Årsrapport for Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Alta kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune"

Transkript

1 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser... Feil! Bokmerke er ikke definert Restanser eldre år... Feil! Bokmerke er ikke definert Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak...

3 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 8,3 100 % Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap 1.0 Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 3.7 Arbeidsgiverkontroll 2.8 Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0.2 og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,1 Administrasjon 0,5 (Andel fordelt skal være 100 %) Sum Organisering Skatteoppkreveren Ekstern kontroll Fagleder + 2 konsulenter: Skatteregnskap/ Avregninger: 1 konsulent Innfordring/ Saksbehandling: Fagleder + 3 konsulenter Kontroll Oppfølging Veiledning Ajourhold regnskap Periodisk oppgjør Avregning/endringsligning Åravstemming arbeidsgivere Innfordring/realisering Lemping Gjeldsordninger Konkurser Dødsbo

4 Ressurser og kompetanse Ved utgangen av 2013 har Alta kommune innbyggere. Ved siste års avregning (2012) var det personer i ligningsmanntallet, antall aksjeselskap 956 stk. og arbeidsgivere (kontrollobjekter) 869 stk. Ressurser: Skatteområdet har i 2012 økt bemanningen med 1,8 stillinger, hvorav 1 stilling er øremerket for salg av tjenester til andre kommuner. Totalt har avdelingen 8,3 stillinger til å ivareta skatteoppkreverfunksjon. Kompetanse: Avdelingen innehar god kompetanse på de fleste områder innen skatteoppkreverfunksjon, men pga. flere nyansatte må grunnopplæringen prioriteres. Avdelingen har deltatt på de flest kurs i regi av Skatt nord, samt pengeinnfordringskurset i regi av Agder Høyskole. De ansatte blir oppfordret til å ta videreutdanning på områder som er relevant for avdelingen, der i blant regnskapsanalyse og juridisk kompetanse. 1.2 Internkontroll Avdelingen har utarbeidet følgende dokumenter for styring og kontroll: Styrende dokumentasjon: Intern organisering arbeidsfordeling Delegerte fullmakter Habilitetsrutiner Kontroll/objektplan Aktivitetsplan (årshjul) Gjennomførende dokumentasjon: Arbeidsoppgaver, Discover, Sofie rapporter og arkivering Kontant innbetalinger og identifisering av uidentifiserte Periodisk oppgjør PSA og ordinær ligning Endringsligninger/avregninger personlige (2004 og nyere år) Endringsligning/avregning upersonlige (2004 og nyere år) Endringsligning/avregning personlige (2003 og eldre år) Endringsligning/avregning upersonlige(2003 og eldre år) Ubenyttet grunnlag Merskatt for de som mottar erstatninger for tap av forsørger Fastsettelse av skattetrekk Rutiner for lønns- og trekkoppgaver LTO med feil eller manglende fødselsnummer Års avstemming arbeidsgivere - avviksbehandling Gebyr ved manglende /for seint leverte LTO - oppgaver. Rutiner for årsregnskap Innfordring: Rutine for betalingsavtaler

5 Rutine for utleggsforretning Rutine for tvangssalg Konkurs Rutine for oppfølging av arbeidsliste Prioriteringer i 2014: Rutine for forelda krav oppfølging Rutine for avskriving/ettergivelse Rutine for midlertidig unntak fra innfordring Rutine for berostille innfordring Kontrollerende dokumentasjon: Følgende rutiner er utarbeidet: Mnd. innfordrings statistikk alle skatteområder DTI innfordring/oppfølging Mnd. restanse/tiltaksrapporter Mnd. skatteinngang totalt kommuneandel Mnd. antall saksaktiviteter på spesielle områder Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåretfeil! Ugyldig kobling. Netto skatteinngang i år 2013 er på mill. kroner, mot mill. kroner i 2012, en økning på mill. kroner, eller 5,6 %. I forhold til skattekreditorene har følgende fått økt inntekter: Folketrygden: økning på 27,0 mill.kroner Staten: økning på 19,0 mill.kroner Fylkeskommune: økning på 3,6 mill.kroner Kommunen: økning på 19,4 mill.kroner Kommentar til innbetalt skatt på de ulike skatteartene: Arbeidsgiveravgift: Viser en nedgang i 2013 ifht på 0,96 mill. kroner, eller 18,6 % Personlige skatteytere Viser en økning for inntektsåret 2013 ifht på 57,0 mill. kroner, eller 8,2 %. Selskapsskatt Viser en økning i 2013 ifht på 10,9 mill. kroner, eller 23,1 % Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret: Alta kommunens andel av skatteinntektene 2012 og 2013 Art Tot. innbet. pr. mnd Akk. innbet Totalt innbet. Pr. mnd Akk. Innbet Endr til 2013 Endr. i % Tot. budsjett pr. mnd Januar ,1 % Februar ,2 % Mars ,5 % April ,3 % Mai ,8 %

6 Juni ,6 % halvår ,6 % Juli ,1 % August ,0 % September ,8 % Oktober ,9 % November ,5 % Desember ,1 % halvår Totalt ,1 % Kommunens andel av skatteinngangen i 2013 viser en økning på 19,4 mill.kroner ifht. 2012, eller 5,1 %. I forhold til budsjettert skatteinngang er det et negativt avvik på mill.kroner Skatteutvalg Innkommet 2 søknader, 1 er ikke behandlet. 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Alta kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det har vært 1 stedlig kontroll i 2013 hvor internkontrollen ved skatteoppkreverkontoret og skatteregnskapet ble kontrollert. Det ble ikke gitt pålegg, men følgende anbefalinger: Dokumentasjon av kassatelling Sperring av saksbehandlers tilgang til egen eller nærståendes reskontro. Anbefalingene er etterkommet. Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2012 Beskrivelse Beløp Innestående margin for inntektsåret 2012 pr For lite avsatt margin for inntektsåret Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 12 %. Gyldig fra:

7 Margin for inntektsåret 2013: Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr : kr ,- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12 %. Gyldig fra: Kommentarer til marginavsetningen Lignings år år: Totalt avsatt margin Bruk av avsatt margin/ Overskytende forskudd/ til gode ved avregning Positiv/negativ Marginavsetnin g Margin er negativ for ligningsåret 2012 med 8,3 mill. kroner, mot en positiv margin for ligningsåret 2011 på 1,3 mill.kroner. Hva som er årsak til den negative utviklingen i marginavsetningen er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Skatteetaten - Region nord foretok ingen kontroll av årets ligning/store tilgodebeløp, jf. melding på Sofie-portalen. Skatteavregningen de 2 siste årene, endringer: År: Utlign.skatt: % Sum forskudd: % Til gode: % Skyldig Endring , , , Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte Feil! Ugyldig kobling Kommentar til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Skatteregnskapet for 2013 er gjort opp med en netto totalrestanse på 28,419 mill. kroner mot 36,013 mill. kroner i En nedgang på 7,593 mill. kroner. I tillegg har innfordringsinntektene økt med 0,102 mill. kroner dvs. avdelingen har vært mer effektiv i innfordringsarbeidet. Avskrevet krav: Avskrevet krav utgjør for 2013 utgjør: 1, 931 mill.kroner. Kravene gjelder insolvente dødsbo, konkurs i upersonlige selskaper og foreldede krav. Ettergitte krav: Ettergitte krav utgjør for 2013 utgjør: 0, 045 mill. kroner. Kravene gjelder renter og gebyrer. Nedsettelse av pensjonspoeng: Nedsettelse av pensjonspoeng for 2013 utgjør: 0, 365 mill. kroner. Gjelder skattekrav eldre enn 3 år. Berostilte krav:

8 En liten endring de to siste årene. Gjelder 5 skattytere med krav på til sammen 0,124 mill. kroner. Berostilte beløp gjelder årene 1998 til 2002 på utvandrede personer med ukjent adresse. Kravene er foreldede og skal avskrives. Arbeidsgiveravgift: Viser en restanse på 0,055 mill.kroner, en økning på 0,049 mill. kroner. Utestående krav gjelder et firma hvor konkursløpet er startet. Forskuddstrekk: Viser en restanse på 1,152 mill. kroner, en nedgang på 0,579 mill. kroner. Av gjenstående krav utgjør 0,618 mill. kroner krav i gjeldsordninger og konkursbo. Eldste krav er fra Restskatt (selskapskatt): Viser en restanse på 0,433 mill.kroner, en nedgang på 4,501 mill. kroner. Av gjenstående krav utgjør 0,148 mill. kroner krav i konkursbo. 8 Restskatt ( personer) : Viser er restanse på 21, 865 mill.kroner, en nedgang på 1,149 mill. kroner. Av gjenstående restanser utgjør 9, 028 mill. kroner krav i personlige konkurser, krav i gjeldsordninger utgjør 2, 329 mill. kroner og krav på utvandret skatteytere med ukjent adresse utgjør 0, 679 mill. kroner Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år alle skattearter: Feil! Ugyldig kobling. For 1988 til 2011 utgjør restansene 22, 171 mill. kroner, herav restskatt med 17, 850 mill. kroner. Restskatter person: De fleste restskatterestansene for eldre år ( ) gjelder skjønnsligninger/forbruksberegninger på skattytere som vi definerer som vanskeligstilte. Det være seg rusbrukere, sosialklienter, personlige konkurser hvor man i tillegg til egen restskatt også har ansvarskrav. Som et resultat av skjønnsligninger/konkurser innvilges mange skyldnere gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Andre skatterestanser: Utgjør mill. kroner, som gjelder ansvarskrav, forskuddsskatter og krav på upersonlige skatteytere. Foreldet krav: Kontoret har gjennomgått rapporten «restanseliste forelda krav» Av foreldet krav på mill. kroner utgjør 1 enkelt krav 0,727 mill.kroner, og gjelder restskatt, person for Kravet ble i 1991 utgiftsført som uerholdelig, og glemt. 3.2 Innfordringens effektivitet

9 3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr Skattedirektoratets krav til innfordring, og avdelingens resultat sammenlignet med de største kommunene i Region Nord. Periode Resultat pr Krav pr Restskatt person Arbg.avg. Forsk. tr. Forsk. sk. Restskatt person Arbg.avg. Forsk person 2012 trekk Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Innf. innbet. innbet. innbet. Tot. innbet. Innf. innbet. innbet. innbet. Land 62,99 94,01 99,82 99,94 99,17 F.skatt person Tot. innbet. Region 73,24 94,95 99,70 99,98 99,22 75,00 94,1 99,9 100,0 99, Bodø 80,76 97,01 99,96 99,98 99,45 75,00 96,9 99,9 100,0 99, Narvik 61,10 88,34 99,68 99,93 98,94 75,00 95,4 99,9 100,0 99, Rana 61,39 93,37 99,88 99,94 99,00 75,00 94,0 99,9 100,0 99, Tromsø 74,71 95,67 99,92 99,95 99,39 75,00 95,7 99,9 100,0 99, Harstad 59,79 92,13 99,89 100,00 99,15 75,00 93,8 99,9 100,0 99, Alta 83,91 97,57 100,00 99,97 99,70 75,00 96,3 99,9 100,0 99,0 Nordland 72,38 94,76 99,58 99,94 99,24 75,00 94,10 99,90 100,00 99,00 Troms 72,17 94,74 99,88 99,99 99,19 75,00 94,10 99,90 100,00 99,00 Finnmark 78,85 96,11 98,79 99,96 99,26 75,00 94,10 99,90 100,00 99,00 Avdelingen Alta har det beste innfordringsresultatet av sammenlignbare kommuner. Av de 3 fylkene i Region nord har Finnmark samlet best innfordringsresultat Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat I 2013 har avdelingen fokus på skattedirektoraters retningslinjer og DTI- strategiene. Ingen betalingsavtaler/utsettelser eller annen saksbehandling skal iversettes før DTI løpet er gjennomført. Innstrammingen har gitt resultat, og avdelingen har det beste innfordringsresultat som noen gang er oppnådd. Aktiviteter og resultat: Utleggsforretninger: Antall utleggsforretninger de tre siste årene er økt fra 80 stk. i 2011 til 250 stk. i Konkurser: Varslet: 61 stk. etter konkurslovens Begjært: 25 stk. Åpnet: 3 stk Omtale av spesielle forhold Ingen Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Avdelingen vil i 2014 fortsatt ha fokus på retningslinjer og DTI-strategier da det viser seg at det gir resultater. I tillegg har avdelingen øremerket en stilling til tyngre innfordringssaker med fokus på eldre år. 3.3 Særnamskompetanse Skatteoppkreveren innehar særnamsmannskompetanse og avdelingen benytter kompetanse, jf. pkt antall utleggsforretninger.

10 10 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Skatteoppkreverkontoret har inngått treårige avtaler med fem andre kommuner om gjennomføring av arbeidsgiverkontroller på deres vegne. Tre avtaler løper fra 2012 til 2014 (Loppa, Måsøy og Karasjok) og to fra 2013 til 2015 (Lebesby og Berlevåg). I tillegg har vi i 2013 utført en kontroll for Hasvik og en for Gamvik. Til sammen er det gjennomført 22 kontroller for andre kommuner i Disse kontrollene inngår ikke i de etterfølgende punktene. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 2013: 43 (5,0 % av antall LTO-leverandører) Antall gjennomførte kontroller i 2013: 28 (3,2 % av antall LTO-leverandører) 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontroll Antall avdekkingskontroller: 12 Antall formalkontroller: 14 Antall undersøkelseskontroller: 2 Antall avdekkingskontroller med endringsforslag: 10 (83,3 %) Antall formal-, undersøkelses- eller oppfølgingskontroller med avdekket beløp: 6 Endring i inntektsgrunnlag (endringsforslag og egenretting): kr Endring i grunnlag arbeidsgiveravgift (endringsforslag og egenretting): kr Skattekontoret har i 2013 behandlet 6 av våre rapporter hvor det har vært endringsforslag. I disse er det fattet vedtak om inntektsøkning med til sammen kr Skattekontoret har ikke fattet vedtak som påvirker grunnlaget for arbeidsgiveravgift i noen av disse sakene fordi alle sakene gjelder kontroller i foretak som er slått konkurs/tvangsavviklet. Alle vedtakene som er fattet av skattekontoret samsvarer beløpsmessig med våre endringsforslag. Da er det sett bort fra saker hvor skattekontoret ikke har foretatt endring som følge av beløp under vesentlighetsgrensen eller fordi kontrollobjektet er slått konkurs/tvangsavviklet. Antall oversendte kontrollrapporter med endringsforslag eldre enn ett år, som ikke er behandlet av skattekontoret per : 4. Andre resultater fra arbeidsgiverkontrollene: Kontroller hvor det er funnet arbeidstakere som ikke er registrert i NAV A/a-register: Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Antall gjennomførte kontroller er lavere enn det som var planlagt fordi det er brukt mer tid enn forventet på kontroller for andre kommuner, til sammen 22 kontroller. Dette har i det alt

11 vesentlige vært tidkrevende og faglig sett utfordrende kontroller. To av kontrollene var ikke inne i de opprinnelige planene, noe som har gått på bekostning av kontrollaktiviteten i egen kommune. I tillegg ble det brukt tid til å bistå noen kommuner i utvelgelse av kontrollobjekter, samt inngåelse av avtale om salg av tjenester til Kautokeino kommune for I tillegg har vår nytilsatte fagleder brukt mye tid på å utarbeide rutiner, oppfølgingsverktøy, maler og informasjonsmateriell, samt kvalitetssikring av de andres arbeid, alt med sikte på å heve kvaliteten på det arbeid som gjøres og for å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette antas å få virkning for kontorets framtidige produksjon. 4.5 Samarbeidet med andre kontrollaktører I 2013 er det gjennomført 2 kontroller på vegne av skatteetaten som gjelder prosjekt Random Audit. Vi har gjort avtale om å gjennomføre til sammen 9 kontroller, men av årsaker som er nevnt under punkt 4.4 rakk vi ikke å fullføre alle innen årsskiftet. De resterende 7 kontrollene vil bli fullført i løpet av første kvartal Skatteoppkreveren har bestilt flere ulike rapporter fra Skatt nord for bruk i forbindelse med valg av kontrollobjekter. Listene har vært svært nyttige, men det er ikke mottatt og heller ikke bedt om ytterligere bistand i utvelgelsen. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Skatteoppkreveren har deltatt på to informasjonsmøter med nyetablerte næringsdrivende i samarbeid med skattekontoret v/ avdeling for veiledning og forebygging. Vi har rutiner for utsendelse av informasjon til alle nyetablerte foretak, dette gjøres en gang hver måned basert på siste måneds nyregistreringer i Enhetsregisteret. Informasjonen som sendes ut er oppdatert i 2013, og består nå av en informasjonsfolder og et svarskjema som skal returneres oss med opplysninger om forventede lønnsutbetalinger, regnskapsfører og eventuell skattetrekkskonto. I og med at det gikk en del tid til å fornye informasjonsmateriellet ble det i en periode ikke sendt ut informasjon. Av 144 nye foretak i 2013 har 106 fått informasjon fra skatteoppkreveren Kommunal innfordring/eiendomsskatt

12 5.1 Eiendomsskatt Eiendomsskattekontorets funksjoner utføres av en person i 50 % stilling. Denne personen har vært langtidssyk, og avdelingen har vært nødt til å rokkere på andre ressurser for å ivareta eiendomsskattesakene Sakkyndig takstnemnd Det er i 2013 avholdt 3 møter i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig har takstnemnd har befart 135 eiendommer Det har vært behandlet 13 saker. Det er innhentet ekstern taksering på 1 fritidseiendom Det er innhentet ekstern taksering på 2 næringseiendommer I 2013 kom det inn bare 5 klager, og alle ble behandlet Sakkyndig ankenemnd Sakkyndig ankenemnd har ikke hatt møte i Dette viser at det er ro rundt eiendomsskattemodellen som Alta kommune arbeider etter Utskrevet eiendomsskatt I 2013 ble det utskrevet eiendomsskatt på til sammen kr ,-. Dette er fordelt på verk og bruk med kr ,- og annen fast eiendom med kr ,-. Dette gir en samlet økning på kr ,- fra året før Kurs og andre møter 4 dager er benyttet til kursing i Esa og KomTek programmer som benyttes av eiendomsskattekontoret. Ansatte på eiendomsskattekontoret har deltatt på 2 dagers kurs om eiendomsskatt i regi av KS, landsmøtet i LVK, eiendomsskatteseminar i LVK, samt 2 dagers kurs i KomTek. Nemndmedlem skulle også delta i kurset i regi av KS, men måtte melde sykdomsforfall Kommunal innfordring: Elektronisk Fakturering: Stadig mer av faktureringen forgår elektronisk, noe som medfører en restanseøkning i Ekko innfordringssystemet. I 2013 hadde avdelingen 1,8 stillinger til å ivareta denne fordringsmassen Endring/økning elektronisk fakturering: Endring I 2013 er det fakturert for kr 243,7 mill kroner. Det er en økning på 32 mill kroner ifht Økningen skyldes først og fremst refusjonskrav med en økning på 14 mill. kroner. Avd. for Plan- og Utvikling (opdg. 400) har en økning på 10,3 mill. kroner. Her utgjør ei faktura 6 mill. kroner og gjelder frikjøp av parkering. Kommunale avgifter har en samlet økning på 3 mill. kroner inkl. eiendomsskatt.

13 Utestående fordringer: Endring Utestående fordringer pr er på 26 mill. kroner. Dette er både forfalte og ikke forfalte krav. Forfalte krav er på 11,7 mill. Dette er en nedgang på 1 mill fra i fjor. Sted/dato: Alta, Skatteoppkreverens signatur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren.