Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i april 2015 mot 5 % i april 2014, 7 % i april 2013 og 19 % i april Antall fristbrudd er i april 2015 på 322 mot 246 i april 2014, 460 i april 2013 og 887 i april Andel fristbrudd ventende er redusert med et prosentpoeng fra forrige måned og er på 2 % i april Finnmarkssykehuset HF har for april2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 6 %, Helgelandssykehuset HF har økt til 7 % og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 8 %. NLSH har de siste 18 månedene hatt høyest andel fristbrudd. Helseforetaket har vist en bedring de siste måneder som en følge av tidligere omtalte tiltak. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2015 på 75 dager i Helse Nord og 74 dager hittil i år (71 dager i april 2014, 75 dager i april 2013, 76 dager i april 2012 og 72 dager i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2015 på 109 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. april 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (51 i april 2014, 56 i april 2013, 65 i april 2012 og 55 i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 46 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. side 32

2 Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 45 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge en vekst på 5,7 %. NLSH og UNN har en nedgang på henholdsvis 2,6 % og 3,0 %. Antall DRG-poeng har utviklet seg positivt sammenliknet med første kvartal, og avviker nå fra plan med +206 poeng (+0,4 %), dvs. 2,9 % høyere enn pr. april Det er gledelig at aktiviteten ved UNN viser et oppsving i april Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 2 % hittil i år. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i april 2015 (10 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 61 dager for april Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 1 %. For mars 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, andel fristbrudd er 9 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen TSB er det en reduksjon i liggedøgn, mens antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 2 % og 22 % hittil i år. Ventetiden i mars 2015 var 50 dager, og det er registrert fem fristbrudd og en andel fristbrudd på 7 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,3 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -38,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 40 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at foretaksgruppen totalt sett har et resultat i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer side 33

3 Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,6 1,2 0,3 3,1 5,0-1,9 3,9 15,0 Nordlandssykehuset HF -9,3-6,2-3,0-35,5-25,0-10,5 2,7-75,0 UNN HF 2,5 3,3-0,9 2,9 13,3-10,5-47,2 40,0 Finnmarkssykehuset HF 0,5 2,1-1,5 5,0 8,3-3,3-5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,3 0,8 0,5-1,2 1,8-0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,1-0,9 1,0-1,3-3,5 2,2-2,6 0,0 Helse Nord RHF 26,0 30,4-4,4 105,6 121,5-15,9 52,1 365,0 SUM Helse Nord 21,9 29,6-7,7 80,3 118,4-38,2 3,7 370,0 Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2015 Helse Nord RHF har i april 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 105,6 mill. kroner, noe som er 15,9 mill. kroner under budsjett. Pr. april 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i april er det i Helse Nord RHF en besparelse på 24,5 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering mellom helseforetakene vil bli tatt opp i senere styresak. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,6 % innen somatisk virksomhet, med 6,2 % innen psykisk helsevern, med 13,7 % innen TSB og med 6,5 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. april 2015 enn pr. april Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. 2 RNB: Revidert Nasjonalbudsjett side 34

4 Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av april 2015, noe som skyldes at investeringsnivået er vel 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for i omtrent 514 mill. kroner i første tertial. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til april 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 179, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet viser en svak nedgang i hele foretaksgruppen, men er fremdeles på et høyt nivå (8,6 %). Vurdering Adm. direktør er fornøyd med at fristbrudd ventende fortsetter å gå ned og går ut fra at dette på sikt vil gjenspeile seg i en nedgang på antall fristbrudd avviklede. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. Bodø, den 20. mai 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 35

5 Virksomhetsrapport side 36

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Andel kontroller Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 37

7 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2015 på 75 dager i Helse Nord og 74 dager hittil i år (71 dager i april 2014, 75 dager i april 2013, 76 dager i april 2012 og 72 dager i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2015 på 109 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. april 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 april 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor april 2014 til april Kilde: Norsk pasientregister Somatikk PHV PHBU TSB 3 side 38

8 Helseforetal Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid j april 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i april 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Midt-Norge 66 dager, Helse Vest har 69 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager og Helse Nord 75 dager. Private har et gjennomsnitt på 68 dager. 4 side 39

9 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (51 i april 2014, 56 i april 2013, 65 i april 2012 og 55 i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 92 dager og hittil i år 91 dager (91 i april 2014, 95 i april i 2013, 86 i april 2012 og 89 i april 2011 ) Med rett Uten rett Figur 3 Gj.snitt ventetid med og uten rett april 2011, 2012, 2013, 2014 og Kilde: Norsk pasientregister Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 46 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i april 2015 mot 5 % i april 2014, 7 % i april 2013 og 19 % i april Antall fristbrudd er i april 2015 på 322 mot 246 i april 2014, 460 i april 2013 og 887 i april Andel fristbrudd ventende er omtrent som forrige måned og er på 2,8 % i april Antall fristbrudd ventende er redusert fra 330 til 318 sammenliknet med forrige måned. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har størst reduksjon (38), mens vi ser en svak økning i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF. 5 side 40

10 600 Somatikk Somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Figur 4 Utvikling antall fristbrudd i Helse Nord jan april 2015, somatikk. Kilde: Norsk pasientregister 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 5 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 41

11 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 11 2 % PHV % PHBU 1 3 % TSB 1 8 % Ubestemt 0 Total 26 4 % Somatikk 98 5 % PHV % PHBU 6 10 % TSB 0 0 % Ubestemt % Total % Somatikk % PHV 4 5 % PHBU 9 18 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 58 7 % PHV 2 5 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 60 7 % Somatikk 0 PHV 0 0 % PHBU 0 TSB 4 27 % Ubestemt 0 Total 4 13 % Somatikk % PHV % PHBU 16 9 % TSB 5 7 % Ubestemt 1 33 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i april 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 42

12 Finnmarkssykehuset HF har for april2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 6 %, Helgelandssykehuset HF har økt til 7 % og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 8 %. NLHS har de siste 18 månedene hatt høyest andel fristbrudd. Helseforetaket har vist en bedring siste måneder som en følge av tidligere omtalte tiltak. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF % % % % % % % % % % Helse Nord % ,8 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp april Kilde: Norsk pasientregister 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd somatikk Helse Nord Figur 6 Fristbrudd somatikk i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 43

13 Fristbrudd BUP Helse Nord 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 7 Fristbrudd BUP i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. Fristbrudd RUS Helse Nord 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 8 Fristbrudd RUS i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 44

14 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd VOP Helse Nord Figur 9 Fristbrudd VOP i Helse Nord for perioden 2013 april Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april Figur 10 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset % 27 % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 % 32 % Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % 29 % Helgelandssykehuset % 28 % Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr side 45

15 Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge en vekst på 5,7 %. NLSH og UNN har en nedgang på henholdsvis 2,6 % og 3,0 %. Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. april 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng har utviklet seg positivt sammenliknet med første kvartal, og avviker nå fra plan med +206 poeng (+0,4 %), dvs. 2,9 % høyere enn pr. april Det er gledelig at aktiviteten ved UNN viser et oppsving i april. Hittil i år er UNN 75 poeng bak plan, mens pr. mars 2015 var de hele 200 DRG-poeng bak plan. Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. april TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 11 side 46

16 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 2 % hittil i år. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i april 2015 (10 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 61 dager for april Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 1 %. For mars 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, andel fristbrudd er 9 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det reduksjon i liggedøgn, mens antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 2 % og 22 % hittil i år. Ventetiden i mars var 50 dager, og det er registrert fem fristbrudd og en andel fristbrudd på 7 %. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 April Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk april 2015, plan og samme periode i fjor Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per April Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 140 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 446 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. april 2015, plan og samme periode i fjor 12 side 47

17 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,3 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -38,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 40 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,6 1,2 0,3 3,1 5,0-1,9 3,9 15,0 Nordlandssykehuset HF -9,3-6,2-3,0-35,5-25,0-10,5 2,7-75,0 UNN HF 2,5 3,3-0,9 2,9 13,3-10,5-47,2 40,0 Finnmarkssykehuset HF 0,5 2,1-1,5 5,0 8,3-3,3-5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,3 0,8 0,5-1,2 1,8-0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,1-0,9 1,0-1,3-3,5 2,2-2,6 0,0 Helse Nord RHF 26,0 30,4-4,4 105,6 121,5-15,9 52,1 365,0 SUM Helse Nord 21,9 29,6-7,7 80,3 118,4-38,2 3,7 370,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per april Kilde: Regnskap per april 2015 Helgelandssykehuset HF har i april 2015 et regnskapsresultat på +1,6 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 3,1 mill. kroner, 1,9 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i april 2015 et regnskapsresultat på -9,3 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -3,0 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -35,5 mill. kroner, som er -10,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Prognosen er fra april 2015 forverret med ytterligere 10 mill. kroner til -90 mill. kroner, noe som gir et avvik fra styringskravet på -15 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i april 2015 et regnskapsresultat på +2,5 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 2,9 mill. kroner og et budsjettavvik på -10,5 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 55 %. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for side 48

18 Finnmarkssykehuset HF har i april 2015 et regnskapsresultat på 0,5 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 5,0 mill. kroner, noe som er 3,3 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. april 2015 et regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner, som er +1,8 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. april 2015 et regnskapsresultat på -1,3 mill. kroner som er +2,2 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i april 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 105,6 mill. kroner, noe som er 15,9 mill. kroner under budsjett. Pr. april 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i april 2015 er det i Helse Nord RHF et budsjettavvik på +24,5 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering av dette blir tatt opp i senere styresak. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er likt styringskravet på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,6 % innen somatisk virksomhet, med 6,2 % innen psykisk helsevern, med 13,7 % innen TSB og med 6,5 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. april 2015 enn pr. april Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg ( ) 12,6 % Psykisk helse ,2 % TSB (Rusbehandling) ,7 % Prehospitale tjenester (13 359) 6,5 % Personal, regionale felleskostnader (37 462) -17,2 % Sum driftskostnader ( ) 9,6 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap april RNB: Revidert Nasjonalbudsjett 14 side 49

19 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av april 2015, noe som skyldes at investeringsnivået er vel 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for i omtrent 514 mill. kroner i første tertial. april Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 32,5 11 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 85,0 13 % UNN 0,4 536,3 536,7 143,6 27 % NLSH 4,8 630,7 635,5 219,9 35 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 14,0 13 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 19,2 9 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 514,2 21 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 11 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 50

20 Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for april 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. april Kilde: Regnskap april 2015 side 51 16

21 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar til april 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 179, regionen sett under ett. Figur 12 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 4,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for april Hittil i år er innleiekostnadene 17,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 0,7 mill. kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 63 mill. kroner høyere enn budsjett hittil i år, herav utgjør avsetning for økte pensjonskostnader ca 40 mill. kroner. Hittil i år er lønnskostnadene 255,2 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 8 %, og variabel lønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 12 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 3 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Sykefraværet viser en nedgang i alle helseforetak, men er fremdeles på et høyt nivå. Se figur 14. side 52 17

22 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 13 Gjennomsnittlig stillingsandel, fastansatte i Helse Nord. Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær Figur 14 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen per mars Kilde: Helse Nord LIS MAR15 Foretak Korttid % Langtid % Sum FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 2,5% 6,7% 9,2% HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 2,0% 5,6% 7,7% HELSE NORD IKT(HNIKT) 2,8% 3,1% 5,9% HELSE NORD RHF(01) 1,9% 3,0% 4,9% NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 2,4% 6,2% 8,6% SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 2,4% 2,7% 5,0% UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 2,6% 6,3% 9,0% Sum foretaksgruppen 2,5% 6,2% 8,6% Tabell 13 Sykefravær mars 2015, kort-/langtid. Korttid: 0-16 dager. Kilde: Helse Nord LIS side 53 18

23 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Tabell 14 Opphold somatikk per april 2015 Helse Nord. side 54 19

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23.november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 18.11.2011 Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 21. mars 2013 Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 side 1 Referatsaker: Sak 38-2013/6 Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene knyttet til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer