Styresak Virksomhetsrapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter september Det gjøres særskilt oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall ny henviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september 2015 vil på tilsvarende måte vise en økning i ventetidene, da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i september Andel fristbrudd i september 2014 var på 7 %, 9 % i september 2013 og 16 % i september Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 9 % - poeng fra nivået i september Antall fristbrudd er i september 2015 på 380 mot 423 i september 2014, 470 i september 2013 og 826 i september Andel fristbrudd innen somatikk er på 6 % i september Psykisk helsevern for voksne har i september 2015 en andel fristbrudd på 7 %, psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 12 %. Innen rus er andel fristbrudd 6 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 312 av 380 fristbrudd for september Ny pasient- og brukerrettighetslov trer i kraft 1. november Prognosen for antall fristbrudd er en reduksjon fra 380 i september 2015 til 300 i oktober Det er særlig Nordlandssykehuset HF som har utfordringer med å få kontroll over sine fristbrudd. Dette blir fulgt opp i oppfølgingsmøter. side 3

2 Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er på 84 dager i Helse Nord i september 2015 og 75 dager hittil i år Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i september 2015 på 113 dager og hittil i år på 112 dager. Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 80 dager i september 2015 og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 59 dager i september 2015 og 59 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 55 dager i september 2015 og 50 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i september 2015 på 39 dager og hittil i år på 49 dager. Gjennomsnittlig ventetid i september 2015 for hele landet er 74 dager. Helse Vest har 72 dager, Helse Sør-Øst har 73 dager, Helse Midt-Norge 75 dager, og Helse Nord 84 dager. Private har et gjennomsnitt på 70 dager. Pasientsikkerhetsprogrammet Finnmarkssykehuset Hammerfest iverksetter i disse dager en pilot på forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner (UVI), der kvalitetskonsulent i klinikken har dette som prosjekt i forbindelse med nordisk forbedringsagentutdanning Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) opplever økende etterspørsel fra avdelinger, både på hjelp til å komme videre med innføring av tiltakspakker og starthjelp til å komme i gang med implementering av tiltakspakker på de ulike innsatsområdene. Sykehusapotek Nord HF (SANO) deltok i oppstartsmøte for innføring av samstemming av legemiddellister ved UNN. For å kontrollere og registrere at alle enheter gjør det de skal gjøre etter kravene i tiltakspakkene, har Nordlandssykehuset HF innført rutiner for to årlige kontrollmålinger, også for de som ikke lenger måler fast. Kvalitetsarbeidet i Helgelandssykehuset HF er fra 1.september 2015 styrket med fire kvalitetsrådgivere. Rådgiverne skal være pådrivere til forbedringsarbeid innenfor de ulike områdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB, enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. side 4

3 Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,3 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 10 % hittil i år. Det er registrert 31 fristbrudd innenfor området i august 2015 (11 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 70 dager for august Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er omtrent på samme nivå som fjoråret. For august 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 65 dager, andel fristbrudd er 12 %, og det er registrert 14 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon på 3 % i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 14 % hittil i år, og er i tråd med planen. Ventetiden i august 2015 var 51 dager, og det er registrert tre fristbrudd, som gir en andel fristbrudd på 4 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +332,0 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +36,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. september Kilde: Regnskap pr. august 2015 Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,4 % innen somatisk virksomhet, med 4,6 % innen psykisk helsevern, med 17,2 % innen TSB og med 5,5 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 12,4 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. side 5

4 Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,2 mrd. kroner pr. september Dette tilsvarer 49 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er fremdeles noe lavere enn prognosen, når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn. Helse Nord RHF har i september 2015 et bokført regnskapsresultat på 35,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 333,4 mill. kroner, noe som er 43,3 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 185, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har et forbruk tilsvarende Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er på ca. 25 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er på ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet er i august på 7,8 % samlet for hele foretaksgruppen. Vurdering Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med at vi ikke får til ønsket forbedring i fristbrudd og ventetider. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er forholdsvis høy (84 dager). Det er grunn til å tro at det er et uttrykk for at det pågår en omfattende gjennomgang av pasienter som har ventet lenge. Adm. direktør vil i styremøte orientere nærmere om pågående tiltak. Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er i tråd med budsjett. Dette er et godt utgangspunkt for omstillingsarbeidet som pågår. side 6

5 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret viser til styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak (styremøte 30. september 2015) og ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene har den nødvendige fremdriften i gjennomføringen av tiltakene for å redusere ventetidene og fristbrudd i tråd med tidligere vedtak. Bodø, den 21. oktober 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 7

6 Virksomhetsrapport side 8

7 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Pasientsikkerhetsprogrammet... 7 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus... 9 Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 9

8 Kvalitet Vær oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall ny henviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i september 2015 på 84 dager i Helse Nord og 75 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i september 2015 på 113 dager og hittil i år på 112 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 september 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i september 2015 for hele landet er 74 dager. Helse Vest har 72 dager, Helse Sør-Øst har 73 dager, Helse Midt-Norge 75 dager, og Helse Nord 84 dager. Private har et gjennomsnitt på 70 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i september på 62 dager. Finnmarkssykehuset HF på 78 dager, Nordlandssykehuset HF på 85 dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på 93 dager, NLSH HF jobber med å redusere antall langtidsventende og rapporterer at dette vil bidra til at den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter vil øke mens dette arbeidet pågår og følgelig at fristen på 65 dager ikke vil kunne nås i I det videre arbeidet vil NLSH HF spesielt rette oppmerksomheten mot antall langtidsventende (>180 dager), totalt antall ventende, andel ventende som er gitt time, samt gjennomsnittlig ventetid på de 5 pasientene som har ventet lengst. 3 side 10

9 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i september 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i september 2015 på 59 dager og hittil i år på 54 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i september 2015 på 105 dager og hittil i år 93 dager. Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 80 dager i september 2015 og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 59 dager i september og 59 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 55 dager i september og 50 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i august på 39 dager og hittil i år på 49 dager. 4 side 11

10 I kategorien ubestemt er snitt ventetid 200 dager i september og 115 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 2,9 % av pasientmassen hittil i år. Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 18 3 % Finnmarksykehuset HF PHV 9 13 % PHBU 4 15 % TSB 3 33 % Ubestemt 0 Total 34 5 % Somatikk 78 4 % Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV % PHBU 2 4 % TSB 0 0 % Ubestemt % Total % Somatikk % Nordlandssykehuset HF PHV 2 2 % PHBU % TSB 1 6 % Ubestemt 0 Total % Somatikk 66 7 % PHV 1 2 % Helgelandssykehuset HF PHBU 2 6 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 69 7 % Somatikk - PHV - Privat Nord HF PHBU - TSB - Ubestemt - Total 0 0 % Somatikk % PHV 26 7 % Total PHBU % TSB 4 6 % Ubestemt % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i september 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 5 side 12

11 Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i september 2015 Andel fristbrudd i september 2014 var på 7 %, 9 % i september 2013 og 16 % i september Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 9 % - poeng fra nivået i september Antall fristbrudd er i september 2015 på 380 mot 423 i september 2014, 470 i september 2013 og 826 i september Ny lov om pasientrettigheter trer i kraft 1. november. Prognosen for antall fristbrudd for en reduksjon fra 380 i september til 300 i oktober. Det er særlig NLSH HF som har utfordringer med å få kontroll over sine fristbrudd. Dette blir fulgt opp i oppfølgingsmøter. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til september Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF % % Universitetssykehuset Nord-Norge % % Nordlandssykehuset HF % % Helgelandssykehuset HF % % Privat Nord % % Helse Nord % % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. September Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 13

12 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 3 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 september Kilde: Norsk pasientregister Somatikk VOP BUP RUS 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP Figur 4 Fristbrudd pr sektor januar 2014 september Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i september innen somatikk er på 6 %, psykisk helsevern for voksne har i september en andel fristbrudd på 7 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 12 %. Innen rus er andel fristbrudd 6 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 312 av 380 fristbrudd for september. Pasientsikkerhetsprogrammet Finnmarkssykehuset Hammerfest iverksetter i disse dager en pilot på forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner (UVI), der kvalitetskonsulent i klinikken har dette som prosjekt i forbindelse med nordisk forbedringsagentutdanning. Medisinsk avdeling ved Finnmarkssykehuset Kirkenes har startet pilot på forebygging av hjerneslag, men de har ikke iverksatt registreringer i Extranet. 7 side 14

13 Universitetssykehuset Nord-Norge HF opplever økende etterspørsel fra avdelinger, både på hjelp til å komme videre med innføring av tiltakspakker og starthjelp til å komme i gang med implementering av tiltakspakker på de ulike innsatsområdene. Sykehusapotek Nord HF (SANO HF) deltok i oppstartsmøte for innføring av samstemming av legemiddellister ved UNN HF. Farmasøyter fra SANO HF vil delta i implementeringsarbeidet. I samarbeid med innføringsprosjektet for e-resept har leder for SamStem-prosjektet påbegynt et innspill til HOS-prosjektet for å få utarbeidet en felles mal for hvordan medisinlista i DIPS skal se ut. For å kontrollere og registrere at alle enheter gjør det de skal gjøre etter kravene i tiltakspakkene, har Nordlandssykehuset HF innført rutiner for to årlige kontrollmålinger, også for de som ikke lenger måler fast. Det ble gjennomført en kontrollmåling i september. NLSH HF rapporterer detaljert status for pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for styret to ganger årlig, som del av dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet. Kvalitetsarbeidet i Helgelandssykehuset HF er fra 1.september 2015 styrket med fire kvalitetsrådgivere. Kvalitetsrådgiverstillingene er fordelt på psykisk helse og rus (50 % stilling), Helgelandssykehuset Mo og Helgelandssykehuset Sandnessjøen (100 % stilling), Helgelandssykehuset Mosjøen (50 % stilling) og enhet for prehospitale tjenester (100 % stilling). Kvalitetsrådgiverne skal være pådrivere til forbedringsarbeid innenfor de ulike områdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,3 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. september 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 8 side 15

14 Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er i tråd med plan, og er 3,6 % høyere enn pr. september DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,4 % % NLSH ,5 % % UNN ,6 % % Finnmark ,0 % % RHF ,8 % % Sum ,0 % ,6 % Tabell 4 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. september Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 11 % hittil i år. For september er gjennomsnittlig ventetid på 59 dager, andel fristbrudd er på 7 % og det er registrert 26 fristbrudd. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er noe lavere på utskrivninger og liggedøgn, mens polikliniske konsultasjoner er noe høyere enn på samme tid i fjor. For september 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 55 dager, andel fristbrudd er 12 %, og det er registrert 19 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 4 % høyere enn på samme tid i fjor, mens det er reduksjon på 1 % i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 12 % hittil i år, og er i tråd med planen. For september 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 39 dager, andel fristbrudd er 6 %, og det er registrert 4 fristbrudd. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Sept Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 5 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk september 2015, plan og samme periode i fjor 9 side 16

15 Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per Sept Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 266 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 446 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. september 2015, plan og samme periode i fjor 10 side 17

16 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +332,0 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +36,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 4. februar 2015). Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Årsseptember september septembe r hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,7 1,2 1,4 13,9 11,2 2,7 8,3 15,0 Nordlandssykehuset HF -6,5-6,3-0,3-58,0-56,2-1,7-35,9-75,0 UNN HF 3,0 3,3-0,4 10,7 30,0-19,3-74,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,2 2,1 2,1 24,4 18,7 5,6 5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF -0,3-0,8 0,5 3,4 0,1 3,3 3,3 0,0 Helse Nord IKT -1,0-0,5-0,4 4,3 1,6 2,7 7,1 0,0 Helse Nord RHF 35,1 35,0 0,1 333,4 290,0 43,3 367,6 395,0 SUM Helse Nord 37,1 34,0 3,1 332,0 295,5 36,5 281,1 400,0 Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. september Kilde: Regnskap pr. september 2015 Helgelandssykehuset HF har i september 2015 et regnskapsresultat på +2,7 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 1,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,9 mill. kroner, 2,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose økes fra august til et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som er 5,0 mill. kroner bedre enn styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i september 2015 et regnskapsresultat på -6,5 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -58,0 mill. kroner, som er -1,7 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose korrigeres fra september måned fra -89 mill. kroner til -87 mill. kroner. Dette gir et avvik fra styringskravet på -12 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2015 et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 10,7 mill. kroner og et budsjettavvik på -19,3 mill. kroner. Helseforetakets prognose er økt til et regnskapsresultat på +60 mill. kroner, noe som er 20 mill. kroner over styringskravet for Hovedårsaken er et lavere lønnsoppgjør og høyere ISF-inntekter enn budsjettert. 11 side 18

17 Finnmarkssykehuset HF har i september 2015 et regnskapsresultat på 4,2 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +2,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 24,4 mill. kroner, noe som er 5,6 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2015 et regnskapsresultat på +3,4 mill. kroner, som er +3,3 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er et overskudd på 1,0 mill. kroner. Helse Nord IKT har pr. september 2015 et regnskapsresultat på +4,3 mill. kroner som er +2,7 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i september 2015 et bokført regnskapsresultat på 35,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 333,4 mill. kroner, noe som er 43,3 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,4 % innen somatisk virksomhet, med 4,6 % innen psykisk helsevern, med 17,2 % innen TSB og med 5,5 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 12,4 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg (71 031) 8,3 % Psykisk helse ,6 % TSB (Rusbehandling) (481) 17,2 % Prehospitale tjenester (14 567) 5,5 % Personal, regionale felleskostnader ,4 % Sum driftskostnader ,6 % Tabell 8 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap september 2015 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,2 mrd. kroner per september. Dette tilsvarer 49 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er fremdeles noe lavere enn prognosen når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn. 12 side 19

18 september Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 125,3 255,7 60,1 24 % Finnmark 209,7 441,4 651,1 315,5 48 % UNN 0,4 594,3 594,7 410,5 69 % NLSH 4,8 631,2 636,0 349,4 55 % Helgeland 24,0 87,5 111,5 31,8 29 % Apotek 8,7 3,0 11,7 0,1 1 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 45,8 21 % SUM Helse Nord 403,4 2073,7 2477,1 1213,2 49 % Tabell 9 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Figur 5 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 20

19 September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,7 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,1 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 10 Resultat og budsjettavvik for september 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. september Kilde: Regnskap september 2015 side 21 14

20 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 185, regionen sett under ett Figur 6 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har et forbruk tilsvarende Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige foretak. Kostnader knyttet til innleie er 2,7 mill. kroner høyere enn budsjettert for september Hittil i år er innleiekostnadene 34,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 16,1 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 16,6 mill. kroner lavere enn budsjett for september. Hittil i år er lønnskostnadene 560,5 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 5 % og variabellønn har økt med 4 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 33 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 13 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. side 22 15

21 Sykefravær Tabell 5 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. juli Kilde: Helse Nord LIS Tabell 6 Sykefravær pr. stillingsgruppe i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS side 23 16

22 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Helse Finnmark Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Tabell 7 Opphold somatikk pr. september 2015 Helse Nord. side 24 17

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 23.9.2015 Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang, Monsen, Eichler 75 51 29 00 Bodø, 13.12.2016 Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, 19.8.2016 Styresak 92 2016 Virksomhetsrapport nr. 6 2016 og 7 2016 Formål/sammendrag Denne styresaken har som

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. desember 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 16.12.2014 Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2014 Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.3.2018 Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr sid Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2018 Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr. 5-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. september 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2018 Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 29. april 2015 Sak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 side 1 Sak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.10.2017 Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 27. august 2014 Sak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 side 1 Sak 92-2014 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon anskaffelse og beslutning om kontraktsignering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 28. oktober 2015 Kl.: 8.30 til ca. 13.00 Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2016 Styresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.2.2014 Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2012 Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. november 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2018 Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og sid Møtedato: 29. august 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Totth, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2018 Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.2.2013 Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 26. februar 2015 Sak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 side 1 Orienteringsaker: Sak 22-2015/4 Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering side 18 Referatsaker: Sak

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2018 Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75 51 29 00 Dato: 23.9.2010 Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 Sakspapirene ble ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 4-2019 1 Innhold Kvalitet... 5 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus og den gylne regel... 8 Pakkeforløp... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Vedlikehold... 11 Investeringer

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.11.2009 200900008 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 98-2009

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Skjemstad og Bang, 75 51 29 18 Dato: 21.6.2011 Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 Sakspapirene var ettersendt. Det økonomiske

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Møtedato:21.11.2018 Arkivnr.: 200/18 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 14.11.18 Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer