Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?"

Transkript

1 Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Livsløpsperspektiv Fange opp- følge opp Målrettet kompetanse- kvalitet samordning og samarbeid- systemarbeid Implementering

2 Barnehagens samfunnsmandat: Individfokus i systemperspektiv. «Barnehagens mandat er å være en arena for et godt barndomsliv gjennom danning, omsorg, lek og læring. Barnehagen skal gi barn både grunnlaget for livslang læring og for medvirkning i et demokratisk samfunn.» «Barnehagen er første ledd i utdanningssystemet»(rammeplanen) Livsløpsperspektiv- tidlig innsatsdanning- kvalitet Kvalitetsbegrepet: struktur-prosess-resultat( Barne- og familiedepartementet, NOU: 2012:1) Struktur/innsatsfaktorer- omsorgs- leke og læringsmiljø, personalets kompetanse, fysiske rammer, psykososialt miljø. Prosesser- lek, læring, danning, utvikling, omsorg, trygghet, involvering, engasjement, relasjoner, medvirkning, barnehagen som lærende organisasjon, samarbeid Resultat- barnehagen skaper resultater på individnivå, institusjonsnivå og samfunnsnivå. Folkehelseinstituttet: Høykvalitetsbarnehager styrker tenkning og sosial mestring, beskytter mot psykiske lidelser, bedrer skoleprestasjoner, sterkest effekt på vanskeligstilte men god effekt også på bedrestilte, stabiliserer vanskelige livsperioder, reduserer sosial ulikhet i helse, langtids virkning på år, samfunnsøkonomisk lønnsomt.

3 Tidlig innsats-system rettet og systematisk arbeid-implementering-kompetanse-kvalitet Overordna styringsdokument. Barnehageloven St. meld nr. 18 læring og fellesskap. Tidlig innsats St.meld.nr.41 kvalitet i barnehagen NOU 2012:1 Til barnas beste Rammeplan Kommuneplanen Barnehageplanen for Tysvær kommune Strategiplan for kompetanseutvikling Den gode overgangen Årsplan for Fjellhaug Frilufts barnehage Kvalitetshåndboka Progresjonsplaner: -estetiske fag -realfag -språk -være sammen Frilufts kortet Halvårsplaner Månedsplaner Ukeplaner

4 Kvalitetshåndboka for Fjellhaug Frilufts barnehage: Kvalitetsikring- kompetanseutvikling- fellesforståelse-implementeringsystematisk og systemisk arbeid på alle nivå. Ansvarliggjøring. Hvordan arbeider vi med kvalitetshåndboka?: 1. Kompetanseheving på personalmøter, individuelt arbeid og gruppearbeid. 2. Case på ledermøter, fagarbeiderveiledning(observasjon og praksisfortellinger) Diskusjon-refleksjon-bevisstgjøring 3. Omforme fagstoffet utarbeider egne beskrivelser for hvordan vi ønsker å ha det i vår barnehage i kvalitetshåndboka. Konkretisering gjennom faste poster i hverdagen: - måltid - lek - overganger - samling - tilrettelagt aktivitet - garderobe

5 Eksempel fra kvalitetshåndboka: RELASJONSBYGGING i FJELLHAUG FRILUFTABARNEHAGE STEMNING Positiv perspektivtaking Sensitiv i kommunikasjonen - Lage god stemning mellom barn og voksne under for eksempel. måltid, lek, garderobe. - Lage god stemning når du er på jobb mellom de voksne, - Lage god stemning når foreldre henter og leverer barna i barnehagen husk omdømme. Hva ser foreldre - Prioritere riktig og ta seg tid til barnet - Vise barnet at du er fysisk og psykisk tilstede - Godt humør/ imøtekommende - Varme - Trygghet - Tillit - Nær kontakt - Se barn på en positiv måte - Se høre lytte - Ta perspektivet til barnet - Hva kan vi forvente av barna. - Tone seg inn på barnet, vise interesse - Tillit til voksen - Tillit, det tar tid å opparbeide tillit - Rose og støtte barnet - Trygg og tydelig voksen - Varm grensesetting - Kos - Omsorg - Forståelse se barnet - Være imøtekommende - Gi valg - Forståelse - Om å være tilstede - Om å være konsentrert - Blikk kontakt - Bekrefte barnet - Barnet må føle seg sett - Tilstede - Kommunikasjon - Interessert - Lyttende - Oppmerksomhet - Gjensidig respekt - Sensitiv ovenfor behov

6 Eksempel fra kvalitetshåndboka: Overganger Det handler om å lande en aktivitet og gå over til noe annet Målsetning: skape trygghet for barna ved å ha kontinuitet og forutsigbarhet ivareta barna på en god måte gjennom en situasjon sikre at vi har barnas oppmerksomhet når vi gir informasjon forberede barna på neste aktivitet Organisering: Forbered barna på ryddetid 5 min. før en skal rydde eller en skal over i en annen aktivitet Gi beskjed kollektiv og individuelt til barn som trenger det. Gi en beskjed om gangen, en informasjon om gangen, en forventning om gangen, en oppgave om gangen, en instruksjon om gangen Sikre deg at du har barnas oppmerksomhet når informasjonen gis. Del barna inn i små grupper Organiserer dagen etter et forholdsvis fast program/kjent struktur for barna; slik eks. når vi har ryddet går barn og voksne på gruppe lysegrønn inn på biblioteket. Dette vil bidra til mer kjent og forutsigbare overganger. Unngå for mye venting. Er det situasjoner som en vet vil kreve at en må vente på tur vurder pauseaktivitet. Unngå unødvendige overganger Bruk visualisert plan for de yngste barna (1 3 år) og for barn med ekstra behov. Bruk dags planen som henger på kjøkkenet evt. å lag egen plan til gruppen.

7 Progresjonsplaner- estetiske fag 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR Få erfaring med Lære seg å bruke ulike taktile primærfargene, gul, fargene og å materialer rød, blå blande dem Tegning Sang (rim og regler knyttet til sang og bevegelse) Bevegelse og dans Instrumenter (bli kjent med og prøve å spille) Fantasi og undring Bli kjent med enkle eventyr og regler Temakasse (bokkasser) Få opplevelser som gir inspirasjon til begynnende rollelek Gi de sansemotorisk inntrykk Erfaring med ulike materialer ved bruk av sansene Tegning, liming og maling som uttrykksform Prøve ut forskjellige redskaper som pensel og svamp Bli kjent med tredimensjonalt materiale (leire, kitt, sand, plastelina, trolldeig) Lære enkle barnesanger med og uten bevegelse, Bli kjent med rytme, bevegelse og bruk av instrumenter Få erfaring med forskjellige materialer som inspirerer til dramalek Eventyr som inspirasjon til dramalek Kle seg ut og kunne glede seg over det. Fantasere, samtale og synge om det de ser og opplever (eks. skulptur og maleri) Opptre for andre (i barnehagen og for foreldre) primærfargen es blandinger (gul, rød og blå) Jobbe med toog tredimensjona le uttrykk Møte kunst gjennom bilder og bøker Dramatisere kjente eventyr og sanger sanger med handling og flere vers. Delta i sangleker Kle seg ut og kunne glede seg over det. Dramalek knyttet til følelser. Øve på riktig grep på skriveog tegnesaker Bearbeide og skape lek med tredimensjonalt materiale Kjenne til og selv kunne bruke forskjellige redskaper, blyant, saks, pensel, verktøy og kniv Samtale om det en ser i eget kunstnerisk uttrykk Gå inn i en rolle i lek og være der over tid Kunne synge sanger, si rim og delta i rytmeleker Lære enkle danser og glede seg over fri utfoldelse Lære seg riktig grep på skrive- og tegneredskaper Være med å finne ut av hvilke materialer en trenger for å skape et produkt Iaktta og beskrive andres produkter Besøke kunstutstillinger Kunne bruke og kjenne navnet på rytmeinstrumenter Kunne gå inn og ut av roller og holde konsentrasjonen. Delta i enkle skuespill og øve seg i å opptre for andre Prøve ut og lage utstyr til forskjellige dramateknikker som skyggeteater og dukketeater sammen med voksne og barn

8 Progresjonsplaner- realfag 1 2 ÅR 2-3 ÅR 3 4 ÅR 4 5 ÅR 5 6 ÅR Puttekasser med former. Klosser. Sansemotori ske aktiviteter (snø, is osv.) Telling Fysikk. Enkle eksperiment er. Bygging: eks. Duplo. Bevegelsess anger. Begreper om kroppen. Rim og regler. Begynnende kjennskap til dyr/planter/i nsekter Begynnende kjennskap til frø blir til plante. Telling: tall. Byggelek, duplo og lignende. Sandkassele k: byggehus, ulike størrelser osv. Spill. farger. Bruke rett begrep ved benevning Lyd rytme takt. Introdusere begrepene høyre/venstr e. tall Kunne fargene rød, gul, grønn og blå. Kunne telle 5 ting (mengdeforstå else) Kjenne til begrepene over/under bak/foran liten/stor og lav/høy. Enkle målinger knyttet til matlaging. årstider og dager. Innføring i spilleregler. Enkle fysikkforsøk. Kunne navn på kjente dyr. dyr sin nyttefunksjon. kildesortering. Kunne flere farger. Kunne telle til 10. mål og vekt. måneder. tall begrepene: morgen, ettermiddag, kveld. begrepet klokke og klokkens funksjon. Kjenne igjen formen på bokstaven sin. Kunne spillereglene på enkle spill. Kunne begrep på former: firkant, trekant, sirkel. Fysikk forsøk. mengdebegrep: stor-størrestørst og liten-mindreminst., hel og halv Kunne begreper i naturen i forhold til ulike årstider, kunne værtyper og naturfenomener Kunnskap om omgivelsene til dyr, fisk, insekter, planter og trær. Kunne navn på de mest kjente dyrene, blomster, insekter, fugler, fisker og sjødyr. naturvern. Kunne skrive navnet sitt. Kjenne tall og kunne mengder fra Kunne dager og årstider. måneder. Kunne begrep på, over, under, ved siden av. Så og å høste. Enkel geografi: hvor bor vi. kart., verdensdeler og land.

9 Progresjonsplaner- språk 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR Speiling Felles opplevelser, Samtale og Inkluderende Spontan sansing, erfaringer reflektere sammen holdning lytte til tilstedeværelse og og gjenkalling med barna for andre, tilbakemelding her gjennom for eksempel etter konsekvenser av og nå. eksempel; turer, hverdagsaktiviteter, egen handling Sette ord på alle handlingar i lag med barna bade barna i språk gjentatte ganger. Mimikk ansiktsuttrykk og kroppsspråk Dialog, turtaking og lek og i dagligdagse aktivitetar Regler og sanger med konkreter og bevegelser Bildebøker Korte fortellinger/ eventyr m/ konkreter drama, eventyr m.m Være i dialog både i samtalen og i lek Hjelpe til videreføring av samtalen og leken Bildebøker med litt tekst Bevegelses sanger Følelser; snakke om følelsesuttrykk turer og prosjekter Tilrettelegging for rollelek Felles opplevelser Språkleker; tulle med språket - riming Bøker med enkel tekst. Faktabøker Bokstaver og telleregler Planlegge, gjennomføre og reflektere/evaluere sammen med barna Sette ord på situasjonsuavhengig språk for eksempel en telefonsamtale Produsere rim; bil - pil Begynne å kategorisere/ overbegrep for eksempel MAT Bøker med lengre tekst Legge til rette for lekeskriving Skape interesse for bokstaver Barnemøter Sosiale ferdigheter, legge til rette for avansert rollelek og regellek Førskolegruppe Språkleker, vitser og gåter - språkets form Høytlesing, mer avanserte tekster fortsettelsesbøker Få trening i å argumenter/ hevde egne synspunkter og grunngi egne valg Tekstskaping muntlig, skriftlig og gjenkalling Være bevisst navnet og lyden på bokstaven.

10 Frilufts kortet: - Når barna er 1-2 år vil vi legge vekt på at: - Å støtte barna slik at de finner gode måter å være sammen med andre på. - Barna skal få gode opplevelser i naturen sammen med jevnaldrende barn. - Gode opplevelser slik at de blir glad i å være ute. - Barna skal oppmuntres til å bruke alle sansene. - Barna skal få erfaring med ulike materialer. - Å oppmuntre barna til å bruke kroppen sin og være i bevegelse. - De skal bli kjent i barnehagen og med uteområdet vårt - Korte turer i nærområdet.

11 Friluft skortet åringene ( mørke lilla) - Barna skal oppmuntres til å bruke alle sansene. - Vi skal støtte barna i å bevege seg i ujevnt terreng. - Voksne skal støtte barnas interesse for ting i naturen, og lære dem navn på dyr, planter og insekter. - Gi dem opplevelser knyttet til friluftsliv som for eksempel sitte rundt et bål, lage mat ute, kjenne på stillhet, høre lydene osv. ( bruke sansene) Dette er også arena for den gode samtalen årstiden ønsker barna ofte å klare seg selv. Derfor er det viktig at de oppmuntres til å klare seg selv. At de klarer flere ting selv med god støtte fra voksne. Påkledning er eksempel på dette, og det å kunne møte på hindringer i ujevnt terreng, og etter hvert mestre dette. - Vi skal bidra til fellesopplevelser som styrker barnas evner til å ta og opprettholde kontakt med andre. - Opplevelsene underveis mens en går er viktige i denne aldersgruppen.

12 Halvårsplan: Januar Februar Mars April Mai Være sammen Lov: Alle skal bestemme i leken Være sammen samling Lære vennefloka 4 lover + vi må trøste Regnbueløvens store brøl Lov: Jeg er meg Bruke magnettavlen Snakkepakke n Språkgrupper/språkpose r Eventyr: Bukkene Bruse Bok: Olavs første skitur Sang: god morgen alle sammen, navnesang, bæ bæ lille lam, med krøllet hale, Hokus og Pokus, sanger om Troll. Mikkel Rev, når en liten mus. Språkgrupper Eventyr: Bukkene Bruse Bok: Olavs første skitur Sang: Reven og rotta og grisen, Lille Hasse Hare, Bjørnen sover,mikkel Rev, Når en liten mus skal ut og gå, våt samba Løveloven, Vennefloka Språkgrupper Eventyr: Prinsessen på erten Bok: Sang: Nå skinner sola i vinduskarmen, Sol sol kom igjen, jeg vil bygge meg en gård. Språkgrupper Eventyr: Bok: Sang: Jeg vil bygge meg en gård, Per Olsen hadde en bondegård, 10 indianere små, Alle fugler, Lille Måltrost, fløy en liten måltrost 17 mai Friluftskort Lage ulike bål, pagodebål og pyramidebål. Spikke med kniv Lage mat i naturen Lage ulike bål Bruke fantasien og lage fantasifigur av poteter og kongler, fyrstikker, pinne, barkebåt osv. Bruke eventyr og rollespill i naturen. Lage fuglemat Ha med lavvo/gapahuk Plante Bruke eventyr og rollespill i naturen. Kulltift Snakke om Våren Finne likheter, måle og sette ord på. Lek Lekegrupper Dramatisere Bukkene Bruse, bruke seg selv og annet materiell. Lekegrupper Rollelek eventyr Lekegrupper Rollelek eventyr Se snakkepakken for flere leker. Lekegrupper Se snakkepakken for flere leker. Barns medvirkning (Prosjekt) Ukens hjelper Bestemme turområde/mat Være med å lage mat til 14 måltidet. Ukens hjelper barnesamtaler Bestemme turområde/mat Være med å lage mat til 14 måltidet. Påskepynt Bestemme turområde/mat Være med å lage mat til 14 måltidet. Med ryggsekken på, vi er klar til å gå, med jubel og glede vi er tilstede Ukens hjelper Bestemme turområder/mat Være med å lage mat til 14 måltidet.

13 Gul februar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tema Samling: Astrid Astrid Snakkepakken: 6 Koia/buss nettverksmøte Sandsgård foreldremøte kl. 9 Plukke ris/bjørkegrein eventyr: Bukkene Bruse Synne og Jomar 7 bhg Bravo Sofie og Helene 8 Vinterferie Månedsplan: Møtedag Ledermøte Basemøte 9. Møtedag Ledermøte Møtedag Ledermøte Basemøte 10. Lage fastelavenskatt/ris Bravo Gruppe med Solbjørg 17. Elisabeth fri Plukke ris/bjørkegrein Lage fastelavenskatt/ris KARNEVAL Katt Gruppe med Solbjørg Samisk dag! Gruppe med Solbjørg Bravo Sanger: Napoleon med sin hær, god morgen, Jeg vil bygge meg en gård, oppe i treet. Være sammen: Mål: alle skal få bestemme litt i leken. Regnbueløven. Rollespill (voksne) Fokus områder denne mnd: Språk: Karneval, fastelaven, skogsdyr, temperatur. Nøkkelord: Frosk, Hare, villsvin, saks, fastelavenbolle, tromme, ski, limstift, gitar, triangel,rev, staver, fastelavensris, piano, maracas. 9 Buss/tur Aron, Sandra 23. Møtedag Ledermøte Være sammen samling. Vennefloka Dramatisere? 27. Sofie 5 år, lage tomatsuppe Aron 5 år? Friluftsliv: la barna få erfaring med kniv, lage bål, lek i naturen.

14 Ukeplan: Lysegrønn og grønn grupper barnehage ukene Rom Biblioteket Vinkekroken Prosjektrommet Formingskroken Dramarommet Gruppe Hva Språk: Fargen rød Rødhette og ulven Rødhette kurvpakkelek s 7 Sanger: Er du veldig glad å vit det. Hjulene på bussen. Sansegruppe: Bravokort- sansene Taktile sans- Hendene- hva kan vi gjøre med dem? Gode og vonde hender. Hard- myk Kaldt- varmt (uke 40) Lekegruppe: Blå kassene som er på prosjektrommet. Finmotorikk: Fargelegge løven ( se etter blyantgrep) Plastalina Uke 38: Eldar og Vanja fargelegge Uke 40: Tegne løve, sette øyne på. Solbjørg lekegruppe Ansvar: Bjørn Sofie Elisabeth / Kristin Signe og Liv Berit Solbjørg Tirsdag Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 Onsdag Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Torsdag Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 fredag Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 Økt 1: gr 2 Økt2: gr 4 Økt 1: gr 1 Økt2: gr3 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Økt 1: gr 4 Økt2: gr 2 Økt 1: gr 3 Økt2: gr1 Solbjørg borte vi fordele barna på de andre gr. Gr. 5 Gr. 5 Gr. 5 Alt er gjort klart ligger i skapet til Lysegrønn. Samles på dramarommet kl 0915, alle setter seg på scenen. Vi deler barna inn i grupper. Det er to voksne på en gruppe. Den ene voksne er do/ bleie skifter. Lager også klar til mat. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5- Solbjørg

15 Analyse av barnet og barnets miljøbetingelser Barns problemer tilknyttet læring og utvikling Drøfting med foreldre, kolleger evt. andre faginstanser Sakkyndig vurdering av PPT Ekstra støtte uten sakkyndig vurdering Videreutvikling av ordinær pedagogisk praksis Anbefaling om spesialpedagogisk hjelp Vedtak og forslag til tiltak, forsknings-basert og systemorientert IOP og oppfølging av barnets utvikling og læring Sikre god utvikling hver dag ved evaluering Systemorientert tilnærming Veiledning/kompetansehevi ng fra PPT, evt. annen faginstans Iverksetting av konkrete tiltak knyttet til gruppe og/eller barn Oppfølging av barnets utvikling Analyse av opprettholdende faktorer og tiltak Systemorientert tilnærming og veiledning/kompetanseheving fra PPT Iverksetting av forsknings baset tiltak Resultatoppfølging på barnets utvikling

Organisasjonsutvikling Spesialpedagogikkens potensial i systemperspektiv

Organisasjonsutvikling Spesialpedagogikkens potensial i systemperspektiv Organisasjonsutvikling Spesialpedagogikkens potensial i systemperspektiv - Langsiktig perspektiv- livsløpsperspektiv - Ledelse, teamutvikling og implementering - Systemisk tilnærming til spesialpedagogiske

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR FURUA. (Skinnvotten) VÅREN 2015. (Gullhår og de tre bjørner)

HALVÅRSPLAN FOR FURUA. (Skinnvotten) VÅREN 2015. (Gullhår og de tre bjørner) HALVÅRSPLAN FOR FURUA (Skinnvotten) VÅREN 2015 (Gullhår og de tre bjørner) Furua; En kilde til trivsel og vekst Nå er vi inne i vårhalvåret på Furua. Barna vokser og søker nye utfordringer, både innenfor

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 Fokus for JANUAR måned: Dyr og litteratur UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5 FASTELAVEN 1. vi er ute sammen med froskene 2. Sangsamling 09.15 3. 4. SPRÅK

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2017/2018

AKTIVITETSPLAN 2017/2018 AKTIVITETSPLAN 2017/2018 1 Innhold Pedagogisk Aktivitetsplan s.3 Pedagogisk grunnsyn s.4 Syn på barn s.4 Læringssyn s.4 Omsorg, lek, læring og danning s.5 Presentasjon av barnehagen/personalet s.6 Barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene OKTOBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 41 (5-9.10) HØSTFERIE

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Uke nr 36 (5-9.9) Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Mandag Tirsdag

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland SUPERKLUBBEN Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland Superklubben, våre «avgangselever» i barnehagen I vår barnehage har vi Superklubb

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen

Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen Progresjonsplan Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen Fagområde Mål Tiltak Kropp, bevegelse, mat og helse Mestre de grunnleggende bevegelsene (løpe, hoppe, hinke, klatre,

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er Løvetann 2017-2018 Kari Helene Reilstad, pedagogisk leder- hundre prosent stilling Ingvild Halvorsen- hundre prosent assistent Renate Midbrød, hundre prosent assistent Informasjon om barnegruppa Barnegruppa

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage 1. Antall, rom og form Bli kjent med tala 1-3 Bli kjent med liten mellom stor, over under, likhet ulikhet Begynnende fargeforståelse Kjennskap til sortering av farge,

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR BUKKENE BRUSE

MÅNEDSPLAN FOR BUKKENE BRUSE MÅNEDSPLAN FOR BUKKENE BRUSE Februar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. 3. Språkgrupper Forming KK- lage fuglemat Bibliotektur Planleggingsdag barnehagen stengt! 6. SAMENES DAG! 7. 8. 9. 10.

Detaljer

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet!

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet! Progresjonsplan Bogafjellbakken Naturbarnehage Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er et vedlegg til årsplanen. «Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Månedsplan for mars. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3. mars. 5. mars. Turdag, vi går 9.30. 12. mars. Turdag, vi går til Vitenfabrikken. 19.

Månedsplan for mars. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3. mars. 5. mars. Turdag, vi går 9.30. 12. mars. Turdag, vi går til Vitenfabrikken. 19. Månedsplan for mars Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3. mars 4. mars 5. mars 6. mars 7. mars Tyrkia 10. mars 11. mars 12. mars 13. mars 14. mars Polen Turdag, vi går til Vitenfabrikken 17. mars 18.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på. å leke og å snakke på

Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på. å leke og å snakke på Kreativitet og Glede Setter Sp Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

1) Kommunikasjon, språk og tekst

1) Kommunikasjon, språk og tekst Progresjonsplanen (revidert februar 2013) viser hvordan vi i grove trekk vil arbeide med fagområdene i rammeplanen, og den vil være et vedlegg til barnehagens årsplan. Det er sju fagområder vi skal arbeide

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I februar har vi jobbet med: I februar har vi ved siden av å jobbe med prosjekter og hverdagsliv, hatt fokus på forberedelser til årets karneval og fastelavn.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

UTELIV I BARNEHAGEN OG I NÆRMILJØET

UTELIV I BARNEHAGEN OG I NÆRMILJØET UTELIV I BARNEHAGEN OG I NÆRMILJØET Årsplanen sier: Uteliv er en del av vår pedagogiske virksomhet. Vi bruker uteområdet i barnehagen til lek, utforskning, opplevelser, læring og mestring. I barnehagen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Bergerkollektivet Barnehage Brita Lagmo 15 September 2014 PLANLEGGING Planleggingen skal være i forhold til rammeplanen og retningslinjer for det pedagogiske virke.

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer