Virksomhetsrapport April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport April 2013"

Transkript

1 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom hele 2012 hatt stort fokus på å innfri hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst, det er i 2013 fortsatt fokus på å forbedre rutiner i foretaket for å oppfylle målene. Innenfor flere av måleparametrene har det vært en positiv utvikling i april sammenlignet med utgangen av Gjennomsnittlig ventetid er økt i april sammenlignet med mars for alle områder. Innenfor psykisk helsevern barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ventetidene innenfor kravet på 35 dager for psykisk helsevern barn og 65 dager for TSB. For psykisk helsevern voksne ble ventetiden 53 dager, som er noe over kravet på 50 dager. Ventetid i somatikken var i april 70 dager, som er over kravet på 65 dager Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, noe som fører til at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Det er fortsatt utfordring på lang ventetid innenfor fagområdene øre-nese-hals, øye og ortopedi. Det forventes at ventetid på avviklede pasienter reduseres når langtidsventende blir behandlet. Antall langtidsventende er redusert fra 441 ved utgangen av mars til 411 ved utgangen av april. Av de langtidsventende er 399 tilknyttet Kirurgisk klinikk, og utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid. Det jobbes aktivt videre i 2013 med å fjerne langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Andel fristbrudd i foretaket er 3,7% i april. Nedgangen er et resultat av systematisk og kontinuerlig arbeid i klinikkene for å behandle fristbruddspasientene i de neste månedene, samt å unngå nye brudd. Voksenpsykiatrien har høye fristbruddprosenter fortsatt knyttet til ressurssituasjonen i DPS Aust-Agder. Aktiviteten i foretaket ligger 1,4% under budsjett, målt i DRG-poeng, mens antall utskrivninger er 1,4% over budsjett i somatikken. Høy aktivitet i Medisinsk klinikk på utskrivninger pr april har ikke gitt positivt inntektsavvik. Indeks og koding er gjennomgått for å finne årsaken til reduksjon i indeks. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over budsjett på polikliniske tilbud, men under budsjett på utskrivninger. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens nivå til målsettingen på 100%. Det jobbes kontinuerlig med dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, men det er noen interne ulikheter og noe større belastning på enkelte avdelinger. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer på korridoren. Psykisk helsevern og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og prevalensen svinger mellom 4 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Siste måling viste nedgang på alle sykehus og resultat i 1. kvartal 2013 ble 4,6%. Ulike tiltak vurderes for å bidra til reduksjoner fremover. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Økonomisk resultat pr april er +34,2 mill kr, dette er 10,1 mill kr svakere enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 9,5 mill kr er det negative avviket 19,6 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnad enn budsjettert for hele året. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på lønnskostnader og inntekter. Inntektene er 3,5 mill kr under budsjett. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 2,1 og 3,2 mill kr. Lønnskostnader inklusive inn leie er netto 1,8 mill kr over budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det negative avviket 11,3 mill kr. Spesielt utfordring i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Varekostnader er 4,0 mill kr høyere enn budsjettert. I somatikken er det merkostnader på 7,0 mill kr som i stor grad knyttes til høy aktivitet. Varekostnad biologiske legemidler er 1,5 mill kr under budsjett. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester er 2,0 mill kr over budsjett. Herav utgjør avsetning til oppgavefordeling kommuner 4,5 mill kr. Andre driftskostnader er 3,6 mill kr over budsjett, herav har pasientreiser et merforbruk på 2,6 mill kr. Finans bidrar med +3,9 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, mens det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 1 Hovedmål Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i april for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 70, 53, 33 og 55 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle områder unntatt tverrfaglig spesialisert rusbehandling er dette en forbedring sett i forhold til snittet for Ved sammenligning mot april 2012, er resultatene omtrent like eller bedre i 2013 for somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens de er dårligere for området psykisk helsevern barn, unge og voksne. ØNH-avdelingen ved SSA har 154 dager i gjennomsnitt ventetid, SSK har 106. Øyeavdelingen ved SSA har økt fra 90 dager i mars til 103 dager i april. Kvinneklinikken og Medisinsk avdeling ved alle lokasjoner bidrar med stort pasientvolum positivt til sykehuset mål om å redusere ventetidene. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Lignende tiltak er satt i verk ved klinikk for psykisk helse slik at ventetider kan forbedres ytterligere. Resultatet for april viser ikke nevneverdig forbedring. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 - ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata April Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2012/13 I somatikken er det for rapporterte måned 94 brudd, som utgjør 3,3% av avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 18 brudd (11,9%), psykisk helsevern barn og unge har 0 brudd og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har 3 brudd (3,6%). Med unntak fra fagområdene psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er dette en forbedring sammenlignet med april Fristbruddene i somatikken fordeler seg på Kirurgisk klinikk (67) og Medisinsk klinikk (27). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Kirurgisk klinikk har flest brudd på Kirurgisk avdeling (34), mens Medisinsk klinikk har flest brudd ved Barnesenteret (14). Klinikk for psykisk helsevern har flest brudd ved DPS Aust-Agder (13). Det arbeides overordnet med å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan forbedres Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2013 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall langtidsventende, med 399 ved utgangen av april. I tillegg er det 36 pasienter som har ventet over dager. En plan for avvikling av disse fordelt pr måned utarbeides for den enkelte avdeling pr lokasjon Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for rapportert måned er for somatikken 54 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 51 % og for Medisinsk klinikk 57 %. I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 68 % Resultatet er en forbedring sett i forhold til forrige måned, og bedre enn gjennomsnitt 2013 for alle bortsett fra Kirurgisk klinikk som ligger rett under Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2013 viser en reduksjon fra måling i fjerde kvartal 2012 for alle tre lokasjoner. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 4,6 % mot 7,2 % i resultat i fjerde kvartal Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (2,1) i Flekkefjord, 4,9 (5,5) i Kristiansand og 3,2 (6,0) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i fjerde kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 0 (4,3) i Flekkefjord, 6,0 (8,0) i Kristiansand og 3,9 (6,6) i Arendal. I Kristiansand er det hovedsakelig funnet infeksjon på sår, i tillegg til noe utslag på nedre luftveis- og urinveisinfeksjon. I Arendal er det i målingen gitt utslag på sårinfeksjon og nedre luftsveisinfeksjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 82 % 82 % 65 % 1 % 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,2 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle % Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle (2013) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk 100 % 97,0 % 100 % 6 7 Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 97,5 % 96,2 % 80 % 100 % 100 % 80,5 % 87,5 % 0 % % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2012/13 Akkumulerte tall hittil i 2013 er 83 % for fagområdet somatikk, 65 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 83 % / 93 % for henholdsvis psykisk helsevern voksne / - barn og unge Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i april rapportert 30 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 2 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i rapporterte måned en nedgang i antall åpne dokumenter, til Av disse er ca dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned I tillegg finnes åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar). Resultatet er omtrent som i forrige måned Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder Sørlandet sykehus fortsetter positiv avtakene trend og har for rapporterte måned ca pasienter med åpen henvisningsperiode. Dette er omtrent en halvering av antall sammenlignet med forrige måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 3 Økonomi 3.1 Resultat Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme ,0 % ,3 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,5 % Andre inntekter ,3 % ,4 % Sum driftsinntekter ,2 % ,7 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % ,9 % Varekostnader ,1 % ,4 % Kjøp av helsetjenester ,8 % ,0 % Andre driftskostnader ,6 % ,1 % Avskrivninger ,5 % 397 0,7 % Sum driftskostnader ,6 % ,1 % Driftsresultat Netto finans ,5 % ,0 % Resultat Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 Resultat Økonomisk resultat pr april er +34,2 mill kr, dette er 10,1 mill kr svakere enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 9,5 mill kr er det negative avviket 19,6 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnader enn budsjettert for Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 2,1 og 5,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk har mindreinntekter på hhv 1,0 og 1,3 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto 1,8 mill kr over budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det negative avviket 11,3 mill kr. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Varekostnader: kostnadene er 4,0 mill kr høyere enn budsjettert. I somatikken er det et merforbruk på 7,0 mill kr som i stor grad er knyttet til høy aktivitet. Varekostnad biologiske legemidler er 1,5 mill kr under budsjett. Kjøp av helsetjenester: kostnadene er 2,0 mill kr høyere enn budsjettert. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 4,5 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner (LAR). Gjestepasientkostnader somatikk er 0,8 mill kr lavere enn budsjett (netto som budsjettert). Andre driftskostnader: kostnadene er 3,6 mill kr over budsjettert. Pasientreiser har et merforbruk på 2,6 mill kr, mens energikostnadene er 0,9 mill kr høyere enn budsjettert. Finans: finansposter har et positivt avvik på 3,9 mill kr. Dette skyldes lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Overordnet vurdering Regnskap pr april viser et negativt avvik på 10,1 mill kr. Justert for reduserte pensjonskostnader på 9,5 mill kr er det negative avviket 19,6 mill kr. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 17,0 mill kr. et er i hovedsak knyttet til merforbruk fast lønn og varekostnader. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 12,3 mill kr. et er i hovedsak knyttet til merforbruk kostnader. Til tross for høy inneliggende aktivitet har klinikken ikke merinntekter. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 2,0 mill kr og finansposter bidrar positivt med 3,9 mill kr. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, mens det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Estimat for året er satt lik budsjett. Estimat inntekter er 10 mill kr lavere enn budsjett og estimat kostnader 5 mill kr over budsjett (ekskl reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 15 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.2 Likviditetsutvikling 100 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk UB 2013 Likv.prognose 2013 Rapp 2012 Likv.bud 2012 Driftskredittramme Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr april på +69 mill kr som innebærer en positiv kontantstrøm på 68 mill kr i denne måneden. Likviditetsstrømmen fra drift er positiv, mens investeringsaktivitetene bidrar noe negativt. Foretaket har en årsprognose på -155 mill kr som innebærer en forbedring på 8 mill kr siden forrige rapportering idet investeringsestimatet er satt ned til et pådrag på 300 mill kr. Endrede premieforutsetninger KLP på -13,3 mill kr ift budsjett er tatt inn i estimatet. Estimatet forutsetter også at foretaket leverer driftsresultat iht resultatkravet, og at foretaket gjennomfører investeringsprosjekter på et nivå på 300 mill kr. Investeringer Pådraget for investeringsprosjekter er endret i april og årsestimatet er satt til 300 mill kr; dvs et overheng på 18 mill kr over i Salg Det er ikke budsjettert med et salg av eiendom eller andre eiendeler i Øvrige poster I april er netto endring i arbeidskapitalen på +76 mill kr. Ift budsjett er avviket på +45 mill kr hvorav ekstern kortsiktig gjeld utgjør et avvik på +107 mill kr inkl. forskuddstrekket. Det er postene leverandørgjeld og påløpte kostnader som ikke reduseres som forventet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Utsatt bruk av midler til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr april har vi investert for 70,6 mill kr. Større oppgraderinger er i sin helhet operasjonsstueprosjektet, der fase 1 av prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren Diverse avsetninger mottatte fakturaer ble i 2012 avsatt med 18,9 mill kr, der 8 mill kr var operasjonsstueprosjektet, 5 mill kr MTU og 5,9 mill kr diverse andre investeringer. De 8 mill kr på operasjonsstuene er bokført pr april, og 8 mill kr av reverseringen på 11,1 mill kr, kan derfor i hovedsak henføres operasjonsstueprosjektet. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 50,0 50,0 Overskudd fra ,0 124,0 Overførte midler fra ,0 49,0 Planlagt overskudd ,0 25,0 Gaver og erstatninger 20,0 20,0 Sum midler 321,0 321,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,1 % Medisin ,3 % HF Felles ,0 % -97 Høykostmedisin ,7 % Totalt DRG egen produksjon ,4 % NA DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,2 % Kjøp fra andre regioner ,9 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,4 % NA Avd.opphold: Kirurgi ,1 % 166 2,0 % Medisin ,0 % 254 3,0 % Sum avdelingsopphold SSHF ,4 % 420 2,5 % Sum sykehusopphold SSHF ,1 % 412 2,7 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,1 % ,2 % Medisin ,0 % 186 3,1 % Sum SSHF ,0 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,6 % ,7 % Medisin ,0 % ,3 % Sum SSHF ,9 % ,5 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr april målt i antall DRG-poeng er 1,4 % under budsjett. Estimat for året er DRG-poeng, som er 1,1 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 131 DRG-poeng (-1,1%). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 270 DRG-poeng (-2,3%). Total aktivitet pr april målt i antall behandlede pasienter er over budsjett for innlagte pasienter og polikliniske konsultasjoner, mens dagopphold er under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som budsjettert. Antall dagbehandlinger er 11,1 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,6 % over budsjett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 3,0 % høyere enn budsjett. Antall dagbehandlinger er 1,0 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er som budsjettert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % ,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,5 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,4 % 520 2,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,9 % 309 4,0 % Sum klinikk ,9 % ,4 % Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % 8 1,2 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,3 % ,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % 2 5,7 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,9 % 34 12,4 % 920 Sum klinikk ,6 % -79-5,0 % Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er pr. april 0,9% over budsjett. Feil i periodisering av påsken i budsjettet for 2013 forklarer stort positive avvik i april. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. april 0,6% under budsjett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en nedgang på 5,0%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 20 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk I april har vi totalt for foretaket brukt 127 flere årsverk enn budsjett, og som grafen viser, reduseres dette avviket noe i forhold til budsjett i mai (108). er avviket fra budsjett 67 årsverk, mens det pr mai øker til 75 årsverk over budsjett, til tross for et lavere avvik i mai måned. et er periodisert etter slik virkelige tall var i 2012, og utviklingen de tre første månedene i år har vært forskjellig fra dette. Februar gikk mye ned i 2012, mens det i år har vært en jevn økning fra januar til april. I april er vi kun 2,5 % over budsjett, mens avviket i mai reduseres til 2,1 %. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Kirurgisk klinikk ,5 % 36 2,3 % Medisinsk klinikk ,4 % 1 0,1 % Klinikk for psykisk helse ,7 % 33 2,5 % Medisinsk serviceklinikk ,2 % 14 3,2 % 451 Driftsenhet ,9 % 6 1,5 % 431 Stab/Felles ,3 % -3-1,7 % 203 Sum SSHF ,3 % 86 1,7 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har hatt et høyt forbruk på bemanningssiden i forhold til budsjett og fjorår. Det jobbes med å få ned merforbruket i klinikken. De to andre store klinikkene, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse, har også stort avvik denne måneden, men mindre avvik pr april. Medisinsk klinikk har brukt 16 flere årsverk enn budsjett pr april, men kun 1 årsverk mer enn tilsvarende periode i Klinikk for psykisk helse har økt sitt forbruk med 33 i forhold til i fjor, men dette er innbakt i budsjettet, og de er derfor kun 9 årsverk over budsjett pr april. Tilsvarende har Medisinsk serviceklinikk økt sitt forbruk med 14 årsverk i forhold til samme periode i 2012, mens de ligger ett årsverk under budsjett pr april. I Stab/felles er det et positivt avvik, med 35 færre årsverk enn budsjett. et fordeler seg med 3 på Administrasjon/stab og 32 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn budsjettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 33 totalt for året, er budsjettert under felles. Estimat avvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse ,6 % 3 0,3 % 823 Pasientrettede stillinger ,8 % 18 3,0 % 668 Leger ,0 % 33 5,3 % 641 Psykologer ,3 % -1-0,4 % 155 Sykepleier ,1 % 21 1,2 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,4 % -12-4,8 % 259 Diagnostisk personell ,5 % 8 3,2 % 274 Drifts/teknisk personell ,8 % 7 1,7 % 427 Ambulansepersonell ,8 % 5 2,9 % 165 Forskning ,3 % 0-1,6 % 22 Ukjente ,0 % Sum SSHF ,3 % 86 1,7 % Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere og helsefagarbeidere har hatt størst endring i forhold til både budsjett og tilsvarende periode i Endringen på pasientrettede stillinger er hovedsakelig i Klinikk for psykisk helse. Økningen på leger fra i fjor fordeler seg på alle de fire klinikkene, men med størst økning i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Sykepleiere har hatt en stor økning siden samme periode i fjor, og dette er hovedsaklig i Kirurgisk klinikk. Helsefagarbeidere er redusert med 12 årsverk fra samme periode i 2012, og reduksjonen er hovedsakelig innen gruppen hjelpepleiere i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,1 % 84,3 % 39,8 % 88,3 % Medisinsk klinikk ,1 % 84,5 % 39,2 % 90,0 % Klinikk for psykisk helse ,2 % 86,8 % 30,1 % 88,9 % Medisinsk service klinikk ,8 % 93,8 % 13,7 % 97,6 % Driftsenhet ,2 % 87,7 % 25,5 % 91,4 % Stab ,1 % 92,9 % 15,4 % 95,8 % Totalt SSHF ,8 % 86,8 % 33,2 % 90,7 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF i april. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. mai 2013 har 392 medarbeidere registrert uønsket deltid i personalportalen mot 421 i oktober Av disse oppgir 185 at de ønsker full stilling, mens 58 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk. Sammen med enhetsledere arbeides det med å sikre at alle med uønsket deltid registrerer dette i personalportalen, og oppdaterer når det skjer endringer. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 48 % 46 % 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 47 % 36 % Utvikling andel deltid 45 % 33 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned de siste 12 mnd. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2013 Korttids sykefravær 2013 Langtids sykefravær ,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått ned fra 7,6 % i februar til 6,8 % i mars, og fordeler seg med 1,5 % på korttid og 5,3 % på langtid, dvs en reduksjon på henholdsvis 0,5 % på korttids og 0,3 % på langtidssykefraværet fra februar. Tilsvarende periode i 2012 hadde et sykefravær på 7,1 %, og som grafen viser har kortidssykefraværet gått ned i forhold til tilsvarende periode i 2012, mens langtidssykefraværet har gått opp. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 4,3 % 2,3 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 11,4 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,9 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2,7 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 52 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge 31 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 56 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker - somatikk 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 97 % 100 % 83 % 83 % 80 % 82 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0 % Alle pasienter innen Psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev gj.sn hiå 3,8 % 96,2 % 96 % 0 % 87,5 % 87,5 % 100 % 52 % 56 % 68 % 55 % 80 % 66 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 4,6 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 53 % 59 % 66 % 74 % 69 % 67 % 62 % 80 % DRG poeng budsjettavvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 7,8 % 6,5 % 7,9 % 7,5 % 8,5 % 5,1 % 7,5 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 46 % 50 % 34 % 29 % 33 % 26 % 40 % Inntektsavvik Kostnadsavvik Netto Finansavvik Resultatavvik hiå Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 70 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,9 % 4,3 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 105 % 100 % 82 % 83 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,5 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 % 60 % 80 % 51 % 52 % 40 % 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,0 Ventetid For Kirurgisk klinikk er målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager en utfordring. I april var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 81 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 111 dager. Det vil si at gjennomsnittlig ventetid er så å si uendret i løpet av 1. tertial Etter en positiv utvikling i ventelistesituasjonen gjennom 2012 økte antall ventende samlet for Kirurgisk klinikk med 700 i løpet av de tre første månedene av I april har imidlertid antall ventende blitt redusert med 200, fordelt på alle fagområder. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av april hadde Kirurgisk klinikk 399 pasienter som har ventet mellom 365 og dager. I tillegg er det 36 pasienter som har ventet over dager. En plan for avvikling av disse fordelt pr måned utarbeides for den enkelte avdeling pr lokasjon og presenteres for klinikksjef i oppfølgingsmøtene. Det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse av tiltak under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Kirurgisk avdeling: Totalt 85 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 108 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 135 langtidsventende Øye: Totalt 106 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Fristbrudd I april ble det registrert til sammen 67 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. En reduksjon sammenlignet med 2012 og forventet effekt av systematisk arbeid over lang tid. Avdelingsvis fordeling: Kirurgisk avdeling: 34 fristbrudd ØNH-avdelingen: 15 fristbrudd Kvinneklinikken: 2 fristbrudd Øyeavdelingen: 3 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 13 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. I tillegg følges retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og retningslinje for ventelistehåndtering tas jevnlig opp med de merkantilt ansvarlige. Epikriser I april ble 82% av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har måloppnåelse på ca 90 % og vi ser at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80 %. Det jobbes videre mot målet på 100 % og det vil være fortsatt høyt fokus på å nå dette i løpet av De viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk er å få: Korrigert restanseliste for utestående epikriser Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Korridorpasientdøgn I april hadde Kirurgisk klinikk 30 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i april 51 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid. Derfor prioriterer klinikken pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid) og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme ,0 % ,3 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,6 % Andre inntekter ,3 % ,6 % Interne inntekter ,9 % ,5 % 50 Sum driftsinntekter ,5 % ,8 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % ,9 % Varekostnader ,4 % ,7 % Kjøp av helsetjenester ,5 % ,6 % Andre driftskostnader ,3 % ,0 % Interne kostnader ,7 % ,8 % Sum driftskostnader ,1 % ,1 % Driftsresultat Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 17 mill kr pr april. Isolert for april har klinikken et negativt avvik på 4,6 mill kr. Inntektsavviket er -2,1 mill kr, og kostnadsavviket er -14,9 mill kr pr april. Det er i budsjett 2013 lagt opp til et innsparingskrav på 14,2 mill kr for året med effekt fra 1. januar, dvs 5,1 mill kr pr april. Det er ikke identifisert tiltak for å løse hele utfordringen, men Kirurgisk klinikk ledelse arbeider sammen med avdelingene for å konkretisere innsparingskravet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Driftsinntekter Pr april er det et negativt avvik på inntekter på 2,1 mill kr. Inntektsavviket ligger hovedsakelig på ISF-inntekter der det er et negativt avvik på 1,5 mill kr. Indeksen er pr 30. april 3,9 % under 1. tertial Kodingen etter 1. tertial er ikke avsluttet. Det er foretatt avsetning for kodekontroll, mens dersom indeksen i 2013 blir på nivå med 1. tertial 2012, vil dette gi en positiv effekt på ISFinntektene. For de første 4 månedene i 2013 har klinikken 6 færre utskrivinger enn budsjettert. På Fødeenheten SSK er det 171 færre utskrivinger enn budsjettert, mens på kirurgi og ortopedi er det 240 flere utskrivinger enn budsjettert. Antall dagbehandlinger/dagkirurgi har 458 konsultasjoner lavere enn budsjettert pr april, og det er negative avvik hovedsakelig innen Øre-Nese-Hals, Kirurgi og Ortopedi i Kristiansand. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet viser et negativt avvik etter 4 måneder på 0,2 mill kr. Det forutsettes at ISF-inntekter på polikliniske konsultasjoner vil jevne seg ut gjennom året. Klinikken har ett positivt aktivitetsavvik på polikliniske konsultasjoner på totalt 839 hittil i år. Kirurgi og Ortopedi i Arendal har positive avvik på totalt konsultasjoner hittil i år. På Øre-Nese-Hals er det et negativt aktivitetsavvik på polikliniske konsultasjoner som har sin årsak i mangel på legeressurser. Det er både ubesatte legestillinger samt sykefravær blant legene i avdelingen. Raskere tilbake har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Klinikken ser på om det er muligheter for å utvide Raskere tilbake aktiviteten slik at inntektene kan øke på dette området. Ortopedisk avdeling SSA skal øke utskrivninger relatert til Raskere tilbake frem mot sommeren. Til nå har det kun vært Raskere tilbake på dagkirurgi. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 11,1 mill kr pr april. Lønnsavviket i april isolert er negativt med 2,9 mill kr. Innsparingskrav hittil er på 5,1 mill kr og for 2013 på 14,2 mill kr. Det arbeides med å identifisere tiltak og løse innsparingskravet. Innsparingskravet vises på Kirurgisk klinikk felles etter april da utfordringsbildet ikke er fordelt ut til avdelingene. Anestesiavdelingen SSK har negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 2,4 mill kr pr april et ligger i hovedsak på Akuttmottaket, Intensivenheten og Anestesiavdelingen leger. Høy aktivitet i Akuttmottaket er årsaken til negativt lønnsavvik i denne enheten. Overlapping av nye LiS-leger samt høyt fravær av leger er hovedårsaken til det negative lønnsavviket på Anestesi leger. På Intensivenheten har det vært flere årsverk enn budsjettert. PTSS har et negativt lønnsavvik på 2,1 mill kr pr april. Avdelingen har hatt høyt sykefravær og høy aktivitet. Kirurgiske senger SSA har et negativt lønnsavvik på 1 mill kr hittil i år grunnet høy aktivitet og høyt sykefravær. Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 2,4 mill kr på lønn inkl kjøp av helsetjenester pr april. Lønnsavviket på Kvinneklinikken er knyttet til flere enheter. Enheter med størst avvik er Kvinneklinikken leger (-1,2 mill kr), Kvinneklinikken felles (-0,3 mill kr), Kvinneklinikken sengepost (-0,4 mill kr) og Føde-/barselpost (-0,7 mill kr). På legeårsverk bruker avdelingen 1,25 legeårsverk mer enn budsjett samt at avdelingen har høyt fravær av leger både på sykefravær og antall fødselspermisjoner. Kvinneklinikken sengepost har negativt lønnsavvik grunnet høyt sykefravær. Vaktene må ofte dekkes av overtid som er mer kostbart for enheten. På Føde-/barselpost er det ett overforbruk av årsverk i forhold til hva som er budsjettert. 4 årsverk knyttet til innføring av fødeveilederen og 1,5 årsverk knyttet til beredskapsvakt jordmor samt inndekning av bemanning helg, er årsverk som ikke er lagt inn i budsjettet for avdelingen. Kirurgisk avdeling SSK har ett negativt lønnsavvik på 1 mill kr. et er knyttet til legelønn. Det er sykefravær/ svangerskapspermisjoner som er hovedårsaken til avviket. Manglende vikarer har medført dyre vikarkostnader samt at ansettelse av lege er på plass tidligere enn forventet. Varekostnader: Klinikken har et negativt avvik på 2,6 mill kr på varekostnader pr april. ØNH-avd. har et positivt varekostnadsavvik på 1 mill kr knyttet til lavere aktivitet. Ved Operasjon SSA er det et negativt avvik på varekostnader på 2,1 mill kr. et er i hovedsak knyttet til høy aktiviteten i Arendal. På anestesiavdelingene er det et negativt avvik på til sammen 1 mill kr. Dette er knyttet til høy aktivitet samt at det er merforbruk av medikamentet Digibind (antidot mot intoksikasjoner på digitoksin). Kjøp av helsetjenester: Klinikken har et positivt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 0,8 mill kr. et er hovedsakelig knyttet til PTSS og mindreforbruk av kjøp av ambulansetjenester fra private. Andre driftskostnader: Klinikken har et negativt avvik på 0,7 mill kr på andre driftskostnader. Mindre ombygginger og utstyrskjøp ved Akuttmottak SSA og Smertepoliklinikk SSA er årsaken til avviket. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 16 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Kvinneklinikken har det største negative avviket pr april på totalt 4 mill kr fordelt på inntektsavvik 1,6 mill kr og kostnadsavvik 2,4 mill kr. Aktiviteten er lavere enn budsjett, mens forbruk av årsverk er høyere enn budsjett. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner spesielt på Føde-/barselpost for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til budsjett. Det er igangsatt et prosjekt for å se på Kvinneklinikkens sengepost hvor det vurderes å flytte gyn.sengene til Kirurgiske senger. Kirurgisk avdeling SSK har ett negativt avvik på 2,4 mill kr. Kostnadsavvik er 1 mill kr og er knyttet til lønn. Her er det høyt fravær og dyr innleie som er årsaken til lønnsavviket. På inntekter har avdelingen ett negativt avvik på 1,5 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn budsjett, spesielt på dagkirurgi. Inntektene er ikke avsluttet for første tertial, det antas at inntektene vil øke når kvalitetssikring av kodingen er avsluttet. Foreløpig indeks ved avdelingen er betydelig under indeksen for samme periode i 2012 (5 %). Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 3,2 mill kr hvorav 2,5 mill kr er knyttet til lønn. Avdelingen har et høyere forbruk av årsverk enn hva som er budsjettert. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner på Intensiv og Akuttmottaket for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til budsjett. Avdelingen har kommet med forslag på hvordan avdelingen skal komme ned på budsjett. Tiltak og konkretisering gjennomgås med klinikkledelsen i løpet av mai måned. Operasjonsavdelingen SSA har et negativt avvik på 2,4 mill kr pr april hvorav hele avviket er relatert til avvik på varekostnader. et skyldes høy aktivitet ved Ortopedisk avdeling SSA samt fedmekirurgi og innføring av robotkirurgi. Kirurgisk klinikk felles har negativt avvik med 1,6 mill kr. Innsparingskravet på lønn vises her og har et negativt avvik på 5,1 mill kr pr april. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Månedslønnede årsverk ,8 % 39 2,8 % Variabellønnede årsverk ,3 % -3-2,3 % 134 Brutto månedsverk ,5 % 36 2,3 % Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Antall brutto årsverk i april er Dette er 46 flere brutto årsverk enn april Sammenlignet mot budsjett har klinikken brukt 82 flere brutto årsverk i april. Av dette er 22 brutto årsverk knyttet til innsparingstiltak. Kvinneklinikken har forbrukt 16 brutto årsverk flere enn budsjettert og Anestesiavdeling SSK har et forbruk på brutto årsverk på 10 flere enn budsjettert i april og PTSS har brukt 19 flere enn budsjetterte brutto årsverk i april mnd. Sykefraværet ved klinikken er økt med 0,3 % fra mars 2012 til mars 2013 noe som forklarer noe av økningen i brutto årsverk. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra budsjett Avdelingsopphold Virkelig fra budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF Gynekologi/fødebarsel SSK Fødeavdeling SSK Gynekologi/fødebarsel SSA Fødeavdeling SSA Kirurgiske fag Flekkefjord Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord Fødeavdeling SSF Akuttmottak SSA Kirurgisk klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 130 DRG-poeng under budsjett for de første 4 månedene i Avdelingsopphold Pr april har klinikken 6 færre utskrivinger enn budsjettert. De kirurgiske og ortopediske avdelingene i Arendal og Kristiansand har til sammen 240 flere utskrivninger enn budsjettert. Ved Fødeavdelingen SSK, Gyn SSK og Kirurgiske fag SSF er det færre utskrivninger en budsjettert, henholdsvis 173, 36 og 37 utskrivninger. Årsaken til lavere antall utskrivninger ved Fødeavdelingen i Kristiansand er at konsultasjoner nå tas poliklinisk istedenfor ved innleggelse. Denne omleggingen er ikke fullstendig reflektert i budsjettet for avdelingen, antall fødsler antas å ligge på samme nivå som i fjor. Ved Kirurgiske fag SSF er legemangel årsak til lavere aktivitet enn forutsatt. Dagbehandlinger Klinikken har et negativt avvik på 458 dagbehandlinger/dagkirurgi pr april. Dagkirurgisk aktivitet er lavere ved de fleste avdelinger i Kirurgisk klinikk (unntatt Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling SSA). Spesielt er aktiviteten lav i Kristiansand. Ombygging av operasjonsstuene i Kristiansand har ført til at antall operasjonsstuer i prosjektfasen er færre enn i fjor. Lettere dagkirurgi har blitt utført i poliklinikkens lokaler. Innlagt ortopediske og kirurgiske inngrep har hatt prioritet fremfor tyngre dagkirurgiske inngrep på operasjonsstuene. Avdelingene har vist stor fleksibilitet i ombyggingsfasen, men forsinkelser i prosjektet har nå gitt utslag i lavere aktivitet. På ØNH SSA er det ett negativt avvik på 105 dagkirurgiske konsultasjoner, dette har en sammenheng med mangel på legeressurser ved avdelingen. Polikliniske konsultasjoner Klinikken har et positivt avvik på 839 polikliniske konsultasjoner hittil i Isolert for april var det konsultasjoner flere enn budsjett. Spesielt høy aktivitet ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling SSA samt Øyeavdelingen. Fortsatt negative avvik ved ØNH og Kirurgisk avdeling SSK hittil i år. Ved ØNH er aktiviteten lavere grunnet legemangel. Ved Kirurgisk avdeling SSK var det et positivt avvik i april på 121 konsultasjoner, slik at det forventes at det negative avviket hittil i år hentes inn igjen de neste månedene. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: Jan Feb Mars April 1.tert *) 1.tert % 1.tertial Kirurgisk avd SSK 1,483 1,430 1,522 1,326 1,445 1,520-4,93 % 1,601 1,535 1,551 Kirurgisk avd SSA 1,257 1,114 1,212 1,087 1,167 1,207-3,31 % 1,296 1,294 1,267 Kirurgisk avd SSF 1,376 1,406 1,344 1,489 1,398 1,550-9,81 % 1,405 1,594 1,518 Ortopedisk avd SSK 1,561 1,693 1,472 1,551 1,565 1,708-8,37 % 1,590 1,796 1,699 Ortopedisk avd SSA 1,654 1,680 1,716 1,681 1,683 1,678 0,30 % 1,490 1,657 1,611 Øre Nese Hals avd SSK 0,866 0,745 0,846 0,772 0,810 0,832-2,64 % 0,771 0,815 0,810 Øre Nese Hals avd SSA 1,354 1,476 1,693 1,054 1,455 1,618-10,07 % 1,390 1,520 1,536 Øye avd SSA 1,047 1,136 1,091 0,942 1,056 1,052 0,38 % 1,024 0,958 1,014 Gynekologisk avd SSK 1,121 1,005 1,159 0,892 1,058 1,079-1,95 % 1,068 1,089 1,079 Gynekologisk avd SSA 1,089 1,239 1,198 1,380 1,216 1,245-2,33 % 1,213 1,261 1,242 Gyn og fødebarsel SSF 0,697 0,732 0,716 0,663 0,704 0,751-6,26 % 0,671 0,708 0,710 Føde-barsel SSK 0,597 0,583 0,634 0,579 0,599 0,604-0,83 % 0,607 0,619 0,610 Føde-barsel SSA 0,560 0,564 0,605 0,595 0,582 0,605-3,80 % 0,583 0,625 0,603 Nyfødt/barsel SSA 0,479 0,493 0,413 0,534 0,477 0,450 6,00 % 0,426 0,450 0,441 SUM Kirurgisk klinikk 1,136 1,122 1,126 1,064 1,113 1,158-3,89 % 1,087 1,195 1,146 Tabell 19 Indeks pr avdeling/sengepost Kirurgisk klinikk (Indeks = gjennomsnittlig inntjening DRG pr behandling) Tall for 2012 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for *) Foreløpige tall, disse vil øke når uregistrerte og kvalitetskontroll kommer på plass. DRG-indeks Den foreløpige indeksen for årets første tertial er 3,9 % under gjennomsnittlig indeks for første tertial Foreløpig indeks 1. tertial er for klinikken 1,113 mens indeksen i 1. tertial 2012 var 1,158. En del kvalitetssikring gjenstår slik at det forventes at indeksen vil øke ift foreløpig rapportering. 2.tert tert Helår 2012 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i april var 54 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av april var 63 dager. For pasienter med rett til øyeblikkelig hjelp var ventetid for avviklede pasienter i april 46 dager, og for pasienter uten rett 63 dager. De fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp eller halv-øyeblikkelig-hjelp, der pasientene kommer inn etter få dager. Ventetid omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling, Medisinsk avdeling SSF og habiliteringstjenesten for barn og unge. Barnesenteret har den siste tiden hatt økt sykefravær i legegruppen. Øyeblikkelig hjelp og døgnaktivitet må alltid prioriteres, og uventet høyt sykefravær kan da få konsekvenser for poliklinisk aktivitet. Som tidligere påpekt er driftssituasjonen spesielt krevende ved Nevrologisk avdeling. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter med rett til øyeblikkelig hjelp som ble behandlet i løpet av april var 58 dager, for pasienter uten rett 83 dager. Avdelingsledelsen jobber kontinuerlig med å etablere forbedringstiltak, og klinikksjefen følger situasjonen ved avdelingen tett. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av april sto til sammen pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er nyhenviste pasienter, som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal avdelingene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 11 av pasientene på ventelisten hadde ventet mer enn ett år, hvorav 5 ved Nevrologisk avdeling. Se kommentarer over. Øvrige ventende var spredt på flere andre avdelinger, og er ikke uttrykk for et reelt kapasitetsproblem. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

Virksomhetsrapport Mai 2013

Virksomhetsrapport Mai 2013 Virksomhetsrapport Mai 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2013

Virksomhetsrapport Oktober 2013 Virksomhetsrapport Oktober 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2013

Virksomhetsrapport Februar 2013 Virksomhetsrapport Februar 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2012

Virksomhetsrapport Oktober 2012 Virksomhetsrapport Oktober 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2014

Virksomhetsrapport Februar 2014 Virksomhetsrapport Februar 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214...

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2014

Virksomhetsrapport April 2014 Virksomhetsrapport April 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014...

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2012

Virksomhetsrapport Juli 2012 Virksomhetsrapport Juli 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2014

Virksomhetsrapport September 2014 Virksomhetsrapport September 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2015

Virksomhetsrapport Mars 2015 Virksomhetsrapport Mars 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2015

Virksomhetsrapport Februar 2015 Virksomhetsrapport Februar 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport Juni 2015

Virksomhetsrapport Juni 2015 Virksomhetsrapport Juni 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2014

Virksomhetsrapport November 2014 Virksomhetsrapport November 214 Sørlandet sykehus HF 214 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214...

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2015

Virksomhetsrapport Mai 2015 Virksomhetsrapport Mai 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2015

Virksomhetsrapport Juli 2015 Virksomhetsrapport Juli 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2014

Virksomhetsrapport Oktober 2014 Virksomhetsrapport Oktober 2014 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2015

Virksomhetsrapport November 2015 Virksomhetsrapport November 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2012

Virksomhetsrapport Mars 2012 Virksomhetsrapport Mars 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 1 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 2 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2015

Virksomhetsrapport Januar 2015 Virksomhetsrapport Januar 2015 Sørlandet sykehus HF 2014 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2015

Virksomhetsrapport 2015 Virksomhetsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015...

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer