Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån og boligtilskudd, justering av retningslinjer Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i Bergen kommune vedtok å benytte seg av ordningen i byrådssak , og har etter dette jevnlig justert retningslinjer og beløpsgrenser for å tilpasse ordningen utviklingstrekk i boligmarkedet, bla i saken "Startlånet, erfaringer " som ble behandlet og vedtatt av byrådet i sak Beløpsgrenser har senere vært justert i 2007 og En vesentlig årsak til behov for justeringer er nå en endring i bankenes utlånsvirksomhet, der boliglån nå hovedsakelig gis begrenset til 75% av boligens verdi, mens en tidligere ofte gav 60% eller 80% grunnfinansiering fra bank. I det følgende vil vi gå gjennom de endringer som foreslås, før vi gjengir de nye retningslinjene i sin helhet. Anbefalt forslag fra Boligetaten 1. Tabell for veiledende inntektsgrenser justeres i tråd med forslaget. 2. Tilleggsavsnitt for utmåling av boligtilskudd, arbeidsinnvandrere og refinansiering innarbeides i retningslinjene. 3. Administrasjonen tilpasser årlig beløps - og inntektsgrenser i retningslinjene. Tor Jørgen Tofte boligsjef Trond Stigen seksjonsleder 1

2 Saksutredning: Historikk Regjeringen besluttet i august 2002 å innføre en ny finansieringsordning for vanskeligstilte på boligmarkedet gjeldende fra Startlånet skulle som Etableringslånet administreres av kommunene og erstattet dette lånet samt Husbankens Kjøpslån fra samme dato. Noe av regjeringens hensikt var at kundene skulle få kun en offentlig instans å forholde seg til mot to tidligere, kommunen og Husbanken (ved kjøpslån) og samtidig være en mer fleksibel ordning bedre tilpasset lokale behov. I Bergen kommune har ordningen med å gi boliglån til etablering en lang historie, helt tilbake til 50-tallet har kommunen under vekslende vilkår og for ulike målgrupper gitt boliglån og bistand til etablering i eid bolig. Kommunen hadde således god og lang erfaring gjennom aktiv bruk av etableringslånet og tidligere ordninger da startlånet kom på banen. Bergen kommune vedtok å benytte seg av ordningen i byrådssak , og har etter dette jevnlig justert retningslinjer og beløpsgrenser for å tilpasse ordningen utviklingstrekk i boligmarkedet, bla i saken "Startlånet, erfaringer " som ble behandlet og vedtatt av byrådet i sak Beløpsgrenser har senere vært justert i 2007 og Endring av retningslinjer I det følgende vil ulike behov for endringer og justeringer bli gjennomgått, før forslaget til nye retningslinjer fremkommer i sin helhet. Tabell for utmåling/inntektsgrenser Finanstilsynet kom i rundskriv 11/2010 fra mars 2010 med skjerpede krav og retningslinjer for bankenes utlånspraksis for boliglån. Bergen kommune har som følge av disse retningslinjene fått flere søknader fra husstandstyper som tidligere fikk fullfinansiert sitt boligkjøp ved ordinære banklån, men som nå kun oppnår 75%, eller 90% lån fra banken. Uten tilstrekkelig egenkapital søkes det dermed om startlån for å dekke opp differansen. I eksisterende retningslinjer er utmålingsgraden for startlån i utgangspunktet satt till hhv 40 eller 20% i saker som ikke kan fullfinansieres fra kommunen. Ingen banker tilbyr nå 60% grunnlån som hovedordning, det er i utgangspunktet 75% som tilbys ordinære kunder. Det foreslås derfor at tabellen endres, slik at kategorien for 40% toppfinansiering strykes. De husstander som etter gammelt regelverk skulle tilbys denne andel, er i den nye tabellen fordelt, slik at noen kan oppnå fullfinansiering fra kommunen, andre tilbys 25% topplån. Videre er inntektsgrensene justert noe. Den nye tabellen foreslås som følger: Veiledende inntektsgrenser Husstand Tilskudd 100% finansiering 25% toppfinansiering 1 voksen uten barn , ,- Ingen grense 1 voksen m 1 barn , ,- Ingen grense 1 voksen m 2 el fl barn , ,- Ingen grense 2 voksne uten barn , ,- Ingen grense 2 voksne m 1 barn , ,- Ingen grense 2 voksne m 2 el fl barn , ,- Ingen grense Husstander med inntekt opptil beløpene i tabellen gis finansiering som angitt. 2

3 Boligtilskudd Boligtilskudd utmåles normalt fra 10 til 30 % av boligens verdi, der husstanden oppfyller kravene til å kunne motta tilskudd. Inntektsgrenser for hvem som skal vurderes for tilskudd vises i tabellen, j.fr over. Videre er det en forutsetning at den økonomiske situasjonen er varig, dvs. at husstander som om kort tid vil kunne få en vesentlig bedre inntektssituasjon vil ikke kunne påregne å motta boligtilskudd. I tillegg er det slik at tilskudd i utgangspunktet gis i de saker der månedsbudsjettet ikke vil gå i balanse uten at tilskudd utmåles. Dersom husstandens inntekter er tilstrekkelige til å finansiere et boligkjøp uten boligtilskudd, vil tilskudd således ikke gis, selv om en oppfyller kravet til inntekt i hht tabellen. Tilskudd avkortes i forhold til tilgjengelig egenkapital, herunder gave, forskudd på arv etc, utover kr ,-. Dersom en har egenkapital utover dette vil tilskuddet i utgangspunktet avkortes krone for krone. Det foreslås at følgende avsnitt legges til i retningslinjene; Utmåling av boligtilskudd - Boligtilskudd utmåles skjønnsmessig fra 10 til 30 % av boligens verdi. - Boligtilskudd utmåles til varig vanskeligstilte husstander. - Egenkapital(herunder arv, forskudd på arv, gave) må dokumenteres på søknadstidspunktet - Egenkapital utover kr ,- vil føre til avkorting av boligtilskuddet tilsvarende tilgjengelig egenkapital. I særlige tilfeller kan kommunen skjønnsmessig avkorte tilskuddet med et lavere beløp. - Tilskuddet avskrives med 5 % pr år husstanden bor i boligen. Overdras eller fraflyttes boligen skal resttilskudd innfris. Opphold i Norge i forbindelse med arbeid/"arbeidsinnvandrere" De siste par år har det blitt registrert et økende antall søknader fra "arbeidsinnvandrere", hovedsakelig fra Øst-Europa. For å kunne få innvilget startlån er det flere forhold som må avklares for disse husstandene. Innledningsvis må det være på det rene at det skal foretas en faktisk og varig bosetting i Bergen. Dette betyr at ektefelle og barn også bosettes. Videre må det kartlegges hvorvidt husstanden allerede eier bolig i hjemlandet/andre steder. Egenkapital etter salg av denne forutsettes benyttet ved bosetting i Bergen. Videre må søkerne ha fått norsk fødsels- og personnummer, og ha vært bosatt såpass lenge at det foreligger selvangivelse eller utskrift av ligning. Det foreslås at følgende avsnitt legges til i retningslinjene; Opphold i Norge i forbindelse med arbeid: - Finansiering gis kun ved faktisk og varig bosetting, herunder også ektefelle/samboer og barn - Bolig i hjemlandet forutsettes solgt, og egenkapital skal benyttes ved kjøp av ny bolig - Søkerne må ha norsk fødsels- og personnummer - Det må foreligge selvangivelse/utskrift av likning før lån kan innvilges Refinansiering I 2009 og 2010 har det blitt utbetalt i overkant av 40 lån for å refinansiere eksisterende gjeld, og hindre at boligene blir tvangssolgt. Med startlånsordningen fra 2003 ble kommunene gitt anledning til å refinansiere også gjeld som i utgangspunktet ikke var boligrelatert, dersom dette kunne bidra til å opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon for den aktuelle husstand. For å kunne bli innvilget refinansiering må husstanden som i ordinære søknader dokumentere 3

4 en varig økonomisk situasjon som gir betjeningsevne til lånet, i tillegg til livsopphold og andre forpliktelser. I tillegg må det være sikkerhet innenfor boligens verdi for startlånet som skal innvilges. Videre må det være en reell fare for at husstanden står i fare for å miste boligen, men det er ikke et krav om at tvangssalg faktisk må være begjært for å kunne få finansiering. Det foreslås at følgende avsnitt legges til i retningslinjene; REFINANSIERING - Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. - Lånet må sikres med pant innenfor boligens verdi. - Husstanden må stå i fare for å miste boligen på tvangssalg. - Det innvilges lån til refinansiering kun 1 gang. Videre foreslås setningen" Det påpekes at tvangssalg må være forestående før vi refinansierer" fra avsnittet om hva det kan gis lån til, strøket. Øvrige endringer/presiseringer I det følgende omtales kort øvrige mindre endringer i ordlyd etc. Lånevilkår/nedbetaling Følgende setning strykes; "Serielån kan gis inntil 5 års avdragsfrihet." Alle lån som innvilges gis som annuitetslån, normalt nedbetalt over 25 år. Dette gjøres for å sikre at husstanden starter å nedbetale lånesummen så snart som mulig. På denne måten vil en starte oppbygging av egenkapital, og risikoen for tap begrenses noe. I saker der husstanden er i en gjeldsordning må en innvilge lån med avdragsfri periode, utover dette skal lånene betjenes månedlig med løpende rente og avdrag. Egenkapital I eksisterende retningslinjer er det presisert at egenkapital over kr ,- skal benyttes ved kjøpet. I forslag til nye retningslinjer er denne oppjustert til kr ,-. I forbindelse med flytting og etablering i nytt hjem påløper ofte kostnader, herunder nøkterne innkjøp av møbler etc. Adgangen til å beholde deler av tilgjengelig egenkapital vil kunne begrense behov for forbrukslån etc. Ektefeller/samboere/partnere Følgende avsnitt - Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, skal være låntakere. foreslås endret til: - Begge ektefeller, samboere eller partnere skal være låntakere. Endringen tydeliggjør tanken bak regelen, og misforståelser unngås lettere. Dispensasjoner "Boligsjef" endres til "administrasjonen". 4

5 Retningslinjer etter endringer FORMÅL Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. HVEM KAN FÅ LÅN - Målgruppe: Unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. - Lånesøkere må dokumentere at husstandens fremtidige inntekter er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån, i tillegg til levekostnader fastsatt av kommunen. - Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. - Begge ektefeller, samboere eller partnere skal være låntakere. - Inntektsgrenser: Veiledende inntektsgrenser Husstand Tilskudd 100% finansiering 25% toppfinansiering 1 voksen uten barn , ,- Ingen grense 1 voksen m 1 barn , ,- Ingen grense 1 voksen m 2 el fl barn , ,- Ingen grense 2 voksne uten barn , ,- Ingen grense 2 voksne m 1 barn , ,- Ingen grense 2 voksne m 2 el fl barn , ,- Ingen grense OPPHOLD I NORGE I FORBINDELSE MED ARBEID - Finansiering gis kun ved faktisk og varig bosetting, herunder også ektefelle/samboer og barn. - Bolig i hjemlandet forutsettes solgt, og egenkapital skal benyttes ved kjøp av ny bolig. - Søkerne må ha norsk fødsels- og personnummer. - Det må foreligge selvangivelse/utskrift av likning før lån kan innvilges. HVA KAN DET GIS LÅN TIL - Kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. - Utbedring av bolig. - Oppføring av bolig, som toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner. - Refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. - Forhåndstilsagn kan utstedes. REFINANSIERING - Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. - Lånet må sikres med pant innenfor boligens verdi. - Husstanden må stå i fare for å miste boligen på tvangssalg. - Det innvilges lån til refinansiering kun 1 gang. KRAV TIL BOLIGEN - Maksimal kjøpesum kr ,- inkl. fellesgjeld. - Pris må ikke overstige takst/markedsverdi i vesentlig grad(15%). LÅNEUTMÅLING - Maksimalt lånebeløp fra kommunen er kr ,-. - Ut fra husstandens inntektssituasjon tilbys hhv 100 % el 25 % utmåling fra kommunen, j.fr tabell over inntektsgrenser/husstandsmedlemmer. - Låneutmåling fastsettes innenfor 100 % av kjøpesummen, nybyggings eller 5

6 utbedringskostnader eller boligens verdi, pluss eventuelle omkostninger. - Egenkapital over kr ,- forutsettes brukt til kjøp/bygging/utbedring. UTMÅLING AV BOLIGTILSKUDD - Boligtilskudd utmåles skjønnsmessig fra 10 til 30 % av boligens verdi. - Boligtilskudd utmåles til varig vanskeligstilte husstander. - Egenkapital(herunder arv, forskudd på arv, gave) må dokumenteres på søknadstidspunktet. - Egenkapital utover kr ,- vil føre til avkorting av boligtilskuddet tilsvarende tilgjengelig egenkapital. I særlige tilfeller kan kommunen skjønnsmessig avkorte tilskuddet med et lavere beløp. - Tilskuddet avskrives med 5 % pr år husstanden bor i boligen. Overdras eller fraflyttes boligen skal resttilskudd innfris. RENTE OG AVDRAGSVILKÅR - Renten følger Husbankens rente, tillagt 0,25 %. Låntaker kan velge flytende eller fast rente. - Lånet kan nedbetales over inntil 25 år som annuitetslån. - Månedlige terminer, med termingebyr f.t. kr. 30,-. Gebyret kan endres av kommunen. - Etableringsgebyr på 0,5 % av lånets størrelse, maksimalt kr ,-. SIKKERHET - Kommunen skal ha pant i boligen. - 2 prioritet aksepteres der kommunens lån er topplån, j.fr tabell over inntektsgrenser. I øvrige tilfeller skal kommunen ha 1 prioritets pant. DISPENSASJONER - Administrasjonen kan dispensere fra ovennevnte. KLAGE - Vedtak om finansiering gis som enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan påklages til klagenemnden. Klagen må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. 6

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer