Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter oktober Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i oktober Andel fristbrudd i oktober 2014 var på 7 %, 9 % i oktober 2013, 13 % i oktober 2012 og 20 % i oktober Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 13 % - poeng fra nivået i oktober Antall fristbrudd er i oktober 2015 på 324 mot 427 i oktober 2014, 542 i oktober 2013, 832 i oktober 2012 og 1117 i oktober Andel fristbrudd i oktober 2015 innen somatikk er på 5 %, psykisk helsevern for voksne har i oktober 2015 en andel fristbrudd på 9 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 7 %. Innen rus er andel fristbrudd 4%. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 276 av 324 fristbrudd for oktober Nordlandssykehuset HF har 139 av disse fristbruddene, hvorav 134 innen somatikk. Helseforetaket har hatt den høyeste andelen fristbrudd innen medisinsk klinikk med andel på nesten 21 %. Ny lov om pasientrettigheter har trådt i kraft 1. november Prognose for antall fristbrudd i oktober 2015 var på 300, endelig resultat ble 324 fristbrudd. Oppfølgingen av fristbrudd har stor oppmerksomhet også fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2015 på 79 dager i Helse Nord og 75 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2015 på 106 dager og hittil i år på 111 dager. side 3

2 Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 78 dager i oktober 2015 og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 57 dager i oktober 2015 og 58 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2015 og 49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober 2015 på 38 dager og hittil i år på 48 dager. Gjennomsnittlig ventetid i oktober 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Vest har 67 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager, Helse Midt-Norge 72 dager, og Helse Nord 79 dager. Private har et gjennomsnitt på 50 dager. For oktober 2015 har Helgelandssykehuset HF en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 66 dager, Finnmarkssykehuset HF på 72 dager, Nordlandssykehuset HF (NLSH) på 83 dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et gjennomsnitt som er på 84 dager. UNN har hatt særlig fokus på langtidsventende. Resultatet kan en lese i at gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende er nede på 90 dager, og andelen fristbrudd for avviklede for første gang så lav som 2%. NLSH har i samarbeid med fagavdelingen i Helse Nord RHF jobbet med møtestrukturer og metoder for oppfølging. Det er avdekket flere konkrete forbedringspotensialer som vi venter skal gi effekt i nær fremtid. Det er innen fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, kvinnesykdommer, hud, fordøyelse, kjevekirurgi og hjerte hvor helseforetaket har de fleste ventende. Pasientsikkerhetsprogrammet En av de største utfordringene i pasientsikkerhetsprogrammet har vært manglende verktøy for elektroniske registreringer. Nordlandssykehuset HF har gjennomført testing av skjemaet Trygg pleie i samarbeid med Helse Nord IKT. Skjemaet skal redusere merarbeidet ved manuelle registreringer, ved at teamene kan registrere målinger elektronisk i DIPS Classic. Neste skritt er å utarbeide rapporter til bruk i forbedringsarbeidet. De øvrige helseforetakene avventer implementering av skjemaet til nødvendige rapporter er utarbeidet. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB, enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. side 4

3 Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,6 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 9 % hittil i år. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 57 dager, andel fristbrudd er på 9 % og det er registrert 32 fristbrudd. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er 5 % lavere på utskrivninger og liggedøgn, mens polikliniske konsultasjoner er 1 % høyere enn på samme tid i fjor. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 36 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert 11 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 5 % høyere enn på samme tid i fjor, mens liggedøgn er på samme nivå. Polikliniske konsultasjoner har økt med 9 % hittil i år, og er noe under planen. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 38 dager, andel fristbrudd er 4 %, og det er registrert tre fristbrudd. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +404,1 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +73,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter behandling av styresak Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. oktober Kilde: Regnskap pr. oktober 2015 Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 9,0 % innen somatisk virksomhet, med 4,4 % innen psykisk helsevern, med 17,0 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 13,9 %. Om vi korrigerer for økning av varekostnader avskrivinger, er økning i bruttokostnader innenfor somatikk 6,9%. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. side 5

4 Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. oktober Dette tilsvarer 58 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen, når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 300 mill. kroner. Helse Nord RHF har i oktober 2015 et bokført regnskapsresultat på 69,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +34,1 mill. kroner. Hovedårsaken til avviket er lavere kostnader knyttet til forsinkelsen av nødnettet og nedjustert prognose fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som skyldes at antall behandlede saker er lavere enn forventet. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 402,4 mill. kroner, noe som er 77,4 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er om lag 80 mill. kroner høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er justert til mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 156, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har et forbruk tilsvarende Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 30 og 75 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er på ca. 24 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er på ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet er fremdeles på et høyt nivå i foretaksgruppen (7,95 %). Vurdering Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med at vi ikke får til ønsket forbedring i fristbrudd og ventetider. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er forholdsvis høy (79 dager). Det er grunn til å tro at det er et uttrykk for at det pågår et omfattende arbeid for å gi tilbud til pasienter som har ventet lenge. Adm. direktør vil i styremøte orientere nærmere om pågående tiltak. Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er noe over budsjett. Dette er et godt utgangspunkt for omstillingsarbeidet som pågår. side 6

5 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp vedtatte handlingsplaner for reduksjon av ventetider og fristbrudd (jf. tidligere styrevedtak), slik at nasjonale mål kan nås innen utgangen av året. Bodø, den 18. november 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 7

6 Virksomhetsrapport side 8

7 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 6 Pasientsikkerhetsprogrammet... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 9

8 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2015 på 79 dager i Helse Nord og 75 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2015 på 106 dager og hittil i år på 111 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 oktober 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i oktober 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Vest har 67 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager, Helse Midt-Norge 72 dager, og Helse Nord 79 dager. Private har et gjennomsnitt på 50 dager. Ingen av helseforetakene i regionen har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager i oktober Helgelandssykehuset HF er det helseforetaket i regionen som har hatt de laveste gjennomsnittlige ventetidene for avviklede pasienter i 2015, med en gjennomsnittlig ventetid i hittil i år på 59 dager. For oktober har Helgelandssykehuset HF en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 66 dager, Finnmarkssykehuset HF på 72 dager, Nordlandssykehuset HF (NLSH) på 83 dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et gjennomsnitt som er på 84 dager, UNN har hatt særlig fokus på langtidsventende. Resultatet kan en lese i at gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende er nede på 90 dager. NLSH har i samarbeid med fagavdelingen ved Helse Nord RHF jobbet med møtestrukturer og metoder for oppfølging. Det er avdekket flere konkrete forbedringspotensialer som vi venter skal gi effekt i nær fremtid. Det er innen fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, kvinnesykdommer, hud, fordøyelse, kjevekirurgi og hjerte helseforetaket har de fleste ventende. 3 side 10

9 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i oktober 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2015 på 56 dager og hittil i år på 56 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2015 på 100 dager og hittil i år 94 dager. 4 side 11

10 Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 78 dager i oktober og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 57 dager i oktober og 58 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2015 og 49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober på 38 dager og hittil i år på 48 dager. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 217 dager i oktober og 124 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 2,8 % av pasientmassen hittil i år. 5 side 12

11 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 26 4 % Finnmarksykehuset HF PHV % PHBU 9 28 % TSB 1 13 % Ubestemt 0 Total 62 8 % Somatikk 44 2 % Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV 2 2 % PHBU 1 2 % TSB 0 0 % Ubestemt 1 5 % Total 48 2 % Somatikk % Nordlandssykehuset HF PHV 2 2 % PHBU 1 3 % TSB 1 8 % Ubestemt % Total % Somatikk 72 7 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 1 2 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 73 7 % Somatikk 0 PHV 1 4 % PHBU 0 TSB 1 25 % Ubestemt 0 Total 2 6 % Somatikk % PHV 32 9 % PHBU 11 7 % TSB 3 4 % Ubestemt 2 8 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i oktober 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 13

12 Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i oktober Andel fristbrudd i oktober 2014 var på 7 %, 9 % i oktober 2013, 13 % i oktober 2012 og 20 % i oktober Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 13 % - poeng fra nivået i oktober UNN HF har for første gang en andel fristbrudd helt nede på 2%. Antall fristbrudd er i oktober 2015 på 324 mot 427 i oktober 2014, 542 i oktober 2013, 832 i oktober 2012 og 1117 i oktober Ny lov om pasientrettigheter har trådt i kraft 1. november Prognosen for antall fristbrudd i oktober var på 300, mot faktisk resultat 324 fristbrudd. Helse Nord RHF skal i neste oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet gi en detaljert redegjørelse for arbeidet med å få ned fristbrudd og ventetid. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til oktober Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF % % Universitetssykehuset Nord-Norge HF % % Nordlandssykehuset HF % % Helgelandssykehuset HF % % Privat Nord % % Helse Nord % % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Oktober Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 14

13 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 3 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 oktober Kilde: Norsk pasientregister 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Somatikk PHV PHBU TSB Figur 4 Fristbrudd pr sektor oktober 2014 oktober Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i oktober innen somatikk er på 5 %, psykisk helsevern for voksne er 9 %, psykisk helsevern for barn og unge 7 %. Innen rus er andel fristbrudd 4%. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 276 av 324 fristbrudd for oktober. Nordlandssykehuset HF har 139 av disse fristbruddene, hvorav 134 innen somatikk. helseforetaket har hatt den høyeste andelen fristbrudd innen medisinsk klinikk med andel på nesten 21 %. 8 side 15

14 Pasientsikkerhetsprogrammet En av de største utfordringene i Pasientsikkerhetsprogrammet har vært manglende verktøy for elektroniske registreringer. Nordlandssykehuset HF har gjennomført testing av skjemaet Trygg pleie i samarbeid med Helse Nord IKT. Skjemaet skal redusere merarbeidet ved manuelle registreringer, ved at teamene kan registrere målinger elektronisk i DIPS Classic. Neste skritt blir å utarbeide rapporter til bruk i forbedringsarbeidet. De øvrige helseforetakene avventer implementering av skjemaet til nødvendige rapporter er utarbeidet. Medisinsk avdeling ved Finnmarkssykehuset Kirkenes har startet pilot på forebygging av hjerneslag, men det er ikke iverksatt målinger. Finnmarkssykehuset Hammerfest har startet iverksetting av tiltakspakken på forebygging av UVI. Kvalitetskonsulent i Hammerfest har dette som prosjekt i fbm utdanning til forbedringsagent. De nytilsatte kvalitetsrådgiverne ved Helgelandssykehuset HF er i gang med å sette seg inn i Extranet og tiltakspakkene på innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, slik at de kan bistå avdelingene ved behov. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF har deltatt på introduksjonskurs for kvalitetsrådgiverne, og har i tiden etter vært tilgjengelig for veiledning både via e-post og telefon. Helgelandssykehuset Mo i Rana er tildelt oppgaven å være pilot for «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand», og vil sammen med Martine Hansens Hospital prøve ut tiltakspakken våren Kvalitetsrådgiver ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana skal være prosjektleder for piloten. En masterstudent i farmasi har begynt å analysere data fra kvalitetsmålinger gjort i forbindelse med SamStem-prosjektet. Studien skal se på hvilken effekt innføringen av samstemming av legemiddellister ved Nordlandssykehuset HF har hatt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtok i oktober en felles prosedyre for samstemming av legemiddellister ved innkomst og utskrivning. Dermed er målsetningen i SamStem-prosjektet om at alle helseforetak i Helse Nord skal ha en prosedyre for dette oppfylt. Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord HF har bidratt aktivt i utarbeidelse av prosedyrene til alle helseforetakene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF presenterer noen målinger fra innsatsområdet «Trygg Kirurgi» i denne månedens virksomhetsrapport. Innsatsområdet består av fire tiltak; Bruk av sjekkliste «Trygg Kirurgi», korrekt preoperativ hårfjerning, temperaturmåling og antibiotikaprofylakse. 9 side 16

15 Figur 5 Bruk av sjekkliste «Trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner». Kilde: Extranet. Figur 6 Sikre at hårfjerning blir korrekt gjennomført før operasjon. Kilde: Extranet. Figur 7 Sikre at pasient ikke blir nedkjølt. Kilde: Extranet. 10 side 17

16 Figur 8 Sikre forsvarlig valg av administrering av antibiotika som profylakse. Kilde: Extranet. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,6 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. oktober 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er i tråd med plan, og er 3,6 % høyere enn pr. oktober side 18

17 DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,6 % % NLSH ,8 % % UNN ,1 % % Finnmark ,8 % % RHF ,4 % 11 3 % Sum ,0 % ,6 % Tabell 5 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. oktober Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 9 % hittil i år. For oktober er gjennomsnittlig ventetid på 57 dager, andel fristbrudd er på 9 % og det er registrert 32 fristbrudd. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er 5 % lavere på utskrivninger og liggedøgn, mens polikliniske konsultasjoner er 1 % høyere enn på samme tid i fjor. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 36 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert 11 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 5 % høyere enn på samme tid i fjor, mens det er liggedøgn er på samme nivå. Polikliniske konsultasjoner har økt med 9 % hittil i år, og er noe under planen. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 38 dager, andel fristbrudd er 4 %, og det er registrert 3 fristbrudd. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Okt Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk oktober 2015, plan og samme periode i fjor 12 side 19

18 Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per Okt Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 302 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 446 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7: Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. oktober 2015, plan og samme periode i fjor 13 side 20

19 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +404,1 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +73,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 4. februar 2015). Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,3 1,2 0,1 15,2 12,5 2,7 13,1 15,0 Nordlandssykehuset HF -2,4-6,3 3,9-60,3-62,5 2,2-44,2-75,0 UNN HF 1,4 3,3-1,9 12,1 33,3-21,2-74,9 40,0 Finnmarkssykehuset HF 3,9 2,1 1,8 28,3 20,8 7,4 14,9 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4 0,4-0,1 3,8 0,5 3,2 3,4 0,0 Helse Nord IKT -1,7-0,6-1,0 2,6 1,0 1,7 6,4 0,0 Helse Nord RHF 69,1 35,0 34,1 402,4 325,0 77,4 413,4 395,0 SUM Helse Nord 72,1 35,2 36,9 404,1 330,7 73,4 332,1 400,0 Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. oktober Kilde: Regnskap pr. oktober 2015 Alle helseforetak har effekt av at lønnsoppgjør 2015 ble noe lavere enn forutsatt. Helgelandssykehuset HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på +1,3 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 0,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 15,2 mill. kroner, 2,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som er 5,0 mill. kroner bedre enn styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på -2,4 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +3,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -60,3 mill. kroner, som er +2,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose korrigeres fra oktober måned fra -87 mill. kroner til -80 mill. kroner. Dette gir et avvik fra styringskravet på -5 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på +1,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 12,1 mill. kroner og et budsjettavvik på -21,2 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +60 mill. kroner, noe som er side 21

20 mill. kroner over styringskravet for Hovedårsaken er et lavere lønnsoppgjør og høyere ISF-inntekter enn budsjettert. Finnmarkssykehuset HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på 3,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +1,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 28,3 mill. kroner, noe som er 7,4 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +30 mill. kroner, som er 5 mill. kroner mer enn styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. oktober 2015 et regnskapsresultat på +3,8 mill. kroner, som er +3,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er et overskudd på 1,0 mill. kroner. Helse Nord IKT har pr. oktober 2015 et regnskapsresultat på +2,6 mill. kroner som er +1,7 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i oktober 2015 et bokført regnskapsresultat på 69,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +34,1 mill. kroner. Hovedårsaken til avviket er lavere kostnader knyttet til forsinkelsen av nødnettet og nedjustert prognose fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som skyldes at antall behandlede saker er noe lavere enn forventet. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 402,4 mill. kroner, noe som er 77,4 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er om lag 80 mill. kroner høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er justert til mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 9,0 % innen somatisk virksomhet, med 4,4 % innen psykisk helsevern, med 17,0 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 13,9 %. Om vi korrigerer for økning av varekostnader avskrivinger er økning i bruttokostnader innenfor somatikk 6,9%. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg (41 922) 9,0 % Psykisk helse ,4 % TSB (Rusbehandling) ,0 % Prehospitale tjenester (18 175) 5,8 % Personal, regionale felleskostnader ,9 % Sum driftskostnader ,1 % Tabell 9 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap oktober side 22

21 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner per oktober. Dette tilsvarer 58 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 300 mill. kroner. ok tober Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 125,3 255,7 70,0 27 % Finnmark 209,7 441,4 651,1 353,9 54 % UNN 0,4 594,3 594,7 456,8 77 % NLSH 4,8 631,2 636,0 454,6 71 % Helgeland 24,0 87,5 111,5 38,4 34 % Apotek 8,7 3,0 11,7 0,4 4 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 74,1 34 % SUM Helse Nord 403,4 2073,7 2477,1 1448,3 58 % Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 9 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 23

22 Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,1 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 11 Resultat og budsjettavvik for oktober 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. oktober Kilde: Regnskap oktober 2015 side 24 17

23 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 156, regionen sett under ett. Figur 10 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset, som har et forbruk tilsvarende Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset representerer henholdsvis 30 og 75 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 2,2 mill. kroner høyere enn budsjettert for oktober Hittil i år er innleiekostnadene 36,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 15,8 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 17,8 mill. lavere enn budsjett for oktober. Hittil i år er lønnskostnadene 630 mill. kroner høyere enn i Fast lønn har økt med 5 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 33 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 12 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 24 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. side 25 18

24 Sykefravær Tabell 12 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. september Kilde: Helse Nord LIS Tabell 13 Langtidsfravær > 16 dager per helseforetak Kilde: Helse Nord LIS side 26 19

25 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Helse Finnmark Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Tabell 14 Opphold somatikk pr. oktober 2015 Helse Nord. side 27 20

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer