Styresak Virksomhetsrapport nr og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr og"

Transkript

1 Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær etter juli Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2014 er på 62 dager for Helse Nord (62 dager i juli 2013, og 66 dager i juli 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 71 dager mot 74 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2014 er 74 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i juli 2014 på 47 dager (48 i 2013 og 56 i 2012) og hittil i år på 45 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i juli på 77 dager (79 i 2013 og 76 i 2012) og hittil i år på 89 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 73 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 51 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i juli 2014 mot 7 % i juli 2013 og 14 % i juli Antall fristbrudd er i juli 2014 på 214 mot 258 i juli 2013 og 544 i juli Andel fristbrudd ventende er på 4 % i juli Finnmarkssykehuset er fortsatt det helseforetaket i Helse Nord med lavest andel fristbrudd på 2 %, mens Helgelandssykehuset har en andel på 3 % og Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge har begge en andel fristbrudd i juli på 7 %. Andel kontroller Nordlandssykehuset har en andel kontroller på 28 %, Finnmarkssykehuset har en andel på 28 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har 32 %. Helgelandssykehuset har pr. juli 2014 ikke fått rapportert på denne indikatoren. side 1

2 Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2014 viser en økning på 1,9 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,0 %, mens dagopphold poliklinikk har en økning på 6,6 %. Heldøgnsopphold har en økning på 0,3 %, mens dagopphold innlagte viser en reduksjon på 0,39 %. DRG-poengene avviker fra plan med -654 poeng (-0,8 %) og endringen fra i fjor er -183 poeng (-0,2 %). Dette utgjør henholdsvis 26,7 mill kroner og 7,5 mill kroner. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2014 en reduksjon i antall utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over plan og litt under samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet er under plan, men har økt med 2 % sammenlignet med pr. juli Den svake tendensen mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er registrert 14 fristbrudd innenfor området i juli 2014 (5 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 51 dager for juli Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er høyere enn både plan og samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn plan, men 7 % høyere enn samme periode i fjor. For juli er gjennomsnittlig ventetid på 46 dager, andel fristbrudd er 6 % og registrert seks fristbrudd. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk behandling. Både antall utskrivninger, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner viser hittil i år en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor. Ventetiden i juli er på 64 dager, og det har ikke vært fristbrudd innenfor området i juli Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 178,2 mill kroner. Det er planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i styresak Budsjett 2014 justering av rammer nr. 1. Pr. juli 2014 er regnskapsresultatet 77 mill kroner svakere enn budsjett. Juli 2014 viser et overskudd på 26,4 mill kroner, noe som er 16,5 mill kroner under budsjett. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har tiltak (risikobuffer budsjettert sentralt) som kan løse deler av utfordringene, mens Nordlandssykehuset HF (NLSH) fortsatt har uløste omstillingsutfordringer i størrelsesorden mill kroner. Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 270,7 mill kroner, noe som er 31,6 mill kroner under budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. side 2

3 Det er gjennomført investeringer på til sammen 1 009,4 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli 2014, tilsvarende 45 % av vedtatte investeringsrammer til og med Ubrukte rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner. Likviditetsbeholdningen er noe lavere enn prognosen ved utgangen av juli Prognosen for 2014 i Helse Nord er lik styringskrav på 435 mill kroner. Personal På grunn av teknisk feil på HR-data i styringsportalen, vil data ettersendes til styret, når dette foreligger. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen. 3. Styret ber om en nærmere redegjørelse om omstillingsarbeidet i foretaksgruppen i et senere styremøte. Bodø, den 20. august 2014 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr oversendt pr. e-post 14. juli 2014 Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 27. august Økonomi Resultat per juni 2014 Regnskapet for juni måned 2014 viser et overskudd på 159,8 mill kroner. Dette er 123,1 mill kroner bedre enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig korrigert pensjonskostnad som ble gjort i juni. I januar ble det gjort rede for at den sist mottatte aktuarberegningen viste en pensjonskostnad som var 303 mill kroner høyere enn våre budsjettforutsetninger. Dette ble håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det er nå vedtatt endringer i lov om uførepensjon som medfører en redusert kostnad, slik at vi nå har mottatt en aktuarbergning som viser en kostnad som er 199 mill kroner lavere enn budsjettforutsetningen. Besparelsen mot budsjettforutsetningen til HOD har departementet signalisert at de vil trekke inn etter nasjonal inntektsmodell. Det er derfor usikkert hvor stor nettoeffekt dette vil ha for Helse Nord. I regnskapet for juni pensjonskostnad ført i tråd med våre budsjettforutsetninger, slik at den ekstra avsetningen på 125 mill kroner som har vært gjort på Helse Nord RHF er tilbakeført. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +151,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -60,5 mill kroner. Budsjettert overskudd for 2014 er etter styresak Budsjett 2014 justering av rammer nr. 1 justert opp til 435 mill kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for Hittil i år har UNN, NLSH og FIN negative budsjettavvik. De øvrige HFene er i balanse eller har et positivt avvik, der RHF har størst avvik med 18,5 mill kroner. Sammenlignet med resultatet i mai måned har FIN en forbedring på 2,5 mill kroner, SANO en forbedring på 3,5 mill kroner og HN IKT en forbedring på 3,3 mill kroner, mens UNN og HSYK er på omtrent samme nivå. NLSH har en forbedring på 1,6 mill kroner, men har et negativt budsjettavvik i juni på 5,7 mill kr. Resultat og avvik framkommer av tabellene. Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,6 0,8-0,2 5,0 5,0 0,0-6,3 10,0 Nordlandssykehuset HF -5,7 0,0-5,7-10,4 0,0-10,4-28,9 0,0 UNN HF -5,5 0,0-5,5-58,1 0,0-58,1 4,6 0,0 Helse Finnmark HF 0,5 1,2-0,7-6,7 7,5-14,2-13,5 15,0 Sykehusapotek Nord HF 2,7 0,7 2,0 1,8-0,6 2,4 0,0 0,0 Helse Nord IKT 1,3 0,7 0,6-3,3-4,5 1,1-6,0 0,0 Helse Nord RHF 165,8 33,2 132,6 223,5 205,0 18,5 209,1 410,0 SUM Helse Nord 159,8 36,7 123,1 151,9 212,4-60,5 159,0 435,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juni 2014, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett side 5

6 Budsjettavvik i % av inntekt juni hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,2 % 0,0 % Nordlandssykehuset HF -1,9 % -0,5 % UNN HF -1,0 % -1,8 % Helse Finnmark HF -0,5 % -1,5 % Sykehusapotek Nord HF 6,1 % 1,3 % Helse Nord IKT 2,2 % 0,7 % Helse Nord RHF 95,6 % 2,2 % SUM Helse Nord 9,7 % -0,8 % Tabell: Budsjettavvik i prosent av inntekt i juni og hittil i år Helse Nord RHF har i juni et positivt budsjettavvik på 132,6 mill kroner (hvorav 125 mill kroner er relatert til pensjonskorrigeringen) og hittil i år et positivt budsjettavvik på 18,5 mill kroner. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 811 mill kroner i foretaksgruppen pr. juni, tilsvarende 36 % av vedtatte investeringsrammer til og med Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2014 Helse Nord RHF 101,9 178,7 280,6 34,6 12 % Finnmark 80,9 239,8 320,7 41,5 13 % UNN 32,0 555,1 587,1 354,9 60 % NLSH 14,2 816,5 830,7 318,7 38 % Helgeland 42,4 55,7 98,1 24,5 25 % Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 % HN IKT 38,6 99,5 138,1 37,0 27 % SUM Helse Nord 315, , ,0 811,2 36 % Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni ca 2,1 mrd kroner. Dette er 195 mill kroner høyere enn prognosen, som hovedsaklig skyldes etterslep av investeringer med 203 mill kroner. side 6

7 Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Limit kassakreditt Aktivitet Aktiviteten innen både innen somatikk og psykisk helsevern skal vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger helseforetakene aktivitetsøkning i somatisk virksomhet på +1,3 % (jf. styresak Budsjett 2014 konsolidert). Somatikk Aktiviteten pr. juni 2014 viser en økning på 1,1 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,7 %, mens dagopphold poliklinikk har en økning på 0,6 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,6 %, mens dagopphold viser en reduksjon på 4,3 %. DRG-poengene 1 avviker fra plan med -714 poeng (-1,0 %) og endringen fra i fjor er -330 poeng (-0,5 %). Dette utgjør henholdsvis 29,1 mill kroner og 13,5 mill kroner 2. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell: Somatisk aktivitet januar - juni 2014 sammenlignet med januar- juni Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. 2 Enhetsprisen pr. DRG-poeng er satt til kroner for side 7

8 Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport for juli. side 8

9 Vedlegg Regnskap foretaksgruppen juni 2014 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2013 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell: Resultat i juni 2014 og hittil i år sammenlignet med endring fra juni i 2013 Aktivitet DRG juni 2014 DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Endring hiåhif % endring Foretak i Plan hiå Årsplan 2014 plan hiå % avvik hiå fra hif Helgeland ,2 % % NLSH ,0 % % UNN ,8 % % Finnmark ,2 % % RHF ,7 % -5-3 % Sum ,0 % ,5 % DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. side 9

10 Aktivitet somatikk per HF juni 2014 Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Helse Finnmark Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Tabell: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2014 sammenlignet med samme periode 2013 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. side 10

11 Virksomhetsrapport side 11

12 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Andel kontroller... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 4 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat... 4 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 6 Personal... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd Andel kontroller Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet side 12

13 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskriver status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2014 er på 62 dager for Helse Nord (62 dager i juli 2013, og 66 dager i mai 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 71 dager mot 74 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2014 er 74 dager. Median ventetid 1 i juli 2014 for hele landet er 39 dager. Helse Sør-Øst har 36 dager, Helse Nord og Helse Vest har 42 dager og Helse Midt-Norge 50 dager. Median ventetid for private er 50 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i juli 2014 på 47 dager (48 i 2013 og 56 i 2012) og hittil i år på 45 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i juli på 77 dager (79 i 2013 og 76 i 2012) og hittil i år på 89 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 73 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 51 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i juli 2014 mot 7 % i juli 2013 og 14 % i juli Antall fristbrudd er i juli 2014 på 214 mot 258 i juli 2013 og 544 i mai Andel fristbrudd ventende er på 4 % i juli Finnmarkssykehuset er fortsatt det helseforetaket i Helse Nord med lavest andel fristbrudd på 2 %, mens Helgelandssykehuset har en andel på 3 % og Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge har begge en andel fristbrudd i juli på 7 %. Andel kontroller Nordlandssykehuset har en andel kontroller 2 på 28 %, Finnmarkssykehuset har en andel på 28 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har 32 %. Helgelandssykehuset HF har pr. juli 2014 ikke fått rapportert på denne indikatoren. Aktivitet Aktiviteten innen både innen somatikk og psykisk helsevern skal vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger helseforetakene aktivitetsøkning i somatisk virksomhet på +1,3 % (jf. styresak Budsjett 2014 konsolidert). 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 2 Kontrollandelen basert på forholdet mellom totale polikliniske konsultasjoner og antall kontroller. 3 side 13

14 Somatikk Aktiviteten pr. juli 2014 viser en økning på 1,9 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,0 %, mens dagopphold poliklinikk har en økning på 6,6 %. Heldøgnsopphold har en økning på 0,3 %, mens dagopphold innlagte viser en reduksjon på 0,39 %. DRG-poengene avviker fra plan med -654 poeng (-0,8 %) og endringen fra i fjor er -183 poeng (-0,2 %). Dette utgjør henholdsvis 26,7 mill kroner og 7,5 mill kroner. Psykisk helsevern og rus Ressursbruken planlegges i tråd med føringer om at psykisk helsevern og rusbehandling skal styrkes mer enn somatisk virksomhet. Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2014 en reduksjon i antall utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over plan og litt under samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet er under plan, men har økt med 2 % sammenlignet med pr. juli Den svake tendensen mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er registrert 14 fristbrudd innenfor området i juli 2014 (5 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 51 dager for juli Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er høyere enn både plan og samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn plan, men 7 % høyere enn samme periode i fjor. For juli er gjennomsnittlig ventetid på 46 dager, andel fristbrudd er 6 % og registrert 6 fristbrudd. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk behandling. Både antall utskrivninger, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner viser hittil i år en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor. Ventetiden i juli er på 64 dager, og det har ikke vært fristbrudd innenfor området i juli Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 178,2 mill kroner. Det er planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i styresak Budsjett 2014 justering av rammer nr. 1. Pr. juli 2014 er regnskapsresultatet 77 mill kroner svakere enn budsjett. Juli 2014 viser et overskudd på 26,4 mill kroner, noe som er 16,5 mill kroner under budsjett. Sum driftsinntekter er hittil i år 20,7 mill kroner høyere enn budsjett (0,2%). Samlet kjøp av helsetjenester er ca 41 millioner høyere enn budsjett. Totale varekostnader er ca 65 mill. kroner høyere enn budsjett. Lønnskostnader er 8 mill kroner høyere enn budsjett, mens andre driftskostnader er 9 millioner høyere enn budsjett. Totale driftskostnader er 115 millioner høyere enn budsjett, mens finansresultater er ca 18 millioner bedre enn budsjett. Totalt gir dette et resultat før skatt som er ca 77 millioner lavere enn budsjett. 4 side 14

15 Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har tiltak (risikobuffer budsjettert sentralt) som kan løse deler av utfordringene, mens Nordlandssykehuset (NLSH) fortsatt har uløste omstillingsutfordringer i størrelsesorden mill kroner. Helgelandssykehuset har i juli 2014 et regnskapsresultat på +0,2 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 5,2 mill kroner, noe som er 0,7 mill kroner under budsjett. Helgelandssykehuset opprettholder sin prognose likt styringskravet på + 10 mill kroner. Sum realisert tiltakseffekt for helseforetaket er på 9,2 mill kroner, mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 13,4 mill kroner, noe som innebærer en gjennomføringsgrad på 68 %. NLSH har i juli 2014 et regnskapsresultat på -14,2 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -24,6 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i styresak Budsjett 2014 konsolidert (behandlet i styremøte 5. februar 2014) satt til balanse. Prognosen for 2014 er i juli måned satt til et negativt resultat på -35,0 mill kroner. Helseforetaket opplyser at de har pådratt seg nye kostnader og lavere inntekter i forbindelse med flytting inn i nytt sykehus i Vesterålen. Det forventes tilsvarende utfordringer i forbindelse med flytting i Bodø høsten UNN har i juli 2014 et regnskapsresultat på -6,7 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -64,8 mill kroner, noe som er 64,8 mill kroner under budsjett. Helseforetaket har fortsatt utfordringer med å få effekt av arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Hittil i år er det budsjettert med tiltaksgjennomføring på 104,9 mill kroner, mens det er realisert 21,8 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i styresak Budsjett konsolidert satt til balanse. Prognosen for 2014 er uforandret, og lik styringskrav, men risikoen for ikke å nå målet vurderes som økende dersom ikke arbeidet med aktivitetsbasert bemanning viser større fremdrift. Finnmarkssykehuset har i juli 2014 et regnskapsresultat på -3,4 mill kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på -4,7 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -10,1 mill kroner, noe som er 18,9 mill kroner under budsjett. Helseforetaket har høye kostnader knyttet til pasientreiser, prehospitale tjenester og gjestepasienter innen psykiatri og rus. Helseforetakets styringskrav for 2014 er et overskudd på 15 mill kroner. Prognosen opprettholdes i tråd med nedjustering ved rapportering på april måned med 10 mill kroner i forventet overskudd, noe som er et avvik fra styringskravet på 5 mill kroner. Finnmarkssykehuset har gjennomført 45 % av budsjetterte tiltak hittil i år. Sykehusapotek Nord har pr. juli 2014 et regnskapsresultat på +3,1 mill kroner, noe som er +0,7 mill kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har i juli 2014 et regnskapsresultat på +2,0 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,2 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et regnskapsresultat på -1,3 mill kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på -2,0 mill kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. 5 side 15

16 Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 270,7 mill kroner, noe som er 31,6 mill kroner under budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. Prognosen er resultat høyere enn budsjett i 2. halvår, i hovedsak på grunn av langsommere innfasing av økning i eksternt kjøp av tjenester. Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord er lik styringskrav på 435 mill kroner. Nærmere vurdering av prognosen legges frem under styremøtet. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 1 009,4 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli, tilsvarende 45 % av vedtatte investeringsrammer til og med Ubrukte rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner. Likviditetsbeholdningen er noe lavere enn prognosen ved utgangen av juli. Personal Hittil i år er netto lønnskostnader inklusive innleie mill kroner, dvs ca 8 mill høyere enn budsjett. Endring i beregning av pensjonskostnader vil ventelig foreligge i november. På grunn av teknisk feil på HR-data i styringsportalen vil data ettersendes til styret, når dette foreligger, eventuelt legges frem på styremøtet. 6 side 16

17 DEL II Kvalitet Ventetider Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord- Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid juli 2014 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 17

18 Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt 20 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2013 til juli Kilde: Norsk pasientregister alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 40 Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 juli 2014 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 18

19 HLSH FIN NLSH UNN Helse Nord Januar2 Februar2 Mars2 April2 mai2 juni2 juli2 Figur 4 Antall nyhensviste i perioden januar juli Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 19

20 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk 6 2 % VOP 1 2 % BUP 3 14 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 10 2 % Somatikk 97 8 % VOP 2 5 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 99 7 % Somatikk 78 6 % VOP 2 4 % BUP 1 10 % RUS 1 14 % Ubestemt 1 50 % Total 83 7 % Somatikk 22 4 % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 22 3 % Somatikk 0 VOP 0 BUP 0 RUS 0 Ubestemt 0 Total 0 0 % Somatikk % VOP 5 3 % BUP 4 5 % RUS 1 2 % Ubestemt 1 14 % Total % Figur 5 Antall og andel fristbrudd i juli 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 20

21 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Somatikk VOP BUP RUS 2 % 0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 6 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 juli Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Nordlandssykehuset HF % % % % % % Helgelandssykehuset HF % % Privat Nord HF 12-0 % % Totalt Helse Nord % % Figur 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp3. Juli2014. Kilde: Norsk pasientregister 3 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor: - pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet - pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er overskredet 11 side 21

22 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 8 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli Figur 9 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til juli Kilde: Norsk pasientregister FIN HF Total UNN HF Total NLSH HF Total HLSH HF Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 32 % Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % Helgelandssykehuset Ikke rapportert Figur 10 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr Kontrollandelen basert på forholdet mellom totale polikliniske konsultasjoner og antall kontroller. 12 side 22

23 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helse Finnmark Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Figur 11 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2014 sammenlignet med samme periode 2013 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 13 side 23

24 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Juli Resultat 2014 Plan 2014 Avvik Resultat 2013 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 12 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk juli 2014, plan og samme periode i fjor Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2014 Plan 2014 Avvik Akkumulert per Juli Resultat 2013 Endring % Årsplan 2014 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 444 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 13 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2014, plan og samme periode i fjor 14 side 24

25 Økonomi Resultat Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,2 0,8-0,7 5,2 5,8-0,7-12,0 10,0 Nordlandssykehuset HF -14,2 0,0-14,2-24,6 0,0-24,6-31,7 0,0 UNN HF -6,7 0,0-6,7-64,8 0,0-64,8-5,4 0,0 Finnmarkssykehuset HF -3,4 1,2-4,7-10,1 8,7-18,9-20,4 15,0 Sykehusapotek Nord HF 1,3 1,4-0,1 3,1 0,7 2,3 1,1 0,0 Helse Nord IKT 2,0 5,2-3,2-1,3 0,7-2,0-1,1 0,0 Helse Nord RHF 47,2 34,2 13,0 270,7 239,2 31,6 241,5 410,0 SUM Helse Nord 26,4 42,8-16,5 178,2 255,2-77,0 171,9 435,0 Figur 14 Regnskap, budsjett og avvik i mai 2014 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK juli DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Endring hiåhif % endring Foretak i Plan hiå Årsplan 2014 plan hiå % avvik hiå fra hif Helgeland ,6 % 72 1 % NLSH ,4 % % UNN ,9 % % Finnmark ,4 % % RHF ,8 % % Sum ,8 % ,2 % Figur 15 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; ØBAK pr. juli side 25

26 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2013 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,2 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Figur 17 Resultat og budsjettavvik for juli 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juli Kilde: ØBAK juli 2014 side 16 26

27 Investeringer Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2014 Helse Nord RHF 101,9 178,7 280,6 40,8 15 % Finnmark 80,9 239,8 320,7 51,2 16 % UNN 32,0 555,1 587,1 377,7 64 % NLSH 14,2 816,5 830,7 426,5 51 % Helgeland 42,4 55,7 98,1 24,5 25 % Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 % HN IKT 38,6 99,5 138,1 88,7 64 % SUM Helse Nord 315, , , ,4 45 % Figur 18 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Limit kassakreditt Figur 19 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 27

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer