Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved å ringa til Hogne Haktorson tlf / Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Det er planlagt at Hogne Haktorson møter frå sekretariatet, på dette møtet. Fredrik Litleskare kontrollutvalsleiar Hogne Haktorson kontrollsjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet Ordførar Revisor Rådmann 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 12/17 PS 13/17 PS 14/17 PS 15/17 PS 16/17 PS 17/17 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll frå forrige møte Årsrapport frå skatteoppkrevjaren og kontrollrapport frå Skatteetaten for Stord kommune Årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Stord kommune Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring og oppfølging av investeringar - bestilling Referatsaker 2016/ / /17 RS 7/17 Invitasjon til FKTs fagkonferanse og årsmøte /127 RS 8/17 Budsjettbrev 2015/178 RS 9/17 Samarbeidsrådet for Shl. IKS - representantskapsmøte RS 10/17 Representantskapsmøte i SIM 2017, førebels melding 2017/ /357 RS 11/17 Ordinær generalforsamling i Opero AS 2017/39 RS 12/17 RS 13/17 Fastlandssambandet Halsnøy AS - oppfølging i HFK etter selskapskontroll Val av nytt kontrollutval og endringar i ulike komitear 2015/3 2015/175 RS 14/17 Nedlegging av skattekontoret i Stord 2016/55 PS 18/17 PS 19/17 PS 20/17 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune Eventuelt Konkurranseutsetting av revisjonstenester for Stord kommune - val av revisor 2015/ /302 2

3 PS 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 13/17 Godkjenning av protokoll frå forrige møte 3

4 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 232 Arkivnr: 2016/55-12 Sakshandsamar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Stord kommune 14/ Årsrapport frå skatteoppkrevjaren og kontrollrapport frå Skatteetaten for Stord kommune Bakgrunn Viser til utdrag frå brev av , frå Skattedirektoratet: Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten. Staten er nå gitt det totale ansvaret for kontroll og revisjon med skatteoppkreverfunksjonen. Riksrevisjonen har ansvaret for den formelle revisjonen av skatteregnskapet, mens oppfølgingen av den interne kontroll hos skatteoppkrever, utføres av regionale kontrollenheter lokalisert ved fem skattefogdkontor. Det er i denne forbindelse stilt spørsmål vedrørende kommunens behandling av skatteregnskapet. Kommunestyret / kontrollutvalget skal etter det som er sagt over ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Rapporten inneholder også eventuelle forslag til tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever oversender skatteregnskapet og kopi av sin halvårlige redegjørelse til kommunestyret / kontrollutvalget. Skattedirektoratet har vidare i brev dagsett svara dette på førespurnad når det gjeld kontrollutvalget sin innsynsrett og tilsynsrolle knytt til skatteoppkrevjarfunksjonen: Ut i fra en vurdering av de aktuelle hjemler mener Skattedirektoratet at kontrollutvalget kan kreve å få seg forelagt nøkkeltall som vist i vedlagte skjema fra skatteregnskapet. Til tross for at kontrollutvalget ikke har instruksjonsmyndighet over skatteoppkreverne bør kontrollutvalget ha adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiverkontroll så lenge dette er et ledd i utvalgets arbeid med kontroll av revisjon og den økonomiske forvaltning i kommunen og fylkeskommunen. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 4

5 Side 2/2 Kommunal- og regionaldepartementet har i brev dagsett kommentert skattedirektoratet sin uttale på denne måten: Departementet har gått gjennom Skattedirektoratets vurdering av spørsmålene. Vi slutter oss til Skattedirektoratets vurdering og avklaring av de konkrete spørsmålene som er reist. Drøfting Med bakgrunn i desse utsegnene frå skattemyndigheitene vert rapportar vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune lagt fram til drøfting: Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Stord kommune, frå Skatteetaten, datert Årsrapport for 2016 frå skatteoppkrevjaren i Stord kommune, datert , med skatterekneskap og forklaring til skatterekneskapen. Det vart gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret i Stord kommune i 2016 og det er ikkje gjeve pålegg eller tilrådingar om saker som må følgjast opp. Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune frå Skatteetaten konkluderer med at skatteoppkrevjar utfører oppgåvene på ein tilfredstillande måte når det gjeld områda intern kontroll, rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen, skatte- og avgiftsinnkrevjing samt arbeidsgjevarkontroll. Det er gledeleg at skatteoppkrevjaren også i år har oppnådd resultatkravet på 5% arbeidsgjevarkontrollar ift. tal arbeidsgjevarar i kommunen. Kontrollrapport frå Skatteetaten og årsrapport frå skatteoppkrevjar ligg som vedlegg til denne saka. Konklusjon Kontrollrapporten frå Skatteetaten konkluderer med at skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune totalt sett, og i det alt vesentlege, er i samsvar med gjeldande krav og regelverk. På bakgrunn av dei framlagde årsrapportane vert kontrollutvalet invitert til å gje ein uttale om skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen. Forslag til uttale 1. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten konkluderer med at Stord kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege vert utført på ein tilfredstillande måte. 2. Årsrapport frå skatteoppkrevjaren i Stord kommune og kontrollrapport frå Skatteetaten for 2016 vert teke til orientering og oversendt kommunestyret til orientering Hogne Haktorson kontrollsjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg 1 Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Stord kommune 2 Årsrapport 2016 frå skatteoppkrevjaren i Stord kommune 3 Årsrekneskap / skatterekneskap 2016 for Stord kommune 4 Forklaring til årsrekneskapen / skatterekneskapen for Stord kommune 5

6 Ô Sakshandsamar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtba 15. februar 2017 Skatteetaten Telefon Dykkar referanse Vår referanse /73863 Kommunestyret i Stord kommune Kontrolirapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Stord kommune LE Generelt om fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skatteoppkrevjaren sitt ansvar og mynde følgjer av Instruks for skatteoppkrevjarar av 8. april Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt overfor skatteoppkrevjarane i saker som vedkjem skatteoppkrevjarfianksjonen, og plikter å yte rettleiing og hjelp i faglege spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å leggje til rette for best mogeleg resultat for skatteoppkrevjarftmksjonen. Grunnlaget for skattekontoret sin styring av skatteoppkrevjarftmnksjonen er Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreveme av 1. januar Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevjarffinksjonen er Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreveme av 1. februar Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkrevjarfunksjonen vert utøvd tilfredsstillande i høve til gjeldande regelverk på følgjande områder: Intern kontroll Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen Skatte- og avgiftsinnkrevjing Arbeidsgjevarkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkrevjarfirnksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med kontroll av skatteoppkrevjarffinksjonen. 2. Om skatteoppkrevjarkontoret 2.1 Bemanning Sum årsverk til skatteoppkrevjarfimksjonen iht. skatteoppkrevjaren sine årsrapporiar: Tal årsverk 2016 Ta) årsverk 2015 Tal årsverk , ,3 Postadresse Bese ksad resse Sen tralbord Niasavegen 2 Se eller Leikanger ring gratis Org. nr:

7 3. Måloppnåing 3.1 Skatte- og avgiftsinngang Skatterekneskapen for Stord kommune viser per 31. desember 2016 ein skatte- og avgiftsinngang til fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) på kr og uteståande restansa? på kr , av dette krav stilla på vent la Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar 20. januar Innkrevjingsresultat Vi har gått gjennom innkrevjingsresultata per 31. desember 2016 for Stord kommune. Resultata viser følgjande: Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i%) i MNOK sum krav (I %) forre år regionen (i%) Restskatt person lege skattytarar , ,8 95,1 96,3 Arbcidsgjevaravgift , ,8 99,8 99,9 Fonkotskatt personlege skattytarar , ,0 99,5 99,4 Forskottrekk ,7 99,9 99,9 99,9 100,0 Forskotakatt upersonlege skattytarar 2015 I 12,1 99,8 99,8 99,9 99,9 Restskatt upersonlege skattytarar ,5 98,9 99,0 99,5 99,2 3.3 Arbeidsgjevarkontroll Resultat for kommunen per 31. desember2016 viser i folgje skatteoppkrevjaren sin resultatrapportedng: Ta! Minstekrav tal Tal utførte Utførte Utførte Utførte Utført kontroll arbeidsgjevarar kontrollar kontrollar i kontrollar kontrollar kontrollar 2016 region 574 (5%) (i %) 2015 (i %) 2014 (i %) (i %) ,! % 4,9% 0,0 I 4,6% 4. Kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skattekontoret har i 2016 gjennomført kontorkontroll av skatteopplaevjarkontoret for områda intern kontroll, skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll. Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 2 Sum opne (ubetalte) forfalne debetkrav 2 7

8 5. Resultat av utført kontroll Intern kontroll Basert på dci kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at skatteoppkrevjaren sin overordna interne kontroll i det alt vesentleg er i samsvar med gjeldande regelverk. Rekneskapsforing, rapportering og avlegging av skafterekneskapen Basert på dci kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at rekneskapsføringa, rapportednga og avlegginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. Skatte- og avgsinnkrevjing Basert på dci kontrollane som skattekontoret har gjennomført, tinn vi at utfodnga av innkrevjingsarbeidet og oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. Arbeidsgjevarkontroll Basert på dci kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utforinga av arbeidsgjevarkontrollen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og vert utført i tilstrekkeleg omfang. 6. Ytterlegare informasjon Skattekontoret har gjennom sine kontrolihandlingar for 2016 verken gjeve pålegg eller tilrådingar. Venleg helsing fimg. avdelingsdirektør Skatt vest aa& seniorrådgjevar Kopi til: Kontrollutvalet for Stord kommune Skatteoppkrevjaren for Stord kommune Riksrevisjonen 3 8

9 1 Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren i Stord kommune Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 9

10 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Avregningsoppgjøret Margin Margin for inntektsåret 2015 (inkl. kommentarer) Margin for inntektsåret 2016 (inkl. kommentarer) Innfordring av krav Restanseutvikling Totale restanser og berostilte krav Kommentarar til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarar til restanser og restanseoppfølging for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Særnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 10

11 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Skatteoppkreverens arbeids- og ansvarsområde følger av lov av 17. juni 2005 om betaling og innkreving av skatteog avgiftskrav, samt forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov. Skatteavdelingens arbeidsområde består i å innkreve skatter og avgifter for kommune, stat, fylke og folketrygd, føre skatteregnskap og foreta avregningsoppgjør etter gjeldende lover og forskrifter, foreta regnskapskontroll hos arbeidsgivere og fremlegge søknader om ettergivelse for skatteutvalget. Skatteoppkreveren har namsmannskompetanse for egne krav, og har derfor myndighet til å gjennomføre de fleste innfordringstiltak. I tillegg til skatteområdet har også skatteoppkreveren ansvar for innkreving av kommunens utestående fordringer. Skatteoppkreverkontoret genererer store kontantstrømmer. I 2016 er samlet innkrevd beløp på vel 2,2 milliarder kroner Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Skatteregnskap 0,60 26,09 % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 1,25 54,35 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,30 13,04 % og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,05 2,17 % Administrasjon 0,10 4,35 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100,00 % Skatteoppkreverkontoret i Stord har 2,30 stillingshjemler. Ut over dette har Stord skatteoppkreverkontor gått inn en felles kontrollenhet (Hordaland Kommunale Regnskapskontroll) i forhold til arbeidsgiverkontrollen i Stord skatteoppkreverkontors andel av denne kontrollenheten utgjør ca. 9,65 % Organisering Kontoret er delt opp slik at 1 saksbehandler jobber med føring av skatteregnskap, avstemming og kontroll av a- melding og avregningsoppgjør etc. Det brukes 1,25 årsverk på innkreving av utestående skatter og avgifter. Det brukes 0,75 årsverk på innkreving av skatter og avgifter fra personlige skatteytere og 0,50 årsverk på innkreving fra arbeidsgivere og upersonlige skatteytere. Anmeldelse etter skatteoppkrever og anmeldelsesinstruksen, saksbehandling i forhold til skjenke- og serveringssøknader, skatteattester og solidarfritak. Skatteoppkreveren deler sin stilling mellom de ulike ansvarsområdene etter behov. I tillegg har skatteoppkreveren ansvar for personaloppfølging, rapportering og diverse andre oppgaver knyttet til drift av kontoret samt at han er den øverste ansvarlige leder for innkrevingen av kommunale skatter og avgifter Ressurser og kompetanse Medarbeiderne ved kontoret har en solid kompetanse og i tillegg prioriteres det aktuelle kurs og møter. Skatteregnskap Kontoret er delt opp slik at 1 saksbehandler jobber 0,6 % med føring av skatteregnskapet. Innfordring Når det gjelder innfordring og søknadsbehandling er denne fordelt på 1,3 stilling. Arbeidsgjevarkontroll Fra har kontoret vært med i kontrollsamarbeidet med Hordaland Kommunale Regnskapskontroll. Av hittil utførte kontroller har det vært en svært god avdekking i beløp og andre forelegg, noe som er en indikasjon på at det er et stort behov for kontroll og oppfølging av arbeidsgivere. Oppfølging av innrapportert A-melding, informasjonsvirksomhet og administrasjon av arbeidsgiverkontroller har utgjort ca. 0,4 % i Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 11

12 1.2 Internkontroll I følgje Skatteoppkreverinstruksens 2-2 skal skatteoppkreveren sørge for at kontoret har en tilfredsstillende internkontroll. Kontoret har gode rutiner for internkontroll/kvalitetssikring i det daglige arbeidet. Kontoret har rutinebeskrivelse for alle hovedarbeidsområder, og sammen med brukerveiledningen som er i SOFIE gir dette en god oversikt over arbeidsoppgavene ved kontoret. Kontoret følger også jevnt med på skatteinngangen og innkrevingsresultater, og iverksetter tiltak dersom det er nødvendig for å justere kursen. Det er fastsatte innkrevingsmål for de ulike skattene og avgiftene, og utviklingen i forhold til målsetningen følges opp månedlig. Ved behov analyseres restansemassen for å finne gode tiltak for å kunne oppnå målsetningene. I tillegg prioriteres det at de ansatte ved kontoret deltar på kurs og samlinger slik at en får medarbeidere med høy kompetanse på sine arbeidsfelt Vurdering av skatteinngangen År Antall innbyggere * Antall arbeidsgivere ** Antall lønns/tr.oppgaver ** Skatteøre 11,3 11,6 11,6 11,4 11,35 11,8 Kommunens andel fra forsk. 29,07 29,09 29,15 29,06 28,99 30,77 *Foreløpige tall for 2016 **Tall for 2016 foreligger ikke Tabellen viser at det også i 2015 har vært vekst i befolkningen. Tall for antall arbeidsgivere har gått ned fra 2014 til Tall for 2016 foreligger ikke. Antall arbeidstakere i kommunen har gått ned fra 2014 til Dette har sammenheng med nedgang i antall arbeidsgivere det siste året. Fastsatt skatteøre for kommunen ble 11,8 for 2016 mens den var 11,35 for Dette medførte at kommunens andel av skatteinntekten økte fra 29,99 % til 30,77 % i Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordringsutgifter Endring i % 2015/2016 ( ) ( ) ( ) 6,28 % (91 895) (18 363) (73 532) 400,44 % ( ) ( ) ,74 % ( ) ( ) ,59 % ( ) ( ) ,28 % ,19 % Sum innkrevet ( ) ( ) ,45 % Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt Plassering mellom kommuner ( ) (3 028) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 6,28 % -3,66 % -1,12 % 0,92 % -16,21 % 3359,91 % Sum fordelt ( ) -4,45 % Tabellen over viser at det i 2016 har blitt innkrevd ca. 2,2 milliarder kr. Dette er 105 mill. kr mindre enn i Det vil si en nedgang på 4,45 %. Sum innkrevet. Ser vi på de enkelte innkrevde skatteartene, så viser disse følgende: Arbeidsgiveravgift. Økningen i arbeidsgiveravgift er på 6,28 %. Økningen antas å ha sammenheng med innfordring av utestående samt lønnsøkning. I tillegg har EFTA-domstolen opphevet deler av ESAs godkjenning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet ble endret midlertidig fra Dette innebar at arbeidsgivere som ambulerer til en sone med lavere avgiftssats kan ikke lenger benytte lavere sats enn satsen i sonen foretaket er registrert. Disse skal legge satsen i registreringssonen til grunn for beregning av arbeidsgiveravgift. Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 12

13 5 Personlige skatteytere. Denne skattegruppen består av forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt. Nedgangen her er på ca. 3,74 %. Dette skyldes at Stordsamfunnet har i 2016 hatt spesielle utfordringer med arbeidsledighet og permitteringer. Stord er mellom de kommunene som har den høyeste arbeidsledigheten i landet, nær seks prosent om man regner med de som er på tiltak. Dette får store konsekvenser for enkeltpersoner og det slår direkte inn i kommuneøkonomien. Selskapsskatt. Selskapsskatten har gått ned med 41,59 % fra året før. En del av grunnen til dette kan være redusert aktivitet, reduksjon i skatteprosent samt konkurser. Renter/innfordringsutgifter. Det har i 2016 vært en ganske stor reduksjon av renteinntekter. Utgifter til innfordring har imidlertid steget noe som følge av større innfordringsaktivitet. Sum fordelt. Innkrevde skatter og avgifter er fordelt som følger: Fordelt til folketrygden arbeidsgiveravgift/medlemsavgift Av samlet skatteinntekt for 2016 på 2,2 milliarder kr ble 1023 mill. kr fordelt til folketrygden. Dette er i overkant 15 mill. kr mer enn i En økning på 1,52 %. Overføringen til folketrygden består av innbetalt arbeidsgiveravgift og medlemsavgift fra arbeidstakerne. Veksten har vært i innbetaling av arbeidsgiveravgift, mens innbetaling av medlemsavgift fra arbeidstakerne har gått ned. Fordelt til fylkeskommunen. Fylkeskommunen andel av skatteinntektene var i 2016 på 105 mill. kr. Dette er en nedgang på 1,2 mill. kr (1,12 %). Bakgrunnen for nedgangen er stor arbeidsledighet, Fordelt til kommunen. Kommunens skatteinntekter økte med 0,92 % fra 2015 til Se kommentarer over under personlige skatteytere. Fordelt til staten. Statens nedgang i skatteinntekter har i stor grad sammenheng med reduksjon i skatteprosent. Av statens reduksjon av skatteinntektene på ca. 123 mill. kr utgjør nedgangen i selskapsskatt i underkant av ca. 75 mill. kr Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Innbetalt skatt i Budsjett inng. Innbetalt skatt Avvik budsjett reell Avvik inngang 2015/2016 Mnd i 2015 inngang Jan ,62 % Feb ,29 % Mar ,32 % Apr ,41 % Mai ,52 % Jun ,35 % Jul ,91 % Aug ,44 % Sep ,02 % Okt ,09 % Nov ,97 Des ,49 Sum ,92 Tabellen over viser kommunens andel av skatteinntektene i 2016 sammenlignet med 2015 samt budsjettert skatteinngang. Vi ser at samlet skatteinngang ble på 488 mill. kr. I rådmannens budsjettsforslag ble det foreslått å budsjettere med en skatteinngang på 512 mill. kr. Prognoser gjort i begynnelsen av 2016 tilsa at anslaget var for høyt og det ble derfor nedjustert til 507 mill. kr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde et anslag for Stord kommune 2016 på 510 mill. kr. Kommunens skatteinngang for 2016 har vært preget av følgende forhold: Skatteøre i 2015 var på 11,35, den ble endret i 2016 til 11,8. Befolkningsøkning med ca. 0,48 % fra 2015 til 2016 har vært med å øke kommunens inntekter. Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 13

14 6 Beregninger fra SSB anslår at lønnsøkningene i 2016 har vært ca. 2,4 % Lav rente har ført til en økning i låneopptak i befolkningen, dette tilsier at de får mer i fratrekk og dermed betaler mindre i skatt. Spesielle utfordringer med arbeidsledighet og permitteringer Marginoppgjøret gikk i minus med 12,5 mill. kr ved dette oppgjøret og kommunen ble trukket etter fordelingstallene for skattekreditorene. 1.4 Skatteutvalg Skatteoppkreverkontoret i Stord har behandlet 3 søknader om lemping av skatter og avgifter i og det er samlet ettergitt kr Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Oppfølgingen av skatteregnskapet og avstemming av oppgaver er viktig for innkrevingsarbeidet ved kontoret og for at kommunens arbeidsgivere og skatteytere får rett oppgjør til rett tid. Kontoret følger opp disse områdene på en god måte og har god kontroll på skatteregnskapsføringen. Skatteoppkreveren i Stord kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er i 2016 ikke mottatt pålegg knyttet til regnskapsføring. Årsregnskapet for 2016 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Avregningsoppgjøret Antall personlige skatteytere Sum utlignet skatt i mill. kr Antall upersonlige Sum utlignet skatt i mill. kr Ved siste avregningsoppgjør ble det registrert skatteytere i Stord. Det ble ved skatteoppgjøret for 2015 utlignet mill. kr i skatt. Når det gjelder upersonlige så er det foretatt skatteoppgjør for 936 i Stord. Til sammen ble det utlignet 106 mill. kr i skatt. Med unntak av juli ble det fra 22. juni lagt ut nye skatteoppgjør ukentlig frem til midten av oktober, hvor siste skatteoppgjør for inntektsåret 2015 ble foretatt. Deretter er det sendt ut korrigerte skatteoppgjør etter klagebehandling og endringer ukentlig. Skatteoppgjørene følges fortløpende opp på en god måte, og det gis tilbakemelding til Skatt vest der hvor vi finner at det er åpenbare feil eller mangler. 2.3 Margin Margin for ligningsåret 2015 MARGINAVSETNING 2015 Beløp Avsatt margin for ligningsåret 2015 Overskytende forskudd For lite avsatt margin for Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 14

15 Av tabellen over fremgår det at det for ligningsåret 2015 ble avsatt kr i marginavsetning. Marginavsetning gjøres slik at skatteoppkreveren kan møte forventede utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret. I Stord har man valgt å avsette 8 % av skatteinntektene fra personlige skatteytere for å møte forventede utbetalinger av tilgodebeløp. Av tabellen fremgår det videre at det ble utbetalt kr i tilgodebeløp til kommunens skatteytere ved skatteoppgjøret for ligningsåret 2015 sommeren/høsten Som det fremgår av tabellen over var det avsatt kr for lite for å møte utbetalingene av tilgodebeløp. Dette har derfor blitt belastet skattekreditorene. Kommunens andel av dette utgjør ca. kr Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Prosentsatsen har ikke vært endret Kommentarer til marginavsetningen MARGINAVSETNING Beløp Avsatt margin for ligningsåret Brukt margin for ligningsåret Innestående margin pr Oversikten over viser at pr. utgangen av 2016 var det avsatt kr for å møte utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret til sommeren/høsten På samme tid i fjor var det avsatt kr De siste årene har Stord skatteoppkreverkontor satt av 8 % av innbetalingene fra forskuddspliktige i marginavsetning. Da tidligere års marginavsetning har gitt underskudd i marginoppgjøret anbefales det at marginavsetningen økes til 10 %. 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Skatteart Restanse Herav berostilt restanse Restanse Herav berostilt restanse Endring i restanse Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Samlet utestående beløp ved utgangen av 2016 var på 46 mill. kr. Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 15

16 3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Samlet utestående restanse var ved årsskiftet på vel 46 mill. kr. Av dette er kr berostilte krav. Dette er krav som man ikke regner med å kunne innkreve i uoverskuelig framtid, men hvor kravet er opprettholdt mot skyldner. Samlet utestående krav er redusert med kr i løpet av Restskatt, person I overkant av 50 % av samlet utestående krav er restskatt, person. Utestående restskatt er på 24, 8 mill.kr. Dette er en reduksjon fra i fjor på kr. Tett oppfølging av utestående, samarbeid med Skattehjelpen og kontakt med skatteytere har ført til at størstedelen av kravene har blitt innfordret, eller man har fått disse ved endret ligning, der hvor ligningen har vært feil. Forskuddsskatt person Utestående forskuddsskatt er det siste året redusert med kr , og er nå på 7 mill. kr. Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter/arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter Utestående arbeidsgiveravgift økte mens forskuddstrekket ble redusert det siste året. Arbeidsgiveravgiften økte med og forskuddstrekket ble redusert med kr Det er avskrevet kr fordelt på personlige og upersonlige skatteytere, som utgjør 21 skatteytere. Dette består av konkurser, ferdig gjeldsordning, insolvent dødsbo og lemping. 3 personer har fått ettergivelse med kr Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt er fordelt på 65 skatteytere. Summarisk avskriving med kr fordelt på 11 skatteytere. Pr er det 7 personer som er berostilt. Skatteoppkreverkontoret samarbeider med Skatt vest i mange av konkursene. Stord kommune har til sammen hatt 12 konkurser som ble åpnet i Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart Restskatt person Tabellen viser samlede restanse for eldre år, samt hvor stor andel restskatten utgjør av den samlede restansen for det enkelte år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Samlet utestående krav for eldre år tom er på 35,9 mill. kr, noe som er en nedgang fra i fjor med ca. 2 mill. kr. Dette er i alt vesentlige ubetalte restskatter. Antall krav som var foreldet pr : 9 Samlet beløp på krav som var foreldet pr : Kr Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Det viser seg at i forhold til de 9 som er foreldet kan kontoret be om fristforlengelse med hjemmel i foreldelsesloven 10 nr. 3(+ 4. ledd) for 6 av skatteyterne, mens 1 var under gjeldsordning, 1 fikk sosialhjelp og de 2 siste var konkurser med anmeldelse Skattehjelpen Skatteetaten har opprettet en egen enhet som skal følge opp saker der hvor skatteyter reelt sett har blitt lignet feil, eller hvor skatteyter har blitt skjønnslignet som følge av manglende innlevering av selvangivelse. 8 Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 16

17 Mange skatteytere har som følge av feil ligning/høyt ilagt skjønn fått store problemer med å få etablert seg og komme videre i livet. Bakgrunnen for en del av skjønnsligningene har ofte sammenheng med rus, samlivsbrudd, sykdom eller fengselsopphold etc., og Skatteetaten har sett behovet for å kunne ta opp feilaktige ligninger på nytt slik at disse skatteyterne kan få ordnet opp i sine problemer på skatteområdet. Skatteoppkreverkontoret har i flere år hatt et godt samarbeid med skattehjelpen og har oversendt saker til skattehjelpen Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Kontorets resultat pr Skatteart Mål Oppnådde resultater pr Restskatt for personlige s/y 2014 Forskuddstrekk 2015 Forskuddsskatt for personlige s/y 2015 Forskuddsskatt for upersonlige s/y 2015 Restskatt for upersonlige s/y 2014 Arbeidsgiveravgift 2015 Innfordret restskatt, person ,8 % 99,9 % 99,0 % 99,8 % 99,0 % 99,8 % 70,0 % 97,3 % 99,9 % 99,6 % 99,8 % 98,9 % 99,8 % 69,2 % Skattedirektoratet og Skatt vest fastsetter hvert år innkrevingsmål for skatteoppkreverkontoret. Det måles da hvor stor andel av den enkelte skatteart som kontoret klarer å innkreve innen Med unntak av restskatt bedrift og andel innkrevd restskatt personlige skatteytere har skatteoppkreverkontoret oppnådd målsetningene for Når det gjelder andel innkrevd restskatt personlige skatteytere så har man nesten nådd målsetningen. Kun mindre beløp er utestående. Målsettingen for restskatt bedrift ble ikke nådd da et foretak fikk en endret avregning med en restskatt på kr , som forfalt til betaling I tillegg ble det fra Skatt vest bedt om at innkrevingen av tilleggsskatt for dette foretaket stilles i bero til klagen er avgjort i tråd med rutine. Resultatene som oppnås er avhengig av innkrevingsaktivitet, skjønnsfastsettelser, endring av ligning og dekningsmuligheten hos skyldner Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Et utdrag av hovedaktivitetene hva gjelder innfordring viser følgende aktivitetsnivå de to siste årene: Innfordringsaktivitet Antall debitorer 2016 Antall aktiviteter 2016 Antall debitorer 2015 Antall aktiviteter 2015 Anmeldelse Betalingsavtale standard Gjeldsordning Konkurs Motregning Purring/varsling Telefoninkasso Tvangsdekning Utleggsforretning Standard Utleggsforretning Vurdering Utleggstrekk Standard SUM Tabellen over viser en oversikt over hovedaktivitetene som har blitt iverksatt for å innfordre utestående skatter og avgifter. Tabellen viser antall debitorer/krav som det har vært iverksatt tiltak mot, og antall aktiviteter som har blitt gjennomført knyttet til den enkelte innfordringsaktivitet. Tabellen for eksempel under konkurs viser alle aktivitetene som har blitt utført tilknyttet konkursområdet slik som registrering av konkurs, melde krav i boet osv. Ut over det som fremkommer i tabellen over er det utført mange andre aktiviteter som ikke fremkommer. Det er her valgt å gi en oversikt over de mest sentrale innfordringstiltakene. Av tabellen ser vi at det har blitt utført aktiviteter rettet mot krav. Det har i 2016 blitt iverksatt flere aktiviteter enn i året før. Vi ser av tabellen over at det har vært en økning i bl.a. antall purringer. Dette kan ha Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 17

18 sammenheng med at Stordsamfunnet har i 2016 hatt spesielle utfordringer med arbeidsledighet og permitteringer. Og at kommunen er mellom de kommunene som har den høyeste arbeidsledigheten i landet. I tillegg så har kontoret også «nektet godskriving av forskuddstrekk» på 4 skatteytere Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret bruker følgende tiltak for å få en effektiv innkreving av utestående skatter og avgifter i Stord. 10 Kontoret har valgt å unnlate å bruke telefoninkasso da dette har vist seg å ha liten effekt og kun forsinker innkrevingsprosessen Ved gjennomføring av innfordringstiltak vil tiltak som raskt gir kontantbetalinger bli prioritert fremfor sikring av krav i eiendeler. Videreutvikling av kompetanse hos medarbeiderne Tett oppfølging og rask åpning av konkurs hos arbeidsgivere og aksjeselskap som unnlater å gjøre opp utestående skatter og avgifter. Dette for å tvinge frem oppgjør, og for å unngå at utestående krav øker. Tett oppfølging av resultatutviklingen på innfordringsområdet og analyser for eventuelt å korrigere innsatsen. I tillegg finner man også frem til skatteytere som åpenbart er feillignet og som har fått restskatter. Disse sakene tas opp enten med skatteyter eller direkte med skattekontoret for å få korrigert ligningen. Saksbehandlerne kommer også i kontakt med skatteytere som er skjønnslignet. Man har der et godt samarbeid med skattehjelpen slik at sakene kan tas opp for ny vurdering for derved å redusere utestående fordringer. 3.3 Særnamskompetanse Skatteoppkreveren i Stord har særnamskompetanse, dvs. kan pante for egne krav. Denne brukes utstrakt og det ble i 2016 berammet 158 utleggsforretninger med tanke på å innkreve og sikre krav. I 2015 fikk skatteoppkreverkontoret inn kr i gebyrer pga. utleggsforretning i Stord og Fitjar kommune. I 2016 fikk kontoret inn kr i gebyrer til kommunen, samt kr i gebyrer for utleggsforretning i Fitjar kommune som tilkommer Stord kommune. Til sammen kr Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kontoret har ikke egen kontrollør, men har inngått en samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Hordaland Kommunale Regnskapskontroll ved kemneren i Bergen kommune, som trådte i kraft pr Planlagte og gjennomførte kontroller Skattedirektoratet setter i sine planer krav til at det skal gjennomføres kontroller hos 5 % av kommunens arbeidsgivere. Gjennomføringen av kontrollene er nå spesielt viktige i og med bruk av forhåndsutfylt selvangivelse og stille aksept. Antall planlagte kontroller for 2017: 29 kontroller Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av A-meldinger i kommunen. 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Antall gjennomførte kontroller 2016: 29 Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av A-meldinger i kommunen. Antall gjennomførte kontroller 2015: 28 Som utgjør: 4,9 % av totalt antall leverandører av A-meldinger i kommunen. Forslag til økning av grunnlag arbeidsgiveravgift. Bokettersyn foretatt av Hordaland Kommunale Regnskapskontroll og SKO har i 2016 avdekket at det har vært innrapportert 2,2 mill. kr for lite i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 18

19 11 Sum forslag økning av inntekt som følge av HKR Det har i 2016 blitt foreslått økning av inntekt på 1,4 mill. kr etter kontroll hos arbeidsgivere. 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Skatteoppkreverkontoret har oppnådd målkravet for 2016 og hadde avdekkinger med forslag til inntektsøkning på vel 1,4 mill. Av totalt 29 kontroller var 20 av disse formalkontroller, 8 avdekkingskontroller og 1 oppfølgingskontroll. Kontrollenheten har en viktig oppgave i forhold til å rydde opp i og lage lønns- og trekkoppgaver/ameldingsoppgaver i foretak som går konkurs. Dette er et viktig område da skatteyterne ellers ikke ville blitt godskrevet skattetrekk, og derved ville endt opp med store restskatter etter skatteoppgjøret. Tett oppfølging og videre kontroll med kommunens arbeidsgivere vil være et viktig virkemiddel fremover for skatteoppkreveren i Stord. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Skatteoppkreveren har ikke deltatt i noen fellesaksjoner. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Kontoret har svart på henvendelser fra arbeidsgivere pr. telefon, samt personlig fremmøte. Kontoret har ikke utført egne kollektive informasjonstiltak i 2016, men har sendt ut informasjon til 38 nyregistrerte arbeidsgivere. Sted/dato: Stord, 20. januar 2017 Skatteoppkreverens signatur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport 2016/dato: Skatteoppkreveren i Stord kommune 19

20 Årsrekneskap for 1221 Stord kommune for inntektsåret Avlagt etter kontantprinsippet. Valgt år Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -3 Sum 0 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt mv- 100% stat Personlige skatteytere Tvangsmulkt Upersonlige skatteytere Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 1 Videresending plassering mellom kommuner Sum Sum totalt 0 20

21 Førre år

22 Forklaring til årsregnskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet 22

23 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 004 Arkivnr: 2016/85-4 Sakshandsamar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Stord kommune 15/ Årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Stord kommune Samandrag Sekretariatet har utarbeidd forslag til utvalet si årsmelding for Årsmeldinga skal gje eit oversyn over kva kontrollutvalet har arbeidd med i året som gjekk. Føremålet med årsmeldinga skal og vera å melda tilbake til kommunestyret, som er kontrollutvalet sin oppdragsgjevar, resultata av utvalet sitt arbeid. Årsmeldinga peikar både på handsaming av saker som er sluttført frå kontrollutvalet si side og på kva som må følgjast opp vidare framover. Konklusjon: Årsmeldinga frå kontrollutvalet må reknast som ein del av den lovpålagte rapporteringa frå utvalet til kommunestyret. Sekretariatet meiner difor at det vil vera rett at kommunestyret godkjenner årsmeldinga i eiga sak. Forslag til innstilling Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for Hogne Haktorson kontrollsjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg 1 Årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Stord kommune Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 23

24 ÅRSMELDING 2016 FOR KONTROLLUTVALET I STORD KOMMUNE Bilde frå nettsida til Stord kommune. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 24

25 1 Føremål og oppgåver for kontrollutvalet Kontrollutvalet har som oppgåve å føre tilsyn med den kommunale forvaltninga, på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet skal og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Oppgåvene til utvalet omfattar alt innanfor tilsyn og kontroll, både rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I «Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar» finn ein kva som er oppgåvene til kontrollutvalet. «Føremålet med kontrollutvalet sitt arbeid er å medverke til at det vert allmenn tillit til at kommunen sine oppgåver vert løyst på best mogleg måte, og i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.» 2 Samansetjing av kontrollutvalet Kontrollutvalet for perioden har hatt ein ekstraordinær start når det gjeld samansetnad. I skrivande stund har det vore val av kontrollutval fem gonger på det første halvanna året av fireårsperioden: Kst. møte Sak Merknad: PS 53/15 Val av første kontrollutval for perioden Sjå samansetnad nedanfor - pr. årsskiftet 2015/ PS 09/16 Desse går ut: Margareth Ottesen (STL) og Knut Vikane (Sp) Inn: Thor Gunnar Bjelland (STL) og Anna Herborg Førland (Ap) PS 35/16 Thor Gunnar Bjelland (STL) får permisjon til Første vara, Christoffer Rafdal (Ap) overtek då plassen PS 88/16 Alle unnateke Anna Herborg Førland (Ap) går ut. Sjå samansetnad nedanfor - pr. årsskiftet 2016/ PS 06/17 Ut går: Stig Tommy Bertil Ling (FrP) Inn kjem: Odd Ståle Larsen (FrP) Medlemmar pr : Reidun Aasheim (H) Nils Gunnar Waage (Frp) Margareth Ottesen (STL) Pål Ankervold Ap) Knut Vikane (Sp) leiar, og kommunestyremedlem nestleiar medlem medlem medlem Medlemmar pr : Fredrik Litleskare (H) leiar, og kommunestyremedlem Stig Tommy Bertil Ling (Frp) medlem Thor Gunnar Bjelland (STL) medlem, i permisjon til Peggy Husevik Bærøy Fast i permisjonstida. Er nestleiar. Anna Herborg Førland Ap) medlem Tarjei Haga (Ap) medlem 3 Om verksemda til kontrollutvalet i 2016 Kontrollutvalet i Stord kommune hadde 7 møter i 2016, mot 5 møter året før, og handsama 70 saker. Ordførar har møterett i kontrollutvalet. Ordførar møtte i eit av møta i Rådmann og andre tilsette i kommunen har møtt når dei har vorte innkalla. Kontrollutvalet har fått tilgang til den informasjonen det vart bede om. 2 25

26 4 Sekretariatsordninga I kommunelova 77 pkt.10 står det at kommunestyret skal sørgja for sekretærbistand til kontrollutvalet. Sekretærfunksjonen kan ikkje leggast til kommunen sin administrasjon. Forskrift om kontrollutval 20 seier at kommunestyret skal sørgja for at kontrollutvalet har sekretariatsteneste som tilfredsstiller utvalet sitt behov. Sekretariatet skal til ei kvar tid yte kontrollutvalet den bistand som kontrollutvalet har trong for. Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune utfører sekretariatstenesta for kontrollutvalet i Stord kommune. Hogne Haktorson har vore sekretær på møta. Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er også sekretariat for kontrollutvalet i fylkeskommunen, samt kontrollutvala i desse kommunane: Kvinnherad, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Ulvik, Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Odda, Voss, Fusa, Øygarden, Sund, og Samnanger. I 2015 vedtok kommunestyret å lysa sekretariatstenester for kontrollutvalet ut på anbod. Etter anbodskonkurranse gjorde kommunestyret slikt vedtak i møte (sak PS 86/16): «Hordaland fylkeskommune vert vald til leverandør av sekretariatsteneste for kontrollutvalet i perioden til , med opsjon på ytterlegare 2år». 5 Revisjonstenesta og revisjonsordninga Revisjonstenesta. Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med den kommunale forvaltninga. Utvalet må halda seg orientert om kva saker revisjonen arbeider med og føra tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og føregår i samsvar med forskrift og vedtak. Deloitte AS er revisor for Stord kommune. Noverande avtale gjeld fram til Arbeid med ny utlysing av konkurranse er såleis starte opp haust Utvalet arbeidde ut frå mandat frå kommunestyret av (sak PS 68/14). Evaluering, innstilling og vedtak om revisor vil bli gjennomført våren Deloitte har lagt fram revisjonsmelding, slik kravet er, samt rapportar og annan informasjon om revisjonen sitt arbeid. På grunnlag av revisjonen sine rapportar, rekneskapsplan og annan informasjon, har utvalet ført tilsyn med at forvaltninga er i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og vedtak. Utvalet skal vidare i samarbeid med revisjonen gjennomføra ei systematisk vurdering av bruk og forvaltning av dei kommunale midlar, med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat (forvaltningsrevisjon). Til dagleg er det den valde revisor som utfører tilsynet og kontrollen mot kommunen, men kontrollutvalet har eit eige ansvar med å sjå til at arbeidet vert tilfredstillande utført. Kommunelova stiller krav om at utvalet sjølv må visa ei aktiv haldning. For å få utført det arbeid utvalet er pålagt, er ein avhengig av god kommunikasjon med kommunestyret, administrasjonen i kommunen og revisor. Samarbeidet har vore godt med dei aktuelle aktørane. Ansvarleg revisor har vore partner i Deloitte Else Holst-Larsen. I tråd med regelverket er eigenvurdering for at Deloitte er uavhengig i høve til Stord kommune, lagt fram for kontrollutvalet. Revisjonsordninga. Parallelt med konkurranse om å bli revisor for ny avtaleperiode, vart revisjonsordninga vurdert. Kommunestyret tinga sak om å vurdera revisjonsordninga i møte (sak PS 70/16). Vedtaket baud på utfordringar då ein på den tida skulle lysa ut konkurranse om revisjonstenestene frå , saman med fire andre kommunar. Og så skulle det samstundes vurderast om dette var måten ein skulle gjera det på i Stord kommune. 3 26

27 Konkurransen måtte gå sin gang, medan vurderinga pågjekk. Sekretariatet utgreidde saka, kontrollutvalet innstilte og kommunestyret fatta slik vedtak i møte (sak PS 97/16): 1. Stord kommune gjennomfører den pågåande konkurranse om revisjonstenester for avtaleperioden Stord kommune legg til grunn at interkommunale revisjonsselskap (IKS) fortrinnsvis i Hordaland/Rogaland vert invitert til å delta i konkurransen. Kommunestyrevedtaket gav svar om revisjonsordninga men og ei ny utfordring. Dei aktuelle revisjonssselskapa jmf. pkt. 2 måtte ein reelt sett få i tale på vesle julafta. Doffin.no, der konkurransegrunnlaget vert henta, skulle vera utilgjengeleg grunna omlegging fom tom Over nyttår var det berre 1 ½ veke til anbodsfristen. Sekretariatet fekk snudd seg rundt og kom i mål i løpet av denne dagen. 6 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) FKT er ein landsomfattande organisasjon som har som oppgåve å vera møte- og kompetanseplass for kontrollutvala og deira sekretariat. Kontrollutvalet i Stord kommune er medlem i FKT. 7 Opplæring Hordaland fylkeskommune v/ sekretariat for kontrollutvalet arrangerte folkevaldopplæring for kontrollutvala i Hordaland på Solstrand i januar Her var om lag 100 deltakarar, derav dei fleste medlemmane i det nye kontrollutvalet på Stord. Undervegs i året var det og folkevaldopplæring v/ Deloitte på eit par av kontrollutvalsmøta. Tema var om forvaltningsrevisjonar på eit møte og om rekneskapsrevisjon på eit anna møte. 8 Kontrollutvalet på Stord kommune si heimeside Kontrollutvalet nyttar elektronisk innkalling til møter og utsending av saker. For å samordna kontrollutvalet si sakshandsaming med øvrige politiske møter, er det viktig å henta aktuelle dokument, og å kunna finna opplysningar lett tilgjengeleg på heimesida til kommunen. Stord kommune har tilrettelagt og tilpassa heimeside på ein relativt god måte for kontrollutvalet sine saker. 9 Arbeid med forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 10 om Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon lyd slik: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Deloitte AS har i 2016, på bestilling frå kontrollutvalet, leia arbeidet med analyse og plan for forvaltningsrevisjon i Stord kommune. I analysearbeidet vart både administrativ og politisk leiing involvert. Vidare vart kontrollutvalet i sterk grad involvert, m.a. i 2 prosessmøte, som til slutt enda opp i at utvalet laga innstilling til kommunestyret på plan for forvaltningsrevisjon for Planen vart vedteken i kommunestyremøte (Sak PS 84/16). 4 27

28 9.1 Gjennomføring av prosjekt innan forvaltningsrevisjon Kontrollutvalet starta opp forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta i Prosjektplan vart handsama i møte , og oppstart av prosjektet vart vedteke. Etter planen skulle rapport vera klar til medio august Av fleire grunnar vart den monaleg seinka. Kontrollutvalet handsama rapporten i møte (sak PS 33/16), og gav slik innstilling: Kommunen og barnevernstenesta må setta i verk følgjande tiltak: 1. Etablera tilstrekkeleg internkontroll i samsvar med forskrift om internkontroll etter barnevernloven 2. Setta i verk tiltak for å sikre, og følgje opp, at lovpålagte oppgåver blir gjennomført i samsvar med krav i regelverket og interne rutinar 3. Gjera ei vurdering av kapasiteten til barnevernstenesta 4. Laga ein prioritert handlingsplan innan som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane inkl. underpunkt i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Kommunestyret handsama rapporten i møte (sak PS 38/16). Her vart dei fire oppfølgingspunkta samrøystes vedtekne. Handlingsplan jmf. pkt. 4 vart lagt fram for kommunestyret (referatsak RS 32/16), som tok denne til orientering. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjonen. På bakgrunn av at noko av forbetringsarbeidet skulle gjerast ferdig hausten 2016, og dei fleste av dei resterande tiltaka i løpet av første halvår 2017, har kontrollutvalet bede om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan Notat. I møte (sak PS 18/16) bad kontrollutvalet Deloitte AS vurdera avtale om eigedomen Evjestrand. Notat frå revisor vart lagt fram for kontrollutvalet (sak PS 53/16), og utvalet innstilte slik: 1. Kommunestyret merkar seg revisor sine konklusjonar på dei fire problemstillingane som kontrollutvalet hadde bede dei om å sjå på. 2. Kommunestyret merkar seg og at rådmannen er usamd i tre av fire av revisjonen sine konklusjonar. 3. Kommunestyret ønskjer, på bakgrunn av notat og øvrig sakstilfang, at kommunen ser på kommunalt regelverk for sal av eigedommar på nytt. Kommunestyret hadde notatet føre i møte (sak PS 69/16), der det vart fatta slik vedtak: 1. Kommunestyret merkar seg revisor sine konklusjonar på dei fire problemstillingane som kontrollutvalet hadde bede dei om å sjå på. 2. Kommunestyret merkar seg og at rådmannen er usamd i tre av fire av revisjonen sine konklusjonar. 3. Kommunestyret ønskjer, på bakgrunn av notat og øvrig sakstilfang, at kommunen ser på kommunalt regelverk for sal av eigedommar på nytt. 4. Kommunestyret syner til gjennomgongen av saka om Evjestrand og konkluderer med at administrasjonen har handla i tråd med Stord kommune sine interesser i reforhandlinga av 2004-avtalen. 5 28

29 5. Kommunestyret ber ordføraren snarast ta initiativ til at begge partar reverserer saka kring kjøp/sal av eigedomen Evjestrand, inkl. avtalen frå 2004, og slik gjenoppretter omdømme og folks tillit til Stord kommune. 6. Kommunestyret ber så rådmannen starte ny prosess for å vurdere om sal av Evjestrand er mest føremålstenleg for kommunen. 7. Om konklusjon på pkt. 6 er at sal bør gjennomførast, føreset kommunestyret at denne vert handsama og dokumentert i samsvar med gjeldande regelverk. Kontrollutvalet er innstilt på å forhøyra seg i 2017 om oppfølging av vedtaket, men er kjent med at det har funne stad oppfølging relatert til pkt. 5 overfor. 9.3 Oppfølging av tidlegare gjennomførte forvaltningsrevisjonar Kontrollutvalet har ikkje handsama saker i 2016 om oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonsrapportar. 10 Arbeid med selskapskontroll. Plan for selskapskontroll for perioden Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 13 Selskapskontroll lyd slik: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkekommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. Deloitte AS har i 2016, på bestilling frå kontrollutvalet, leia arbeidet med analyse og plan for selskapskontroll i Stord kommune. I analysearbeidet vart både administrativ og politisk leiing involvert. Vidare vart kontrollutvalet i sterk grad involvert, m.a. i 2 prosessmøter, som til slutt enda opp i at utvalet laga innstilling til kommunestyret på plan for selskapskontroll for Planen vart vedteken i tråd med innstillinga i kommunestyremøte (Sak PS 85/16) Prosjekt innan selskapskontroll, oppfølgingsarbeid og bedriftsbesøk. Det er ikkje gjennomført selskapskontroll eller bedriftsbesøk i 2016 i nokon av dei selskap som kommunen har eigarskap i. 11 Arbeid med rekneskapsrevisjon. Den økonomiske situasjonen i Stord kommune. Rekneskap for Stord hamnestell for 2015: Rådmann, økonomisjef og einingsleiar Inge Espenes var tilstades, og svara på spørsmål frå kontrollutvalet, då årsrekneskapen vart handsama i møte Kontrollutvalet merka seg dette i saka: Stord hamnestell har for 2015 driftsinntekter på kr og positivt driftsresultat på kr Det gjev eit driftsresultat på 5,84 % (Sett opp mot sum driftsinntekter). Følgjande vedtak vart fatta: 1. Kontrollutvalet støttar seg til Deloitte sin uttale om den økonomiske situasjonen for Stord hamnestell for året 2015, og har ikkje øvrige merknader til denne enn dei som er omtalt i saksframlegget. 2. Uttalen vert send kommunestyret via formannskapet 6 29

30 Rekneskap for Stord kommunale eigedom KF for 2015: Rådmann, økonomisjef og tidlegare dagleg leiar i Stord Kommunale Eigedom KF, Arne Bjelland, var tilstades og svara på spørsmål frå kontrollutvalet, då årsrekneskapen vart handsama i møte Kontrollutvalet merka seg dette i saka: Stord Kommunale Eigedom KF har for 2015 driftsinntekter på kr og positivt netto driftsresultat på kr Det gjev eit driftsresultat på 4,49% (Sett opp mot sum driftsinntekter). Følgjande vedtak vart fatta: 1. Kontrollutvalet støttar seg til Deloitte sin uttale om den økonomiske situasjonen for Stord Kommunale Eigedom KF for året 2015, og har ikkje øvrige merknader til denne enn dei som er omtalt i saksframlegget. 2. Uttalen vert send kommunestyret via formannskapet. Rekneskap for Stord vatn og avlaup KF for 2015: Rådmann Magnus Mjør og økonomisjef Hege Etterlid orienterte i saka, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet då årsrekneskapen vart handsama i møte Kontrollutvalet merka seg dette i saka: Stord vatn og avlaup KF har for 2015 driftsinntekter på kr , netto driftsresultat på kr og rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk på kr. 0,-. Stord kommune bør vurdera reduserte satsar på avløpsområdet, dersom ikkje investeringane aukar tilstrekkeleg til å etterleva retningslinene. Følgjande vedtak vart fatta: 1. Kontrollutvalet støttar seg til Deloitte sin uttale om den økonomiske situasjonen for Stord Vatn og Avlaup KF for året 2015, og har ikkje øvrige merknader til denne enn dei som er omtalt i saksframlegget. 2. Utvalet oppmodar Stord kommune å vurdera reduserte satsar på avløpsområdet, desom ikkje investeringane aukar tilstrekkeleg til å etterleva retningslinene 3. Uttalen vert send kommunestyret via formannskapet. Årsrekneskap for Stord kommune for 2015: Kontrollutvalet handsama i møte , i sak 27/16, årsrekneskapen i Stord kommune for Rådmann Magnus Mjør og økonomisjef Hege Etterlid orienterte i saka og svara på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart mellom anna gjeve slik uttale til rekneskapen: Av rekneskapen for 2015 har kontrollutvalet merka seg at netto driftsrekneskap er positivt med kr , dvs. netto resultatgrad på 2,52 % (Sett opp mot sum driftsinntekter). Gjennomsnitt for alle kommunane i Noreg (utanom Oslo) ligg ifølgje opplysningar frå SSB på netto resultatgrad på 3,0% i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein frå og med 2014 bør ha netto resultatgrad på 1,75% (tidlegare 3,0%). For Stord kommune har netto resultatgrad vore slik dei siste 5 åra: 2011 (-0,14%), 2012 (+1,74%), 2013 (+3,19%), 2014 (+0,91%) og 2015 (2,52%). Som vi ser av desse tala har kommunen eit resultat som i 2015 er betre enn tilrådinga frå TBU og litt under snittet i kommunane. Netto driftsresultat viser kva ein har att etter at alle driftsutgifter, inklusive renter og avdrag er dekka. Driftsresultatet påverkar i stor grad kommune sin handlefridom og evne til å tåle svingingar i økonomien. Riksrevisjonen tilrår at kommunane ikkje bør ha meir enn 75 % av driftsinntektene i lånegjeld. Ved å nytte Riksrevisjonen si tilnærming kjem ein fram til at Stord kommune har ei høg lånegjeld tilsvarande 122,2 % av sum driftsinntekter, altså langt over tilrådinga frå Riksrevisjonen. Tilsvarande er disposisjonsfondet kun på 0,34 % av driftsinntektene. Riksrevisjonen tilrår her minst 5 %. Totalt sett har Stord kommune ei ganske stor lånegjeld og eit disposisjonsfond godt under tilrådingar frå Riksrevisjonen, medan netto driftsresultat vart betre enn tilrådd av TBU for

31 I oppsummering og tilråding frå kontrollutvalet står følgjande: Totalt sett har Stord kommune ei ganske stor lånegjeld og eit disposisjonsfond godt under tilrådingar frå Riksrevisjonen, medan netto driftsresultat vart betre enn tilrådd av TBU for Forhold som gjeld etikk bør vera lettare tilgjengeleg i framtidige årsmeldingar. Det vil styrka årsmeldinga dersom det vert informert i eit oppsummerande punkt om rådmannen sin internkontroll, tilsvarande som at det er eit eige punkt om likestilling. Årsmeldinga må vera klar innan den nasjonale fristen som er 31. mars. Kontrollutvalet sin uttale og revisjonsmeldinga er to sjølvstendige dokument, som følgjer saka vidare via formannskapet til kommunestyret. Ut over det som nemnd over, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet i rekneskapssaka samt revisjonsmeldinga av og revisjonsrapport nr. 18 dagsett , har kontrollutvalet ikkje merknader til Stord kommune sin årsrekneskap for Det vart det gjort slikt vedtak: «Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Stord kommune sin årsrekneskap for 2015.» 12 Skatteoppkrevjarfunksjonen Kontrollutvalet handsama årsrapport for 2015 og kontrollrapport vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune i sitt møte Utvalet merka seg positiv auke i tal gjennomførte arbeidsgjevarkontrollar siste åra, og at kommunen nådde resultatkravet på kontroll av 5% av tal arbeidsgjevarar for Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten konkluderer med at Stord kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege vert utført i samsvar med gjeldande regelverk. 2. Stord kommune sin skatterekneskap og kontrollrapport 2015 frå Skatteetaten vert teken til orientering og oversendt kommunestyret til orientering. 13 Andre saker / orienteringssaker i kontrollutvalet i 2016 Idrettspolitikken i Stord kommune Budsjettbrev frå Fylkesmannen i Hordaland Møterett for kontrollutvalet i generalforsamlingar Teieplikt for utvalsmedlemane At det er utvalsleiar som uttalar seg til media på vegne av kontrollutvalet. Rekneskapsrapport for kontroll- og tilsynsarbeidet i 2015 Budsjettstode for kontrollutvalet sitt budsjett for 2016 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Stord kommune for 2017 Årsmelding 2015 for kontrollutvalet Melding om budsjettrevisjonar og tertialrapportar Stord, Fredrik Litleskare Kontrollutvalsleiar 8 31

32 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 217 Arkivnr: 2017/17-4 Sakshandsamar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Stord kommune 16/ Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring og oppfølging av investeringar - forslag til prosjektplan Bakgrunn Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 7/17 i møte : 1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring og oppfølging av investeringar. 2. Deloitte vert beden om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, evnt. avgrensingar og ressursbruk. 3. Forslag til prosjektplan vert å levera til sekretariatet seinast innan og skal godkjennast i neste møte i kontrollutvalet. Med utgangspunkt i det som går fram over har Deloitte levert forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av «Prosjektstyring og oppfølging av investeringar». Prosjektplanen følgjer som vedlegg. Av forslaget til prosjektplan står dette om føremålet: «Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere kommunen sine retningsliner og rutinar for gjennomføring av investeringsprosjekt.» Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål har revisjonen formulert følgjande problemstillingar: 1. Har Stord kommune etablert retningsliner og rutinar som sikrar ei tydeleg rolle- og ansvarsfordeling i samband med planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt? Under dette: a. Er rolle- og ansvarsdelinga i samband med planlegging og igangsetting av investeringsprosjekt tydeleg? b. Er rolle- og ansvarsdelinga i samband med gjennomføringa av investeringsprosjekt tydeleg? Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 32

33 Side 2/3 c. Er det etablert tydelege retningsliner for rapportering i samband med gjennomføring av investeringsprosjekt? 2. Har Stord kommune tilfredsstillande retningsliner og rutinar for prosjektstyring av investeringsprosjekt? a. I kva grad er det etablert tydelege retningsliner og rutinar for initiering og planlegging av investeringsprosjekt? Under dette: i. Utarbeiding av kalkylar og ev. revisjon av kalkylar ii. Budsjettering, inkl. periodisering iii. Utarbeiding av framdriftsplan med tidsfristar iv. Definere mål for kvalitet v. Gjennomføre risikovurderingar av framdriftsplan og økonomien i prosjektet b. I kva grad er det etablert tydelege retningsliner og rutinar for gjennomføring av investeringsprosjekt? Under dette: i. Fastsetting av prosjektorganisering med klare ansvarsforhold, fullmakter og rapporteringslinjer ii. Kontrahering iii. Oppfølging av kontraktar og samhandling med eksterne aktørar iv. Styring av økonomien i prosjekt (både totalprosjekt og tilhøyrande delprosjekt) v. Oppfølging av endringsmeldingar, inkl. vurdering av konsekvensar for framdrift og økonomi vi. Rapportering i gjennomføringsfasen, både internt i administrasjonen og til politisk nivå c. I kva grad er det etablert tydelege retningsliner og rutinar for avslutning av investeringsprosjekt? Under dette i. Ferdigstilling av prosjektrekneskap ii. Befaring og kvalitetssikring av leveranse iii. Rapportering til politisk nivå iv. Evaluering av gjennomført prosjekt og erfaringsoverføring 3. Gjennomfører Stord kommune investeringsprosjekt i samsvar med kommunale retningsliner og anbefalt praksis for prosjektstyring? Under dette: a. Initiering/planlegging av investeringsprosjekt med særleg fokus på kalkylar og fastsetting av økonomiske rammer, val av entrepriseform, og risikovurdering av prosjektbudsjettet b. Gjennomføring av investeringsprosjekt med særleg fokus på prosjektorganisering, oppfølging av økonomi i del- og totalprosjekt, oppfølging av endringar, samhandling med eksterne aktørar, og rapportering om framdrifts- og kostnadsutvikling c. Avslutning av investeringsprosjekt med særleg fokus på ferdigstilling av prosjektrekneskap, rapportering til politisk nivå og evaluering av gjennomført prosjekt Drøfting I dette revisjonsprosjektet vil Deloitte m.a. nytta dokumentanalyse, intervju, case-gjennomgang og verifiseringsprosessar som metode. Revisjonen ønskjer å gjennomføra i alt omlag 5-6 intervju. Det er tenkt to investeringsprosjekt som case, og at val av prosjekt vil bli gjort i samråd med kontrollutvalet. Med utgangspunkt i det omfang som ligg i den føreslåtte prosjektplanen, meiner sekretariatet at det kan forsvarast å bruke inntil det timetal som er føreslått. 33

34 Side 3/3 Konklusjon Sekretariatet meiner at prosjektplanen er godt gjennomarbeidd og i tråd med dei føringar som ligg i bestillinga frå kontrollutvalet. Føremålet og problemstillingar ser ut til å vera i tråd med dette. Når det gjeld timetalet vil sekretariatet tilrå at det vert godkjent inntil det timetal som går fram av prosjektplanen. Vidare bør det aksepterast opsjon på evt. presentasjon av revisjonsrapporten for kommunestyret i Stord, fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar. Forslag til vedtak 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av «Prosjektstyring og oppfølging av investeringar» frå Deloitte, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan, og evt. innspel under drøftinga i møtet. 2. Evt. ny / korrigert prosjektplan vert å senda sekretariatet innan Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, inkludert presentasjon av rapporten i møte i kontrollutvalet. 4. Det vert og akseptert opsjon på evt. presentasjon av rapporten i Stord kommunestyre, faktuert etter timeforbruk inntil 6 timar. 5. Det er ønskjeleg at Deloitte, i samband med at revisjonsrapporten vert send på høyring til rådmannen, ber om at han også tar stilling til korleis forslag til tiltak som ligg i rapporten bør prioriterast. 6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan , ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd i rapporten. Hogne Haktorson kontrollsjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring og oppfølging av investeringar - utkast til prosjektplan 34

35 Forvaltningsrevisjon Stord kommune Prosjektstyring og oppfølging av investeringar Prosjektplan/engagement letter Mars

36 «Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring og oppfølging av investeringar prosjektplan» Mars 2017 Prosjektplan utarbeidd for Stord kommune av Deloitte AS. Deloitte AS Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen tlf: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

37 Innhald 1. Føremål og problemstillingar Bakgrunn Føremål og problemstillingar Avgrensing 5 2. Revisjonskriterium Innleiing Krav i lov og forskrift Standardar Kommunale styringsdokument og vedtak 8 3. Metode Dokumentanalyse Intervju Case-gjennomgang Verifisering og høyring 9 4. Tid og ressursbruk Nøkkelpersonell Ressursbruk Gjennomføringsplan Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

38 1. Føremål og problemstillingar 1.1 Bakgrunn Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet 23. februar 2017, sak PS 7/17, utarbeidd ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon av prosjektstyring og oppfølging av investeringar i Stord kommune. 1.2 Føremål og problemstillingar Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere kommunen sine retningsliner og rutinar for gjennomføring av investeringsprosjekt. Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt: 1. Har Stord kommune etablert retningsliner og rutinar som sikrar ei tydeleg rolle- og ansvarsfordeling i samband med planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt? Under dette: a. Er rolle- og ansvarsdelinga i samband med planlegging og igangsetting av investeringsprosjekt tydeleg? b. Er rolle- og ansvarsdelinga i samband med gjennomføringa av investeringsprosjekt tydeleg? c. Er det etablert tydelege retningsliner for rapportering i samband med gjennomføring av investeringsprosjekt? 2. Har Stord kommune tilfredsstillande retningsliner og rutinar for prosjektstyring av investeringsprosjekt? a. I kva grad er det etablert tydelege retningsliner og rutinar for initiering og planlegging av investeringsprosjekt? Under dette: i. Utarbeiding av kalkylar og ev. revisjon av kalkylar ii. Budsjettering, inkl. periodisering iii. Utarbeiding av framdriftsplan med tidsfristar iv. Definere mål for kvalitet v. Gjennomføre risikovurderingar av framdriftsplan og økonomien i prosjektet b. I kva grad er det etablert tydelege retningsliner og rutinar for gjennomføring av investeringsprosjekt? Under dette: i. Fastsetting av prosjektorganisering med klare ansvarsforhold, fullmakter og rapporteringslinjer ii. Kontrahering iii. Oppfølging av kontraktar og samhandling med eksterne aktørar iv. Styring av økonomien i prosjekt (både totalprosjekt og tilhøyrande delprosjekt) v. Oppfølging av endringsmeldingar, inkl. vurdering av konsekvensar for framdrift og økonomi 38 4

39 vi. Rapportering i gjennomføringsfasen, både internt i administrasjonen og til politisk nivå c. I kva grad er det etablert tydelege retningsliner og rutinar for avslutning av investeringsprosjekt? Under dette i. Ferdigstilling av prosjektrekneskap ii. Befaring og kvalitetssikring av leveranse iii. Rapportering til politisk nivå iv. Evaluering av gjennomført prosjekt og erfaringsoverføring 3. Gjennomfører Stord kommune investeringsprosjekt i samsvar med kommunale retningsliner og anbefalt praksis for prosjektstyring? Under dette: a. Initiering/planlegging av investeringsprosjekt med særleg fokus på kalkylar og fastsetting av økonomiske rammer, val av entrepriseform, og risikovurdering av prosjektbudsjettet b. Gjennomføring av investeringsprosjekt med særleg fokus på prosjektorganisering, oppfølging av økonomi i del- og totalprosjekt, oppfølging av endringar, samhandling med eksterne aktørar, og rapportering om framdrifts- og kostnadsutvikling c. Avslutning av investeringsprosjekt med særleg fokus på ferdigstilling av prosjektrekneskap, rapportering til politisk nivå og evaluering av gjennomført prosjekt 1.3 Avgrensing For å svare på hovudproblemstilling nr. 3 vil vi basere oss på gjennomgang av dokumentasjon frå utvalde investeringsprosjekt som er gjennomført i kommunen (sjå avsnitt 3.3 i prosjektplanen). 39 5

40 2. Revisjonskriterium 2.1 Innleiing Revisjonskriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og fastsette retningslinjer. Revisjonskriteria under er ikkje utømmande for kva som kan vere relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere naudsynt for å få ei fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane. 2.2 Krav i lov og forskrift Internkontroll og budsjettering I kommunelova 23 nr. 2 går det fram at administrasjonssjefen har ansvar både for at saker som blir lagt fram for folkevalde organ er forsvarleg utgreidd og at vedtak blir følgt opp. I tillegg går administrasjonssjefen sitt ansvar for internkontroll fram her: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunelova gir ikkje noko nærare skildring av kva som ligg i omgrepet «betryggende kontroll», men av forarbeida til kommunelova går det fram at: Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må det regnes som fast praksis at administrasjonssjefen har ansvar for etablering av internkontroll i administrasjonen. Etableringen av en tilstrekkelig internkontroll må regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar.1 I Ot.prp. nr. 70 ( ) går det vidare fram at internkontroll blir definert i vid forstand som ein prosess, sett i verk og gjennomført av leiarar og tilsette i verksemda med føremål om å sikre måloppnåing på følgjande område: Målretta og effektiv drift Påliteleg ekstern rapportering Etterleving av gjeldande lover og regelverk Det finst fleire rammeverk for god internkontroll. Eit av dei mest brukte rammeverka for internkontroll er COSO-modellen. 2 COSOs integrerte rammeverk for internkontroll definerer internkontroll som ein prosess som gir rimeleg tryggleik for at ein organisasjon oppnår sine mål, samt bidrar til å sikre ei effektiv drift, påliteleg rapportering og etterleving av lover og reglar. Hovudelementa i COSO-modellen består av element som er felles for fleire av dei ulike rammeverka for internkontroll, og viktige element er: kontrollmiljø risikovurdering kontrollaktivitetar kommunikasjon og informasjon Leiinga si oppfølging 1 Ot.prp. nr. 70 ( ) Om lov om endringer i lov 25. september1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Kapittel Se norsk oversettelse i Internkontroll et integrert rammeverk. Norges interne revisorers forening (1996), Oslo: Norges interne revisorers forening (NIRF). 40 6

41 Løyvingar i årsbudsjettet er bindande for underordna organ, jf. kommunelova 47: 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen ( ) gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.» I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er det i 10 stilt følgjande krav til budsjettstyring: Administrasjonssjefen, eventuelt kommunerådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret ( ) som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommunerådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. 2.3 Standardar Prosjektstyring Grunnleggjande prinsipp for prosjektgjennomføring kan utleiast av teori og standardar. I forvaltningsrevisjonen vil ISO-standarden Kvalitetsstyring i prosjekt 3 og «Systemer for kvalitetsstyring» 4 bli nytta som autoritativ kjelde. Dei framhever at eit godt prosjektstyringssystem er viktig for ei profesjonell og standardisert prosjektstyring. Følgjande krav kan stillast til system for planlegging og oppfølging av prosjekt: - Planlegginga og koordineringa må omfatte hele prosjektet. - Veldefinerte og omforente styringsprinsipper må benyttes gjennom hele prosjektet. - Problemer i prosjektgjennomføringen må kunne identifiseres så tidlig som mulig. - Prosjektstyringssystemet må være slik utformet at det gir grunnlag for god kommunikasjon på alle nivåer i prosjektarbeidet. - Informasjonsmengden prosjektet produserer må være i tråd med det behov som eksisterer på ulike nivåer på informasjonsmottakersiden. - Rapportering av forbruk av ressurser må skje med den frekvens som er nødvendig etter hvert som prosjektet går fremover. - Avviksrapporteringen må være slik at den lett kan bidra til konkrete handlinger. 5 Eit godt prosjektstyringssystem vil danne grunnlag for ei profesjonell og standardisert prosjektstyring i kommunen. Styring av prosjekt omfattar aktivitetar og prosessar både i den kommunale organisasjonen og i ein funksjon eller gruppe spesielt oppretta for prosjektet. Det er tre hovudfasar i eit prosjekt: initiering/planlegging, gjennomføring og avslutning. Modellen under illustrerer viktige element ved gjennomføring av investeringsprosjekt. 6 3 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt. Dette er ein norsk utgåve av ein internasjonal standard som er del av den overordna ramma Systemer for kvalitetsstyring. 4 NS-ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring krav. 5 Westhagen (2003), gjengitt i Jessen (2005):301 6 Modellen er laga med utgangspunkt i NS-ISO 10006, teori om prosjektstyring og kunnskap om det aktuelle fagområdet. 41 7

42 Prosjektstyringssystemet bør innehalde retningsliner for oppfølging i dei ulike fasane i prosjektet og prosedyrar/rutinar og sjekklister for å sikre at aktivitetar blir gjennomført som føresett. Vidare er det viktig at kommunen legg til rette for at tilsette får opplæring i bruk av systemet, og at kommunen sørgjer for at prosjektstyringssystemet gjennomgåande blir nytta i praksis. 2.4 Kommunale styringsdokument og vedtak Økonomireglement, delegasjonsreglement, prosjektstyringssystem og rapporteringskrav er blant nokre av dei kommunale styringsdokumenta revisjonen vil kunne leggje til grunn i si vurdering av kommunen si prosjektstyring og oppfølging av investeringsprosjekt. 42 8

43 3. Metode Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 3.1 Dokumentanalyse Rettsreglar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare vil informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. bli samla inn og analysert. Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert i forhold til revisjonskriteria. 3.2 Intervju For å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervjue utvalte personar frå Stord kommune som er involvert i planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt. Vi tek sikte på å gjennomføre om lag 5-6 intervju. Endeleg utval av personar som skal intervjuast eller svare på spørsmål vil bli gjort etter innleiande analyse. 3.3 Case-gjennomgang Når det gjeld hovudproblemstilling 3 om faktisk gjennomføring av investeringsprosjekt vil vi velje ut to investeringsprosjekt som er gjennomført i kommunen som case. Vi vil hente inn dokumentasjon knytt til desse utvalde prosjekta for å kontrollere korleis ulike fasar og aktivitetar er gjennomført og dokumentert. Val av prosjekt vil bli gjort i samråd med kontrollutvalet. For kvart av dei utvalde prosjekta vil det også vere aktuelt å intervjue ein tilsett i kommunen som har vore sentral i prosjektgjennomføringa, for å få utfyllande informasjon om prosjekta og prosjektstyringa. 3.4 Verifisering og høyring Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjua for verifisering. Det er informasjon frå dei verifiserte intervjureferata som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til kommunen for verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt til rådmannen for uttale. Rådmannen sin høyringsuttale vil bli vedlagt den endelege rapporten som blir sendt til kontrollutvalet. 43 9

44 4. Tid og ressursbruk 4.1 Nøkkelpersonell Stein Ove Songstad er ansvarleg partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleiar Line M. Johansen (senior manager), seniorkonsulent Merete Solheim Larsen og konsulent Marius Bergvik Aure. I tillegg vil Gunnar Hoff (director) og Lene Lunde (senior manager) kunne bli nytta som spesialistressursar etter behov. Deloitte har sett saman eit team som sikrar at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningslinjer, samt med naudsynt kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon. 4.2 Ressursbruk Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført vil det ta totalt 280 timar å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer førebuing av prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalet. Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. Ein eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar i tillegg til det totale timetalet som er presentert over. Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling på ulike aktivitetar i prosjektet. 4.3 Gjennomføringsplan Oppstart av prosjektet vil vere slutten av april 2017 og rapporten vil vere klar for oversending til kontrollutvalet ved sekretariatet innan midten av november For å kunne gjennomføre prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innan dei fristar som blir sett, og at utvalde personar stiller til og verifiserer intervju. Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Stord kommune og Deloitte. Bergen, 20. mars 2017 Stein Ove Songstad Oppdragsansvarleg partner 44 10

45 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services Deloitte AS 45 11

46 PS 17/17 Referatsaker 46

47 Fra: Hogne Haktorson Sendt: :34:47 Til: Roald Breistein; Kari Marie Nygard; Kjartan Haugsnes; Helge Inge Johansen Kopi: Emne: VS: Invitasjon til FKTs fagkonferanse og årsmøte 2017 Vedlegg: FKT Fagkonferanse program 2017.pdf Til orientering, og vidareformidling til «dine kontrollutval». HH Fra: FKT Forum for Kontroll og Tilsyn Sendt: 24. februar :56 Til: FKT Forum for Kontroll og Tilsyn Emne: Invitasjon til FKTs fagkonferanse og årsmøte 2017 Til FKTs medlemmer Vi har gleden av å invitere medlemmene til årets store FKT-begivenhet fagkonferanse og årsmøte på Scandic Ishavshotel i Tromsø juni Leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Helge André Njåstad (Frp), åpner det hele med et innlegg hvor ganske sikkert Stortingets arbeid med kommune- og regionreform blir et tema. Programmet for øvrig dekker i tillegg mange temaer som bør være midt i blinken både for kontrollutvalgsmedlemmer og sekretærer og andre med interesse for kontroll og tilsyn i kommunal sektor offentlige anskaffelser, korrupsjon, kommuneregnskap og kontrollutvalgssekretariat. Det ordinære årsmøtet avholdes 7. juni kl samme sted. Innkalling og sakspapirer blir sendt ut senere. Det sosiale programmet starter med en omvisning på Mack verdens nordligste bryggeri og avsluttes med felles middag på hotellet. Nærmere informasjon om hele arrangementet følger vedlagt. Påmelding kan skje via et særskilt skjema på våre nettsider >> Påmeldingsfristen er tirsdag 4. april. Vi ser fram til å møte dere i Tromsø. Send gjerne denne invitasjonen videre til resten av medlemmene i kontrollutvalget/de ansatte i sekretariatet, og til andre som kan være interessert i å delta. God helg! Vh Bjørn Bråthen (for sekretariatet) Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo E-post: Tlf.: FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat Du mottar denne e-posten fordi du er oppført i vårt medlemsregister som kontaktperson for kontrollutvalgets/sekretariatets medlemskap i FKT. 47

48 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Tromsø 7-8. juni 2017 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni 2017 #fkt

49 Dag 1 Onsdag 7. juni Registrering med mat Velkommen til fagkonferansen Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 10: Åpning Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Spørsmål og kommentarer fra salen OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Fjord1-saken Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune Helseinnkjøpssaken Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune Åpenhet og etikk Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge Pause (Kaffe) OFFENTLIGE ANSKAFFELSER paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik Lunsj ÅRSMØTE 2017 I FKT Registrering til årsmøte Årsmøte Sosialt program omvisning på Mack verdens nordligste bryggeri Felles middag på hotellet 49

50 Dag 2 Torsdag 8. juni (m/innlagt pause) Korrupsjon i kommunal sektor slappe kontrollutvalg? Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI Spørsmål og kommentarer fra salen Pause/utsjekking Kommuneregnskap for politikere Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS Lunsj Kommuneregnskap for politikere, forts Spørsmål og kommentarer fra salen Pause Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet? Rådgiver Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS Spørsmål og kommentarer fra salen Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 50

51 PRAKTISK INFORMASJON INFORMASJON OM ÅRSMØTET Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat Mobil: Tlf.: Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden eller kontakt sekretariatet. KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT Bjørn Bråthen: Tlf E- postadresse: 51

52 PÅMELDING Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: Bindende påmelding innen tirsdag 4. april Det tas forbehold om endringer i programmet. Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift. DELTAKERAVGIFT Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr (Ikke medlem kr 6 900) Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr (Ikke medlem kr 5 500) FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). Ekstra overnatting fra juni 2017: Kr ANNEN INFORMASJON Omvisning på Mack verdens nordligste bryggeri Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning, deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri. Mack ligger i gangavstand fra hotellet. Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø Nettside Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca. 15 minutter. 52

53 Fra: Rød, Håvard Sendt: :34:28 Til: Hege Etterlid; Stord kommune Kopi: Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak; Hogne Haktorson Emne: Budsjettbrev Vedlegg: BU17-STO.doc Hei Jeg sender vedlagt budsjettbrev fra fylkesmannen. Med vennlig hilsen Håvard Rød 53

54 Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2017/ Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 24.november Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Etter 15 i forskrifter om årsbudsjettet skal årsbudsjettet, slik det er vedteke av kommunestyret, liggja føre som eige dokument innan 15. januar. Økonomiske oversyn må vera utarbeidd innan 1. mars i budsjettåret. Etter kommunelova 45 tredje punkt skal innstillinga til årsbudsjett ha vore lagt ut til offentleg gjennomsyn i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Det er lagt opp til same skatteøyre for kommunane i 2017 som i 2016, 11,8 prosent. Frie inntekter Kommunen har budsjettert med kr. 507,7 mill. i skatt på eige og inntekt for I 2016 var det ein samla skatteauke for kommunane i landet på 9,7 prosent. Det er no rekna med ein skatteauke for kommunane frå 2016 til 2017 med 1,5 prosent. Kommunen sitt skattenivå i 2016 var 90,6 prosent av landsgjennomsnittet. I rammeoverføring til kommunane er det symmetrisk inntektsutjamning. Kommunar med skattenivå over landsgjennomsnittet får eit trekk i 2017 tilsvarande 60 prosent av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunar med skattenivå under landsgjennomsnittet får kompensasjon i 2017 tilsvarande 60 prosent av differansen mellom landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunar med skattenivå under 90 prosent av landsgjennomsnittet får også tilleggskompensasjon tilsvarande 35 prosent av differansen mellom 90 prosent av landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunen sine frie inntekter består av ordinær skatt og statleg rammeoverføring, medrekna inntektsutjamning. Sum frie inntekter er budsjettert til kr. 957 ½ mill. Fylkesmannen i Hordaland Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen Telefon: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Kontakt: Nettside: Org.nr:

55 Inntektsprognosen for 2017 er no oppdatert med førebelse innbyggjartal per og innkomen skatt i Grunnlaget for inntektsutjamninga vil vere innbyggjartal per For innbyggjartilskot og utgiftsutjamninga med aldersfordeling er grunnlaget innbyggjartal per Kommunen har i 2016 hatt ei svak skatteutvikling som følgje av sysselsetjingssituasjonen med høg arbeidsløyse. I lys av dette kan dei frie inntektene for 2017 i vedteke budsjett vere noko for høge, sjølv om dei er lågare enn det som ligg i den siste inntektsprognosen. Kommunen må vurdera dei frie inntektene nærare på grunnlag av den faktiske skatteutviklinga i år, både lokalt og nasjonalt. Kommunen må om nødvendig gjennomføra budsjettrevisjon etter første tertial i år og justera ned budsjetterte frie inntekter. Eigedomsskatt Det er budsjettert med om lag kr. 39,7 mill. i eigedomsskatt for Budsjettert eigedomsskatt for 2017 er om lag på same nivå som innkomen eigedomsskatt i Skattesatsen er to promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen er fire promille av omsetnadsverdien for verk og bruk, anna næringseigedom og ikkje utbygd grunneigedom. Kommunestyret har gjort vedtak om at årlege eigedomsskatteinntekter ikkje skal nyttast til å finansiera driftsbudsjettet. Eigedomsskatteinntektene skal nyttast til finansiering av investeringar innan skule og helse og omsorg. I budsjettet for 2017 er eigedomsskatten i hovudsak planlagt nytta til investeringsføremål. Det er gjort vedtak om å nytta ein mindre del i driftsbudsjettet til vedlikehald m.m. Det er viktig at kommunen held fast med prinsippet om å nytta eigedomsskatten fullt ut til investeringsføremål i staden for driftsføremål. Pris og kostnadsvekst Den samla pris- og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er i statsbudsjettet 2,5 prosent. I dette inngår pårekna lønsvekst med 2,7 prosent. Avdrag I økonomireglane er det gitt minimumskrav for storleiken på årlege avdrag. Etter kommunelova 50 sjuande ledd kan attståande løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde ikkje overstiga den vegde levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved det siste årsskiftet. Kommunelova set eit minstekrav til totale låneavdrag for kommunen. Ein hovudregel vil vere at årlege låneavdrag som eit minimum må utgjere om lag 3 ½ - 4 prosent av lånegjelda ( når formidlingslån og avdrag på slike lån ikkje er rekna med ). Fylkesmannen rår kommunane til at dei ordinære avdraga er minst på dette nivået. Det er budsjettert med kr. 45,7 mill. i ordinære avdrag (utanom avdrag på formidlingslån). Dei ordinære avdraga i budsjettet utgjer om lag 3,0 prosent av kommunen si netto lånegjeld ved utgangen av

56 Budsjetterte avdrag er noko lågare enn det vi tilrår kommunane. Driftsresultat Kommunelova 46 punkt 6 legg til grunn at det blir budsjettert med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekka renter, ordinære avdrag og nødvendige avsetjingar (inkl. inndekning av underskot). Paragraf 3 i forskriftene om årsrekneskapen presiserer nærare det driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen skal omfatta. Som hovudregel må til dømes ei inntekt og innbetaling som ikkje er ordinær bli ført i investeringsrekneskapen. Netto driftsoverskot i budsjettet for 2017 er om lag kr. 23,2 mill. Korrigert for bruk av bundne driftsfond kr. 13,6 mill. (vatn, avlaup m.m.) er det eit planlagt mindreforbruk med kr. 36,8 mill. Netto driftsoverskot må sjåast i samanheng med eigedomsskatten som blir sett av til finansiering av investeringar. Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi har tilrådd eit nivå for netto driftsoverskot, i prosent av driftsinntektene, på minst 1 ¾ prosent for kommunane generelt. Fylkesmannen si vurdering er at netto driftsoverskot bør vere noko høgare enn 1 ¾ prosent av driftsinntektene for å kunne handtere svingingar i inntektene og for å ha stabilitet i tenestene. Det er eit netto driftsoverskot i førebels rekneskap for 2016 med om lag kr. 30,6 mill. Det er eit mindreforbruk i førebels rekneskap for 2016 med kr. 37,8 mill., etter netto bruk av avsetjingar. Netto driftsoverskot i førebels rekneskap utgjer 2,2 prosent av driftsinntektene. Investering, lånegjeld og kapitalutgifter I 2017 er det planlagt brutto investeringar for til saman kr. 425,1 mill. Dei største investeringane i år er i Stord ungdomsskule, nye institusjonsplassar, vassverk og avlaup. Investeringane er i hovudsak planlagt finansierte med ordinært låneopptak, kr. 347,1 mill. Resten av investeringane blir finansierte med kompensasjon meirverdiavgift, bruk av avsetjing eigedomsskatt og statleg investeringstilskot. Av låneopptak vil kr. 165 ¾ mill. vere til avgiftsfinansierte investeringar i vatn og avlaup. Kr. 180,4 mill. av låneopptaka vil bli nytta til andre investeringar. Lån til investeringar i Stord hamnestell utgjer kr. 0,95 mill. I tillegg kjem låneopptak til vidareutlån med kr. 30,0 mill. Vi har rekna ordinær langsiktig gjeld per for kommunane samla i fylket, utanom Bergen, til kr ,- per innbyggjar. I dette talet er ikkje pensjonsforplikting medrekna. Det tilsvarande talet for kommunen er kr ,-. Kommunane samla i fylket, utanom Bergen, har eit gjeldsnivå som ligg noko høgare enn landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet si langsiktige lånegjeld ved utgangen av 2015 var kr ,- per innbyggjar. Pensjonsforplikting er ikkje medrekna. 3 56

57 Kommunen si brutto lånegjeld ved utgangen av 2016 er i førebels rekneskap om lag kr. 1,7 mrd., eller om lag kr ,- per innbyggjar. Det er viktig at kommunen sine investeringar og låneopptak er på eit moderat nivå framover. Kommunen må unngå stor auke i lånegjelda då det kan medføra økonomisk ubalanse. For høg gjeld vil medføra at ein for stor del av dei frie inntektene blir bunden opp til å dekka rente- og avdragsutgifter. Oppsummering Kommunen må om nødvendig gjennomføra budsjettrevisjon etter første tertial i år og justera ned budsjetterte frie inntekter. Det er viktig at kommunen held fast med prinsippet om å nytta eigedomsskatten til investeringsføremål i staden for driftsføremål. Kommunen sine investeringar og låneopptak bør vere på eit moderat nivå framover. Med helsing Lars Sponheim Rune Fjeld ass. fylkesmann Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift Gjenpart : Deloitte, Sundgaten 119, 5527 Haugesund Hordaland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutval, Postboks 7900, 5020 Bergen 4 57

58 Jnr GJG/rr Representantskapsmedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS Det vert med dette kalla inn til ordinært representantskapsmøte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland fredag 7. april d.å kl på Haaheim gaard, Tysnes. Då vert føre: Sak 01/17 Opning av møte. Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 02/17 Val av - Referent - Møteleiar - To representantar til underskriving av protokoll Sak 03/17 Godkjenning av årsmelding 2016 Sak 04/17 Godkjenning av rekneskap 2016 Sak 05/17 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 06/17 Godkjenning av handlingsplan 2017 Sak 07/17 Godkjenning av revisor Sak 08/17 Val av nytt styret Sak 09/17 Val av representantskapsleiar og nestleiar Sak 10/17 Næringsarbeid i Sunnhordland Tidsplan: Kl Kl Kl Velkommen Orientering om Haaheim gaard, matprosjektet og reiseliv v/ Torstein Hatlevik Orientering om Geopark Sunnhordland v/ Brynjar Stautland Saker til representantskapet Lunsj Event. forts. saker til representantskapet Regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes A Postboks 444, 5403 Stord T Orgnr E W samarbeidsraadet-sunnhordland.no 58

59 Sunnhordland, 14. mars 2017 Ruth G. Ø. Eriksen (s) representantskapsleiar Gro Jensen Gjerde (s) dagleg leiar 59

60 REPRESENTANTSKAPSMØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS FREDAG 7. APRIL 2017 KL PÅ HAAHEIM GAARD, TYSNES Sak 01/17 Opning av møte godkjenning av innkalling og sakliste Representantskapsleiar Ruth G. Ø. Eriksen opnar møte. Sak 02/17 Val av Referent Møteleiar To representantar til underskriving av protokoll Sak 03/17 Godkjenning av årsmelding 2016 Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram årsmelding for Styret sitt framlegg til vedtak: Representantskapet godkjenner årsmelding for Sak 04/17 Godkjenning av rekneskap 2016 Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram rekneskapen for Rekneskapet vert lagt fram med eit overskot på kr ,-. Styret sitt framlegg til vedtak: 1. Representantskapet godkjenner rekneskapen for Overskotet på kr vert overført til disposisjonsfondet. Sak 05/17 Godkjenning av budsjett 2017 Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram budsjett for Styret sitt framlegg til vedtak: Representantskapet godkjenner budsjett for Sak 06/17 Godkjenning av handlingsplan 2017 Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram forslag til handlingsplan for Styret sitt framlegg til vedtak: Representantskapet godkjenner handlingsplan for

61 Sak 07/16 Val av revisor RSM Norge AS har vore revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland sidan oktober Det har vore eit godt og tillitsfullt samarbeid mellom Samarbeidsrådet og revisor. Styret sitt framlegg til vedtak: Representantskapet vedtek at RSM Norge AS held fram som revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland for Sak 08/17 Val av nytt styret Styret i Samarbeidsrådet vert valt for to år. Det er Representantskapet som vel styret. Styret i Samarbeidsrådet skal i følgje vedtektene vera samansett av 2 ordførarar og 1 rådmann. Det er krav til kjønnsbalanse i styret. I inneverande periode ( ) har styret vore samansett av følgjande personar: Ordførar Peder Sjo Slettebø, Kvinnherad kommune (leiar) Ordførar Wenche Tislevoll, Fitjar kommune (nestleiar) Rådmann Bjarne Aksnes Martinsen, Sveio kommune (medlem) Ordførar Morten Storebø, Austevoll kommune (varamedlem) Hausten 2016 ønskte ordførar Peder Sjo Slettebø å trekke seg som styreleiar. Samstundes slutta Bjarne A. Martinsen som rådmann i Sveio kommune. Det er representantskapet som vel styret og formelt så skulle det vore kalla inn til eit ekstraordinært representantskapsmøte. Etter ei drøfting i arbeidsutvalet vart ein samde om at ordførar Wenche Tislevoll skulle fungera som styreleiar fram til neste representantskap og at Morten Storebø skulle fungera som fast medlem for Bjarne Aksnes Martinsen. Det vart difor ikkje gjort formelle val av nye styremedlemmer. Det har vore tradisjon for at nestleiar vert ny styreleiar og at varamedlem vert ny nestleiar. Etter ei fast rullering føreslår difor styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland at styret for perioden vert samansett av: Wenche Tislevoll, Fitjar kommune (leiar) Morten Storebø, Austevoll kommune (nestleiar) Geir Aga, Bømlo kommune (medlem) Siri Klokkerstuen, Etne kommune (varamedlem) Styret sitt framlegg til vedtak: Representantskapet vel følgjande styret for perioden : Wenche Tislevoll, Fitjar kommune (leiar) Morten Storebø, Austevoll kommune (nestleiar) 61

62 Geir Aga, Bømlo kommune (medlem) Siri Klokkerstuen, Etne kommune (varamedlem) Sak 09/17 Val av representantskapsleiar og nestleiar Representantskapet i Samarbeidsrådet for Sunnhordland består av 3 kommunestyrerepresentantar frå kvar kommune m/ personlege varamedlemmer. Oversikt over representantskap for perioden (varamedlemmer i parantes): Austevoll Renate Møgster Klepsvik (Edvard J. Stangeland) Håvard Endre Waage (Vibeche Storebø) Joon Raymond Haugland (Grethe Drønen Ringdal) Bømlo Torunn Laurhammer (John Magne Søvold) Karstein Fylkesnes (Birgit Esperø) Anri Hebib (Signe Lund Jansen) Etne: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Lars Olav Bergsvåg) Ingemund Berge (Alf Ove Nilsen) Kenneth Lyng Karlsen (Maren Tungesvik Tveiten) Fitjar: Ida Marlen Havn (Geirmund Aga) Karen Elisabet Rydland Sæbø (Svein Malvin Maraas) Harald Rydland (Hilde Karin Vedøy Eiken) Kvinnherad: Hans Inge Myrvold (Otto Benjaminson) Sølvi Ulvenes (Arne Bjørnevik) Johnny Håvik (Hilde Enstad) Stord: Lene Pilskog (Sigurd Sævereid) Sverre Olav Svarstad (Fredrik Litleskare) Oskar Emil Langeland (Silje Vatna) Sveio: Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (Rune Teikari) Håkon Skimmeland (Linn Therese Erve) Lars Einar Hollund (Astrid Karin Strand) Tysnes: Ingrid Tysnes Restad (Ingrid Tysnes Stue) Magne Hauge (Øystein Flakke) Sigvard Michael Madsen (Bjørn Lande) 62

63 I perioden har Ruth G. Østebøvik Eriksen, Sveio kommune vore leiar, medan Lene Pilskog, Stord kommune har vore nestleiar. Oversikt over representantskapsleiarane/nestleiarane i perioden : Edvard Johannes Stangeland, Austevoll Lorentz Lunde, Tysnes Lorentz Lunde, Tysnes Wenche Tislevoll, Fitjar Harald Rydland, Fitjar Arve Opsanger, Kvinnherad Arve Opsanger, Kvinnherad Jarle Jacobsen, Sveio Ruth G. Østebøvik Eriksen, Sveio Lene Pilskog, Stord Dersom ein vel å fortsette rulleringa slik det har vore, er det Stord kommune som skal ha representantskapsleiaren og Etne kommune nestleiaren. Styret sitt framlegg til vedtak: 1. Representantskapet vel Lene Pilskog, Stord kommune til leiar for Representantskapet for perioden Representantskapet vel Ingmund Berge, Etne kommune til nestleiar for Representantskapet for perioden Sak 10/16 Næringsarbeid i Sunnhordland Bakgrunn På møte i representantskapet 4. desember 2015 vart det gjeve ei kort orientering om næringsarbeidet i Sunnhordland av representantskapsleiar Ruth Ø. Eriksen. I referatet frå møte står det: Representantskapsleiaren orienterte kort om situasjonen i næringslivet og dei utfordringar ein står overfor. Representantskapet ba i møte Samarbeidsrådet gjer ei utgreiing/vurdering på korleis regionen kan optimalisere arbeidet med næringsutvikling på best mogleg måte. Her bør alle aktørar vera med i modellen. Kostnadseffektivitet, klynger, ei dør for gründerane er noko som bør vera belyst. Saka skal opp i Representantskapet 1. april Til møte i Representantskapet 1. april 2016 vart det lagt fram ei sak der Samarbeidsrådet synte til tidlegare utgreiingar og modellar for organisering. Innstillinga frå Samarbeidsrådet vart lagt fram utan tilråding. På møte i representantskapet 1. april 2016 sette representantskapsleiar fram følgjande vedtak som vart vedteke: Representantskapet meiner det er viktig at me samordnar ressursane våre innan område næringsutvikling i vår region, og ber på denne bakgrunn om: 63

64 1. Ulike modellar for samordning av næringsutviklingsarbeidet i Sunnhordland skal straks utgreiast. Det skal leggjast avgjerande vekt på kva me kan gjera for å bli meir effektive og arbeidet meir rasjonelt. 2. Representantskapet utnemner styret i Samarbeidsrådet (3 repr.) til dette arbeidet og ber Atheno utnemne Sekretariatet i Samarbeidsrådet vert også sekretariatet i dette arbeidet. 4. Arbeidet skal leggast fram for Representantskapet i mars/april Arbeidsutvalet i Samarbeidsrådet drøfta vedtaket frå representantskapet i møte 20. mai og det vart føreslege at rådmennene skulle drøfta saka i eige møte og koma attende på korleis Samarbeidsrådet skulle ta saka vidare. Rådmennene drøfta saka i møte 17. juni og vurderte saka slik: Rådmennene meiner at det først og fremst er innanfor oppgåver som førstelinetenesta for næringsetablering at det er aktuelt å samordna ressursane. Kommunane vil uansett ha behov for å ha kapasitet på næringsarbeid og utvikling innan for eigen organisasjon. Det kan vera fordelar med å samordna aktørane som arbeider med førstelinjetenesta. Samstundes er kommunane tente med at det er eit visst mangfald av tilbydarar når ein har førstelinetenesta ute på anbod. Rådmennene meiner at samarbeidet innanfor reiseliv, VisitSunnhordland, etter kvart har funne ei god form. Det bør i første omgang gjerast ei grundig vurdering av behovet for omorganisering. Rådmennene er i utgangspunktet skeptiske til å adoptera t.d. Haugalandsmodellen, som ein ser er ei dyr ordning for kommunane. På bakgrunn av dette konkluderte Samarbeidsrådet i møte 16. september 2016 at det ikkje er behov for å greia ut ulike modellar for samordning av ressursane innan næringsutvikling, då kommunane ønskjer å ha kapasitet på næringsarbeid innan for eigen organisasjon. Samarbeidsrådet har difor ikkje teke initiativ til å setje ned ei gruppe som skulle sjå på samordninga av ressursane, slik representantskapet vedtok i fjor. Styret sitt framlegg til vedtak: Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland rår til at saka ikkje vert vidare utgreidd. 64

65 65

66 opero Til Aksjonærar og styremedlemmer Stord, 9. februar 2017 MINNER OM ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPERO AS Tid: Onsdag 26. april 2017 kl 11:30 Stad: Opero, Heiane Stord Innkalling og sakspapir vert sendt ut ca. 14. dagar før møtet. Dersom det er spesielle saker eigarane ynskjer skal handsamast i generalforsamlinga, om skriftleg melding om dette seinast 31. mars ber me Venleg helsing L "") Arnulf Ingvaldsen Styreleiar Besøksadresse Postadresse Tlf: Ringyeen 14 Opero AS Fax: Heiane Postboks 714 E-post: opero.no 5412 Stord 5404 Stord 66

67 Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/ Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Oppfølging - Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS Bakgrunn for saka: Fylkestinget i Hordaland gjorde slikt vedtak i sak PS 4/15 «Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS» i møte «På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS, ber fylkestinget om at: Fastlandssamband Halsnøy AS syter for å: 5. Innføre følgjande praksisar tilrådd av KS: Utarbeide styreinstruks Gjennomføre eigenevaluering for styret Tilbod om opplæring for styrerepresentantar Gjennomføre styreseminar med fokus på roller, ansvar og oppgåver Utarbeide årleg plan for styret sitt arbeid Slutte seg til KS sitt styrevervregister 6. Gjennomgå selskapet sine system og rutinar for innkjøp og sikre at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket om offentlege anskaffingar. 7. Legge arkivforskrifta til grunn for føring av selskapet sin postjournal. 8. Utarbeide skriftlege rutinar for budsjettering og oppfølging av budsjett, som inkluderer retningslinjer for rapportering om avvik frå budsjett. 9. Lage ein handlingsplan innan , som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.» Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i samband med handsaming av referatsak RS 49/15 i møte som gjaldt tilbakemelding frå Fastlandssamband Halsnøy AS om tiltak for å følgje opp tilrådingar etter denne selskapskontrollen: Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 67

68 Side 2/3 «Kontrollutvalet ser positivt på at Fastlandssamband Halsnøy AS har sett i verk nokre av tiltaka som går fram av vedtaket i fylkestinget. På bakgrunn av at det er planlagt at fleire av tiltaka skal setjast i verk i samband med valet hausten 2015 ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan » Det vart send fleire purringar til Fastlandssamband Halsnøy AS og svar vart motteke Svaret vart handsama i møte i kontrollutvalet i sak PS 32/16 der det vart gjort slikt vedtak : «Kontrollutvalet ber om at Fastlandssamband Halsnøy AS kjem med nytt svar på denne selskapskontrollen med frist I dette svaret ber ein også om å få tilsendt dokumentasjon som viser kva som er gjort for å gjennomføre tilrådingane, eventuelt kva som skal gjerast seinare og i tilfelle når det skal gjerast.» Svar frå Fastlandssamband Halsnøy AS vart motteke og handsama i møte i kontrollutvalet der det vart gjort slikt vedtak: «Kontrollutvalet ber om at Fastlandssamband Halsnøy AS kjem med ny skriftleg status på forbetringspunkta i denne selskapskontrollen med frist » Det kom ikkje svar frå Fastlandssamband Halsnøy innan den fastsette fristen og purring vart send og Sekretariatet mottok slikt svar frå styreleiar Hans Inge Myrvold: «Me hadde styremøte i førre veke. Me hadde saka oppe til behandling der. Me er i forhandlingar med tilbydarar av opplæring og evaluering av styret. Når dette er ferdig forhandla, vil me koma med oppfølging.» På bakgrunn av dette svaret sende sekretariatet slik tilbakemelding til styreleiar: «Din e-post vert lagt fram for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune i neste møte Til dette møtet hadde det også vore fint å få informasjon om når du vil komme med ny tilbakemelding i høve oppfølging av denne selskapskontrollen?» Denne e-posten var det ikkje motteke svar på i samband med møte i kontrollutvalet På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet slikt vedtak: «Kontrollutvalet ser alvorleg på at det ikkje er motteke svar på oppfølging av selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS sjølv om det er purra på svar. Utvalet ber om at ny status vert send seinast innan slik at dette kan leggjast fram i neste møte i kontrollutvalet » Drøfting: Skriftleg tilbakemelding med vedlegg, dagsett , om status i arbeidet med oppfølging av denne selskapskontrollen er motteke frå Fastlandssamband Halsnøy AS og ligg ved saka. Av den mottekne tilbakemeldinga går det fram at det er sett i verk forbetringar på fleire delar av tilrådingane i rapporten, men at det framleis er ein del arbeid som er planlagt ferdig i løpet av første halvår Sekretariatet registrerer også at det har gått særs lang tid sidan revisjonsrapporten vart handsama i fylkestinget utan at alle forbetringane er ferdig gjennomført. På bakgrunn av det som kjem fram over bør kontrollutvalet be om å få ny skriftleg statusrapport på punkta 1a, 1b, 1c, 1d, 2 og 4 innan

69 Side 3/3 Konklusjon: På bakgrunn av at det som går fram av svaret frå Fastlandssamband Halsnøy AS vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny skriftleg statusrapport på punkta 1a, 1b, 1c, 1d, 2 og 4 innan Forslag til vedtak 1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet selskapet har gjennomført i samband med selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS 2. Kontrollutvalet merkar seg også at det har gått særs lang tid sidan revisjonsrapporten vart handsama i fylkestinget utan at alle forbetringane er ferdig gjennomført. 2. På bakgrunn av at det framleis er ein del arbeid som er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2017 ber kontrollutvalet om å få ny skriftleg statusrapport på punkta 1a, 1b, 1c, 1d, 2 og 4 innan Hogne Haktorson kontrollsjef Roald Breistein utvalgssekretær Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg _HIM_Signert 2 Vedlegg 1 Handlingsplan rev Vedlegg 2 4 Vedlegg 4 5 Vedlegg 5 Halsnøysambandet -Styreinstruks 6 Vedlegg 6 Spørreskjema Styreevaluering 2016 Fastlandssambandet Halsnøy AS 7 Vedlegg 7 Styrekurs for Fastlandssambandet Halsnøy AS 8 Vedlegg 8-1 Fastlandssambandet Halsnøy AS A4-Landscape 9 Vedlegg 8-2 Fastlandssambandet Halsnøy AS A4-Landscape Liste 69

70 Hordaland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet Postboks Bergen Vår dato: Vår ref: 2015/ /2017 / 033 Dykkar ref: Val av nytt kontrollutval og endringar i ulike komitear Kommunestyret har i møte handsama val av nytt kontrollutval og her kjem saksprotokollen frå møtet: Vedtak 1. Kommunestyret vel følgjande nytt kontrollutval for inneverande valperiode: Medlemer: Frp Odd Ståle Larsen H Fredrik Litleskare Varamedlemer: Nils Gunnar Waage Ani Hystad Ole Kristian Angeltveit Hege Skram Svein Grutle Kristoffer Valland Sp, KrF, SV, Ap, STL og V Thor Gunnar Bjelland, (STL) (permisjon som fast medlem til ) Peggy Bærøy (V) (fast i permisjonstida) Anna Herborg Førland (Ap) Tarjei Haga (Ap) Nestleiar: Peggy Bærøy Leiar: Fredrik Litleskare Inge Øpstad (Ap) Liv Mortensen (SV) Signe Ekeland (SV) 2. Odd Ståle Larsen trer ut av verva som vara i Komité for næring, miljø og kultur, oppvekst og utdanning og rehabilitering, helse og omsorg, ev suppleringar vil bli gjort seinare. 3. Fredrik U. Litleskare trer ut av følgjande verv og ny vara vert: Siste vara i formannskapet ny: Reidunn Aasheim Siste vara i valstyret - ny: Reidunn Aasheim Andre vara i driftsstyret - ny: Helge Vie og ny siste vara Geir Kannelønning Andre vara i valnemnda - ny: Nina Østensjø og ny siste vara Reidun Stavland Personleg vara for Johan Inge Særsten i Den særskilde klagenemnda ny: Jakob Bjelland Dokumentsenteret Postboks Stord Rådhuset Org.nr Telefon Telefaks

... rsrapport. Skatte re ~rn skap. Årsrapport for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag. Steinkjer kommune. Arbeidsgiverkontroll Innfordring

... rsrapport. Skatte re ~rn skap. Årsrapport for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag. Steinkjer kommune. Arbeidsgiverkontroll Innfordring Org,1n1s,nng Skatteoppkrever Arbeidsgiverkontroll Innfordring MJfgln Skatte re ~rn skap... rsrapport Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Steinkjer kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ottadalen for Sel kommune

Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ottadalen for Sel kommune 1 Årsrapport for 2017 for Sel kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret organisering, ressurser og kompetanse... 3 1.2 Internkontroll... 3 1.3 Skatteutvalg...

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Levanger kommune

Skatteoppkreveren i Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNE I 0 Arsrapport for 2008 Skatteoppkreveren i Levanger kommune Årsrapport 2008/ 23.01.2009 Skatteoppkreveren i Levanger 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 15:50 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Returadresse: Vår dato Din dato Saksbehandler Postboks 6310, 9293 Tromsø 15.2.2018 Nina Norø 800 80 000 Din referanse Telefon skatteetaten.no 40802351 Org. nr: Vår referanse Postadresse 996250318 2018/87789

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 15.02.2019 Hanne Gløsmyr Øverland 800 80 000 Din/Deres referanse Telefon Skatteetaten.no 90262820 Org.nr Vår referanse Postadresse 974761076 2019/5308067 Postboks

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 14:00 16.40 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 23.02.2017 Tidspunkt: 13:00 15:50 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 25.02.2019 Tidspunkt: 14:00 17.10 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 14:00 18.00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 14:00 17.20 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Froland Kommune

Årsregnskap Froland Kommune Årsregnskap Froland Kommune 218 217 Likvider 39 972 686 38 247 289 ubetalte krav 35 326 523 8 369 531 Skyldig skattekredltorene -2 18 821-1 889 746 Skyldig andre -7 132 849-2 718 422 Innestående margin

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 16.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.03.2018 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Malvin

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Kvinnherad rådhus Dato: 27.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport Kemneren i Trondheimsregionen. Klæbu kommune

Årsrapport Kemneren i Trondheimsregionen. Klæbu kommune Årsrapport 2017 Kemneren i Trondheimsregionen Klæbu kommune INNHOLD KEMNERENS INNLEDNING... 4 1. SKATTEREGNSKAPET... 5 1.1 Skatteregnskap 2017 Klæbu kommune... 5 1.2 Marginoppgjør... 6 1.3 Skatteavregning

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Tandstad Nestleiar SP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Tandstad Nestleiar SP Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 14:00 19:10 Før møtestart blei det gjennomført kurs i regi av Deloitte

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 15.05.2018 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Stord rådhus Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 14:00 16:35 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 30.08.2017 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fredrik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Matsalen, Podlen verkstad AS Dato: 27.11.2017 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune Arkivsak: 18/187 Møtedato/tid: 07.03.2018 Kl 08:30 Møtested: Inderøy rådhus, møterom Straumen Møtedeltakere: Laila Roel Harald Ness Arvid Nervik Marit

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet (møterom 157), Kommunehuset i Fusa Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad 1 Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 11.2.2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet 19.2.2013 kl. 09.00 i kommunestyresalen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.10.2016 Tidspunkt: 14:00-18.30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 10.04.2019 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: ved biblioteket, Ulvik Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 12:00 15:40. Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.05.2015 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Kvinnherad rådhus Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Inger Bø (sign.) Nestleder

Inger Bø (sign.) Nestleder INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Tirsdag 19. mars 2013. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 03.04.2018 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

"% 40; ÅL 9% Arsregnskap - kommune - sammendag. Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe. Dato: :55. Nivå 1 Valgt år Forrige år

% 40; ÅL 9% Arsregnskap - kommune - sammendag. Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe. Dato: :55. Nivå 1 Valgt år Forrige år Arsregnskap - kommune - sammendag Dato: 10.01.2019-13:55 Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe 0516 2018 K Nivå 1 Valgt år Forrige år Likvider 50 914 979 52 312 027 Skyldig skattekreditorene -.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer