanskelig brudd med hennes tidligere

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

Prioritering. Kommunale leietakere og de som søker kommunal bolig Barnefamilier Enslige: høy alder, lav inntekt, uføre

Prioritering. Kommunale leietakere og de som søker kommunal bolig Barnefamilier Enslige: høy alder, lav inntekt, uføre Leie til eie Leie til eie 2011-2014 prosjekt knyttet til Boligtjenesten Fra 2015 implementert i ordinær drift Prosjektet solid forankret i kommunens ledelse Jevnlige møter med prosjektleder for det boligsosiale

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/08797-001 Dato: 18.12.02 INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA 01.01.03 INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Veileder for tilskudd til tilpasning. For saksbehandlere i kommunen

Veileder for tilskudd til tilpasning. For saksbehandlere i kommunen Veileder for tilskudd til tilpasning For saksbehandlere i kommunen Alle skal bo godt og trygt 1 Innhold Side 1. Formål 3 2. Hvem kan få tilskudd? 3 3. Hva kan det gis tilskudd til? 3 4. Tilskuddsutmåling

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer