Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune"

Transkript

1 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ottar Johnsen Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse / Skatteoppkreveren i Tana kommune Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Vi viser til vårt kontrollbesøk 5. oktober 2016 utført av Ottar Johnsen og Berit Pettersen fra Skatt Nord. Til stede fra skatteoppkreverkontoret var Sissel Saua og Lill-Ragnhild Kristiansen. Kontoret var varslet om kontrollbesøket pr. e-post av 24. februar og 19. september Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, fastsatt av Skattedirektoratet 1. februar Instruksen gjelder skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og arbeidsgiverkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Instruksens formål er å sikre at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om den faglige utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg der den faglige utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp. 1 Kontrollens omfang og formål Kontrollen har omfattet følgende hovedområder: internkontrollen ved skatteoppkreverkontoret skatteregnskapet innkrevingsarbeidet Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte hovedområdet. Kontrollen på områdene skatteregnskapet og innkrevingsarbeidet er oppfølgingskontroll av forholdene som ble tatt opp i vår rapport av 29. september Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra kontorkontroller Det er ikke gitt pålegg ved gjennomførte kontorkontroller. Det er tidligere avklart at anbefalinger som er gitt ved gjennomførte kontorkontroller er tilfredsstillende fulgt opp av skatteoppkreverkontoret. Postadresse Besøksadresse: Sentralbord P Postboks 6310 Se P 9293 Tromsø eller ring Telefaks 9 Org. nr:

2 Side 2 av 9 3 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra tidligere kontroller Eventuelle pålegg og anbefalinger som er tatt opp i rapport på arbeidsgiverkontrollområdet vil ikke bli omtalt i denne rapporten. 3.1 Følgende pålegg og anbefalinger gitt i rapport av 3. juni 2014 og i rapport av 29. september 2015 anses ikke etterkommet: Pålegg vedr. registreringer av kassainnbetalinger i skatteregnskapet. Pålegget gjentas i pkt Pålegg vedr. avstemming av kassen. Pålegget gjentas i pkt Pålegg vedr. lempning. Pålegget gjentas i pkt Anbefaling om å begrense aktørutvalg i SOFIE. Anbefalingen gjentas i pkt Anbefaling om oppfølgning av skatterestanser. Anbefalingen gjentas i pkt Følgende pålegg og anbefalinger gitt i rapport av 29. september 2015 har vi til observasjon vedrørende skatteoppkreverens etterlevelse: Pålegg vedr. behandling av søknader om betalingsutsettelse. Pålegg vedr. avskrivinger. Pålegg om intern kontroll. Anbefaling vedr. herreløse beløp. 3.3 Følgende pålegg og anbefalinger gitt i rapport av 29. september 2015 anses etterkommet: Pålegg om oppgjør av kassen. Pålegg om avstemming av bankkonto Anbefaling vedr. manuelle bilag. Anbefaling vedr. manuell endring av bankkonto. 4 Pålegg og anbefalinger som følge av denne stedlige kontrollen 4.1 Pålegg Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig. Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må endres fra nå. Det forventes at skatteoppkrever (SKO) innretter seg etter påleggene innen fristene som gis Virksomhetsplan I henhold til SKO-instruksen 2-9 pkt. 1 og 2, skal skatteoppkreveren årlig utarbeide virksomhetsplan i samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. Mal for virksomhetsplan er tilgjengelig på SOFIE-portalen>SKO-nett. Virksomhetsplanen skal sendes til skattekontoret innen 1. mars.

3 Side 3 av 9 SKO har ikke utarbeidet virksomhetsplan for 2016 slik instruksen sier. Til orientering må vi anmerke det i vår årsrapport for 2016 til kommunestyret i Tana. Vi pålegger skatteoppkreveren å utarbeide virksomhetsplan for 2017 og sende den til skattekontoret innen 1. mars Ajourhold av fullmakter i Nordea bank og tilganger i SOFIE SKO-instruksen 2-5 sier at SKO skal sørge for at kontoret har tilfredsstillende intern kontroll. I utfyllende retningslinjer til kap. 1 og 2 til instruksen pkt Fullmakter, står det at SKO må ha rutiner for å vedlikeholde fullmakter, herunder systemfullmakter og tilganger. Tilgang til systemer skal ikke gis i større utstrekning eller til flere personer enn det som er nødvendig ut fra en forsvarlig arbeidsdeling Fullmakter i Nordea bank Ved vår kontorkontroll av området intern kontroll hos SKO, har vi kontrollert hvem som har fullmakter til konto for skatt i Nordea. Oversikten fra Nordea viser at fullmaktene på kontoen ikke er ajourholdt, personer som har sluttet i kommunen har fremdeles fullmakt. Det gjelder både fullmakt for manuell disponering av kontoen og fullmakt for godkjenning i nettbank. SKO må slette fullmakt for de som har sluttet, og for manuell disponering av kontoen må SKO melde inn seg selv og konsulent på skatt med fullmakt Tilganger i SOFIE Kontroll av tilganger i SOFIE viser at heller ikke disse er ajourholdt og tilpasset dagens organisering og ressurser. Jf. opplyst av SKO på besøket, har en av personene som står med tilgang sluttet. Når det gjelder tilganger og rollesett for de øvrige, herunder 2 saksbehandlere fra SKO i Sør- Varanger, må SKO vurdere og evt. ajourholde rollesett slik at disse er i samsvar med oppgavene som de skal utføre på skatt for Tana. Det fremkommer en person med kun grunnrolle i SOFIE, vi ber SKO redegjøre for hvilke oppgaver hun har på skatt. Vi pålegger skatteoppkreveren å ajourholde tilganger og rollesett i SOFIE. Det er kun personer som har oppgaver tilknyttet SKO-funksjonen som skal ha tilgang Fullmakter og avtale med Sør-Varanger I henhold til SKO-instruksen 1-3 pkt. 1, kan SKO gi ansatte ved sitt kontor fullmakt til å opptre og underskrive på sine vegne i saker som omfattes i instruksen. I utfyllende retningslinjer til SKOinstruksens kapittel 1 og 2. pkt , skal tildeling av fullmakter som hovedregel skje skriftlig. Fullmakter som er registrert i SOFIE (tilganger og rollesett), må suppleres med annen dokumentasjon. Tildeling av myndighet til å begjære konkurs, arrest og tvangsdekning skal alltid skje skriftlig, og fullmakten skal være undertegnet av SKO. På kontrollbesøket opplyste SKO at konsulent på skatt utfører de fleste oppgaver på området skatteregnskap og innfordring, herunder tyngre innfordring. Vi oppfattet det slik at hun er stedfortreder ved SKOs fravær. SKO må utarbeide skriftlig fullmakt for konsulent Kristiansen. Dersom det er meningen hun skal begjære konkurs, arrest og tvangsdekning, må det fremkomme særskilt på fullmakten. Det bør også særskilt framkomme at hun er stedfortreder for SKO ved

4 Side 4 av 9 ferieavvikling/fravær. SKO må også utarbeide fullmakt til A. H. Smette, dersom det er meningen at hun skal ha tilgang i SOFIE for å utføre oppgaver på skatt. SKO i Tana har avtale med SKO i Sør-Varanger om bistand for å ivareta oppgaver på skatteområdet ved ferieavvikling/fravær. Det er primært oppgaver på skatteregnskapsområdet Sør-Varanger gjør. Vi vurderer det som positivt for Tana at Sør-Varanger kan bistå. Det bidrar både til kontinutet og bedre intern kontroll i perioder der SKO i Tana er lite bemannet. På kontrollbesøket oppfattet vi det slik at det ikke er skrevet noen avtale med Sør-Varanger om bistand, evt. fullmakter til Sør- Varanger. Det må skatteoppkreveren få gjort, slik at samarbeidet blir formalisert og legitimerer hvorfor to fra SKO i Sør-Vararanger har tilgang i SOFIE hos Tana. Det bør fremkomme hvilke oppgaver Sør-Varanger skal utføre, herunder arbeidsgiverkontroller dersom Sør-Varanger kan selge kontroller. Vi pålegger skatteoppkreveren å utarbeide skriftlige fullmakter på skatt og inngå skriftlig avtale med Sør-Varanger. Vi ber om å få tilsendt kopi av fullmaktene og kopi av avtalen sammen med svar på rapporten Kassaforvaltningen Retningslinjer for inn- og utbetalinger av 18. november 2014 gitt av skattedirektoratet (SKD) spesifiserer blant annet krav til kassafunksjonen. Vi viser i denne sammenhengen spesielt til retningslinjens pkt. 2.3, 2.4 og vedlegg 1 pkt. 1, 2, 5, 6 og 7. Retningslinjer for føring av skatteregnskapet versjon 2.0 sier blant annet at regnskapsopplysninger skal registreres nøyaktig og uten ugrunnet opphold, jf. pkt. 1.5 bokstavene d og e. I vår rapport av 29. september 2015 ga vi pålegg om kassaoppgjør, avstemming og om at kontante innbetalinger måtte registreres i skatteregnskapet uten ugrunnet opphold. SKO sier i sin tilbakemelding at kontoret har endret rutinene på området slik at kassa blir forvaltet slik retningslinjene legger opp til. Vår kontroll denne gangen viser at kassaoppgjør foretas slik vi har gitt pålegg om. På de andre områder har vi ikke funnet at SKO har etterlevd våre pålegg. I vår kontroll har vi funnet følgende forhold som gir grunnlag for at pålegget gjentas: (Vi konkluderer under hvert av underpunktene nedenfor) Registreringer av kassainnbetalinger i skatteregnskapet Grunnleggende prinsipper for bokføring etc., legger blant annet til grunn at opplysninger skal bokføres og spesifiseres uten ugrunnet opphold. Vår kontroll viser en rekke avvik i forhold til kontorets oppgaveløsning på kassaforvaltningsområdet. Discoverer-rapporten Manuelt registrerte innbetalinger i reskontro viser at det har vært 16 innbetalinger som er registrert i tidsrommet 1. januar til 29. september i Av disse er 7 funnet registrert i skattyterens reskontro innen 2 dager etter innbetaling. Resterende 9 innbetalinger er registrert fra 4 til 19 dager etter innbetaling. Kontrollen viser at kontante innbetalinger etter vår mening i de fleste tilfeller blir registrert i skatteregnskapets reskontro alt for lang tid etter innbetalinger har skjedd. Etter vår vurdering er dette meget uheldig.

5 Side 5 av 9 Skattytere kan blant annet risikere å få purringer på krav som allerede er betalt. Vi er blitt fortalt at saksbehandler ikke jobber alle dager på kontoret, og at dette er forklaringen på at registreringene utføres så pass langtid på etterskudd. Etter vår vurdering må SKO gjøre nødvendige grep slik at alle registreringer på skatteområdet gjøres slik regelverket har lagt til grunn. En praktisk tilnærming kan være å lære opp en annen ansatt som kan tre inn når saksbehandler har fravær. Vi gir skatteoppkreveren nok en gang pålegg om å registrere regnskapsopplysninger korrekt uten ugrunnet opphold, slik at skatteregnskapet alltid viser de faktiske hendelser. Skatteoppkreveren må gjøre nødvendige grep å få dette på plass Avstemming av konto 1010 Retningslinjer for føring av skatteregnskapet pkt. 3.1, 2. avsnitt fastsetter at Skattekassen skal avstemmes på daglig basis ved innbetalinger. Retningslinjer for inn- og utbetalinger, pkt. 2.4 sier blant annet Kassebeholdning skal telles opp og avstemmes på daglig basis når det har vært innbetalinger. Jf. Retningslinjer for skatteoppkrevers periodeavslutning. Veiledningen til denne retningslinjen pkt. 9 forklarer hvordan avstemmingen skal utføres og dokumenteres. I tillegg skal avstemmingene kvalitetssikres av en annen enn den som har utført avstemmingen. Dette dokumenteres ved at de involverte daterer og signerer på skjemaet. På vårt kontrollbesøk ble vi fortalt at det foretas kassaoppgjør hver dag det har vært innbetalinger. Vi forsto det slik at kassaoppgjøret ble av SKO sett på som en kassaavstemming. Slik vi har oppfattet SKOs forklaring på kontrollbesøket, har kontoret vært i god tro og lagt til grunn at kassaoppgjør var tilstrekkelig. Retningslinjene sier at det både er nødvendig med dokumentasjon av kassaoppgjør og avstemming av kassa, konto Vi viser til pkt vedr. kassaoppgjør i rapport av 29. september Kassakonto 1010 avstemmes fortsatt en gang pr. mnd. Dette vurderes å være i strid med gjeldende retningslinjer som fastsetter at kassakontoen skal avstemmes hver dag det har vært innbetalinger. Kassaoppgjør og regnskapsrapport må alltid vedlegges avstemmingen. Vi minner om at dere er 2 ansatte på kontoret og da må alle avstemmingene undertegnes av 2 ansatte. Vi gir på nytt pålegg om at kassen avstemmes i hhv. til ovennevnte retningslinjer, vedlegges nødvendig dokumentasjon og undertegnes av den som har utført avstemmingen og den som har kvalitetssikret Lempning Lempningssaker skal behandles etter bestemmelsene fastsatt i SKD-meldingene nr. 9/11 og/eller nr. 3/12. Disse er gitt i medhold av skattebetalingsloven (sktbl.) 15-1 som omhandler lempning av hensyn til skyldneren, og/eller 15-2 som omhandler lempning av hensyn til det offentlige som kreditor. Hensynene bak de to ulike lempningsmåtene er grunnleggende forskjellige og vilkårene ulike. Søknader om lempning/betalingsavtale kan fremmes på den ene eller begge grunnlagene. I vår kontroll 7. og 8. september 2015 avdekket vi feil og mangler i SKOs behandling av søknad om lempning fra aktoid Denne søknaden var etter opplysninger i skattyterens reskontro datert

6 Side 6 av 9 i desember Etter det vi forstår har skattyteren ennå ikke fått vedtak i saken. Dette er ikke heldig og kan være i strid med bl.a. forvaltningslovens bestemmelser, jf. fvl. 16. Vi kjenner til at skattyteren hadde kr i inntekt i 2015, og pr. september i år inntekt på kr På bakgrunn av dette er det ikke tvilsomt at ettergivelse kan virke støtende, i tillegg til at de andre vilkårene heller ikke vil være oppfylt. SKO må etter vårt syn vurdere søknaden på nytt. Det må også vurderes å legge inn utleggstrekk overfor NAV og arbeidsgivere som skattyter mottar inntekt fra. Vurderingene og saksbehandlingen i lempningsaker må alltid være skriftlig og sporbar. Vi viser til pkt i ovennevnte SKD-melding der det fremgår hvilke opplysninger som bør innhentes som grunnlag for saksbehandlingen. I pkt. 3.1 er det opplistet 5 vilkår som alle må være oppfylt for å kunne innvilge lempning. SKO må i saksbehandlingen på hvert av de 5 punktene drøfte og konkludere om vilkårene er oppfylt. Saksbehandlingsreglene som må følges i slike saker fremgår av meldingen pkt. 4.1 til og med Vi minner om at hjemmelshenvisninger bør benyttes i saksbehandlingen og saken må belyses tilstrekkelig. Dette følger blant annet av vanlige forvaltningsrettslige prinsipper. Vedtak må alltid treffes. Dette må være skriftlig og begrunnes, jf. pkt. 4.6 i SKD-meldingen. Vi gir skatteoppkreveren pålegg om å behandle søknaden om lempning på nytt i lys av at skattyteren mottar forholdsvis høy inntekt. Skatteoppkreveren må vurdere å legge inn utleggstrekk slik at kravet kan innfris på ordinær måte. Skatteoppkreveren må straks etter at vedtak i saken er fattet, meddele dette skriftlig til skattyteren. 4.2 Anbefalinger Skattekontoret kan etter instruksen også gi anbefalinger om forhold ved skatteoppkreverkontoret som bør forbedres. Ved vårt besøk fremkommer forhold som vi mener bør forbedres Rutinebeskrivelser oppdateringer SKO-instruksen 2-5 sier at Skatteoppkreveren skal sørge for at kontoret har en tilfredsstillende intern kontroll. Internkontrolltiltakene skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og kvalitetssikrer sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverk og resultatkrav, og at dette gjøres ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. I retningslinjer for utfylling av SKO-instruksen kap. 1 og 2 har SKD gitt nærmere beskrivelser på den praktiske tilnærmingen bl.a. i forhold til intern kontroll. Her fremgår det at rutinebeskrivelser er et av virkemidlene som skatteoppkreverkontorene skal bruke i etableringen av intern kontroll, jf. 2-5, pkt Skatteoppkreverkontoret har laget rutinebeskrivelser på flere av oppgavene som SKO har ansvaret for. Etter det vi kjenner til, er rutinebeskrivelsene fra 2011 ikke nødvendig oppdatert i ettertid. Vår gjennomgang viser at disse har behov for nødvendige endringer. Oppdateringene bør ta hensyn til ny instruks, nye retningslinjer og nye verktøy i oppgaveløsningen, f.eks. KOSS. På området intern kontroll må dere supplere med rutine for ajourhold av tilganger i systemer og for innhenting av taushetserklæring. Vi drøftet rutinebeskrivelsene på kontrollbesøket og oppfattet at SKO var enig i at disse bør videreutvikles. I prinsippet bør etter vår mening rutinebeskrivelsene være mest mulig selvforklarende og egnet i oppgaveløsningen.

7 Side 7 av 9 Retningslinjene som vi har vist til ovenfor beskriver noen viktige prinsipper som bør følges når rutinebeskrivelser skal lages. Det fremgår både hvilke momenter som er sentrale og hva rutinebeskrivelsene bør inneholde. Det er også fastsatt at rutinebeskrivelsene må være av en slik kvalitet at de gir godt nok grunnlag for oppgaveutførelsen, skal beskrive organiseringen av det praktiske arbeidet og ansvarsfordelingen på kontoret. Vi anbefaler at skatteoppkreveren snarest mulig setter i gang arbeidet med å videreutvikle rutinebeskrivelsene, og at dette skjer i henhold til retningslinjene fra SKD. Vi ønsker at SKO sender oss rutinebeskrivelsene etterhvert som de ferdigstilles til e-postadresse: Organisering ajourhold av arbeidsliste i SOFIE SKO-instruksen 1-2 sier at skatteoppkreveren har ansvar for at oppgavene som følger av 1-1 skal utføres på forsvarlig måte og til rett tid. Videre følger det av 2-1 i instruksen at skatteoppkreveren skal påse at kontoret er organisert slik at alle oppgavene kan utføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte. I forbindelse med kontroll av internkontroll området har vi sett på om dere er ajour med oppgavene kontoret har, herunder om arbeidslisten i SOFIE viser mange poster. Kontroll per 3. oktober i SOFIE, viser at dere har mange poster av eldre dato (mer enn 3 mnd). De eldste helt tilbake fra Med mange gamle poster på arbeidslisten, er det vanskelig å bedømme om SKO er ajour med oppgavene på skatteregnskaps- og innkrevingsområdet. Alle poster av typen "vurder" må behandles, enten med tiltak eller flyttes frem i tid. Gjelder det innfordringstiltak som ikke blir iverksatt, må dere notere på reskontro hvorfor tiltak utsettes/ikke iverksettes. Vi anbefaler skatteoppkreveren å ajourholde arbeidslisten i SOFIE Habilitet registrere unntak aktørutvalg i SOFIE Iht. skatteoppkreverinstruksen 2-4 er forvaltningslovens 6 om habilitet gjeldende for skatteoppkreverkontorets virksomhet. Det betyr at skatteoppkreveren skal påse at kontoret har god intern kontroll slik at saksbehandlingen utføres etter gjeldene habilitetsregler. Kontoret har skriftlige rutiner på området habilitet. Vi vurderer at rutinene i sin ordlyd er tilfredsstillende, men må ajourholdes jf. pkt Discoverer-rapport Tilgang til aktør viser ingen begrensning av lnr./org.nr for de med roller i SOFIE. For å redusere risikoen for habilitetskonflikter, bør skatteoppkreveren sette begrensning i aktørutvalget i SOFIE for saksbehandler Lill-Ragnhild Kristiansen. Da vil hun ikke få poster på arbeidslisten som gjelder egen og nærståendes reskontro. Vi anbefaler skatteoppkreveren å sette begrensninger i aktørutvalget i SOFIE for saksbehandler Lill-Ragnhild Kristiansen Uidentifiserte lønns- og trekkoppgaver med forskuddstrekk Av Retningslinjer for føring av skatteregnskapet pkt. 2.3 fremgår at SKO skal etter produksjon av selvangivelse og i forkant av avregninger vår og høst følge opp manglende opplysninger for å sikre at korrekt skattyter godskrives forskuddstrekket. Oppfølging skjer med rapporten LTO feil manglende fødselsnr. Manuell identifisering av LTO skal dokumenteres."

8 Side 8 av 9 Vår kontroll viser at det i Discoverer-rapporten LTO - Feil eller manglende fødselsnr for inntektsårene 2007 til og med 2012 foreligger uidentifiserte lønns- og trekkoppgaver med forskuddstrekk. Vi har tatt dette opp med dere tidligere uten at vi kan se at nødvending behandling er utført, jf. bl.a. våre e-poster av 25. august og 26. oktober Etter vår vurdering er kontorets praksis på området i strid med ovennevnte retningslinje. Vi anbefaler at skatteoppkreveren straks sørger for at lønns- og trekkoppgavene blir identifisert og godskrevet skattyterne det gjelder. Dersom beløpene ikke lar seg identifisere, men vurderes å være herreløs, må de herreløse beløpene behandles etter Retningslinjer for herreløse poster i skatteregnskapet. Skatteoppkreverens oppfølgning må dokumenteres for etterkontroll Skatterestanser - oppfølgning SKO-instruksen 4-3, 1. avsnitt sier at Innfordring skal iverksettes uten unødig opphold etter forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Av 4. avsnitt fremgår at Skatteoppkreveren skal på ethvert trinn i saksbehandlingen kunne dokumentere hvilke innfordringstiltak som er iverksatt. Begrunnelse for avvik fra normale innfordringsprosedyrer og for passivitet skal kunne dokumenteres tilsvarende. Vår kontroll 7. og 8. november 2015 avdekket en rekke tilfeller der vi ikke kunne finne at avvik fra normale innfordringsprosedyrer og passivitet var dokumentert. Vår etterkontroll denne gangen viser følgende forhold som ikke anses tilfredsstillende i forhold til restansene som ble tatt opp i rapport av 29. september 2015: Aktoid SKO har sendt henvendelse til tingretten om tvangssalg med frist til i dag. SKO sier at hun har sendt ny etterlysning. Slike opplysninger vurderes å være viktig og bør noteres i skattyterens reskontro. Aktoid Skattyter døde i april i Vi etterlyser avskrivningssak på skyldig restskatt for kr inkl. renter. Saksbehandler sier at hun er usikker på behandlingsmåte. SKO må følge retningslinjene som er gitt på området, og søke veiledning hos annen SKO og/eller i onlinehjelpen på SOFIE-portalen. Vi ber om at SKO straks vurderer om vilkårene for avskriving er oppfylt og foreta behandling av restansen på bakgrunn av det. Aktoid Skattyteren har misligholdt tilsammen kr inkl. renter. Etter det vi kan se er innfordringen stoppet opp uten at grunnen til dette er dokumentert. Etter vår mening må SKO foreta ei vurdering av tiltak og dokumentere hvis normalt innfordringsløp ikke kan følges. Aktoid Skattyteren er ajour med unntak av forskuddsskatten for For denne restansen finner vi at det kun er sendt purring. SKO opplyste på kontrollbesøket at oppfølgning er ikke blitt prioritert. Dette er uheldig praksis. SKO må straks iverksette hensiktsmessige tiltak og dokumentere hvis normalt innfordringsløp ikke kan følges. Vi anbefaler at skatteoppkreveren følger SKO-instruksens bestemmelser i innkrevingsarbeidet og dokumenterer avvik eller passivitet ved å skrive sine vurderinger i skattyterens reskontro.

9 Side 9 av 9 5 Annet 5.1 Resultater på innkrevingsområdet SKO har lave resultater på innkrevingsområdet per 30. september 2016, og mange poster på arbeidslisten som ikke er fulgt opp. SKO begrunner dette med underbemanning/lite ressurser på skatt. SKO skal påse av kontoret til enhver tid har tilstrekkelig ressurser og kompetanse, og vi oppfordrer derfor SKO å ta opp ressursmangelen med kommuneledelsen for å få tilført mer ressurser Resultater på arbeidsgiverkontrollområdet De to siste årene (2015 og 2014) har ikke SKO gjennomført arbeidsgiverkontroller. For 2016 har SKO meldt at kontoret har avtale om kjøp av 4 kontroller fra SKO i Sør-Varanger. Resultatkravet for 2016 er 11 kontroller. På kontrollbesøket opplyser SKO at dere ikke vet hvilken løsning/ressurs dere har til området i Dersom SKO vurderer at dere ikke har ressurser og/eller kompetanse til å utføre kontroller selv, må dere finne en annen løsning slik dere delvis har gjort for På kort sikt anbefaler vi at dere snarest tar kontakt med Sør-Varanger eller et annet kontor for å avklare kjøp av kontroller neste år. På litt lengre sikt oppfordrer vi dere til å jobbe for interkommunal ordning sammen med andre kommuner i Øst-Finnmark regionen. 6 Skatteoppkreverkontorets tilbakemelding på rapporten Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side eller det er andre spørsmål til rapporten, kan dere rette henvendelser til undertegnede. Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak skatteoppkreveren vil iverksette vedrørende pålegg og anbefalinger som blir gitt i rapportens punkt 4. Vi imøteser tilbakemelding innen 28. november 2016, og vi ber om at den merkes med saksnummer 2012/ Vi takker for god hjelp i forbindelse med vårt kontrollbesøk og håper på et fortsatt godt samarbeid. Med hilsen Marita Ryeng underdirektør avdeling for innkreving Skatt Nord Ottar Johnsen Kopi: Rådmannen i Tana kommune Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Styringsbrev Resultatkrav på innkrevings- og arbeidsgiverkontrollområdet.

Styringsbrev Resultatkrav på innkrevings- og arbeidsgiverkontrollområdet. Saksbehandler Deres dato Vår dato Berit Pettersen 30. januar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 77 75 13 25 2016/1125881 Skatteoppkreverne i Nordland, Troms og Finnmark Sendes per epost Styringsbrev

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008

meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatteetaten meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Saksbehandler Deres dato Vår dato Cecilie Bugge-Asperheim 04.10.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 958 65 625 17/287-2 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Søknad om

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering) Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/828-13 29.06.2016 Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord kommunestyre Møtested: Ungdomshuset Fram Borkenes Dato: Tid: 09:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord kommunestyre Møtested: Ungdomshuset Fram Borkenes Dato: Tid: 09:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord kommunestyre Møtested: Ungdomshuset Fram Borkenes Dato: 04.05.2017 Tid: 09:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 1. mars 2016 Møtetid: Kl. 08.30 Møtested: Rådhuset, møterom Børgin De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

oyi 3oT c - is- Arkinu.

oyi 3oT c - is- Arkinu. FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING OG SKATTEINNFORDRING FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet 31. JUL. 2008 Postboks 8008 Dep 0030 Oslo s~ oyi 3oT c - is- Arkinu. Oslo, den 24. juli 2008 Høringssvar

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Innst. S. nr. 103 ( )

Innst. S. nr. 103 ( ) Innst. S. nr. 103 (2000-2001) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter Dokument nr. 3:12 (1999-2000) Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

ratffçrrhffafsaisefiif

ratffçrrhffafsaisefiif Sk t t Saksbehandlar Dykkardato Vàrdato a ee a en Bjørg Riple Sandnes 22.05.2015 Direkte tlf Dykkar referanse Vàr referanse 41420019 2015/86573 Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 18. mars Klokken: Møtested: Ringebu rådhus, Vaala.

RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 18. mars Klokken: Møtested: Ringebu rådhus, Vaala. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Torsdag 18. mars 2010. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, Vaala. SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møtet 28.01.10.

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 19.03. 2007 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 16.03.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller mobil 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 5. mars 2013 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Fylkets Hus, møterom Solgløtt (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Saksnr. 16/1239 05.04.2016 Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Innhold 1 Innledning... 3 2 Adgang til å betale skatte-og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene...

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 25. februar 2013 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

HØRING OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRING OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato 010/15 Formannskapet 03.02.2015 007/15 Kommunestyret 26.02.2015 Saksbehandler : Siw Trøbråten Dir.tlf.: 62 97 81 48 Saksmappenr : 15/90-2 Arkiv: FE-024 HØRING

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma. Kontrollsekretær

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma. Kontrollsekretær RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.03. 2016 Møtetid: Kl. 010.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer