Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i april 2015 mot 5 % i april 2014, 7 % i april 2013 og 19 % i april Antall fristbrudd er i april 2015 på 322 mot 246 i april 2014, 460 i april 2013 og 887 i april Andel fristbrudd ventende er redusert med et prosentpoeng fra forrige måned og er på 2 % i april Finnmarkssykehuset HF har for april2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 6 %, Helgelandssykehuset HF har økt til 7 % og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 8 %. NLSH har de siste 18 månedene hatt høyest andel fristbrudd. Helseforetaket har vist en bedring de siste måneder som en følge av tidligere omtalte tiltak. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2015 på 75 dager i Helse Nord og 74 dager hittil i år (71 dager i april 2014, 75 dager i april 2013, 76 dager i april 2012 og 72 dager i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2015 på 109 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. april 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (51 i april 2014, 56 i april 2013, 65 i april 2012 og 55 i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 46 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. side 32

2 Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 45 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge en vekst på 5,7 %. NLSH og UNN har en nedgang på henholdsvis 2,6 % og 3,0 %. Antall DRG-poeng har utviklet seg positivt sammenliknet med første kvartal, og avviker nå fra plan med +206 poeng (+0,4 %), dvs. 2,9 % høyere enn pr. april Det er gledelig at aktiviteten ved UNN viser et oppsving i april Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 2 % hittil i år. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i april 2015 (10 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 61 dager for april Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 1 %. For mars 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, andel fristbrudd er 9 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen TSB er det en reduksjon i liggedøgn, mens antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 2 % og 22 % hittil i år. Ventetiden i mars 2015 var 50 dager, og det er registrert fem fristbrudd og en andel fristbrudd på 7 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,3 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -38,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 40 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at foretaksgruppen totalt sett har et resultat i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer side 33

3 Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,6 1,2 0,3 3,1 5,0-1,9 3,9 15,0 Nordlandssykehuset HF -9,3-6,2-3,0-35,5-25,0-10,5 2,7-75,0 UNN HF 2,5 3,3-0,9 2,9 13,3-10,5-47,2 40,0 Finnmarkssykehuset HF 0,5 2,1-1,5 5,0 8,3-3,3-5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,3 0,8 0,5-1,2 1,8-0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,1-0,9 1,0-1,3-3,5 2,2-2,6 0,0 Helse Nord RHF 26,0 30,4-4,4 105,6 121,5-15,9 52,1 365,0 SUM Helse Nord 21,9 29,6-7,7 80,3 118,4-38,2 3,7 370,0 Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2015 Helse Nord RHF har i april 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 105,6 mill. kroner, noe som er 15,9 mill. kroner under budsjett. Pr. april 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i april er det i Helse Nord RHF en besparelse på 24,5 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering mellom helseforetakene vil bli tatt opp i senere styresak. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,6 % innen somatisk virksomhet, med 6,2 % innen psykisk helsevern, med 13,7 % innen TSB og med 6,5 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. april 2015 enn pr. april Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. 2 RNB: Revidert Nasjonalbudsjett side 34

4 Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av april 2015, noe som skyldes at investeringsnivået er vel 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for i omtrent 514 mill. kroner i første tertial. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til april 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 179, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet viser en svak nedgang i hele foretaksgruppen, men er fremdeles på et høyt nivå (8,6 %). Vurdering Adm. direktør er fornøyd med at fristbrudd ventende fortsetter å gå ned og går ut fra at dette på sikt vil gjenspeile seg i en nedgang på antall fristbrudd avviklede. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. Bodø, den 20. mai 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 35

5 Virksomhetsrapport side 36

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Andel kontroller Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 37

7 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2015 på 75 dager i Helse Nord og 74 dager hittil i år (71 dager i april 2014, 75 dager i april 2013, 76 dager i april 2012 og 72 dager i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2015 på 109 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. april 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 april 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor april 2014 til april Kilde: Norsk pasientregister Somatikk PHV PHBU TSB 3 side 38

8 Helseforetal Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid j april 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i april 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Midt-Norge 66 dager, Helse Vest har 69 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager og Helse Nord 75 dager. Private har et gjennomsnitt på 68 dager. 4 side 39

9 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (51 i april 2014, 56 i april 2013, 65 i april 2012 og 55 i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 92 dager og hittil i år 91 dager (91 i april 2014, 95 i april i 2013, 86 i april 2012 og 89 i april 2011 ) Med rett Uten rett Figur 3 Gj.snitt ventetid med og uten rett april 2011, 2012, 2013, 2014 og Kilde: Norsk pasientregister Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 46 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i april 2015 mot 5 % i april 2014, 7 % i april 2013 og 19 % i april Antall fristbrudd er i april 2015 på 322 mot 246 i april 2014, 460 i april 2013 og 887 i april Andel fristbrudd ventende er omtrent som forrige måned og er på 2,8 % i april Antall fristbrudd ventende er redusert fra 330 til 318 sammenliknet med forrige måned. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har størst reduksjon (38), mens vi ser en svak økning i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF. 5 side 40

10 600 Somatikk Somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Figur 4 Utvikling antall fristbrudd i Helse Nord jan april 2015, somatikk. Kilde: Norsk pasientregister 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 5 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 41

11 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 11 2 % PHV % PHBU 1 3 % TSB 1 8 % Ubestemt 0 Total 26 4 % Somatikk 98 5 % PHV % PHBU 6 10 % TSB 0 0 % Ubestemt % Total % Somatikk % PHV 4 5 % PHBU 9 18 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 58 7 % PHV 2 5 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 60 7 % Somatikk 0 PHV 0 0 % PHBU 0 TSB 4 27 % Ubestemt 0 Total 4 13 % Somatikk % PHV % PHBU 16 9 % TSB 5 7 % Ubestemt 1 33 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i april 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 42

12 Finnmarkssykehuset HF har for april2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 6 %, Helgelandssykehuset HF har økt til 7 % og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 8 %. NLHS har de siste 18 månedene hatt høyest andel fristbrudd. Helseforetaket har vist en bedring siste måneder som en følge av tidligere omtalte tiltak. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF % % % % % % % % % % Helse Nord % ,8 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp april Kilde: Norsk pasientregister 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd somatikk Helse Nord Figur 6 Fristbrudd somatikk i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 43

13 Fristbrudd BUP Helse Nord 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 7 Fristbrudd BUP i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. Fristbrudd RUS Helse Nord 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 8 Fristbrudd RUS i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 44

14 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd VOP Helse Nord Figur 9 Fristbrudd VOP i Helse Nord for perioden 2013 april Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april Figur 10 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset % 27 % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 % 32 % Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % 29 % Helgelandssykehuset % 28 % Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr side 45

15 Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge en vekst på 5,7 %. NLSH og UNN har en nedgang på henholdsvis 2,6 % og 3,0 %. Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. april 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng har utviklet seg positivt sammenliknet med første kvartal, og avviker nå fra plan med +206 poeng (+0,4 %), dvs. 2,9 % høyere enn pr. april Det er gledelig at aktiviteten ved UNN viser et oppsving i april. Hittil i år er UNN 75 poeng bak plan, mens pr. mars 2015 var de hele 200 DRG-poeng bak plan. Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. april TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 11 side 46

16 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 2 % hittil i år. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i april 2015 (10 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 61 dager for april Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 1 %. For mars 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, andel fristbrudd er 9 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det reduksjon i liggedøgn, mens antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 2 % og 22 % hittil i år. Ventetiden i mars var 50 dager, og det er registrert fem fristbrudd og en andel fristbrudd på 7 %. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 April Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk april 2015, plan og samme periode i fjor Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per April Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 140 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 446 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. april 2015, plan og samme periode i fjor 12 side 47

17 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,3 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -38,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 40 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,6 1,2 0,3 3,1 5,0-1,9 3,9 15,0 Nordlandssykehuset HF -9,3-6,2-3,0-35,5-25,0-10,5 2,7-75,0 UNN HF 2,5 3,3-0,9 2,9 13,3-10,5-47,2 40,0 Finnmarkssykehuset HF 0,5 2,1-1,5 5,0 8,3-3,3-5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,3 0,8 0,5-1,2 1,8-0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,1-0,9 1,0-1,3-3,5 2,2-2,6 0,0 Helse Nord RHF 26,0 30,4-4,4 105,6 121,5-15,9 52,1 365,0 SUM Helse Nord 21,9 29,6-7,7 80,3 118,4-38,2 3,7 370,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per april Kilde: Regnskap per april 2015 Helgelandssykehuset HF har i april 2015 et regnskapsresultat på +1,6 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 3,1 mill. kroner, 1,9 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i april 2015 et regnskapsresultat på -9,3 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -3,0 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -35,5 mill. kroner, som er -10,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Prognosen er fra april 2015 forverret med ytterligere 10 mill. kroner til -90 mill. kroner, noe som gir et avvik fra styringskravet på -15 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i april 2015 et regnskapsresultat på +2,5 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 2,9 mill. kroner og et budsjettavvik på -10,5 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 55 %. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for side 48

18 Finnmarkssykehuset HF har i april 2015 et regnskapsresultat på 0,5 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 5,0 mill. kroner, noe som er 3,3 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. april 2015 et regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner, som er +1,8 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. april 2015 et regnskapsresultat på -1,3 mill. kroner som er +2,2 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i april 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 105,6 mill. kroner, noe som er 15,9 mill. kroner under budsjett. Pr. april 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i april 2015 er det i Helse Nord RHF et budsjettavvik på +24,5 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering av dette blir tatt opp i senere styresak. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er likt styringskravet på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,6 % innen somatisk virksomhet, med 6,2 % innen psykisk helsevern, med 13,7 % innen TSB og med 6,5 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. april 2015 enn pr. april Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg ( ) 12,6 % Psykisk helse ,2 % TSB (Rusbehandling) ,7 % Prehospitale tjenester (13 359) 6,5 % Personal, regionale felleskostnader (37 462) -17,2 % Sum driftskostnader ( ) 9,6 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap april RNB: Revidert Nasjonalbudsjett 14 side 49

19 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av april 2015, noe som skyldes at investeringsnivået er vel 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for i omtrent 514 mill. kroner i første tertial. april Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 32,5 11 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 85,0 13 % UNN 0,4 536,3 536,7 143,6 27 % NLSH 4,8 630,7 635,5 219,9 35 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 14,0 13 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 19,2 9 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 514,2 21 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 11 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 50

20 Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for april 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. april Kilde: Regnskap april 2015 side 51 16

21 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar til april 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 179, regionen sett under ett. Figur 12 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 4,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for april Hittil i år er innleiekostnadene 17,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 0,7 mill. kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 63 mill. kroner høyere enn budsjett hittil i år, herav utgjør avsetning for økte pensjonskostnader ca 40 mill. kroner. Hittil i år er lønnskostnadene 255,2 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 8 %, og variabel lønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 12 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 3 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Sykefraværet viser en nedgang i alle helseforetak, men er fremdeles på et høyt nivå. Se figur 14. side 52 17

22 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 13 Gjennomsnittlig stillingsandel, fastansatte i Helse Nord. Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær Figur 14 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen per mars Kilde: Helse Nord LIS MAR15 Foretak Korttid % Langtid % Sum FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 2,5% 6,7% 9,2% HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 2,0% 5,6% 7,7% HELSE NORD IKT(HNIKT) 2,8% 3,1% 5,9% HELSE NORD RHF(01) 1,9% 3,0% 4,9% NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 2,4% 6,2% 8,6% SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 2,4% 2,7% 5,0% UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 2,6% 6,3% 9,0% Sum foretaksgruppen 2,5% 6,2% 8,6% Tabell 13 Sykefravær mars 2015, kort-/langtid. Korttid: 0-16 dager. Kilde: Helse Nord LIS side 53 18

23 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Tabell 14 Opphold somatikk per april 2015 Helse Nord. side 54 19

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 15.6.2012 Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 30. september 2015 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 31. oktober 2012 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-74/012

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Eriks Skjemstad/Erling Bang Dato: 16.6.2011 Styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne saken har som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Virksomhetsrapport. November 2013

Virksomhetsrapport. November 2013 Helse Finnmark Virksomhetsrapport Til foretakets styre November 2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 22 Månedsrapporten gir en status i utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 30. oktober 2013 Sak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 side 1 Sak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 side 24 Sak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Stein Erik Breivikås, 78 42 11 28 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 59/2014 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 21 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer