Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mai 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai 2013 er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mai 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen pr. mai Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai Etter lønnsutbetalinger i juni 2013 er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose pr. mai Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra side 2

3 tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og økonomiske nøkkeltall i tiden fremover. Bodø, den 18. juni 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. mai Investeringer... 5 Prognose likviditet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 5

6 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2013 på 56 dager og hittil i år på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mai 2013 på 98 dager og hittil i år på 97 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 54 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Regionen har hatt en positiv utvikling siden høsten 2012, men fristbruddene har de siste månedene holdt seg relativt stabil uten en ytterligere reduksjon. Dette med unntak av Helgelandssykehuset HF. Som rapportert i styresak Tertialrapport nr , er det fortsatt behov for å vurdere tiltak for å ytterligere redusere andel fristbrudd, spesielt ved Helse Finnmark Hammerfest. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Antall opphold er som i fjor (-0,1 %), mens polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,1 %. Samlet er det en økning i heldøgnsopphold på 1,7 %. NLSH har en reduksjon i heldøgnsoppholdene (-1,9 %), mens øvrige foretak har økning. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 6

7 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det per mai en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 % og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. Pga overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mai 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset, NLSH og Helse Finnmark har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2013 et resultat på -4,7 mill kroner, noe som er -6,8 mill kroner dårligere enn budsjettert. Mai 2013 viser isolert et resultat på -0,7 mill kroner. Helseforetaket forventer effekt av tiltak og har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har i mai 2013 et resultat på -4,3 mill kroner og et akkumulert underskudd på -22,2 mill kroner. Dette er -31,4 mill kroner svakere enn budsjettert. Som følge av svak resultatutvikling endres prognosen til i størrelsesorden - 10 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -32 mill kroner. Det er iverksatt arbeid med gjennomføring av strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert overskudd på +6,1 mill kroner pr. mai Dette er -10,9 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN rapporterer et forventet overskudd i størrelsesorden 30 mill kroner +/- 10 mill kroner. Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -12,8 mill kroner pr. mai Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -15 mill kroner. Resultatet i mai 2013 isolert er -5,5 mill kroner. Med bakgrunn i dårlig resultatutvikling justerer helseforetaket ned prognosen til 0, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. 4 side 7

8 Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen som følge av lavere salg til sykehusene. Resultatet pr. mai 2013 er -0,1 mill kroner svakere enn budsjettert. Helse Nord IKT rapporterer en prognose på -2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Resultatet pr. mai 2013 er i tråd med budsjett. Både inntekts- og kostnadssiden følges opp nøye med sikte på å nå balanse, samtidig som det jobbes med å sikre fremdriften i de store prosjektene og driftsstabilitet. Helse Nord RHF har pr. mai 2013 et overskudd på +169,0 mill kroner, noe som er +16,5 mill kroner bedre enn budsjettert. Prognosen for 2013 er i størrelsesorden +397 mill kroner, 20 mill kroner bedre enn budsjettert. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kr for Investeringer Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen per mai. Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kr i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai. Etter lønnsutbetalinger i juni er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 10 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 0,6 mill kroner høyere enn budsjettert for mai 2013, hittil i år er kostnadene 5,3 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 7,3 mill kroner lavere. 5 side 8

9 Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 5,3 mill kroner lavere enn budsjett for mai 2013, hittil i år 4,2 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. mai 2012 er lønnskostnadene 58,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 3 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene er 0,5 % lavere enn i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, UNN HF, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. 6 side 9

10 DEL II Kvalitet Ventetider HF Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid mai 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 10

11 Somatikk VOP BUP RUS mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mai 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

12 Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk med rett til prioritert helsehjelp i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 9 side 12

13 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Somatikk 80 15,7 % VOP 0 0,0 % BUP 2 4,9 % RUS 0 0,0 % Total 91 13,5 % Universitetssykehuset Nord- Somatikk 141 7,1 % VOP 7 12,5 % BUP 1 2,0 % RUS 0 0,0 % Total 151 7,1 % Nordlandssykehuset HF Somatikk 156 9,9 % VOP 10 14,5 % BUP 2 5,0 % RUS 0 0,0 % Total ,0 % Helgelandssykehuset HF Somatikk 16 2,1 % VOP 2 5,7 % BUP 1 3,3 % RUS 0 0,0 % Total 20 2,3 % Total Somatikk 393 8,1 % VOP 20 7,8 % BUP 6 3,8 % RUS 2 3,6 % Total 433 8,0 % Figur 5 Antall og andel fristbrudd mai 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 13

14 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 6 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til mai Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord-Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 7 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 11 side 14

15 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 8 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Somatikk VOP BUP RUS 10 % 0 % mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister 12 side 15

16 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Figur 10 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mai 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 13 side 16

17 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Akkumulert per Mai Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall dagopphold Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 11 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2013, plan og samme periode i fjor 14 side 17

18 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,7 0,4-1,2-4,7 2,1-6,8-17,4 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,3 1,8-6,1-22,2 9,2-31,4-4,0 22,0 UNN HF -3,1 3,4-6,5 6,1 17,1-10,9-11,8 41,0 Helse Finnmark HF -5,5 0,4-5,9-12,8 2,1-15,0-4,0 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,1 0,2-0,6-0,5-0,1-2,5 0,0 Helse Nord IKT -1,1-0,8-0,2-4,6-4,7 0,1 0,5 0,0 Helse Nord RHF 33,6 30,5 3,1 169,0 152,5 16,5 54,5 377,0 SUM Helse Nord 19,2 35,8-16,7 130,2 177,8-47,6 15,3 450,0 Figur 12 Regnskap, budsjett og avvik i mai 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. mai Budsjettav vik i % av inntekt mai Budsjettavv ik i % av inntekt hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,8 % -1,0 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,1 % UNN HF -1,2 % -0,4 % Helse Finnmark HF -4,0 % -2,0 % Sykehusapotek Nord HF 0,6 % -0,1 % Helse Nord IKT -0,8 % 0,1 % Helse Nord RHF 2,5 % 2,6 % SUM Helse Nord -1,3 % -0,8 % Figur 13 Budsjettavvik i % av inntekt i mai og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mai Prognose per mai 2013 Helse Resultatmål Prognose Avvik Nord (tall i mill kroner) 2013 Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord Figur 14 Prognose Helse Nord pr. mai Kilde: ØBAK pr. mai side 18

19 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,6 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 15 Resultat mai 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per mai Kilde: ØBAK pr. mai side 19

20 Investeringer Figur 16 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Budsjett Figur 17 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 17 side 20

21 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Innleie 2013 jan feb mar apr mai Figur 18 Kostnad innleie jan-mai Netto lønn jan feb mar apr mai Figur 19 Nettolønn jan-mai, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. Sykefravær Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,3% 3,7 % 2,1 % 7,2% 3,6% 3,6 % 2,2 % Nordlandssykehuset HF 8,3% 4,0% 4,2 % 2,8 % 9,0% 4,5% 4,5 % 2,9 % Universitetssykehuset HF 9,1% 3,6% 5,5 % 3,5 % 9,1% 4,1% 5,0 % 2,6 % Helse Finnmark HF 8,5% 3,6% 4,9 % 3,1 % 9,5% 4,8% 4,8 % 2,8 % Sykehusapotek Nord HF 8,4% 4,2% 4,3 % 2,9 % 8,1% 3,0% 5,0 % 2,4 % Helse Nord IKT 4,4% 1,6% 2,8 % 2,2 % 3,2% 0,8% 2,4 % 2,0 % Helse Nord RHF 0,9% 0,2% 0,7 % 0,6 % 2,7% 1,3% 1,4 % 0,6 % SUM Helse Nord 8,5% 3,7% 4,8 % 3,1 % 8,7% 4,1% 4,6 % 2,6 % Figur 20 Sykefravær januar-april 2012 og jan-apr 2012 jan-apr side 21

22 Totalt Fravær over 56 Fravær under Herav under fravær dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,7% -0,6% -0,1 % 0,1 % Figur 21 Endring sykefravær april 2012 og 2013 Endring Nordlandssykehuset HF 0,7% 0,5% 0,2 % 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,5% -0,5 % -0,9 % Helse Finnmark HF 1,0% 1,1% -0,1 % -0,3 % Sykehusapotek Nord HF -0,4% -1,1% 0,8 % -0,5 % Helse Nord IKT -1,2% -0,9% -0,4 % -0,1 % Helse Nord RHF 1,8% 1,1% 0,7 % -0,1 % SUM Helse Nord 0,2% 0,4% -0,2 % -0,4 % 19 side 22

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 15.6.2012 Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Virksomhetsrapport. November 2013

Virksomhetsrapport. November 2013 Helse Finnmark Virksomhetsrapport Til foretakets styre November 2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 22 Månedsrapporten gir en status i utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer