Styresak Virksomhetsrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær etter februar Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i februar 2015 på 74 dager i Helse Nord og tilsvarende hittil i år (73 dager i februar 2014, 79 dager i februar 2013, 78 dager i februar 2012 og 81 dager i februar 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i februar på 61 dager. Av helseforetakene i regionen er det kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er under kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i februar 2015 på 55 dager og hittil i år på 57 dager (55 i februar 2014, 59 i februar 2013, 59 i februar 2012 og 65 i februar 2011). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i februar 2015 på 92 dager og hittil i år 91 dager (90 i februar 2014, 99 februar i 2013, 94 i februar 2012 og 100 i februar 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 58 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i februar 2015 mot 7 % i februar 2014, 7 % i februar 2013 og 14 % i februar Antall fristbrudd er i februar 2015 på 343 mot 392 i februar 2014 og 401 i februar 2013 og 869 i februar Andel fristbrudd ventende er på 3 % i januar 2015, og antall fristbrudd ventende er 377. side 39

2 Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 2 %, Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 5 %, Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 10 %. NLSH har en nedgang fra januar på ca 4 prosentpoeng. Helseforetaket har gjennom en detaljert kartlegging både på klinikk- og avdelingsnivå funnet flere årsaker til fristbruddene og ventetidene. Det iverksettes både strakstiltak og tiltak som skal ha virkning over lenge tid. Som en følge av at en stor andel av fristbruddene blir behandlet én til tre dager etter frist, jobbes det også med bedring av pasientadministrative rutiner og bedret inntaksplanlegging. Aktivitet Somatikk I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 4,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF har en mindre vekst i antall heldøgnsopphold, mens Finnmarkssykehuset og særlig UNN har nedgang (-4,7 %). NLSH og UNN har også reduksjon i poliklinisk aktivitet. Det foreligger ikke entydige forklaringer på aktivitetsutviklingen fra helseforetakene i årets to første måneder, og dette vil følges opp. Psykisk helsevern og rus Aktivitetstall for psykisk helsevern og rus er uten Helgelandssykehuset HF, som ikke har rapportert på dette i Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. Poliklinisk aktivitet viser en nedgang på 18 % hittil i år, men økningen i februar 2015 er på 6 %. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i februar 2015 (12 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 50 dager for februar NLSH har avdekket en økt andel fristbrudd innen fagområdet, og det vises til tiltak beskrevet tidligere i dokumentet. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 25 %. For februar 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 46 dager, andel fristbrudd er 10 %, og det er registrert 17 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det reduksjon i antall utskrivninger og liggedøgn, mens antall polikliniske konsultasjoner har økt med 22 % hittil i år. Ventetiden i februar var 56 dager to registrerte fristbrudd og en andel fristbrudd på 2 %. side 40

3 Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +35,2 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -23,8 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i mill. kroner av avviket skyldes økte kostnader til pensjon, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Helse Nord RHF har i februar 2015 et regnskapsresultat på 14,7 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -15,7 mill. kroner. Det foreligger nå en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Det er usikkert hvordan Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å håndtere den økte kostnaden, og den legges derfor sentralt i påvente av endelig avklaring. Kostnaden utgjør 10 mill. kroner pr. måned. I regnskapet for februar 2015 er det satt av for januar 2015 og februar Hittil i år har Helse Nord RHF er regnskapsresultat på + 48,2 mill. kroner, noe som er 12,5 mill. kroner under budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,1 % innen somatisk virksomhet, med 3,8 % innen psykisk helsevern, med 8,3 % innen TSB og med 5,7 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. februar 2015 enn pr. februar Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitetstall. Likviditetsbeholdningen er litt over prognosen ved utgangen av februar Det er bokført investeringer for i overkant av 200 mill. kroner i årets to første måneder. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til februar 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 215 månedsverk i Helse Nord. side 41

4 Antall fast ansatte har økt med ca. 240 fra februar 2014 til februar Antall faste deltidsansatte er redusert med ca. 30 i samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,8 % poeng sammenlignet med februar 2014, og er nå på samme nivå som i januar Samlet sykefravær har økt med 0,9 % poeng for januar 2015 sammenlignet med samme måned Korttidsfraværet har økt i hele foretaksgruppen for januar Mellomlangt fravær har gått ned ved Sykehusapoteket Nord HF. Det samlede sykefraværet har økt ved de fleste helseforetak for januar måned. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr. funksjonsområde innen juni Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til økningen i forbruk av månedsverk. Bodø, den 19. mars 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 42

5 Virksomhetsrapport side 43

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Andel kontroller... 9 Aktivitet... 9 Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 44

7 Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Vær oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Kvalitet Ventetider alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 februar 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Somatikk VOP BUP RUS Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor februar 2014 til februar Kilde: Norsk pasientregister 3 side 45

8 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid j februar 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i februar 2015 på 74 dager i Helse Nord og tilsvarende hittil i år (73 dager i februar 2014, 79 dager i februar 2013, 78 dager i februar 2012 og 81 dager i februar 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i februar 2015 på 61 dager. 4 side 46

9 Av helseforetakene i regionen er det kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er under kravet på 65 dager. Median ventetid 1 i februar 2015 for hele landet er 49 dager. Helse Sør-Øst har 48 dager, Helse Midt-Norge 49 dager, Helse Nord 51 dager og Helse Vest har 53 dager. Median ventetid for private er 34 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i februar 2015 på 55 dager og hittil i år på 57 dager (55 i februar 2014, 59 i februar 2013, 59 i februar 2012 og 65 i februar 2011). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i februar 2015 på 92 dager og hittil i år 91 dager (90 i februar 2014, 99 februar i 2013, 94 i februar 2012 og 100 i februar 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 58 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i februar 2015 mot 7 % i februar 2014, 7 % i februar 2013 og 14 % i februar Antall fristbrudd er i februar 2015 på 343 mot 392 i februar 2014, 401 i februar 2013 og 869 i februar Andel fristbrudd ventende er på 3 % i februar 2015, og antall fristbrudd ventende er Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 5 side 47

10 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 11 2 % VOP 2 3 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 Total 13 2 % Somatikk 95 5 % VOP 5 9 % BUP % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk % VOP % BUP 4 9 % RUS 2 10 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 56 6 % VOP 1 2 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 57 5 % Somatikk 0 - VOP 0 - BUP 0 - RUS 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk % VOP % BUP % RUS 2 3 % Ubestemt 0 0 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i februar 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 48

11 Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 2 %, Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 5 %, Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 10 %. NLSH har en nedgang fra januar på ca 4 prosentpoeng. Helseforetaket har gjennom en detaljert kartlegging både på klinikk- og avdelingsnivå funnet flere årsaker til fristbruddene og ventetidene. Det iverksettes både strakstiltak og tiltak som skal ha virkning over lenge tid. Som en følge av at en stor andel av fristbruddene blir behandlet én til tre dager etter frist, jobbes det også med bedring av pasientadministrative rutiner og bedret inntaksplanlegging. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF % % Universitetssykehuset Nord % % Nordlandssykehuset HF % % Helgelandssykehuset HF % % Privat Nord HF % % Helse Nord % % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp februar Kilde: Norsk pasientregister 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til februar Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 49

12 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd somatikk Helse Nord Figur 4 Fristbrudd somatikk i Helse Nord for perioden 2013 til februar Kilde: Norsk pasientregister. 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd BUP Helse Nord Figur 5 Fristbrudd BUP i Helse Nord for perioden 2013 til februar Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 50

13 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd RUS Helse Nord Figur 6 Fristbrudd RUS i Helse Nord for perioden 2013 til februar Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar februar Figur 7 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til februar Kilde: Norsk pasientregister Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset % 27 % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 % * Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % ** Helgelandssykehuset % 31 % Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr *UNN HF har ikke rapportert på denne indikatoren for februar. ** FIN HF rapporterer problemer med DIPS og kommer med data på dette per mars. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. 9 side 51

14 Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 4,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF har en mindre vekst i antall heldøgnsopphold, mens Finnmarkssykehuset HF og særlig UNN har nedgang (-4,7 %). NLSH og UNN har også reduksjon i poliklinisk aktivitet. Det foreligger ikke entydige forklaringer på aktivitetsutviklingen fra helseforetakene i årets to første måneder, og dette vil følges opp. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. februar 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. DRG-poengene ( sørge for -ansvaret) avviker fra plan med -837 poeng (-3,4 %), og er på omtrent samme nivå som i fjor. DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,5 % % NLSH ,0 % % UNN ,0 % % Finnmark ,7 % % RHF ,0 % % Sum ,4 % 7 0,0 % Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. februar Psykisk helsevern og rus Aktivitetstall for psykisk helsevern og rus er uten Helgelandssykehuset HF, som ikke har rapportert på dette i Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. Poliklinisk aktivitet viser en nedgang på 18 % hittil i år, men økningen i februar 2015 er på 6 %. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i februar 2015 (12 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 50 dager for februar NLSH har avdekket økt andel fristbrudd innen fagområdet, og det vises til tiltak beskrevet tidligere i dokumentet. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 25 %. For februar 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 46 dager, andel fristbrudd er 10 %, og det er registrert 17 fristbrudd. 10 side 52

15 Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det reduksjon i antall utskrivninger og liggedøgn, mens antall polikliniske konsultasjoner har økt med 22 % hittil i år. Ventetiden i februar var 56 dager to registrerte fristbrudd og andel fristbrudd på 2 %. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Feb Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk februar 2015, plan og samme periode i fjor Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per Feb Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 70 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 431 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 833 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. februar 2015, plan og samme periode i fjor 11 side 53

16 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +35,2 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -23,8 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i mill. kroner av avviket skyldes økte kostnader til pensjon, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,6 1,2-0,7 0,6 2,5-1,9 0,2 15,0 Nordlandssykehuset HF -12,9-6,2-6,7-19,6-12,5-7,1 0,0-75,0 UNN HF -3,1 3,3-6,4 0,1 6,7-6,6-22,7 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 2,1 0,8 6,9 4,2 2,7-1,3 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,6 1,0 0,1-0,7 0,9-0,3 0,0 Helse Nord IKT -0,7-0,9 0,2-1,1-1,8 0,7-1,4 0,0 Helse Nord RHF 14,7 30,4-15,7 48,2 60,7-12,5 26,7 365,0 SUM Helse Nord 1,8 29,3-27,5 35,2 59,0-23,8 1,2 370,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per februar Kilde: ØBAK per februar 2015 Helgelandssykehuset HF har i februar 2015 et regnskapsresultat på +0,6 mill. kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på -0,7 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 0,6 mill. kroner, 1,9 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i februar 2015 et regnskapsresultat på -12,9 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -6,2 mill. kroner. Resultatet skyldes bl.a. et etterslep fra 2014 på 5 mill. kroner, og at avsetninger for DRG i januar ga lavere inntjening enn forventet. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -19,6 mill. kroner, som er -7,1 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i februar 2015 et regnskapsresultat på -3,1 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -6,4 mill. kroner. Det største avviket er ISF-inntekter som er 8,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 0,1 mill. kroner og et budsjettavvik på -6,6 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for DRG 470: Avdelingsopphold blir plassert i DRG 470, dersom hoveddiagnose ikke er registrert, eller koder ikke finnes i gjeldende kodeverk. Det gis ikke refusjon for opphold i DRG side 54

17 Finnmarkssykehuset HF har i februar 2015 et regnskapsresultat på +2,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på 0,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 6,9 mill. kroner, 2,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, noe som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. februar 2015 et regnskapsresultat på +0,1 mill. kroner, som er +0,9 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. februar 2015 et regnskapsresultat på -1,1 mill. kroner som er +0,7 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i februar 2015 et regnskapsresultat i på 14,7 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -15,7 mill. kroner. Det foreligger nå en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Det er usikkert hvordan HOD kommer til å håndtere den økte kostnaden, og den legges derfor sentralt i påvente av endelig avklaring. Kostnaden utgjør 10 mill. kroner pr. måned. I regnskapet for februar 2015 er det satt av for januar 2015 og februar Hittil i år har Helse Nord RHF er regnskapsresultat på + 48,2 mill. kroner, noe som er 12,5 mill. kroner under budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er satt lik styringskravet. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,1 % innen somatisk virksomhet, med 3,8 % innen psykisk helsevern, med 8,3 % innen TSB og med 5,7 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. februar 2015 enn pr. februar Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitetstall. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg (17 311) 12,1 % Psykisk helse ,8 % TSB (Rusbehandling) ,3 % Prehospitale tjenester (3 896) 5,7 % Personal, regionale felleskostnader (12 281) -23,7 % Sum driftskostnader (6 072) 8,5 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap februar side 55

18 Ventetider/Fristbrudd Somatikk 75 dager 6 % 74 dager 7 % TSB 56 dager 3 % 44 dager 4 % PHBU 46 dager 10 % 45 dager 4 % PHV 50 dager 12 % 47 dager 3 % Tabell 11 Sammenligning av ventetider og fristbrudd februar 2015 og februar Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er litt over prognosen ved utgangen av februar Det er bokført investeringer for i overkant av 200 mill. kroner i årets to første måneder. februar Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 6,7 2 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 15,1 2 % UNN 0,4 536,3 536,7 74,1 14 % NLSH 4,8 630,7 635,5 108,7 17 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 3,7 3 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 10,2 5 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 218,5 9 % Tabell 12 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 8 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 56

19 Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,1 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,5 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 13 Resultat og budsjettavvik for februar 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. februar Kilde: ØBAK februar 2015 side 15 57

20 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar til februar 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 215 månedsverk i Helse Nord. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF representerer ca. 100 månedsverk og Helgelandssykehuset HF ca. 70 månedsverk av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 6 mill. kroner høyere enn budsjettert for februar Hittil i år er innleiekostnadene 6,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 0,6 mill. kroner høyere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 22,6 mill. kroner høyere enn budsjett for februar Hittil i år er lønnskostnadene 122,9 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 6 %, og variabellønn har økt med 30 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 12 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er på samme nivå som for Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 62 % av totale kostnader. Andel deltid, fast ansatte Antall fast ansatte har økt med ca. 240 fra februar 2014 til februar Antall faste deltidsansatte er redusert med ca. 30 i samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,8 % poeng sammenlignet med februar 2014, og er nå på samme nivå som i januar Gjennomsnittlig stillingsandel for fast ansatte har økt med 8 % i forhold til januar Sykefravær Samlet sykefravær har økt med 0,9 % poeng for januar 2015 sammenlignet med samme måned Korttidsfraværet har økt i hele foretaksgruppen for januar Mellomlangt fravær har gått ned ved Sykehusapoteket Nord HF. Det samlede sykefraværet har økt ved de fleste foretak for januar måned. Tabell 14 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen januar Januar 2013 er referansemåned. 16 side 58

21 Endring ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 0,1 % 0,5 % 0,9 % 1,6 % HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 0,7 % -0,5 % 0,9 % 1,1 % HELSE NORD IKT(HNIKT) 0,2 % -0,8 % 0,5 % -0,1 % HELSE NORD RHF(01) 1,9 % 0,6 % 1,5 % 4,0 % NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 0,7 % 0,3 % 0,5 % 1,5 % SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 1,1 % -2,1 % 0,8 % -0,2 % UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 0,3 % 0,0 % -0,1 % 0,3 % Foretaksgruppen Helse Nord 0,5 % 0,1 % 0,3 % 0,9 % Tabell 15 Endring sykefravær januar 2015 versus januar side 59

22 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Helse Finnmark Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Tabell 16 Opphold somatikk per februar 2015 Helse Nord. 18 side 60

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 14.6.2016 Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr. 5-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23.november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 18.11.2011 Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer