Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt."

Transkript

1 Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, Dato: Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 millioner kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. For ytterligere detaljering rundt aktivitets- og kvalitetsutviklingen vises det til styresak Tertialrapport nr

2 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et tidlig tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i Bodø, den 18. oktober 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Økonomirapport

3 HELSE NORD RHF Økonomirapport nr

4 Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose Funksjonsregnskap... 7 Tiltaksgjennomføring... 8 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september Personal Bemanningsutvikling Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Vedlegg Vedlegg økonomi Vedlegg personal Vedlegg aktivitet side 2

5 Oppsummering av utvikling Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 mill. kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige. Det er også tatt inn besparelser på de øvrige helseforetakene utenfor tiltaksplanene. Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra samme periode Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i Siden aktiviteten i starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er noe lavere enn planlagt. Det er noe økning på polikliniske konsultasjoner. Dette drar opp aktiviteten. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker for å få ned ventetidene. Her vises det til styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. side 3

6 Økonomi Resultat September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift hif Endring i % Basisramme 838,8 845,0-6,1-1 % 7 041, ,6 2,8 0 % 426,0 6 % ISF egne pasienter 152,1 144,3 7,8 5 % 1 257, ,7-10,6-1 % 101,2 9 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12,3 11,4 0,9 8 % 98,0 91,8 6,1 7 % -26,9-22 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,3 5,5 0,8 15 % 54,0 46,3 7,7 17 % 10,8 25 % Gjestepasienter 4,6 5,3-0,7-14 % 36,2 40,7-4,5-11 % -1,6-4 % Polikliniske inntekter 23,3 21,9 1,4 6 % 180,0 183,3-3,3-2 % 15,5 9 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0,3 2,2-1,9-85 % 3,3 7,1-3,8-53 % -2,0-37 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,6 4,7 1,9 40 % 50,8 42,4 8,4 20 % 11,2 28 % Andre øremerkede tilskudd 19,0 19,0 0,0 0 % 123,2 159,6-36,5-23 % 3,1 3 % Andre driftsinntekter 52,2 44,6 7,6 17 % 448,8 390,2 58,7 15 % 46,7 12 % Sum driftsinntekter 1 115, ,8 11,7 1 % 9 292, ,6 25,0 0 % 583,9 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 63,0 64,1-1,1-2 % 602,4 598,3 4,0 1 % 56,3 10 % Kjøp av private helsetjenester 49,9 43,4 6,5 15 % 375,4 391,6-16,2-4 % -1,8 0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 111,3 104,4 6,9 7 % 935,8 915,4 20,3 2 % 34,2 4 % Innleid arbeidskraft - del av kto ,7 5,4 5,3 99 % 92,4 42,4 50,0 118 % -15,4-14 % Lønn til fast ansatte 468,1 468,2-0,2 0 % 3 822, ,7-5,6 0 % 211,1 6 % Vikarer 33,7 58,1-24,3-42 % 258,2 355,9-97,7-27 % -28,2-10 % Overtid og ekstrahjelp 36,9 22,1 14,8 67 % 286,6 181,5 105,1 58 % 15,8 6 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84,2 84,3-0,1 0 % 753,0 755,1-2,1 0 % 0,4 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -24,0-25,7 1,7-7 % -244,8-231,9-12,9 6 % 16,0-6 % Annen lønn 45,8 41,6 4,1 10 % 355,7 357,4-1,7 0 % 12,6 4 % SUM LØNN EKS. PENSJON 560,4 564,4-3,9-1 % 4 477, ,6-12,9-0,3 % 227,3 5,3 % Avskrivninger 50,1 58,3-8,1-14 % 454,4 493,3-39,0-8 % -18,3-4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 2,5 1,0 1,5 162 % 2,0 369 % Andre driftskostnader 170,5 163,2 7,3 4 % 1 437, ,2 20,4 1 % 101,2 8 % Sum driftskostnader 1 100, ,4 12,7 1 % 9 131, ,1 26,1 0 % 385,8 4 % Driftsresultat 15,3 16,3-1,1-6 % 161,4 162,5-1,1-1 % 198,1-540 % Finansinntekter 2,9 0,5 2,4 492 % 23,2 3,9 19,3 493 % 8,1 54 % Finanskostnader 3,3 3,7-0,5-13 % 30,2 33,0-2,8-8 % -6,2-17 % Finansresultat -0,4-3,3 2,9-88 % -7,0-29,1 22,1-76 % 14,3-67 % Ordinært resultat 14,9 13,1 1,8 14 % 154,5 133,4 21,0 16 % 212,5-366 % Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,8 mill. kroner, noe som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,4 mill. kroner, 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatet hittil inneholder gevinster ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Korrigert for dette er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på RHF-nivå pr. september 2009 på 12,5 mill. kroner som ennå ikke er fordelt på helseforetakene Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr. september 2010 er 21 mill. kroner bedre enn budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,9 mill. kroner. Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. side 4

7 Tabellen under viser henholdsvis resultat i september måned og hittil i år pr. helseforetak (mill. kroner): Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. På grunn av uavklarte forhold rundt finansieringsansvar ved fristbrudd er det i august og september samlet ført 12,6 mill. kroner på konsernnivå for kostnader knyttet til gjestepasientkjøp av fedmekirurgi. Helgelandssykehuset HF har i september et resultat som er 0,9 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt budsjettavvik på 7,3 mill. kroner. Det positive resultatet i september 2010 skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 0,7 mill. kroner. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, TNF-hemmere og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Nordlandssykehuset HF har i september 2010 et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har regnskapet et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. De samlede driftsinntekter pr. september 2010 er 3,3 mill. kroner under budsjett. Inkludert i dette er seks mill. kroner knyttet til Det lavere inntektsnivået gjenspeiler produksjonen av de pasientrelaterte inntektene hittil i år. Det er satt av 4 mill. kroner som en følge av forventninger om økte kostnader til fristbrudd på fedmekirurgi. Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5-10 mill. kroner. Dette endrer ikke styringsmålet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 20,7 mill. kroner justert for gevinst boligsalg på 1,9 mill. kroner. Det positive budsjettavviket for september skyldes i hovedsak høyere ISF inntekter enn budsjettert og endret inntektsføring av egenandel pasienttransport. Helse Finnmark HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Finnmark HF et negativt budsjettavvik på 8,5 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i Sykehusapotek Nord HF har i september et resultat som er på budsjett og pr. september 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet. side 5

8 Helse Nord IKT har i september 2010 et resultat som er 0,1 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. september 2010 et positivt budsjettavvik på 4,5 mill. kroner. Helse Nord RHF har et negativt budsjettavvik i september 2010 på 7,5 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 15,1 mill. kroner bedre enn budsjett. Grunnen til det negative avviket på RHF kommer av at det er tatt inn 10,2 mill. kroner ekstra som følge av økte kostnader til Norsk Pasientskadeerstatning for fjerde kvartal 2009 og første tre kvartaler Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene: Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,8 % -0,7 % Nordlandssykehuset HF -0,2 % 0,0 % UNN HF 1,5 % 0,6 % Helse Finnmark HF 5,4 % -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 0,1 % 0,3 % Helse Nord IKT 1,0 % 3,5 % Helse Nord RHF -8,3 % 1,7 % SUM Helse Nord 0,2 % 0,2 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger Prognose 2010 Helse Nord har budsjettert med et overskudd på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes. Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatsituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette. Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner. side 6

9 Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2010 Sum Somatikk (19 473) 3,8 % Sum Psykisk helse ,7 % Sum Rusomsorg (1 241) 0,1 % Sum Prehospitale tjenester (53 313) 5,8 % Sum Personal og adm ,9 % Sum driftskostnader (26 118) 4,4 % R = regnskap JB = justert budsjett Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2010 et forbruk innen psykisk helse som er over justert budsjett, men foretaksgruppen har samlet sett et mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet. Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 38,9 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik. Pasientreiser viser et overforbruk og en vekst fra i fjor. Dette skyldes overtakelse av oppgaver fra NAV. Totalt sett er det en reduksjon av nettokostnadene på pasientreiser som følge av omleggingen. Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk 66,2 % 65,8 % 65,8 % 65,8 % Sum Psykisk helse 15,4 % 15,4 % 15,9 % 16,0 % Sum Rusomsorg 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Sum Prehospitale tjenester 14,2 % 14,4 % 13,9 % 13,8 % Sum Personal og adm 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er på budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor, samtidig er den noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor. Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av ressursene til prehospitale tjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år. side 7

10 Tiltaksgjennomføring Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling til og med juli Årsestimat per september Opprinnelig budsjettert omstillingsplan Oprinnelig budsjettert omstilling per september Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling til og med juli Årsestimat per september Opprinnelig budsjettert omstillingsplan Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010 Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Nord realiserte tiltakseffekter tilsvarende 56 % av opprinnelig budsjettert effekter hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene. Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene. Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad av budsjetterte tiltakseffekter, både i forhold til årsbudsjett og budsjett hittil i år. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis realiserte effekt på 38 % og 46 % pr. september 2010 av opprinnelige budsjetterte effekter hittil i år. Dette kan tyde på at deler av omstillingspakkene til foretakene for 2010 var for lite konkretisert eller med en for stor andel av usikkerhet. side 8

11 Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % UNN 91 % 52 % 58 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Realisert hittil i % av opprinnelig budsjettert effekt hittil Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % 46 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % 61 % UNN 91 % 52 % 58 % 72 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % 38 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % 56 % Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 70,5 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 122,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i august 2010 som har resultert i en økning i forventet tiltakseffekt. Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 36,7 mill. kroner. Tiltakene som har hatt størst økonomisk effekt i Nordlandssykehuset HF er driftstilpasning i Lofoten med tiltakseffekt hittil i år på 6,7 mill. kroner og nettoeffekt nedlegging Røsvik på 9 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har definert en tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 50,5 mill. kroner. Helse Finnmark HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 25,4 mill. kroner. Dette gir en realisert effekt hittil i år på 60 % av forventet effekt for Helse Finnmark HF er forsinket med gjennomføringen av tiltak blant annet ved pasientreiser og klinikk Prehospitale tjenester. Som en følge av disse forsinkelsene forventer foretaket at ca 19 mill. kroner av tiltakseffektene vil forskyves til Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt på 60,8 mill. kroner med en nedjustert prognose pr. september for 2010 på 42,4 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 3,9 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. På årsbasis er det gjort en ny vurdering av risikoen, og det er lagt inn nye tiltak med forventet effekt i 2010 på 5 mill. kroner. Dette gir en forventet effekt av tiltakene for 2010 på 12,7 mill. kroner. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. side 9

12 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god i Helse Nord RHF. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 362,8 mill. kroner i foretaksgruppen til og med september Sist oppdatert 13.okt.10 Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i % Investeringer disponibelt hittil 2010 Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 6,8 8 % Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 19,6 37 % UNN 43,1 185,1 228,2 70,6 31 % NLSH 192,8 479,3 672,1 222,3 33 % Helgeland 9,5 64,7 74,2 19,9 27 % Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 % HN IKT 25,0 42,9 67,9 23,2 34 % Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 % SUM 283,1 900, ,8 362,8 31 % Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er akkumulert forsinket fremdrift i investeringsprogrammet på 420 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. HF-et forventer å stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet Prognose likviditet. Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. Ved utgangen av september var det 594 mill. kroner mer i banken enn prognosen. De viktigste forklaringsfaktorene er: Forsinket fremdrift i investeringsprogrammet 420 mill. kroner Oppgjør for salg av boliger UNN 100 mill. kroner Resultat bedre enn budsjett 21 mill. kroner side 10

13 Likviditet 2010 Helse Nord Budsjett Limit kassakreditt Personal Bemanningsutvikling Månedsverk jan - okt 2009 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-oktober 2009 og 2010 samt endring Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i oktober Månedsverkene i oktober 2010 har innvirkning på lønnskostnadene i septemberregnskapet og tas derfor med. Helse Nord har en bemanning på som er en gjennomsnittlig økning på 152 månedsverk i forhold til samme periode i For oktober 2010 ser vi en økning fra samme periode i fjor på til månedsverk. Dette utgjør en økning på 126 månedsverk. side 11

14 Grafen under viser en markant økning i månedsverk i foretaksgruppen for august og september Denne økningen utgjør i all hovedsak en økning hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF i september 2010 på 320 månedsverk. Denne økningen skyldes blant annet en endring i utbetalingsrutine for ferievikarer i sommer. Ferievikarene som i fjor fikk utbetaling i juli, får det i år i august. Helseforetakene undersøker for tiden denne økningen. Det er sannsynlig at mye av dette kommer av tekniske endringer og ikke en reell bemannings- og kostnadsøkning Sykefravær Januar - august 2009 Januar - august 2010 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % 7,8% 4,4% 3,4% 1,7 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % 8,4% 4,0% 4,3% 2,2 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % 8,2% 3,6% 4,6% 2,5 % Helse Finnmark HF 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % 8,7% 4,2% 4,4% 2,5 % Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % 3,6% 0,5% 3,0% 1,8 % Helse Nord IKT 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % 4,9% 2,5% 2,4% 1,6 % Helse Nord RHF 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % 0,7% 0,2% 0,6% 0,4 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % Tabell: Sykefravær perioden januar - august2009 og sykefravær perioden januar august 2010 side 12

15 Endring Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,8% -0,3% -0,5% -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,8% -0,7% -0,0% 0,0 % Universitetssykehuset HF -1,2% -1,3% 0,1% 0,0 % Helse Finnmark HF -0,2% -0,2% -0,0% 0,1 % Sykehusapotek Nord HF -5,7% -4,6% -1,0% -0,3 % Helse Nord IKT 0,5% 0,6% -0,1% 0,0 % Helse Nord RHF -2,0% -1,0% -1,0% -0,4 % SUM Helse Nord -1,0% -0,9% -0,1% -0,1 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for årets åtte første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Helse Nord IKT viser en økning fra samme periode i fjor på 0,5 %. Endringen i nedgangen i sykefraværet har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,0 % for perioden januar til august. I august 2010 er sykefraværet 0,4 prosentpoeng høyere enn for august Sykehusapotek Nord HF har også denne måneden prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,7 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,2 %. For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til styresak Tertialrapport nr og styresak /3 Sykefravær i Helse-Nord gjennomførte tiltak og deres effekt. Dette er en oppfølging av styresak /3. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per august Endring Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Sum opphold+konsultasjoner ,5 % side 13

16 Helse Nord - somatisk aktivitet per september Endring Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,8 % 2,9 % Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF hadde planlagt å øke aktiviteten betydelig i forhold til 2009, som var preget av lav aktivitet på grunn av omorganiseringer i deler av året. Med unntak av Helgelandssykehuset HF har foretaksgruppen økning i polikliniske konsultasjoner innen somatikken. Det kan se ut som Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har god vridning fra døgn til dagbehandling. Helgelandssykehuset HF har fortsatt utfordringer innen dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivået i Foretaksgruppen har nedgang i heldøgnsopphold med et lite unntak. Psykisk helsevern og rus Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Barne- og ungdomspsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -7,3 % Antall utskrevne pasienter ,9 % -9,8 % Antall liggedøgn ,9 % -13,8 % Antall oppholdsdager ,0 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,7 % -3,4 % Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Polikliniske konsultasjoner har de siste månedene nærmet seg og passert nivået fra 2009, men er fortsatt lavere enn plantall. Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord. Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning fra samme periode i fjor, men det er fortsatt under plantall. NordlandssykehusetLofoten viser betydelig aktivitetsøkning innen polikliniske konsultasjoner og tiltak som en følge av at flere stillinger er blitt besatt. Generelt rapporteres det om rekrutteringsutfordringer innen barne- og ungdomspsykiatrien. Voksenpsykiatri (VOP) Voksenpsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % -16,6 % Antall utskrevne pasienter ,3 % 10,0 % Antall liggedøgn ,9 % -11,9 % Antall oppholdsdager ,5 % Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall -39,0 % side 14

17 Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet (dreining mot poliklinikk). Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Rusomsorg plan 2010 endring Antall utskrevne pasienter ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % Antall liggedøgn ,2 % Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor området. side 15

18 Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF side 16

19 Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF Resultatutvikling Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF side 17

20 Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF Resultatutvikling Helse Nord IKT Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT side 18

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styremøte 20. oktober 2010

Styremøte 20. oktober 2010 Styremøte 20. oktober 2010 Sak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 side 1 Referatsaker: Sak 109-2010/2 Brev av 5. oktober 2010 fra statssekretær Kåss til KS ad. helseforetakenes salg av personalboliger

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1 Styremøte 28. september 2011 Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 side 1 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Bang/Monsen, 75 51 29 19 Dato: 22.9.2011 Styresak 104-2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23.november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 18.11.2011 Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer