Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd holder seg på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har andel fristbrudd på 1 %, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har andel fristbrudd på 2 % og Nordlandssykehuset HF en andel på 3 %. Andel fristbrudd i april 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i april en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 4 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 231 av 263 fristbrudd for april Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2016 på 69 dager i Helse Nord og 70 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2016 på 83 dager og hittil i år på 94 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i april 2016 for hele landet er 62 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør Øst har 61 dager, Helse Midt Norge 57 dager, og Helse Nord 69 dager. Private har et gjennomsnitt på 57 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i mars 2016 på henholdsvis 53 dager og 61 dager. Nordlandssykehuset HF har et gjennomsnitt på 77 dager og Universitetssykehuset Nord Norge HF på 70 dager.

2 Regionalt innsatsteam Det andre Regionale Innsatsteamet, innen fagområdet øre nese hals i Universitetssykehuset Nord Norge HF, leverte sluttrapport 26. april. Lik det første teamet viste retrospektiv analyse et større forbedringspotensial, både i forhold til registreringsrutiner, ansvarslinjer og generell drift. Det fremheves et spesielt sterkt resultat hva angår reduksjon av langtidsventende pasienter. Kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF vil publisere sluttrapporten på intranett. Neste Regionale Innsatsteam er bestemt opprettet i Nordlandssykehuset HF, innen kirurgisk og ortopedisk klinikk. Dette teamet skal levere sin sluttrapport innen første uken i juli Pasientsikkerhetsprogrammet Ved Helgelandssykehuset HF er det enighet om en felles retningslinje for bruk av kvalitetstavler ved sengepostene ved de tre sykehusene. Alle sengepostene er i gang med opplæring i bruk av risikotavle i egen avdeling. Før det ble besluttet som et nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, hadde Nordlandssykehuset HF i 2015 en egen pilot for innsatsområdet Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand. Innsatsområdet skal gi helsepersonell økt kompetanse i å oppdage pasienter som får en forverret tilstand på sengepost, sette i gang riktig behandling og kommunisere presist og objektivt. Innsatsområdet Behandling av hjerneslag er godt implementert i de relevante enhetene ved nevrologisk avdeling i Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø, medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge Harstad og medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge Narvik. Innsatsområdets tiltakspakke har ti tiltak. Det er opprettet et lokalt nettverk for kvalitetskonsulenter og kvalitetsrådgivere i Finnmarkssykehuset HF. Det arbeides nå for et økt samarbeid og læring på tvers av klinikkene, samarbeid om pasientsikkerhet og strukturering med hensyn til videre oppfølging av tiltakspakkene for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,5 %. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3 Antall DRG poeng er 2,4 % over plan, og 4,7 % over antall DRG poeng pr. april 2015 samlet sett. Psykisk helsevern og TSB Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 16,2 %. Liggedøgnene er redusert med 6,2 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 4,5 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 1,6 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 4,1 % høyere enn på samme tid i fjor, og i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 11,2 % og 19,5 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +131,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 0,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2016 konsolidert (styremøte 3. februar 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,4 1,7-1,2 1,9 6,7-4,8 3,1 20,0 Nordlandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3 2,8 1,7 1,1-36,0 5,0 UNN HF 0,9 3,3-2,5 18,2 13,3 4,9 2,9 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,4 3,0-0,6 13,4 12,3 1,1 5,0 37,0 Sykehusapotek Nord HF -0,7-0,5-0,2 0,3-0,8 1,0 0,5 0,0 Helse Nord IKT -0,3-0,9 0,7 0,1-3,8 3,9-1,3 0,0 Helse Nord RHF 14,0 25,6-11,6 94,7 102,3-7,6 105,6 307,0 SUM Helse Nord 17,4 32,6-15,2 131,4 131,8-0,4 79,8 409,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2016 Helse Nord RHF har i april 2016 et bokført regnskapsresultat på +14,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 11,6 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 94,7 mill. kroner, noe som er 7,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Samlet forventes det pr. april 2016 et resultat for 2016 som er 30,8 mill. kroner lavere enn budsjett på 307,0 mill. kroner. Årsaken til at prognosen er justert ned fra mars 2016, gjelder i hovedsak enighet mellom RHF ene om betaling for pensjon knyttet til gjestepasientoppgjør på mellom 25 til 30 mill. kroner. Revidert nasjonalbudsjett innebærer en skjerpelse på om lag 45 mill. kroner i tilknytning til pensjon. Dette følges opp i budsjettsak i styremøtet i juni Med bakgrunn i ny informasjon justeres foretaksgruppens prognose ned med 60 mill. kroner, til 350 mill. kroner.

4 Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 740 mill. kroner pr. april Dette tilsvarer 24 % av vedtatte rammer. Etter en periode med lavere likviditet enn estimert, er beholdningen nå i tråd med prognosen, når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn (250 mill. kroner). Personal Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til april 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 90 mer enn samme periode Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå ved Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF som begge har hatt en økning på ca. 40 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 20 månedsverk. Nordlandssykehuset HF har en liten nedgang. Øvrige helseforetak har månedsverk tilsvarende samme periode Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Trenden er at andel heltid og gjennomsnittlig stillingsandel er økende. Andel deltid har vært ca. 24 % de siste årene, hvor forskjellene er store fra helseforetak til helseforetak. Utfordringen med å legge til rette for hele faste stillinger er størst ved Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Her er andelen deltid ca. 33 til 34 %, noe som er altfor høyt for å kunne utnytte arbeidskraftpotensialet optimalt. Samtidig er det verdt å trekke frem Universitetssykehuset Nord Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, som begge har en andel deltid som er blant de laveste i landet. Sykefravær Det samlede sykefraværet for mars 2016 er 8,6 % i foretaksgruppen. Dette er henholdsvis 0,2 prosentpoeng lavere enn mars 2015 og 0,1 % prosentpoeng lavere enn mars Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i mars 2016 seg fra 7,1 % til 9,2 % ved henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Langtidsfravær slår mye ut på små organisasjoner, hvorpå marsfraværet ved Sykehusapotek Nord HF må ses i sammenheng med dette. Den gylne regel Helse og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).

5 Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB Antall dager* Endring fra 2015* Korrigerte kostnader** + 2,4 % 3,4 % +2,7 % + 19,6 % Årsverk endring*** 0,3 % 1,5 % 0,9 % + 1,4 % Aktivitet poliklinikk + 5,0 % + 16,2 % 1,6 % + 19,5 % Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid i dager ** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015 Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern for voksne og TSB er kortere enn for somatiske fag. Reduksjonen er størst i psykisk helsevern for voksne. Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er lik samme periode i fjor. Innen PHBU og TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag. Helse Nord har samtidig et mindre utbygget TSB tilbud enn i landet for øvrig. TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å få analysert utviklingen av yrkessammensetningen innen psykisk helsevern for barn og unge. 3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å sørge for at ventetidene innen somatikk reduseres. Bodø, den 18. mai 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr

6 Virksomhetsrapport

7 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Regionalt Innsatsteam... 8 Pasientsikkerhetsprogrammet... 8 Aktivitet... 9 Somatikk... 9 Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Den gylne regel Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) april Fristbrudd april 2 % 4 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter somatikk (4,6 %) Alle kontakter PHV (6,1%) Alle kontakter PBHU (1,8%) Alle kontakter TSB (13,9%) 137 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik April ,0 0,4 Hittil i år 113,9 + 14,8 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Mars 2016 Endring fra i fjor Prosent 8,6 % 0,2 p.p 2

8 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2016 på 69 dager i Helse Nord og 70 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2016 på 83 dager og hittil i år på 94 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD 2016 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 april 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i april 2016 for hele landet er 62 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør Øst har 61 dager, Helse Midt Norge 57 dager, og Helse Nord 69 dager. Private har et gjennomsnitt på 57 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i mars på henholdsvis 53 dager og 61 dager. Nordlandssykehuset HF på 77 dager og Universitetssykehuset Nord Norge HF har et gjennomsnitt som er på 70 dager. 3

9 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Median ventetid til behandling Gjennomsnittlig ventetid til behandling Somatikk Finnmarksykehuset HF PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk Nordlandssykehuset HF PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV Helgelandssykehuset HF PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV Privat Nord HF PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV Total PHBU TSB Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i april 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 69 dager i april 2016 og 70 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 44 dager i april og 50 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 50 dager i april og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i april på 42 dager og hittil i år på 42 dager. 4

10 I kategorien ubestemt er snitt ventetid 161 dager i april og 171 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 31 2 % Finnmarksykehuset HF PHV % PHBU 7 19 % TSB 0 Ubestemt 1 4 % Total 55 3 % Somatikk 39 1 % Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV 1 1 % PHBU 0 TSB 0 Ubestemt 0 Total 40 1 % Somatikk % Nordlandssykehuset HF PHV 2 2 % PHBU 1 1 % TSB 2 11 % Ubestemt 1 50 % Total % Somatikk 39 2 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 0 PHBU 0 TSB 1 25 % Ubestemt 0 Total 40 2 % Somatikk 0 PHV 0 PHBU 0 TSB 0 Ubestemt 0 Total 0 0 % Somatikk % PHV 19 4 % PHBU 8 4 % TSB 3 4 % Ubestemt 2 3 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i april pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 5

11 Andel fristbrudd holder seg på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. UNN HF har andel fristbrudd på 1 %, FIN HF og HSYK HF har andel fristbrudd på 2 % og NLSH HF en andel på 3 %. 21 % 21 % % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % % 9 % 8 % % % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % % 6 % % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember % 18 % 18 % 18 % 19 % 17 % 17 % 21 % 21 % 20 % 17 % 14 % % 14 % 16 % 19 % 16 % 16 % 14 % 17 % 16 % 13 % 11 % 7 % % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 % % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 5 % 8 % 7 % 6 % 3 % 2 % % 2 % 2 % 2 % 2 % Tabell 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 april Kilde: Norsk pasientregister apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Figur 3 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden april 2015 april Kilde: Norsk pasientregister 6

12 Tabell 4 Samlet antall fristbrudd avviklede april 2012, 2013, 2014, 2015 og Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Tabell 5 Samlet antall fristbrudd ventende april 2012, 2013, 2014, 2015 og Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi med april i årene ser vi en vesentlig reduksjon i antall avviklede og ventende fristbrudd i foretaksgruppen. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 4 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden 2013 april Kilde: Norsk pasientregister 7

13 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Somatikk 6 % 6 % 5 % 5 % 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % PHV 10 % 9 % 10 % 7 % 11 % 7 % 9 % 4 % 5 % 2 % 3 % 4 % 4 % PHBU 9 % 11 % 6 % 7 % 12 % 12 % 7 % 6 % 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % TSB 7 % 6 % 1 % 2 % 4 % 6 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % Figur 5 Fristbrudd pr sektor april 2015 april Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i april innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i april en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 4 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 231 av 263 fristbrudd for april. Regionalt Innsatsteam Det andre Regionale Innsatsteamet, innen fagområdet Øre nese hals i UNN HF, leverte sluttrapport 26. april. Lik det første teamet viste retrospektiv analyse et større forbedringspotensial, både i forhold til registreringsrutiner, ansvarslinjer og generell drift. Det fremheves et spesielt sterkt resultat hva angår reduksjon av langtidsventende pasienter. Kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF vil publisere sluttrapport på intranett Neste regionale Innsatsteam er bestemt opprettet i Nordlandssykehuset HF, innen kirurgisk og ortopedisk klinikk. Dette teamet skal levere sin sluttrapport innen første uken i juli. Pasientsikkerhetsprogrammet Ved HSYK HF er det enighet om en felles retningslinje for bruk av kvalitetstavler ved sengepostene ved de tre sykehusene. Alle sengepostene er i gang med opplæring i bruk av risikotavle i egen avdeling. Som del av forberedelsene til piloten på det nye innsatsområdet Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand, ble det 2. og 3. mai arrangert instruktørkurs for helsepersonell i de to gruppene som skal ha pilot på medisinsk og kirurgisk sengepost ved HSYK Mo i Rana. Videre opplæring av personell pågår, og start av piloten er planlagt til 1. juni Før det ble besluttet som et nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, hadde NLSH HF i 2015 egen pilot for innsatsområdet Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand. Innsatsområdet skal gi helsepersonell økt kompetanse i å oppdage pasienter som får en forverret tilstand på sengepost, sette i gang riktig behandling og kommunisere presist og objektivt. Tiltaket er svært godt mottatt fra både pleiepersonell og legene, som føler at dialogen mellom faggruppene er blitt bedre. Ved NLSH HF har de utdannet egne instruktører, slik at klinikkene kan drive selvstendig opplæring av sine ansatte på tvers av faggruppene. Spredningen av tiltaket er delt i to. Halvparten av enhetene innfører tiltaket nå, den andre halvparten vil gjøre det til høsten. Det er planlagt tre læringsnettverk i innføringsperioden for å dele erfaringene mellom enhetene, samtidig som man gir grunnleggende opplæring i forbedringsarbeid. 8

14 Innsatsområdet Behandling av hjerneslag er godt implementert i de relevante enhetene ved nevrologisk avdeling i UNN Tromsø, medisinsk avdeling ved UNN Harstad og medisinsk avdeling ved UNN Narvik. Innsatsområdets tiltakspakke har ti tiltak. I hele UNN HF er det arbeidet godt for å få ned tiden fra pasienten ankommer sykehus til behandling som oppløser blodpropp er iverksatt. Felles prosedyre og trombolysealarm har redusert tiden fra min til at dette nå vanligvis tar 20 minutter. Det er opprettet et lokalt nettverk for kvalitetskonsulenter og kvalitetsrådgivere i FIN HF. Det arbeides nå for et økt samarbeid og læring på tvers av klinikkene, samarbeid om pasientsikkerhet og strukturering med hensyn til videre oppfølging av tiltakspakkene for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Det skal utarbeides felles prosedyrer for pasientsikkerhet. Det planlegges ny dag for Bare spør kampanjen til høsten. Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for NLSH HF med en økning på 8,5 %. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. april 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG poeng er 2,4 % over plan, og er 4,7 % over antall DRG poeng pr. april 2015 samlet sett. DRG poeng hittil i DRG poeng hittil i Avvik fra % avvik fra Foretak Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå Avvik hiå hif hif Helgeland ,3 % 130 1,8 % NLSH ,8 % 606 4,2 % UNN ,3 % ,7 % Finnmark ,7 % 131 2,3 % RHF ,0 % 42 34,4 % Sum ,4 % ,7 % Tabell 6 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. april

15 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 16,2 %. Liggedøgnene er redusert med 6,2 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 4,5 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 1,6 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 4,1 % høyere enn på samme tid i fjor, og i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 11,2 % og 19,5 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord April Resultat Resultat Aktivitet Psykisk helse og TSB 2016 Plan 2016 Avvik 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV ,4 % Antall liggedøgn PHV ,1 % Antall dagopphold PHV ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,2 % Antall utskrivninger PHBU ,8 % Antall liggedøgn PHBU ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,8 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,0 % Antall liggedøgn Rusomsorg ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,1 % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk april 2016, plan og samme periode i fjor Helse Nord Akkumulert per April Resultat Resultat Årsplan Aktivitet Psykisk helse og TSB 2016 Plan 2016 Avvik 2015 Endring % 2016 Antall utskrivninger PHV ,8 % Antall liggedøgn PHV ,2 % Antall dagopphold PHV ,3 % 143 Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,2 % Antall utskrivninger PHBU ,8 % 510 Antall liggedøgn PHBU ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,6 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,1 % 973 Antall liggedøgn Rusomsorg ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,5 % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. april 2016, plan og samme periode i fjor 10

16 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +131,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 0,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2016 konsolidert. Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,4 1,7-1,2 1,9 6,7-4,8 3,1 20,0 Nordlandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3 2,8 1,7 1,1-36,0 5,0 UNN HF 0,9 3,3-2,5 18,2 13,3 4,9 2,9 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,4 3,0-0,6 13,4 12,3 1,1 5,0 37,0 Sykehusapotek Nord HF -0,7-0,5-0,2 0,3-0,8 1,0 0,5 0,0 Helse Nord IKT -0,3-0,9 0,7 0,1-3,8 3,9-1,3 0,0 Helse Nord RHF 14,0 25,6-11,6 94,7 102,3-7,6 105,6 307,0 SUM Helse Nord 17,4 32,6-15,2 131,4 131,8-0,4 79,8 409,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2016 Helgelandssykehuset HF har i april 2016 et regnskapsresultat på +0,4 mill. kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på 1,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 1,9 mill. kroner, 6,7 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i april 2016 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på +2,8 mill. kroner, som er +1,1 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +5 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Universitetssykehuset Nord Norge HF har i april 2016 et regnskapsresultat på +0,9 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 2,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 18,2 mill. kroner og et budsjettavvik på +4,9 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner overstyringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i april 2016 et regnskapsresultat på 2,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 0,6 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,4 mill. kroner, noe som er 1,1 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. april 2016 et regnskapsresultat på +0,3 mill. kroner, som er +1,0 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2016 er lik styringskravet. Helse Nord IKT har pr. april 2016 et regnskapsresultat på +0,1 mill. kroner som er +3,9 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. 11

17 Helse Nord RHF har i april 2016 et bokført regnskapsresultat på +14,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 11,6 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 94,7 mill. kroner, noe som er 7,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Samlet forventes det per april et resultat for 2016 som er 30,8 mill. kroner lavere enn budsjett på 307,0 mill. kroner. Årsaken til at prognosen er justert ned fra mars gjelder i hovedsak enighet mellom RHF ene om betaling for pensjon knyttet til gjestepasientoppgjør på mellom 25 til 30 mill. kroner. Revidert nasjonalbudsjett innebærer en skjerpelse på om lag 45 mill. kroner i tilknytning til pensjon. Dette følges opp i budsjettsak i styremøtet i juni. Med bakgrunn i ny informasjon justeres foretaksgruppens prognose ned med 60 mill. kroner, til 350 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 3,9 % innen somatisk virksomhet, med 18,5 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester, mens psykisk helsevern er redusert med 1,4 %. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med sentral avsetning knyttet til pensjon i starten av Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og ventetider. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg (62 894) 3,9 % Psykisk helse ,4 % TSB (Rusbehandling) (3 596) 18,5 % Prehospitale tjenester (18 677) 5,8 % Personal, regionale felleskostnader ,7 % Sum driftskostnader (22 077) 2,6 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap april 2016 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 740 mill. kroner per april. Dette tilsvarer 24 % av vedtatte rammer. Etter en periode med lavere likviditet enn estimert, er beholdningen nå i tråd med prognosen når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn (250 mill. kroner). april Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 202,4 292,4 38,5 13 % P-85 større prosjekt 0,0 35,4 35,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 183,1 16 % UNN 115,1 490,0 605,1 295,8 49 % NLSH 61,9 504,1 566,0 157,0 28 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 24,7 16 % Apotek 10,1 3,5 13,6 3,5 25 % HN IKT 101,6 133,2 234,8 37,7 16 % SUM Helse Nord 586,1 2478,1 3064,2 740,2 24 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. april

18 Figur 6 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. april

19 April Akkumulert per April Akkumulert per April Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,6 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for april 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. april Kilde: Regnskap april

20 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar april 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 90 mer enn samme periode Figur 7: Månedsverk Helse Nord Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå ved FIN HF og HSYK HF som begge har hatt en økning på ca. 40 månedsverk. HN IKT har økt med 20 månedsverk. NLSH HF har en liten nedgang. Øvrige foretak har månedsverk tilsvarende samme periode Over 80 % av månedsverkene blir utført av fastansatte og ansatte i engasjementer/prosjekter. I antall utgjør de kun i underkant av 70 %. Volumet på timelønnede/tilkallingsvakter tilsvarer ca. 20 % av antall ansatte. I arbeidstid utgjør denne gruppen vel 4 % av de ansatte. Trenden viser redusert bruk av tilkallingsvakter og vikarer. 120,0 % ,0 % ,0 % 80,0 % 60,0 % 9,7 % 9,1 % 3,8 % 2,5 % 4,3 5,7 % 21,0 % 4,7 % Vikar, stillingsandel Utdanning Timelønnet 100,0 % 80,0 % 60,0 % 9,6 % 8,4 % 4,0 % 2,7 % 4,4 5,6 % 19,6 % 4,4 % Vikar, stillingsandel Utdanning Timelønnet 40,0 % 76,5 % 62,5 % Engasjement 40,0 % 76,3 % 64,9 % Engasjement 20,0 % Fast 20,0 % Fast 0,0 % Andel mverk Andel ansatte 0,0 % Andel mverk Andel ansatte Figur 6 andel månedsverk og andel ansatte 2014 versus Kilde: HN LIS 15

21 Blant de 3 store yrkesgruppene; leger, sykepleiere og helsefagarbeidere er det en økning i utførte månedsverk blant leger og sykepleiere. Helsefagarbeiderne utfører samlet gjennomsnittlig mindre månedsverk i 2015 enn i Figur 7 Gjennomsnittlig månedsverk 2014 versus 2015 for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Kilde: HN LIS Vi ser gjennom framskrivning av personellbehov i nasjonal bemanningsmodell at man i 2030 vil ha et økende behov for helsepersonell. De fremtidige oppgavene krever mer spesialisert kompetanse. Samtidig ser vi at antallet helsefagarbeidere vil gå så drastisk ned at denne gruppen omtrent vil være fraværende i norske sykehus om man ikke tar grep. Om så skjer vil man få en oppgaveglidning som kan gå motsatt vei av det man ønsker. Man kan komme i en situasjon hvor sykepleiere (som allerede er for få) må gjøre enklere pleieoppgaver og sterilrenhold i større grad enn oppgaver som grenser mot legene. Videre at legene må gjøre oppgaver som sykepleiere vil kunne gjøre. En løsning på at vi i fremtiden vil mangle sykepleiere vil være å tilsette helsefagarbeidere. For økonomien i sykehusene er det viktig at man ikke bruker mer kostbar arbeidskraft enn nødvendig. En helsefagarbeider er langt rimeligere enn en sykepleier, som igjen er langt rimeligere enn en lege. Skal man imøtekomme de fremtidige bemanningsutfordringer, er det viktig at man kommer i gang og får på plass en fornuftig oppgavedeling i sykehusene. Man må tilsette helsefagarbeidere for å kunne sikre seg nok sykepleiere. Dette henger nøye sammen. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 0,9 mill. kroner lavere enn budsjett for april. Hittil i år er lønnskostnadene 13,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden januar april Hittil i år er lønnskostnadene 88,2 mill. kroner høyere enn på samme tid i Hvorav fast lønn har økt med 2 % og variabellønn har økt med 11 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 4 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 3 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. 16

22 Innleiekostnadene er 4, 8 mill. kroner høyere enn budsjettert for april. Hittil i år er kostnadene knyttet til innleie 15,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 er kostnadene 1,4 mill. kroner lavere for tilsvarende periode. Sykefravær Det samlede sykefraværet for mars er 8,6 % i foretaksgruppen. Dette er henholdsvis 0,2 prosentpoeng lavere enn mars 2015 og 0,1 % prosentpoeng lavere enn mars Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste 2 årene. Figur 8 Sykefravær Helse Nord januar 2014 mars 2016 Blant helseforetakene spenner sykefraværet i mars seg fra 7,1 % til 9,2 % ved henholdsvis HSYK HF og UNN HF. Langtidsfravær slår mye ut på små organisasjoner, hvorpå marsfraværet ved Sykehusapotek Nord HF må ses i sammenheng med dette. 17

23 Figur 9 Sykefravær per foretak mars Kilde: Helse Nord LIS Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Trenden er at andel heltid og gjennomsnittlig stillingsandel er økende. Andel deltid har vært ca. 24 % de siste årene, hvor forskjellene er store fra foretak til foretak. Utfordringen med å legge til rette for hele faste stillinger er størst ved NLSH HF og HSYK HF. Her er andelen deltid ca %, noe som er altfor høyt for å kunne utnytte arbeidskraftpotensialet optimalt. Samtidig er det verdt å trekke frem UNN HF og FIN HF, som begge har en andel deltid som er blant de laveste i landet. Kompetanse innen psykisk helsevern Samdata for spesialisthelsetjenesten, utgitt av Helsedirektoratet, viser at andelen personell med 7 årig utdannelse øker og at andelen med 3 årig utdannelse går ned. Situasjonen er uforandret for annet helsepersonell med kortere utdanningsløp/annet personell i perioden

24 Figur 10 Andel årsverk utført av personell med 7 årig, 3 årig og kortere utdannelse innen psykisk helsevern i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Samdata Leger Psykologer Syke- og vernepleiere Barnevernspedagoger Sosionomer Annet pers. med høyskoleutdanning Annet helsepersonell Annet personell Kategori 7-årig utdannelse 7-årig utdannelse 3-årig utdannelse 3-årig utdannelse 3-årig utdannelse 3-årig utdannelse Andre/mindre enn 3 år Andre/mindre enn 3 år Tabell 6 Oversikt over varighet på de ulike utdannelsene. Kilde: Samdata. Den gylne regel Helse og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 19

25 Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB Antall dager* Endring fra 2015* Korrigerte kostnader** + 2,4 % 3,4 % +2,7 % + 19,6 % Årsverk endring*** 0,3 % 1,5 % 0,9 % + 1,4 % Aktivitet poliklinikk + 5,0 % + 16,2 % 1,6 % + 19,5 % Tabell 7 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid i dager ** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015 Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern for voksne og TSB er kortere enn for somatiske fag. Reduksjonen er størst i psykisk helsevern for voksne. Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er lik samme periode i fjor. Innen PHBU og TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag. Aktiviteten innen PHBU er lavere enn somatiske tjenester. Helse Nord har samtidig et mindre utbygget TSB tilbud enn i landet for øvrig. TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. 20

26 Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Tabell 15 Opphold somatikk pr. april 2016 Helse Nord. 21

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer