STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt."

Transkript

1 Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Møtedato: 22. oktober 2009 Foretaksgruppen har i september et nullresultat. Dette er 3,4 millioner dårligere enn budsjettert resultat. Resultatene per september viser et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 115 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per september er driftsinntekter 14,6 millioner kroner (0,2 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 104 millioner kroner (1 %) over budsjett. Kostnadsoverskridelsen er størst på overtid/ekstrahjelp og utgjør per september 69,4 millioner kroner hvorav Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF står for henholdsvis 49,5 millioner kroner og 20 millioner kroner av disse avvikene. Dette er likevel årets beste måned hittil. De to siste månedene viser en utflating av den sterkt negative utviklingen i årets seks, dels syv, første måneder. Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettert for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år. Det forventes at dette nivået opprettholdes, muligens med noe positiv utvikling for de siste måneder. Usikkerheten ligger likevel i Nordlandssykehuset HF s manglende utflating i resultat og varsel om fortsatt negativ utvikling. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik september september september hittil i år hittil i år hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3-6,4 3,7-10,0 Nordlandssykehuset HF -9,1-2,6-6,5-49,7-2,6-47,2 UNN HF -1,2 0,0-1,2-53,4 0,0-53,4 Helse Finnmark HF -0,6 0,0-0,6-25,3 0,1-25,4 Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,2-0,4-0,5 0,9-1,4 Helse Nord IKT 1,7-0,4 2,1 12,9 1,2 11,7 Helse Nord RHF 8,8 5,7 3,0 64,5 54,2 10,3 SUM Helse Nord 0,0 3,4-3,4-58,0 57,4-115,4 Adm. direktør vurderer det til at septemberresultatet ikke endrer inntrykket fra tertialrapporten, når det gjelder resultatutviklingen i tredje tertial. Det vises til styresak Tertialrapport nr der prognosen settes til balanse i henhold til eiers styringskrav. Dette vil innebære et avvik fra budsjett 2009 på minus 100 millioner kroner. Aktiviteten i de siste månedene er generelt sett høyere sammenlignet med samme periode i Lønnskjøringen i oktober måned viser at flere månedsverk er utlønnet enn samme måned i Dette bryter trenden som har vært de siste to årene med en stadig nedgang. Noe av denne økningen er overtakelse av nye funksjoner.

2 Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport til orientering 2. Styret er fornøyd med at den negative økonomiske utviklingen ser ut til å ha snudd. 3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling i månedene fremover med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen for å sikre at den underliggende bemanningsutviklingen er som ønsket. Bodø, den 21. oktober 2009 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Økonomirapport nr

3 Økonomirapport nr Helse Nord Økonomi... 2 Prognose... 4 Funksjonsregnskap... 4 Likviditet og investeringer... 5 Personal... 7 Sykefravær... 7 Bemanningsutvikling... 9 Aktivitet Antall opphold somatikk Psykiatri og rus Barne- og ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Rusomsorg Vedlegg Vedlegg økonomi Vedlegg personal Vedlegg aktivitet side 1

4 Økonomi September Akkumulert per September Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % Lønn til fast ansatte % % Vikarer % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Tabell: Resultat i september 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett. Foretaksgruppen har i september et nullresultat. Dette er 3.4 millioner dårligere enn budsjettert resultat. Resultatene per september viser et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 115 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per september er driftsinntekter 14,6 millioner kroner (0,2 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 104 millioner kroner (1 %) over budsjett. Dette er allikevel årets beste måned hittil. De to siste månedene viser en utflating av den sterkt negative utviklingen i årets sju første måneder. Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettert for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år. Det forventes at dette nivået opprettholdes, muligens med noe positiv utvikling for de siste måneder. Usikkerheten ligger likevel i Nordlandssykehusets manglende utflating i resultat og varsel om fortsatt negativ utvikling. Kostnadsoverskridelsen er størst på overtid/ekstrahjelp, og utgjør per september 69,4 millioner kroner. UNN og Finnmark står for henholdsvis 49,5 millioner kroner og 20 millioner kroner av disse avvikene. For september viser regnskapet et positivt avvik i kjøp av offentlige og private helsetjenester på 14.5 millioner kroner, men dette er i stor grad korrigeringer av internhandel fra tidligere måneder. Hittil i år er overforbruket samlet sett 59 millioner kroner. Her ligger de største avvikene hos Helgelandssykehuset på 25,4 millioner kroner og UNN på 20,9 millioner kroner. side 2

5 Driftsinntektene har et underskudd på 14,6 millioner kroner hittil i år hvorav det aller meste skyldes 38,8 millioner kroner lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt. Dette rettes delvis opp av et positiv avvik i andre driftsinntekter på 25,6 millioner kroner. Målt i antall opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 enn i Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik september september september hittil i år hittil i år hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3-6,4 3,7-10,0 Nordlandssykehuset HF -9,1-2,6-6,5-49,7-2,6-47,2 UNN HF -1,2 0,0-1,2-53,4 0,0-53,4 Helse Finnmark HF -0,6 0,0-0,6-25,3 0,1-25,4 Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,2-0,4-0,5 0,9-1,4 Helse Nord IKT 1,7-0,4 2,1 12,9 1,2 11,7 Helse Nord RHF 8,8 5,7 3,0 64,5 54,2 10,3 SUM Helse Nord 0,0 3,4-3,4-58,0 57,4 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2009 og hittil i år -115,4 Nordlandssykehuset har det største negative resultatavviket i september med 6,5 millioner kroner. Nordlandssykehuset har hittil i år størst overforbruk på lønnskostnader, innleiekostnader og kjøp av offentlige og private helsetjenester, noe som virker å komme av manglende tiltak og manglende effekt av planlagte tiltak. Realisert omstilling i august viste effekt av tiltak på 27,2 millioner kroner. Dette er i septemberrapporten økt til 52,1 millioner kroner. Nordlandssykehuset bemerker at dette er et estimat. Samlet effekter av tiltak i 2009 er satt til 69,6 millioner kroner. Imidlertid viser september tallene at et økende antall klinikker/avdelinger har hatt en resultatutvikling som kan tyde på at årsprognosen er noe urealistisk og at oppnådd effekt på årsbasis kan bli vanskelig å oppnå. Nordlandssykehuset opprettholder sin prognose på -60 til -70 millioner kroner. Helgelandssykehuset har i september et overskudd på 2,1 millioner kroner, et resultat som er 1,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har helseforetaket et akkumulert underskudd på 4,9 millioner kroner, som gir et negativt budsjettavvik på 8,5 millioner kroner. Helgelandssykehuset har lavere aktivitet hittil i år enn i fjor, noe som kommenteres som et resultat av at omstillinger og sammenslåinger har gitt redusert aktivitet, men ennå ikke de forventede reduserte kostnadene. Universitetssykehuset Nord Norge har i september et avvik fra budsjett på 1,1 millioner kroner og hittil i år et negativt avvik fra budsjettet på 53,4 millioner kroner. Akkumulert er det fortsatt overtid og ekstrahjelp og kjøp av gjestepasienter som har de største avvikene på kostnadssiden. UNN har fokus på størst mulig gjennomføringsgrad av planlagte tiltak og utvikling av nye tiltak og mener dette er helt nødvendig for å håndtere omstillingsutfordringen. Helse Finnmark har i august et resultat som er 0,6 million kroner dårligere enn budsjettert. Avviket hittil i år er på 25,4 millioner kroner. Avviket skyldes lavere ISF- inntekter og høyere kostnader knyttet til overtid og ekstrahjelp, vikarer og gjestepasientkostnader. Prognosen er satt til -14 millioner kroner. Dette forutsatt balanse de siste månedene i 2009, samt iverksette tiltak med større økonomisk effekt. Foretaket har derfor satt i gang tiltak med vridning fra heldøgnsopphold til mer dagbehandling og vurdering av liggetiden. side 3

6 Regnskapet for Sykehusapotek Nord i september 2009 viser et resultat som er 0,45 millioner under budsjett. Regnskapet hittil i år viser et resultat som er 1,4 millioner dårligere enn budsjettert. Omsetningen til UNN er langt lavere enn budsjettert, noe som i stor grad påvirker resultatet. Helse Nord IKT har et resultat som er 2,1 millioner kroner bedre enn budsjett i september og et overskudd hittil i år på 11,7 millioner kroner. Helse Nord RHF har et overskudd på 8 millioner kroner i september, mot et budsjettert overskudd på 5,7 millioner kroner. Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,2 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -2,6 % -2,2 % UNN HF -0,3 % -1,4 % Helse Finnmark HF -0,5 % -2,4 % Sykehusapotek Nord HF -1,9 % -0,7 % Helse Nord IKT 16,1 % 9,8 % Helse Nord RHF 3,2 % 1,3 % SUM Helse Nord -0,3 % -1,3 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2009 og hittil i år Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor. Det vises til vedlegg økonomi på slutten av denne rapporten for en grafisk fremstilling av resultatutviklingen i Helse Nord og hvert av de fire sykehusforetakene. Prognose Det er administrerende direktørs oppfatning at septemberresultatet for Helse Nord ikke endrer forutsetningene for prognosen etter 2. tertial. Det vises til styresak Tertialrapport nr der prognosen settes til balanse i og henhold til eiers styringskrav. Dette vil innebære et avvik fra budsjett 2009 på -100 millioner kroner. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd Avvik denne R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år måned Sum Somatikk Sum Psykisk helse Sum Rusomsorg Sum Prehospitale tjenester Sum Personal og adm Sum driftskostnader Tabell: Kostnader pr. funksjon side 4

7 Andel av totale driftskostnader Endring fra forige år Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Endring % endring HIF - HIÅ Sum Somatikk 66,1 % 66,2 % 65,9 % 66,0 % ,8 % Sum Psykisk helse 16,0 % 15,4 % 15,7 % 15,7 % ,7 % Sum Rusomsorg 2,1 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % ,7 % Sum Prehospitale tjenester 13,6 % 14,2 % 13,9 % 13,7 % ,8 % Sum Personal og adm 2,2 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % (27 060) -14,8 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % ,5 % Tabell: Avvik i driftskostnader hittil i år og endring i kostnader hittil i år fra samme periode i 2008 Hittil i år er det et avvik på kostnadene på 104 millioner kroner i forhold til budsjett. Det største beløpsmessige avviket er innen somatikk. Samtidig har kostnadene innen somatikk økt med 4,8 % fra samme periode i Dette er sterkere vekst enn det som er skissert i oppdragsdokumentet, men avtakende i forhold til veksten tidligere i år. Økningen i aktivitet er omtrent tilsvarende dette, men økningen må sees i sammenheng med manglende effekt av tiltak, spesielt tiltak ment å redusere overtid og ekstrahjelp. Psykisk helse har en økning og liten budsjettsoverskridelse, men dette er mindre enn for de andre områdene. Dette gjør at den relative prioriteringen av psykisk helse er lavere enn forutsatt i budsjettet. Rusomsorgen har også en sterk økning fra samme periode i fjor. Deler av dette er ønsket vekst, men det foreligger også budsjettoverskridelse på dette feltet. Det er ikke bare vekst i kostnadene, men også en vekst i aktiviteten. Det er også en vekst utover budsjett på prehospitale tjenester. Det er avvik på alle helseforetakene. Mye av budsjettoverskridelsene kommer på ambulansetjenesten i Finnmark som også har en forholdsvis høy vekst i kostnadene fra samme periode i fjor. Personal og administrasjon er den posten som er redusert mest og har mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Det er generelt sett mindreforbruk på denne posten i helseforetakene. Helse Nord IKT har også lavere driftskostnader enn forutsatt. Det største underforbruket kommer av at Sykehusapotek Nord har reduserte driftskostnader som følge av lavere aktivitet, spesielt ved UNN. Likviditet og investeringer Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god. Prognose likviditet. Basert på ny resultatprognose, nye opplysninger om pensjonspremie og tilbakemelding fra Nordlandssykehuset om at deler av investeringsutbetalingene vil forskyves fra 2009 til 2010 er det laget en oppdatert prognose for Oppdatert prognose viser at Helse Nord RHF kan klare seg uten kassakreditt lån i Norges Bank resten av året. Opptak av investeringslån utsettes fra oktober til november. side 5

8 Likviditet 2009 Helse Nord Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Jan Mar Mai Jul Sep Nov Per. 30. september var det 288 mill kroner mer i banken enn forutsatt i likviditetsprognosen. De viktigste forklaringene på dette avviket er tre forhold: Fremdriften i investeringsprogrammet er betydelig lavere enn forutsatt i budsjett. Den andre store forklaringsvariabelen er lønnsoppgjøret for 2009, som medfører lavere pensjonspremie enn de premisser KLP la til grunn når premieprognosen ble laget. Så langt er premieutbetalingen 108 mill kroner laver enn forutsatt i prognosen. I tillegg er fremdriften i tiltaksplanen (mot arbeidsledighet) lavere enn budsjett. Korrigert for disse forhold og et budsjettavvik pr, september på 115 mill kroner, er likviditeten i god samsvar med prognosen. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 344 mill kroner i foretaksgruppen til og med august 2009, dette er 274 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen Ubrukte rammer Justert Investeringer Ramme 2009 Sum disponibelt invest hittil 09 Forbruk Helse Nord RHF 19,9 13,60 33,5 11,5 34 % Helse Finnmark -8,0 41,25 33,2 21,5 65 % UNN -4,4 207,45 203,1 133,3 66 % NLSH 94,5 362,10 456,6 131,9 29 % Helgeland -21,9 44,90 23,0 8,0 35 % Apotek 1,5 0,00 1,5 1,5 99 % HN IKT 18,7 50,70 69,4 36,6 53 % Styrets disp 0,0 0,00 0,0 0 % SUM 100,2 720,00 820,2 344,3 42 % side 6

9 Fremdriften i investeringsprogrammet er lavere enn budsjettert for alle enhetene unntatt Helse Finnmark som nær har benyttet hele investeringsrammen for Det er særlig investeringsutbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave. Personal Sykefravær Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,5% 4,3% 4,2% 2,0 % 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % Nordlandssykehuset HF 9,1% 4,9% 4,2% 2,2 % 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,8% 4,6% 2,7 % 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % Helse Finnmark HF 9,3% 4,7% 4,5% 2,5 % 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % Sykehusapotek Nord HF 8,1% 2,7% 5,4% 3,0 % 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % Helse Nord IKT 4,8% 2,2% 2,6% 1,7 % 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % Helse Nord RHF 2,8% 1,2% 1,5% 0,8 % 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,6 % 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF 0,1% 0,4% -0,3% -0,1 % Nordlandssykehuset HF 0,0% -0,2% 0,2% 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,1% -0,1% -0,1 % Helse Finnmark HF -0,4% -0,3% -0,1% -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 1,1% 2,4% -1,3% -0,9 % Helse Nord IKT -0,4% -0,3% -0,0% -0,1 % Helse Nord RHF -0,0% -0,0% 0,0% -0,1 % SUM Helse Nord 0,0% 0,0% -0,0% -0,1 % Jan - august 2008 Januar - august 2009 Endring Tabell: Sykefravær januar august 2009 sammenlignet med samme periode i 2008 (avrundinger på prosentpoeng) Sykefraværet rapporteres i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer at uttrekk fra fraværsregisteret gjøres 1,5 måned etter utgangen av den aktuelle måneden. Dette innebærer at det vil være noen etterregistreringer som ikke har blitt fylt inn. I august måned var sykefraværet i Helse Nord på 8,4 %. Dette er samme nivå som i samme måned i Aggregert for perioden januar august 2009 er sykefraværet tilsvarende for samme periode i ,1 %. I de siste par årene har trenden i Helse Nord vært en svak økning i sykefraværet. I de siste månedene har veksten stagnert og sykefraværet har gått litt ned. side 7

10 Endring fra samme måned året før med 6 måneders glidende snitt 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Endring Snitt siste 6 mnd 0,0 % -0,5 % -1,0 % Figur: Endring i sykefravær fra samme måned forrige år, samt gjennomsnittlig endring siste seks måneder For august måned isolert har Helse Finnmark høyest økning i sykefraværet fra samme måned i fjor. Helse Finnmark hadde en nedgang i sykefraværet i andre halvår 2008 etter en periode med høyere nivå på sykefraværet. Trenden er fremdeles et lavere sykefravær enn den høye perioden tidligere. Nordlandssykehuset har et sykefravær på samme nivå som på samme tid i 2008, men har hatt en vridning mot mer korttidsfravær og mindre langtidsfravær. Helgelandsykehuset og UNN har også et positivt avvik i august. Sykehusapoteket har størst økning for perioden januar august Det skyldes fortsatt høyt langtidsfravær (>17 dager). side 8

11 Bemanningsutvikling Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord Månedsverkstellingen kommer fra lønnskjøringene. Lønnskjøringen for oktober måned har påvirkning på lønnskostnadene for september måned, og er derfor tatt med i denne analysen. Lønnskjøringen for oktober er kjørt før månedsrapporteringen på september og forteller oss noe om hvordan lønnskostnadene i oktober kommer til å bli. Helse Nord har i oktober en bemanning på månedsverk. Dette er 168 månedsverk mer enn for oktober Dette er et avvik fra tidligere måneder der bemanningen i Helse Nord har ligget under nivået for samme måned året før. I motsetning til tidligere måneder i år er bemanningen høyere i lønnskjøringen i oktober enn den har vært i tidligere år. Endringen i består i stor grad av at UNN har en økning i antall månedsverk. Dette kommer blant annet av at UNN har opprettet en slagenhet der det nye OBS-senteret har blitt oppstartet uten at en kompenserende nedbemanning på medisin har blitt gjennomført ennå. I forbindelse overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser er det i oktober rundt 40 flere månedsverk enn samme periode i Månedsverk jan - okt 2008 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan sep 09 sammenlignet med samme periode i 08 side 9

12 Hittil i år er bemanningen redusert med i snitt 115 månedsverk. Dette er ca 185 mindre enn hva som er forutsatt i budsjett Overforbruket på lønnskostnader hittil i år er i størst grad preget av overforbruk på innleie gjennom firma og overtid/ekstrahjelp. Aktivitet Antall opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagkirurgi ,6 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,6 % -2,7 % innlagte heldøgnsopphold ,6 % Tabell: Somatisk aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008 Aktivitetsbildet innen somatisk virksomhet pr. september er fortsatt en nedgang på de fleste indikatorene. Antall opphold per september viser en nedgang på 2,7 % fra i fjor, men nedgangen er mindre enn den har vært de siste månedene. De siste to månedene har spesielt dagkirurgi og elektive dagopphold tatt seg opp mest. Aktiviteten har spesielt tatt seg opp ved UNN og Helse Finnmark i løpet av de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. NLSH og Helse Finnmark har sterkest vekst innen elektive dagopphold som kompenserer for noe av reduksjonen hos de to andre sykehusforetakene. UNN har en nedgang i antall opphold på 7,8 %. Heldøgnsopphold er redusert med 5,1 %, mens dagopphold er redusert med 15,1 %. Dette har sammenheng med omorganiseringen ved UNN. Helgelandssykehuset har en nedgang på 8,2 % i totalt antall opphold. Heldøgnsopphold er redusert med 6,3 %, mens dagopphold har gått ned med 22,1 %. Psykiatri og rus Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % -1,9 % Antall utskrevne pasienter ,1 % 17,8 % Antall liggedøgn ,0 % -6,8 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,0 % 1,3 % Tabell: Aktivitet barne- og ungdomspsykiatri hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008 Innen barne- og ungdomspsykiatrien viser poliklinisk aktivitet fremdeles en reduksjon. Nedgang i poliklinisk aktivitet gjelder i hovedsak UNN, Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. side 10

13 Både Helgelandssykehuset og Helse Finnmark rapporterer at årsaken til nedgang ligger i at foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 2009 enn i Nordlandssykehuset har omtrent samme polikliniske aktivitet som i samme periode i Antall utskrevne pasienter øker og har en sterkere økning enn antall liggedøgn. Dette innebærer en synkende gjennomsnittlig liggetid. Voksenpsykiatri Voksenpsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -5,5 % Antall utskrevne pasienter ,9 % 5,4 % Antall liggedøgn ,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager ,3 % Tabell: Aktivitet voksenpsykiatri hittil i år sammenlignet med samme periode i ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien øker, men er fortsatt ikke like høy som planlagt. Antall liggedøgn går noe ned, mens antall utskrevene pasienter øker. Omlegging fra døgn til dag innenfor det området er en ønsket utvikling. Rusomsorg Rusomsorg plan 2009 endring avvik fra plan Antall utskrevne pasienter ,7 % -11,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % 3,3 % Antall liggedøgn ,9 % Tabell: Aktivitet rusomsorg hittil i år sammenlignet med samme periode i ,2 % Aktiviteten innenfor rusomsorgen øker. En del av de underliggende tallene er derimot små størrelser slik at aktiviteten vil svinge fra måned til måned. Tallene i tabellen, som viser tall hittil i år, gir derimot et godt bilde av utviklingen. side 11

14 Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Nord Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Nordlandssykehuset side 12

15 Resultatutvikling UNN HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for UNN Resultatutvikling Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Finnmark HF side 13

16 Resultatutvikling Helgelandssykehuset jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helgelandssykehuset HF side 14

17 Vedlegg Personal Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 7,6% 4,2% 3,5% 1,4 % 7,5% 3,7% 3,8% 1,6 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 5,1% 4,1% 2,0 % 9,1% 4,2% 4,9% 2,5 % Universitetssykehuset HF 8,5% 4,1% 4,4% 2,2 % 8,4% 4,2% 4,3% 2,3 % Helse Finnmark HF 7,6% 3,8% 3,8% 1,9 % 8,7% 3,8% 4,8% 2,3 % Sykehusapotek Nord HF 6,6% 4,3% 2,2% 2,2 % 9,8% 6,4% 3,4% 1,3 % Helse Nord IKT 5,6% 2,3% 3,3% 1,2 % 2,5% 0,1% 2,5% 1,2 % Helse Nord RHF 2,5% 0,0% 2,5% 1,1 % 4,0% 1,9% 2,1% 0,2 % SUM Helse Nord 8,4% 4,3% 4,1% 2,0 % 8,4% 4,0% 4,4% 2,2 % Totalt fravær August 2008 August 2009 Fravær over 56 dager Endring Fravær under 56 dager Fravær under 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,1 % -0,5 % 0,3 % 0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,1 % -0,9 % 0,8 % 0,5 % Universitetssykehuset HF 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Helse Finnmark HF 1,1 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % Sykehusapotek Nord HF 3,2 % 2,1 % 1,1 % -1,0 % Helse Nord IKT -3,1 % -2,2 % -0,9 % 0,0 % Helse Nord RHF 1,5 % 1,9 % -0,4 % -1,0 % SUM Helse Nord 0,0 % -0,2 % 0,3 % 0,3 % Tabell: Sykefravær august 2008 sammenlignet med august 2009 Månedsverk okt 2008 okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Antall månedsverk oktober 2009 sammenlignet med oktober side 15

18 Vedlegg aktivitet Somatikk UNN per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagkirurgi ,0 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,1 % -7,8 % innlagte heldøgnsopphold ,1 % NLSH per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagkirurgi ,1 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,4 % 3,2 % innlagte heldøgnsopphold ,7 % Helgeland per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagkirurgi ,4 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,1 % -8,2 % innlagte heldøgnsopphold ,3 % Helse Finnmark per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagkirurgi ,5 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,5 % 19,3 % innlagte heldøgnsopphold ,1 % Helse Nord-antall godkjente polikliniske konsultasjoner ISF somatikk per sept 2008 per sept 2009 Endring Helgeland ,0 % NLSH ,0 % UNN ,4 % Helse Finnmark ,4 % Helse Nord ,3 % side 16

19 Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % -21,0 % UNN ,0 % -5,1 % Nordlandssykehuset ,7 % 19,7 % Helgelandssykehuset ,2 % -7,7 % Sum Helse Nord ,5 % -1,9 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % 6,7 % UNN ,6 % 8,3 % Nordlandssykehuset ,8 % 37,9 % Helgelandssykehuset ,3 % 14,3 % Sum Helse Nord ,1 % 17,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,8 % -32,9 % UNN ,1 % 3,6 % Nordlandssykehuset ,8 % -12,5 % Helgelandssykehuset ,0 % 4,9 % Sum Helse Nord ,0 % -6,8 % Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,0 % -12,5 % UNN ,8 % -3,6 % Nordlandssykehuset ,6 % 23,5 % Helgelandssykehuset ,7 % -11,5 % Sum Helse Nord ,0 % 1,3 % Barne- og ungdomspsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % -1,9 % Antall utskrevne pasienter ,1 % 17,8 % Antall liggedøgn ,0 % -6,8 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,0 % 1,3 % side 17

20 Voksenpsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,9 % -0,7 % UNN ,2 % 0,2 % Nordlandssykehuset ,2 % -21,3 % Helgelandssykehuset ,2 % 7,6 % Sum Helse Nord ,0 % -5,5 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,2 % 3,3 % UNN ,2 % 1,2 % Nordlandssykehuset ,3 % 13,3 % Helgelandssykehuset ,5 % 8,9 % Sum Helse Nord ,9 % 5,4 % Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,8 % -12,3 % UNN ,2 % -0,2 % Nordlandssykehuset ,0 % -5,3 % Helgelandssykehuset ,0 % -12,1 % Sum Helse Nord ,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % -44,0 % Nordlandssykehuset ,8 % -12,9 % Helgelandssykehuset ,7 % -1,6 % Sum Helse Nord ,3 % -15,8 % Voksenpsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -5,5 % Antall utskrevne pasienter ,9 % 5,4 % Antall liggedøgn ,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager ,3 % -15,8 % side 18

21 Rusomsorg Antall utskreve pasienter - døgnbehandling RUS plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,1 % 14,5 % UNN ,7 % 50,8 % Sigma Nord ,0 % -3,7 % Finnmarkskollektivet ,0 % 30,0 % Klinikk Nord ,7 % -11,1 % Sum Helse Nord ,7 % -11,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,2 % 4,3 % UNN ,1 % 12,6 % Sigma Nord ,8 % 5,6 % Finnmarkskollektivet ,1 % -0,5 % Klinikk Nord ,3 % -48,6 % Sum Helse Nord ,9 % -14,2 % Antall polikliniske konsultasjoner R plan 2009 endring avvik fra plan UNN ,9 % 9,2 % Nordlandssykehuset ,0 % -24,1 % Sum Helse Nord ,2 % 3,3 % Rusomsorg plan 2009 endring avvik fra plan Antall utskrevne pasienter ,7 % -11,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % 3,3 % Antall liggedøgn ,9 % -14,2 % side 19

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1 Styremøte 28. september 2011 Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 side 1 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Bang/Monsen, 75 51 29 19 Dato: 22.9.2011 Styresak 104-2011

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23.november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 18.11.2011 Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer