Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011"

Transkript

1 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema juni og juli 2011 Direktørens kommentar: Nordlandssykehuset HF har et underskudd ved utgangen av juli på 10,2 mill kr. Resultatet siste måned er 3,9 mill dårligere enn budsjett. Dette medfører økt negativt avvik mot budsjett hittil i år sammenlignet med forrige periode. Resultat (Regnskap i hele 1000) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Styresak 68/11 Møtedato:

2 Aktiviteten innenfor somatikk er høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. Innenfor psykisk helsevern er det en nedgang i aktivitet for voksenpsykiatri og TSB, mens barne- og ungdomspsykiatri har økt aktivitet sammenlignet med. Kostnader knyttet til innleie av leger og sykepleiere utgjør en stor andel av budsjettavviket på lønnskostnader. Vi vil fremover ha stor fokus på Arbeidsplaner og intern opplæring for å kunne redusere denne kostnaden ut året og for kommende år. I tillegg utgjør effekten av dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert 7 mill i perioden januar-juli. Økning i månedsverk fra til 2011 er som tidligere i stor grad knyttet til økning i budsjetterte stillinger. Sykefraværet har for perioden april-juni 2011 vært lavere enn i samme periode i, og det akkumulerte fraværet er nå snart nede på samme nivå som i fjor. Avskrivningskostnadene er lavere enn forventet hittil i år, noe som skyldes lavere andel investeringer i første halvår enn budsjettert. Det forventes en høyere andel investeringer i 2.halvår målt mot 1.halvår De driftsmessige utfordringene knyttet til byggeprosjektet forventes å vedvare gjennom året, noe som vil medføre økte driftskostnader. Vi prøver imidlertid å holde disse merkostnadene på et så lavt nivå som mulig uten at det går ut over kvalitet og pasientsikkerhet. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Da er merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret hensyntatt med 12 mill kr. I tillegg er det innarbeidet økte driftskostnader i prognosen i forbindelse med byggeprosjektet på 4 mill kr. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, i tillegg til merkostnader knyttet til omstillinger i forbindelse med byggeprosjektet. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 68/11 Møtedato:

3 Driftsrapport juni 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri TSB Oppsummering av utvikling Ved utgangen av mai har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 7,5 mill kr. Dette er ca 11,7 mill kr lavere enn budsjettert. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Størst avvik på kostnadssiden i juni mnd er knyttet til varekostnader og lønn. Utviklingen i månedsverk medfører større lønnskostnader enn forventet ved forrige rapportering. Dette er korrigert for under lønnskostnader i årsprognosen. Styresak 68/11 Møtedato:

4 Økonomi Resultat Tekst RE juni JB juni Avvik juni Re hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Delsum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Innen somatikken er aktiviteten hittil i år høyere enn på samme tidspunkt i fjor for heldøgn og poliklinikk. ISF-inntekter av egne pasienter er av denne grunn høyere enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn budsjettert. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Driftsutgiftene har en større prosentvis økning enn driftsinntektene målt mot samme periode i fjor. Kjøp av offentlige og private helsetjenester samt lønnskostnader viser størst økning. Mye av økningen i lønnsutgifter hittil i år er knyttet til økning i budsjetterte stillinger, men månedsverkutviklingen fra mai til juni var noe uventet og medfører et dårligere resultat i juni enn forventet ved forrige rapportering. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Styresak 68/11 Møtedato:

5 Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 807,8 893,4 825,9 67,5 10,6 % Somatikk, (re-hab) 23,7 17,1 20,5-3,4-27,8 % 39 Lab/rtg 167,0 180,3 176,1 4,2 8,0 % 347 Somatikk inkl lab/rtg 998, , ,5 68,3 9,3 % VOP, sykehus og annen beh 229,6 241,7 258,4-16,6 5,3 % 491 VOP, DPS og annen beh 52,4 56,5 56,5 0,1 7,9 % 107 BUP 69,7 69,8 72,6-2,8 0,0 % 138 Psykisk helse 351,8 368,1 387,4-19,4 4,6 % 736 RUS, behandling 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Rusomsorg 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Ambulanse 85,6 91,4 95,7-4,3 6,7 % 181 Pasienttransport 89,1 98,4 98,0 0,4 10,4 % 202 Prehospitale tjenester 174,7 189,8 193,7-3,9 8,6 % 383 Administrasjon (skal være 0 på HF) ,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Personal 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Sum driftskostnader 1 551, , ,1 44,8 8,0 % Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,4 % 53,5 % 50,8 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,7 % 10,8 % 10,8 % 10,8 % Somatikk inkl lab/rtg 64,5 % 65,3 % 62,9 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,8 % 14,4 % 15,8 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % BUP 4,6 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % Psykisk helse 22,8 % 21,9 % 23,8 % 23,0 % RUS, behandling 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Rusomsorg 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Ambulanse 5,4 % 5,3 % 5,7 % 5,6 % Pasienttransport 5,6 % 5,9 % 6,0 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,0 % 11,2 % 11,8 % 12,0 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+4,6 %) og Prehospitale tjenester (+8,6 %). Styresak 68/11 Møtedato:

6 Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. I forhold til tertialrapporten er prognosen dermed forverret med 16 mill kr. NLSH har innarbeidet merkostnad knyttet til lønnsoppgjøret med 12 mill kr i årsprognosen. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør blir ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juni er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Ved utgangen av juni viser driftsresultatet for Nordlandssykehuset et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,7 mill kr. På årsbasis forventes som rapportert avvik i forhold til budsjettet på 16 mill kr, i tilknytning til nye forhold som økte kostnader av årets lønnsoppgjør og merkostnader som følge av byggeprosjektet. Øvrig drift forventes totalt sett balanse. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato:

7 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditet og investeringer Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juni en likviditetsbeholdning på 268 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juni med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,2 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter ,0 % SUM total ,3 % Utstyrsrammen forventes brukt i sin helhet i år, til tross for at bare 23,3 % er benyttet pr juni Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. Pr juni er 27 % av investeringsrammen benyttet. Det forventes at investeringene forskyves noe ut i tid, slik at belastningen blir høyere på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato:

8 Personal Bemanning Intern1 (T) i fjor i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg Sum Vikarer inkl. tillegg Sum Overtid og ekstrahjelp Sum Andre lønnskostnader Sum Innleie av fagpersonell Sum Refusjon lønn Totalt Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 48 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus (jfr også kommentarer nedenfor), byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. Oppstilling analyse månedsverk NLSH i fjor i år Endring Totalt forbruk månedsverk 2 941, ,0 68,0 herav: Budsjetterte faste stillinger 2 921, ,0 MED 16,0 KIROT 6,0 ØKON 5,0 DIAG 4,0 KIP 4,0 IBYGG 4,0 Øvrige 9,0 Sum budsjetterte faste og midl , ,0 48,0 Forbruk faste stillinger (art 5000/5001) 2 775, ,0 56,0 Vakanser 146,0 138,0-8,0 Øvrige månedsverk eget personell 376,0 377,0 1,0 Innleie 15,0 16,0 1,0 Refusjon * -224,0-215,0 9,0 Sum øvrig personell 167,0 178,0 11,0 Endring ut over budsj.akt.endring 21,0 40,0 19,0 * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Som et resultat av sentrale forhandlinger i ble turnusene endret for alle turnusarbeidere. Nytt uketimetall for enkelte har medført et økt behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se månedsverkutviklingen i sammenheng med innleie fra firma. Vi har en økning i innleiekostnader hiå på ca. 2,4 mill (13 %) målt mot samme periode i fjor. Andre faktorer som påvirker månedsverk er andel av ansatte med permisjon og sykefravær. Styresak 68/11 Møtedato:

9 Mverk Figuren viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Sykefravær Akkumulert sykefravær per mai er redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det gjøres oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. 11,00 % Månedlig sykefravær 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % ,00 % 5,00 % Figur 1: Månedlig sykefravær 10,00 % Akkumulert sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % ,50 % 7,00 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Styresak 68/11 Møtedato:

10 Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % 723 Innlagte Dagopphold ,7 % ,3 % ,2 % ,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling ,4 % ,0 % ,4 % ,7 % 132 Poliklinikk ,4 % ,8 % ,7 % ,4 % Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er på samme nivå som i fjor, men er 17 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 19 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 2 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn poliklinikk både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,8 % ,5 % 13 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,4 % ,1 % ,4 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,3 % ,0 % ,7 % 33 Antall pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,9 % ,8 % ,1 % -145 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri er betydelig lavere enn plan. Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger henholdsvis 6 %, 12 % og 6 % under plan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien. Det blir lagt fram en rapport med forslag til tiltak så snart gruppen har ferdigstilt sitt arbeid. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,3 % ,3 % 4 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,7 % ,7 % -143 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,1 % ,0 % ,9 % -118 Antall tiltak ,0 % ,1 % ,2 % ,0 % 867 Aktivitet innefor barne - og ungdomspsykiatri går i positiv retning. Antall heldøgn pasienter har gått opp. Antall utskrivninger og liggedøgn er hhv 13 % og 3 % over plantall. Poliklinisk aktivitet har økt både i Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten Polikliniske konsultasjoner som gir refusjon ligger 5 % under plan, mens antall tiltak er 5 % over plan. Styresak 68/11 Møtedato:

11 TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,4 % ,4 % -173 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er redusert i henhold til i fjor, og er også 36 % under plan. Avviket skyldes vakanser, som følge av problemer med rekruttering. Styresak 68/11 Møtedato:

12 Driftsrapport juli 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri TSB Oppsummering av utvikling Ved utgangen av juli har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 10,2 mill kr. I forhold til budsjettet innebærer dette et negativt avvik på 15,6 mill kr. Det forventes omtrent tilsvarende avvik på årsbasis, med totalt 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Styresak 68/11 Møtedato:

13 Økonomi Resultat Tekst/(beløp i hele tusen) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Delsum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Årsresultat Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Innen somatikken er aktiviteten hittil i år totalt sett høyere enn på samme tidspunkt i fjor, selv om ISFinntektene for juli måned isolert sett er lavere enn budsjettert. Av det akkumulerte budsjettavviket på 10,7 mill kr for ISF av egne pasienter gjelder 3,9 mill kr merinntekter som følge av økt aktivitet (inneliggende og poliklinisk), 1,4 mill kr gjelder ISF-avregning fra, mens 5,4 mill kr gjelder økt ISF-refusjon som følge av høyere gjestepasientkjøp enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Det positive budsjettavviket på 8,5 mill kr for andre inntekter er i hovedsak knyttet til ulike pasientrelaterte inntekter, herunder egenandeler poliklinikk og beregnet refusjon av pasientbehandling i utlandet. Styresak 68/11 Møtedato:

14 Størst avvik på kostnadssiden i juli måned er knyttet til innleie og lønn. Forbruket av vikarer og overtid/ekstrahjelp øker normalt sett i sommermånedene som følge av ferieavviklingen, jfr også senere tabell som viser bemanningsutviklingen. I forhold til juli i fjor er det en liten økning i antall månedsverk for overtid/innleie. I tillegg er det foretatt etterbetaling i tilknytning til årets lønnsoppgjør som også kan gi noe utslag på regnskapsført variabel lønn. Innleiekostnadene hittil i år er 4,1 mill kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er spesielt innleie av leger som har økt. Deler av merforbruket må ses i sammenheng med vakante stillinger, mens deler gjelder ferieavvikling. Forventet effekt av årets lønnsoppgjør er innarbeidet i prognosen, og antas å medføre et merforbruk på årsbasis på ca 12 mill kr. Samlet kjøp av helsetjenester (offentlig og privat) for juli måned er litt lavere enn budsjettert, men avvik fra tidligere måneder medfører et totalt merforbruk pr på 6,4 mill kr. Dette gjelder både gjestepasienter og pasientbehandling i utlandet, jfr også kommentarer under ISF-inntekter og andre inntekter. Vareforbruket er redusert i forhold til juni måned, men er likevel noe høyere enn budsjettet for juli. Merforbruk tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik ved utgangen av juli på -12,5 mill kr. Merforbruket må ses i sammenheng med økt aktivitet. Avskrivningskostnadene for juli er på omtrent samme nivå som forrige måned, men endret periodisering av budsjettet medfører et positivt budsjettavvik på 4,5 mill kr. Det forventes besparelse på årsbasis for avskrivningskostnadene, blant annet som følge av at tyngden av årets investeringer foretas først i andre halvår. For juli måned er andre driftskostnader omtrent i henholdt til budsjett, men avvik fra tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik på ca - 10 mill kr, blant annet i tilknytning til ulike typer utstyr, reiser og serviceavtaler. For pasienttransport er forbruket i juli ca 2,4 mill kr lavere enn budsjettert. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Styresak 68/11 Møtedato:

15 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 915, ,3 933,0 71,2 9,7 % Somatikk, (re-hab) 25,2 18,7 22,9-4,2-26,0 % 39 Lab/rtg 189,4 204,1 199,6 4,5 7,8 % 348 Somatikk inkl lab/rtg 1 130, , ,5 71,6 8,6 % VOP, sykehus og annen beh 253,3 268,6 285,8-17,2 6,0 % 490 VOP, DPS og annen beh 58,2 62,9 62,3 0,6 8,0 % 107 BUP 77,0 77,5 80,3-2,8 0,7 % 139 Psykisk helse 388,5 409,0 428,3-19,3 5,3 % 735 RUS, behandling 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Rusomsorg 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Ambulanse 95,3 102,5 106,1-3,6 7,6 % 180 Pasienttransport 102,7 110,9 112,7-1,8 8,0 % 202 Prehospitale tjenester 198,0 213,4 218,8-5,4 7,8 % 382 Administrasjon (skal være 0 på HF) ,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Personal 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Sum driftskostnader 1 745, , ,1 48,2 7,8 % Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,5 % 53,4 % 50,9 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,8 % 10,8 % 10,9 % 10,9 % Somatikk inkl lab/rtg 64,8 % 65,2 % 63,0 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,5 % 14,3 % 15,6 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,3 % 3,3 % 3,4 % 3,3 % BUP 4,4 % 4,1 % 4,4 % 4,3 % Psykisk helse 22,3 % 21,7 % 23,4 % 23,0 % RUS, behandling 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Rusomsorg 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Ambulanse 5,5 % 5,4 % 5,8 % 5,6 % Pasienttransport 5,9 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,3 % 11,3 % 11,9 % 11,9 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+5,3 %) og Prehospitale tjenester (+7,8 %). Styresak 68/11 Møtedato:

16 Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret er innarbeidet i årsprognosen med 12 mill kr. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør kan bli ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juli er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato:

17 Likviditet og investeringer Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juli en likviditetsbeholdning på 253 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juli med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer % EK KLP % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,0 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter ,3 % SUM total ,7 % Utstyrsrammen forventes fortsatt forbrukt i sin helhet i år. Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. I høst starter fase 2 av byggeprosjektet i Bodø, slik at vi vil se høyere belastning på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato:

18 Personal Bemanning Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas at det er noe etterslep i registreringen av refusjoner. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 50 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus, byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Styresak 68/11 Møtedato:

19 Det vises for øvrig til tidligere kommentarer angående registrering av refusjoner. Sykefravær Akkumulert sykefravær per juni er på 8,6 % mot 8,3 % for tilsvarende periode i fjor. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. Figur 3: Månedlig sykefravær Styresak 68/11 Møtedato:

20 Figur 4: Akkumulert sykefravær Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,0 % ,4 % ,5 % ,2 % 723 Innlagte Dagopphold ,2 % ,6 % ,5 % ,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling ,1 % ,8 % ,1 % ,1 % 162 Poliklinikk ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er nesten på samme nivå som i fjor, men er 18 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 20 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 1 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn pol både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Styresak 68/11 Møtedato:

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer