Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån."

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune

2 Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum Vest, medan biletet på denne sida er frå Vestre Goa byggefelt.

3 Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån i Randaberg kommune. 1.0 Formål Startlån skal bidra til at husstander som har problemer med å etablere egen bolig, skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og egnede boliger. 2.0 Hvem kan få lån? Startlån er behovsprøvd og kan omfatte husstander som er eller skal bosette seg i Randaberg. Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge. Som hovedregel skal søker på søknadstidspunktet være fylt 18 år. Startlån kan gis til husstander som skal kjøpe bolig for første gang. Startlån kan også gis til reetablering der funksjonshemming, samlivsbrudd eller andre tungtveiende grunner gjør bytte av bolig nødvendig. Det kan gis startlån til søkere som ønsker å bo sammen i et kollektiv. Det kan også gis startlån til husstander som ønsker å bo sammen som storfamilie, eksempelvis i tre generasjoner. Tildeling av startlån forutsetter tildelt lån fra Husbanken. 2.1 Inntektsgrenser Øvre veiledende inntektsgrense for hvem som kan få startlån: Husstand: Inntektsgrense: Enslig 6,5 G (kr per 1/5 2013) Enslig med ett barn 7,5 G (kr ) Enslig med to eller flere barn 8.0 G (kr ) Par 10.0 G (kr ) Par med ett barn 10,5 G (kr ) Par med to eller flere barn 11,0 G (kr ) Husstandens inntekt regnes ut fra dagens løpende brutto lønnsinntekt, trygdeytelser, inkludert barnetrygd, samt bidragsytelser. Ved vurdering av inntekt i forhold til inntektsgrenser kan det tas hensyn til om husstanden har økonomiske forpliktelser i form av gjeld, bidrag eller lignende, som gjør det vanskelig å finansiere egen bolig uten startlån. Det tas hensyn til studiegjeld og bidragsgjeld, men ikke forbruksgjeld og bilgjeld. Inntektsgrensene er veiledende. Det kan etter individuell vurdering gjøres unntak fra inntektsgrensene. 2.2 Prioriterte grupper Følgende grupper skal prioriteres (uprioritert rekkefølge): Søkere som per i dag bor i kommunal bolig/søkere som er innvilget søknad på kommunal bolig Funksjonshemmede, uføre og trygdede Enslige forsørgere Barnefamilier med lav inntekt Søkere som er førstegangsetablerere på boligmarkedet Som hovedregel bør søkere i disse gruppene innkalles til veiledningssamtale for å avklare behov og å diskutere muligheter, før vedtak og valg av finansieringspakke. 2.3 Startlån til arbeidsinnvandrere Ved søknad om startlån fra arbeidsinnvandrere stilles det krav om at søker har bosatt seg varig i Norge, og at evt. ektefelle/samboer og barn har kommet til Norge. Eventuell bolig i hjemlandet forutsettes solgt. Søkerne må ha norsk fødsels- og personnummer og det må foreligge ligning.

4 3.0 Hva kan det gis lån til? Startlån gis til kjøp eller oppføring av bolig som søker selv skal bo i. Boligen kan være borettslagseller selveierbolig. Lånet skal finansiere rimelige boliger som er nøktern i forhold til kostnader og størrelse. 3.1 Nøktern bolig Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået i kommunen. For husstander uten barn under 18 år skal en bolig finansiert ved startlån som hovedregel ikke overstige 3,0 millioner kroner. For husstander med barn under 18 år skal en bolig finansiert ved startlån som hovedregel ikke overstige 4,0 millioner kroner. Prisgrensene er veiledende. Det kan etter individuell vurdering gjøres unntak fra øvre prisgrenser. For boliger i borettslag legges både kjøpesum og andel fellesgjeld til grunn ved vurdering av om boligen anses nøktern i forhold til pris. 3.2 Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av lån eller annen gjeld i tilfeller en refinansiering er nødvendig for å forhindre at søker mister nåværende bolig. Ved refinansiering av lån og annen gjeld må søker fylle vilkårene for startlån. Nåværende bolig skal være nøktern og egnet. Hensikten med refinansiering skal være at den fører til en varig løsning av husstandens boligproblemer. Grunnlaget for refinansiering må være uforutsett endring i husstandens økonomiske situasjon. 3.3 Tilpasning av bolig Det kan gis startlån til tilpasning dersom et medlem i husstanden, som følge av funksjonsnedsettelse, har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen. 3.4 Utbedring av bolig Startlån kan benyttes til utbedring av bolig. Utbedringen må være nødvendig for at søker skal kunne bli boende i boligen. Utbedringen må være av begrenset art og gjelde enkle utbedringsarbeider. Randaberg kommune gir ikke startlån til boliger som har behov for større utbedringsarbeider. Normalt vedlikehold og oppussing regnes ikke som utbedring. 4.0 Betjeningsevne Låntakere må dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til livsopphold. Kommunen kan kreve ytterlige dokumentasjon. Søknad vil bli avslått hvis kommunen mener låntaker ikke har tilstrekkelig fremtidig betjeningsevne. SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) sine satser for livsopphold legges til grunn ved beregning av betjeningsevne for startlån. Dersom søker kan dokumentere lave levekostnader over tid, kan den faktiske levekostnaden legges til grunn for vurderingen. Startlån kan brukes som fullfinansiering, evt. i samfinansiering med boligtilskudd. Ved vurdering skal det tas hensyn til etablering av statlig bostøtte. Fraråding benyttes i samsvar med Finansavtaleloven 47. Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør stå som låntaker. 5.0 Tidligere mislighold Det skal innhentes kredittvurdering av alle søkere før det gis startlån. Startlån skal som hovedregel ikke gis til søkere som er under tvangsforfølgning for mislighold av lån eller andre betalingsforpliktelser.

5 Startlån kan gis til personer som er under gjeldsordning, i tilfeller der startlån kan redusere bokostnadene og boligbytte vil være en bedre løsning for søker. Kreditorer som omfattes av gjeldsordningen skal samtykke til opptak av startlån. Det forutsettes at øvrige vilkår for å få startlån er oppfylt. 6.0 Forhåndsgodkjenning av lån og lån til konkret bolig Det gis forhåndsgodkjenning av lån til kjøp av nøktern og egnet bolig. Det gis en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån dersom søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Bolig må tilfredsstille de krav som fremgår av forhåndsgodkjenningen før lån kan utbetales. Forhåndsgodkjenning av startlån er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. Dersom søker kan dokumentere at husstandens økonomiske situasjon er uendret, og søker aktivt har prøvd å benytte tilsagn om startlån, kan gyldighetstiden forlenges med tre måneder. Det kan gis lån til kjøp av konkret nøktern og egnet bolig. Boligen skal godkjennes for finansiering før lån kan innvilges. 7.0 Låneutmåling - samfinansiering Låneutmålingen fastsettes innenfor 100 prosent av kjøpesummen, oppførings-, utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Lånets størrelse vil avhenge av den enkeltes økonomi og annen långivers låneutmåling. Hovedregelen er at startlån skal gis i samfinansiering med annen långiver. Tildeling av startlån forutsetter tildelt lån fra Husbanken. Ved samfinansiering utgjør startlån toppfinansiering ved boligkjøp. Startlån kan gis som fullfinansiering i tilfeller der det vurderes som hensiktsmessig ut ifra søkers totale økonomiske situasjon, eller dersom søker ikke oppnår grunn-finansiering i privat bank. Kombinasjonen startlån og boligtilskudd skal som hovedregel ikke samfinansieres med privat bank. Dokumentavgift og lignende omkostninger knyttet til boligkjøp kan tas med som en del av startlånet. Det stilles ikke krav om egenkapital for å få startlån. Dersom søker har formue som overstiger kroner skal det overskytende beløp i sin helhet benyttes som egenkapital ved finansiering av boligen. 8.0 Rente - og avdragsvilkår Startlån tilbys med flytende eller fast rente. Startlån i samfinansiering med ordinære banklån skal som hovedregel betjenes til Husbankens flytende rente. Startlån som er gitt til fullfinansiering av bolig kan gis til fast rente. Startlån gis som hovedregel som annuitetslån med inntil 20 års nedbetalingstid fordelt på månedlige terminer. Det kan innvilges avdragsfrihet på maksimalt 5 år og inntil 30 års nedbetalingstid. Startlån gitt som fullfinansiering, eller sammen med boligtilskudd til etablering, tilbys som hovedregel som annuitetslån med 30 års nedbetalingstid. 9.0 Sikkerhet for lånet Startlån skal sikres med pant i eiendommen eller boligens adkomstdokumenter. Ved fullfinansiering skal lånet som hovedregel sikres med 1.prioritets pant. Ved samfinansiering aksepteres det at pantet har prioritet etter lån til grunnfinansiering. Ved refinansiering i henhold til punkt 3.2, eller overføring av lån i henhold til punkt 12, skal lånet sikres med pant innenfor antatt markedsverdi av boligen. Det kan ikke kreves kausjon eller noen form for tilleggsikkerhet som sikkerhet for startlån Saksbehandling Ved søknad om startlån skal det benyttes standard søknadsskjema. Søknadene behandles fortløpende. I de tilfeller der kommunen vurderer å fraråde låneopptak, skal dette skriftlig inntas i vedtaket. Vedtak om avslag på søknad om startlån skal begrunnes og det skal opplyses om søkers klagerett.

6 11.0 Utbetaling og oppgjør Når bindende kjøpsavtale foreligger og lån er innvilget, sendes vedtaksbrevet med oppdrag om utbetaling til kommunens låneforvalter. Lånet utbetales via kommunens forvalter i henhold til gjeldende avtale. Randaberg kommune fastsetter gebyr som kompensasjon for forvaltning av ordningen. Randaberg kommunes låneforvalter står for innkreving av renter og avdrag Overføring av startlån Dersom søker kan dokumentere nødvendigheten av å flytte fra nåværende bolig, kan det innvilges overføring av startlån til annen bolig. Hovedregelen er at slik overføring kan finne sted én gang, men i særlige tilfeller kan overføring skje mer enn én gang. Ved overføring av lån til ny bolig skal det som hovedregel ikke gis ytterligere lån. I særlige tilfeller kan det gis ytterligere lån. De generelle vilkårene for å få startlån skal være oppfylt. For at startlånet skal kunne overføres til ny bolig må lånet være ajour Klageadgang Vedtak om avslag og utmåling kan påklages til klagenemnda i Randaberg. Klagen sendes til det kontor som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt søker har mottatt underretning om vedtaket. Revidert KST

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer