Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær etter mai Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i mai 2014 er på 72 dager for i Helse Nord (77 dager i mai 2013, og 76 dager i mai 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 73 dager mot 77 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2014 er 71 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2014 på 54 dager og hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mai på 89 dager og hittil i år på 90 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 52 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i mai 2014 mot 8 % i mai 2013 og 16 % i mai Antall fristbrudd er i mai 2014 på 354 mot 433 i mai 2013 og 965 i mai Andel fristbrudd ventende er på 3 % i mai Finnmarkssykehuset HF er fortsatt det helseforetaket i Helse Nord med lavest andel fristbrudd på 3 %. Fra april til mai 2014 har det i Helse Nord vært en økning fra 5 % til 7 %. Alle helseforetak har hatt en økning fra forrige måned. Andel kontroller Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har en andel på 28 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 33 %. Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2014 ikke rapportert på dette.

2 Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2014 viser en økning på 1,4 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,1 %, mens dagopphold poliklinikk har en økning på 0,8 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,6 %, mens dagopphold viser en reduksjon på 5,9 %. DRG-poengene avviker fra plan med -813 poeng (-1,4 %), og endringen fra i fjor er -139 poeng (-0,2 %). Dette utgjør henholdsvis 33,1 mill kroner og 5,7 mill kroner. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mai 2014 en reduksjon i antall utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over plan og litt under samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet er under plan, men har økt med 5 % sammenlignet med pr. mai Den svake tendensen mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er registrert 23 fristbrudd innenfor området i mai 2014 (8 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 53 dager for mai Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan, men på samme nivå som samme periode i fjor. Antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn både plan og samme periode i fjor. For mai 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 48 dager, andel fristbrudd er 12 % og 19 fristbrudd. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall utskrivninger viser hittil i år en lavere aktivitet enn plan, men en høyere aktivitet enn samme periode i fjor. Antall liggedøgn ligger noe høyere enn plan, men 5 % lavere enn fjoråret. Antall polikliniske konsultasjoner ligger noe lavere enn plan og 2 % lavere enn fjoråret. Ventetiden i april 2014 er 59 dager, og vi har hatt tre fristbrudd innenfor området i mai 2014 (6 %). Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig underskudd på 7,9 mill kroner. Det er planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i styremøte, den 29. april 2014, jf. styresak Budsjett 2014 justering av rammer nr. 1. Pr. mai 2014 er regnskapsresultatet 183,6 mill kroner svakere enn budsjett. Mai 2014 viser et underskudd på 10,9 mill kroner, noe som er 47,4 mill kroner under budsjett. En vesentlig del av avviket skyldes avsetning til pensjonskostnader Det foreligger aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene vil bli vel 400 mill kroner høyere enn i Dette er 303 mill kroner mer enn det helseforetakene ble pålagt å budsjettere i Resultatavviket i Helse Nord RHF skyldes hovedsaklig at det pr mai 2014 er satt av 125 mill kroner ut over budsjett for å dekke økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 10,9 mill kroner bedre enn budsjett.

3 Det er gjennomført investeringer på til sammen 647 mill kroner i foretaksgruppen pr. mai 2014, tilsvarende 29 % av vedtatte investeringsrammer til og med Ubrukte rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner. Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn prognosen ved utgangen av mai 2014 som følge av noe lavere investeringsnivå enn lagt til grunn i prognosen. Prognosen for 2014 i Helse Nord er lik styringskrav på 435 mill kroner. Personal Bemanningsutvikling Forbruket av månedsverk for januar til mai 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig økning på 197, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer ca månedsverk av den totale økningen, Nordlandssykehuset HF ca. 40 og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 400 i perioden januar til mai 2014 sammenlignet med samme periode i Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 80 i perioden januar til mai Gjennomsnittlig stillingsandel for fast ansatte har økt med 8 % i forhold til januar Sykefravær Samlet sykefravær har gått ned 0,3 % poeng for april 2014 sammenlignet med samme måned Nedgangen er i hovedsak knyttet til korttidsfraværet, og økningen er knyttet til mellomlangt fravær. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen. Bodø, den 17. juni 2014 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr

4 Virksomhetsrapport

5 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Andel kontroller... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 4 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat... 4 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 6 Personal... 6 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 6 Sykefravær... 7 DEL II... 8 Kvalitet... 8 Ventetider... 8 Fristbrudd Andel kontroller Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal

6 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskriver status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i mai 2014 er på 72 dager for i Helse Nord (77 dager i mai 2013, og 76 dager i mai 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 73 dager mot 77 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2014 er 71 dager. Median ventetid 1 i mai 2014 for hele landet er 50 dager. Helse Sør-Øst har 49 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt-Norge 52 dager og Helse Vest 53 dager. Median ventetid for private er 55 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2014 på 54 dager og hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mai på 89 dager og hittil i år på 90 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 52 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i mai 2014 mot 8 % i mai 2013 og 16 % i mai Antall fristbrudd er i mai 2014 på 354 mot 433 i mai 2013 og 965 i mai Andel fristbrudd ventende er på 3 % i april Finnmarkssykehuset er fortsatt det foretaket i Helse Nord med lavest andel fristbrudd på 3 %. Fra april til mai har det i Helse Nord vært en økning fra 5 % til 7 %. Alle foretak har hatt en økning fra forrige måned. Andel kontroller Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har en andel på 28 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har 33 %. Helgelandssykehuset HF har per mai 2014 ikke fått rapportert på dette. Aktivitet Aktiviteten innen både innen somatikk og psykisk helsevern skal vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger helseforetakene aktivitetsøkning i somatisk virksomhet på +1,3 % (jf. styresak Budsjett 2014 konsolidert). 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3

7 Somatikk Aktiviteten pr. mai 2014 viser en økning på 1,4 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,1 %, mens dagopphold poliklinikk har en økning på 0,8 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,6 %, mens dagopphold viser en reduksjon på 5,9 %. DRG-poengene 2 avviker fra plan med -813 poeng (-1,4 %) og endringen fra i fjor er -139 poeng (-0,2 %). Dette utgjør henholdsvis 33,1 mill kroner og 5,7 mill kroner 3. Psykisk helsevern og rus Ressursbruken planlegges i tråd med føringer om at psykisk helsevern og rusbehandling skal styrkes mer enn somatisk virksomhet. Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mai 2014 en reduksjon i antall utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over plan og litt under samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet er under plan, men har økt med 5 % sammenlignet med pr. mai Den svake tendensen mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er registrert 23 fristbrudd innenfor området i mai 2014 (8 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 53 dager for mai Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan, men på samme nivå som samme periode i fjor. Antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn både plan og samme periode i fjor. For mai er gjennomsnittlig ventetid på 48 dager, andel fristbrudd er 12 % og 19 fristbrudd. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall utskrivninger viser hittil i år en lavere aktivitet enn plan, men en høyere aktivitet enn samme periode i fjor. Antall liggedøgn ligger noe høyere enn plan, men 5 % lavere enn fjoråret. Antall polikliniske konsultasjoner ligger noe lavere enn plan og 2 % lavere enn fjoråret. Ventetiden i april er 59 dager, og vi har hatt tre fristbrudd innenfor området i mai 2014 (6 %). Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig underskudd på 7,9 mill kroner. Det er planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i styresak Budsjett 2014 justering av rammer nr. 1. Pr. mai 2014 er regnskapsresultatet 183,6 mill kroner svakere enn budsjett. Mai 2014 viser et underskudd på 10,9 mill kroner, noe som er 47,4 mill kroner under budsjett. En vesentlig del av avviket skyldes avsetning til pensjonskostnader (se lenger ned i teksten). Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har tiltak (risikobuffer budsjettert sentralt) som kan løse deler av utfordringene, mens Nordlandssykehuset (NLSH) fortsatt har uløste omstillingsutfordringer i størrelsesorden mill kroner. 2 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. 3 Enhetsprisen pr. DRG-poeng er satt til kroner for

8 Helgelandssykehuset har i mai 2014 et regnskapsresultat på +0,4 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 4,4 mill kroner, noe som er 0,2 mill kroner over budsjett. Helgelandssykehuset opprettholder sin prognose likt styringskravet på + 10 mill kroner. Sum realisert tiltakseffekt for helseforetaket er på 6,6 mill kroner, mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 8,3 mill kroner, noe som innebærer en gjennomføringsgrad på 79 %. NLSH har i mai 2014 et regnskapsresultat på -7,3 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -4,6 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i styresak Budsjett 2014 konsolidert (behandlet i styremøte 5. februar 2014) satt til balanse. Helseforetaket opplyser at de er forsinket med implementering av verktøy for måling av gjennomføring av tiltak. Prognosen for 2014 er lik styringskrav. UNN har i mai 2014 et regnskapsresultat på -5,5 mill kroner, inkludert bruk av 6,4 mill kroner av reserven. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -52,6 mill kroner, noe som er 52,6 mill kroner under budsjett. Per mai er 16,6 mill kr av risikobufferen på 61,2 mill kr brukt. Helseforetaket har fortsatt utfordringer med å få effekt av arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Hittil i år er det budsjettert med tiltaksgjennomføring på 75,6 mill kroner, mens det er realisert 16,3 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i styresak Budsjett konsolidert satt til balanse. Prognosen for 2014 er uforandret, og lik styringskrav, men risikoen for ikke å nå målet vurderes som økende dersom ikke arbeidet med aktivitetsbasert bemanning viser større fremdrift. Finnmarkssykehuset har i mai 2014 et regnskapsresultat på -2,0 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,3 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -7,2 mill kroner, noe som er 13,5 mill kroner under budsjett. Helseforetaket har høye kostnader knyttet til pasientreiser, prehospitale tjenester og gjestepasienter innen psykiatri og rus. Helseforetakets styringskrav for 2014 er et overskudd på 15 mill kroner. Finnmarkssykehuset har gjennomført 44 % av budsjetterte tiltak hittil i år. Prognosen opprettholdes i tråd med nedjustering forrige måneds på 10 mill kroner i overskudd, noe som er et avvik fra styringskravet på 5 mill kroner. Sykehusapotek Nord har pr. mai 2014 et regnskapsresultat på 0,9 mill kroner, noe som er 0,5 mill kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har i mai 2014 et regnskapsresultat på -2,0 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,1 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et regnskapsresultat på -4,6 mill kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 0,6 mill kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 57,7 mill kroner, noe som er 114,1 mill kroner under budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. 5

9 Resultatavviket i Helse Nord RHF skyldes hovedsaklig at det pr mai er satt av 125 millioner kroner ut over budsjett for å dekke økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 10,9 mill kroner bedre enn budsjett. Prognosen for 2014 i Helse Nord er lik styringskrav på 435 mill kroner. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 647 mill kroner i foretaksgruppen pr. mai, tilsvarende 29 % av vedtatte investeringsrammer til og med Ubrukte rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner. Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn prognosen ved utgangen av mai som følge av noe lavere investeringsnivå enn lagt til grunn i prognosen. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar - mai 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig økning på 197, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset. UNN representerer ca månedsverk av den totale økningen, Nordlandssykehuset ca. 40 og resten fordeler seg på de øvrige foretak. Lønnskostnader Kostnader knyttet til innleie er 1,7 mill kroner høyere enn budsjettert for mai 2014, hittil i år er kostnadene 15,1 mill høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 15,8 mill høyere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 15,4 mill kroner over budsjett for mai, hittil i år 140,2 mill kroner over budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. mai 2013 er lønnskostnadene 304,7 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 5 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 29 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 3 % høyere i 2014 for perioden januar-mai sammenlignet med Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 61 % av totale kostnader. Andel deltid, fast ansatte Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 400 i perioden jan mai 2014 sammenlignet med samme periode i Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 80 i samme periode. Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar

10 Sykefravær Samlet sykefravær har gått ned 0,3 % poeng for april sammenlignet med samme måned Nedgangen er i hovedsak knyttet til korttidsfraværet og økningen er knyttet til mellomlangt fravær. 7

11 DEL II Kvalitet Ventetider Helseforetakene Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid mai 2014 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 8

12 Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt 20 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2013 til mai Kilde: Norsk pasientregister alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter Krav fra HOD 40 Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 mai 2014 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 9

13 HLSH FIN NLSH UNN Helse Nord Januar2 Februar2 Mars2 April2 mai2 Figur 4 Antall nyhensviste i perioden januar mai Kilde: Norsk pasientregister. 10

14 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetakene Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 25 4 % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 1 13 % Ubestemt 0 Total 26 3 % Somatikk % VOP % BUP % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk % VOP % BUP 2 5 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 46 6 % VOP 1 2 % BUP 1 3 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 Total 48 6 % Somatikk 0 VOP 0 0 % BUP 0 RUS 2 25 % Ubestemt 0 Total 2 6 % Somatikk % VOP 23 8 % BUP % RUS 3 6 % Ubestemt 0 0 % Total % Figur 5 Antall og andel fristbrudd i mai 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 11

15 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Somatikk VOP BUP RUS 2 % 0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 6 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 mai Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Nordlandssykehuset HF % % % % % % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF % % % % Helse Nord % % Figur 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp4. Mai Kilde: Norsk pasientregister 4 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor: - pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet - pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er overskredet 12

16 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 8 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai Figur 9 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til mai Kilde: Norsk pasientregister FIN HF Total UNN HF Total NLSH HF Total HLSH HF Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset HF % Universitetssykehuset Nord-Norge HF 33 % 33 % 33 % Finnmarkssykehuset HF 30 % 28 % 28 % Helgelandssykehuset HF Ikke rapportert Figur 10 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK per

17 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Helse Finnmark Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Figur 11 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mail 2014 sammenlignet med samme periode 2013 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 14

18 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Mai Resultat 2014 Plan 2014 Avvik Resultat 2013 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 12 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk mai 2014, plan og samme periode i fjor Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2014 Plan 2014 Avvik Akkumulert per Mai Resultat 2013 Endring % Årsplan 2014 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 444 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 13 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2014, plan og samme periode i fjor 15

19 Økonomi Resultat Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,4 1,2-0,8 4,4 4,2 0,2-4,7 10,0 Nordlandssykehuset HF -7,3 0,0-7,3-4,6 0,0-4,6-22,2 0,0 UNN HF -5,5 0,0-5,5-52,6 0,0-52,6 6,1 0,0 Finnmarkssykehuset HF -2,0 1,2-3,3-7,2 6,2-13,5-12,8 15,0 Sykehusapotek Nord HF -0,8-0,2-0,6-0,9-1,4 0,5-0,6 0,0 Helse Nord IKT -2,0-0,9-1,1-4,6-5,2 0,6-4,6 0,0 Helse Nord RHF 6,3 35,2-28,9 57,7 171,8-114,1 169,0 410,0 SUM Helse Nord -10,9 36,5-47,4-7,9 175,7-183,6 130,2 435,0 Figur 14 Regnskap, budsjett og avvik i mai 2014 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK mai DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Endring hiåhif % endring Foretak i Plan hiå Årsplan 2014 plan hiå % avvik hiå fra hif Helgeland ,2 % % NLSH ,6 % % UNN ,0 % % Finnmark ,4 % % RHF ,7 % % Sum ,4 % ,2 % Figur 15 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; ØBAK pr. mai Figur 16 Endringer i lønnskostnader pr. foretak hittil i år pr mai 2014 sammenliknet med 2013.Tall er inklusive refusjoner og annen lønn. 16

20 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2013 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Figur 17 Resultat og budsjettavvik for mai 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. mai Kilde: ØBAK mai

21 Investeringer per mai Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2014 Helse Nord RHF 101,9 178,7 280,6 29,0 10 % Finnmark 80,9 239,8 320,6 30,7 10 % UNN 32,0 555,1 587,0 284,8 49 % NLSH 14,2 816,5 830,7 256,9 31 % Helgeland 42,4 55,7 98,1 15,3 16 % Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 % HN IKT 38,6 99,5 138,1 30,2 22 % SUM Helse Nord 315,7 1948, ,8 646,9 29 % Figur 18 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Figur 19 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr

22 Personal Figur 20 Sykefravær april 2014 Endring ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 0,0 % -0,3 % -0,9 % -1,2 % HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,9 % HELSE NORD IKT(HNIKT) -1,3 % 0,6 % 1,5 % 0,8 % HELSE NORD RHF(01) 1,4 % 0,9 % -1,2 % 1,1 % NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) -1,0 % 0,8 % -0,4 % -0,6 % SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) -2,3 % 1,1 % 2,5 % 1,2 % UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) -1,5 % 1,4 % -0,1 % -0,2 % Foretaksgruppen Helse Nord -1,0 % 0,9 % -0,2 % -0,3 % Figur 21 Endring i sykefravær april 2014 vs april

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer