1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i"

Transkript

1 1 Årsmelding 2012

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring og r...9 Arbeidsgiverkontroll...19 Kommunale krav...21

3 3 Innledning Årsmeldingen fra Kemneren i Drammmensregionen presenterer hovedtall og resultater for 2011 innfor skattebetaling, innfordring, arbeidsgiverkontroll og kommunale fordringer. Den følger også som redegjørelse til skatteregnskapet Årsmeldingen inneholder også en redegjørelse for kontorets styrende organer og organisering. Revisjonskontroll av skatteregnskapet for 2012 er gjennomført av Regional kontrollenhet, som er lokalisert i Skien. Revisjonsrapporten er oversendt kommunene. Organisering og ressurser Organisering Kemneren i Drammensregionen organisasjonskart pr Kemner Stab og støtte Innkrevingsavdeling Kontrollavdeling Kommunale krav

4 4 Styrende organer Kemneren i Drammensregionen er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Et samarbeid mellom Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande kommune. Kontorets øverste organ er styret. Medlemmer av styret er rådmennene i de respektive kommuner, eller deres representanter. Styret møtes normalt 4 ganger per år. Daglig leder har møteplikt til styremøtene. Styret er kontorets øverste administrative organ. Kontoret er faglig sett underlagt Skattedirektoratet og Skatt sør for skattekrav. Organisering av kontoret Kontoret er organisert i tre fagavdelinger; innfordring, arbeidsgiverkontroll og kommunale krav. Hver avdeling ledes av avdelingsleder. Stab og støtte er direkte underlagt kemner, og utfører felles administrative tjenester samt føring av skatteregnskapet. Avdelingene er i all hovedsak organisert etter prinsippet om fullført saksbehandling, med enkelte unntak for tyngre saker med behov for juridisk kompetanse. Kontoret har to jurister i innkrevingsavdelingen, i tillegg til kemner. Ressurser Ressursfordeling skatt Årsverk %-andel fordelt årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 27,7 til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 100 % Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap 3,0 11,0 % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 13,3 48,0 % Arbeidsgiverkontroll 7,6 27,4 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,5 og regnskapsførere/revisorer 1,8 % Skatteutvalg 0,3 1,0 % Administrasjon/ekspedisjon 3,0 10,8 % (Andel fordelt skal være 100 %) 27,7 100 % I tillegg har kontoret 5 årsverk til innkreving av kommunale krav for kommunene. Ved utgangen av 2012 er kontoret tilfredsstillende bemannet med tilfredsstillende kompetanse. Det er ansatt to jurister som har sitt daglige virke i innkrevingsavdelingen, men som også jobber på tvers mellom avdelingene når det er behov for det. Internkontroll Kontoret har rutinebeskrivelser på alle fagområder. Avdelingslederne, og fagansvarlig skatteregnskap, er ansvarlig for oppdatering av rutiner, og rapporterer til kemner hvert kvartal.

5 Kemnerkontoret har i 2012 investert i nytt innfordringssystem for kommunale krav og regner med på sikt å effektivisere innfordringen for disse kravene. Avdelingen for kommunale krav arbeider med innkrevingsrutiner i kommunenes virksomheter og foretak etter at innfordringssystemet Procasso ble innført. Miljøsertifisering Kemneren i Drammensregionen ble miljøsertifisert i 2011 og det jobbes aktivt med å øke fokus på miljøvennlig drift, blant annet ved kildesortering og redusert energibruk. 5 Medarbeidere Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten Resultatene fra undersøkelsen viser at de ansatte som trives meget godt på jobben, både faglig og sosialt. For første gang ble undersøkelsen gjennomført med målinger pr. avdeling. Alle spørsmål relatert til nærmeste leder var denne gang rettet mot avdelingsledere, for å få bedre grunnlag for aktuelle tiltak i den enkelte avdeling. Resultatene av undersøkelsen er gjennomgått i ledermøter, avdelingsmøter og HMS-møte. Det er gjennomført felles arrangementer for de ansatte, blant annet en todagers kemnerkonferanse hvor hovedtemaet var motivasjon og kundebegeistring. Alle ansatte har fått tilbud om utviklingssamtale med sin nærmeste leder i løpet av året. Det avholdes månedlige HMS-møter med verneombud og plasstillitsvalgt. Referat fra møtene sendes alle ansatte. På aprilmøtet inviteres en representant fra hver avdeling til et utvidet HMSmøte. Det har vært avholdt engelskkurs m/vekt på fagterminologi for alle ansatte. Brukerne Det har i samråd med styret ikke blitt gjennomført brukerundersøkelse i Det har i 2012 vært gjennomført et kommunikasjonsprosjekt ved kemnerkontoret. Vi har hatt egne prosjektgrupper for telefon, e-post og alle våre brev er blitt gjennomgått. Språket i brevene er endret slik at de skal være lettere forståelige og at hovedbudskapet kommer først. telefonsamtaler er økende, foruten de telefoner som kommer direkte til saksbehandler kom det inn samtaler til ringesløyfa. Som kjent ble Kemnerens kasse i rådhuset nedlagt for en tid tilbake. Kemneren tar nå bare i mot innbetaling av skatt. innbetalinger har blitt drastisk redusert.

6 6 Skatteinngangen til kommunene Total skatte- og avgiftsinngang Kommune Total inngang Total inngang Total inngang Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Totalt: Kommunens andel av skatteinngangen Kommunens andel 2011 Andel i % 2011 Kommunens andel 2012 Andel i % 2012 Drammen , ,48 Røyken , ,22 Hurum , ,12 Svelvik , ,59 Sande , ,71 Totalt: Den totale skatteinngangen i våre deltakerkommuner er generelt økende. Som følge av endringer i skattøre og fordeling mellom skattekreditorene fra har deltakerkommunene prosentendringer som vist nedenfor: Drammen kommune + 0,06 % Røyken kommune +0,00 % Hurum kommune +0,32 % Svelvik kommune -0,19 % Sande kommune +0,36 %

7 7 Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Kemneren i Drammensregionen bekrefter at skatteregnskapet for 2012 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. I forbindelse med Skatt sør sin kontroll av skatteregnskapet høsten 2012 ble det gitt pålegg, alle pålegg er etterkommet og tilbakemelding er gitt. Årsregnskapene for 2012 følger som vedlegg til årsmeldingen og er signert av skatteoppkreveren. Årsregnskapet for 2012 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. Marginoppgjøret Marginoppgjøret for Drammen Innestående margin for inntektsåret 2011, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2012, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra: Marginoppgjøret for Røyken Innestående margin for inntektsåret 2011, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2012, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra:

8 8 Marginoppgjøret for Hurum Innestående margin for inntektsåret 2011, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2012, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginoppgjøret for Svelvik Innestående margin for inntektsåret 2011, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2012, pr % Gjeldende prosentsats marginavsetning: Gyldig fra: Marginoppgjøret for Sande Innestående margin for inntektsåret 2011, pr For lite avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2012, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Kommentarer til marginavsetningen Som tabellene viser ovenfor under punkt har alle kommuner avsatt for mye margin, med unntak av Sande kommune. Marginprosenten ble her endret fra 8 % til 10 % i 2011, og denne økningen har dermed ikke fått full utteling enda.

9 9 Skatteinnfordring og r Restanseutviklingen Totale r og berostilte krav kommune 0602 DRAMMEN Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0602 Drammen Personlig skattytere Til dels store endringer på restskattekravene fra For 2009 og 2010 har kravene økt med 26 millioner i løpet av En person har fått endringer eldre år med 10 millioner. Det er forsatt for stor andel skjønnsligninger, men trenden er synkende. Forskuddsskatten har en stadig økende innbetalingsprosent. Næringsdrivende: Restanse trekk/avgift øker noe, men ikke i samme takt som årets. Det jobbes aktivt med å få ned gamle r.

10 10 Avskrivinger: Det er avskrevet til sammen kr 24 millioner. Det er 15,5 mill mindre enn i fjor. Til sammen 857 r, fordelt på 70 s/y og 48 firmaer Ettergitt: Det er ettergitt til sammen 1,6 millioner, 60 r, fordelt på 16 s/y og 1 firma. Totale r og berostilte krav kommune 0627 RØYKEN Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0627 Røyken Personlige skattytere Restansene på restskatt person forsetter å synke. Innbetaling av forskuddsskatt person forsetter å øke prosentvis. Næringsdrivende: Restansen på trekk/avgift øker. Her det særlig noen få NUF er som henger mye etter og som vi har vanskeligheter med å få begjært konkurs. Avskriving: Det er avskrevet kr 2 millioner. Til sammen 55 r, fordelt på 10 s/y og 13 firmaer Ettergitt:

11 Det er ettergitt kr Til sammen 7 r, fordelt på s/y. 11 Totale r og berostilte krav kommune 0628 HURUM Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0628 Hurum kommune Personlig skattytere: Stor andel skjønnsligninger, over 8 % for 2010 og 13 % i Ekstra resurser ble satt inn august 2012 i et forsøk på å få ned andelen. Næringsdrivende: Restansene på trekk/avgift har en fin trend. Begge ne minsker. Avskriving: Det er avskrevet kr 2 millioner. Til sammen 55 r fordelt på 5 s/y og 8 firmaer. Ettergitt: Det er ettergitt kr Til sammen 7 r fordelt på 3 skattytere.

12 12 Totale r og berostilte krav kommune 0711 Svelvik kommune Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0711 Svelvik kommune Personlig skattytere: Restansen på forskuddsskatt har økt og det må settes inn ekstra tiltak ved forfall 1.termin 2013, Mens n på restskatt går ned også i år. Næringsdrivende: Trekk/avgift øker med svært små beløp, og forskuddsskatt bedrifter er faktisk i 0. Avskrivinger: Der er avskrevet kr Til sammen 85 r fordelt på 5 bedrifter og 15 s/y. Ettergitt: Det er ettergitt kr Til sammen 10 r fordelt på 1 bedrift og 1 s/y.

13 13 Totale r og berostilte krav kommune 0713 Sande kommune Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Økning (+) Reduksjon (-) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0713 Sande kommune Personlig skattytere: Restansen på restskatt har sunket med 8,85 %. Lav andel med skjønnsligning for Forskuddsskattn har også sunket. Næringsdrivende: Noe øking av n på trekk/avgift, men innbetalingsprosenten ligger, med små endringer, som i fjor. Avskrivinger: Det er avskrevet kr 4 millioner. Til sammen 108 r, fordelt på 35 s/y og 5 firmaer. Ettergitt: Det ettergitt kr Til sammen 13 r fordelt på 2 s/y.

14 14 Restanser eldre år 0602 Drammen kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person XX Kommentarer til r og oppfølgingen for eldre år Kommentarer til r for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. Drammen har til dels mange restskatter som er foreldet. Dette gjelder utenlandske arbeidere som har fått restskatt og siden reist tilbake til sitt hjemland. Adresser er forsøkt hentet inn og s/y purret, men på grunn av beløpets størrelse er det ikke mulig å be om bistand til innkreving. En restskatt er under lempningsbehandling dato er der rettet. Et rentebeløp er berammet. Disse to sakene er tatt ut av summeringen. Noen store beløp på forskuddstrekk står også som foreldet. Dette er saker som er anmeldt til politiet og hvor dom forsatt avventes. Andre bedrifter er forsatt under konkursbehandling. krav som var foreldet pr : 37 krav er foreldet Samlet beløp på krav som var foreldet pr : kr (kr 5064 og ikke tatt med, da de ikke er foreldet.) Restanser eldre år 0627 Røyken kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person XX Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. Foreldede skatter gjelder bare utenlandske arbeidstakere som har returnert til sitt hjemland. Adresser er forsøkt hentet inn og s/y purret, men på grunn av beløpets størrelse er det ikke mulig å be om bistand til innkreving. Andre har vi ikke fått ny adresse på. De bedriftene som finnes på lista ( kr ) er under konkursbehandling.

15 krav som var foreldet pr : 20 krav er foreldet Samlet beløp på krav som var foreldet pr : Kr Restanser eldre år 0628 Hurum kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person XX Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. Det er få krav, men en av s/y har store r. Her er det sendt bistand til Skatt vest i Ingen tilbakemelding. To av rentekravene (kr 128 og 91) har ingen trekkilde, men for små til å gå videre i innfordringen med utlegg. krav som var foreldet pr : 6 krav er foreldet Samlet beløp på krav som var foreldet pr : Kr Restanser eldre år 0711 Svelvik kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person XX Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , Rapporten gjennomgås hver fjerde måned med forfall 6 måneder fram i tid. Det er to personer på lista, begge har utvandret til USA. Vi har ingen bistandsavtale. Den første personen utvandret i 2007, men har siden blitt skjønnslignet i 4 år. krav som var foreldet pr : 8 krav er foreldet Samlet beløp på krav som var foreldet pr : kr Restanser eldre år 0713 Sande kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person XX

16 16 Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. Noen av kravene på lista er ikke foreldet, det er fastsatt arbeidsgiveravgift i november De er ikke tatt med i summeringen.(dato er endret). Ellers er det konkursbo og utenlandske s/y med for liten skatt til innfordring i hjemlandet som alle er purret, ett dødsbo hvor fordringen er meldt. Reell foreldelse er et gebyr og et rentebeløp. krav som var foreldet pr : 18 krav er foreldet Samlet beløp på krav som var foreldet pr : Kr Oppfølging eldre r alle kommuner Gamle r med intet til utlegg blir pantet på ny. Det kjøres maskinell dekningskontroll to ganger pr år for å sjekke arbeidsgivere. Utleggsforretninger med utlegg vurderes fortløpende, og dersom salg er uaktuelt legges de fram i tid -6 måneder, for en ny sjekk. Kontoret berostiller ikke lenger r. Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Kontorets resultatkrav pr : Kommuner Restskatt personlige i % Herav innfordret i % Forskuddsskatt i % Forskudds- trekk i % Arbeidsgiver-avgift i % Drammen 92, ,9 99,9 99,7 Røyken 92, ,7 99,9 98,7 Hurum 91, ,5 99,9 99,7 Svelvik 92, ,5 99,9 99,7 Sande 91, ,5 99,9 99,7 Kontorets resultat pr : Kommuner Restskatt personlige i % Herav innfordret i % Forskuddsskatt i % Forskudds- trekk i % Arbeidsgiver-avgift i % Drammen 88,59 55,65 98,61 99,89 99,74 Røyken 91,62 63,59 98,21 99,83 99,28 Hurum 87,07 60,83 98,00 99,90 99,80 Svelvik 94,01 75,70 96,71 99,96 99,86 Sande 92,81 74,31 98,18 99,83 99,59

17 Vurdering av kontorets resultater pr Drammen: Store endringer i restskatt 2010 siste år. Kravene er økt med 15 millioner siden april To av restskattene (ca 5 mill) er under klagebehandling. Innbetaling forskuddsskatt forsetter å øke, sakte, men vi nærmer oss målet. For trekk og avgift er det bare små justeringer. Røyken:. Ca 1 % under kravet til betalt restskatt. Forskuddsskatten forsetter å øke i innbetaling, og er 0,3 over fjorårets. Trekk og avgift har over 50 % andel av n under konkursbehandling. Hurum: Har en stor andel skjønnsligninger, 8,36 %. Der er en økning av ne fra januar 2012 til desember på ca 3 mill, noe som utgjør en økning på over 9 % på utlignet skatt.. Forskuddsskatten tilbake med 0,3 %. Trekk og avgift har nådd sine mål. Svelvik: Målene er nådd både når det gjelder restskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift En liten tilbakegang på forskuddsskatten. Her har det ikke vært noen store endringer i restskatten i løpet av Sande: Restskatten nådde sine mål, en stor fremgang fra fjoråret. Heller ikke i Sande har det vært store endringer i løpet av året. Forskuddsskatten er ikke helt i mål. En stor andel av n på trekk og avgift er under konkursbehandling.. Omtale av spesielle forhold Kravene/målene var satt relativt høyt med tanke på forutgående år. Det er vår erfaring at et målbevisst arbeid for å få ned ne går sakte. Vi ser også at de kommunene som får store endringer etter ordinær avregning sliter med å få dette innbetalt. Kemneren i Drammensregionen har også hatt et år med til dels stort langtidssykefravær, det har vært 2 saksbehandlere syke gjennom hele året i innfordringsavdelingen. 17 Innfordringsaktiviteter Rapporter på utførte aktiviteter skiller ikke lenger mellom kommunen, alt ligger med kommune 0602 Drammen, derfor vil det for tabellene kun finnes tall for 0602 fra og med Konkursbegjæringer fra kemneren / stadfestede konkursåpninger i Tingretten Konkursbegjæringer Stadfestede Konkursbegjæringer Stadfestede Konkurs- konkursåpninger konkursbegjæringer åpninger Stadfestede konkursåpninger Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande

18 Tvangsdekning (antall) Varsel Begjæring Besluttet Varsel Begjæring Besluttet Varsel Begjæring Res.av tv.salg Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Gjeldsordninger (antall) Forslag Vedtatt Forslag Vedtatt Forslag Vedtatt Drammen Røyken 5 17 Hurum 0 1 Svelvik 2 10 Sande 2 7 Skatteutvalget Behandlet Ettergitt Behandlet Ettergitt Behandlet Kroner Kroner Ettergitt Kroner Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Andre innfordringsaktiviteter (antall) Utleggsforretninger Betalingsavtaler * Skatteattester (utsendte) Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret vil forsette det lokale samarbeidet med skatt sør for å få ned antall skjønnsligninger. Vi vil også videreføre oppsøk etter forfall 1. termin forskuddsskatt, da særlig i enkelte kommuner hvor vi ser at innbetalingen på denne skattearten henger etter. Vi vil forsette å sende ansatte til Agderkursene da vi har hatt stor utskifting av saksbehandlerne på innkreving de senere år. Telefoninkasso er et godt virkemiddel ved tidlige utlegg, men ved to utlegg (juni og juli) som har samme forfall, blir mengden så stor at det ikke er mulig å rekke gjennom på fastsatt tid.

19 19 Særnamskompetanse Kemneren i Drammensregionen foretar selv alle sine utleggsforretninger, både som kontorforretninger og ute på skattyters bopel. I alt utlegg. Vi har behandlet 21 bistandsanmodninger fra utlandet og sendt 13 bistandsanmodninger til utlandet. Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kemnerens kontrollavdeling gjennomfører kontroller i Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. Vi var i 2012 organisert med seks regnskapskontrollører og en avdelingsleder, som sto for utplukk, gjennomføring og etterarbeide av kontrollene. Planlagte og gjennomførte kontroller planlagte kontroller for 2012: 213 Som utgjør 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunene. gjennomførte kontroller i 2012: 199 Som utgjør 4,7 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunene. gjennomførte kontroller i 2011: 217 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen pr Arbeidsgiverkontrollen oppnådde følgende resultater for 2012: kontrollerte arb.givere kontrollerte LTO arb.givere i kommunen innsendte LTO kontrollerte arb.givere i % kontrollerte LTO i % Drammen ,1 1,0 Røyken ,0 3,9 Hurum ,2 1,0 Svelvik ,0 1,1 Sande ,4 6,8 Totalt ,7 1,3

20 Arbeidsgiverkontrollen oppnådde følgende resultater for 2011: kontrollerte arb.givere kontrollerte LTO 20 arb.givere i kommunen innsendte LTO kontrollerte arb.givere i % kontrollerte LTO i % Drammen ,2 0,7 Røyken ,5 9,3 Hurum ,5 1,7 Svelvik ,7 0,6 Sande ,0 0,5 Totalt ,2 1,1 kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere Nedenfor følger en oversikt over antall kontroller og avdekkede beløp i 2012 sett i forhold til tilsvarende tall for kontrollerte Avdekket grunnlag Avdekket skattepliktig lønn arbeidsgivere arbeidsgiveravgift Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Totalt Ved formalkontrollene har vi samlet avdekket 52 arbeidstakere som ikke var innmeldt i NAV- A/A-registeret. Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Vi manglet noen rapporter på å nå målsettingen for 2012 og gjennomførte kontroller hos 4,7 % av alle arbeidsgivere i våre 5 kommuner. Det har sin bakgrunn i at tre kontrollører sluttet høsten 2012 og det ble drevet opplæring av nyansatte. Alle stillingene er nå besatt. Vi har hatt en god fordeling mellom avdekkingskontroller og formalkontroller, og avdekket til dels store beløp i mange av avdekkingskontrollene. Totalt har vi avdekket beløp i 68 av 143 avdekkingskontroller. Samarbeid med andre kontrollaktører Fellesaksjoner Vi har vært involvert i en fellesaksjon med Skatt sør i restaurantbransjen i Hallingdal og har i tillegg hatt fellesaksjoner med skatteoppkreverne i Buskerud i restaurantbransjen i Eiker og på Ringerike..

21 21 Samarbeidskontroller Vi har foretatt 14 Random-Auditkontroller i et samarbeidsprosjekt med Skatt sør. Saker oversendt Skatt sør Rapporter etter alle stedlige arbeidsgiverkontroller oversendes rutinemessig til Skatt sør. Dette gjelder både rapporter uten avdekking, rapporter hvor avdekkede beløp rettes med egenretting og rapporter med forslag om endring i avgiftsgrunnlag på virksomhetene og endring i inntekt på arbeidstakere i virksomhetene.. Kommunale fordringer Kemneren i Drammensregionen innfordrer kommunale krav etter avtale med deltakerkommunene. Ved utgangen av 2012 har vi følgende avtaler med deltakerkommunene: Drammen kommune: alle krav (inkl. KF, AS osv.) Røyken kommune: alle krav Hurum kommune: kommunale eiendomsavgifter Svelvik kommune: kommunale eiendomsavgifter Sande kommune: kommunale eiendomsavgifter Kemneren i Drammensregionen overtar alle krav fra forfall og har ansvaret for betalingskontroll og innfordring. Hva gjelder parkeringsbøter, har vi foreløpig bare avtale om tvangsinnfordring. Vi vil stille oss åpne for å utvide avtalene med deltakerkommunene etter hvert, dersom deres behov for bistand og kompetanse til innkreving av andre krav melder seg. I tillegg til kontakt med alle virksomheter og kommunale foretak i enkeltsaker, arbeides det kontinuerlig med informasjonsflyt, kompetanseutvikling og funksjonelle rutiner med de involverte virksomhetene. I tillegg er nært og godt samarbeid med økonomiavdelingene i kommunene en forutsetning for effektiv innfordring. Det arbeides aktivt med rapportering og kontroll av fordringsmassen for å oppnå økonomiske og rutinemessige gevinster for kommunene. Kontoret har i 2012 innført nytt innfordringssystem, Procasso. Det har medgått mye tid til å tilpasse systemet, til å overføre filer fra regnskapssystemene. Det er forsatt enkelte barnesykdommer, men dette løses underveis sammen med D ikt og leverandøren.

22 22 Drammen kommune Resultatutvikling kommunale fordringer (Basisorganisasjonen) Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Barnehager Skolefritidsordning Omsorgstjenester Kultur Teknisk Administrasjon Helse/sosial Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Barnehager Skolefritidsordning Omsorgstjenester Kultur Teknisk Administrasjon Helse og sosial Sum Restanser i % av utfakturert beløp 0,5 0,5 0,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 0,7 0,6

23 Sammenfatning av basisorganisasjonen, kommunale foretak, samt overførte krav fra IKS. Fakturert beløp i mill. kroner og antall per Beløp Beløp Beløp Fakturert Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Beløp Beløp Beløp Restanser Resultatutvikling basisorganisasjon, kommunale foretak, samt overførte krav fra IKS Restanser i % av utfakturert beløp 0,5 0,5 0,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 2,7 1,7 0,5 I tillegg innfordrer kemneren sosiallån og inkassokrav for Drammen Drift KF og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. Kommentarer til situasjonen En samlet vurdering viser at ne er jevnt lave og under kontroll. Røyken kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Teknisk Helse / Omsorg Barnehage / SFO Kultur / Service Eiendomsforvaltn Brann / Redning Adm../ Økonomi Overført RfD Sum

24 24 Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Teknisk Helse/Omsorg Barnehage / SFO Kultur / Service Eiendomsforvaltn Brann / Redning Adm. / Økonomi Overført RfD Sum Restanser i % av utfakturert beløp 1,8 1,5 1,0 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,9 0,7 0,7 Kemneren i Drammensregionen overtok innfordring av alle kommunale krav i Røyken kommune fra 1. september Restansene er under kontroll. Svelvik kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Eiendomsskatt Overført Brannvesen Sum

25 25 Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Eiendomsskatt Overført Brannvesen Sum Restanser i % av utfakturert beløp 2,3 1,5 1,7 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,8 0,8 0,8 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2010 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Svelvik kommune. Restansene er under kontroll. Sande kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Overført Brannvesen 23 Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Overført Brannvesen Sum

26 26 Restanser i % av utfakturert beløp 2,4 2,4 1,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 1,5 1,3 1,2 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2010 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Sande kommune. Restansene er under kontroll. Hurum kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Overført RfD inkl. i tall komm.avg. Beløp Beløp Beløp Sum Restanser i % av utfakturert beløp 1,7 2,0 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 0,7 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2011 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Hurum kommune. Restansene er under kontroll.

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 1 Tidspunkt: 11.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Vedlegg 2 KEMNEREN. Årsmelding 2006. Redegjørelse til skatteregnskapet. "Skatt og innfordring på ramme alvor"

Vedlegg 2 KEMNEREN. Årsmelding 2006. Redegjørelse til skatteregnskapet. Skatt og innfordring på ramme alvor Vedlegg 2 KEMNEREN Årsmelding 2006 Redegjørelse til skatteregnskapet "Skatt og innfordring på ramme alvor" Innledning Årsmeldingen presenterer, i likhet med tidligere år, hovedtall og resultater for 2006

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 12.05.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Tidspunkt: 08.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F. Pettersen, telefon 41471166, e-post akfp@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Tidspunkt: 11.05.2016 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innst. S. nr. 103 ( )

Innst. S. nr. 103 ( ) Innst. S. nr. 103 (2000-2001) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter Dokument nr. 3:12 (1999-2000) Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015

KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 FORSLAG OM OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 2

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 12/35 Møtedato/tid: 27.4.212, kl. 11: NB! Merk tidspunkt Møtested: Beskjed kommer senere Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 31. mars 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2 etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen Årsrapport 2014 Eivind Senneset 2014 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2014... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 VERNE-

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen Årsrapport 2013 Elisabeth Flasnes 2009 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2013... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2012... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 VERNE-

Detaljer