Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat"

Transkript

1 Lånsøker Søknad om åfåoverta lån i Husbanken Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat Fødselsnr. (11 siffer) Lånsøker 2 - etternavn og fornavn Telefon dagtid Telefon privat Postadresse - lånsøker 1 Postnr. Poststed Yrke Arbeidsgiver Postadresse - lånsøker 2 Postnr. Poststed Yrke Arbeidsgiver Antall barn Fødselsår/kjønn Husst.medl. i alt E-postadresse Sivilstand Gift Ugift Samboer Reg. partner Skal lånet overføres i forbindelse med samlivsbrudd? Er du i slekt med nåværende låntaker? Hvis ja, påhvilken måte? Ja Nei Ja Nei Skal lånsøker selv bo i boligen? Skal boligen leies ut? Hvis flere lånsøkere, hvilken lånsøker skal terminvarslet sendes til? Ja Nei Ja Nei Lånsøker 1 Lånsøker 2 Skal terminvarslet sendes til andre enn låntaker? Hvis ja, oppgi betalingsformidlers navn og adresse Ja Nei Har noen i husst. lån i Husbanken fra før? Hvis ja, oppgi lånets identifikasjonsnummer. Korrespondanse ønskes på Ja Nei bokmål nynorsk Har låntaker Verges fødselsnummer Verges etternavn og fornavn verge hjelpeverge Postadresse Postnr. Poststed Telefon dagtid Søknaden gjelder Lånesøknad Søknad om forhåndsgodkjenning som låntaker Nåværende låntaker Lånenr. Etternavn og fornavn Telefon dagtid Telefon privat Lånenr. Etternavn og fornavn Telefon dagtid Telefon privat Nåværende postadresse Postnr. Poststed Fremtidig postadresse (måopplyses for at Husbanken skal kunne sende ligningsoppgave) Postnr Poststed Eiendom Kommunenavn Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Ideell andel Hvis flere gnr./bnr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Ideell andel Eiendommens postadresse Postnr. Poststed Formidler av overdragelsen Organisasjonsnr. (9 siffer) Eiendomsmegler/advokat/andre Telefon dagtid -4.S Postadresse Postnr. Poststed Oppgjørsdato for husbanklånet Oppgjørsdato For Husbanken Sak nr. Lånet måvære ajourført pr. oppgjørsdato. Datoen kan ikke settes lengre tilbake i tid enn siste forfall. Mottatt dato (Organisasjonsnr ) Fridtjof Nansens vei 17 Østre Muralmenning 7 Peter Egges plass 2 Sjøgt. 15 Strandgt. 49 Postboks 5130 Majorstua Postboks 7650 Postadr.: Husbanken Postboks 384 Postboks OSLO 5020 BERGEN 7005 TRONDHEIM 8001 BODØ 9615 HAMMERFEST Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefaks Telefaks Telefaks Telefaks Telefaks

2 Finansieringsplan Husbanklån Husbanklån Andre lån mådokumenteres Beløp Husbankens merknader Egne midler mådokumenteres Kjøpesum (uten omkostninger) Månedsbudsjett for personlige lånsøkere Husstandens samlede utgifter Beløp Husstandens samlede inntekter Beløp Husbanklån (renter og avdrag) Brutto arbeidsinntekt lånsøker 1 Andre boliglån - Långiver Brutto arbeidsinntekt lånsøker 2 Studielån Trygdeinntekt lånsøker 1 Andre lån - Långiver Trygdeinntekt lånsøker 2 Andre lån - Långiver Andre husstandsmedlemmers inntekt/trygd Boligforsikring Barnetrygd Kommunale avgifter Mottatt barnebidrag Fellesutgifter/husleie Annet (leieinntekter o.l.) Barnehage/privat barnepass Betalt barnebidrag Bilutgifter Sum brutto inntekt Andre ekstraordinære utgifter - Skattetrekk Sum brutto utgift Husbankens merknader - Brutto utgift = Netto som skal dekke levekostnader (mat, klær, møbler, fritid, reiseutg., telefon, strøm osv.)

3 Spesielt for samlivsbrudd Nåværende rentevilkår Hvis fast rente : Ønskes lånet oppgjort med beregning av over-/underkurs? Flytende Fast Ja Nei Hvis det er avkrysset for NEI (at lånet skal gjøres opp uten beregning av over-/underkurs), skal begge parter underskrive søknaden Valg av nedbetalingsalternativer Hovedordning (annuitetslån, flytende rente, gjenværende avdragsfrie periode og nedbetalingstid) Jeg/vi Nedbetaling som Beholde gjenværende nedbetalingstid? Hvis nei, hvor mange år? velger Annuitet Serie Ja Nei Vedlegg Personlige låntakere Rente Beholde avdragsfri periode? Hvis nei, hvor mange år? Flytende Fast Ja Nei Terminlengde Kopi av kjøpekontrakt eller skjøte (ikke tinglyst) Kvartalsvis Månedlig Halvårlig (Gjelder for kommuner, BRL) Kopi av ektepakt hvis eiendommen overføres til særeie/felleseie Kopi av lånetilsagn fra annen låneinstitusjon Dokumentasjon for innvilget etableringslån/boligtilskudd fra kommunen Dokumentasjon for egne midler Kopi av oppnevnelsesbrev for verge/hjelpeverge Overformynderiets godkjenning for låneopptaket Kopi av uskifte-/skifteattest Kommuner, borettslag, stiftelser, o.l. Kopi av kjøpekontrakt eller skjøte (ikke tinglyst) Kopi av firmaattest når lånsøker er en juridisk person Kopi av vedtekter når lånsøker er et borettslag eller en stiftelse Budsjett og regnskap (gjelder kun stiftelser) Forsikringsattest utstedt til Husbanken (ved takst over 3 mill. kr) Fylkesmannens/departementets godkjenning av låneopptaket Fylkesmannens godkjenning av kommunal garantistillelse Andre vedlegg Underskrift Sted/dato Lånsøkeren(e)s underskrift For Husbanken Merknader

4 Veiledning Ved kjøp av bolig som er finansiert av Husbanken, kan du søke om åoverta påhvilende husbanklån. Boligen måbrukes som helårsbolig. Hvem kan overta lån i Husbanken Alle personer over 18 år som er bosatt i Norge, kan søke om åoverta lån i Husbanken. Kommuner, selskaper og stiftelser kan ogsåsøke om åoverta lån. Dødsbo Hvor ektefelle skal sitte i uskifte eller overta hele boet og gjeldsansvaret, kan lånet overføres påløpende vilkår ved oversendelse av uskifte-/skifteattest. Lånsøkers økonomi Husbanken foretar ingen ordinær kredittvurdering av kjøper/lånsøker. Personlige lånsøkere målikevel dokumentere at husstandens inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til åbetjene renter og avdrag pålån, i tillegg til vanlige levekostnader. Selskaper, stiftelser og lignende måsende inn siste års regnskap og årets budsjett. Låneutmåling Husbanklånet kan utgjøre inntil 80 % av kjøpesummen, begrenset til restlånet. Ved forretningsmessig utleie av boligen, kan Husbanklånet som søkes overtatt maksimalt utgjøre 70 % av kjøpesummen. Utgjør restgjelden mer enn 80% (70%), mådet overskytende beløpet innbetales. Beløp påinntil kr kreves likevel ikke inn. Ved blant annet samlivsbrudd, skifte, uskifte og ved overdragelse til en kommune kan lånet overføres uavkortet. Lånevilkår Lånet overføres med gjenværende avdragsfri periode og nedbetalingstid. Annen avdragsfri periode og nedbetalingstid kan avtales innen Husbankens regelverk til enhver tid. Lånsøker kan velge mellom fast eller flytende rente og annuitetslån eller serielån. Endring av låntaker anses som brudd påfastrenteavtaler, og lånet mågjøres opp med beregning av over-/underkurs før overføring til ny låntaker. Oppgjørsdato for lånet vil være grunnlag for ligningsoppgavene. Dersom partene ved samlivsbrudd ikke ønsker ågjøre opp lånet, med beregning av over-/underkurs, overføres det pånåværende vilkår. Mer utfyllende informasjon om lånevilkårene finnes i brosjyren "Renter og avdrag". Over-/underkurs Hvis du bryter fastrenteavtalen vil lånet ditt bli belastet med overkurs eller godskrevet med underkurs. Ved delvis innfrielse beregnes bare over-/underkurs påden ekstraordinære innbetalingen, mens fastrenteavtalen fortsetter uendret for gjenstående del av lånet. Overkurs oppstår når renten pånye fastrentelån er lavere enn renten påditt lån. Underkurs oppstår når renten pånye fastrentelån er høyere enn renten påditt lån. Over-/underkurs beregnes pågrunnlag av restgjelden, hvor lang tid det er igjen av bindingsperioden og hvor mye renten pånye fastrentelån har gått ned/opp. Sikkerhet for lånet Lånet skal ha 1. prioritets pant i boligen. Normalt vil det være tilstrekkelig åbenytte allerede tinglyst obligasjon som sikkerhet. Lånsøker unngår dermed utgifter til tinglysing av ny obligasjon. I tillegg skal samtlige hjemmelshavere/lånsøkere underskrive låneavtalen. Ved overføring av lån fra en kommune til stiftelser, selskap m.v., vil det vanligvis ogsåkreves kommunal garanti. Forhåndsgodkjenning Det kan søkes om forhåndsgodkjenning for åoverta lån i Husbanken. Forhåndsgodkjenning gis før kjøpekontrakt er inngått og mågjelde en bestemt bolig. Søknad og saksgang Søknad om åoverta lån og søknad om forhåndsgodkjenning sendes direkte til Husbanken pådenne blanketten. Det fremgår av blanketten hvilke vedlegg som skal følge søknaden. Behandlingstiden er normalt 1-2 uker fra søknaden med vedlegg er mottatt og funnet i orden. Når søker er godkjent som låntaker, sender vi samtykke til tinglysing av ny hjemmelshaver, låneavtale og eventuelt forsikringserklæring til megler/lånsøker. Etter at alle forutsetninger er i orden, overføres lånet til ny låntaker. Egen melding om overføringen blir gitt. Andre finansierings- og støtteordninger Ved henvendelse til bolig- eller sosialkontoret i kommunen eller til Husbanken, kan du fåmer informasjon om disse ordninger Etableringslån Lånet skal gåtil personer som har problemer med åfånødvendig tilleggslån i private banker eller finansieringsinstitusjoner. Etableringslånet er behovsprøvd og gis av kommunen. Boligtilskudd Boligtilskuddet skal medvirke til at husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg nøkterne og egnede boliger. Tilskuddet er strengt behovsprøvd og gis av kommunen eller Husbanken. Bostøtte Bostøtte gis til eldre, trygdede og barnefamilier med svak økonomi. Det stilles i tillegg bestemte krav til både husstanden og boligen.

5

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Orgnr. (9 siffer) Søknad om boligtilskudd Søknaden med vedlegg sendes boligkontoret i kommunen Søker 1 etternavn og fornavn eller komuner. stiftelse o.l. Telefon på dagtid

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

grunnlån personlige søkere 1. Søker

grunnlån personlige søkere 1. Søker Søknad om grunnlån personlige søkere 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer