Årsrapport for Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011"

Transkript

1 1 Årsrapport for kommune

2 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger, fordeling og avregning Innfordring av egne og andre kommuners skatter og avgifter Innfordring av kommunale krav Kontormessig og stedlig kontroll av kommunens arbeidsgivere Service overfor nyetablerte arbeidsgivere Saksbehandling over skatteutvalget Formål Fokus på de en til hver tid krav- og resultatmål som sentrale myndigheter setter for fellesinnkrevingen av skatter og avgifter til staten, fylket, kommunen og avgifter til Folketrygden System Sofie: skatt oppfølging fastsettelse innfordring ettersyn Ekko: e-system kommunale krav oppfølging 1.Ressursfordeling Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i Årsverk 6,5 Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatteregnskap Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift Kontroll av arbeidsgivere Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg Innfordring av kommunale krav Administrasjon ( herav 0,30 til SKO funksjonen) Totalt skatt- og innfordringsavdelingen 1,0 2,9 1, , ,0 1.1 Ressurser og kompetanse Kompetanse: Avdelingen innehar god kompetanse på de fleste områder innen skatteoppkreverfunksjon. Avdelingen har deltatt på alle kurs i regi av Skatt nord. I 2011 vil fokus være på regler/rutiner, samt iverksette tiltaket. Avdelingen har gjennomført 2 ukers kurs i kontrollarbeid for 3 av vår fadder kommuner i Finnmark. Ressurser: Alta kommune har innbyggere. Ved siste års avregning var det personer i ligningsmanntallet, antall arbeidsgivere pr var 861 stk. Skatteavdelingen har 6,5 stillinger, dvs innbyggere pr. stilling. Skattedirektoratets anbefaling er innbyggere pr. stilling. Sammenligning i antall arbeidsgivere, levert LTO- oppgaver, antall skatteytere, sum ulignet skatt og restskatt for årene 2000 og : Arbeidsgivere antall LTO- oppgaver:

3 3 År Ant. arbeidsgivere Ant. LTO- oppgaver Økning Viser økning i antall arbeidsgivere på 215 stk over en ti års periode. Antall skatteytere sum utlignet skatt - restanse År Ant. Sum utlignet Sum krav ved skattepliktig skatt avregning Økning Viser en økning i antall skatteytere på stk, sum økning i utlignet skatt på 394,4 mill kroner og en økning i restskatt ved avregning på 7,8 mill kroner. Antall stillinger i 2000: 8,3 + skatteoppkrever Antall stillinger i : 6,5 med skatteoppkrever. Avdelingen har ingen mulighet til å ivareta skatteoppkreverfunksjonen på en forsvarlig måte ut fra dagens bemanning. Avdelingen har ivaretatt skatteoppkreverfunksjon for Måsøy kommune fra 15. mai kontrakten går ut 15. mai Det er opprettet en halv stilling til oppgaven Internkontroll Styrende dokumentasjon: Følgende er utarbeidet: Intern organisering arbeidsfordeling Delegerte fullmakter Habilitetsrutiner Kontrollplan Virksomhetsplan Møteplan Gjennomførende dokumentasjon: Følgende er utarbeidet: Alle rutinebeskrivelser innen regnskap, avregning, endringsligninger, inn- og utbetalinger, periodisk oppgjør, årsavstemming arbeidsgivere og behandling av lønns- og trekkoppgaver. Avdelingen jobber med ferdigstilling av rutiner for innfordring. Følgende er ferdigstilt: Rutine for betalingsavtaler Rutine for utleggsforretning Rutine for tvangssalg Prioriteringer i 2011: Rutine for oppfølging av arbeidsliste Rutine for forelda krav oppfølging Rutine for avskriving/ettergivelse Rutine for midlertidig unntak fra innfordring Rutine for berostille innfordring Rutine for konkurs

4 4 Kontrollerende dokumentasjon: Følgende rutiner er utarbeidet: Mnd. innfordrings statistikk alle skatteområder Mnd. restanse/tiltaksrapporter Mnd. skatteinngang totalt kommuneandel 1.3. Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat Sum 2 Arbeidsgiveravgift Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter, netto utgift Innfordring, netto utgift Sum Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt Sum Total skatteinngang for år er på mill kr før avsetning til margin, en økning på 49,5 mill kroner, eller 4,8 %. Netto til fordeling mellom kreditorene er mill kroner, en økning på 50,2 mill kroner, eller 4,9 %. Kommunen er den største kreditor med en andel på 361,9 mill kroner, en økning på 39,7 mill kroner, eller 12,3 %. Kommentar til innbetalt skatt på de ulike skatteartene: Arbeidsgiveravgift: Viser en økning i ifht på 1,6 mill kroner, eller 30 % Personlige skatteytere Viser en økning for inntektsåret ifht på 56 mill kroner, eller 6,2 %. Størst betydning har forskuddstrekket som foretas av arbeidsgiverne. Betalt forskuddstrekk og FLT korrigering utgjør mill. kroner i. Det viser hvor viktig det er med oppfølging

5 5 og kontroll av arbeidsgivere. Lønnstakere og personlige næringsdrivende har innbetalt til sammen mill kroner. Selskapsskatt Viser en nedgang i ifht på 9 mill kroner, eller 8,4 %. Har sammenheng med mindre krav. For ligningsåret 2009 med forfall i er utlignet skatt redusert med mill kroner Kommunens skatteinngang i 2009/, samt budsjettert inngang for (beløp i 1000 kr) Kommunens andel av skatteinngangen i økte med 39,7 mill kroner ifht. 2009, eller 12,3 %. Årsaken er generell økning i skatteinngangen, i tillegg økning i kommunens andel. (fordelingstall). I forhold til budsjettert skatteinngang har kommunen fått 18,4 mill kroner mer Skatteutvalg Det er innkommet 5 søknader hvor saksbehandlingen ikke er ferdigstilt. 2. Skatteregnskapet 2.1. Avleggelse av regnskapet Avleggelse av skatteregnskapet for bekrefter at skatteregnskapet i er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er mottatt pålegg og anbefalinger om diverse forhold både ifht. regnskap og innfordring fra Regional kontrollenhet. Anbefalinger og pålegg er tatt til etterretning..

6 6 3. Restanseutviklingen sammenligning Kommentar til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Skatteregnskapet for er gjort opp med en netto totalrestanse på 44,1 mot 47,1 mill kroner i En nedgang på 2,9 mill kroner, eller 6,3 %. Arbeidsgiveravgift: Viser en økning på 1,4 mill kroner og gjelder et selskap. Kravet er fastsatt avgift av skattemyndighet, da selskapet ikke tilhører Alta kommune (postkasseselskap) Forskuddstrekk: Restansen pr beløper seg til 2,8 mill kroner, en økning på 0,3 mill kroner. Eldste års restanse er fra Av restansen utgjør 1,5 mill kroner krav i konkursbo. Restskatt (selskapskatt): Viser en nedgang 1,3 mill kroner. Av restansen på 7,4 mill kroner utgjør konkurser 5,1 mill kroner. De fleste av kravene er oppstått ved skjønnsligninger. Restskatt, personer: Viser en nedgang på 2,3 mill kroner. Krav fra 1988 tom utgjør 1,3 mill kroner. Krav fra 1999 tom utgjør 16,1 mill kroner. Krav vedr. siste års ligning utgjør 8,3 mill kroner. Eldre års restanser er for det meste store skjønnsligninger, konkurser og gjeldsordninger Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr SKATTEDIREKTORATETS KRAV: Pr Innfordret Totalt innbet. Restskatt, person 60,00 90,1 Forskuddsskatt, pers 96,7 Arbeidsgiver avgift 99,8 Forskuddstekk 99,8 Restskatt Pr Innfordret Totalt innbet. Restskatt, person 60 90,1 Forskuddsskatt, pers 96,7 Arbeidsgiver avgift 99,8 Forskuddstekk 99,8 Restskatt AVDELINGENS RESULTAT: Innfordret Totalt innbet 66,08 91,57 53,31 95,31 99,98 96,37 99,98 10,2 89,67 Innfordret Totalt innbet 53,89 88,41 65,89 97,95 100,00 76,66 99,85 13,82 88,59

7 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket innfordringsresultatet Generelt: Utviklingen i Sofie innfordring og DTI (debitor tilpasset innfordring) blir stadig bedre. Spesielt i DTI strategien er det gjort store forbedringer. Innfordringsresultatet viser at avdelingen har blitt bedre til å fokusere på årets skatteavregning og de krav som ligger i innfordringskravet fra skattedirektoratet. Muligheten til å oppnå løsninger og derav innbetaling er større dersom man kommer i dialog med skyldner tidlig. Det er utarbeidet interne rutiner for betalingsavtaler, utleggsforretninger og tvangsrealisering. Avdelingen har mnd. innfordringsmøter for oppfølging og prioritering av skattekrav. Av totalkrav på 7,4 mill kroner, utgjør konkurskrav 5,1 mill kroner. Alle reelle krav er under innfordring Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen. Jf. pkt i tillegg er det utarbeidet interne rutiner/retningslinjer på hvordan de manuelle innfordringstiltakene utover Sofie og DTI skal gjennomføres. Gjennomførte utleggsforretninger i 2008: 102 stk 2009:134 stk. - : 136 stk. Konkurs: Endret arbeidsrutiner kun en person ved avdelingen som følger opp alle konkurser etter bekreftelse fra skatteoppkrever Særnamskompetanse Avdelingen har og benytter særnamskompetansen. 4. Arbeidsgiverkontroll Krav fra Skattedirektoratet er kontroll av 5 % av kontrollmassen, dvs. 43 kontroller. Herav 75% fullstendig og 25% begrenset kontroll. Avdelingen har valgt å satse på kvalitet fremfor kvantitet, jf. Finansdep. NOU 2009:4 og pkt Kontorets resultat pr Antall gjennomførte kontroller i : 26 stk Som utgjør: 3,0 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Avdelingen har i tillegg til kontroll- og oppfølging gjennomført 2 ukers kurs/opplæring i kontrollarbeid for fadderkommunene Karasjok, Tana og Sør Varanger. Organisering: En stor andel av vårt kontrollarbeid blir styrt av konkurser. I er 14 av 26 kontroller gjennomført i konkursbo. Konkursbo som kontrollobjekt er krevende både i forhold til innhenting og rekonstruering av ikke ajourførte regnskap. I har Alta kommune hatt en økning i antall konkurser og tvangsoppløsning av firmaer i forhold til År Antall konkurser Antall tvangs oppløsn inger: Antall kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere. Antall kontroll med avdekket beløp er 23 stk.

8 8 Økt inntektsgrunnlag for Alta kommune utgjorde 7,7 mill kroner. Avdekkingsbeløpet viser at det har vært store og tunge kontroller Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i Avdelingen har 1,9 stilling innen kontroll og oppfølging. I var 0,8 stilling sykemeldt over 2 mnd. Selv om vi ikke har oppnådd SKD måltall og egne planlagte kontroller, har avdelingen økt andelen fullstendig kontroller ifht Av 29 kontroller i 2009 var 11 byggeplasskontroller(forenklet kontroll). I er alle 26 fullstendige kontroller, jf. pkt De fleste kontrollobjekter er utvidet til å gjelde flere inntektsår i samme rapport. I tillegg har vi en stor andel konkursbo kontroller, jf. pkt Avdelingen har gjennomført 3 kontroller for andre kommuner utover ordinær arbeidstid Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører Avdelingen har foretatt opplæring i kontrollarbeid av 3. kommuner, jf. pkt Gjennomførte informasjonstiltak Egne informasjonsmøter er ikke gjennomført, men vi har deltatt på det årlig informasjonsmøte i regi av Skatt nord med regnskapsførere/arbeidsgivere. For nyetablerte virksomheter blir det månedlig utkjørt lister for oppfølging/utsending av informasjon fra SKO-Alta Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen Avdelingen regner med å oppnå bedre resultat uten nevneverdig tiltak, da vi ikke skal følge opp noen andre kommuner i kontrollarbeid, og det vil ikke bli foretatt noen opplæring av andre kontrollører i Kommunal innfordring Årsrapport kommunal innfordring Sum utestående fordringer Endring

9 9 Komfakt-krav (eldre års krav) Sum utestående fordringer Avskriving tap på fordringer Tidligere avskrevne fordringer Fakturert: Endring Servicesenter Barn og ungesektoren Barnehage/SFO Helse/sosial Omsorgsavd Vertshuset Altalabben Fiskeri veterinær Plan og utvikling Kultursektoren Kulturskolen Biblioteket Drift & Utbygging kommunale avgifter tilknytningsavgifter Gebyrinntekter Renteinntekter Sum fakturering I er det fakturert for kr Det er mindre enn i 2009 Utestående fordringer har økt med kr fra 2009 til. Kommentarer til restansesituasjon Økning i utstående krav har sammenheng med innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Vedtaket førte til en mengde klage-/ankesaker, og dermed utsettelse av innbetaling. I mai var først pulje med klage-/ankesaker ferdigbehandlet og klar for innfordring. Alle klager/anker er ikke ferdigbehandlet. Fakturering av siste termin for kommunale avgifter, eiendomsskatt og barnehage/sfo ble utsatt med betalingsforfall sist i desember. Det medførte at restansen pr ble unormalt stor. Pr var samlet restanse på kommunale krav på 13 mill. kroner. Sted/dato: Alta den

10 10 Skatteoppkreverens signatur

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13 Rapport Budsjettsituasjonen Verdal 25.09.13 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske organer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. PS2lts. Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00. Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime.

Loppa kommune. Møteinnkalling. PS2lts. Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00. Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00 Fofall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019

ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer