Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter februar 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Korridorpasienter Under behandling av virksomhetsrapport nr i styremøte, den 27. februar 2013 (jf. styresak ) ble det etterspurt hvordan indikatoren for korridorpasienter beregnes og en oversikt over antall korridorpasienter over en periode for å vise toppene. Indikatoren korridorpasienter måler andel korridorpasienter 1 fordelt på antall liggedøgn 2 Med korridorpasienter forstås pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m. m. på sykehus. I perioden 1. tertial 2009 til 2. tertial 2012 er antall korridordøgn i Helse Nord redusert fra omtrent 2500 til omlag 2100, og andel korridorpasienter er omtrent uendret (1,9 % til 1,8 %). Det forventes at bygningsmessige tiltak som nytt pasienthotell og utvidelse A- fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF samt ferdigstillelse av utbygging ved Nordlandssykehuset HF, skal bidra positivt til disse tallene. En oversikt over trenden for antall og andel korridorpasienter i Helse Nord er vist i vedlegg til styresaken. 1 Korridorpasienter: Pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m. Det regnes også som korridorpasienter når plassering på korridor velges som løsning på observasjonseller kontaktbehov. Dersom mor og barn etter fødsel plasseres på korridor eller lignende, skal de regnes som to korridorpasienter. Gjelder ikke ekstra pasienter på ordinære sengeplasser eller sengeplasser som er tatt ut av drift. Det betyr at antall korridorpasienter ikke beregnes ut fra totalt overbelegg, eller som antall flere pasienter enn antall ordinære sengeplasser. 2 Antall liggedøgn: Med antall sengedøgn forstås antall registrerte liggedøgn (for døgnpasienter) ved aktuelle poster/avdelinger i perioden. Antall liggedøgn beregnes på grunnlag av ordinært rapporterte aktivitetsdata for hver enkelt registrerings-/rapporteringsperiode. side 1

2 Andel korridorpasienter for alle helseregioner til sammen er 1,6 %, med Helse Midt- Norge på 0,6 %, Helse Sør-Øst på 1,7 % og Helse Vest er 2,3 %. Ventetider Oppdragsdokumentet 2013 for Helse Nord krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 dager, og at fristbrudd ikke skal forekomme. I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten for februar 2013 fra NPR rapporteres det om en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 79 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. februar 2013 er 74 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 3 er 50 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, og de tre øvrige helseregionene ligger alle på 55 dager. Median for private er 66 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i februar 2013 på 59 dager og hittil i år på 59 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i februar 2013 på 99 dager og hittil i år på 100 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 82 dager og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge ligger under kravet på 65 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 61 dager. Det er iverksatt ulike tiltak i Helse Nord, og ett av dem beskrives nærmere i fristbruddkapitlet. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i februar 2013 mot 14 % i februar Antall fristbrudd i februar 2013 er redusert med over 56 % sammenlignet med samme periode i fjor. Denne positive trenden for reduksjon i andel fristbrudd har vedvart siden høsten Det forventes at etablerte tiltak i regionen skal bidra til at kravene til fristbrudd nås. Fristbruddprosjektet i Helse Nord jobber med rutiner. De ser på en firedelt rutine: Hvordan forebygge at fristbrudd oppstår og holde god oversikt over truende fristbrudd? Hvordan registrere korrekt i DIPS, når pasienter avbestiller eller forskyver time og av denne grunn ikke får behandling innen fristen (pasientutsatt time)? Hvordan håndtere inntrufne fristbrudd? Hvordan samarbeide med informasjonstjenesten for Fritt sykehusvalg for å innhente alternativt tilbud inne fristen? 3 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 2

3 Tiltaket med honorering av helseforetak som når kravene Det vises til styresak Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak og styresak Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. Pr. 1. mars 2013 er andre måletidspunkt med et fristbruddkrav på 5 %. Pr. 1. januar 2013 oppnådde Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF målsettingen om 7 %. Pr. 1. mars 2013 har både Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF nådd målet på 5 %. Prosjektet skal etablere hyppig og tydelig lederoppfølging, samt forbedre rutiner for daglig oppfølging av henvisninger, for å sikre kort ventetid og god oversikt over nært forestående fristbrudd. Der helseforetaket ikke kan sikre behandling innen frist, skal helseforetaket sikre at fristen oppfylles ved annet helseforetak, privat institusjon eller av avtalespesialister. Trenden går i ønsket retning. Helse Nord ligger nå på samme nivå som Helse Sør-Øst (henholdsvis 7 % og 6 %), mens Helse Vest og Helse Midt-Norge rapporterer 4 % fristbrudd i NPR-statistikken. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. februar 2013 er basert på foreløpig tall. Tallene vil kunne endres noe, når tall for 2012 er oppdatert med ny grupperingslogikk for Den somatiske virksomheten planlegges videreført om lag på nivå med Totalt antall opphold og polikliniske konsultasjoner ligger omtrent på 2012-nivå. Vi ser en liten endring på dag/poliklinikk. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag. Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn og antall utskrivelser øker, men poliklinisk aktivitet har ikke ønskelig økning både sammenlignet med plan og Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn enn plan, mens antall utskrivninger er under plan. Ønsket økning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå. side 3

4 Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Pr. februar 2013 er Helse Nord omtrent på plan. Det er noe økning i liggedøgn og utskrivelser, og poliklinisk aktivitet er omtrent på plan og noe over Økonomi Resultat for februar 2013 Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,2 0,4-0,6 0,0 0,8-0,8-8,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,1 1,8-6,0-2,4 3,7-6,1-11,3 22,0 UNN HF 0,6 3,4-2,8 3,2 6,8-3,6-21,4 41,0 Helse Finnmark HF -3,2 0,4-3,6-1,4 0,9-2,3-1,1 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,4-0,1-0,3-0,6 0,0-0,6-0,4 0,0 Helse Nord IKT -1,4-1,0-0,4-2,3-1,9-0,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 26,5 30,5-4,0 66,9 61,0 5,9 53,9 377,0 SUM Helse Nord 17,8 35,5-17,7 63,4 71,3-7,8 11,8 450,0 Hittil pr. februar 2013 er resultatet +63,4 millioner, som gir et negativt budsjettavvik på -7,8 mill kroner. I februar 2013 er resultatet 17,8 mill kroner og et negativt budsjettavvik på 17,7 mill kroner. Herav utgjør: Driftsinntekter Kjøp av offentlige og private helsetjenester Varekostnader Lønnskostnader og innleie Avskrivinger/Andre driftskostnader Finansresultat Totalt avvik ordinært resultat -12,5 mill kroner +5,2 mill kroner - 4,7 mill kroner -5,4 mill kroner +2,1 mill kroner -2,4 mill kroner - 17,7 mill kroner Inntekter er hittil i år til sammen 9 mill kroner over under budsjett (-0,4 %) og driftskostnadene 2,3 mill kroner under budsjett (0,1 %). Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 95 mill kroner høyere (4 %) og driftskostnadene 45,7 mill kroner høyere (1,9 %). Regnskapene i årets første par måneder er i stor grad basert på estimater og tidsavgrensninger som innebærer at resultatene er beheftet med noe usikkerhet. Helgelandssykehuset HF har pr. februar 2013 et regnskap som er omtrent på budsjett, og de marginale avvikene skyldes lavere ISF-inntekter enn budsjettert. Helgelandssykehuset HF har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har pr. februar 2013 et negativt budsjettavvik som skyldes lavere aktivitet enn plan for I tillegg kommer engangskostnader på 2 mill kroner som en følge av korreksjoner for tidligere år. side 4

5 Nordlandssykehuset HF har iverksatt revisjon av omstillingsporteføljen for å kvalitetssikre om den er tilstrekkelig til å innfri styringsmålet for Nordlandssykehuset HF varsler en prognose med et mulig budsjettavvik ned mot -22 mill kroner. Budsjettavviket pr. februar 2013 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid og ekstrahjelp og lavere ISF-inntekter enn budsjett. Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer om en prognose for 2013 med et budsjettavvik i intervallet -41 til 0 mill kroner. Helse Finnmark HF har et negativt budsjettavvik som i hovedsak skyldes lavere aktivitet enn plan Prognosen er lik styringsmålet for Sykehusapotek Nord HF har en prognose et budsjettavvik på 0,7 millioner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Helse Nord RHF har i februar 2013 en prognose på 387 mill kroner. Dette er en økning på 10 mill kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes forventning om besparelse på radiologi, dersom forbruket i 2013 er i tråd med høsten Helse Nord IKT har en prognose med et resultat i balanse. Økonomien følges tett og tiltak iverksettes ved behov. Gjennomføring av tiltak Helseforetakene har stor fokus på gjennomføringsgraden av tiltakene i omstillingsporteføljene. Det er ved Nordlandssykehuset HF fortsatt behov for å definere nye tiltak for å være i stand til å innfri styringsmålet for Utfordringen ble ved slutten av fjoråret forverret med 27 mill kroner, det vil si en omstillingsutfordring for 2013 på 137 mill kroner. Helse Finnmark HF forventer at iverksatte tiltak vil gi ønskede økonomiske effekter. Helgelandssykehuset HF har ikke fått ønskede effekter av fristbruddtiltak, jf. Helse Nord RHFs incentivmodell med trappetrinnsutbetaling ved innfrielse av reduksjon av fristbrudd pr Helgelandssykehuset HF har innfritt kravet per Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke planlagt effekter av sine tiltak før De viktigste tiltakene i omstillingsprogrammet for Helse Nord er: Reduksjon senger somatikk, PHV og TSB (alle) 35 mill kroner Reduksjon årsverk (HLSH) 25 mill kroner Aktivitetsstyrt bemanning (alle) 21 mill kroner Sommerstenging av klinikker (UNN, HLSH, NLSH) 15 mill kroner (+) Omstilling psykiatri og rus (UNN) 10 mill kroner side 5

6 Investeringer Det er gjennomført investeringer på ca 118 mill kroner i foretaksgruppen pr. februar Ubenyttede rammer fra tidligere år er 442 mill kroner ved inngangen av året. Likviditetsbudsjettet legger til grunn et estimat på 300 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er 19 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av februar Dette samsvarer med at investeringene er noe lavere enn lagt til grunn i likviditetsprognosen. Personal Bemanningutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til februar 2013 er , som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på åtte (les: usikkerhet knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF) månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. Kostnader knyttet til innleie er 0,3 mill kroner høyere enn budsjettert for februar 2013, hittil i år 0,5 mill kroner høyere enn budsjettert. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF har dog budsjettert med en ytterligere bemanningsreduksjon. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 5,3 mill kroner høyere enn budsjett for februar 2013, hittil i år 6,8 mill kroner høyere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. februar 2012 er lønnskostnadene 22 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 2 % og variabellønn har økt med 4 %. Pensjonskostnader er uendret. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 1,0 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. side 6

7 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret registrerer at gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen fortsatt er for høy og ber adm. direktør følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i oppdragsdokument 2013 på 65 dager. Bodø, den 19. mars 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 7

8 Virksomhetsrapport side 8

9 Innhold Kvalitet... 3 Korridorpasienter... 3 Ventetider... 4 Fristbrudd... 6 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Gjennomføring av tiltak Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 9

10 Kvalitet Korridorpasienter 4 3,5 3 Helse Nord RHF 2,5 Nordlandsykehuset HF 2 1,5 Helgelandsykehuset HF 1 0, tert tert tert tert tert tert tert tert tert tert 12 Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Helse Finnmark HF Figur 1 Andel korridorpasienter per foretak og Helse Nord perioden 1.tertial 2009 til 2.tertial Kilde: Nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet Helse Nord RHF 2500 Nordlandsykehuset HF Helgelandsykehuset HF tert tert tert tert tert tert tert tert tert tert 2012 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Figur 2 Antall korridordøgn per foretak og Helse Nord i perioden 1.tertial 2011 til 2.tertial Kilde: Nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet. 3 side 10

11 Ventetider HF Sektor Ventetid ordinært avviklede Gj. Snitt Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid februar 2013 per sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 4 side 11

12 Somatikk VOP BUP RUS feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra februar 2012 til februar Kilde: Norsk pasientregister 5 side 12

13 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk % VOP 3 4 % BUP 2 7 % RUS 0 0 % Total 84 12,12 % Somatikk % VOP 1 2 % BUP % RUS 0 0 % Total 120 5,43 % Somatikk % VOP 8 13 % BUP 1 2 % RUS 0 0 % Total 144 7,71 % Somatikk 50 5 % VOP 1 2 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 51 4,90 % Somatikk % VOP 13 5 % BUP 14 8 % RUS 2 4 % Total 401 6,88 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd februar 2013 per sektor fordelt på foretak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 13

14 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 4 Andel fristbrudd for perioden februar 2011 til februar Kilde: Helse Norsk pasientregister Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister 7 side 14

15 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,5 % -0,7 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord per februar 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Akkumulert per Feb Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall dagopphold PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 4 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk per februar 2013, plan og samme periode i fjor 8 side 15

16 Økonomi Resultat Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik februar hittil i år (kr) hittil i år (%) Driftsinntekter -9,1-0,4 % Kjøp av helsetjenester 8,0-3,1 % Varekostnader -8,1 3,7 % Lønn & innleie -6,8 0,5 % Av- og nedskrivninger 2,3-2,2 % Andre driftskostnader 7,0-1,8 % Finansposter -1,0-13,3 % Totalt -7,8-11,0 % Tabell 5 Budsjettavvik hittil i år i kroner og %. Kilde: ØBAK pr. februar Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,2 0,4-0,6 0,0 0,8-0,8-8,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,1 1,8-6,0-2,4 3,7-6,1-11,3 22,0 UNN HF 0,6 3,4-2,8 3,2 6,8-3,6-21,4 41,0 Helse Finnmark HF -3,2 0,4-3,6-1,4 0,9-2,3-1,1 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,4-0,1-0,3-0,6 0,0-0,6-0,4 0,0 Helse Nord IKT -1,4-1,0-0,4-2,3-1,9-0,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 26,5 30,5-4,0 66,9 61,0 5,9 53,9 377,0 SUM Helse Nord 17,8 35,5-17,7 63,4 71,3-7,8 11,8 450,0 Tabell 6 Regnskap, budsjett og avvik i februar 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. februar Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt februar hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,5 % -0,3 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -1,0 % UNN HF -0,5 % -0,4 % Helse Finnmark HF -2,5 % -0,8 % Sykehusapotek Nord HF -1,2 % -1,0 % Helse Nord IKT -1,8 % -0,7 % Helse Nord RHF -3,3 % 2,2 % SUM Helse Nord -1,5 % -0,3 % Tabell 7 Budsjettavvik i % av inntekt i februar og hittil i år. Kilde: ØBAK pr. februar side 16

17 Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,9 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 8 Resultat februar2013, hittil i år og resultat sammenlignet med februar Kilde: ØBAK pr. februar side 17

18 Gjennomføring av tiltak Helse Budsjett 2013 omstillingsutfordring (mill kr) Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Sum Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak evt uløst omstilling) -2,3 67,3 111,0 52,7 3,6 232,3 Løst ved tiltak (tiltakene vektet etter HN modell for risikovurdering): 0 - Ingen risiko 0,0 20,5 31,3 4,6 56,4 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,4 0,0 31,3 36,0 3,6 72,3 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15,5 31,8 11,9 1,3 60,5 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,4 15,0 11,9 5,9 41,2 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 0,0 2,9 0,0 3,1 Sum tiltak 25,5 67,3 89,3 47,7 3,6 233,4 Uløst omstillingsbehov 27,8 0,0-21,7-5,0 0,0 1,1 Tabell 9 Budsjettert omstilling for 2013 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK Investeringer Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Kilde ØBAK pr. februar side 18

19 Likviditet Figur 6 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 12 side 19

20 Personal Bemanning Foretak HN RHF + Stillingsgruppe Finnmark UNN NLSH Helgland SN HN IKT SKDE TOTALT Adm og ledelse Ambulansepersonell Apotekstillinger Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Forskning Helsefagarbeider/hjelpepleier Leger Pasientrettede stillinger Psykologer Sykepleiere Totalt Tabell 11 Endring gjennomsnittlig månedsverk januar-februar 2013 versus Tallene for UNN er fremdeles forbundet med usikkerhet på grunn av nytt system. Sykefravær jan.12 jan.13 Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 7,7% 3,6% 4,1 % 2,2 % 7,9% 3,3% 4,6 % 2,9 % Nordlandssykehuset HF 8,3% 3,9% 4,4 % 2,9 % 9,7% 4,5% 5,3 % 3,6 % Universitetssykehuset HF 8,5% 3,4% 5,1 % 3,1 % 9,2% 3,7% 5,5 % 3,6 % Helse Finnmark HF 8,3% 2,9% 5,4 % 3,4 % 10,1% 4,6% 5,5 % 3,6 % Sykehusapotek Nord HF 7,0% 3,7% 3,3 % 2,7 % 8,8% 1,8% 7,1 % 4,6 % Helse Nord IKT 5,3% 1,8% 3,5 % 2,7 % 3,9% 0,8% 3,1 % 2,6 % Helse Nord RHF 1,0% 0,3% 0,7 % 0,7 % 4,6% 1,7% 2,9 % 1,2 % SUM Helse Nord 8,2% 3,4% 4,8 % 3,0 % 9,2% 3,9% 5,3 % 3,5 % Tabell 12 Sykefravær januar 2012 og Tallene for UNN er fremdeles forbundet med usikkerhet på grunn av nytt system. 13 side 20

21 Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 0,2% -0,2% 0,4 % 0,6 % Nordlandssykehuset HF 1,5% 0,6% 0,9 % 0,7 % Universitetssykehuset HF 0,7% 0,3% 0,4 % 0,4 % Helse Finnmark HF 1,7% 1,7% 0,0 % 0,2 % Sykehusapotek Nord HF 1,8% -1,9% 3,7 % 1,9 % Helse Nord IKT -1,5% -1,0% -0,4 % -0,1 % Helse Nord RHF 3,6% 1,4% 2,2 % 0,4 % SUM Helse Nord 1,0% 0,4% 0,5 % 0,5 % Tabell 13 Endring sykefravær januar 2012 og 2013 Endring 14 side 21

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 21. mars 2013 Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 side 1 Referatsaker: Sak 38-2013/6 Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene knyttet til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer