ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1-16 den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1-16 den 18.02.2016"

Transkript

1 ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1-16 den

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bestemmelser Formål Hjemmel Kommunens plan- og rapporteringssystem Økonomiplan Årsbudsjett Budsjettendringer i året Årsregnskap og årsberetning Årsregnskap Strykninger Avsetning og bruk av fond Aktivering og avskrivning Vurdering av kortsiktige fordringer Årsberetning Økonomisk rapportering Finansforvaltning Øvrige økonomiske bestemmelser Innkjøp Lønn Fast lønn Tilfeldig lønn Reiseregning Forskudd Lønnskjøring Fravær Salg/avhending Fakturering av kommunale krav Innfordring av kommunale krav Betalingsavtaler Stopp av tjenestetilbud Tvangssalg Tapsføring... 13

3 6.5.5 Ettergivelse av kommunale krav Pant / prioritetsfravikelse Utlån Utlån fra KAD- og kraftfond eller av kommunens egne midler Sosial utlån Startlån Skatter og avgifter Intern kontroll Tidsplan i økonomisaker Ikrafttredelse

4 1 Innledende bestemmelser 1.1 Formål Økonomireglementet for Rendalen kommune skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av kommunens verdier i tråd med kommunestyrets planer og målsetninger. Hensikten med økonomireglementet er: Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen Å bidra til god økonomistyring Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag i økonomisaker Å dokumentere viktige økonomirutiner Økonomireglementet skal gi en helhetlig oversikt over lokale bestemmelser for kommunens økonomiforvaltning. Det beskriver plikter og rettigheter som gjelder forbruk, endringer og oppfølging av kommunens budsjett, samt klargjør det ansvar politiske fora og administrasjon har gjennom delegasjon av myndighet. 1.2 Hjemmel Lov om kommuner og fylkeskommuner av , sist endret , med tilhørende forskrifter. o FOR nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) o FOR nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) o FOR nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner o FOR nr 0144: (KRD) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier o FOR nr 0635: (KRD) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning LOV Skattebetalingsloven, sist endret LOV Panteloven, sist endret LOV Inkassoloven,sist endret LOV Tvangsfullbyrdelsesloven, sist endret

5 2 Kommunens plan- og rapporteringssystem 2.1 Økonomiplan I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret selv hvert år vedta en rullerende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over kommunens forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden og skal bygge på kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett. Planen skal ha en drifts- og en investeringsdel og disse delene skal hver for seg vedtas i balanse. Driftsdelen skal vise hvilke rammer hver virksomhet har til rådighet og hvordan kommunen skal finansiere virksomhetenes drift. Planen skal også vise hvilke nye tiltak ut over ordinær drift som administrasjonen skal gjennomføre i planperioden. Tiltakene kan være både nye oppgaver som virksomhetene skal ivareta og innsparingstiltak for at økonomiplanen skal kunne vedtas i balanse. Det er også viktig å ivareta driftskonsekvenser av nye investeringstiltak. Investeringsdelen skal vise hvilke investeringsprosjekt som skal gjennomføres i planperioden og hvordan disse skal finansieres. Det er formannskapet som lager innstilling til kommunestyret på bakgrunn av administrasjonens arbeid med økonomiplanen. Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplanen skal vedtas i balanse og behandles i kommunestyret innen utgangen av juni hvert år. Vedtatt økonomiplan skal sendes Fylkesmannen. Endringer i økonomiplanen som går ut over opprinnelig kommunestyrevedtak, skal vedtas av kommunestyret selv. 2.2 Årsbudsjett I følge kommunelovens 45 og 46 skal kommunestyret vedta årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal deles inn i en drifts- og investeringsdel og er bestemmende for bruken av midler i løpet av budsjettåret. Rendalen kommune har rammebudsjettering, driftsrammene styres på virksomhet og investeringsrammene på prosjekt. Budsjettet må vise de inntektsforutsetningene som er lagt til grunn for virksomhetenes rammer. Det må også komme fram hvilke tiltak kommunestyret mener administrasjonen skal gjennomføre i tillegg til pålagte oppgaver og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak. 5

6 Statsbudsjettet, som kommer i oktober, er avgjørende for hvilke økonomiske rammer Rendalen kommune får for neste budsjettår. Årsbudsjettet vedtas med netto ramme for hver virksomhet. Budsjettet skal i tillegg vises på kontogrupper som minimum viser rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og avsetninger. Budsjettet skal vedtas i balanse. For budsjettets investeringsdel skal det foreligge en bevilgning for hvert investeringsprosjekt. Det skal i tillegg gjøres et felles oppsett på hvordan investeringene skal finansieres. Det er formannskapet som lager innstilling til årsbudsjett til kommunestyret på bakgrunn av administrasjonens arbeid med budsjettet. Formannskapets innstilling skal legges ut til 14 dagers alminnelig ettersyn før det vedtas i kommunestyret. Budsjettet skal vedtas senest innen utgangen av desember hvert år. Vedtatt budsjett skal oversendes Fylkesmannen til orientering Budsjettendringer i året Jfr kommunelovens 47 er vedtatt årsbudsjett bindende for alle underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på skal rådmannen melde dette til kommunestyret. Kommunestyret må vedta nødvendige budsjettendringene i årsbudsjettet som går på tvers av virksomhetenes økonomiske rammer. Virksomhetene kan selv lage intern budsjettendring så lenge den gitte rammen overholdes. 3 Årsregnskap og årsberetning 3.1 Årsregnskap I henhold til kommunelovens 48 skal kommunen hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning etter budsjettårets utgang. Årsregnskapet skal fremlegges i samme form som årsbudsjettet er vedtatt. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt, eller ikke, når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 6

7 3.1.1 Strykninger Hvis regnskapet får et merforbruk ved regnskapsavslutningen skal rådmannen sørge for at det blir foretatt lovpålagte strykninger i regnskapet, jfr regnskapsforskriftens 9. Unntatt fra bestemmelsene om strykninger er avsetninger som er begrunnet i at midlene i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål Avsetning og bruk av fond Avsetning til- og bruk av disposisjonsfond vedtas av kommunestyret selv. Avsetning til- og bruk av bundne driftsfond gjøres av rådmannen i henhold til de retningslinjer som ligger til grunn for midlene. Avsetning til- og bruk av ubundne investeringsfond er delt: o Avsetning av ikke budsjetterte inntekter gjøres av rådmannen. o Bruk av årets ikke budsjetterte inntekter gjøres av rådmannen så langt det er nødvendig for å få årets investeringsregnskap i balanse. o Bruk av ubundne investeringsfond for øvrig, gjøres av kommunestyret selv. Avsetning til- og bruk av bundne investeringsfond gjøres av rådmannen i henhold til de retningslinjer som ligger til grunn for midlene. Investeringsbudsjettet er ett-årig på samme måte som driftsbudsjettet. Ubrukte investeringsmidler som skal overføres til neste budsjettår må tas med i neste års budsjett eller re-busjetteres i egen kommunestyresak Aktivering og avskrivning Investeringer med en økonomisk levetid på minst 5 år og en anskaffelseskostnad på minimum kr skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Følgende avskrivningsperioder skal legges til grunn: 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 7

8 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Vurdering av kortsiktige fordringer For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet, skal kommunens fordringer gjennomgås minst en gang pr. år. Fordringer som er uerholdelige eller bortfalt skal utgiftsføres og belastes innenfor budsjettrammen til den tjenesten hvor tapet er påløpt. For utgiftsføring gjelder følgende beløpsgrenser: Rådmannen: inntil kr ,- pr. krav Formannskap: inntil kr ,- pr. krav Kommunestyret selv: krav over kr Dersom et krav ikke kan utgiftsføres før regnskapsavslutningen pga at det må vedtas politisk, så skal dette opplyses i note til regnskapet. Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar året etter. Regnskapet skal revideres av godkjent revisjon innen 15. april. Deretter skal det sendes kontrollutvalget for uttalelse før formannskapet gjør sin innstilling til kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket skal angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Vedtaket skal skje innen utgangen av juni året etter regnskapsåret. 3.2 Årsberetning I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 8

9 Årsberetningen skal være ferdig innen 31. mars året etter og være ferdig revidert innen 15 april. Årsberetningen skal vedtas i samme møte som årsregnskapet. Årsberetningen skal sendes til kontrollutvalget for uttalelse før den går til behandling i formannskapet. På bakgrunn av rådmannens innstilling skal årsberetning vedtas i kommunestyret innen utgangen av juni. 4 Økonomisk rapportering Det skal lages en enkel økonomisk rapport til formannskapet for hver måned med unntak av juni og desember. Rapporten skal inneholde prognose for lønn, refusjon sykepenger, andre utgifter og andre inntekter og en kort beskrivelse av forholdet mellom prognose og vedtatt budsjett. Videre skal rapporten inneholde kommentar om sykefravær og hvordan virksomheten ligger an i forhold til de tiltakene som er nevnt i budsjettdokumentet. Rapporten skal vise både hver enkelt virksomhet og kommunen totalt. Rådmannen skal samtidig levere oversikt over kommunens likvide situasjon. Det skal utarbeides tertialrapporter til kommunestyret. Tertialrapporten skal basere seg på samme mal som rapportering til formannskapet, men med mer utfyllende kommentarer. Dersom det er behov for regulering av budsjettrammer mellom virksomhetene skal rådmannen legge ved forslag til budsjettendring i saken. 5 Finansforvaltning Se eget reglement 6 Øvrige økonomiske bestemmelser 6.1 Innkjøp Rendalen kommune har kjøpt aksjer i Abakus AS og er i gjennom det en del av innkjøpssamarbeidet i Østerdalen. FARTT fortsetter sitt innkjøpssamarbeid som styres av Fagrådet som består av den innkjøpsansvarlige i hver av samarbeidskommunene. Hver kommune oppnevner også brukergrupper for de ulike innkjøpsområdene. Brukergrupperepresentantene er fagpersoner på ulike områder og har en 9

10 viktig funksjon. De er representant for hele kommunen og skal medvirke til å utarbeide kravspesifikasjon, gi uttalelser og anbefalinger i konkrete anbudsrunder. På bakgrunn av anbudsprosessen og brukergruppens anbefaling kan fagrådsrepresentantene gjøre sine leverandørvalg. Det vises til eget vedtatt innkjøpsreglement for framgangsmåte for anbudsrunder og inngåelse av rammeavtaler. Rådmannen har myndighet til å foreta nødvendige innkjøp til tjenesteproduksjonen. Denne fullmakten kan delegeres videre til virksomhetsledere som igjen kan videredelegere innen sin virksomhet. Innkjøpsfunksjonen i Rendalen kommune skal organiseres slik at den som bestiller varer eller tjenester, skal attestere for at varen eller tjenesten er mottatt. Før varen eller tjenesten kan bestilles, skal det kontrolleres at det er budsjettmessig dekning for innkjøpet. Det skal hvert nytt budsjettår gjøres eget administrativt vedtak på hvem som har anvisningsrett for innkjøp og hvem som kan bestille varer og tjenester. Dette vedtaket skal også vise for hvilket virksomhet denne retten gjelder for. Hvert bilag skal være attestert av bestiller og anvist av en person med gyldig anvisningsrett for det aktuelle innkjøpet. 6.2 Lønn Fast lønn Ansettelsesreglementet i Rendalen kommune regulerer selve ansettelsen. Når en nyansatt skal begynne i jobben, skal virksomheten sende elektronisk personalmelding. Personalmeldingen skal inneholde opplysninger om hjemmel, stillingskode, stillingsprosent, utdanningskode, årslønn m/evt faste tillegg, startdato, ansiennitet og kontering på konto, ansvar og tjeneste. Videre må virksomheten be den ansatte om å legge inn bankkontonummer og e-post adresse på «Min side» i HRM. Lønn utbetales den 12. hver måned og den 10. i desember. Når et ansettelsesforhold opphører (oppsigelser, vikariater, midlertidige ansettelser med mer), skal virksomhetsleder sende ny elektronisk personalmelding med stoppdato slik at lønn stoppes Tilfeldig lønn Når en nyansatt skal begynne i et midlertidig arbeidsforhold, skal virksomheten sende elektronisk personalmelding på samme måte som ved fast ansettelse. Virksomheten må oversende kopi av arbeidsavtalen til lønningskontoret. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om: 10

11 stillingskode, ansiennitet, årslønn og periode for ansettelsesforholdet. Dersom arbeidsavtalen gjelder et vikariat i en bestemt stilling, skal navnet på den som eier stillingen oppgis. Virksomheten må be den ansatte om å legge inn bankkontonummer og e-post adresse på «Min side» i HRM dersom det ikke er levert tidligere. Dersom dette gjelder vikariat for en annen ansatt, må hjemmelsnummer oppgis. Ansatte som er registrert i turnussystem GAT, blir registrert der.andre ansatte registrerer timeliste i HRM. Virksomheten konterer, attesterer og anviser listen elektronisk. Frister for lønnsbilag: Ansatt Attestant Anviser: Lønningskontoret 20. hver måned hver måned hver måned 01. hver måned Reiseregning Dersom den ansatte har foretatt tjenestereiser med bruk av egen bil skal hun/han registrere reiseregning på Expence. Det skal inneholde tidspunkt for reisen, reiserute, formål med reisen og evt navn på passasjer. Virksomheten kontrollerer, attesterer og anviser reiseregningen elektronisk. Tidsfristen er den samme som for timelister. Utlegg i forbindelse med reise (togbillett, bussbillett, bompenger, parkeringsavgift mm) skannes og legges som vedlegg til elektronisk reiseregning. Udokumenterte utgifter skal utbetales som vanlig lønn og lønnsinnberettes. Dette må ivaretas av attestant og anviser Forskudd Forskudd på lønn skal bare utbetales unntaksvis. Virksomhetsleder skal vurdere nødvendigheten av forskudd i hvert enkelt tilfelle. Det skal ikke utbetales forskudd før det har gått 14 dager etter siste lønnsutbetaling. Forskuddsbeløpet skal ikke være større enn halvparten av netto lønn. Attestert og anvist bilag på forskudd sendes økonomiavdelingen for utbetaling. Forskuttert lønn vil da bli inntrukket på påfølgende lønn Lønnskjøring Lønningskontoret sørger for import av lønnsbilag som er anvist innen fristen. Lønn beregnes, bokføres og utbetales den 12. hver måned. Lønningskontoret sørger også for å ivareta: Inn- og utmelding av AA-register. Inn- og utmelding av pensjonskasser. 11

12 Innberetning og betaling av arbeidsgiveravgift, skattetrekk og påleggstrekk. Betaling av utleggstrekk, bidragstrekk og fagforeningskontingent. Statistikker Fravær Legemeldt fravær punches på lønningskontoret, øvrig fravær legges inn elektronisk av den ansatte. Leder har ansvar for å påse at alt fravær blir registrert og godkjenne fraværet. Ansatte som er registrert i turnussystem GAT blir registrert der og overført til HRM. Lønningskontoret beregner refusjon sykelønn/foreldrepenger og sender krav til NAV. Kravet inntektsføres månedsvis. 6.3 Salg/avhending Salg og avhending av utstyr og materiell innkjøpt i drift avgjøres av rådmannen eller virksomhetsleder innenfor gjeldende budsjettramme. Salg av eiendommer og bygninger, aksjer/andeler og anleggsmidler hvor kjøpet er finansiert gjennom investeringsregnskapet, avgjøres av: Rådmann/virksomhet: Ferdig nedskrevet anleggsmidler under kr Formannskap: Kommunale tomter. Kommunestyret selv: All øvrig salg av eiendommer og bygninger, aksjer/andeler og anleggsmidler. Alle inntekter fra salg av eiendeler som er finansiert gjennom investeringsregnskapet, skal inntektsføres i investering. 6.4 Fakturering av kommunale krav Når kommunen har solgt en vare eller tjeneste skal det omgående sendes attestert og anvist bilag til økonomiavdelingen. Bilaget skal vise kontering; konto, ansvar, tjeneste, evt prosjektnummer, netto beløp og mva-kode. For krav som ligger inne som abonnement må det sendes oppdatert regneark med total oversikt over den aktuelle abonnementtypen. Arket skal inneholde alle opplysninger som kundens navn, evt kundenummer og total sum. Arket skal også være oppsummert med total sum for alle kunder. Kravet blir fakturert hver periode med den plasstørrelsen og prisen som ligger inne. Det må hver måned sendes regneark med endringer fra virksomhetene til økonomiavdelingen slik at kunden får korrekt faktura. Endringer er stopp i tjenesten, endring i plass-størrelse, prisendring etc. 12

13 For krav som kommer fra forsystemer produserer virksomhetene filer i sine systemer og økonomiavdelingen importerer filene til økonomisystemet. Økonomiavdelingen sørger for utsendelse av faktura hvor forfall settes til 30 dager etter fakturadato. 6.5 Innfordring av kommunale krav Rendalen kommune benytter for tiden Lindorff AS til innfordring av ubetalte, forfalte krav. Før kravet oversendes til Lindorff AS skal økonomiavdelingen sende ut inkassovarsel. Dette varslet bør ha 10 dagers forfallsfrist og inneholde følgende opplysninger: Opprinnelig fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturabeløpet, purregebyr, evt delinnbetaling og utestående beløp. Purregebyr for inkassovarselet settes til maksimumsats iflg Lov av nr 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Inkassovarselet skal i tillegg inneholde opplysninger om at kravet vil bli oversendt til Lindorff AS dersom det ikke blir betalt innen fristen. Videre skal det komme fram at Lindorff AS kan legge til ytterligere omkostninger iflg gjeldene lovverk Betalingsavtaler På bakgrunn av henvendelse fra skyldner kan rådmannen inngå betalingsavtaler for alle kommunale krav. Slike avtaler bør normalt ikke strekke seg ut over 1 år og ikke gjelde restanser større enn kr uten at det stilles krav om sikkerhet Stopp av tjenestetilbud Rådmannen har ansvaret for å påse at det finnes rutiner for nødvendige tiltak slik at tjenestetilbudet kan stoppes for debitorer som har restanser for mer enn 3 måneder. Stopp av tjenestetilbudet foretas av aktuell virksomhet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Lindorff AS. Dette vil normalt være utkastelse fra kommunal bolig og plassoppsigelse i barnehage og skolefritidsordning Tvangssalg For eiendomsavgifter har kommunen legalpant jfr. Panteloven 6-1. Lindorff AS skal avklare med kommunen om tvangssalg skal gjennomføres etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel Tapsføring Øvrige krav som Lindorff AS ikke klarer å innfordre innen rimelig tid, må tapsføres. Kravet vil likevel ligge hos Lindorff AS til inkassoovervåkning. I 13

14 de tilfeller kravet blir innbetalt etter å ha ligget til inkassoovervåkning, må det inntektsføres på nytt Ettergivelse av kommunale krav Rådmannen har fullmakt til å ettergi uerholdelige krav på inntil kr Denne fullmakten kan videredelegeres til økonomiavdelingen. Formannskapet kan ettergi kommunale krav på inntil kr Øvrige krav skal behandles av kommunestyret selv. Ettergivelse av skattekrav skal behandles som angitt i kapittel 8 i dette reglementet. 6.6 Pant / prioritetsfravikelse Rådmannen gis fullmakt til å slette heftelser på parseller og tomter som skilles ut fra hovedeiendom som egne bruksnummer. Det forutsettes at den fraskilte parsellen eller tomten ikke forringer hovedeiendommens verdi i slik grad at den ikke gir dekning for eksisterende heftelser. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelse av kommunale heftelser. Det forutsettes at restansen / kravet sikres på andre måter. 7 Utlån 7.1 Utlån fra KAD- og kraftfond eller av kommunens egne midler Utlån av kommunens egne midler avgjøres av kommunestyret selv. Utlån av næringslån som finansieres fra næringsfond, kan avgjøres av formannskapet i saker der søknadsbeløpet er under kr For større beløp skal saken avgjøres av kommunestyret. Når et næringslån, eller utlån av egne midler er bevilget, overføres det til Lindorff AS som utbetaler lånesum og sørger for å inndrive lånet etter de forutsetninger som er angitt i låneavtalen. Lindorff AS skal rapportere tilbake til kommunen om status på alle lån minimum en gang pr år. Ved regnskapsavslutning skal det gjøres en vurdering om det er noen lån som må avskrives som uerholdelig. 7.2 Sosial utlån NAV gis fullmakt til å behandle og avgjøre søknader om sosiale utlån innenfor sine rammer. Låneavtalen skal i utgangspunktet inneholde klausul om å legge inn trekk på bankkonto, hos arbeidsgiver eller NAV. Dersom dette ikke er mulig, skal lånet overføres til Lindorff AS for innkreving. Da må låntaker gjøres oppmerksom på at det vil påløpe ytterligere omkostninger. 14

15 Hvis et sosiallån kan ses som uerholdelig skal NAV omgjøre lånet til bidrag. Attestert og anvist bilag på dette skal sendes økonomiavdelingen som sørger for å avskrive lånet. 7.3 Startlån Helse og omsorg gis fullmakt til å behandle og avgjøre søknader om startlån og tilskudd på inntil kr innenfor de rammer som årlig tildeles av Husbanken. Startlån og tilskudd på over kr skal behandles i formannskapet. Søknad om å oppta lån fra Husbanken til videreutlån skal avgjøres av kommunestyret selv. Når et Start-lån er bevilget, overføres det til Lindorff AS som utbetaler lånesum og sørger for å inndrive lånet etter de forutsetninger som er angitt i låneavtalen. Lindorff AS skal rapportere tilbake til kommunen om status på alle lån minimum en gang pr år. Ved regnskapsavslutning skal det gjøres en vurdering om det er lån som må avskrives som uerholdelig. 8 Skatter og avgifter Området reguleres av LOV om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) med tilhørende forskrifter og meldinger gitt av Skattedirektoratet, herunder Instruks for skatteoppkrevere, sist oppdatert Rådmannen skal sørge for at Rendalen kommune har en skatteoppkrever som ivaretar kommunens plikter på de områdene som nevnes i Instruks for skatteoppkrevere, samt skattebetalingsloven. Skatteoppkreveren skal sørge for at Rendalen kommune følger lov og regelverk på skatteområdet. Dette omfatter oppfølging av rutiner og dokumentasjon, forvaltning av lovverk, innfordring av utskrevet/ utlignet skatt og ettersyn av arbeidsgivere. Rendalen kommune er deltaker i Regnskapskontrollen i Fjellregionen som utfører bokettersyn hos arbeidsgivere på vegne av deltakerkommunene. Rådmannen i Rendalen kommune har vedtatt å legge stilling som skatteoppkrever til økonomiavdelingen. Økonomisjefen har det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen, men det er Skatt Øst som har den faglige instruksjonsmyndighet jfr skattebetalingslovens

16 Søknader vedr lemping av skatt skal sendes skattoppkrever som er saksbehandler. Skatteoppkrevers innstilling i saken sendes skatteutvalget i Skatt Øst som gjør endelig vedtak. Skattoppkrever er også saksbehandler for gjeldsordningssaker og betalingsavtaler. Skatteoppkrever kan ifølge instruksen inngå betalingsavtaler på inntil kr av inntil 12 måneders varighet. Videre har skattekrever myndighet til å føre bort renter og omkostninger etter søknad inntil kr I tillegg skal skattoppkrever uttale seg i saker om skjenkebevilling. I følge skattebetalingslovens 2-8 og trekkanmeldelsesinstruksen av er skatteoppkrever delegert generell fullmakt fra staten til å inngi påtalebegjæring, dvs å anmelde overtredelse hvor begjæring fra skattekreditorene er nødvendig. For at skattoppkrever skal kunne utføre helhetlig saksbehandling, er hun/han delegert samme myndighet på vegne av Rendalen kommune. 9 Intern kontroll Intern kontroll skal sikre at kommunen når de mål som er satt, både på overordnet nivå og for de ulike tjenestene. En effektiv kontroll sikres gjennom en kontinuerlig oppfølging / dialog med både virksomheter og rådmannens stab. Rådmannen må sikre at det er tilfredsstillende rutiner på områder som: Realistisk budsjettering Regnskapsføring etter gjeldende lovverk Godt lønns- og regnskapssystem System for attestasjon og anvisning av alle typer bilag Avstemminger av regnskap / balanse Oppbevaring og makulering av regnskapsmateriale Personalressurser Rådmannen har ansvar for at rutiner dokumenteres og er gjenstand for løpende oppfølging. 9.1 Rutiner Budsjett og budsjettoppfølging: o Rendalen kommune har rammebudsjettering. o Virksomhetene skal skrive en omtale av virksomhetens planer for neste budsjettår i kommunens budsjettdokument. Omtalen skal også vise hvilke antatte konsekvenser økning/innsparing i budsjettrammen vil få for tjenesteproduksjonen. 16

17 o Virksomhetene skal lage tallbudsjett ift tildelt ramme. Tallbudsjettet skal være klart senest o Lønnsbudsjettet skal settes opp ift stillingshjemler vedtatt i kommunestyret og felles enighet om sosiale utgifter. o Virksomhetene skal rapportere i fastsatt rapporteringsmal 10 mnd pr år ift datoer som er fastsatt i kommunens årshjul. Anvisningsmyndighet: o Rådmannen skal for hvert nytt regnskapsår oppdatere liste over personer som har anvisningsmyndighet. Det skal også framgå hvilke ansvar anvisningsmyndigheten gjelder for. Listen oppbevares i økonomiavdelingen. o Alle som får tildelt anvisningsmyndighet skal ha levert signaturprøve. Denne oppbevares i økonomiavdelingen. o Endringer i anvisningsmyndighet i løpet av regnskapsåret skal leves skriftlig og være undertegnet av rådmannen selv. Bestillings- og attestasjonsmyndighet: o Virksomhetsleder skal for hvert nytt regnskapsår oppdatere liste over personer som har myndighet til å forplikte virksomheten ved bestilling av varer og tjenester. o Attestasjon av bilag betyr en bekreftelse på at kommunen har mottatt varen/tjenesten i henhold til bestilling som er gjort. o Attestant skal også påse at bilaget er korrekt kontert og at korrekt mva-kode er satt på. Elektronisk attestasjon og anvisning: o Økonomiavdelingen skal kontrollere at oppsett for attestasjon og anvisning i lønns- og personalsystem og økonomisystem følger tildelt myndighet for attestasjon og anvisning. Fullmakt til å disponere bankkonto: o Rådmannen delegerer til økonomisjef å administrere kommunens bankkonti. o Det skal for hvert nytt regnskapsår kontrolleres at fullmakter til å disponere bankkonto er korrekt. o Ingen som har fullmakt til å disponere bankkonto kan ha anvisningsmyndighet. Kontroll av utbetalinger: o Den som gjør utbetalinger fra kommunens bankkonto skal kontrollere at bilaget er attestert og anvist og at anviser har gyldig anvisningsmyndighet. 17

18 Oppbevaring av bilag: o Alle bilag skal være tydelig merket med bilagsnummer slik at de er sporbare. o Bilagene skal oppbevares i brannsikkert hvelv og utilgjengelig for uvedkommende. o Bilagene skal oppbevares i forhold til krav i regnskapsforskriften. Når oppbevaringsplikten er over, skal alle bilag makuleres. Avstemminger i regnskapet: o Det skal føres oversikt over hvilke avstemminger kommunen skal foreta i regnskapet, hyppighet og hvem som har hovedansvaret for de ulike avstemmingene. Denne listen skal være tilgjengelig for kommunens revisor. 10 Tidsplan i økonomisaker Frister for økonomisk saksbehandling: Regnskapsavslutning administrativ behandling Årsmelding administrativ behandling Revisjonsberetning Behandling av regnskap og årsmelding i kontrollutvalget Innstilling av regnskap i formannskapet Vedtak av årsmelding i formannskapet Vedtak av første tertialrapport i formannskapet Innstilling av økonomiplan i formannskapet Offentlig høring av økonomiplanen Vedtak av regnskap i kommunestyret Vedtak av årsmelding i kommunestyret Vedtak av første tertialrapport i kommunestyret Vedtak av økonomiplan i kommunestyret Vedtak av andre tertialrapport i formannskapet Vedtak av andre tertialrapport i kommunestyret Innstilling av budsjett i formannskapet Offentlig høring av budsjett Vedtak av budsjett i kommunestyret Det skal hvert regnskapsår utarbeides et detaljert årshjul som inneholder frister for både administrativ behandling og politiske vedtak. 11 Ikrafttredelse 18

19 Økonomireglementet skal oppdateres og vedtas sammen med Rendalen kommunes finansreglement, dvs minimum en gang i hver kommunestyreperiode. Dette reglementet trer i kraft fra vedtaksdato, og erstatter tidligere vedtatte reglement på berørte områder. 19

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt K-sak 50/14, 11.12.2014 side1 av 10 KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 1 Formål 3 2 Hjemmel 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM 3 3 Økonomiplan 3

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Økonomireglement Åfjord kommune

Økonomireglement Åfjord kommune Økonomireglement Åfjord kommune 1 Innhold Innledende bestemmelser... 4 1 Formål... 4 2 Hjemmel... 4 3 Økonomiplan... 4 4 Årsbudsjett... 5 5 Budsjettendringer i årsbudsjettet... 5 6 Årsregnskap og årsberetning...

Detaljer

Økonomireglement. Kommunestyrets vedtak. (ksak 77/15)

Økonomireglement. Kommunestyrets vedtak. (ksak 77/15) Økonomireglement Kommunestyrets vedtak (ksak 77/15) 01.09.2015 Innhold Innledende bestemmelser... 3 1 Formål... 3 2 Hjemmel... 3 Kommunens plan- og rapporteringssystem... 3 3 Økonomiplan... 3 4 Årsbudsjett...

Detaljer

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre , kst-sak 36/03 med endringer , kst-sak 53/06 Innholdsfortegnelse

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre , kst-sak 36/03 med endringer , kst-sak 53/06 Innholdsfortegnelse Økonomireglement for Sør-Odal kommune Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 23.09.03, kst-sak 36/03 med endringer 16.11.06, kst-sak 53/06 Innholdsfortegnelse Kap. 1: Innledende bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Hjemmel

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Rendalen kommune økonomireglement side 1 av 13

RENDALEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Rendalen kommune økonomireglement side 1 av 13 RENDALEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Rendalen kommune økonomireglement side 1 av 13 Innhold Side 1 Innledende bestemmelser 3 1.1 Formål

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

Økonomireglement. Kvalsund kommune. Utkast pr 16.03.2013. Vedtatt av Kommunestyret xx.xx.2013

Økonomireglement. Kvalsund kommune. Utkast pr 16.03.2013. Vedtatt av Kommunestyret xx.xx.2013 Økonomireglement Kvalsund kommune Utkast pr 16.03.2013 Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 16/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 PRINSIPIELLE

Detaljer

TJØME KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Vedtatt i kommunestyret Revidert Kommunenr. 723 Org.nr

TJØME KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Vedtatt i kommunestyret Revidert Kommunenr. 723 Org.nr ØKONOMIREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.09.2010 Revidert 20.04.2012 Kommunenr. 723 Org.nr. 964 952 345 Innholdsfortegnelse 1. Formål og omfang.... 3 2. Internkontroll og rutiner... 3 3. Hjemmel...

Detaljer

Økonomireglement for IKA Finnmark IKS

Økonomireglement for IKA Finnmark IKS Økonomireglement for IKA Finnmark IKS Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Etter eieravtalen pkt 5.2 skal selskapet følge et vedtatt økonomireglement. Økonomireglementet skal sikre en etisk og effektiv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Økonomireglement for Nittedal kommune. Vedtatt av kommunestyret i Nittedal 27. august 2012

Økonomireglement for Nittedal kommune. Vedtatt av kommunestyret i Nittedal 27. august 2012 Økonomireglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret i Nittedal 27. august 2012 Side 1 Kapittel 1: Innledende bestemmelser... 3 FORMÅL... 3 HJEMMEL... 3 Kapittel 2: Kommunens plan- og rapporteringssystem...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Fortid & notid for framtid. Arkiv og kulturformidling

Fortid & notid for framtid. Arkiv og kulturformidling Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Økonomireglement IKAMR, Godkjent rep. møte 28.04.2017 Innhald 1. Føremål og heimel... 2 1 Formål... 2 2 Heimel... 2 2. Plan- og rapporteringssystem

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Inderøy kommunestyre 22.06.09 1 Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag side 3 2. Formål økonomireglement side 3 3. Planlegging og budsjettering side 4 4. Budsjettoppfølgning,

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Dato for revisjon: 07.09.2015 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Lovgrunnlag... 4 1.1 Generelt om lovgrunnlag... 4 1.2 Formål med økonomireglement... 4 1.3 Kommunens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM... 3 KAP. 3: SÆRREGLER REGNSKAP... 5

KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM... 3 KAP. 3: SÆRREGLER REGNSKAP... 5 KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Bakgrunn...3 2 Formål... 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM... 3 3 Økonomiplan... 3 4 Årsbudsjett...4 5 Budsjettendringer i året...4 6 Årsregnskap og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Dato for revisjon: 1. mars 2010X Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Lovgrunnlag... 47 1.1 Generelt om lovgrunnlag... 47 1.2 Formål med økonomireglement... 47 1.3 Kommunens

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer