Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1."

Transkript

1 Hjelp til bolig

2 Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte i forhold til bolig. De fleste kommuner har et boligkontor, noen som en del av sosialkontoret, som tar seg av disse spørsmålene. Etter Nav-reformen er sosialkontorene en del av et samlet Nav-kontor. Mer informasjon om den kommunale delen av Nav finner du på nav.no. t Hvorvidt hivdiagnosen vil ha betydning for innvilgelse av de forskjellige ordningene, vil avhenge av hvilke følger diagnosen har for deg. Som kjent er det store individuelle variasjoner i forhold til hvordan diagnosen påvirker den enkelte, både fysisk og psykisk. Etter smittevernloven 1) har hivpositive rett til nødvendig smittevernhjelp. Hvis boligen er nødvendig/ viktig for at du skal holde deg symptomfri eller ikke smitte andre, kan dette benyttes som et argument i søknaden. Men husk at det vil kun være i unntakstilfeller at denne bestemmelsen gir deg en selvstendig rett på bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer

3 t Kjøp av bolig 4 Startlån, boligtilskudd, klage og utfyllende informasjon t Leie av bolig 7 Midlertidig husvære, kommunal bolig t Økonomisk støtte til å bo 9 Statlig bostøtte, kommunale bostøtteordninger, kommunalt lån og garanti, særskilte boligtiltak 3

4 Kjøp av bolig Startlån Har du problemer med å etablere deg på boligmarkedet? Sliter du med altfor høye boutgifter? Da bør du i så fall søke om startlån fra din kommune. Det er i dag et politisk ønske at folk skal eie sine egne boliger, og derfor samarbeider Husbanken og landets kommuner om å tilby gunstig lån til personer som ikke får lån eller bare delvis lån i private banker. Startlån kan blant annet benyttes til: kjøp av bolig refinansiering av dyre lån som gjør det mulig for søker å bli boende i nåværende bolig utbedring av nåværende bolig. Utbedring vil si at den gis en høyere standard enn tidligere, eksempelvis ved etterisolering. Vedlikehold og oppussing faller dermed utenfor. Retten til startlån finner du i forskrift av 22. desember 2004 nr.1759, jf. lov av 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken 1 og 13. Utfyllende beskrivelse av støtteordningen finner du i Husbankens retningslinjer om startlån, se spesielt HB 7.B.13. Disse finner du på Husbankens hjemmeside under Regelverk (www.husbanken.no). For å få lån må du ha en stabil inntekt. I dette ligger det at inntekten ikke kan være midlertidig, noe som betyr at du ikke innvilges lån hvis du for eksempel mottar arbeidsavklaringspenger. For å få lån må du kunne betjene dine boutgifter. Med boutgifter menes renter og avdrag på selve startlånet, strøm, forsikringer, mat, klær, annen gjeld og lignende. Det er med andre ord forholdet mellom dine inntekter og boutgifter som avgjør om startlån blir innvilget. Boligen du ønsker lån til, må være egnet i forhold til dine behov. Den må eksempelvis være stor nok til å romme antall medlemmer i husstanden. Hvorvidt du er mye hjemme på grunn av sykdom, kan også 4

5 få betydning for boligens størrelse. Den må videre være nøktern i forhold til det lokale prisnivået. Det er likegyldig om den er en aksje-, borettslags- eller selveierbolig, så lenge du selv faktisk skal bo der. Når det gjelder kjøp av bolig, kan du enten søke om lån til en bestemt bolig på markedet eller få forhåndsgodkjenning av lån før du starter boligjakten. Ellers er det i stor grad opp til den enkelte kommune å avgjøre hvem som skal innvilges lån og hvor mye som skal gis. Praksisen kan med andre ord variere fra kommune til kommune. Søkere med størst behov skal imidlertid prioriteres. Her vil momen-ter som den nåværende boligsituasjon, behovet for et mer stabilt boligforhold og om lånet vil bidra til mer selvhjulpenhet være viktig. Du trenger ikke å være norsk statsborger for å få innvilget startlån, men det forutsettes at du har en avklart oppholdstillatelse. Varigheten av en midlertidige arbeids- og oppholdstillatelse vil gjerne være avgjørende. Søkere som har bosettingstillatelse skal vurderes likt med norske statsborgere. Boligtilskudd Boligtilskudd gis, som startlån, i samarbeid mellom Husbanken og landets kommuner. Dette er et avdrags- og rentefritt tilskudd som skal sikre at personer som ikke klarer å betjene et boliglån får mulighet til å kjøpe seg en bolig eller bli boende i nåværende bolig. Ta som eksempel: Du har bare mulighet til å betjene et lån på kroner, men trenger i alt 1,3 millioner kroner. Din kommune kan her innvilge deg kroner i tilskudd som en slags egenkapital. Boligtilskuddet vil deretter nedskrives med en viss prosent hvert år. Retten til boligtilskudd fremgår av forskrift om bustøtte av 19. juni 2009, jf. lov av 29.mai 2009 nr. 30 om Husbanken 1 og 13. Utfyllende beskrivelse av støtteordningen finner du i Husbankens retningslinjer om boligtilskudd, se spesielt HB 8.B.1. Disse finner du på Husbankens hjemmeside under Regelverk (www.husbanken.no). Tilskudd kan benyttes til de samme formål som startlån, se ovenfor. I tillegg kan det benyttes til å tilpasse din nåværende bolig til eksempelvis et husstandsmedlems funksjonshemming. På grunn av at ordningene retter seg inn mot mange av de samme formålene, vil kommunene når de behandler søknader om startlån automatisk vurdere om søkerne 5

6 også skal innvilges tilskudd. Når du søker om startlån, trenger du med andre ord ikke å sende inn en egen søknad om boligtilskudd. Ordningen har imidlertid en sterkere behovsprøving enn startlån. Den er forbeholdt personer med varig lav inntekt som ikke klarer å betjene et fullt lån. Du må som ved startlån altså ha en stabil inntekt. Hvor mye som innvilges i tilskudd, vil variere etter hvorvidt du har krav på andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. Ellers er det i stor grad opp til de forskjellige kommunene å avgjøre hvem som skal innvilges tilskudd og hvor mye som gis. Hvordan søkerne prioriteres kan derfor variere fra kommune til kommune. Klage og utfyllende informasjon Dersom du får avslag på søknad om startlån og/eller tilskudd eller du er misfornøyd innvilget sum, kan du klage på vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og du må begrunne hvorfor du er uenig i avgjørelsen. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom du har spørsmål om startlån og/ eller tilskudd kan du ta kontakt med ditt kommunale boligkontor. Du finner også søknadsskjema og utfyllende informasjon om ordningene på Husbankens hjemmeside: 6

7 Leie av bolig Midlertidig husvære Hvis du er uten sted å bo og ikke klarer å finne deg et midlertidig husvære, skal kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å skaffe dette. Det oppstilles her altså ikke et krav om at du må være bosatt i kommunen for å få hjelp. Hvorfor du ikke har et bosted er heller ikke av betydning. Bostedløses rett til midlertidig husvære i oppholdskommunen fremgår av lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen 27. Dette er en ny lov, men det materielle innholdet fra tidligere sosialtjenestelov er i all hovedsak videreført. Arbeidsdepartementet har utgitt en veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter tidligere regelverk, se rundskriv u-5/2003. Da det er små materielle endringer i den nye loven må man anta at de krav som stilles i det aktuelle rundskrivet fremdeles er gjeldende. Det midlertidige husværet er vanligvis hybelhus eller hotell, og standarden vil variere. Barnefamilier, barn og unge har imidlertid krav på å få et husvære som egner seg for denne gruppen. Det er ikke meningen at oppholdet skal vare over lang tid. Hvis du er i behov av et midlertidig husvære, må du kontakte sosialtjenesten i kommunen. Saksbehandlingstiden skal være kort. Hvis du ikke får husvære, kan du klage til fylkesmannen. Enkelte byer har også en døgnåpen sosial vakttjeneste. I Oslo holder den til ved legevakta i Storgata 40. Kommunal bolig Med kommunal bolig menes boliger som kommunene leier ut til personer som selv ikke klarer å skaffe seg en egen bolig. Boligen kan enten være eid, fremleiet eller på annen måte disponert over av kommunen. Etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har kommunene et ansvar etter lovens 15 til å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv 7

8 kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Som en del av dette ansvaret leier kommunene ut boliger. Bestemmelsen tar altså utgangpunkt i at den enkelte kommune skal skaffe vanskeligstilte boliger, men dette ansvaret er ikke lovfestet. Kommunal bolig er viktig for å avhjelpe personer i en vanskelig boligsituasjon. Problemet er at det ikke er mange nok og kommunen må dermed prioritere ut fra en behovsprøving. Du har med andre ord ingen rett på å få tildelt en slik bolig. bostøtte, noe som innebærer at den blir lavere enn markedsleien. Mange kommuner stiller heller ikke krav om innbetaling av depositum. Hvordan denne ordningen praktiseres varierer fra kommune til kommune. Du bør derfor ta kontakt med sosialtjenesten for mer informasjon om og bistand med å søke kommunal bolig. Du finner også mer informasjon på kommunens hjemmeside. Husleien for kommunale boliger ligger vanligvis nær markedsleien. Markedsleie er husleien personer i det private boligmarkedet må betale. Personer som får tilbud om kommunal bolig vil imidlertid gjerne også ha krav på 8

9 Økonomisk støtte til å bo Statlig bostøtte Statlig bostøtte skal bidra til at personer med lave inntekter og høye boutgifter kan få seg og bli boende i en egnet bolig. Det spiller her, i motsetning til startlån og tilskudd, ingen rolle om du eier eller leier boligen. Det følger av lov av 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken 10, 1. ledd at det skal gjevast bustønad til personar som bur i visse grupper av bustader og som buutgiftene verkar særleg tyngjande for. Bestemmelsen presiseres i forskrift av 19. juni 2009 nr. 699 om bustøtte og Husbankens veileder om bostøtte HB 9.B.12. Disse finner du på husbankens hjemmeside under Regelverk. Tidligere ble det stilt strenge krav til hvilke personer som kunne få støtte, men fra og med 1. juli 2009 ble ordningen utvidet. Nå kan i hovedsak alle med svak økonomi søke om bostøtte, bortsett fra: studenter uten barn som mottar penger fra lånekassen personer under 18 som ikke har barn personer som avtjener førstegangstjeneste eller siviltjeneste personer som ikke er folkeregistrerte personer som har langvarig eller varig opphold i institusjon, som aldershjem og sykehjem Det er forholdet mellom din inntekt og dine boutgifter som avgjør om du har rett på statlig bostøtte. Det oppstilles her en grense for hvor mye du kan tjene og for hvor høye boutgifter du kan få lagt til grunn. Denne grensen vil variere etter hvor mange som bor i husstanden. Hvorvidt du har krav på støtten, finner du ut ved å bruke Husbankens bostøttekalkulator. Det oppstilles videre noen krav til boligen. Den må for det første være godkjent for helårsbruk, noe som innebærer at det ikke gis bostøtte til ferieboliger. Den må videre være en selvstendig bolig med 9

10 egen inngang. Til slutt må boligen ha eget bad og toalett samt være egnet til matlaging og hvile. Med hvile menes at boligen må ha plass til en seng og en liten sittegruppe. Disse kravene kan imidlertid fravikes hvis du leier bolig av kommunen. Støtten utbetales månedlig, og blir administrert av Husbanken og landets kommuner i felleskap. Søknadsfristen er den 14. hver måned, mens utbetalingen skjer rundt den 10. i den påfølgende måned. Du kan enten søke elektronisk på www. altinn.no, eller sende søknad til ditt kommunale boligkontor. Hvis du får avslag på søknad om bostøtte eller er uenig i hvor mye som ble innvilget, kan du klage skriftlig innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må begrunnes. Mer informasjon om denne ordningen kan du få av din kommune eller på Husbankens hjemmeside, www. husbanken.no, her finner du også bostøttekalkulatoren og søknadsskjemaet. Kommunale støtteordninger Mange kommuner tilbyr ulike støtteordninger til personer med svak økonomi og høye boutgifter, som for eksempel kommunal bostøtte og kommunalt boligtilskudd. Kommunal bostøtte utbetales i hovedsak til personer som leier kommunal bolig, mens kommunalt boligtilskudd utbetales til personer med lav pensjon eller trygd. Hvorvidt du har krav på støtte, avhenger av forholdet mellom din inntekt og dine boutgifter. Det er viktig å huske på at hvis du søker om dette, må du også søke om statlig bostøtte. Dette skyldes at kommunene får tilbakebetalt deler av støttebeløpet av staten. 10

11 Ta kontakt med ditt lokale boligkontor for mer informasjon om disse støtteordningene. Du skal også finne informasjon om dette på din kommunes hjemmeside. Kommunalt lån og garanti for depositum Din utleier kan kreve at du betaler et depositum som tilsvarer inntil seks måneders husleie som sikkerhet for blant annet mislighold av husleie og skader på boligen. Hvis du ikke har mulighet til å avsette et slikt beløp, kan du søke sosialkontoret om å gi deg lån eller garanti for depositumet. Dette fremgår av lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen sosialtjenesteloven 21, jf. 18 og 19. Disse bestemmelsene er en videreføring av tidligere bestemmelser i sosialtjenesteloven. Da det er små materielle endringer må man anta at de veiledende retningslinjer som Helse- og omsorgsdepartementet har gitt for hvordan de tidligere bestemmelsene skulle tolkes, rundskriv I-34/2001, fremdeles må være gjeldende. Lånet eller garantien er en form for økonomisk stønad som gis til personer som selv ikke klarer å sørge for eget livsopphold eller som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Søknad om kommunalt lån og garanti for depositum må sendes til sosialtjenesten i din kommune. Hvis du får avslag på dette, kan du klage innen tre uker fra du mottok avslaget. For mer informasjon se heftet økonomi i denne serien. Særskilte boligtiltak Enkelte kommuner tilbyr spesielle boligtiltak for sårbare grupper. Blant annet er det i flere kommuner egne boligtiltak retter mot unge som har problemer med å selv skaffe seg et sted å bo. For nærmere informasjon om slike spesifikke tiltak må du ta kontakt med din kommune. 11

12 Er det noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss om du trenger informasjon og rådgivning om hiv og aids. HivNorge er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, samt arbeider mot videre spredning av hiv Utgitt av HivNorge, Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo med støtte fra Justis- og politidepartementet og Gilead. Tekst: Inger-Lise Hognerud. Lay-out: Arne Walderhaug. Illustrasjon: Malvin Tlf.: opplag 2012

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer