Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?"

Transkript

1 Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Livsløpsperspektiv Fange opp- følge opp Målrettet kompetanse- kvalitet samordning og samarbeid- systemarbeid Implementering

2 Barnehagens samfunnsmandat: Individfokus i systemperspektiv. «Barnehagens mandat er å være en arena for et godt barndomsliv gjennom danning, omsorg, lek og læring. Barnehagen skal gi barn både grunnlaget for livslang læring og for medvirkning i et demokratisk samfunn.» «Barnehagen er første ledd i utdanningssystemet»(rammeplanen) Livsløpsperspektiv- tidlig innsatsdanning- kvalitet Kvalitetsbegrepet: struktur-prosess-resultat( Barne- og familiedepartementet, NOU: 2012:1) Struktur/innsatsfaktorer- omsorgs- leke og læringsmiljø, personalets kompetanse, fysiske rammer, psykososialt miljø. Prosesser- lek, læring, danning, utvikling, omsorg, trygghet, involvering, engasjement, relasjoner, medvirkning, barnehagen som lærende organisasjon, samarbeid Resultat- barnehagen skaper resultater på individnivå, institusjonsnivå og samfunnsnivå. Folkehelseinstituttet: Høykvalitetsbarnehager styrker tenkning og sosial mestring, beskytter mot psykiske lidelser, bedrer skoleprestasjoner, sterkest effekt på vanskeligstilte men god effekt også på bedrestilte, stabiliserer vanskelige livsperioder, reduserer sosial ulikhet i helse, langtids virkning på år, samfunnsøkonomisk lønnsomt.

3 Tidlig innsats-system rettet og systematisk arbeid-implementering-kompetanse-kvalitet Overordna styringsdokument. Barnehageloven St. meld nr. 18 læring og fellesskap. Tidlig innsats St.meld.nr.41 kvalitet i barnehagen NOU 2012:1 Til barnas beste Rammeplan Kommuneplanen Barnehageplanen for Tysvær kommune Strategiplan for kompetanseutvikling Den gode overgangen Årsplan for Fjellhaug Frilufts barnehage Kvalitetshåndboka Progresjonsplaner: -estetiske fag -realfag -språk -være sammen Frilufts kortet Halvårsplaner Månedsplaner Ukeplaner

4 Kvalitetshåndboka for Fjellhaug Frilufts barnehage: Kvalitetsikring- kompetanseutvikling- fellesforståelse-implementeringsystematisk og systemisk arbeid på alle nivå. Ansvarliggjøring. Hvordan arbeider vi med kvalitetshåndboka?: 1. Kompetanseheving på personalmøter, individuelt arbeid og gruppearbeid. 2. Case på ledermøter, fagarbeiderveiledning(observasjon og praksisfortellinger) Diskusjon-refleksjon-bevisstgjøring 3. Omforme fagstoffet utarbeider egne beskrivelser for hvordan vi ønsker å ha det i vår barnehage i kvalitetshåndboka. Konkretisering gjennom faste poster i hverdagen: - måltid - lek - overganger - samling - tilrettelagt aktivitet - garderobe

5 Eksempel fra kvalitetshåndboka: RELASJONSBYGGING i FJELLHAUG FRILUFTABARNEHAGE STEMNING Positiv perspektivtaking Sensitiv i kommunikasjonen - Lage god stemning mellom barn og voksne under for eksempel. måltid, lek, garderobe. - Lage god stemning når du er på jobb mellom de voksne, - Lage god stemning når foreldre henter og leverer barna i barnehagen husk omdømme. Hva ser foreldre - Prioritere riktig og ta seg tid til barnet - Vise barnet at du er fysisk og psykisk tilstede - Godt humør/ imøtekommende - Varme - Trygghet - Tillit - Nær kontakt - Se barn på en positiv måte - Se høre lytte - Ta perspektivet til barnet - Hva kan vi forvente av barna. - Tone seg inn på barnet, vise interesse - Tillit til voksen - Tillit, det tar tid å opparbeide tillit - Rose og støtte barnet - Trygg og tydelig voksen - Varm grensesetting - Kos - Omsorg - Forståelse se barnet - Være imøtekommende - Gi valg - Forståelse - Om å være tilstede - Om å være konsentrert - Blikk kontakt - Bekrefte barnet - Barnet må føle seg sett - Tilstede - Kommunikasjon - Interessert - Lyttende - Oppmerksomhet - Gjensidig respekt - Sensitiv ovenfor behov

6 Eksempel fra kvalitetshåndboka: Overganger Det handler om å lande en aktivitet og gå over til noe annet Målsetning: skape trygghet for barna ved å ha kontinuitet og forutsigbarhet ivareta barna på en god måte gjennom en situasjon sikre at vi har barnas oppmerksomhet når vi gir informasjon forberede barna på neste aktivitet Organisering: Forbered barna på ryddetid 5 min. før en skal rydde eller en skal over i en annen aktivitet Gi beskjed kollektiv og individuelt til barn som trenger det. Gi en beskjed om gangen, en informasjon om gangen, en forventning om gangen, en oppgave om gangen, en instruksjon om gangen Sikre deg at du har barnas oppmerksomhet når informasjonen gis. Del barna inn i små grupper Organiserer dagen etter et forholdsvis fast program/kjent struktur for barna; slik eks. når vi har ryddet går barn og voksne på gruppe lysegrønn inn på biblioteket. Dette vil bidra til mer kjent og forutsigbare overganger. Unngå for mye venting. Er det situasjoner som en vet vil kreve at en må vente på tur vurder pauseaktivitet. Unngå unødvendige overganger Bruk visualisert plan for de yngste barna (1 3 år) og for barn med ekstra behov. Bruk dags planen som henger på kjøkkenet evt. å lag egen plan til gruppen.

7 Progresjonsplaner- estetiske fag 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR Få erfaring med Lære seg å bruke ulike taktile primærfargene, gul, fargene og å materialer rød, blå blande dem Tegning Sang (rim og regler knyttet til sang og bevegelse) Bevegelse og dans Instrumenter (bli kjent med og prøve å spille) Fantasi og undring Bli kjent med enkle eventyr og regler Temakasse (bokkasser) Få opplevelser som gir inspirasjon til begynnende rollelek Gi de sansemotorisk inntrykk Erfaring med ulike materialer ved bruk av sansene Tegning, liming og maling som uttrykksform Prøve ut forskjellige redskaper som pensel og svamp Bli kjent med tredimensjonalt materiale (leire, kitt, sand, plastelina, trolldeig) Lære enkle barnesanger med og uten bevegelse, Bli kjent med rytme, bevegelse og bruk av instrumenter Få erfaring med forskjellige materialer som inspirerer til dramalek Eventyr som inspirasjon til dramalek Kle seg ut og kunne glede seg over det. Fantasere, samtale og synge om det de ser og opplever (eks. skulptur og maleri) Opptre for andre (i barnehagen og for foreldre) primærfargen es blandinger (gul, rød og blå) Jobbe med toog tredimensjona le uttrykk Møte kunst gjennom bilder og bøker Dramatisere kjente eventyr og sanger sanger med handling og flere vers. Delta i sangleker Kle seg ut og kunne glede seg over det. Dramalek knyttet til følelser. Øve på riktig grep på skriveog tegnesaker Bearbeide og skape lek med tredimensjonalt materiale Kjenne til og selv kunne bruke forskjellige redskaper, blyant, saks, pensel, verktøy og kniv Samtale om det en ser i eget kunstnerisk uttrykk Gå inn i en rolle i lek og være der over tid Kunne synge sanger, si rim og delta i rytmeleker Lære enkle danser og glede seg over fri utfoldelse Lære seg riktig grep på skrive- og tegneredskaper Være med å finne ut av hvilke materialer en trenger for å skape et produkt Iaktta og beskrive andres produkter Besøke kunstutstillinger Kunne bruke og kjenne navnet på rytmeinstrumenter Kunne gå inn og ut av roller og holde konsentrasjonen. Delta i enkle skuespill og øve seg i å opptre for andre Prøve ut og lage utstyr til forskjellige dramateknikker som skyggeteater og dukketeater sammen med voksne og barn

8 Progresjonsplaner- realfag 1 2 ÅR 2-3 ÅR 3 4 ÅR 4 5 ÅR 5 6 ÅR Puttekasser med former. Klosser. Sansemotori ske aktiviteter (snø, is osv.) Telling Fysikk. Enkle eksperiment er. Bygging: eks. Duplo. Bevegelsess anger. Begreper om kroppen. Rim og regler. Begynnende kjennskap til dyr/planter/i nsekter Begynnende kjennskap til frø blir til plante. Telling: tall. Byggelek, duplo og lignende. Sandkassele k: byggehus, ulike størrelser osv. Spill. farger. Bruke rett begrep ved benevning Lyd rytme takt. Introdusere begrepene høyre/venstr e. tall Kunne fargene rød, gul, grønn og blå. Kunne telle 5 ting (mengdeforstå else) Kjenne til begrepene over/under bak/foran liten/stor og lav/høy. Enkle målinger knyttet til matlaging. årstider og dager. Innføring i spilleregler. Enkle fysikkforsøk. Kunne navn på kjente dyr. dyr sin nyttefunksjon. kildesortering. Kunne flere farger. Kunne telle til 10. mål og vekt. måneder. tall begrepene: morgen, ettermiddag, kveld. begrepet klokke og klokkens funksjon. Kjenne igjen formen på bokstaven sin. Kunne spillereglene på enkle spill. Kunne begrep på former: firkant, trekant, sirkel. Fysikk forsøk. mengdebegrep: stor-størrestørst og liten-mindreminst., hel og halv Kunne begreper i naturen i forhold til ulike årstider, kunne værtyper og naturfenomener Kunnskap om omgivelsene til dyr, fisk, insekter, planter og trær. Kunne navn på de mest kjente dyrene, blomster, insekter, fugler, fisker og sjødyr. naturvern. Kunne skrive navnet sitt. Kjenne tall og kunne mengder fra Kunne dager og årstider. måneder. Kunne begrep på, over, under, ved siden av. Så og å høste. Enkel geografi: hvor bor vi. kart., verdensdeler og land.

9 Progresjonsplaner- språk 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR Speiling Felles opplevelser, Samtale og Inkluderende Spontan sansing, erfaringer reflektere sammen holdning lytte til tilstedeværelse og og gjenkalling med barna for andre, tilbakemelding her gjennom for eksempel etter konsekvenser av og nå. eksempel; turer, hverdagsaktiviteter, egen handling Sette ord på alle handlingar i lag med barna bade barna i språk gjentatte ganger. Mimikk ansiktsuttrykk og kroppsspråk Dialog, turtaking og lek og i dagligdagse aktivitetar Regler og sanger med konkreter og bevegelser Bildebøker Korte fortellinger/ eventyr m/ konkreter drama, eventyr m.m Være i dialog både i samtalen og i lek Hjelpe til videreføring av samtalen og leken Bildebøker med litt tekst Bevegelses sanger Følelser; snakke om følelsesuttrykk turer og prosjekter Tilrettelegging for rollelek Felles opplevelser Språkleker; tulle med språket - riming Bøker med enkel tekst. Faktabøker Bokstaver og telleregler Planlegge, gjennomføre og reflektere/evaluere sammen med barna Sette ord på situasjonsuavhengig språk for eksempel en telefonsamtale Produsere rim; bil - pil Begynne å kategorisere/ overbegrep for eksempel MAT Bøker med lengre tekst Legge til rette for lekeskriving Skape interesse for bokstaver Barnemøter Sosiale ferdigheter, legge til rette for avansert rollelek og regellek Førskolegruppe Språkleker, vitser og gåter - språkets form Høytlesing, mer avanserte tekster fortsettelsesbøker Få trening i å argumenter/ hevde egne synspunkter og grunngi egne valg Tekstskaping muntlig, skriftlig og gjenkalling Være bevisst navnet og lyden på bokstaven.

10 Frilufts kortet: - Når barna er 1-2 år vil vi legge vekt på at: - Å støtte barna slik at de finner gode måter å være sammen med andre på. - Barna skal få gode opplevelser i naturen sammen med jevnaldrende barn. - Gode opplevelser slik at de blir glad i å være ute. - Barna skal oppmuntres til å bruke alle sansene. - Barna skal få erfaring med ulike materialer. - Å oppmuntre barna til å bruke kroppen sin og være i bevegelse. - De skal bli kjent i barnehagen og med uteområdet vårt - Korte turer i nærområdet.

11 Friluft skortet åringene ( mørke lilla) - Barna skal oppmuntres til å bruke alle sansene. - Vi skal støtte barna i å bevege seg i ujevnt terreng. - Voksne skal støtte barnas interesse for ting i naturen, og lære dem navn på dyr, planter og insekter. - Gi dem opplevelser knyttet til friluftsliv som for eksempel sitte rundt et bål, lage mat ute, kjenne på stillhet, høre lydene osv. ( bruke sansene) Dette er også arena for den gode samtalen årstiden ønsker barna ofte å klare seg selv. Derfor er det viktig at de oppmuntres til å klare seg selv. At de klarer flere ting selv med god støtte fra voksne. Påkledning er eksempel på dette, og det å kunne møte på hindringer i ujevnt terreng, og etter hvert mestre dette. - Vi skal bidra til fellesopplevelser som styrker barnas evner til å ta og opprettholde kontakt med andre. - Opplevelsene underveis mens en går er viktige i denne aldersgruppen.

12 Halvårsplan: Januar Februar Mars April Mai Være sammen Lov: Alle skal bestemme i leken Være sammen samling Lære vennefloka 4 lover + vi må trøste Regnbueløvens store brøl Lov: Jeg er meg Bruke magnettavlen Snakkepakke n Språkgrupper/språkpose r Eventyr: Bukkene Bruse Bok: Olavs første skitur Sang: god morgen alle sammen, navnesang, bæ bæ lille lam, med krøllet hale, Hokus og Pokus, sanger om Troll. Mikkel Rev, når en liten mus. Språkgrupper Eventyr: Bukkene Bruse Bok: Olavs første skitur Sang: Reven og rotta og grisen, Lille Hasse Hare, Bjørnen sover,mikkel Rev, Når en liten mus skal ut og gå, våt samba Løveloven, Vennefloka Språkgrupper Eventyr: Prinsessen på erten Bok: Sang: Nå skinner sola i vinduskarmen, Sol sol kom igjen, jeg vil bygge meg en gård. Språkgrupper Eventyr: Bok: Sang: Jeg vil bygge meg en gård, Per Olsen hadde en bondegård, 10 indianere små, Alle fugler, Lille Måltrost, fløy en liten måltrost 17 mai Friluftskort Lage ulike bål, pagodebål og pyramidebål. Spikke med kniv Lage mat i naturen Lage ulike bål Bruke fantasien og lage fantasifigur av poteter og kongler, fyrstikker, pinne, barkebåt osv. Bruke eventyr og rollespill i naturen. Lage fuglemat Ha med lavvo/gapahuk Plante Bruke eventyr og rollespill i naturen. Kulltift Snakke om Våren Finne likheter, måle og sette ord på. Lek Lekegrupper Dramatisere Bukkene Bruse, bruke seg selv og annet materiell. Lekegrupper Rollelek eventyr Lekegrupper Rollelek eventyr Se snakkepakken for flere leker. Lekegrupper Se snakkepakken for flere leker. Barns medvirkning (Prosjekt) Ukens hjelper Bestemme turområde/mat Være med å lage mat til 14 måltidet. Ukens hjelper barnesamtaler Bestemme turområde/mat Være med å lage mat til 14 måltidet. Påskepynt Bestemme turområde/mat Være med å lage mat til 14 måltidet. Med ryggsekken på, vi er klar til å gå, med jubel og glede vi er tilstede Ukens hjelper Bestemme turområder/mat Være med å lage mat til 14 måltidet.

13 Gul februar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tema Samling: Astrid Astrid Snakkepakken: 6 Koia/buss nettverksmøte Sandsgård foreldremøte kl. 9 Plukke ris/bjørkegrein eventyr: Bukkene Bruse Synne og Jomar 7 bhg Bravo Sofie og Helene 8 Vinterferie Månedsplan: Møtedag Ledermøte Basemøte 9. Møtedag Ledermøte Møtedag Ledermøte Basemøte 10. Lage fastelavenskatt/ris Bravo Gruppe med Solbjørg 17. Elisabeth fri Plukke ris/bjørkegrein Lage fastelavenskatt/ris KARNEVAL Katt Gruppe med Solbjørg Samisk dag! Gruppe med Solbjørg Bravo Sanger: Napoleon med sin hær, god morgen, Jeg vil bygge meg en gård, oppe i treet. Være sammen: Mål: alle skal få bestemme litt i leken. Regnbueløven. Rollespill (voksne) Fokus områder denne mnd: Språk: Karneval, fastelaven, skogsdyr, temperatur. Nøkkelord: Frosk, Hare, villsvin, saks, fastelavenbolle, tromme, ski, limstift, gitar, triangel,rev, staver, fastelavensris, piano, maracas. 9 Buss/tur Aron, Sandra 23. Møtedag Ledermøte Være sammen samling. Vennefloka Dramatisere? 27. Sofie 5 år, lage tomatsuppe Aron 5 år? Friluftsliv: la barna få erfaring med kniv, lage bål, lek i naturen.

14 Ukeplan: Lysegrønn og grønn grupper barnehage ukene Rom Biblioteket Vinkekroken Prosjektrommet Formingskroken Dramarommet Gruppe Hva Språk: Fargen rød Rødhette og ulven Rødhette kurvpakkelek s 7 Sanger: Er du veldig glad å vit det. Hjulene på bussen. Sansegruppe: Bravokort- sansene Taktile sans- Hendene- hva kan vi gjøre med dem? Gode og vonde hender. Hard- myk Kaldt- varmt (uke 40) Lekegruppe: Blå kassene som er på prosjektrommet. Finmotorikk: Fargelegge løven ( se etter blyantgrep) Plastalina Uke 38: Eldar og Vanja fargelegge Uke 40: Tegne løve, sette øyne på. Solbjørg lekegruppe Ansvar: Bjørn Sofie Elisabeth / Kristin Signe og Liv Berit Solbjørg Tirsdag Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 Onsdag Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Torsdag Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 fredag Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Solbjørg borte vi fordele barna på de andre gr. Gr. 5 Gr. 5 Gr. 5 Alt er gjort klart ligger i skapet til Lysegrønn. Samles på dramarommet kl 0915, alle setter seg på scenen. Vi deler barna inn i grupper. Det er to voksne på en gruppe. Den ene voksne er do/ bleie skifter. Lager også klar til mat. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5- Solbjørg

15 Analyse av barnet og barnets miljøbetingelser Barns problemer tilknyttet læring og utvikling Drøfting med foreldre, kolleger evt. andre faginstanser Sakkyndig vurdering av PPT Ekstra støtte uten sakkyndig vurdering Videreutvikling av ordinær pedagogisk praksis Anbefaling om spesialpedagogisk hjelp Vedtak og forslag til tiltak, forsknings-basert og systemorientert IOP og oppfølging av barnets utvikling og læring Sikre god utvikling hver dag ved evaluering Systemorientert tilnærming Veiledning/kompetansehevi ng fra PPT, evt. annen faginstans Iverksetting av konkrete tiltak knyttet til gruppe og/eller barn Oppfølging av barnets utvikling Analyse av opprettholdende faktorer og tiltak Systemorientert tilnærming og veiledning/kompetanseheving fra PPT Iverksetting av forsknings baset tiltak Resultatoppfølging på barnets utvikling

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Barnehagens mål i forhold til fagområdene i Rammeplanen, aldersgruppen 0 3 år: Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Enkle

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Innhold Innledning...3 Barn og språk...4 Flerspråklighet...4 Morsmål...4 Utvikling av norsk som andrespråk...5 Språk og lek...5 Språkinnlæring i hverdagen...5

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer