Skatteoppkreveren i Krødsherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteoppkreveren i Krødsherad"

Transkript

1 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak... 13

3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser 3 Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 0,95 til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 100 % Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap 20 % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 45 % Arbeidsgiverkontroll 15 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 15 % og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg % Administrasjon 5 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering Skatteoppkreverfunksjon i Krødsherad er en 100% stilling fordelt kun på en person. Personen i stillingen har permisjon i 20% ( pga barn under 10 år ) så pr d.d utføres jobben i en 80% stilling. Skatteoppkrever ivaretar alt rundt skatteregnskap herunder også registrering og avstemming av lto, innfordring, informasjon/veiledning og søknadsbehandling. Regnskapssjef bistår med attestasjon/anvisning og bankutbetaling for å oppfylle kravet til at vi må være to som gjør denne jobben. I tillegg til 80 %, kjøpes ressurser til arbeidsgiverkontroll fra Skatteoppkreveren i Eiker, hvor vi betaler 15 % av et kontrollørårsverk. Denne avtalen trådde i kraft Ressurser og kompetanse Ressurssituasjonen hos føles riktig etter overgangen til nytt skatteregnskap. Med gode dokumentløsninger og mer automatikk i restanseoppfølgingen har det blitt mer tid til å ta tak i restansene på et tidligere tidspunkt, og mer tid til tyngre innfordring. Skatteoppkreveren har tilegnet seg kompetanse vedr skatteregnskapet gjennom kurs og forholdsvis lang erfaring innenfor området. Kompetansen vedr innfordringen er også tilegnet gjennom kurs, studiet innfordring av pengekrav ved høgskolen i Agder og over 16 års erfaring som konsulent skatt og nå skatteoppkrever. Deltar på kurs i regi av Skatt Sør vedr regnskap og innfordring, samt diverse andre kurs og møter innenfor områdene. Samarbeider via telefon/lokale møter med kollegaer i nabokommunen Modum, men også med andre skatteoppkrevere i kommunene rundt.

4 4 Ressurser til arbeidsgiverkontroll kjøpes av Skatteoppkreveren i Eiker, som har bygd opp et bra miljø innenfor kontroll og har erfarne kontrollører med god faglig kompetanse. SKO Krødsherad har bistått Sigdal kommune med ressurser i hele Dette var i utgangspunktet 100% stilling, men da bestod da i div arbeid rundt kommunale husbanklån og kommunale avstemminger. Den stillingsprosenten SKO Modum og Krødsherad holder à jour, tilsvarer 50%. Vi er til stede en gang hver uke pga post og publikum, de andre dagene jobber vi fra våre respektive kontorer. Våren 2014 var vi igjen godt i gang med samordning av disse tre kommunene og saken skulle opp i de respektive kommunestyrene juni Dette ble brått stoppet, da lekkasjer, og etter hvert bekreftelser rundt mulig statliggjøring av skatteoppkrevere kom ut. Kommunene så ingen grunn til å sette i gang en prosess om samordning da en eventuell statliggjøring skal iverksettes Internkontroll Skatteoppkreverkontoret i Krødsherad består kun av 1 person og interkontrollen begrenser seg derfor. Skatteoppkrever utfører alle rollene, men vi ser det som en fordel at regnskapssjef og de øvrige på kommunekassen har leseroller slik at de kan svare på spørsmål vedr skatt hvis skatteoppkrever ikke er tilstede. Sofie har sperrer i systemet, så samme person kan ikke både attestere, anvise og utbetale. Her er regnskapssjef med på å dele oppgaven. Kontrollørene på Eiker har fått tildelt roller for å kunne utføre sine oppgaver ifm kontroll og oppfølging. Godkjenning av utbetalinger i bank er kun tildelt skatteoppkrever. Jf. Skatteoppkreverinstruksen 2-2 nr 1. skal skatteoppkreveren sørge for at kontoret har en tilfredsstillende internkontroll. Rutinebeskrivelser er et viktig verktøy for styring og dokumentasjon. Vi har utarbeidet lokale rutinebeskrivelser for de områdene det stilles krav til det. Disse blir løpende vurdert og forbedret.

5 5 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -5-4 Sum Arbeidsgiveravgift Kildeskatt 0 0 Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 1 0 Sum Sum totalt 0 0 Totalt i 2014 er det innbetalt kr ,- i skatter og avgifter til det særskilte skatteregnskapet i Krødsherad. Dette er igjen fordelt mellom kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd. Totalt innbetalt skatt i 2013 var til sammenlikning kr ,-. Dette viser at det har vært en generell økning i skatte- og avgiftsgrunnlaget og dermed også i innbetalingene. Sammenliknet med fjoråret viser økning av arbeidsgiveravgiften med over 3,7 millioner, skatt fra personlige skatteytere med over 4,2 millioner og selskapsskatten med over 1,8 millioner Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Totalt i 2014 har kommunen fått overført kr ,- Dette er kr ,- mindre enn kommunens budsjetterte skatteinngang på kr ,-. I 2013 fikk kommunen overført til sammen kr , dette var til sammenlikning kr ,- mer enn kommunens budsjetterte skatteinngang. Fordelingstallene(utsendt av SKD) til kommunen angir kommunens andel av totalt innbetalt skatt og trygdeavgift. Foreløpige fordelingstall for inntektsåret 2014 var pr på 31,66%, sammenliknet med foreløpige fordelingstall i samme periode i fjor for inntektsåret 2013 var fordelingsprosenten på 31,90%.

6 6 1.4 Skatteutvalg Det har i 2014 ikke vært oversendt saker til skatteutvalget for behandling. Saker som skal til skatteutvalget er saker med lempning av hensyn til skyldner ( 15-1), dvs at skyldner oppfyller bestemte rimelighetsgrunner. De fleste sakene vi har er lempning med hensyn til det offentlige som kreditor ( 15-2). Her kommer de personene inn som ikke har rimelighetsgrunner, men som allikevel fyller vilkårene for lempning. Forutsetningene er at sy leverer en begrunnet søknad med opplysninger om inntekter, utgifter og forklaringer på hvorfor restansene har dukket opp. Hovedkravet er at det foreligger et betalingstilbud i denne søknaden.. Vi jobber løpende med å få gjengangere og de med uoverkommelige restanser på banen. 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april nr. 2. Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2013 Innestående margin for inntektsåret 2013, pr kr ,- For mye avsatt margin for inntektsåret 2013 kr ,- Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 12%. Gyldig fra: Margin for inntektsåret 2014 Marginavsetning for inntektsåret 2014, pr kr ,- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12%. Gyldig fra:

7 Kommentarer til marginavsetningen Marginavsetningen for inntektsåret 2013 var på kr ,- for mye. Marginavsetningene som gjøres månedlig skal ta høyde for størrelsen på utbetaling av tilgodebeløp etter skatteavregninger. I henhold til forskrift om gjennomføringen av fordelingen av skatt m.v. mellom skattekreditorene (av 18.desember nr 2.) skal marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Krødsherad har siden hatt en marginprosent på 12 %, etter flere år med kun 10 % og dermed for lite avsatt margin. Marginprosenten kan godt ligge på dagens nivå, slik at vi tar høyde for svingningene i overskytende forskudd. 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Skatteart Restanse Herav berostilt restanse Restanse Herav berostilt restanse Endring i restanse Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) Økning (+) Reduksjon (-) Økning (+) Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Arbeidsgiveravgift: Økning i restansesituasjonen pga trange tider for en del enkeltmannsforetak og AS. Restansen gjelder 11 firma/enkeltmannsforetak. Et av firmaene er et AS som kom med oppgaver nå på slutten av året. Denne restansen utgjør kr ,- og vurderes omgående konkurs.

8 Kr ,- gjelder enkeltmannsforetak og NUF som pr dato anses uinndrivelig. Resten vil bli betalt ila januar/februar. Forsinkelsesrenter: Forsinkelsesrentene gjelder alle krav her er det liten endring siden hovedstolene blir prioritert først. Her har det også vært reduksjon i berostilt beløp, grunnet innbetaling av eldre krav som har vært berostilt. Forskuddsskatt: Tilhører 2011 og gjelder et firma. Har jobbet med løsning, men firmet et NUF, og da hjelper det lite å slå konkurs, da restansen ikke slettes. Forskuddsskatt, person: Denne restansen er på vei nedover, og det jobbes hardt for å holde den nede. Denne har mye å si for utfallet ved avregningstidspunktet og de totale restansene på person. Tyngre innfordring fungerer, men vi kan ikke gå til tvangssalg på en forskuddsskatt som ikke er fastsatt, og må avvente tvangssalg og konkurs inntil kravet har kommet med i avregning. Over 1,7 mill er i dag inkl. i innfordringssaker som personlig konkurs, tvangssalg og gjeldsordninger og her vil mye være innbetalt i løpet av Forskuddstrekk: Restansen gjelder 5 Firma. Anmeldelse er sendt på to av firmaene, og det tredje vurderes sendt omgående. En av sakene er allerede domfelt og avsluttet. Økningen i restansen skyldes et AS som kom med oppgaver helt på slutten av Dette firmaet er nå på vei til konkursbehandling. Jobbes med tyngre innfordring på alle sakene her. Innfordringsinntekter: Økning vedr denne restansen skyldes mange saker til innfordring og foreløpig mange som ikke er gjort opp pr Restskatt: 5 firma som utgjør restansen. 3 av restansene er av nyere dato og lar seg innfordre eller blir inkludert i konkurs. De to resterende er tunge mht innfordring, da firmaene ikke er aksjeselskap, og det vil hjelpe lite å gå veien om konkurs, siden det uansett er lite å hente og restansene vil ikke bli slettet. Jobber med andre løsninger. Restskatt- Person: På denne skattearten har vi en reduksjon på over 2,2 millioner. Mye av reduksjon grunnes i avskrivninger ved til dels mange gjennomførte gjeldsordninger dette året, men reduksjon er også et klart tegn på at innfordringen virker. Innfordring igangsettes tidlig - av den totale restansen vedr restskatt person 2013 som har forfalt i løpet av høsten, er allerede 92,5% innbetalt. Fortsatt store beløp (mange fastsatt ved skjønn/tilleggsskatt) som ikke lar seg innfordre, men jobber stadig med å få skatteyterne på banen vedr andre løsninger. Prosenten vedr skjønnslikninger/tilleggsskatter for skatteytere i Krødsherad er endelig reduser. Etter mange år med andel på 15-20% av totalkravet, snudde det med inntektsåret 2012 til bare litt over 5%, og ytterligere reduksjon for inntektsåret 2013 med kun 4%. Avskrivninger/ettergivelser, samt nedsatt pensjonspoeng i 2014: Avskrivninger Kr ,- 3 stk SY med fullført gjeldsordning - kr ,- (Restskatt person, forskuddsskatt og tilhørende renter fra ) 1 stk avskrivning vedr konkurs totalt kr ,- (restskatt 2012) 2 stk summariske avskrivninger totalt kr 5 262,-(restskatt person 2009) 8

9 1 stk avskrivning vedr insolvent dødsbo- offentlig skifte kr ,-(restskatt person og forskuddsskatt med tilhørende renter )Det resterende beløpet kr ,- gjaldt avskrivning ved konkurs på aksjeselskap. Ettergivelser- Kr ,- Ettergivelse etter vedtak om skattelempning jfr LL 9-12 fra skattekontoret for restskatt Nedsatt pensjonsgivende inntekt - Kr ,- Når skatt og folketrygdavgift ikke er betalt fullt ut, skal likning og pensjonsgivende inntekt reduseres jf folketrygdloven Vedtak fra skattekontoret vedr restskatt/forskuddsskatt for totalt 8 skatteytere. Totalt avskrevet, lempede og nedsatte krav i 2014 var kr , Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 2012: Restskatt person utgjør 39%-5 sy som utgjør sum restskatt person, hvorav en sy har fått skjønnslikning med tilleggsskatt på kr ,-. Dette utgjør en stor andel av restansen og her er det lite fremgang i innfordringen. Resterende skyldige krav gjelder 1 sy med gjeldsordning, 3 sy med restskatter som er under innfordring og som bare må ta tiden til hjelp. Resten av totalrestansen 2012 gjelder aga og trekk på et firma som det jobbes med løsning på. 2011: Restskatt person utgjør 33%- 3 personer utgjør sum restskatt person. Det er en person med gjeldsordning, samt to personer med likning som vanskelig vil la seg innfordre uten en form for lempning. Resten av restansen gjelder forskuddskatt, person på samme person som skylder restskatt, samt forskuddskatt og restskatt på NUFèr som vi jobber med. 2010: Restskatt person utgjør 53 % - 3 personer utgjør sum restskatt person. Av disse er 1 til behandling vedr gjeldsordning, mens 2 krav anses som uinndrivlig på nåværende tidspunkt. Resten av restansen for 2010 er hovedsakelig forskuddskatt person på de samme som skylder restskatt : Her er det fortsatt store utestående beløp. De fleste restansene er restskatt og forskuddsskatt på samme personer. Men også noe skyldig fastsatt aga på enkeltmannsforetak hvor det er lite å hente, samt forsinkelsesrenter på de som ennå nedbetaler skyldige hovedstoler for andre år. For årene er det kun skyldige forsinkelsesrenter som gjenstår. Jobbes med innfordring/gol/lempning/skattehjelpen.

10 Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m Antall krav som var foreldet pr : 0, Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Resultat pr Resultatkrav Forskuddsskatt, person(2013) 97,96 % 99,70 % Forskuddstrekk (2013) 99,72 % 99,90 % Arbeidsgiveravgift (2013) 99,77 % 99,80 % Restskatt, personlige (2012) 92,33% 93,10 % Innfordret restskatt av sum krav til innfordring siste år (2012) 67,16% 70,00 % Restskatt ( 2012) 99,72% 98,5% har ikke nådd helt opp med kravene i år, men vi har hele tiden visst vi skulle være tett oppunder prosenten og derfor valgt ikke innrapportere avvik tidligere. Pr 16. januar 2015 innrapporteres avvik over visse prosentpoeng til styring og oppfølging. Krødsherad må melde avvik vedr forskuddskatt, person hvor innfordringen viser seg å ta tid, grunnet 3 krav hvor tvangssalg vil bli gjennomført nå i Avviket vedr innfordret restskatt av sum krav til innfordring er misvisende og feilaktig. Resultatkravet her skulle vært satt til 60% istede for 70% siden resultatkrav på restskatt,person ble satt ned med godkjenning av SK fra 97,5% til 93,1% pga restansens art. Kravet anses derfor nådd med god margin Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Tettere oppfølging og raskere iverksetting av innfordringstiltak grunnet automatikken i Sofie, gir utslag på rettidigheten hos skatteyterne. Debitortilpasset innfordring (DTI) har også effektiviserer innfordringen, da skatteyterne er båset etter kriterier som skattedirektoratet har definert. Skatteoppkreveren har en mer gitt linje å følge og må melde avvik hvis vi velger andre løsninger. Telefoninkasso, utleggsforretning og varsel om konkurs/konkursbegjæringer er nyttige hjelpemidler og fører ofte til innbetaling der det er midler å hente. Enhver mulighet for motregning av krav blir benyttet, og samkjøring mellom til gode mva og skatteregnskapet er blitt et nyttig verktøy. Innfordring er tungt og tidkrevende arbeid, men over tid gir det positive resultater. Utleggsforretninger- 18 Sikring av kravene, fører til dialog med SY. Innbetalinger finner sted, eller andre løsninger oppnås. Effektivt virkemiddel hvis det er utlegg med verdi. Gir også gode innfordringsinntekter til kommunen.

11 Utleggstrekk- 38 registerte, 13 avsluttet = 25 aktive. Effektivt der sy har betalingsproblemer og beløpene er små. Veldig ofte pga feil skattetrekk ila året, gjerne vært innom NAV og fått feil trekk. Tvangssalg- 4varslet, 0 begjært. Av de varslede tvangssalgene vurderes begjæring på to av de tidlig Tvangssalg er en effektiv aktivitet der man har en tidlig utleggsforretning og ikke må ta hensyn til andre foranstående kreditorer. Vurderes fortløpende, men noen hensyn må ivaretas. Konkurs- 5 varslet, 0 begjært av sko 2 konkurser registrert begge personlige men begjært av SKO. Effektivt virkemiddel, men ikke benyttet i år da det har vært lite å hente ved konkurs på de kravene som vi har utestående. Flere vil bli begjært i 2015, da flere av kravene er endelige og intet til utlegg er gjennomført. Bistandsanmodninger- 0 Ingen beløp som har vært store nok til bistand. Har god kontroll på skatteytere fra utland pr Men har hatt en del henvendelser til skatt utland vedr utenlandske adresser. Motregninger i eksterne krav- 15 Gjelder motregning i merverdiavgift til gode. Har i tillegg motregnet utestående kommunale avgifter ved skatteavregning til sammen 83 stk. Anmeldelser- 1 Varslet og gjennomført anmeldelser grunnet ikke innbetalt forskuddstrekk på enkeltmannsforetak. Ikke ferdig behandlet, da dette ble sendt økokrim i november. Jobber aktivt for å bedre restansesituasjonen. Nyere restanser følges nøye opp av Sofie og DTI, men gjengangerne med eldre restanser blir ikke fulgt like tett opp av systemene. Vil også i 2015 prioriterer dette, da det gir resultater mht betalingstilbud og lempning. Skal også jobbe enda tettere på bedrifter som vi ser er sene med innberetning av lønn med mer, slik at vi tidlig i prosessen vurderer konkurs/anmeldelse. Forskuddsskattene skal også følges opp med tidlig utlegg der forskuddet ser riktig utskrevet ut Omtale av spesielle forhold Forskuddsskatt person er en skatteart som hele tiden må følges opp i Krødsherad, da det er store svingninger i inntekten til disse skatteyterne (grl tomtesalg, og ulike inntekter innenfor jord/skog/turisme og selvstendig næring) Det er viktig å jobbe med disse, da det har ringvirkninger mot restskatten og den totale restansesituasjonen for skatteyter. Jobber fortløpende med å få gjengangere og vanskeligstilte på banen, og har noen skjønnslikninger med tilleggsskatt som slår stort ut på våre resultatkrav Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Benytter oss av kurs innenfor områdene for å oppdatere og tilegne kunnskap. Enklere med tyngre innfordring når man er sikker i saksbehandlingen. Dessuten er et tett samarbeid med diverse organer på skattekontoret viktig.

12 3.3 Særnamskompetanse har hatt særnamskompetanse i mange år. Dette skaper effektivitet i innfordringsarbeidet. Kontoret kan vanskelig se for seg en situasjon der en annen part skal være namsmann. Har i 2014 avholdt 18 utleggsforretninger Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen har avtale om kjøp av kontrollørtjenester fra Skatteoppkreveren i Eiker. Vi kjøper kontroll tilsvarende en 15 % kontrollørstilling. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 2014: 8 Som utgjør: 5,5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2014: 9 Som utgjør: 6,25 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2013: Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Det har i 2014 blitt gjennomført 2 avdekkingskontroller, av disse ble det avdekket beløp i 1, dvs 50 % avdekking. I tillegg er det avdekket forsinket innsending av terminoppgaver og forsinkede betalinger ved begge disse avdekkingskontrollene. Det er også første året for personallister innenfor visse bransjer. Vi har hatt fire slike kontroller, hvorav 3 av disse har fått oppfølgingskontroll i etterkant. Disse kontrollene har avdekket brudd hos to firmaer og skatteoppkreveren har foreslått gebyr på tilsammen kr ,-. Det er skattekontoret som vedtar og krever inn disse gebyrene. Det er også skattekontoret som vedtar de andre kontrollsakene vi sender inn med forslag om korrigering. Av saker som er blitt sendt inn fra 2013, har vi i 2014 fått tilbake saker med vedtak om endring av grunnlag arbeidsgiveravgift på kr ,- og grunnlag inntekt på kr ,- på et firma og en ansatt. 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Det har i 2014 vært gjennomført flere kontroller enn det som var planlagt. Kontrollene er av typen avdekkingskontroll, og nytt av året personallistekontroll. Resultatkravet til antall kontroller er nådd og kontrollene har vært vellykket med 50 % avdekking. Personallistekontrollene er meget vellykkede både med tanke på rettledning og preventiv virkning.

13 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Samarbeider med NAV og politiet i personallistekontrollene, og har også tett samarbeid med arbeidstilsynet og skattekontoret på byggeplasskontroller Gjennomførte informasjonstiltak informerer arbeidsgivere løpende. Mye av informasjonen som arbeidsgivere trenger, kommer sentralt fra skattedirektoratet. Men vi er behjelpelige med spørsmål rundt terminoppgaver, skattetrekkskontoer, diverse innmeldinger, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver og avstemminger. Viktige meldinger om frister med mer blir offentliggjort i div medier. Mye av tiden går til å hjelpe og informere regnskapskontor ved årsavslutninger. Sted/dato: Noresund Skatteoppkreverens signatur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren.

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer