Styremøte Helse Nord RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte Helse Nord RHF"

Transkript

1 Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø

2 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-98/012 Karin Paulke, Bodø, Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 23. november 2016: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 Side Sak Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon Side 3 (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess Saksdokumentene ettersendes. Sak Regional handlingsplan for habilitering , Side oppnådde resultater - oppfølging av styresak Sak Anskaffelser av tjenester for landeveistransport av Side pasientreiser - generelle retningslinjer Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 23, 1. ledd. Sak Budsjett justering av rammer nr. 3 Side Sak Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Side prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen Sak Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - Side resultat av anbudsrunde, plan for gjennomføring av renoveringen, forslag til sluttfinansiering og økonomiske konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak og styresak Sak Virksomhetsrapport nr Side 6 Saksdokumentene ettersendes. Sak Statsbudsjett innspill fra Helse Nord RHF og felles Side 31 innspill fra alle regionale helseforetak Saksdokumentene ettersendes. Sak Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall Side 48 helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven 30 og valg av styret , jf. helseforetaksloven 21 Saksdokumentene ettersendes. Sak Felles eide selskap - omdanning av Side 51 Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Saksdokumentene ettersendes. Sak Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar Side Side 1

3 Sak Orienteringssaker Side 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for Side gjennomføring, jf. styresak /3 4. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse Side 5. Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene ettersendes. Side 56 Sak Referatsaker Side 1. e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune ad. uttalelse fra Alta kommunestyre - samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark 2. e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland ad. brev til direktør Lars Vorland 3. e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier Arvid Samuelsen ad. drosjetilbudet på Finnsnes 4. e-post av 6. november 2016 fra Raymond Londal med brev ad. feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Sak Eventuelt Side Bodø, den 16. november 2016 Lars Vorland Adm. direktør Side 2

4 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, Bodø, Styresak Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess Saksdokumentene var ettersendt. Formål Styret i Helse Nord RHF får i denne styresaken lagt frem den endelige rapporten fra utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? Utredningen sendes i sin helhet på høring for å sikre at alle interessenter får anledning til å gi sine innspill. For mer informasjon om høringen - se her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord Styret orienteres gjennom denne utredningen om at pasienter i Helse Nord får god behandling ved hjerteinfarkt, men at det er uønskede forskjeller i behandlingstilbudet for koronarsykdom/hjerteinfarkt. På denne bakgrunn oppfordres styret allerede nå til å foreslå tiltak som bør iverksettes, før endelig styrebehandling av hele rapporten gjennomføres i februar Beslutningsgrunnlag Følgende prosess er planlagt frem mot endelig styrebehandling: Rapporten er sendt på høring 11. november 2016 med høringsfrist 15. januar Rapporten fra utredningen presenteres i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) 17. januar 2017, og drøftes formelt 14. februar Om ønskelig avtales en egen tematime mellom RHFledelsen og KTV/KVO i forkant av den formelle drøftingen. Saken behandles i Regionalt brukerutvalg i møte 25. januar 2017 (eventuelt i AUmøte 9. februar 2017,). Rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? behandles av styret i Helse Nord RHF 22. februar De økonomiske beregningene vil bli kvalitetssikret, før endelig styresak foreligger. Side 3

5 Medbestemmelse KTV/KVO har vært representert i arbeidet med utredningen ved KTV Sissel Alterskjær. I samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og KTV/KVO ble det orientert om den planlagte prosessen for behandling av denne saken, jf. sak PCI-tilbud i Helse Nord. Følgende ble referatført: Saken var spilt inn av KTV/KVO, jf. e-post fra KVO Bengt-Ole Larsen av 31OKT2016: KTV/KVO ønsker en dialog om behandling av PCI. Vi etterspør om det kan være hensiktsmessig med en prosess ute i de enkelte foretak før endelig rapport om tilbudet blir behandlet i Helse Nord. Vi viser til at tidligere behandling av fagplaner er blitt behandlet i foretakene før endelig behandling i Helse Nord. Dette handler etter vår mening om medvirkning og medbestemmelse fra alle ansatte som påvirkes av hva slags PCI-tilbud vi skal ha i Helse Nord. RHF-ledelsen orienterte om planlagt prosess for behandling av denne saken. Konklusjon/Oppsummering: RHF-ledelsen har planlagt følgende tidsplan for behandling av denne saken: - Rapporten sendes til høring 11NOV2016 med en høringsfrist på 6 uker. - Orienteringssak om rapporten legges frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 23NOV Saken presenteres i samarbeidsmøte med KTV/KVO 17JAN2017 og drøftes formelt 14FEB2017. Ev. avholdes en tematime. - Saken behandles i Regionalt brukerutvalg 25JAN2017 (ev. i AU-møte 9FEB2017). - Rapport om forbedring av behandlingen av hjerteinfarkt i landsdelen, inkludert utvikling av PCI-tilbudet, styrebehandles i Helse Nord RHF 22FEB2017. Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. Brukermedvirkning Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord? Orientering om arbeidet med utredningen ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 14. september 2016, jf. RBU-sak Følgende vedtak ble fattet: 1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord? til orientering. 2. RBU ber om at den ferdige rapporten legges frem til behandling i et senere møte. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? til orientering, og slutter seg til planlagt prosess mot endelig behandling i styremøte i februar Side 4

6 2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene setter i gang et arbeid som sikrer bedre pasientforløp for denne pasientgruppen og reduserer uønsket variasjon. 3. Styret ber om at det iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med å gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i hele regionen. 4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i februar Bodø, den 16. november 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? og høringsnotat m. m. er lagt ut på vårt nettsted - se her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord Side 5

7 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter oktober Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord- Norge HF har en andel fristbrudd på 2 %, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %. Nordlandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 %. Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til oktober Kilde: Norsk pasientregister. Andel fristbrudd i oktober 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne har i oktober 2016 en andel fristbrudd på 3 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 3%. Innen TSB 1 er andel fristbrudd 3 %. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer Side 6

8 Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 240 av 262 fristbrudd for oktober Finnmarkssykehuset HF har innen psykisk helsevern voksne 11 av 15 fristbrudd i regionen. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2016 på 66 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2016 på 69 dager og hittil i år på 84 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i oktober 2016 for hele landet er 61 dager. Helse Vest har 62 dager, Helse Sør-Øst har 59 dager, Helse Midt-Norge 58 dager, og Helse Nord 66 dager. Private har et gjennomsnitt på 61 dager. Gjennomsnitt for hele landet hittil i år er på 61 dager (åtte dager kortere enn samme periode i fjor) alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 oktober 2016 i Helse Nord. Kilde: NPR Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er på det laveste sammenlignet med tilsvarende perioder fra 2011 til Gjennomsnittlig ventetid avviklede per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har innfridd kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et snitt hittil i år på én dag over kravet. Side 7

9 For oktober 2016 er det Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF som er innenfor kravet på 65 dager. Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF har i oktober 2016 en gjennomsnittlig ventetid på 74 dager for avviklede pasienter, noe som er en økning fra måneden før. Begge helseforetak har vært rammet av streiken blant arbeidstakere organisert i Legeforeningen/Akademikerne. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 67 dager i oktober 2016 og 68 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 51 dager i oktober 2016 og 51 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2016 og 48 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober på 37 dager og hittil i år på 43 dager. Aktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,3 %. Antall DRG-poeng er 0,1 % under plan, og er 2,8 % over antall DRG-poeng pr. oktober 2015 samlet sett. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 11,1 %. Liggedøgn er redusert med 6,4 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 4,3 %. Polikliniske konsultasjoner er 2,2 % høyere enn på samme tid i fjor, men ligger 6,2 % etter plan. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 7,9 % høyere enn på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 8,4 % og 31,9 % høyere enn på samme tid i fjor Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +312,6 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +9,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016). Side 8

10 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. oktober Kilde: Regnskap pr. oktober 2016 Helse Nord RHF har i oktober 2016 et bokført regnskapsresultat på +45,5 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +24,0 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på +238,9 mill. kroner, noe som er 28,4 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016) nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes et resultat noe bedre enn budsjett. Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,9 mrd. kroner pr. oktober 2016 (62 % av vedtatte rammer). Korrigert for investeringer er likviditetsbeholdningen noe over prognosen ved utgangen av oktober Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 360 mill. kroner. Personal Antall månedsverk i foretaksgruppen for perioden januar til oktober 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 100 mer enn samme periode Sammenlignet med samme periode 2015 har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF henholdsvis økt med ca. 40 og 50 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med ca. 20 månedsverk og Sykehusapotek Nord HF med ca. 10. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et månedsverksforbruk tilsvarende samme periode i fjor. Av det totale antall månedsverk, ser vi at andelen faste stillinger øker, mens andelen midlertidige stillinger reduseres. Sykefravær På grunn av feil i datavarehuset knyttet til sykefraværsdataene utgår dataene i denne virksomhetsrapporten. I virksomhetsrapport nr. 11 vil sykefravær for september og oktober 2016 bli presentert samlet. Side 9

11 Den gylne regel Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB Antall dager* Endring fra 2015* Korrigerte + 5,8 % - 1,4 % +4,0 % + 14,7 % kostnader** Årsverk endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 % Aktivitet poliklinikk + 3,4 % +11,1 % +2,2 % +31,9 % Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager. ** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Endring første tertial 2015, til første tertial 2016 Ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske fag. Innen TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag, mens det er en reduksjon innen PHV. Deler av reduksjon av kostnader og årsverk skyldes omorganisering ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slik at noen årsverk/kostnader nå registreres som TSB. Aktivitetsveksten innen PHBU er lavere enn somatiske tjenester, men forskjellen er mindre enn tidligere i år. Helse Nord har et mindre utbygget TSB-tilbud enn i landet for øvrig (ca konsultasjoner hittil i år), men den polikliniske aktiviteten er tiltakende. TSB har en høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene slik at alle når det nasjonale kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter og ingen fristbrudd. Bodø, den 16. november 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr Side 10

12 Virksomhetsrapport Side 11

13 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 7 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær Oppsummert Den gylne regel Vedlegg Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) oktober Fristbrudd juli 3 % p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter - somatikk (3,3 %) - Alle kontakter - PHV (3,3 %) Alle kontakter - PBHU (1,5 %) Alle kontakter - TSB (16,2 %) 464 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik Oktober ,4 20,8 Hittil i år 312,6 9,5 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær September 2016 Endring fra i fjor Prosent Mangler data Mangler data 2 Side 12

14 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2016 på 66 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2016 på 69 dager og hittil i år på 84 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 oktober 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden oktober 2015 oktober Kilde: Helsedirektoratet.no Tabell 1 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter (dager) i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no 3 Side 13

15 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i oktober 2016 for hele landet er 61 dager. Helse Vest har 62 dager, Helse Sør-Øst har 59 dager, Helse Midt-Norge 58 dager, og Helse Nord 66 dager. Private har et gjennomsnitt på 61 dager. Gjennomsnitt for hele landet hittil i år er på 61 dager (åtte dager kortere enn samme periode i fjor). Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (dager) per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har innfridd kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et snitt hittil i år på én dag over kravet. For oktober måned er det Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF som er innenfor kravet på 65 dager. Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF er for oktober 2016 på 74 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter. 4 Side 14

16 Helseforetak Median ventetid til behandling Gjennomsnittlig ventetid til behandling Finnmarksykehuset HF Somatikk Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Nordlandssykehuset HF Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Helgelandssykehuset HF Somatikk Privat Nord HF Total Sektor Ordinært avviklede PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i oktober 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 67 dager i oktober 2016 og 68 dager hittil i år. 5 Side 15

17 Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 51 dager i oktober 2016 og 51 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2016 og 48 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober på 37 dager og hittil i år på 43 dager. Tabell 4 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, voksne i regionen januar oktober Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube. Tabell 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, barn og ungdom i regionen januar oktober Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube. Tabell 6 Gjennomsnittlig ventetid avviklede TSB i regionen januar oktober Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 112 dager i oktober 2016 og 165 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR 1. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. 1 NPR: Norsk Pasientregister 6 Side 16

18 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Somatikk 23 2 % Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV % PHBU 4 13 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 38 3 % Somatikk 66 2 % PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 1 9 % Total 68 2 % Nordlandssykehuset HF Somatikk 99 4 % PHV 0 0 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 99 4 % Helgelandssykehuset HF Somatikk 52 3 % PHV 0 0 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 52 3 % Privat Nord HF Somatikk 0 PHV 3 20 % PHBU 0 TSB 2 22 % Ubestemt 0 Total 5 21 % Total Somatikk % PHV 15 3 % PHBU 4 3 % TSB 2 3 % Ubestemt 1 5 % Total % Tabell 6 Antall og andel fristbrudd i oktober pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 7 Side 17

19 Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord- Norge HF har en andel fristbrudd på 2 %, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %. Nordlandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 %. Andel fristbrudd i oktober 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne har i oktober en andel fristbrudd på 3 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 3%. Innen TSB er andel fristbrudd 3 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 240 av 262 fristbrudd for oktober Finnmarkssykehuset HF har innen psykisk helsevern, voksne 11 av 15 fristbrudd i regionen. 21 % 21 % % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % % 9 % 8 % % % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % % 6 % % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til oktober Kilde: Norsk pasientregister. 8 Side 18

20 okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Somatikk PHV PHBU TSB Figur 4 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden oktober 2015 oktober Kilde: Norsk pasientregister 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total 0 % Figur 5 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden mai 2014 oktober Kilde: Norsk pasientregister 9 Side 19

21 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Figur 6 Andel fristbrudd pr sektor oktober 2015 oktober Kilde: Norsk pasientregister Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,3 %. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Tabell 7 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. oktober 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er 0,1 % under plan, og er 2,8 % over antall DRG-poeng pr. oktober 2015 samlet sett. 10 Side 20

22 DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,8 % 461 2,7 % NLSH ,0 % 877 2,6 % UNN ,5 % ,7 % Finnmark ,3 % -33-0,3 % RHF ,7 % -24-8,0 % Sum ,1 % ,8 % Tabell 8 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. oktober 2016 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 11,1 %. Liggedøgn er redusert med 6,4 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 4,3 %. Polikliniske konsultasjoner er 2,2 % høyere enn på samme tid i fjor, men ligger 6,2 % etter plan. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 7,9 % høyere enn på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 8,4 % og 31,9 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Okt Plan 2016 Avvik Resultat 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV ,9 % Antall liggedøgn PHV ,9 % Antall dagopphold PHV ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,3 % Antall utskrivninger PHBU ,4 % Antall liggedøgn PHBU ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,0 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,2 % Antall liggedøgn Rusomsorg ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,9 % Tabell 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk oktober 2016, plan og samme periode i fjor 11 Side 21

23 Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Plan 2016 Avvik Akkumulert per Okt Resultat 2015 Endring % Tabell 10 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. oktober 2016, plan og samme periode i fjor Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +312,6 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +9,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr Årsplan 2016 Antall utskrivninger PHV ,8 % Antall liggedøgn PHV ,4 % Antall dagopphold PHV ,1 % 303 Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,1 % Antall utskrivninger PHBU ,0 % 510 Antall liggedøgn PHBU ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,2 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,9 % 973 Antall liggedøgn Rusomsorg ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,9 % Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 15,1 16,7-1,6 15,2 20,0 Nordlandssykehuset HF -7,5 0,4-7,9-42,8 4,2-47,0-60,3 5,0 UNN HF 7,8 3,3 4,4 58,0 33,3 24,7 12,1 40,0 Finnmarkssykehuset HF 3,8 3,1 0,7 33,6 30,8 2,8 28,3 37,0 Sykehusapotek Nord HF -0,4 0,0-0,4 2,4 3,2-0,8 3,8 3,0 Helse Nord IKT -1,0-0,4-0,6 7,3 4,4 3,0 2,6 4,0 Helse Nord RHF 45,5 21,5 24,0 238,9 210,5 28,4 402,4 252,0 SUM Helse Nord 50,4 29,6 20,8 312,6 303,1 9,5 404,1 361,0 Tabell 11 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. oktober Kilde: Regnskap pr. oktober 2016 Helgelandssykehuset HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 15,1 mill. kroner, -1,6 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er økt til et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, noe som tilsvarer 5 mill. kroner over styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på -7,5 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -7,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -42,8 mill. kroner, som er -47,0 mill. kroner under budsjett. Helseforetaket har pr. oktober 2016 en prognose som tilsier et regnskapsmessig underskudd på mill. kroner. Dette tilsvarer mill. kroner under styringskravet for I vedtakspunkt 2 i styresak Budsjett justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. 12 Side 22

24 Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på +7,8, noe som gir et positivt budsjettavvik på +4,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 58,0 mill. kroner og et budsjettavvik på +24,7 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner over styringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på 3,8 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,7 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 33,6 mill. kroner, noe som er 2,8 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. oktober 2016 et regnskapsresultat på +2,4 mill. kroner, som er -0,8 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er redusert fra styringskravet på +3,0 mill. kroner, til +2,0 mill. kroner. Årsaken til prognoseendringen er at utviklingen i salget til sykehus og salget i publikumsavdelingene har vist en dårligere utvikling enn forventet. Helse Nord IKT har pr. oktober 2016 et regnskapsresultat på +7,3 mill. kroner som er +3,0 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på +4,0 mill. kroner i Det forventes et resultat på anslagsvis 2 mill. kroner over styringskravet. Helse Nord RHF har i oktober 2016 et bokført regnskapsresultat på +45,5 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +24,0 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på +238,9 mill. kroner, noe som er 28,4 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes et resultat noe bedre enn budsjett. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 360 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 3,4 % innen somatisk virksomhet, med 10,6 % innen TSB og med 2,8 % innen prehospitale tjenester, mens psykisk helsevern er redusert med 5,4 %. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg (82 110) 3,4 % Psykisk helse ,4 % TSB (Rusbehandling) (18 373) 10,6 % Prehospitale tjenester (26 655) 2,8 % Personal, regionale felleskostnader ,8 % Sum driftskostnader ,6 % Tabell 12 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap oktober 2016 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,9 mrd. kroner pr. oktober 2016 (62 % av vedtatte rammer). Korrigert for investeringer er likviditetsbeholdningen noe over prognosen ved utgangen av oktober Side 23

25 ok tober Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 88,5 29 % P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 692,3 59 % UNN 115,1 490,0 605,1 610,2 101 % NLSH 61,9 504,1 566,0 394,8 70 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 66,4 43 % Apotek 10,1 3,5 13,6 14,4 106 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 81,3 32 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1947,9 63 % Tabell 73 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. oktober Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2016 Budsjett 2016 Limit kassakreditt Figur 7 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. oktober Side 24

26 Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,9 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,6 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Tabell 14 Resultat og budsjettavvik for oktober 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. oktober Kilde: Regnskap oktober 2016 Side 15 25

27 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar oktober 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 100 mer enn samme periode Figur 8 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS. Sammenlignet med samme periode 2015 har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF henholdsvis økt med ca. 40 og 50 månedsverk. HN IKT har økt med ca. 20 månedsverk og Sykehusapotek Nord HF ca. 10. Nordlandssykehuset HF og UNNHF har et månedsverksforbruk tilsvarende samme periode i fjor. Av det totale antall månedsverk, ser vi at andelen faste stillinger øker, mens andelen midlertidige stillinger reduseres Fast Midlertidig Figur 9 Andel faste og midlertidige månedsverk i Helse Nord. Kilde: HN LIS 16 Side 26

28 Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 3,9 mill. kroner høyere enn budsjett for oktober. Hittil i år er lønnskostnadene 9,3 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden januar - oktober. Hittil i år er lønnskostnadene 260 mill. kroner høyere enn på samme tid i Hvorav fast lønn har økt med 3 % og variabellønn har økt med 7 %. Offentlige tilskudd og refusjoner er redusert med 2 % fra samme periode Samlede lønnskostnader inklusive pensjonskostnader er dermed ca.125 mill. kroner lavere enn for samme periode i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 59 % av totale kostnader. Sammenlignet med 2015 er innleiekostnadene 19,2 mill. kroner høyere i 2016 for perioden januar - oktober. En økning på 18 %. Selv om kostnadene er noe høyere enn i 2015, viser utviklingen siste år en reduksjon i antall timer med 5,5% for hele foretaksgruppen hvis en sammenligner 2 kvartal 2015 med 2 kvartal Det er en positiv trend. Tabell 8 Kjøp av timer fra vikarbyrå, 2015/q2 og 2016/q2. Kilde: HINAS Antallet vikarvakter utgjør 0,6% av bruttomånedsverk i samme periode. Helseforetakenes avtalelojalitet er gjennomgående høy med 93% innenfor gjeldene rammeavtale. 26,0 % 25,5 % 25,0 % 24,5 % 24,0 % 23,5 % 23,0 % 22,5 % 22,0 % 21,5 % Juridisk Korrigert Figur 10 Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. 17 Side 27

29 93,5 % 93,0 % 92,5 % 92,0 % 91,5 % 91,0 % 90,5 % Juridisk Korrigert Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel øker. HN LIS. Sykefravær På grunn av feil i datavarehuset knyttet til sykefraværsdataene utgår dataene i denne virksomhetsrapporten. I VR 11 vil sykefravær for september og oktober bli presentert samlet. Oppsummert Det er mange positive trekk. Antallet månedsverk er rimelig stabile. Av disse øker andelen fast ansatte. Videre ser vi at andelen heltid i foretaksgruppen øker. Det gjør også gjennomsnittlig stillingsandel. Antall vikarvakter i foretaksgruppen reduseres. I neste virksomhetsrapport vil disse trekkene bli sett i sammenheng med sykefraværet. Den gylne regel Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB Antall dager* Endring fra 2015* Korrigerte kostnader** + 5,8 % - 1,4 % +4,0 % + 14,7 % Årsverk endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 % Aktivitet poliklinikk + 3,4 % +11,1 % +2,2 % +31,9 % Tabell 9 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager. ** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Endring første tertial 2015, til første tertial Side 28

30 Ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske fag. Innen TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag, mens det er en reduksjon innen PHV. Deler av reduksjon av kostnader og årsverk skyldes omorganisering ved UNN slik at noen årsverk/kostnader nå registreres som TSB. Aktivitetsveksten innen PHBU er lavere enn somatiske tjenester, men forskjellen er mindre enn tidligere i år. Helse Nord har et mindre utbygget TSB-tilbud enn i landet for øvrig (ca konsultasjoner hittil i år), men den polikliniske aktiviteten er tiltakende. TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. 19 Side 29

31 Vedlegg 1 Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Tabell 10 Opphold somatikk pr. oktober 2016 Helse Nord. 20 Side 30

32 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anne Berit Sund, Bodø, Styresak Statsbudsjett innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak Saksdokumentene var ettersendt. Formål Formålet med denne styresaken er å gi tilslutning til felles innspill fra alle regionale helseforetakene (RHF) til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett I vedlegg 1 til protokoll fra felles foretaksmøte 12. januar 2016 er det forutsatt at RHFene skal gi innspill til statsbudsjett for 2018 innen 1. desember RHF-ene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2018 innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB). I tillegg omhandler innspillet fra RHF-ene noen overordnede tema av betydning for statsbudsjettet for Beslutningsgrunnlag Aktivitetsmessige vurderinger I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk av ressursene. Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler og et ønske om kortere ventetid. Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir RHFene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt «sørge for»-ansvar for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og rette sin innsats slik at mål og krav kan nås. Side 31

33 Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: Demografisk betinget vekst: Ut fra SSBs framskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2017 til 2018, der alderskriteriene i Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes. Realvekst: Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Vekst oppstår også blant annet som følge av at ny teknologi og nye og ofte kostnadskrevende behandlingsmetoder og legemidler tas i bruk og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det ønske om økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for anslag på realvekst. Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2017 til 2018 fordelt på demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 1,9 prosent. For psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til henholdsvis 2,3 og 2,0 prosent. For TSB anslås veksten til 2,6 prosent. Figur 1: Aktivitetsbehov fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr sektor. I tillegg kommenterer RHF-ene følgende tema som bør tas i betraktning i arbeidet med statsbudsjett for 2018: Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk Innsats for digital fornying lånefinansiering av IKT Gjennomgang av tredjepartsfinansiering Side 32

34 Nærmere omtale av disse temaene er tatt inn i vedlegg 1, kapittel 5. Eget innspill fra Helse Nord I tillegg til felles innspill til statsbudsjettet har hver region anledning til å komme med egne forslag. Adm. direktør har etter dialog med adm. direktører i HF-ene i Helse Nord valgt å foreslå to tema som styret kan ta med i sin uttalelse om innspill til statsbudsjett for som følger: Økt ramme på 7,5 mill. kroner/år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), som følge av økt omfang av nasjonale oppgaver. At Helse- og omsorgsdepartementet er særskilt oppmerksom på at ISF-takstene innenfor psykisk helsevern legger til rette for at HF-ene kan fortsette sin utstrakte ambulante virksomhet. Det vises til vedlegg 2 for nærmere kommentar. Adm. direktørs vurdering Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2018 synes det mest meningsfylt å gjøre vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire regionale helseforetakene. Adm. direktør er glad for dette samarbeidet og at en finner frem til et felles syn. De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitets- og ressursbehovet for 2018 og er godt i samsvar med vurderingene som er gjort i forbindelse med økonomisk langtidsplan og budsjett for Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt til de øvrige tema som fremgår av vedlegg 1 kapittel 5. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018: Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk Innsats for digital fornying lånefinansiering av IKT Gjennomgang av tredjepartsfinansiering Side 33

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/14 Innspill til Statsbudsjett 2016 Saksbehandler Mats Troøyen Ansvarlig direktør Pepe Salvesen Saksmappe 14/18 Dato for styremøte 06.11.14 ÅRLIG MELDING FOR 2014 INNSPILL

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 076-2014 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Budsjettforliket i Stortinget medfører reduserte inntekter for Helse Nord, og denne styresaken foreslår håndtering av dette.

Budsjettforliket i Stortinget medfører reduserte inntekter for Helse Nord, og denne styresaken foreslår håndtering av dette. Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan-Petter Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 22.1.2016 Styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 088-2013 ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Møtedato: 22. november Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /2-106/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 15.11. Styresak 132-/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer