STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune"

Transkript

1 Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt av Alta kommune for videre utlån. Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene fremmes for formannskapet. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. 1. BEHANDLINGSUTVALG Det opprettes et administrativt utvalg for tildeling av STARTLÅN. Utvalget består av: Rådmannen eller den han/hun bemyndiger, helse- og sosialsjefen eller den han/hun bemyndiger, gjeldsrådgiver i Alta kommune, fagansvarlig utlån og tomter. Utlån og tomter er sekretær i utvalget. Delegasjon: Dagens delegasjon til rådmannen utvides til å omfatte endringer i henhold til vedtatte retningslinjer for tildeling av STARTLÅN. 2. FORMÅL STARTLÅNET skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 3. HVEM KAN FÅ LÅN STARTLÅNET er en behovsprøvd ordning og omfatter søkere innenfor gruppene førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og/eller husstander med spesielle behov. Uavhengig av vedtak i privat låneinstitusjon kan kommunen enten innvilge eller avslå søknader. Søknaden kan også avslås hvis det kan stilles spørsmål om søker vil klare framtidige betalingsforpliktelser eller hvis pantesikkerheten er usikker. 1

2 Husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag bør normalt også være låntakere. Søknaden underskrives av søker og ektefelle/samboer og begge er solidarisk ansvarlig for lånet. Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforfølging grunnet mislighold eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer og / eller mislighold til andre kommunale instanser. Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer, samt foreta kredittsjekk av lånesøker. STARTLÅN omfatter følgende grupper med boligetableringsproblemer: 3.1 Førstegangsetablerere, barnefamilier/enslige forsørgere/flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag: Startlånet kan gis som toppfinansiering eller som fullfinansiering. Topplånet gis i de tilfeller der låntaker ikke har økonomi til fullfinansiering i privat bank, eller ikke har andre muligheter for finansiering. Topplånet vurderes ut fra kundens økonomi, uavhengig av bankens krav til egenkapital. Total låneutmåling skal sikres innenfor 100 % av boligens markedsverdi. (3.1 og tidligere 3.2 er slått sammen) 3.2 Funksjonshemmede, økonomisk vanskeligstilte og/eller husstander med spesielle behov. Startlånet kan gis til fullfinansiering, toppfinansiering eller i samfinansiering med Husbankens boligtilskudd til etablering eller utbedring. Opplysninger om funksjonshemming kreves dokumentert ved lege- eller spesialisterklæring. Total låneutmåling skal sikres innenfor 100 % av boligens markedsverdi. 4. HVA DET KAN GIS LÅN TIL Det er en forutsetning at boligen ikke er vesentlig større enn et nøkternt behov for den aktuelle husstanden og at den er rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på søkertidspunktet. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen i forhold til boligmarkedet forøvrig. Boligen skal være helårs bolig og skal bebos av søker eller person som søker har ansvaret / omsorgen for. Kommunen krever normalt at det er låntaker som er hjemmelshaver til eiendommen. 4.1 Oppføring av ny bolig 2

3 Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. 4.2 Utbedring av bolig Startlån kan brukes til utbedring i forhold til husstandens areal- eller tilpasningsbehov 4.3 Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av selveiet bolig- / leilighet eller andelsleilighet i borettslag. Det gis ikke startlån til fritidsbolig. Hvis lånsøker har bolig fra før, skal denne være solgt eller salgskontrakt være underskrevet før startlån åpnes. Dog kan det gis forhåndstilsagn, men under ovennevnte forutsetninger. Hvis låntaker besitter realiserbar fritidsbolig eller annen eiendom, vurderes denne solgt i hvert enkelt tilfelle. 4.4 Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Det er en forutsetning å få til en tilfredsstillende løsning på søkers boligsituasjon og økonomiske situasjon over tid. Sikkerhet for lånet skal ligge innenfor boligens markedsverdi. 4.5 Overføring av lån til annen bolig Overføring av Startlån til annen bolig kan skje etter skriftlig søknad dersom søknaden faller innunder gjeldende retningslinjer 4.6 Debitorskifte: Ved søknad om debitorskifte der det har vært to låntakere, blir ny låntaker kredittvurdert som enedebitor og søknad blir behandlet i låneutvalg. Ny debitor kan beholde opprinnelige lånevilkår. Hver enkelt sak blir behandlet ut fra ny låntakers økonomiske situasjon. 4.7 Forhåndsgodkjenning: Kommunen kan gi tilsagn på Startlån med forutsetning av at søker finner en egnet bolig når det gjelder husstandens behov og betalingsevne. Tilsagnet er gyldig i 3 måneder etter vedtaksdato. I spesielle saker kan tidsfristen søkes utsatt. 5 LÅNET 5.1 Låneutmåling Lånets størrelse vil avhenge av den enkeltes økonomi. Lånet skal normalt være innenfor boligens markedsverdi. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån Sikkerhet 3

4 Alta kommune skal som hovedregel ha sikkerhet innenfor 100 % av boligens markedsverdi ved kjøp eller utbedring eller ut fra nybyggingskostnader. Lånene sikres med pant i eiendom eller boligens adkomstdokument. Ved full finansiering sikres lånet med 1. prioritets pant og ved toppfinansiering 2. prioritets pant Prioritetsvikelse: Normalt foretas ikke prioritetsvikelse foran allerede innvilget startlån til fordel for refinansiering av billån eller andre forbrukslån. I de tilfeller der søker ønsker å ta opp lån til utbedring /tilpasning/ påbygg, kan prioritetsvikelse vurderes. 5.3 Rente- og avdragsvilkår For videre utlån fra Alta kommune gjelder samme vilkår som for Husbankens utlån til enhver tid. Ved innvilget lån kan låntaker velge mellom fast eller flytende rente. Rentesatsen som benyttes vil følge Husbankens rente til enhver tid, påplusset 0,25 % til dekning av administrasjonskostnader. Dersom det ikke er inngått avtale om fastrente eller avdragsfri periode gjelder i hovedsak følgende vilkår ved utbetaling av lån: Rentetype: Flytende Lånetype: Løpetid: Terminer: Annuitetslån inntil 30 års løpetid månedlige terminer med avtalegiro Lånets løpetid justeres ut fra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover maksimalgrensene. Overkurs / underkurs: Husbankens bestemmelser om over- / underkurs ved brudd på fastrenteavtale følges. 5.4 Gebyrer Alta kommune har overført forvaltningen av STARTLÅN og boligtilskudd til eksternt firma som for tiden er Lindorff låneadministrasjon, Trondheim. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger firmaets satser til enhver tid. Korrigering av prisene vil kunne skje og låntaker vil få melding om dette. For tiden er satsene følgende: termingebyr kr 50,- pr. mnd etableringsgebyr max kr 1.875,-. Alta kommune etableringsgebyr kr ,- Tinglysningsgebyr følger statens satser. Kontaktpunkter for lånetakerne: Min Side Lån og Kreditt (www.lindorff.no) E-post: 4

5 Telefon: (betjent hverdager ) 6 GENERELT 6.1 Saksgang Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Alta kommune, eventuelt oversendes fra privat låneinstitusjon. Alle månedlige inntekter og utgifter i søknaden skal dokumenteres, samt siste tilgjengelige selvangivelse 6.2 Klageadgang Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages av den avgjørelsen gjelder. Klagefristen er 3 uker fra lånsøker har mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og inneholde begrunnelse for klagen samt hvilken endring som ønskes. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til klagenemnda i Alta kommune for endelig behandling. 5

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

1. juli 2011. Grunnlån. Oppføring og utbedring av boliger

1. juli 2011. Grunnlån. Oppføring og utbedring av boliger 1. juli 2011 Oppføring og utbedring av boliger 2 Innholdsfortegnelse 3 Husbankens grunnlån 4 Hva kan du få lån til? 5 Hvor stort lån kan du få? 5 Vurdering av lånsøkere 6 Kvalitetskriterier for å oppnå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer