mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc"

Transkript

1 mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret.._ Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsàret Kommunens andel av Skatteinngangen i regnskapsaret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og erosi e rav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen I restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år lnnfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Saarnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Årsrapport Éir/clato: Skatteoppkreveren i Søgne

3 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 1,2 1 % til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk -- Skatteregnskap,3 lnnfordring av skatt og arbeidsgiveravgift,4 Arbeidsgiverkomroll,2 lnformasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige,2 og regnskapsførere/revisorer Skatteutlalg, >_ V» Administrasjon _,1 _ (Andel fordelt skal være 1 %) Sum %-andel fordelt Organisering ØKONOMIAVDELING ØKONOMI Skatteoppkrever: Slfzle Øverland May Helen Austad Økonomisjef 1% Bente Steinstad 'Seksjon kamm. Fred-E Gundersen 2% fakturering Regnskap Inkludert komrnirnal lmaren F osdal Bente Sfeinsfcid innfordring fom Regnskap 1' 3' 12' Jadranka Gro Heidi Øygarden [Bq/'raklarcvic Controller /\rs1 app<>rll"11'/data: Skatteoppkreveren i Søgne

4 Ressurser og kompetanse Skatteoppkrever May Helen Austad har det overordnede ansvar for Skatteavdelingen. May Helen Austad har ansvar for: Føring og avstemining av skatteregnskap Innfordring skatt forskuddspliktige og etterskuddspliktige Skatteavregning forskuddspliktige og etterskuddspliktige Tva11gsinnford1'ing alle typer skattekrav v Endring av skatteavregninger I Forhåndsligninger I Løpende oppgaver knyttet til ovenstående - Overlappe oppfølging av arbeidsgivere I Følge opp i forhold til interkommunal arbeidsgiverkontroll Rapportering Bente Steinstad har ansvar for: I Kontroll med kommunens arbeidsgivere o Rcgistrcring av tenninoppgaver Registrering av lønns- og trekkoppgaver Avstemming av oppgaver mot innbetalt I Løpende innfordring av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Veiledning til arbeidsgivere Overlappe på skatteregnskap l tillegg deltar kommunen i interkommunal arbeidsgiverkontroll for Agder. Vi deltar på kurs og fagdager etter behov og nytteverdi. 1.2 Internkontroll Generell kontroll foretas i forbindelse med minedsoppgjm (rapporter angående avstemniinger, tilgangskontroll, restanselister osv. gjennomgås). Fullmakter, roller og aktivitetstyper gjennomgås og vedlikeholdes hver inåned. Daglig kontroll og oppfølging av aktiviteter på arbeidslister. Rutiner er oppdatert i Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 214: kr ,- 213:kr ,- En nedgang på 3,25 %. Årsrapport år/dato: 2.1 _ l 5 Skatteoppkreveren i Søgne

5 Kommunens andel av Skatteinngangen i regnskapsåret 214: kr ,- ): reduksjon på 2,26 % 2135 kr , ): økning på 7,21% 212: kr ,- ): økning på 5,19 % 1.4 Skatteutvalg Det cr ikke innkommet søknader som skal behandles av skatteutvalg. 2. Skattereg ns kapet 2. 1 A v/eggelse av skatteregnskapet Avlcggclsc av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Søgne kommune bekrefter at skatteregnskapet for 214 er ført, avstcmt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevcrc 3- I. Årsregnskapet for 214 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margín Margín for inntektsåret 213 lnnestående margin for inntektsåret 213, pr kr For lite avsatt margin for inntektsåret 213 kr ,- Marginprosent Proscntsats marginavsetniiig: 1 %. Gyldig fra: Margin for inntektsåret 214 Marginavsetning for inntektsåret 214, pr kr ,- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 1 % Gyldig fra: Årsrapport Eir/dato: Skatteoppkreveren i Søgne

6 Kommcnta rer til marginavsetningen Dct er ikke vedtatt endringer av prosentsatsen for marginavseming. Gjeldende prosentsats: 1 % 3. lnnfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Restanse Herav Restanse Herav Endring i 31_12_214 berostilt 31_12_2o-13 berostilt restanse Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) ZJkning_(+) Sum restanse pr, skatteart i Arbeidsgiveravgift Anisiskan m o o o o o Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskalt as 86 person Forskuddsirekk Gebyr Innfordringsinnlekler co 569 o oooo Inntekt av summarisk fellesoppgjør >_ Kildeskatt Reslskatt Reslskatt person Sum restanse diverse krav '2 5 Diverse krav Sum restanse pr. skatteart mm' dwerse km o33_ Reduksjon (-) Økning (+) D -B4 799 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Søgne

7 3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 7 Totale restanser pr : ,-. Reduksjon på kr ,- fra 213. Berostilte krav pr : ,-. Reduksjon på kr ,- fra 213. Det har vært en relativ stabil skatteytermasse fra 213 til 214. Vi har noen gjengangere ined krav på restskatt og forskuddsskatt (skjønn og fastsettelser) som vi aldri helt får tak i/på. Vi har hatt en del konkurser, både AS og enkeltmannsforetak som har hatt en negativ påvirkning på skatterestansene. Avskriving i 214 kr ,- Antall: 14 skattytcre Lemping i 214 kr << 2 << Totalt kr Avskrivinger skyldes i hovedsak konkurs- og dødsbo. Lemping gjelder vedtak behandlet av skatt sør. Utlignet skatt for 213: 826,7 mill. (pr ) Utlignet skatt for 212: (pr ) Restanser eldre år Inntektsàr i Sum restanse Herav skatteart (debet) I "Restskatt - person" i j _ i g_q9 19xx, _ Kommentarer til restanser og restanscoppffllgingen for eldre år Antall krav som var foreldet pr : 6 Samlet beløp på krav som var foreldet pr : kr ,- Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste forclda krav dato t.o.m Kravene som er foreldet er avskrevet etter søknad til skatt sør. Årsrapport är/dato' Skatteoppkreveren i Søgne

8 8 3.2 Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Resultat Krav _ Restskatt person ,1 % 97, % Forskuddstrekk 213 g 99,99 % 99,9 % Forskudd for pers ,64 % 99,4 % Arbeidsgiveravgift ,89 % 99,8% lnnfordrel restskatt ,21 % 75, % At kravene til resultater ikke er fullt ut oppnådd, skyldes at vi har noen skatteytere der vi ikke finner noe til innkreving, og/ eller at det er umulig å oppnå kontakt. Vi har gjenganger som skulle få hjelp av skattehjelpen, men som «forsvant» Vurdcring av sammenheng mellom aktivitet og resultat Betalingsavtaler Konkurs 2 16 O O Utleggsforretning ) Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Fokus på skatteytere i de ulike DTI-strategiene, med tilpasset innkreving. Rask igangsetting av tiltak, også i tyngre saker I Bedre/tettere samarbeid med Skatt sør i forbindelse med varsel om konkurser. I Opplæring I Informasjon 3.3 Særnamskompetanse Å inneha denne fører til en forenkling i innfordringsarbeidet. Sakene kan behandles og avsluttes raskere. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Søgne

9 9 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 214: 22 Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller 214: 21 Som utgjør: 4,9 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennom førte kontroller i 213: Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Avdekkings kontroller: 13 stk med avdekking i Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Søgne deltar i Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Innføring av Koss og gjennomføring av PLK for første gang har bidratt til at kravene ikke er helt twppiiådd Samarbeid med andre kontrollaktører Interkommunal arbeidsgiverkontroll samarbeider med andre aktører, og vi deltar ved behov. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Det blir gitt tilbakemeldinger til arbeidsgivere i forbindelse med kontroll/avstemming av lønnsog trekkoppgaver og avstemining mot innbetalt lorskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. De siste år har vi aktivt sendt ut invitasjon til aktuelle større finna og regnskapsførerc i forbindelse med informasjonsmøte i regi av "Interkommunal kontroll i Agder" og Kr. sand keinnerkontor. Det sendes ut et intomiasjtwiisbrev til alle nyregistrene firma i kommunen. Årsrapport Eir/dato Skatteoppkreveren i Søgne

10 1 Sted/dato: ø V M'w\ (~"W\ Sk ttcjppkrcvcrcns\ signatur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av Skatteoppkreveren. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Søgne

11 Årsregnskap for Søgne kommune for regnskapsåret 214 Avlagt etter kontantprinsippet. Valqt år Forriqe år Likvider Skyldiq skattekreditorene Skyldiq andre Innestående marqin Sum Arbeidsqiveravqift Udisponert resultat Personliqe skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordrinq Sum Fordelt til Folketryqden arbeid Fordelt til Folketryqden - medler Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 1 Videresendinq plasserinq mellon Sum Uspesifisert Sum totalt Hm f midt lt

12 Forklaring til årsregnskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. lnnbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. folketrygden Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 1. januar. Dersom dette er et positivt beløp. har skatteoppkreveren en fordring på skatlekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til Skatteoppkreveren senest 2. januar. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplassene innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. lnnbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssysternet.

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner K3 samarbeidet Felles økonomitjenester Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Prosjektgruppe økonomi - i samarbeid med Ole Kristian Severinsen Sessan Consult AS PB felles okonomitjenester 070208 Side

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 02.03.2015 DOK/2015/00216 skatt Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten Det vises til departementets brev av 1. desember

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer