Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter februar Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd har de tre siste månedene vært på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF har andel fristbrudd på 1 % og Nordlandssykehuset HF har en andel på 4 %. Andel fristbrudd i februar 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i februar 2016 en andel fristbrudd på 3 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 5 %. Innen TSB 1 er andel fristbrudd 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 174 av 199 fristbrudd for februar Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i februar 2016 på 71 dager i Helse Nord og 72 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i februar 2016 på 94 dager og hittil i år på 99 dager. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 72 dager i februar 2016 og 72 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 51 dager i februar 2016 og 54 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 45 dager i februar 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i februar 2016 på 45 dager og hittil i år på 44 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i februar 2016 for hele landet er 63 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør-Øst har 61 dager, Helse Midt-Norge 60 dager, og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 65 dager. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer side 3

2 Regionalt innsatsteam Det regionale innsatsteamet ble opprettet 1. november 2015, som et overordnet oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (jf. Oppdragsdokument tilleggsdokument). Teamet skal understøtte omstillings og endringsprosesser på lokalt nivå med mål om å redusere ventetider og fristbrudd. Teamets leder er konstant, mens øvrige medlemmer nedsettes i samarbeid med aktuelt helseforetak, klinikk, avdeling. Det første regionale innsatsteamet hadde sitt oppdrag i ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Teamet leverte sin sluttrapport 10. januar Dette teamet kunne vise til meget gode resultater, hva angår både reduksjon av ventetid og fristbrudd. Det andre regionale innsatsteam ble også etablert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, denne gang innen fagområdet øre-nese-hals. Dette teamet hadde oppstart 23. februar 2016, og leverer sin sluttrapport 22. april Pasientsikkerhetsprogrammet Ved Nordlandssykehuset HF framheves arbeidet i psykisk helse og rusklinikken med innsatsområdet Forebygging av selvmord. Pilotprosjekt er gjennomført. Det er utarbeidet nye, og revidert eksisterende prosedyrer for å innarbeide tiltak beskrevet i pasientsikkerhetsprogrammet. Økt bevissthet rundt de vanskelige overgangene, som innleggelse og utskrivelse, er av stor verdi. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet arrangerte den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø februar Konferansen var fulltegnet med 316 deltakere. Det har vært gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen. Et eget seminar for styremedlemmer og toppledelse i helseforetakene ble også arrangert. Ved Finnmarkssykehuset Kirkenes, medisinsk avdeling er det startet pilot på behandling av hjerneslag. Finnmarkssykehuset Hammerfest startet i oktober 2015 pilot på forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter. Man sliter med å gjennomføre registreringer kontinuerlig. For å sikre at tiltakene i implementerte innsatsområder videreføres, vil man utarbeide en plan for å gjennomføre regelmessige kontrollmålinger på innsatsområdene. Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 viser en økning på 5,0 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Veksten er spesielt høy på polikliniske konsultasjoner, der samlet vekst er 6,2 %. Nordlandssykehuset HF har høyest vekst innen polikliniske konsultasjoner med 9,6 %. side 4

3 Antall DRG-poeng er 3,5 % under plan, og på omtrent samme nivå som pr. februar 2015 samlet sett. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det som i fjor en stor økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14 %. Det er kun Finnmarkssykehuset HF som har plantall og aktivitet på dagopphold PHV, og dermed står helseforetaket for hele avviket. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år 25 % høyere aktivitet på antall utskrivninger, mens det er en 5 % nedgang på polikliniske konsultasjoner. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 6 % lavere enn på samme tid i fjor, men omtrent i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger over plan, og er henholdsvis 9 % og 19 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,9 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +15,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 3. februar 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,5 1,7-2,2-2,4 3,3-5,8 0,6 20,0 Nordlandssykehuset HF 2,2 0,4 1,8 2,8 0,8 1,9-19,6 5,0 UNN HF 6,7 3,3 3,3 13,8 6,7 7,1 0,1 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,5 3,1 1,4 7,4 6,2 1,2 6,9 37,0 Sykehusapotek Nord HF 1,6-0,4 2,0 1,2-0,4 1,7 0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,3-1,0 1,2 0,6-2,0 2,6-1,1 0,0 Helse Nord RHF 29,9 25,6 4,3 57,5 51,2 6,4 48,2 307,0 SUM Helse Nord 44,5 32,7 11,9 80,9 65,7 15,2 35,2 409,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. februar Kilde: Regnskap pr. februar 2016 For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner. Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 325 mill. kroner pr. februar Dette tilsvarer 11 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av februar Personal Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar-februar 2016 er , som er 110 mer enn samme periode Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Nordlandssykehuset HF, som har hatt en nedgang på ca. 40 månedsverk. Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF representerer henholdsvis 45, 20 og 50 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. side 5

4 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 24 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefravær Samlet sykefravær er på samme nivå som januar 2014 og Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å videreføre arbeidet med reduksjon av ventetider i foretaksgruppen. Bodø, den 30. mars 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 6

5 Virksomhetsrapport side 7

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Regionalt Innsatsteam... 8 Pasientsikkerhetsprogrammet... 8 Aktivitet... 9 Somatikk... 9 Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Sykefravær side 8 2

7 Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i februar 2016 på 71 dager i Helse Nord og 72 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i februar 2016 på 94 dager og hittil i år på 99 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD 2016 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 februar 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i februar 2016 for hele landet er 63 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør-Øst har 61 dager, Helse Midt-Norge 60 dager, og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 65 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i februar 2016 på henholdsvis 56 dager og 64 dager. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på henholdsvis 83 dager og 72 dager. side 9 3

8 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Median ventetid til behandling Gjennomsnitt lig ventetid til behandling Somatikk Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV Nordlandssykehuset HF PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i februar 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 72 dager i februar 2016 og 72 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 51 dager i februar 2016 og 54 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 45 dager i februar 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i februar 2016 på 45 dager og hittil i år på 44 dager. side 10 4

9 I kategorien ubestemt er snitt ventetid 169 dager i februar 2016 og 161 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR 1. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 1,1 % av pasientmassen hittil i år. Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 15 1 % Finnmarksykehuset HF PHV % PHBU 5 13 % TSB 1 8 % Ubestemt 0 0 % Total 32 2 % Somatikk 33 1 % PHV 0 0 % Universitetssykehuset Nord- PHBU 0 0 % Norge HF TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 33 1 % Somatikk % Nordlandssykehuset HF PHV 1 1 % PHBU 4 8 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 14 1 % PHV 0 0 % Helgelandssykehuset HF PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 14 1 % Somatikk 0 PHV 1 4 % Privat Nord HF PHBU 0 TSB 2 17 % Ubestemt 0 Total 3 8 % Somatikk % PHV 13 3 % Total PHBU 9 5 % TSB 3 4 % Ubestemt 0 0 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i februar pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 1 NPR: Norsk Pasientregister 5 side 11

10 Andel fristbrudd har de tre siste månedene vært på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, og Nordlandssykehuset HF har en andel på 4 %. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til februar Kilde: Norsk pasientregister. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember % 18 % 18 % 18 % 19 % 17 % 17 % 21 % 21 % 20 % 17 % 14 % % 14 % 16 % 19 % 16 % 16 % 14 % 17 % 16 % 13 % 11 % 7 % % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 % % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 5 % 8 % 7 % 6 % 3 % 2 % % 2 % Tabell 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 februar Kilde: Norsk pasientregister feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Totalt Helse Nord Figur 3 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden februar 2015 februar Kilde: Norsk pasientregister side 12 6

11 Tabell 4 Samlet antall fristbrudd avviklede februar 2012 februar Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi med februar i årene , ser vi en vesentlig reduksjon i antall fristbrudd avviklede fristbrudd. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Figur 4 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden 2013 februar Kilde: Norsk pasientregister 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Somatikk PHV PHBU TSB Figur 5 Fristbrudd pr sektor februar 2015 februar Kilde: Norsk pasientregister side 13 7

12 Andel fristbrudd i februar 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i februar har en andel fristbrudd på 3 %, og psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 5 %. Innen TSB 2 er andel fristbrudd på 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 174 av 199 fristbrudd for februar Regionalt Innsatsteam Det regionale innsatsteamet ble opprettet 1. november 2015, som et overordnet oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (jf. Oppdragsdokument tilleggsdokument). Teamet skal understøtte omstillings og endringsprosesser på lokalt nivå med mål om å redusere ventetider og fristbrudd. Teamets leder er konstant, mens øvrige medlemmer nedsettes i samarbeid med aktuelt helseforetak, klinikk, avdeling. Det regionale innsatsteamet rapporterer til direktør (eller fagsjef) i det respektive HF, hvor innsatsteamet til enhver tid er etablert. Innsatsteamets leder skriver rapport etter utført oppdrag som både forelegges direktør i det respektive HF, og kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF. Direktørmøtet 3 er arena for evaluering og utveksling av erfaring. Det er også her det avgjøres hvilket helseforetak som skal få tilbud om opprettelse av regionalt innsatsteam. Det første regionale innsatsteamet hadde sitt oppdrag i ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Teamet leverte sin sluttrapport 10. januar Dette teamet kunne vise til meget gode resultater, hva angår både reduksjon av ventetid og fristbrudd. Det andre regionale innsatsteam ble også etablert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, denne gang innen fagområdet øre-nese-hals. Dette teamet hadde oppstart 23. februar 2016, og leverer sin sluttrapport 22. april Pasientsikkerhetsprogrammet Ved Nordlandssykehuset HF framheves arbeidet i psykisk helse og rusklinikken med innsatsområdet Forebygging av selvmord. Pilotprosjekt er gjennomført. Det er utarbeidet nye, og revidert eksisterende prosedyrer for å innarbeide tiltak beskrevet i pasientsikkerhetsprogrammet. Økt bevissthet rundt de vanskelige overgangene, som innleggelse og utskrivelse, er av stor verdi. Det planlegges et tverrfaglig læringsnettverk med deltakelse fra alle avdelingene i klinikken for å støtte implementeringen av innsatsområdet. Klinikkens ledergruppe støtter arbeidet md læringsnettverket. Det blir en arena for å diskutere erfaringer og gjøre nødvendige endringer, og vil gi en innføring i systematisk forbedringsarbeid. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet arrangerte den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø februar Konferansen var fulltegnet med 316 deltakere. Det har vært gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen. Et eget seminar for styremedlemmer og toppledelse i helseforetakene ble også arrangert. 2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 3 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak i Helse Nord side 14 8

13 Arbeidet med innsatsområdene som ikke allerede er fullt implementert går framover i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Andel relevante enheter hvor innsatsområdene er helt implementert er klart økende for innsatsområdene Forebygging av fall, Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter og Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter. Ved Finnmarkssykehuset Kirkenes medisinsk avdeling er det startet pilot på Behandling av hjerneslag. Finnmarkssykehuset Hammerfest startet i oktober 2015 pilot på Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter. Man sliter med å gjennomføre registreringer kontinuerlig. For å sikre at tiltakene i implementerte innsatsområder videreføres, vil man utarbeide en plan for å gjennomføre regelmessige kontrollmålinger på innsatsområdene. Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 viser en økning på 5,0 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Veksten er spesielt høy på polikliniske konsultasjoner, der Nordlandssykehuset HF har høyest vekst med 9,6 %. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. februar 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er 3,5 % under plan, og er på omtrent samme nivå som pr. februar 2015 samlet sett. DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,5 % % NLSH ,0 % % UNN ,0 % % Finnmark ,7 % % RHF ,6 % % Sum ,5 % -26-0,1 % Tabell6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. februar 2016 side 15 9

14 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det som i fjor en stor økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14 %. Det er kun Finnmarkssykehuset HF som har plantall og aktivitet på dagopphold PHV, og dermed står helseforetaket for hele avviket. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år 25 % høyere aktivitet på antall utskrivninger, mens det er en 5 % nedgang på polikliniske konsultasjoner. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 6 % lavere enn på samme tid i fjor, men omtrent i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger over plan, og er henholdsvis 9 % og 19 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Feb Plan 2016 Avvik Resultat 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk februar 2016, plan og samme periode i fjor (For HSYK er estimerte tall brukt, grunnet manglende rapportering. For aktivitet i februar er tilsvarende aktivitet som januar lagt til grunn, for plantall er 1/12 av rapporterte årstall lagt til grunn pr måned) Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,9 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +15,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 3. februar 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,5 1,7-2,2-2,4 3,3-5,8 0,6 20,0 Nordlandssykehuset HF 2,2 0,4 1,8 2,8 0,8 1,9-19,6 5,0 UNN HF 6,7 3,3 3,3 13,8 6,7 7,1 0,1 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,5 3,1 1,4 7,4 6,2 1,2 6,9 37,0 Sykehusapotek Nord HF 1,6-0,4 2,0 1,2-0,4 1,7 0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,3-1,0 1,2 0,6-2,0 2,6-1,1 0,0 Helse Nord RHF 29,9 25,6 4,3 57,5 51,2 6,4 48,2 307,0 SUM Helse Nord 44,5 32,7 11,9 80,9 65,7 15,2 35,2 409,0 Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. februar Kilde: Regnskap pr. februar 2016 side 16 10

15 Helgelandssykehuset HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på -0,5 mill. kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på 2,2 mill. kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til ISF-inntektene, etter sammenslåing av DIPS-databasene. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på 2,4 mill. kroner, -5,8 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +1,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på +2,8 mill. kroner, som er +1,9 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets styringskrav er +5 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +5 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på +6,7 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 13,8 mill. kroner og et budsjettavvik på +7,1 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner over styringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på 4,5 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +1,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 7,4 mill. kroner, noe som er 1,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. februar 2016 et regnskapsresultat på +1,2 mill. kroner, som er +1,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2016 er lik styringskravet. Helse Nord IKT har pr. februar 2016 et regnskapsresultat på +0,6 mill. kroner som er +2,6 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i februar 2016 et bokført regnskapsresultat på +29,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +4,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 57,5 mill. kroner, noe som er 6,4 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 307 mill. kroner. Prognosen er satt lik styringskravet. For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 6,5 % innen somatisk virksomhet, med 19,1 % innen TSB og med 3,2 % innen prehospitale tjenester, mens det er en nedgang på 1,6 % innen psykisk helsevern. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. februar 2016 enn pr. februar side 17 11

16 Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg (35 237) 6,5 % Psykisk helse ,6 % TSB (Rusbehandling) ,1 % Prehospitale tjenester ,2 % Personal, regionale felleskostnader ,4 % Sum driftskostnader ,2 % Tabell 9 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap februar 2016 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 325 mill. kroner pr. februar Dette tilsvarer 11 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av februar februar Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 202,4 292,4 10,2 3 % P-85 større prosjek t 0,0 35,4 35,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 54,9 5 % UNN 115,1 490,0 605,1 163,0 27 % NLSH 61,9 504,1 566,0 61,4 11 % Helgeland 55,0 92,5 147,5 16,6 11 % Apotek 10,1 3,5 13,6 1,9 14 % HN IKT 101,6 133,2 234,8 16,5 7 % SUM Helse Nord 580,9 2478,1 3059,0 324,5 11 % Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Re gnskap 2016 Budsjett Limit kassakreditt Figur6 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 18 12

17 Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,6 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,2 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Tabell 11 Resultat og budsjettavvik for februar 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. februar Kilde: Regnskap februar 2016 side 19 13

18 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar-februar 2016 er , som er 110 mer enn samme periode Figur 7: Månedsverk Helse Nord Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Nordlandssykehuset, som har hatt en nedgang på ca. 40 månedsverk. Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF representerer henholdsvis 45, 20 og 50 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. I Helse Nord IKT er det en økning på 22 månedsverk sammenliknet med i fjor. Det meste av økningen er innenfor området tjenesteproduksjon. Kostnader knyttet til innleie er 3,2 mill. kroner høyere enn budsjettert for februar Sammenlignet med samme periode 2015 er kostnadene knyttet til innleie 1,2 mill. kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 3,8 mill. høyere enn budsjett for februar Hittil i år er lønnskostnadene 59,4 mill. kroner høyere enn i Fast lønn har økt med 4 %, og variabellønn er redusert med 8 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 4 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 2 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader hittil i år er ca. 61 % av totale kostnader. Innleie Vikarer utgjør 0,4-0,7% av alle vakter. Behovet er sesongbetont (se figur 9 neste side). Oversikten fra 2015 viser at forbruket av vikartjenester går ned, i tråd med ønsket utvikling. Oversikten viser også at helseforetakene utviser stor grad av avtalelojalitet. Vesentligste årsak til innleie utenfor avtale er tilfeller, der avtalepart ikke har forespurt personell tilgjengelig. side 20 14

19 Figur 9 Innleie fra vikarbyrå (mill. kr/kvartal) Sykefravær Tabell 12: sykefravær per foretak Kilde: Helse Nord LIS Tabell 13: Langtidsfravær > 16 dager per foretak Kilde: Helse Nord LIS side 21 15

20 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 24 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 10: Andel deltid fastansatte i Helse Nord Kilde. Helse Nord LIS. side 22 16

21 Opphold somatikk pr. helseforetak Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Helgelanddssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Tabell 14 Opphold somatikk pr. februar 2016 Helse Nord. side 23 17

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer