Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr og nr"

Transkript

1 Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter juni og juli 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2013 er på 62 dager samlet sett i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 75 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2013 er 71 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i juli 2013 er 39 dager. Helse Sør-Øst har 35 dager, Helse Nord 41 dager, Helse Vest 41 dager og Helse Midt 43 dager. Median for private er 49 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i juli 2013 mot 14 % i mai Antall fristbrudd i juli 2013 er redusert fra 544 i 2012 til 258 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 3 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor, men er under plan. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,5 %. Heldøgnsopphold er omtrent på 2012 nivå, mens dagopphold viser en reduksjon. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på henholdsvis -4 % og -3 %. Poliklinisk aktivitet har økt med 5 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og dagopphold enn plan. Antall utskrivninger er på plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet ligger over samme periode i Antall liggedøgn og antall poliklinisk aktivitet er under plan. Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +171,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -85,7 mill kroner. I juli 2013 er resultatet +12,9 mill kroner, men et budsjettavvik på -29,4 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 84,7 mill kroner under budsjett (-1 %) og driftskostnadene 8,8 mill kroner (0,1 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 294,9 mill kroner høyere (3,6 %) og driftskostnadene 309 mill kroner høyere (3,8 %). Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, med unntak av Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF som har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni og juli Hittil i år er det Nordlandssykehuset HF som har det største budsjettavviket. Samlet forventes det ifølge helseforetakene et resultat i størrelsesorden mill kroner for Dette vil bli nærmere vurdert under oppfølgingsmøter i slutten av august Det er gjennomført investeringer på til sammen 859 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli 2013, tilsvarende 44 % av vedtatte investeringsrammer til og med Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli 2013 ca 1,6 mrd kroner. Dette er om lag som prognostisert. side 2

3 I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert fra og med oktober 2013 som følge av at betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til juli 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på fem månedsverk. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til juni 2013 viser en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ser vi en nedgang i langtidsfraværet. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og nr til orientering. 2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen. Bodø, den 21. august 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 28. august Økonomi Resultat pr. juni 2013 Regnskapet for juni måned 2013 viser et overskudd på +28,8 mill kroner. Dette er -8,7 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +159 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -56,3 mill kroner. Driftsinntekter er hittil i år 50 mill kroner under budsjett (-0,7 %) og driftskostnadene 12,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 2,0 % høyere og driftskostnadene 1,8 % høyere. Aktivitetsbaserte inntekter 1 ligger om lag 24 mill kroner lavere enn budsjettert. Øremerkede inntekter er 26 mill kr lavere enn budsjettert, og skal motsvares av lavere kostnader enn budsjettert. På kostnadssiden er lønn og innleie innenfor budsjett, mens budsjettavviket i hovedsak fremkommer innen varekostnader. Varekostnadene er imidlertid bare økt med 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens lønn og innleie er økt med 3,2 %. Budsjettert overskudd for 2013 er etter styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 justert opp til 467 mill kroner. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, mens RHF har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni. Helse Finnmark HF har det laveste avviket (-1,1 mill kroner) blant foretakene i juni måned. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har det største avviket (-8,5 mill kroner). Resultat og avvik framkommer av tabellene. Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -1,7 0,4-2,1-6,3 2,5-8,8-22,5 5,0 Nordlandssykehuset HF -6,7 1,8-8,5-28,9 11,0-39,9-2,4 22,0 UNN HF -1,5 3,4-4,9 4,6 20,5-15,9-14,3 41,0 Helse Finnmark HF -0,7 0,4-1,1-13,5 2,6-16,1-7,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,6 0,2 0,4 0,0-0,3 0,3-2,1 0,0 Helse Nord IKT -1,4 0,6-2,1-6,0-4,0-2,0 0,4 0,0 Helse Nord RHF 40,1 30,5 9,6 209,1 183,0 26,1 185,6 394,0 SUM Helse Nord 28,8 37,5-8,7 159,0 215,2-56,3 137,2 467,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juni 2013, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett Innsatsstyrt finansiering (ISF), Kommunal medfinansiering (KMF) og polikliniske inntekter side 5

6 Budsjettavvik i % av inntekt juni hittil i år Helgelandssykehuset HF -1,6 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -3,0 % -2,2 % UNN HF -0,9 % -0,5 % Helse Finnmark HF -0,8 % -1,8 % Sykehusapotek Nord HF 1,4 % 0,2 % Helse Nord IKT -8,2 % -1,3 % Helse Nord RHF 7,1 % 3,3 % SUM Helse Nord -0,7 % -0,8 % Tabell: Budsjettavvik i prosent av inntekt i juni og hittil i år Helse Nord RHF har i juni et positivt budsjettavvik på 9,6 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 26,1 mill kroner. Positivt budsjettavvik i juni er knyttet til besparelser innen kostnader til nasjonal IKT og kjøp av private helsetjenester. Som følge av disse forhold, samt økte renteinntekter, er overskuddsprognosen økt til i størrelsesorden 30 mill kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser på midler satt av til styrets disposisjon. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 687 mill kroner i foretaksgruppen pr. juni, tilsvarende 35 % av vedtatte investeringsrammer til og med juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 52,1 34 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 35,7 24 % UNN 40,6 492,0 532,6 197,4 37 % NLSH 277,6 596,4 874,0 347,3 40 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 21,1 29 % Apotek 3,2 3,0 6,2 0,2 3 % HN IKT 1,5 155,5 157,0 33,7 21 % SUM Helse Nord 442,1 1502, ,2 687,4 35 % Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni ca 1,8 mrd kroner. Dette er 67 mill kroner høyere enn prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. side 6

7 Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Budsjett Limit kassakreditt Aktivitet Somatikk Aktiviteten innen somatikk viser samme trend som tidligere måneder. Målt i antall opphold/konsultasjoner er aktivitetsnivået omtrent som i fjor. Det er imidlertid planlagt med et høyere aktivitetsnivå både i NLSH og Helse Finnmark. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav: dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % endr sum dag poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,5 % 0,9 % Tabell: Somatisk aktivitet januar - juni 2013 sammenlignet med januar- juni 2012 Døgnoppholdene er redusert i NLSH med -3,2 %, mens øvrige helseforetak har vekst. Helse finnmark (+3,3 %) har den sterkeste veksten innen poliklinikk/dag. Det er ingen større endringer i forholdet mellom poliklinisk/dag behandling og heldøgnsopphold. Pr. juni 2012 er det totalt en økning i dagbehandling/polikliniske konsultasjoner på 0,9 %, mens heldøgnopphold er på 2012-nivå (+0,3 %). Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport per for juli. side 7

8 Vedlegg Regnskap foretaksgruppen juni 2013 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,7 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % ,5 % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell: Resultat i juni 2013 og hittil i år sammenlignet med endring fra juni i 2012 side 8

9 Virksomhetsrapport side 9

10 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. juli Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 10

11 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2013 er på 62 dager samlet sett i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 75 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2013 er 71 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i juli er 39 dager. Helse Sør-Øst har 35 dager, Helse Nord 41 dager, Helse Vest 41 dager og Helse Midt 43 dager. Median for private er 49 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i juli 2013 på 48 dager og hittil i år på 56 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i juli 2013 på 79 dager og hittil i år på 95 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 53 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 56 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i juli 2013 mot 14 % i mai Antall fristbrudd i juli 2013 er redusert fra 544 i 2012 til 258 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 3 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Den reduksjonen vi har sett det siste året, har ikke de siste måneder vært like markant. Mye tyder på at det har vært et skift i andel fristbrudd som vil vedvare. Arbeidet med ytterligere reduksjon i andel fristbrudd vil kreve innsats fra flere nivåer i Helse Nord i tiden fremover. Iverksatte tiltak må gi effekter samt det må være kultur for å kontinuerlig etablere nye tiltak. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor, men er under plan. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,5 %. Heldøgnsopphold er omtrent på 2012 nivå mens dagopphold viser en reduksjon. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 11

12 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på henholdsvis -4 % og -3 %. Poliklinisk aktivitet har økt med 5 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og dagopphold enn plan. Antall utskrivninger er på plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet over samme periode i Antall liggedøgn og antall poliklinisk aktivitet er under plan. Økonomi Resultat pr. juli 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +171,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -85,7 mill kroner. I juli 2013 er resultatet +12,9 mill kroner, men et budsjettavvik på -29,4 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 84,7 mill kroner under budsjett (-1 %) og driftskostnadene 8,8 mill kroner (0,1 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 294,9 mill kroner høyere (3,6 %) og driftskostnadene 309 mill kroner høyere (3,8 %). Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, med unntak av Sykehusapotek Nord og RHF som har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni og juli. Hittil i år er det Nordlandssykehuset HF som har det største budsjettavviket. Helgelandssykehuset HF har pr. juli 2013 et resultat på -12 mill kroner, noe som er -15 mill kroner dårligere enn budsjettert. Juli 2013 viser isolert et resultat på -5,7 mill kroner. Helseforetaket har ikke presentert ny prognose, men anser det som lite sannsynelig at resultatkravet på 5 mill kroner innfris. Nordlandssykehuset HF har i juli 2013 et resultat på -2,8 mill kroner og et akkumulert underskudd på -31,7 mill kroner. Dette er -44,6 mill kroner svakere enn budsjettert. NLSH HF har en prognose på - 28 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -50 mill kroner. Det er iverksatt strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert underskudd på -5,4 mill kroner pr. juli Dette er -29,3 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN har en prognose på 0,- ± 10 mill kroner, det vil si et budsjettavvik i intervallet -51til -31 mill kroner. 4 side 12

13 Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -20,4 mill kroner pr. juli Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -23,4 mill kroner. Med bakgrunn i budsjettavvikene hittil i år nedjusterte helseforetaket prognosen i mai til 0,- kroner, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. Sykehusapotek Nord HF har et resultat per juli som er 0,4 mill kroner over budsjett. Foretaket har en årsprognose på budsjett, det vil si et resultat i balanse. Resultatet for 2013 avhenger av utviklingen i omsetningen til sykehusene og i publikumsavdelingene. Helse Nord IKT har et budsjettavvik per juli på 1,9 mill kroner. Prognose for 2013 er på - 2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Helse Nord RHF har i juli et positivt budsjettavvik på 1,8 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 28 mill kroner. Helse Nord RHF har per juli en overskuddsprognosen i størrelsesorden 30 mill kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser på midler satt av til styrets disposisjon. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 859 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli, tilsvarende 44 % av vedtatte investeringsrammer til og med Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli ca 1,6 mrd kroner. Dette er om lag som prognostisert. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert fra og med oktober som følge av at betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar juli 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 5 månedsverk. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 14 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 4 mill kroner høyere enn budsjettert for juli 2013, hittil i år er kostnadene 14,1 mill høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 5,3 mill lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,1 mill kroner lavere enn budsjett for juli 2013, hittil i år 19,6 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. juli 2012 er lønnskostnadene 250,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 7 % og 5 side 13

14 variabellønn har økt med 4%. Pensjonskostnadene er på samme nivå som i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-juni 2013 viser en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ser vi en positiv nedgang. 6 side 14

15 DEL II Kvalitet Ventetider Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende HF Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid juli 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 15

16 Somatikk VOP BUP RUS jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra juli 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister 8 side 16

17 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total % Somatikk 77 5 % VOP 5 13 % BUP 9 30 % RUS 0 0 % Total 91 6 % Somatikk 80 6 % VOP 3 7 % BUP 2 8 % RUS 1 25 % Total 87 6 % Somatikk 34 6 % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 34 6 % Somatikk % VOP 8 5 % BUP % RUS 1 3 % Total % Figur 3 Antall og andel fristbrudd juli i 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 17

18 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 4 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til juli Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord- Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 5 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 18

19 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 6 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 40 % 30 % 20 % 10 % Somatikk VOP BUP RUS 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor juli 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister 11 side 19

20 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Figur 8 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 12 side 20

21 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2013, plan og samme periode i fjor 13 side 21

22 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -5,7 0,4-6,1-12,0 2,9-15,0-23,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -2,8 1,8-4,6-31,7 12,8-44,6-7,1 22,0 UNN HF -10,0 3,4-13,4-5,4 23,9-29,3-14,2 41,0 Helse Finnmark HF -6,9 0,4-7,3-20,4 3,0-23,4-3,7 5,0 Sykehusapotek Nord HF 1,1 1,1 0,1 1,1 0,7 0,4-1,1 0,0 Helse Nord IKT 4,9 4,7 0,2-1,1 0,7-1,8 3,7 0,0 Helse Nord RHF 32,3 30,5 1,8 241,5 213,5 28,0 220,0 394,0 SUM Helse Nord 12,9 42,3-29,4 171,9 257,6-85,7 174,6 467,0 Figur 10 Regnskap, budsjett og avvik i juli 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. juli Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt juli hittil i år Helgelandssykehuset HF -6,2 % -1,7 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,2 % UNN HF -2,6 % -0,8 % Helse Finnmark HF -6,4 % -2,4 % Sykehusapotek Nord HF 0,2 % 0,2 % Helse Nord IKT 0,9 % -1,0 % Helse Nord RHF 1,2 % 3,0 % SUM Helse Nord -2,7 % -1,0 % Figur 11 Budsjettavvik i % av inntekt i juli og hittil i år. Kilde: ØBAK pr juli side 22

23 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,0 % ,6 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % ,3 % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,1 % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 12 Resultat juli 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per juli Kilde: ØBAK pr. juli side 23

24 Investeringer juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 64,6 42 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 44,2 30 % UNN 40,6 492,0 532,6 255,7 48 % NLSH 277,6 596,4 874,0 431,2 49 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 22,1 31 % Apotek 3,2 3,0 6,2 0,2 4 % HN IKT 1,5 155,5 157,0 40,7 26 % SUM Helse Nord 442,1 1502, ,2 858,7 44 % Figur 13 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Figur 14 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 16 side 24

25 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Figur 15 Kostnad innleie jan-juli Netto lønn 2013 jan feb mar apr mai juni juli Figur 16 Nettolønn jan-juli, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. 17 side 25

26 Sykefravær Figur 17 Sykefravær januar-juni 2012 og Figur 18 Endring sykefravær juni 2012 og side 26

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang, Monsen, Eichler 75 51 29 00 Bodø, 13.12.2016 Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, 19.8.2016 Styresak 92 2016 Virksomhetsrapport nr. 6 2016 og 7 2016 Formål/sammendrag Denne styresaken har som

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2012 Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. desember 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 16.12.2014 Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2014 Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.3.2018 Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.2.2013 Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr sid Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2018 Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr. 5-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.10.2017 Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 27. august 2014 Sak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 side 1 Sak 92-2014 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon anskaffelse og beslutning om kontraktsignering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. september 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2018 Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.2.2014 Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 23.9.2015 Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. november 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2018 Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 21.10.2015 Styresak 109-2015 Virksomhetsrapport nr. 9-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og sid Møtedato: 29. august 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Totth, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2018 Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.11.2009 200900008 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 98-2009

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2018 Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75 51 29 00 Dato: 23.9.2010 Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 Sakspapirene ble ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Skjemstad og Bang, 75 51 29 18 Dato: 21.6.2011 Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 Sakspapirene var ettersendt. Det økonomiske

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF

Styremøte i Helse Nord RHF Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2012 Sak 92-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 side 1 Referatsaker: Sak 95-2012/6 Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. styresak 91-2012

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 4-2019 1 Innhold Kvalitet... 5 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus og den gylne regel... 8 Pakkeforløp... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Vedlikehold... 11 Investeringer

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 26. mars Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Slørdal Skjemstad /Erling Bang Dato: 19.3. Styresak 37- Økonomirapport nr. 2- Sakspapirene ble ettersendt. Helse Nord har i februar et positivt resultat på

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer