Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt."

Transkript

1 Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, Dato: Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 millioner kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. For ytterligere detaljering rundt aktivitets- og kvalitetsutviklingen vises det til styresak Tertialrapport nr

2 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et tidlig tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i Bodø, den 18. oktober 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Økonomirapport

3 HELSE NORD RHF Økonomirapport nr

4 Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose Funksjonsregnskap... 7 Tiltaksgjennomføring... 8 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september Personal Bemanningsutvikling Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Vedlegg Vedlegg økonomi Vedlegg personal Vedlegg aktivitet side 2

5 Oppsummering av utvikling Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 mill. kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige. Det er også tatt inn besparelser på de øvrige helseforetakene utenfor tiltaksplanene. Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra samme periode Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i Siden aktiviteten i starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er noe lavere enn planlagt. Det er noe økning på polikliniske konsultasjoner. Dette drar opp aktiviteten. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker for å få ned ventetidene. Her vises det til styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. side 3

6 Økonomi Resultat September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift hif Endring i % Basisramme 838,8 845,0-6,1-1 % 7 041, ,6 2,8 0 % 426,0 6 % ISF egne pasienter 152,1 144,3 7,8 5 % 1 257, ,7-10,6-1 % 101,2 9 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12,3 11,4 0,9 8 % 98,0 91,8 6,1 7 % -26,9-22 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,3 5,5 0,8 15 % 54,0 46,3 7,7 17 % 10,8 25 % Gjestepasienter 4,6 5,3-0,7-14 % 36,2 40,7-4,5-11 % -1,6-4 % Polikliniske inntekter 23,3 21,9 1,4 6 % 180,0 183,3-3,3-2 % 15,5 9 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0,3 2,2-1,9-85 % 3,3 7,1-3,8-53 % -2,0-37 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,6 4,7 1,9 40 % 50,8 42,4 8,4 20 % 11,2 28 % Andre øremerkede tilskudd 19,0 19,0 0,0 0 % 123,2 159,6-36,5-23 % 3,1 3 % Andre driftsinntekter 52,2 44,6 7,6 17 % 448,8 390,2 58,7 15 % 46,7 12 % Sum driftsinntekter 1 115, ,8 11,7 1 % 9 292, ,6 25,0 0 % 583,9 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 63,0 64,1-1,1-2 % 602,4 598,3 4,0 1 % 56,3 10 % Kjøp av private helsetjenester 49,9 43,4 6,5 15 % 375,4 391,6-16,2-4 % -1,8 0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 111,3 104,4 6,9 7 % 935,8 915,4 20,3 2 % 34,2 4 % Innleid arbeidskraft - del av kto ,7 5,4 5,3 99 % 92,4 42,4 50,0 118 % -15,4-14 % Lønn til fast ansatte 468,1 468,2-0,2 0 % 3 822, ,7-5,6 0 % 211,1 6 % Vikarer 33,7 58,1-24,3-42 % 258,2 355,9-97,7-27 % -28,2-10 % Overtid og ekstrahjelp 36,9 22,1 14,8 67 % 286,6 181,5 105,1 58 % 15,8 6 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84,2 84,3-0,1 0 % 753,0 755,1-2,1 0 % 0,4 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -24,0-25,7 1,7-7 % -244,8-231,9-12,9 6 % 16,0-6 % Annen lønn 45,8 41,6 4,1 10 % 355,7 357,4-1,7 0 % 12,6 4 % SUM LØNN EKS. PENSJON 560,4 564,4-3,9-1 % 4 477, ,6-12,9-0,3 % 227,3 5,3 % Avskrivninger 50,1 58,3-8,1-14 % 454,4 493,3-39,0-8 % -18,3-4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 2,5 1,0 1,5 162 % 2,0 369 % Andre driftskostnader 170,5 163,2 7,3 4 % 1 437, ,2 20,4 1 % 101,2 8 % Sum driftskostnader 1 100, ,4 12,7 1 % 9 131, ,1 26,1 0 % 385,8 4 % Driftsresultat 15,3 16,3-1,1-6 % 161,4 162,5-1,1-1 % 198,1-540 % Finansinntekter 2,9 0,5 2,4 492 % 23,2 3,9 19,3 493 % 8,1 54 % Finanskostnader 3,3 3,7-0,5-13 % 30,2 33,0-2,8-8 % -6,2-17 % Finansresultat -0,4-3,3 2,9-88 % -7,0-29,1 22,1-76 % 14,3-67 % Ordinært resultat 14,9 13,1 1,8 14 % 154,5 133,4 21,0 16 % 212,5-366 % Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,8 mill. kroner, noe som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,4 mill. kroner, 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatet hittil inneholder gevinster ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Korrigert for dette er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på RHF-nivå pr. september 2009 på 12,5 mill. kroner som ennå ikke er fordelt på helseforetakene Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr. september 2010 er 21 mill. kroner bedre enn budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,9 mill. kroner. Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. side 4

7 Tabellen under viser henholdsvis resultat i september måned og hittil i år pr. helseforetak (mill. kroner): Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. På grunn av uavklarte forhold rundt finansieringsansvar ved fristbrudd er det i august og september samlet ført 12,6 mill. kroner på konsernnivå for kostnader knyttet til gjestepasientkjøp av fedmekirurgi. Helgelandssykehuset HF har i september et resultat som er 0,9 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt budsjettavvik på 7,3 mill. kroner. Det positive resultatet i september 2010 skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 0,7 mill. kroner. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, TNF-hemmere og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Nordlandssykehuset HF har i september 2010 et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har regnskapet et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. De samlede driftsinntekter pr. september 2010 er 3,3 mill. kroner under budsjett. Inkludert i dette er seks mill. kroner knyttet til Det lavere inntektsnivået gjenspeiler produksjonen av de pasientrelaterte inntektene hittil i år. Det er satt av 4 mill. kroner som en følge av forventninger om økte kostnader til fristbrudd på fedmekirurgi. Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5-10 mill. kroner. Dette endrer ikke styringsmålet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 20,7 mill. kroner justert for gevinst boligsalg på 1,9 mill. kroner. Det positive budsjettavviket for september skyldes i hovedsak høyere ISF inntekter enn budsjettert og endret inntektsføring av egenandel pasienttransport. Helse Finnmark HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Finnmark HF et negativt budsjettavvik på 8,5 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i Sykehusapotek Nord HF har i september et resultat som er på budsjett og pr. september 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet. side 5

8 Helse Nord IKT har i september 2010 et resultat som er 0,1 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. september 2010 et positivt budsjettavvik på 4,5 mill. kroner. Helse Nord RHF har et negativt budsjettavvik i september 2010 på 7,5 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 15,1 mill. kroner bedre enn budsjett. Grunnen til det negative avviket på RHF kommer av at det er tatt inn 10,2 mill. kroner ekstra som følge av økte kostnader til Norsk Pasientskadeerstatning for fjerde kvartal 2009 og første tre kvartaler Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene: Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,8 % -0,7 % Nordlandssykehuset HF -0,2 % 0,0 % UNN HF 1,5 % 0,6 % Helse Finnmark HF 5,4 % -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 0,1 % 0,3 % Helse Nord IKT 1,0 % 3,5 % Helse Nord RHF -8,3 % 1,7 % SUM Helse Nord 0,2 % 0,2 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger Prognose 2010 Helse Nord har budsjettert med et overskudd på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes. Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatsituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette. Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner. side 6

9 Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2010 Sum Somatikk (19 473) 3,8 % Sum Psykisk helse ,7 % Sum Rusomsorg (1 241) 0,1 % Sum Prehospitale tjenester (53 313) 5,8 % Sum Personal og adm ,9 % Sum driftskostnader (26 118) 4,4 % R = regnskap JB = justert budsjett Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2010 et forbruk innen psykisk helse som er over justert budsjett, men foretaksgruppen har samlet sett et mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet. Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 38,9 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik. Pasientreiser viser et overforbruk og en vekst fra i fjor. Dette skyldes overtakelse av oppgaver fra NAV. Totalt sett er det en reduksjon av nettokostnadene på pasientreiser som følge av omleggingen. Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk 66,2 % 65,8 % 65,8 % 65,8 % Sum Psykisk helse 15,4 % 15,4 % 15,9 % 16,0 % Sum Rusomsorg 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Sum Prehospitale tjenester 14,2 % 14,4 % 13,9 % 13,8 % Sum Personal og adm 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er på budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor, samtidig er den noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor. Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av ressursene til prehospitale tjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år. side 7

10 Tiltaksgjennomføring Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling til og med juli Årsestimat per september Opprinnelig budsjettert omstillingsplan Oprinnelig budsjettert omstilling per september Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling til og med juli Årsestimat per september Opprinnelig budsjettert omstillingsplan Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010 Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Nord realiserte tiltakseffekter tilsvarende 56 % av opprinnelig budsjettert effekter hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene. Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene. Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad av budsjetterte tiltakseffekter, både i forhold til årsbudsjett og budsjett hittil i år. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis realiserte effekt på 38 % og 46 % pr. september 2010 av opprinnelige budsjetterte effekter hittil i år. Dette kan tyde på at deler av omstillingspakkene til foretakene for 2010 var for lite konkretisert eller med en for stor andel av usikkerhet. side 8

11 Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % UNN 91 % 52 % 58 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Realisert hittil i % av opprinnelig budsjettert effekt hittil Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % 46 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % 61 % UNN 91 % 52 % 58 % 72 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % 38 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % 56 % Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 70,5 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 122,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i august 2010 som har resultert i en økning i forventet tiltakseffekt. Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 36,7 mill. kroner. Tiltakene som har hatt størst økonomisk effekt i Nordlandssykehuset HF er driftstilpasning i Lofoten med tiltakseffekt hittil i år på 6,7 mill. kroner og nettoeffekt nedlegging Røsvik på 9 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har definert en tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 50,5 mill. kroner. Helse Finnmark HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 25,4 mill. kroner. Dette gir en realisert effekt hittil i år på 60 % av forventet effekt for Helse Finnmark HF er forsinket med gjennomføringen av tiltak blant annet ved pasientreiser og klinikk Prehospitale tjenester. Som en følge av disse forsinkelsene forventer foretaket at ca 19 mill. kroner av tiltakseffektene vil forskyves til Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt på 60,8 mill. kroner med en nedjustert prognose pr. september for 2010 på 42,4 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 3,9 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. På årsbasis er det gjort en ny vurdering av risikoen, og det er lagt inn nye tiltak med forventet effekt i 2010 på 5 mill. kroner. Dette gir en forventet effekt av tiltakene for 2010 på 12,7 mill. kroner. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. side 9

12 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god i Helse Nord RHF. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 362,8 mill. kroner i foretaksgruppen til og med september Sist oppdatert 13.okt.10 Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i % Investeringer disponibelt hittil 2010 Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 6,8 8 % Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 19,6 37 % UNN 43,1 185,1 228,2 70,6 31 % NLSH 192,8 479,3 672,1 222,3 33 % Helgeland 9,5 64,7 74,2 19,9 27 % Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 % HN IKT 25,0 42,9 67,9 23,2 34 % Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 % SUM 283,1 900, ,8 362,8 31 % Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er akkumulert forsinket fremdrift i investeringsprogrammet på 420 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. HF-et forventer å stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet Prognose likviditet. Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. Ved utgangen av september var det 594 mill. kroner mer i banken enn prognosen. De viktigste forklaringsfaktorene er: Forsinket fremdrift i investeringsprogrammet 420 mill. kroner Oppgjør for salg av boliger UNN 100 mill. kroner Resultat bedre enn budsjett 21 mill. kroner side 10

13 Likviditet 2010 Helse Nord Budsjett Limit kassakreditt Personal Bemanningsutvikling Månedsverk jan - okt 2009 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-oktober 2009 og 2010 samt endring Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i oktober Månedsverkene i oktober 2010 har innvirkning på lønnskostnadene i septemberregnskapet og tas derfor med. Helse Nord har en bemanning på som er en gjennomsnittlig økning på 152 månedsverk i forhold til samme periode i For oktober 2010 ser vi en økning fra samme periode i fjor på til månedsverk. Dette utgjør en økning på 126 månedsverk. side 11

14 Grafen under viser en markant økning i månedsverk i foretaksgruppen for august og september Denne økningen utgjør i all hovedsak en økning hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF i september 2010 på 320 månedsverk. Denne økningen skyldes blant annet en endring i utbetalingsrutine for ferievikarer i sommer. Ferievikarene som i fjor fikk utbetaling i juli, får det i år i august. Helseforetakene undersøker for tiden denne økningen. Det er sannsynlig at mye av dette kommer av tekniske endringer og ikke en reell bemannings- og kostnadsøkning Sykefravær Januar - august 2009 Januar - august 2010 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % 7,8% 4,4% 3,4% 1,7 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % 8,4% 4,0% 4,3% 2,2 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % 8,2% 3,6% 4,6% 2,5 % Helse Finnmark HF 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % 8,7% 4,2% 4,4% 2,5 % Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % 3,6% 0,5% 3,0% 1,8 % Helse Nord IKT 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % 4,9% 2,5% 2,4% 1,6 % Helse Nord RHF 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % 0,7% 0,2% 0,6% 0,4 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % Tabell: Sykefravær perioden januar - august2009 og sykefravær perioden januar august 2010 side 12

15 Endring Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,8% -0,3% -0,5% -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,8% -0,7% -0,0% 0,0 % Universitetssykehuset HF -1,2% -1,3% 0,1% 0,0 % Helse Finnmark HF -0,2% -0,2% -0,0% 0,1 % Sykehusapotek Nord HF -5,7% -4,6% -1,0% -0,3 % Helse Nord IKT 0,5% 0,6% -0,1% 0,0 % Helse Nord RHF -2,0% -1,0% -1,0% -0,4 % SUM Helse Nord -1,0% -0,9% -0,1% -0,1 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for årets åtte første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Helse Nord IKT viser en økning fra samme periode i fjor på 0,5 %. Endringen i nedgangen i sykefraværet har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,0 % for perioden januar til august. I august 2010 er sykefraværet 0,4 prosentpoeng høyere enn for august Sykehusapotek Nord HF har også denne måneden prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,7 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,2 %. For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til styresak Tertialrapport nr og styresak /3 Sykefravær i Helse-Nord gjennomførte tiltak og deres effekt. Dette er en oppfølging av styresak /3. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per august Endring Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Sum opphold+konsultasjoner ,5 % side 13

16 Helse Nord - somatisk aktivitet per september Endring Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,8 % 2,9 % Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF hadde planlagt å øke aktiviteten betydelig i forhold til 2009, som var preget av lav aktivitet på grunn av omorganiseringer i deler av året. Med unntak av Helgelandssykehuset HF har foretaksgruppen økning i polikliniske konsultasjoner innen somatikken. Det kan se ut som Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har god vridning fra døgn til dagbehandling. Helgelandssykehuset HF har fortsatt utfordringer innen dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivået i Foretaksgruppen har nedgang i heldøgnsopphold med et lite unntak. Psykisk helsevern og rus Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Barne- og ungdomspsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -7,3 % Antall utskrevne pasienter ,9 % -9,8 % Antall liggedøgn ,9 % -13,8 % Antall oppholdsdager ,0 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,7 % -3,4 % Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Polikliniske konsultasjoner har de siste månedene nærmet seg og passert nivået fra 2009, men er fortsatt lavere enn plantall. Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord. Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning fra samme periode i fjor, men det er fortsatt under plantall. NordlandssykehusetLofoten viser betydelig aktivitetsøkning innen polikliniske konsultasjoner og tiltak som en følge av at flere stillinger er blitt besatt. Generelt rapporteres det om rekrutteringsutfordringer innen barne- og ungdomspsykiatrien. Voksenpsykiatri (VOP) Voksenpsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % -16,6 % Antall utskrevne pasienter ,3 % 10,0 % Antall liggedøgn ,9 % -11,9 % Antall oppholdsdager ,5 % Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall -39,0 % side 14

17 Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet (dreining mot poliklinikk). Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Rusomsorg plan 2010 endring Antall utskrevne pasienter ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % Antall liggedøgn ,2 % Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor området. side 15

18 Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF side 16

19 Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF Resultatutvikling Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF side 17

20 Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF Resultatutvikling Helse Nord IKT Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT side 18

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Stein Erik Breivikås, 78 42 11 28 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 59/2014 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 15.6.2012 Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Trude Jensen, 78 42 11 14 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 32/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Månedsrapport 10-2012

Månedsrapport 10-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 10-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.11.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 5 Resultat... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer