Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mars 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 er 43 dager. Helse Sør-Øst har 41 dager, Helse Nord 44 dager, Helse Midt 47 dager og Helse Vest 50 dager. Median ventetid for private er 63 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i mars 2013 mot 16 % i mars Antall fristbrudd i mars 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 360 i Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mars 2013 viser en nedgang innen alle omsorgsnivå sammenlignet med samme periode i Dette gir utslag i lavere ISF-inntekter i foretaksgruppen. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag. Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn, mens antall utskrivelser og antall dagopphold øker. Poliklinisk aktivitet har ikke oppnådd ønsket økning sammenlignet både med plan og Trenden mot ønsket vridning innen PHV er ikke fullt ut oppnådd pr. mars Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og antall utskrivninger enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er under plan, men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mars 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +101,4 mill kroner, som gir et negativt budsjettavvik på -4,8 mill kroner. I mars 2013 er resultatet +38 mill kroner og et budsjettavvik på +3,1 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 7,7 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 1 mill kroner under budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 87 mill kroner høyere (2,4 %) og driftskostnadene 16,7 mill kroner høyere (0,5 %). For mars 2013 rapporterer alle helseforetakene om usikkerhet knyttet til estimater på grunn av mangelfull leveranse i faktureringssystemet Basware. Helseforetakene har stor fokus på gjennomføring av sine definerte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Helse Nord har en årsprognose pr. mars 2013 på et resultat i intervallet 396 til 449 mill kroner. Det er hittil i år gjennomført investeringer på ca 240 mill kroner i foretaksgruppen. Investeringstakten er økende. Oppdatert likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er omlag 130 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av mars Dette kan delvis å ha sammenheng med påskeavvikling, samt driftsproblemer med fakturasystemet. side 2

3 Personal Bemanningutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mars 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 63 månedsverk. Endringen er eksklusiv Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), da det arbeides fortløpende med kvalitetssikring av tall fra nytt kildesystem. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør fortsatt arbeide for å redusere fristbrudd i regionen, slik at foretaksgruppen når kravet om null fristbrudd. 3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet ventetid. Bodø, den 23. april 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 3 Økonomi... 4 Resultat pr. mars Investeringer... 5 Prognose likviditet... 5 Personal... 5 Bemanningsutvikling... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 5

6 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 er 43 dager. Helse Sør-Øst har 41 dager, Helse Nord 44 dager, Helse Midt 47 dager og Helse Vest 50 dager. Median for private er 63 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mars 2013 på 54 dager og hittil i år på 58 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mars 2013 på 92 dager og hittil i år på 98 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 57 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 58 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i mars 2013 mot 16 % i mars Antall fristbrudd i mars 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 360 i Vi viser til styresak Ventetider og fristbrudd rapport fra helseforetakene, informasjon om regionalt prosjekt og vurdering/opplegg for økonomiske sanksjoner, oppfølging av styresak og Helse Nord ligger nå på samme nivå som Helse Sør-Øst (henholdsvis 7 % og 6 %), mens Helse Vest og Helse Midt-Norge rapporterer 4 % fristbrudd i NPR-statistikken. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mars 2013 viser en nedgang innen alle omsorgsnivå sammenlignet med samme periode i Dette gir utslag i lavere ISF-inntekter i foretaksgruppen. Aktivitetsavviket analyseres nærmere i de ulike helseforetakene, både med hensyn til ny grupperingslogikk for 2013 og om avviket skyldes andre forhold. Aktiviteten innen somatikk er planlagt videreført om lag på nivå med Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 6

7 Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn, mens antall utskrivelser og antall dagopphold øker, mens poliklinisk aktivitet verken har ønskelig økning sammenlignet både med plan og Trenden mot ønsket vridning innen PHV er ikke fullt ut oppnådd pr. mars Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og antall utskrivninger enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er under plan men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mars 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +101,4 millioner, som gir et negativt budsjettavvik på -4,8 mill kroner. I mars 2013 er resultatet +38 mill kroner og et budsjettavvik på +3,1 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 7,7 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 1 mill kroner under budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 87 mill kroner høyere (2,4 %) og driftskostnadene 16,7 mill kroner høyere (0,5 %). For mars 2013 rapporterer alle helseforetakene om usikkerhet knyttet til estimater på grunn av mangelfull leveranse i faktureringssystemet Basware. Helgelandssykehuset HF har pr. mars 2013 et regnskap som er omtrent på budsjett. Helseforetaket har i mars 2013 inntektsført 2,4 mill kroner basert på oppnådde krav om færre fristbrudd pr. 1. mars 2013 og 1. april Helgelandssykehuset HF har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har pr. mars 2013 et negativt budsjettavvik som skyldes lavere aktivitet enn både plan og sammenlignet med i fjor. Som en følge av usikkerhet knyttet til effekter av omstillingstiltakene har Nordlandssykehuset HF en prognose med et mulig budsjettavvik ned mot -22 mill kroner. Budsjettavviket pr. mars 2013 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid og ekstrahjelp og lavere ISF-inntekter enn budsjett. UNN har en prognose for 2013 med et budsjettavvik i intervallet -41 til 0 mill kroner. Helse Finnmark HF har et negativt budsjettavvik som i hovedsak skyldes lavere aktivitet enn plan Prognosen er lik styringsmålet for Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli 4 side 7

8 høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen grunnet reduksjon av salg til sykehusene. Helse Nord IKT har en prognose med et resultat i balanse. Det er iverksatt en gjennomgang for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak. Helse Nord RHF har pr. mars et overskudd på 103,7 mill kroner mot budsjettert 91,5 mill kroner. Prognosen for 2013 er på 387 mill kroner. Helseforetakene har stor fokus på gjennomføring av sine definerte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Helse Nord har en prognose pr. mars 2013 på et resultat i intervallet 396 til 449 mill kroner. Investeringer Det er gjennomført investeringer på ca 240 mill kroner i foretaksgruppen pr. mars Investeringsutbetalingene er økende. Oppdatert likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er omlag 130 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av mars Dette kan delvis å ha sammenheng med påskeavvikling, samt driftsproblemer med fakturasystemet. I april 2013 er likviditeten mer i tråd med prognosen. Foretaksgruppen hadde i sum om lag 1,2 mrd kroner i kontantbeholdning ved innangen av året. Forutsatt gjennomføring av budsjettopplegget for 2013 vil beholdningen være i overkant av 800 mill kroner ved årets slutt. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mars 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 63 månedsverk. Endringen er eksklusiv UNN, da det arbeides fortløpende med kvalitetssikring av tall fra nytt kildesystem. Gjennomsnittet for UNN 1. kvartal 2013 viser et forbruk på månedsverk. Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Merk at variabellønn er periodisert en måned tilbake i tid. Fastlønn er ført i utbetalingsmåneden. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark som er på samme nivå, jf. 1. kvartal side 8

9 Kostnader knyttet til innleie er 0,5 mill kroner lavere enn budsjettert for mars 2013, hittil i år er kostnadene i henhold til budsjett. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er kostnadene knyttet til innleie 7,5 mill kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 12,9 mill kroner høyere enn budsjett for mars 2013, hittil i år 19,7 mill kroner høyere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år 2012 er lønnskostnadene 40,9 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnader har gått ned med 1 %. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. 6 side 9

10 DEL II Kvalitet Ventetider Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Gj. Snitt Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid mars 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 10

11 Figur 1 Ventetid for pasienter delt opp i rett og ikke rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Virksomhetsportalen Figuren viser trend for utvikling av ventetid. Rapporten er hentet fra virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt Somatikk VOP BUP RUS mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mars 2012 til mars Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

12 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk % VOP 1 1 % BUP 1 4 % RUS 0 0 % Total 85 14,5 % Somatikk % VOP 1 2 % BUP 6 13 % RUS 0 0 % Total 113 6,0 % Somatikk % VOP 5 8 % BUP 1 3 % RUS 0 0 % Total 133 8,3 % Somatikk 26 4 % VOP 1 2 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 27 3,3 % Somatikk % VOP 8 3 % BUP 8 5 % RUS 2 6 % Total 360 7,3 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd mars 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 12

13 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 3 Andel fristbrudd for perioden mars 2011 til mars Kilde: Helse Norsk pasientregister Andel fristbrudd Ordinært avviklede Oktober November Desember Januar Februar Mars Helse Finnmark HF 16 % 11 % 10 % 14 % 12 % 14 % Universitetssykehuset Nord- Norge HF 10 % 9 % 4 % 5 % 6 % 6 % Nordlandssykehuset HF 16 % 11 % 6 % 7 % 8 % 8 % Helgelandssykehuset HF 13 % 14 % 11 % 7 % 5 % 3 % Total 13 % 11 % 7 % 8 % 7 % 7 % Tabell 3 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mars Kilde: Norsk pasientregister. Andel fristbrudd Ordinært avviklede Oktober November Desember Januar Februar Mars Helse Nord 13 % 11 % 7 % 8 % 7 % 7 % Helse Midt 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % Helse Sør-Øst 9 % 6 % 5 % 7 % 6 % 6 % Helse Vest 7 % 6 % 5 % 6 % 4 % 4 % Tabell 4 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mars Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 13

14 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Somatikk VOP BUP RUS Figur 4 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister Figur 5 Andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Kilde: Virksomhetsportalen Figurene viser trend for utvikling i andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Rapporten er hentet fra virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt. 11 side 14

15 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mars 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. 12 side 15

16 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mars 2013, plan og samme periode i fjor Økonomi Resultat Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik mars hittil i år (kr) hittil i år (%) Driftsinntekter -7,7-0,2 % Kjøp av helsetjenester 9,5-2,5 % Varekostnader -6,8 2,1 % Lønn & innleie -19,7 0,9 % Av- og nedskrivninger 2,6-1,7 % Andre driftskostnader 15,5-2,8 % Finansposter 1,9 16,2 % Totalt -4,8-4,5 % Tabell 7 Budsjettavvik hittil i år i kroner og %. Kilde: ØBAK pr. mars Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,5 0,4 0,1 0,6 1,2-0,7-8,6 5,0 Nordlandssykehuset HF 0,0 1,8-1,8-2,5 5,5-8,0-4,6 22,0 UNN HF 3,0 3,4-0,4 6,2 10,3-4,0-7,0 41,0 Helse Finnmark HF -0,8 0,4-1,2-2,2 1,3-3,5 0,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,7 0,6-0,7-0,7 0,0-0,4 0,0 Helse Nord IKT -1,5-1,0-0,5-3,7-2,9-0,9 0,2 0,0 Helse Nord RHF 36,8 30,5 6,3 103,7 91,5 12,2 36,4 377,0 SUM Helse Nord 38,0 35,0 3,1 101,4 106,2-4,8 16,4 450,0 Tabell 8 Regnskap, budsjett og avvik i mars 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. mars side 16

17 Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt mars hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,1 % -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,6 % -0,9 % UNN HF -0,1 % -0,3 % Helse Finnmark HF -0,8 % -0,8 % Sykehusapotek Nord HF 2,3 % 0,0 % Helse Nord IKT -2,0 % -1,1 % Helse Nord RHF 5,1 % 3,1 % SUM Helse Nord 0,2 % -0,1 % Tabell 9 Budsjettavvik i % av inntekt i mars og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mars Prognose per mars 2013 Resultatmål Prognose Avvik Helse Nord (tall i mill kroner) 2013 Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF til 0 Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord til-1 Tabell 10 Prognose Helse Nord pr. mars Kilde: ØBAK pr. mars side 17

18 Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,5 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 11 Resultat mars 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med mars Kilde: ØBAK pr. mars side 18

19 Investeringer Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) * 2013 hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 224,0 283,9 14,5 5 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 9,1 6 % UNN 40,6 487,0 527,6 77,9 15 % NLSH 277,6 596,4 874,0 124,2 14 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 3,6 5 % Apotek 3,2 13,0 16,2 0,1 1 % HN IKT 1,5 1,5 10,2 682 % SUM Helse Nord 442,1 1482, ,2 239,6 12 % * ramme til HN IKT fra RHF ikke bevilget enda Tabell 12 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Kilde ØBAK pr. mars 2013 side 1619

20 Likviditet Budsjett Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Figur 6 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Innleie jan feb mar Figur 7: Kostnad innleie 1.kvartal Nettolønn jan feb mar Figur 8 Lønnskostnader 1. kvartal 2013, eksklusiv innleie/pensjon/arb.g.avg. Sykefravær 17 side 20

21 Totalt Fravær over Fravær under Herav under Totalt Fravær over Fravær under Herav under fravær 56 dager 56 dager 16 dager fravær 56 dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,1% 3,9 % 2,3 % 7,8% 3,5% 4,2 % 2,6 % Nordlandssykehuset HF 8,5% 4,0% 4,5 % 3,2 % 9,3% 4,3% 5,0 % 3,1 % Universitetssykehuset HF 8,9% 3,5% 5,5 % 3,5 % 9,2% 3,9% 5,4 % 4,3 % Helse Finnmark HF 8,7% 3,4% 5,3 % 3,6 % 9,8% 4,7% 5,1 % 3,3 % Sykehusapotek Nord HF 8,7% 4,3% 4,4 % 3,7 % 8,0% 2,2% 5,7 % 3,7 % Helse Nord IKT 5,0% 1,7% 3,3 % 2,6 % 3,4% 0,8% 2,6 % 1,8 % Helse Nord RHF 0,8% 0,1% 0,6 % 0,6 % 3,2% 1,2% 2,0 % 0,8 % SUM Helse Nord 8,5% 3,6% 4,9 % 3,3 % 9,0% 4,0% 5,0 % 3,6 % Tabell 13 Sykefravær januar-februar 2012 og jan-feb 12 jan-feb 13 Endring Totalt Fravær over 56 Fravær under Herav under fravær dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,2% -0,5% 0,3 % 0,3 % Nordlandssykehuset HF 0,8% 0,3% 0,4 % -0,1 % Universitetssykehuset HF 0,3% 0,4% -0,1 % 0,8 % Helse Finnmark HF 1,1% 1,3% -0,2 % -0,3 % Sykehusapotek Nord HF -0,8% -2,1% 1,3 % -0,1 % Helse Nord IKT -1,6% -0,9% -0,7 % -0,8 % Helse Nord RHF 2,4% 1,0% 1,4 % 0,2 % SUM Helse Nord 0,5% 0,4% 0,1 % 0,3 % Tabell 14 Endring sykefravær februar 2012 og side 21

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 21. mars 2013 Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 side 1 Referatsaker: Sak 38-2013/6 Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene knyttet til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1 Styremøte 28. september 2011 Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 side 1 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Bang/Monsen, 75 51 29 19 Dato: 22.9.2011 Styresak 104-2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 20. juni 2013 Sak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 side 1 Referatsaker: Sak 85-2013/3 Sak 85-2013/4 Sak 85-2013/5 Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 142/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011 Utvalgte nøkkeltall Rapportering

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23.november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 18.11.2011 Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer