Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune"

Transkript

1 e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø Vedlegg sak 13/12 til KU Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse / Kommunestyret i Bomlo kommune HOP _r,g Pt LKESKOMMUNE Seçs:ar at for kontrollwval 5430 BREMNES 22 FEB 2012 Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune 1. Generelt om fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skatteoppkrevjaren sitt ansvar og mynde følgjer av skattebetalingsloven 2-8, som vert utfylt av Instruks for skatteoppkrevjarar, fastsett av Skattedirektoratet 8. januar Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt over skatteoppkrevjarane i saker som vedkjem skatteoppkrevjarfunksjonen, og plikter å yte rettleiing og hjelp i faglege spørsmål. Skattekontoret søkjer gjennom mal- og resultatstyring å leggje til rette for best mogleg resultat for skatteoppkrevjarfunksjonen. Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen er Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne av I. februar Skattekontoret har ansvaret for å avkiare at skatteoppkrevjarfunksjonen verkar tilfredsstillande i høve til gjeldande regelverk på følgjande områder: Intern kontroll o Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen Skatte- og avgiftsinnkrevjing Arbeidsgjevarkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkrevjarfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med kontroll av skatteoppkrevjarftinksjonen. Postad resse Besøksad resse Sen tralbord Njøsavegen 2 Sjå eller ring gratis Leikanger Org. nr: g Telefaks

2 t / Side 2 av 4 2. Skatteoppkrevjarfunksjonen si niåloppnåing 2.1 Innkrevjingsresultat Vi har gått gjennom innkrevjingsresultata per 30. juni 2011 for skatteoppkrevjarkontoret i Bømlo kommune. Resultata viser følgjande: IT~~1t Ixnhetdt av j1?~dtat- liutctalt av liutetalt avswnl hmlxtalti sum krav (i kniv (i %): sumkniv (i 04 kniv (i %) MN(Å<~ %): fræ~r re2joitm estskattpetsoldcgeskltt31xar2ft» 29, ,6 92,2 kb~d~avg~ft201&~ 249,1 9~8 ~8 99,8 99,8 Foi±otklftdegesbff31anr2Olø 52,9 9Z7 ~0 ~,0 97,8 FotskottMk2Ol(k 548,0 1(0,0 1(X) 9~9 99,9 2.2 Arbeidsgjevarkontroll Skatteoppkrevjar i Bømlo kommune er tilsiutta den interkommunale kontrollordninga i Bergen. Resultatet for kommunen per 31. desember2011 viser følgjande: Tal arbekis- Minste Tal utførte Utført kontroll Utført kontroll Utført kontroll Utført kontroll gjevarar: krav 5%: kontrollar 2011: 2011 (i %): 2010 (i %): 2009 (i %): 2011 region (i %): ,1% 4,0% 3,3% 3,8% 2.3 Bemanning Tal på årsverk (total) frå skatteoppkrevjar sin årsrapport for dci tre siste åra: Tal årsverk 2011 Tal årsverk 2010 Talårsverk

3 3 2011/ Side 3 av 4 3. Kontroll av skatteoppkrcvjarfunksjonen Skattekontoret har i 2011 gjennomført stadleg kontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda internkontroll og innkrevjing. Siste stadlege kontroll vart halden april Skattekontoret har i 2011 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda skatterekneskap og arbeidsgjevarkontroll. Skatteoppkrevjarkontoret har gjeve tilbakemelding på pålegg og tilrådingar som er gjevne. Rekneskapen for Bømlo kommune viser per 31. desember 2011 ein skatte- og avgiftsinngang til fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) på kr i og uteståande restansar2 på kr , av dette krav stilla på vent kr Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar 18. januar Resultat av utført kontroll Basert på utført kontroll meiner skattekontoret følgjande: Intern kontroll Skattekontoret sine kontrolihandlingar har ikkje avdekka vesentleg veikskap i skatteoppkrevjar sin overordna intern kontroll. Relcneskapsforing, rapportering og avlegging av slcatterelcneskap Basert på dei kontrollane som vi har gjennomført, tinn skattekontoret at rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. Skatte- og avgjftsinnkrevjinga Basert på dci kontrollane som vi har gjennomført, finn skattekontoret at utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. Å rbeidsgjevarkontrollen Basert på dci kontrollane som vi har gjennomført, finn skattekontoret at utføringa av arbeidsgjevarkontrollen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk, retningsliner og vert utført i tilstrekkeleg omfang. Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 2 Sum opne (uhetalte) forfalne debetkrav

4 4 2011/ Side 4 av 4 5. Ytterlegare informasjon Skattekontoret har gjennom sine kontrolihandlingar i 2011 gjeve pålegg og tilrådingar som skatteoppkrevjar er gjort kjend med i brev av 1. juni \~nle~ 1ielsing Skatt V t underdirektor Kopi til: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Skatteoppkrevjaren i Bømlo kommune Riksrevisjonen

5 5 9 BØMLO KOMMUNE Vår dato: Vår 2012/178- referanse: /2012 Vår saksbehandlar: Direkte tif.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Synnøve Totland Hordiand fylkeskommune Sekretariat for kontrollutvalet Postboks Bergen ESKAP OG ÅRSRAPPORT 2011 Vedlagt følgjer: Årsrekneskap og årsrapport 2011 fra skatteoppkrevjaren i Bomlo. Kopi av rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bømlo kommune datert Skatteoppkrevjaren sitt tilsvar av Kopi av kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Bømlo kommune datert er sendt kontrollutvalet frå Skatt vest. Regional kontrollenhet, skatt vest hadde kontroll hos skatteoppkrevjaren 27. og 28. april Med helsing SKATTEOPPKREVJAREN I BØMLO 6~ Synnøve Totland skatteoppkrevjar Postadr.: 5430 BI&EMNES Telefon: Organisasjonsnr,: Kontor: RÅDHUSET Telefax: Bankgiro: E.posi. Kontonr. for skutt:

6 6 Årsrapport for 2011 Skatteoppkrevj aren i Bømlo kommune Årsrapport 2011 Dato: Skatteoppkrevjaren i Bomlo

7 7 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse lnternkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg 4 2. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret ,2 Kommentarer til marginavsetningen 5 3. Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfelgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse 7 4. Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller 7 4,3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 8 Årsrapport 2011 Dato: Skatteoppkrevjaren i Bømlo

8 Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1 Skatteoppkrevjarkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet / til skatteoppkreverfunksjonen i regnakapsåret Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap 0,2 lnnfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,8 Arbeidsgiverkontroll 0,7 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,1 og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,02 Administrasjon 0,18 (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering Skatteoppkrevjaren har to årsverk fordelt på to stillingar. Arbeidsfordelinga er i hovudsak delt slik; forskotspliktige (skatteoppkrevjar) og arbeids~evarar (konsulent skatt). Så langt råd er fordeler vi ein del oppgåver, slik at viktige flinksjonar ved kontoret vert ivareteke ved fråvere. Td. periodisk oppgjer, endringar, oppgåveregistrering, innkrevjing og utbetaling Ressursar og kompetanse Bømlo kommune har ca li 500 innbyggjarar og er ein kommune i vekst. To årsverk på skatt er heilt klårt ei minimumsbemanning i ein så stor kommune. Vi har ikkje hatt ekstra fråvere i 2011, men ersårbare dersom det skulle skje. Frå 2011 kom ordninga med suksessive skatteoppgjer med fire utlegg mot tidlegare to. Dci nye utlegga kom i august og september og krev at utlegg blir utført på gitte datoar. Dette gjer at vi i større grad må tilpasse fråvere, ma ferie. SOFIE blir stadig betre, og det er mindre feil. Systemet er likevel omfattande med mykje informasjon. Vi har deltatt på mange aktuelle og bra kurstilbod frå skatt vest i for å halde oss fagleg oppdatert. Dette er heilt naudsynt Skatterekneskapen: Skatterekneskapen er stabil og krev lite ressursbruk. Kompetansen er tilfredsstillande. Innfordring: Innfordringsarbeidet er prioritert, og vi har difor sterkt fokus på å nå resultatmåla. Tidsaspektet er viktig, og at dci innfordringstiltak som blir sett i verk blir fulgt vidare opp. DTI (debitor tilpasse innfordring) er retningsgjevande for kva type innfordring som skal nyttast. Dette betyr Årsrapport 2011 Dato: U Skatteoppkrevjaren i Bornlo

9 at innfordringa er meir tilpassa skattytar sine økonomiske forhold og skal gje større likebehandling og betre service td. mildt varsel og telefoninicasso. 9 4 Arbeidsgjevarkontroll: For å nå Skattedirektoret sitt mål om kontroll av minimum 5% av arbeidsgjevarane har vi også i 2011 auka ressursbruken på området, og resultatet for 2011 er 5,1% (21 Icontrollar). I tillegg er den kontormessige kontrollen høgt prioritert. Kompetansen på kontrollområdet er god. 1.2 Internkontroll Det er utarbeidd rutinebekrivelser og verlcsemdsplan. Aktiviteten ved kontoret blir fifigt opp ved tilpassa kontroll av rapportar. lnternkontrollen ved kontoret er tilfredsstillande, jf.skatteoppki-everinstruksen 2 2 nr Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i rekneskapsåret Total skatte- og avgifisinngang for 2011 er mot I i Dette gjev ein auke på 18,4% frå 2010 som i det vesentlege er auke på selskapsskatten Kommunen sin del av skatteinngangen i rekneskapsåret Fordelinga til kommunen er i 2011 mot i 2010, ein nedgang 2,5%. Dette skuldast at fordelingsprosenten til kommunen er redusert. 1.4 Skatteutval Det er sendt to saker til behandling i skatteutvalet. Ei sak er behandla og ettergitt beløp er Skatterekneskapen 2.1 Avlegging av skatterekneskapen Avlegging av skatteregnskapet Skatteoppkrevjaren i Bømlo kommune stadfester at skatterekneskapen for 2011 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldande forskrifter og retningsliner, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikkje motteke pålegg om rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapen frå regional kontrollenhet. Årsrekneskapen for 2011 følgjer som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte oppkrevjaren. Årsrapport 2011 Dato: Skatteoppkrevjaren i Bomlo

10 Margin Margin for inntektsåret 2010 Beskrivelse Beløp Innestående margin for inntektsår 2010, pr For mye avsatt margin for inntektsår For lite avsatt margin for inntektsår 2010 Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 10 % Kommentarar til marginavsetninga Marginavsetning for inntektsåret 201 1, pr kr Gjeldende prosentsats: 10% 3. Dnrifordring av krav 3.1 Restanseutvik!inga Totale restansar og berostilte krav Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i restanse Endring i berostilt Skatteart restanse restanse restanse Reduksjon (.) Reduksjon (.) økning (+) økning (+) Sum restanse pr._skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt i Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl, diverse krav I Årsrapport 2011 Dato: Slcatteoppkrevjaren i Bømlo

11 Kommentarar til restausesituasjonen og utviklinga i restansar Som tabellen syner så er restansane redusert med frå 2010 til Størst nedgang er det for restskatt person. For restskatt, person 2010 på er 85,77% innbetalt, og aktiv restanse er fordelt på 134 skattytarar. Lempede/utgiftsførte krav i 201 i fordeler seg slik: Avskriving skattytarar Ettergjeving skattytarar Nedsetjing pensj.gjv.inntekt Sum Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart Restskatt person i Kommentarar til restansar og restanseoppfølginga for eldre år Eldre krav er vanskeleg å innfordre.restansen fordeler seg på få skattytarar der innforclring ikkje har vore muleg. I tillegg er det skattytarar som verken bar vilje eller evne til å gjere opp for seg. Ein del av eldre restansar gjeld skjønslikningar. Berostilte krav gjeld i det vesentlege krav i personlege konkursbu og ein del mindre krav der skattytar har ukjent adresse og ikkje lar seg spore. Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m Tal krav som var forelda pr : i Samla beløp på krav som var forelda pr : Innfordringa sin effektivitet Vurdering av kontoret sine resultat pr Skatte-favgiftsart Krav Resultat Differanse Restskaft, personlege sy (2009) 94,0 94,8 +0,8 Innfordra restskaft (2009) 65,0 67,9 +2,9 Forskotsskatt, pers. sy (2010) 98,0 97,7-0,3 Forskotstrekk (2010) 100, Arbeidsgjevaravgift (2010) 99,8 99,8 0 Vi er nøgd med å ha nådd resultatk.ravet pr med unntak av forskotsskatt, personlege skattytarar, som likevel er eit godt resultat med 97,7% innfordring. Resultatet for restskatt, personlege skattytarar er 2,2% betre enn pr Årsrapport 2011 Dato: Skatteoppkrevjaren i Bomlo

12 Vurdering av samanheng mellom aktivitet og resultat Aktivitet Betalingsavtale Telefoninkasso Utleggstrekk 73 ~ 58 Utleggsforretning eigne Utleggsforretning ord. namsmann 0 0 Utleggsforretning bistand fl-å andre SKO~ 7-3 r Konkurs 0 2 ~ Tvangssal [ Omtale av særskilde forhold Ingen særslcilde forhold har hatt betydning for innfordringsarbeidet Kontoret sine eventuelle tiltak for å betre effektiviteten i innfordringa Målet om betring av effektiviteten i innfordringa har sterkt fokus. Ut frå prioriteringa om å nå 5% arbeidsgjevarkontroll i 2011, har vi hatt mindre ressursar til innfordring, noko som gjer at tyngre innfordring ikkje blir godt nok ftilgt opp. Resultata for 2011 er likevel bra samanlikna med Ut frå ressurssituasjonen ved kontoret, synast det vanskeleg å få til ei vesentleg betre innfordring enn i dag. 3.3 Særnamskompetanse Skatteoppkrevjaren har særnamnskompetanse blei denne nytta ved alle gjennomførte utleggsforretningar. 4. Arbeidsgjevarkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgjevarkontro!ien Bømlo er med i Hordaland Kommunale Regnskapskontroll (HKR). Kontingenten for 2011 var og auka til ved intern budsjettregulering. Av dci 21 rapportane som vart gjennomført i 2011 var i& i samarbeid mellom HKR. Eigen kontrollør er med på alle kontrollane, og skreiv seks rapportar i tillegg til fem eigne. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontrollar Tal planlagte kontrollar for 2011: 18 Som utgjer: 4,4% av totalt tal leverandørar av LTO i kommunen. Tal gjennomførte kontrollar 2011: 21 Som utgjer: 5,1% av totalt tal leverandørar av LTO i kommunen. Tall gjennomførte kontroller i 2010: 17 Årsrapport 2011 Dato: Skatteoppkrevjaren ibomlo

13 4.3 Resultat frå arbeidsgjevarkon trollen 13 8 Dei tre kontrollane som vart gjennomførte utanom oppsett lcontrollplan, galdt kontroll i konkursbu. Tre av 21 utførte kontrollar har avdekica beløp på tilsaman For fleire arbeidsgjevarar er det gitt pålegg for endring av rutinar m.o.t dokumentasjon av utgiflsgodtgjersler, rett bruk av skattetreklcskonto og reg. av arbeidstakarar i A/A reg. Det har vore lagt særskild vekt på bruken av firmabil med presisering av regelverket. 4.4 Vurdering av arbeidsgjevarkontrollen Ut frå fortsatt krav om 5% arbeidsgjevarkontroll, har vii 2011 nådd resultatet med 5,1%. Resultat for 2010 var 4,1%. Alle kontrollar er gjennomført som avdekkingskontrollar. Talet på arbeidsgjevarar er 410. Av desse er det mange som berre har ein tilsett, td. innan jordbruk og fiske, desse har enkle arbeidsforhold td. bønder som berre har utbetaling ein gong i året til avløysar. Desse burde vore fråtrukket på same måte som lto-kodane 134, 140 og 216. Etter å ha auka kontrollinnsatsen dei siste åra utan dei store avdekkingane, synast vi det er vanskeleg å plukke ut nye kontrollobjekt for fortsatt å nå kravet om 5% kontroll. Kontorkontrollen er viktig, og blir godt fùlgt opp gjennom heile året. Vi har aktivt gått inn for at dei fleste arbeidsgjevarane skal nytte Altinn ved levering av oppgåver. Dette har vore prioritert ein del år og resultatet er særs godt. Samarbeidet med arbeidsgjevarar og relcneskapskontor er godt i kommunen. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktørar Det vert utarbeidd kontrollplan for kvart halvår. tilbakemelding på våre utpluldc. Denne blir sendt skatt vest, og vi får 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Infoskriv vert sendt ut til alle arbeidsgjevarar og rekneskapskontor i samband med utsending av løns- og trekkoppgåver. I tillegg vert det gjeve rettleiing og informasjon i kontakten med aktørane. Skatteoppkrevjaren har og vidarefonnidla informasjon frå skatteetaten og kemneren i Bergen. Sted/dato:rr~.~ ~. OL ~ ~4YM7ect Skatteoppkrevjaren sin signatur Vedlegg: Årsrekneskapen for signert av skatteoppkrevjaren Årsrapport 2011 Dato: Skatteoppkrevjaren i Bømlo

14 14 Arsrekneskap for Bømlo kommune for rekneskapsåret Avlagt etter kontantprinsippet Valgt är Forrige år 1 Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre lnnestående margin Udisponert resultat -4 Sum Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter lnnfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt -1 0 Videresending plassering mellom kommuner Sum Sum totalt 0 0 Bremnes, 18, januar 2012 ~ S~ynnøve Totland skatteoppkrevjar

15 15 Forklaring til årsregnskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skattereguskapet viser sicatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, ~ lkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet o o Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Sicyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattelcreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. o o o Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratruklcet marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssysternet.

16 16 Skatteetaten 06 JUNI 2011 Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hopland Holtup Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse / SKATTEOPPKREVEREN I BØMLO KOMMUNE KOMMUNEHUS ET 5430 BREfVINES Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Bømlo kommune 2011 Vi viser til vårt kontrolibesøk april 2011 utført av Kjersti Hopland Hollup frå Skatt Vest. Til stades frå skatteoppkrevjarkontoret var skatteoppkrevjar Synnøve Totland og Gunnveig Meling. Kontoret var varsla om kontrollbesøket i våre e-postar av 9. mars og 12. april Vår kontroll byggjer på Instruks for skattekontorenes kontroll av ska tteopp]creverkon torene, fastsett av Skattedirektoratet 1. februar Instruksen gjeld skattekontora sin kontroll av skatteoppkrevjarkontora sine oppgåver knytt til føring av skatterekneskapen, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkrevjing av skatte.- og avgiftskrav (Skattebetalingsloven). FØremålet med instruksen er å sikre at det vert gjennomført kontrollaktivitet som avklarar om den faglege utføringa av oppgåvene ved skatteoppkrevjarkontoret følgjer lover, føresegner, instruksar og regelverk elles. Instruksen skal og sikre at skatteoppkrevjarane vert gi evne pålegg der den faglege utføringa ikkje er tilfredsstillande, og at pålegg og tilrådingar vert følgde opp. i Omfang og føremål med kontrollen Kontrollen har omfatta følgjande hovudområder: internkontrollen ved skatteoppkrevj arkontoret innkrevj ingsarbeidet Skattekontoret har avgrensa kontrollen til å gjelde utvalde områder innanfor det einskilde hovudområdet. 2 Oppfølging av pålegg og tilrådingar frå kontorkontrollar Det er ikkje gjeve pålegg eller tilrådingar ved gjennomførte kontorkontrollar. Postad resse Beseksad resse Sentralbo rd Postboks 8103 Sjå euer ring gratis Stavanger Org. nr: Telefaks

17 / Side 2 av 5 3 Oppfølging av pålegg og tilrådingar frå tidlegare kontrollar 3.1 FØlgjande pålegg og tilrådingar gitt i rapport av 10. mai 2010 reknar vi som etterkonine: Pålegg om betalingsordningar. Tilråding om erklæring om teieplikt. o Tilråding om forelda krav lista inneheld no berre restansar for to aktørar. Desse er tatt opp under besøket, og skatteoppkrevjar har kontroll på desse to. Tilråding om tvangsdekning. Skatteoppkrevjar opplyste at dei nok har eit arbeid i~en med å nytte dette tiltaket i større utstrekning. Tilråding om erklæring om teieplikt. 3.2 Følgjande pålegg og tilrådingar gitt i rapport av 10. mai 2010 reknar vi ikkje som etterkomme: Tilråding om mellombels unntak for innkrevjing. Tilrådinga vert teke opp att som pålegg i pkt Pålegg og tilrådingar som følgje av denne stadlege kontrollen 4.1 Pålegg Pålegg vert gjeve når kontrollen avdekker brot på lover, føresegner, instruksar og regelverk elles. Pålegga er anten krav om at eksisterande tilh~ve skal rettast, eller om at kontoret sin praksis må endrast. Det vert forventa at skatteoppkrevjar rettar seg etter pålegga innan fristane som vert gjevne Mellombels unntak for innkrevjing Instruks for skatteoppkrevere av 12. desember 2007, 4-1 nr 2 seier at Innfordringa skal setjast i verk utan unødig opphald. Skattedirektoratets retningslinjer for skatteoppkreverkontorenes innfordringsarbeid av 13. desember 2007 har i kapittel 4 nærare omtale av innkrevjingstiltak og strategiar. Midlertidig unntak for innfordring er eit av tiltaka. Det vert presisert at skatteoppkrevjaren må ha eit avgrensa og bevisst bruk av dette tiltaket, og då berre for ein kort periode. Bruk av tiltaket skal alltid grunngjevast og årsak til bruk må noterast i reskontro. Vi viser og til Betjeningsstrategi DTI- SOFIE 2010 av 19. mars 2010 som seier at tiltaket ikkje skal vera noko alternativ til ei ordinær betalingsutsetjing som ei betalingsordning, men til dømes verta nytta ved melding frå skattekontoret om at kravet vil verta endra i næraste framtid. Ved vårt kontrollbesøk 27. april i år såg vi at tiltaket var brukt for 26 skattytarar dei siste tolv månadane. I mange av tilfella var tiltaket ikkje nytta i tråd med retningslinene. For ein del av tilfella var det ført opp betalingsutsettelse som årsak, med tilhøyrande heimel skattebetalingslova 15-1 og Dette er alle saker som skulle vore behandla som lempingssaker.

18 e 2011/ Side 3 av 5 Det er viktig at skatteoppkrevjar avgrensar bruken av Midlertidig unntak for innfordring for å unngå at den maskinelle innkrevjinga i SOFIE stoppar opp. Samtidig vil igjen minna om at denne aktiviteten ikkje skal nyttast som alternativ til ordinære betalingsutsetjingarjamfør On-line hjelpen i SOFIE. Skatteoppkrevjar vert pålagd å nytta aktiviteten Midlertidig unntak for innfordring i samsvar med Skattedirektoratet sine retningsliner og betalingsstrategi DTI SOFIE Skatteoppkrevjar si kompetansegrenser -betalingsordningar BØmlo kommune har nytta betalingsordningar som eit av fleire innkrevjingstiltak for å få inn uteståande krav. Heimel for å gje betalingsordningar går fram av Skattebetalingslova 15-2 med utfyllande reglar i 51W Melding nr. 2/2008. Denne meldinga set føringar både for kompetansegrenser, vilkår og sakshandsaming på området. I punkt 2.1 i meldinga står det at Skatteoppkreveren har myndighet til ågi betalingsa vtale for inn til kr av inn til 12 måneders varighet. I rapportane etter dei to førre besøka frå Regional kontrollenhet er det gjeve pålegg for skatteoppkrevjar sin bruk av betalingsordningar. Dette har i begge rapportane gått på brot på krav til sakshandsaming og dokumentasjon. Omfanget av betalingsordningar har siste året vorte betydeleg redusert ved skatteoppkrevjarkontoret i BØmlo, dette er positivt. Ved gjennomgang av stikkprøvar på mellombels unntak frå innkrevjing kom Regional kontrollenhet over eit tilfelle der skattytar,.akto ID hadde sendt søknad om betalingsordning. Søknaden omfatta restskatt 2009 og omsøkt utsetjing var av kort varigheit, men beløpet var av eit slik omfang at skatteoppkrevjar ikkje hadde mynde til å gje ei slik ordning. Det vart ikkje oppretta noko lempingssak på skattytar, berre lagt inn eit mellombels unnta]~ frå innkrevjing. Skatteoppkrevjarkontoret har her gått utanom fastlagde retningslinjer for korleis slike saker skal hand.samast ved at dei sjølv har handsama ei sak som skulle vore oversendt skatt vest for vedtak der. Regional kontrollenhet pålegg skatteoppkrevjarkontoret å handsame betalingsordningar etter krava i skattebetalingslova og SED-meldinga. 4.2 Tilrådingar Skattekontoret kan etter instruksen og gje tilrådingar om tilhøve ved skatteoppkrevjarkontoret som b~r betrast. Ved vårt besøk kjem det fram tilhøve som vi meiner bør betrast Lokale rutineskildringar Skatteoppkrevjar skal som ein del av den interne kontrollen utarbeide rutineskildring for kontoret si verksemd, jf skatteoppkreverinstruksen 2-2 nr 2. Punkt 4 i Retningslinjer til utfylling av skattoppkreverinstruksen kapittel 1 til 3 beskriv

19 / ~de 4 av 5 områda der det skal utarbeidast lokale rutineskildringar, samt kva dei bør innehalde. Skattedirektoratet har i brev om Lokale rutinebeskrivelser og intern kontroll ved skatteoppkreverkontoret av 8. oktober 2008 lista opp dei oppgåver som bør prioriterast. Kravet til lokale rutineskildringar vart teke opp ved Regional kontrollenhet sitt besøk i 2009, og skatteoppkrevjarkontoret har etter det utarbeidd rutineskildringar for kontoret. Rutineskildringa vart lagt fram ved årets besøk, og den omhandlar dei fleste områda som er lista opp i SED sitt brev av 8.oktober I samband med gjennomgang av rutinane fann vi at kontoret manglar skriftlege rutinar for områda for oppfølging av inn - og utbetalingar, oppfølging av arbeidslista og rutine for å sikre at alle forfalne krav vert gjenstand for innkrevjing. Dette vart teke opp i avslutningssamtala. Når det gjeld habilitet vart det sagt at kontoret ikkje har hatt noko problem på dette området hittil, og at dei førebels ikkje hadde utarbeidd ei skriftleg rutine for dette. Regional kontrollenhet tilrår at kontoret tar inn desse områda i kontoret si lokale rutineskildring Sikring av krav Ifølge Instruks for skatteoppkrevere 4-1 skal skatteoppkrevjar sikre krava han har til innkrevjing. Vidare går det fram av Skattedirektoratets melding nr 2/08 punkt at ved betalingsordningar skal krava som hovudregel sikrast, enten gjennom frivillig sikring eller ved utlegg I forkant av besøket vart det konstatert at skatteoppkrevjarkontoret hadde mange postar på arbeidslista av aktiviteten vurder utleggsforretningar. Dette vart diskutert med skatteoppkrevjar i avslutningsmøtet, og sjølv om mange av aktivitetane var knytte til forskotsskatt!med forfall av nyare dato, såg skatteoppkrevjar at der klart var tilfelle som burde ha vore sikra ved utleggsforretning. Det er viktig at skatteoppkrevjar sikrar krav både av omsyn til den vidare tvangsinnkreyjinga og for å forhindre forelding. Vi rår til at skatteoppkrevjar går gjennom restanselista og arbeidslista med aktiviteten vurder utleggsforretning og sørgjer for at større restansar vert sikra ved utlegg Dokumentasjon ved nedjustering av utleggstrekk Ifølge skattebetalingsforskriften nr. 2 skal utleggstrekk fastsettes på grunnlag av skyldnerens samlede inntekt i det tidsrom trekket regnes å ville pågå. Av same forskrift nr. 2 går det fram at søknad om stansing, nedsetting eller annen endring av utleggstrekk skal sendes den skatteoppkreveren eller det skattekontoret som har gitt pålegget.

20 / Side 5 av 5 Det vart ved revisjonsbesøket konstatert at skatteoppkrevjarkontoret ikkje henta inn skriftieg søknad og Økonomisk dokumentasjon frå skyldnar som ynskte nedsetjing av utleggstrekk. Det var som regel herre ein munnleg dialog mellom skatteoppkrevjar og skattytar. Vi ser det som viktig at skatteoppkrevjar sørgjer for å etablere ein praksis ved nedsetjing av utleggstrekk som er i samsvar med reglane i skattebetalingslova og skattebetalingsforskrifta. Dette for å sikre lik behandling av skuldnarar med utleggstrekk og for at ein i ettertid skal kunne dokumentera at vilkåra for nedsetjing er tilstade. Vi rår skatteoppkrevjaren til å følgje reglane i skattebetalingslova og skatteregnskapsforskrifta ved nedsetjing av utleggstrekk. 5 Skatteoppkrevjarkontoret si tilbakemelding på rapporten Dersom noko er uklart eller misforstått frå vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan De venda Dykk til underteikna. Vi ber om skriftleg tilbakemelding på dei tiltaka skatteoppkrevjar vil sette i verk vedkomande pålegg og tilrådingar som er gjevne i rapporten punkt 4. Vi ser fram til å få tilbakemelding innan 27. juni 2011, og vi ber om at den vert merka med saksnummer 2011/ Vi takkar for god hjelp i samband med vårt kontrollbes~k og håpar at det gode samarbeidet held fram. Med helsing,~z underdirektør Regional kontrollenhet Skatt vest ~eftt~ctc~ *\c,l~ Kjersti Hopland Hollup registrert revisor Kopi: Skatt vest, styringsgruppa v/kjetil Aga Gjøsæter

21 flfl BØMLO KOMMUNE ~ i Vår dato: Vår referanse: løp Vår saksbehandlar: Direkte tif.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Synnøve Totland / Skatt vest Postboks Stavanger Tilbakemelding Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune 2011 Dykkar rapport av 1.juni Pålegg Mellombels unntak for innkreving Vi har gått gjennom reskontro for dei 26 skattytarane som hadde fått registrert MUI. For dei fleste galdt det korte betalingsutsetjingar pga permisjon, sjukdom og ein uavkiart økonomisk situasjon. Grunngjeving er gitt for alle unntaka. I desse tilfella har vi vurdert at ei omfattande slcriftleg saksbehandling ikkje var naudsynt, jf uttale frå SKD av 5. juni Ut frå RK sitt pålegg synest det som vi går for langt i å utvise skjønn. Til orientering er alle krav unntatt to betalt. Den eine av desse skal opp til endring, og den andre gjeld søknad om endring som skattytar ikkje har klart å fremja pga sjukdom. Ut frå vår vurdering meiner vi at vi stort sett følgjer lovar, føresegner, instruksar og regelverk når det gjeld bruk av MUI, men i visse tilfelle nyttar vi skjønn inriafor vår kompetanse Skatteoppkrevj ar sin kompetansegrense betalingsordningar Vi tar til etterretning pålegg om ikkje å gå utover skatteoppkrevjar sin kompetansegrense på betalingsavtale inntil av inntil 12 månaders varighet. Gjeldande krav er betalt med tillegg av forseinlcingsrenter. 4.2 Tilrådingar Lokal rutineskildringar Rutineskildringar vil bli utarbeidd for dei omåda som var nemnd i rapporten: Oppfølging av inn- og utbetalingar Oppfølging av arbeidslista o Rutine for å sikre at alle forfalte krav vert gjenstand for innkrevjing o Rutine for habilitet Posiadr, BREMNES Telefon Organisasjonsor,: 83$ Kontor. RÅDHUSET Telefax ! Ennkgiro: E.poIL: Ro Kornoiir. fbr SICILL

22 Sikring av krav Når det gjeld sikring av krav, har dette blitt sterkt prioritert dei siste åra med stor auke i tal på utleggsforretningar. Likevel er det vanskeleg å vere à jour ut frå kontoret sine ressursar. Pr dd har vi ingen restansar som er forelda, og her har vi god hjelp frå arbeidslista når forelding nærmar seg Dokumentasjon ved nedjustering av utleggstrekk Før utleggstrekk blir lagt ned får skattyar tilsendt varsel om tvangsinnfordring og trekk i løn saman med skjema for opplysningar om inntekt og formue. I dei fleste tilfelle mottar vi ingen dokumentasjon og utleggstrekk vert lagt ned automatisk, ofte med 20% trekk. Dei fleste reagerar først når trekket skal gjennomførast, ofte med det resultat at trekket er for høgt. I slike siwasjoner utviser vi eit visst skjønn, sjølv om skattytar sjølvsagt skulle lagt fram dokumentasjon for inntekter/utgifter. Dette gjeld eit fåtal skattytarar med utleggstreklc. 5 Skatteoppkrevjar si tilbakemelding på rapporten Viser til tilsvar for dei einskilde pålegg og tilrådingar. Vi ser at grad av skjønn som skatteoppkrevjar kan nytte blir mindre, og at handlingsrommet for den lokale skatteoppkrevjar nesten er borte. Det skapar problem når absolutt alle løysingar på kort sikt krev dokumentasjon og skriftleg saksbehandling. Sjølv om likebehandling av skatt ytarane skal ha sterkt fokus, med rette, lar det seg ikkje alltid gjennomførast. Kontoret sine ressursar gjer og at oppfølgjing i einskilde saker kan ta lengre tid enn ønskjeleg. Vi vil så langt råd er etterleve dei pålegg og tilrådingar som er gitt i rapporten frå regional kontrollenhet. Vi takker for besøket og samarbeidet med RK. Med helsing SKATFEOPPKREVJAREN I BØMLO Sy nøye Totland skatteoppkrevj ar

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding Skafteetaten Saksbehandtar Liv Farestveit Dykkar dato Vår dato 12.09.2014 Direkte ttf Dykkar referanse Vår referanse 20 14/99295 SKATTEOPPKREVEREN I BØMLO KOMMUNE KOMMUNEHUSET 5430 BREMNES i fl SEPt. 2014

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune ~o1i-21 Vedlegg sak 14/11 til KU 5.5.2011 Skatteetaten Salcsbehandlar Dykkar dato Vår dato Gjørg Ripte Sandnes 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vk referanse 55578428 2010/124405 Kommunestyret i

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune

Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune Telefon Y Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar nef.: Vår ref: 2014/51 Vår dato: 0605.2015 Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Samnanger kommune Møteinnkalling

Samnanger kommune Møteinnkalling Samnanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall,

Detaljer

ratffçrrhffafsaisefiif

ratffçrrhffafsaisefiif Sk t t Saksbehandlar Dykkardato Vàrdato a ee a en Bjørg Riple Sandnes 22.05.2015 Direkte tlf Dykkar referanse Vàr referanse 41420019 2015/86573 Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Voss kommune Møteinnkalling

Voss kommune Møteinnkalling Voss kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:30 Møteplan: Kl. 09.00 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 - Kl. 13.00 14.00 Kl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag 10.4.13 kl. 12.00

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer