Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved å ringa til Elin Molven Wilhelmsen tlf / eller til Hogne Haktorson, tlf / , Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Det er planlagt at Elin Molven Wilhelmsen møter frå sekretariatet, på dette møtet. Dagsorden: Kurs i Samfunnsansvar og antikorrupsjon Kontrollutvalsmøte Johan Inge Særsten kontrollutvalsleiar Hogne Haktorson kontrollsjef Elin Molven Wilhelmsen spesialrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet Ordførar Revisor Rådmann Side1

2 Side2 Side 2/2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 9/15 PS 10/15 PS 11/15 PS 12/15 PS 13/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll frå forrige møte Stord Vatn og avlaup orienterer - Retningslinjer og rutinar i høve tilsetjingsprosess Rådmannen orienterer - Kommunen sine rutinar i høve byggesaker og omregulering i Stord kommune Kontrollrapport 2014 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune PS 14/15 Barnevernstenesta i Stord kommune - Godkjenning av prosjektplan PS 15/15 PS 16/15 RS 10/15 RS 11/15 RS 12/15 Politisk organisering i Stord kommune - Val av nytt kontrollutval hausten 2015 Referatsaker Fylkesmannen avsluttar tilsyn med barnevernstenesta Oversikt over gjennomførte tilsyn 2014 i Stord kommune KST PS 02/15 Organisering av dei tekniske tenestene i Stord kommune RS 13/15 KST PS 07/15 Politisk reglement og retningsliner - Revidering 2014/ / / / / / / / /304 RS 14/15 Budsjettbrev 2015 frå Fylkesmannen 2014/294 RS 15/15 Orientering om strategisk næringsplan i BRB 2014/188 RS 16/15 FKT konferansen /395 PS 17/15 PS 18/15 Gjennomgang av møteprotokollar - Stord kommune Eventuelt 2014/296 Side3

4 PS9/15Godkjenningavinnkallingogsakliste PS10/15Godkjenningavprotokollfråforrigemøte Side4

5 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 219 Arkivnr: 2014/ Sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Stord kommune 11/ Stord Vatn og avlaup orienterer - Retningslinjer og rutinar i høve tilsetjingsprosess Samandrag I kontrollutvalet sitt møte den i PS 51/14 vart såleis protokollert: Saksprotokoll i kontrollutvalet i Stord kommune Handsaming i møtet: Kontrollutvalet tok opp at dei til neste møte vil be om ei orientering vedr. prosess med tilsetjing av ny dagleg leiar i Stord vatn og avløp. Ein ønskjer informasjon om korleis retningslinjer for slike tilsetjingar er, og om desse er følgd i denne tilsetjingsprosessen. Kontrollutvalet ber om at rådmann, eller den han peikar ut kjem og informerer til kontrollutvalet. Førespurnad om orientering i saka skal og sendast til styret i Stord vatn og avløp. Vedtak om dette var samrøystes. Vedtak: Til neste møte ber kontrollutvalet om ei orientering vedr. prosess med tilsetjing av ny dagleg leiar i Stord vatn og avløp. På bakgrunn av dette er det gjort avtale med rådmannen og nestleiar i styret i SVA KF om å koma å orientera i saka i kontrollutvalet sitt møte den Forslag til vedtak Saka er lagt fram utan forslag til vedtak. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side5

6 Side 2/2 Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Wilhelmsen spesialrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Side6

7 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 219 Arkivnr: 2014/ Sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Stord kommune 12/ Rådmannen orienterer - Kommunen sine rutinar i høve byggesaker og omregulering i Stord kommune Samandrag I kontrollutvalet sitt møte den PS 08/15 kulepunkt 1. vart såleis protokollert: Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Stord kommune Handsaming i møtet: Kommunen sine rutinar i høve byggesaker/omregulering: Jens Arne Stautland stilte spørsmål i høve kommunen si generelle handtering og rutine i byggesaker og omregulering. Kva skal til dømes til for at private kan få «go» frå kommunen i ei byggesak eller omreguleringssak? På bakgrunn av dette skal utvalsleiar Johan Inge Særsten og medlem Jens Arne Stautland skriva eit utkast til brev, i høve saka. Utkastet vert snarast sendt til sekretariatet, som vidaresender dette til rådmannen, med kopi til ordføraren. Kontrollutvalet ber rådmannen komma i møtet den for å orientera i saka. Vedtak: Kommunen sine rutinar i høve byggesaker/omregulering: Kontrollutvalet ber rådmannen komma i møtet den for å orientera i høve kommunen sine rutinar i byggesaker og omreguleringssaker. På bakgrunn av dette er rådmannen bedt om å koma i kontrollutvalsmøte den for å orientera. Brev frå kontrollutvalet er lagt ved som vedlegg til saka. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side7

8 Side 2/2 Forslag til vedtak Saka er lagt fram utan forslag til vedtak. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Wilhelmsen spesialrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg 1 Brev til rådmannen frå kontrollutvalet - Spørsmål i høve kommunen sine rutinar i høve byggesaker/omregulering Side8

9 Stord kommune 4. mars 2015 v/rådmannen Kommunen sine rutinar i høve byggesaker/omregulering I kontrollutvalsmøte vart det avslutningsvis i møtet stilt spørsmål i høve kommunen si generelle handtering og kommunen sine rutinar i byggesaker der det vert søkt om omregulering i høve til gjeldande kommuneplan eller reguleringsplan. Spørsmålet vart reist med bakgrunn i avisomtale i Bladet Sunnhordland der det kom fram at eit relativt stort område sør for Leirvik Sentrum grensande mot Djupavik/Sponavik var kjøpt av ein utbyggjar som varslar at området er tenkt utbygt til bustadføremål. Området er i dag i strandsona regulert til hamneformål, og resten av arealet er regulert til friluftsområde. Kontrollutvalet vurderer at større endringar i strid med gjeldande kommuneplan og reguleringsplan bør avvisast. Framtidig arealbruk må avklarast gjennom neste revisjon av kommuneplanen. Plan og bygningslova slår fast i 11-5 at det skal vera ein arealdel for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Slik kontrollutvalet ser det er forvaltningsstyret eit forvaltningsorgan som skal treffa einskildvedtak ut frå kommunen sine vedtekne ( og gjeldande) planar. Med eit stadig aukande tal søknader om omregulering i høve til gjeldande planverk, vert forvaltningsstyret omgjort til eit politisk organ, noko som synest vera i motstrid med forvaltningsstyret sin instruks. Kontrollutvalet ber rådmannen koma i møtet i kontrollutvalet for å orientera i saka. Johan Inge Særsten Kontrollutvalsleiar Side9

10 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 232 Arkivnr: 2014/299-9 Sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Stord kommune 13/ Kontrollrapport 2014 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune Samandrag Bakgrunn for saka: Viser til utdrag frå brev av , frå Skattedirektoratet: Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten. Staten er nå gitt det totale ansvaret for kontroll og revisjon med skatteoppkreverfunksjonen. Riksrevisjonen har ansvaret for den formelle revisjonen av skatteregnskapet, mens oppfølgingen av den interne kontroll hos skatteoppkrever, utføres av regionale kontrollenheter lokalisert ved fem skattefogdkontor. Det er i denne forbindelse stilt spørsmål vedrørende kommunens behandling av skatteregnskapet. Kommunestyret/kontrollutvalget skal etter det som er sagt over ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Rapporten inneholder også eventuelle forslag til tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever oversender skatteregnskapet og kopi av sin halvårlige redegjørelse til kommunestyret/kontrollutvalget. Skattedirektoratet har vidare i brev dagsett svara dette på førespurnad når det gjeld kontrollutvalget sin innsynsrett og tilsynsrolle knytt til skatteoppkrevjarfunksjonen: Ut i fra en vurdering av de aktuelle hjemler mener Skattedirektoratet at kontrollutvalget kan kreve å få seg forelagt nøkkeltall som vist i vedlagte skjema fra skatteregnskapet. Til tross for at kontrollutvalget ikke har instruksjonsmyndighet over skatteoppkreverne bør kontrollutvalget ha adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiverkontroll så lenge dette er et ledd i utvalgets arbeid med kontroll av revisjon og den økonomiske forvaltning i kommunen og fylkeskommunen. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side10

11 Side 2/4 Kommunal- og regionaldepartementet har i brev dagsett kommentert skattedirektoratet sin uttale på denne måten: Departementet har gått gjennom Skattedirektoratets vurdering av spørsmålene. Vi slutter oss til Skattedirektoratets vurdering og avklaring av de konkrete spørsmålene som er reist. Drøfting: Kontrollrapporten frå Skatteetaten gjer, etter det som går fram av brevet frå skattedirektoratet nemnt ovanfor, attendemelding til kommunen på korleis skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen fungerar. Rapporten kan difor betraktas som ein gratis forvaltningsrevisjon og såleis hjelpe kontrollutvalet med å føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, jf. Forskrift om Kontrollutvalg 4. Det vil difor vera naturleg at kontrollutvalet gjev ein uttale til kontrollrapporten frå Skatteetaten. Med dette som bakgrunn vert rapportar vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune lagt fram til drøfting: Årsrapport for 2014 frå skatteoppkrevjaren i Stord kommune, datert Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune, frå skatteetaten, datert Det har vore 1 stadleg kontroll ved skatteoppkrevjarkontoret på Stord- og Fitjar kommune. Kontrollen vart gjennomført 1. og 3. oktober Denne kontrollen har omfatta hovudområdet skatterekneskapen og innkrevjingsarbeidet. Skattekontoret har avgrensa kontrollen til å gjelda utvalde områder innanfor det einskilde hovudområdet. Ved kontrollen er det ikkje gjeve pålegg og tilrådingar frå Skatteetaten. Men det kjem fram tilhøve som Skatteetaten meiner bør betrast. Områda som er nemnt er overordna internkontroll og tung innkrevjing. Overordna internkontroll: Skatteetaten opplyser at grunna fokus på andre kontrollhandlingar under sitt besøk, er det ikkje gjennomført kontroll av om tilrådingane frå 2013 er etterkomne. Tilrådingane er difor overført til kontroll i Tung innkrevjing: Skatteetaten skriv at det under førebuinga til revisjonsbesøket, vart restanselista og arbeidslista grundig gjennomgått. Begge deler syner seg å avdekka klare manglar i innkrevjingsarbeidet. Av funn som vart gjorde, kan nemnast: Fleire krav som ikkje var sikra slik skatteoppkrevjarinstruksen og retningsliner for øvrig krev I gang sette tiltak som godskrivingsnekt var ikkje fullført med endeleg vedtak samt ny manuell avrekning Tunge innkrevjingstiltak som utleggsforretning var ikkje gjennomført på ein optimal måte som kunne medføra auka innbetalingar (skatteinntekter kan ha gått tapt) Krav som nærma seg forelding, var ikkje fanga opp under gjennomgang av restanselistene (skatteinntekter har gått tapt) På grunn av den særeigne ressurssituasjonen kontoret har vore i sidan siste besøk, var det altfor mykje «overflatearbeid» i staden for grundige vurderingar. I tillegg vart tiltak sett i gang utan å bli fullført fordi hastesaker tok mykje tid. Alt dette vart etter kvart ein vond sirkel som det ikkje var lett å koma seg ut av. Vidare skriv Skatteetaten at når den ekstra ressursen som var ved skatteoppkrevjarkontoret vart redusert av administrasjonen i kommunen, kombinert med mykje sjukdom og permisjon, så er det naturleg at alle pålagde oppgåver ikkje let seg utføra i det omfanget og den kvaliteten som forventast. Det er uheldig at kommunen reduserer tilgjengelege ressursar hjå skatteoppkrevjarfunksjonen i ein periode der denne funksjonen allereie slit med å få utført pålagde oppgåver. Det er semje om at Regional kontrolleining no skal følgja med utviklinga i alle dei diskuterte sakene samt det generelle innkrevjingsarbeidet. Ved eventuelle situasjonar der den venta framdrifta og utviklinga i dette arbeidet ikkje går slik det bør, skal skatteoppkrevjar gje attendemelding om dette. Side11

12 Side 3/4 À jourhald: Skatteetaten skriv at det er noko manglande à jourhald ved skatteoppkrevjarkontoret. Regional kontrolleining rår til at skatteoppkrevjarkontoret prioriterer å halda seg så à joure så langt som råd er med planlagde arbeidsoppgåver samt at arbeidslista vert halden så ryddig som råd. Arbeidsgjevarkontroll: I 2014 har ikkje skatteoppkrevjaren gjennomført stadlege arbeidsgjevarkontrollar i Stord kommune. Skatteoppkrevjaren har difor ikkje oppfylt sine plikter etter skattebetalingslova 5-13 og tilhøyrande retningsliner gjeve av Skattedirektoratet. Kemnarkontoret har ikkje eigen kontrollør, men det er inngått ein samarbeidsavtale om kontroll mellom Stord kommune og Bergen kommune, som trer i kraft frå Konklusjon: Kontrollrapporten frå Skatt Vest konkluderer med at for Stord kommune totalt sett for 2014, med unnatak av dei påpeikingane som er gjort ovanfor, har dei ikkje funne vesentlege manglar i skatteoppkrevjaren sin overordna interne kontroll. På bakgrunn av dei kontrollane som Skatteetaten har gjennomført, finn dei at innkrevjingsarbeidet og oppfølgingsarbeidet av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. Det er ikkje utført arbeidsgjevarkontrollar i Stord kommune i Kravet er på 5 %. Det er ikkje avdekt vesentlege manglar i skatteoppkrevjaren sin overordna interne kontroll. Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen er i det alt vesentlege i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. Utføring av innkrevjingsarbeidet og oppfølginga av restansane er i det alt vesentlege i samsvar med gjeldande regelverk. Kontrollutvalet bør likevel, med bakgrunn i tilråding frå skatteoppkrevjar og Skatteetaten, drøfta om dei også i år skal be kommunestyret vurdera å auka ressursane for å oppfylla lovpålagde oppgåver ved skatteoppkrevjarkontoret på ein tilfredstillande måte. Eventuelt, er ressursane tilstrekkeleg no i høve dei oppgåvene som skal utførast, sidan Bergen kommune har overteke arbeidet med arbeidsgjevarkontrollane. Forslag til vedtak 1. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten, Skatt Vest, konkluderer med at Stord kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk, ved internkontroll, rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen, samt skatte og avgiftsinnkrevjing. 2. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten, Skatt Vest, også konkluderer med at Stord kommune ikkje har gjennomført stadlege arbeidsgjevarkontrollar i 2014 og at skatteoppkrevjaren difor ikkje har oppfylt sine plikter etter skattebetalingsloven 5-13 og tilhøyrande retningsliner gjeva av Skattedirektøren. 2. Kontrollutvalet ber om at kommunestyret vurderer å auka ressursrammene for å oppfylla lovpålagde oppgåver ved skatteoppkrevjarkontoret på ein tilfredstillande måte. Side12

13 Side 4/4 Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Wilhelmsen spesialrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg 1 Skatteetaten - Kontrollrapport 2014 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune 2 Årsrapport 2014 frå Skatteoppkreveren i Stord kommune 3 Årsrekneskap for Stord kommune 4 Forklaring til årsregneskapet 5 Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord og Fitjar kommune 2014 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stord kommune Årsrapport 2014/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune Side17

18 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Avregningsoppgjøret Margin Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Ettergivelse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Årsrapport 2014/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune Side18

19 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Skatteoppkreverens arbeids- og ansvarsområde følger av lov av 17. juni 2005 om betaling og innkreving av skatteog avgiftskrav, samt forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov. Skatteavdelingens arbeidsområde består i å innkreve skatter og avgifter for kommune, stat, fylke og folketrygd, føre skatteregnskap og foreta avregningsoppgjør etter gjeldende lover og forskrifter, foreta regnskapskontroll hos arbeidsgivere og fremlegge søknader om ettergivelse for skatteutvalget. Skatteoppkreveren har namsmannskompetanse for egne krav, og har derfor myndighet til å gjennomføre de fleste innfordringstiltak. I tillegg til skatteområdet har også skatteoppkreveren ansvar for innkreving av kommunens utestående fordringer Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Skatteregnskap 1,10 45,83% Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 1,00 41,66 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,05 2,08 % og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,05 2,08 % Administrasjon 0,10 4,16 % Innkreving av kommunale krav 0,10 4,16 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Skatteoppkreverkontoret i Stord har i utgangspunktet 2,30 stillingshjemler, hvorav det i 2014 har vært innvilget 60 % barselpermisjon i en stillingshjemmel og utlån til eiendomsskattekontoret med 70 % i en stillingshjemmel. Ut over dette så skal Stord skatteoppkreverkontor gå inn en felles kontrollenhet (Hordaland Kommunale Regnskapskontroll) i forhold til arbeidsgiverkontrollen i Organisering Kontoret er delt opp slik at 1 saksbehandler jobber med føring av skatteregnskap, avstemming og kontroll av lønns- og trekkoppgaver/årsoppgaver, avregningsoppgjør etc. Det brukes 1 årsverk på innkreving av utestående skatter og avgifter. Innkrevingen er organisert slik at skatteoppkreveren har ansvaret for all innfordring fra purring til og med konkurs. Det brukes 0,60 årsverk på innkreving av skatter og avgifter fra personlige skatteytere og 0,40 årsverk på innkreving fra arbeidsgivere og upersonlige skatteytere. Anmeldelse etter skatteoppkrever og anmeldelsesinstruksen, saksbehandling i forhold til skjenke- og serveringssøknader, skatteattester og solidarfritak. Videre deltar skatteoppkreveren på regnskapssiden i tillegg til å bruke 0,20 årsverk på administrasjon, skatteutvalg og informasjon. Ut over dette brukes 0,10 årsverk på innkreving av kommunale krav Ressurser og kompetanse Pr. i dag er det inngått en samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Bergen kommune i forhold til arbeidsgjevarkontrollen. Fra skal kontoret bli med i kontrollsamarbeidet med Hordaland Kommunale Regnskapskontroll. Det avdekkes store beløp ved disse kontrollene, noe som er en indikasjon på at det er stort behov for kontroll og oppfølging av arbeidsgivere. Når det gjelder innkreving, søknadsbehandling og føring av skatteregnskapet så har bemanningen på dette området gått ned det siste året til tross for at kommunen i denne perioden har fått flere innbyggere. Dette skyldes at 1 saksbehandler har hatt barselpermisjon og 1 saksbehandler ble ansvarlig for eiendomsskatten. Dermed ble bemanningen redusert til 1 årsverk frem til 01. oktober da vi atter var fulltallige med 2,3 årsverk. Medarbeiderne ved kontoret har en solid utdannelse og det blir i tillegg prioritert å sende de på aktuelle kurs og møter. Årsrapport 2014/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune Side19

20 4 1.2 Internkontroll I henhold til Skatteoppkreverinstruksens 2-2 skal skatteoppkreveren sørge for at kontoret har en tilfredsstillende internkontroll. Kontoret har gode rutiner for internkontroll/kvalitetssikring i det daglige arbeidet, noe også revisjonen var enig i ved siste revisjonsbesøk. Men når det gjeld den overordna internkontrollen ved kontoret så er den bare så vidt komt i gang. Skatteoppkreverkontoret har ikke tilstrekkelige ressurser til å utføre en god internkontroll på alle områdende. Dette skyldes de ressursmessige prioriteringene som må gjøres i det daglige arbeidet. Kontoret har rutinebeskrivelser for alle hovedarbeidsområdene, og sammen med brukerveiledningen som ligger i SOFIE gir dette en god oversikt over arbeidsoppgavene ved kontoret. Kontoret følger også jevnlig med på skatteinngang og innfordringsresultater og iverksetter nødvendige tiltak dersom det er nødvendig for å justere kursen. For øvrig prioriteres det også at de ansatte på kontoret deltar på kurs og samlinger slik at man får medarbeidere med høy kompetanse på sine arbeidsfelt. 1.3 Vurdering av skatteinngangen År Antall innbyggere Antall arbeidsgivere Antall lønns/tr.oppgaver Skatteøre 12,8 11,3 11,6 11,6 11,4 Kommunens andel fra forsk. 32,73 29,07 29,09 29,15 29,06 Tabellen viser at det også i 2014 har vært vekst i befolkningen. Når det gjelder antall arbeidsgivere så har denne gått ned de siste årene. Det samme gjelder antall innleverte lønns- og trekkoppgaver. Fastsatt skatteøre for kommunen ble 11,4 for 2014 mens den var 11,6 for Dette medførte også at kommunens andel av skatteinntekten minket fra 29,15 % til 29,06 % i Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Endring i kr 2013/2014 Endring i % 2013/2014 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordringsutgifter ( ) (375) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) (62 415) ( ) (375) ( ) ( ) ,1 % - 4,4 % 27,0 % -40,9 % 72,1 % Sum innkrevet ( ) ( ) ( ) 7,5 % Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt (1) (1) ,1 % 12,8 % 3,6 % 1,8 % 6,5 % - Plassering mellom kommuner Sum fordelt ,5 % Tabellen over viser at det i 2014 har blitt innkrevd ca. 2,3 milliarder kr. Veksten i innkrevet skatt fra 2013 til 2014 er på 7,54 %. I 2013 hadde kontoret en nedgang på 5,89 % fra 2012 til Sum innkrevet. Ser vi på de enkelte innkrevde skatteartene, så viser disse følgende: Arbeidsgiveravgift. Økningen i arbeidsgiveravgift er på 11,13 %. Økningen antas å ha sammenheng med økt lønnsnivå som utgjør ca 3,3 %, en økning i antall arbeidsplasser i 2014 samt innfordring. Årsrapport 2014/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune Side20

21 Personlige skatteytere. Denne skattegruppen består av forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt. Veksten her er på ca. 4,4 %. Av dette antas det at befolkningsveksten står for ca. 1,1 %. Videre antar vi at lønnsøkninger står for ca. 3,3 %. Selskapsskatt. Selskapsskatten har gått opp med 27,0 % fra året før. En del av grunnen til dette kan vær at antall arbeidsgivere har gått opp. Renter/innfordringsutgifter. Endringer vesentlig knyttet til mindre innbetaling av forsinkelsesrenter i løpet av året.. Sum fordelt. Innkrevde skatter og avgifter er fordelt som følger: Fordelt til folketrygden arbeidsgiveravgift/medlemsavgift Det har i 2014 blitt fordelt 946 mill. til folketrygden. Dette er en økning på 11,9 % fra året før. Overføringen til folketrygden består av innbetalt arbeidsgiveravgift og medlemsavgift fra arbeidstakerne. Flere skatteytere samt lønnsøkning er en del av bakgrunnen for økningen. Fordelt til fylkeskommunen. Fylkeskommunen fikk i overkant av 100 mill. kr i inntekt i Dette er en økning fra året før med 3,6 %. Bakgrunnen for økningen er generell lønnsøkning, og befolkningsøkning. Fordelt til kommunen. Kommunens skatteinntekter har økt med 1,8 % fra 2013 til Lønnsøkningen i 2014 antas å ha vært 3,3 %, mens vi har hatt en befolkningsøkning på ca. 1,4 %. Ut fra dette burde kommunens skatteinntekt økt med ca. 4,7 %. Årsaken til kommunens inntekter har sammenheng med periodiseringen av skatteinntektene, marginoppgjøret og fordelingsoppgjøret. Andelen av skatteinntektene gikk ned med 0,09 %. Fordelt til staten. Statens økning i skatteinntekter har foruten lønns- og befolkningsøkning i stor grad sammenheng med økning i innkrevd selskapsskatt. Av statens økning av skatteinntektene på 49 mill. kr utgjør økningen i selskapsskatt 46 mill. kr. Skatteinntektene i 2014 viser en skattesvikt over hele landet Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Innbetalt skatt i Budsj. Inng. Innbetalt skatt Avvik budsj. reell Avvik inngang 2014/2013 Mnd i 2014 inngang Jan , , , ,7 % Feb , , , ,8 % Mar , , , ,0 % Apr , , , ,9 % Mai , , , ,9 % Jun , , , ,4 % Jul , , , ,9 % Aug , , , ,8 % Sep , , , ,5 % Okt , , , ,6 % Nov , , ,8 % Des , , , ,3% Sum , , , ,8 Tabellen over viser kommunens andel av skatteinntektene i 2014 sammenlignet med 2013 samt budsjettert skatteinngang. Vi ser at samlet skatteinngang ble på 450 mill. kr. I utgangspunktet ble det budsjettert med en forventet skatteinntekt på 465 mill. kr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde et anslag for Stord kommune 2014 på 463 mill. kr. Kommunens skatteinngang for 2013 har vært preget av følgende forhold: Skatteøre i 2013 var på 11,60, den ble endret i 2014 til 11,40. Befolkningsøkning med ca.1,4 % fra 2013 til 2014 har vært med å øke kommunens inntekter. Beregninger fra SSB anslår at lønnsøkningene i 2014 har vært ca. 3,3 % 5 Årsrapport 2014/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune Side21

22 6 I tillegg fikk kommunen en ekstraordinær skatteinntekt i desember på 2,3 mill. kr i forbindelse med at Skattedirektoratet flyttet på skatteytere for å få disse til rett skattekommune. Låg rente har ført til en økning i låneopptak i befolkningen, dette tilsier at de får mer i fratrekk og dermed betaler mindre i skatt. Den forventa skatteinntekten for 2014 ble anslått for høgt. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene for 2012, men både i 2012 og året før hadde kommunen mange utenlandske ingeniører og konsulenter med høg inntekt som skattet til kommunen. Disse kom ikke på inntektslistene årene etterpå. 1.4 Skatteutvalg Skatteoppkreverkontoret i Stord har behandlet 2 søknader om lemping av skatter og avgifter i 2014 og det er samlet ettergitt kr Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Stord kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er i 2014 ikke mottatt pålegg knyttet til regnskapsføring. Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Avregningsoppgjøret Antall skatteytere Sum utlignet skatt i mill. kr Antall aksjeselskap Sum utlignet skatt i mill. kr Ved siste avregningsoppgjør ble det registrert skatteytere i Stord. Det ble ved skatteoppgjøret for 2013 utlignet 1,49 milliarder kr i skatt. Når det gjelder aksjeselskap så er det foretatt skatteoppgjør for 879 selskaper i Stord. Til sammen ble det utlignet 213 mill. kr i skatt på disse foretakene. Med unntak av juli ble det fra 25. juni lagt ut nye skatteoppgjør ukentlig frem til midten av oktober, hvor siste skatteoppgjør for inntektsåret 2013 ble foretatt. Deretter har det blitt sendt ut korrigerte skatteoppgjør etter klagebehandling og endringer ukentlig. Skatteoppgjørene følges opp løpende på en god måte, og det gis tilbakemelding til Skatt vest der hvor vi finner at det er åpenbare feil eller mangler. 2.3 Margin Margin for ligningsåret 2013 MARGINAVSETNING 2013 Beløp Avsatt margin for ligningsåret 2013 Overskytende forskudd For lite avsatt margin for 2013 ( ) Av tabellen over fremgår det at det for ligningsåret 2013 ble avsatt 127,2 mill. kr i marginavsetning. Marginavsetning gjøres slik at skatteoppkreveren kan møte forventede utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret. Årsrapport 2014/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune Side22

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer