Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt."

Transkript

1 Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, Dato: Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 millioner kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. For ytterligere detaljering rundt aktivitets- og kvalitetsutviklingen vises det til styresak Tertialrapport nr

2 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et tidlig tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i Bodø, den 18. oktober 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Økonomirapport

3 HELSE NORD RHF Økonomirapport nr

4 Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose Funksjonsregnskap... 7 Tiltaksgjennomføring... 8 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september Personal Bemanningsutvikling Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Vedlegg Vedlegg økonomi Vedlegg personal Vedlegg aktivitet side 2

5 Oppsummering av utvikling Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 mill. kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige. Det er også tatt inn besparelser på de øvrige helseforetakene utenfor tiltaksplanene. Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra samme periode Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i Siden aktiviteten i starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er noe lavere enn planlagt. Det er noe økning på polikliniske konsultasjoner. Dette drar opp aktiviteten. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker for å få ned ventetidene. Her vises det til styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. side 3

6 Økonomi Resultat September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift hif Endring i % Basisramme 838,8 845,0-6,1-1 % 7 041, ,6 2,8 0 % 426,0 6 % ISF egne pasienter 152,1 144,3 7,8 5 % 1 257, ,7-10,6-1 % 101,2 9 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12,3 11,4 0,9 8 % 98,0 91,8 6,1 7 % -26,9-22 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,3 5,5 0,8 15 % 54,0 46,3 7,7 17 % 10,8 25 % Gjestepasienter 4,6 5,3-0,7-14 % 36,2 40,7-4,5-11 % -1,6-4 % Polikliniske inntekter 23,3 21,9 1,4 6 % 180,0 183,3-3,3-2 % 15,5 9 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0,3 2,2-1,9-85 % 3,3 7,1-3,8-53 % -2,0-37 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,6 4,7 1,9 40 % 50,8 42,4 8,4 20 % 11,2 28 % Andre øremerkede tilskudd 19,0 19,0 0,0 0 % 123,2 159,6-36,5-23 % 3,1 3 % Andre driftsinntekter 52,2 44,6 7,6 17 % 448,8 390,2 58,7 15 % 46,7 12 % Sum driftsinntekter 1 115, ,8 11,7 1 % 9 292, ,6 25,0 0 % 583,9 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 63,0 64,1-1,1-2 % 602,4 598,3 4,0 1 % 56,3 10 % Kjøp av private helsetjenester 49,9 43,4 6,5 15 % 375,4 391,6-16,2-4 % -1,8 0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 111,3 104,4 6,9 7 % 935,8 915,4 20,3 2 % 34,2 4 % Innleid arbeidskraft - del av kto ,7 5,4 5,3 99 % 92,4 42,4 50,0 118 % -15,4-14 % Lønn til fast ansatte 468,1 468,2-0,2 0 % 3 822, ,7-5,6 0 % 211,1 6 % Vikarer 33,7 58,1-24,3-42 % 258,2 355,9-97,7-27 % -28,2-10 % Overtid og ekstrahjelp 36,9 22,1 14,8 67 % 286,6 181,5 105,1 58 % 15,8 6 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84,2 84,3-0,1 0 % 753,0 755,1-2,1 0 % 0,4 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -24,0-25,7 1,7-7 % -244,8-231,9-12,9 6 % 16,0-6 % Annen lønn 45,8 41,6 4,1 10 % 355,7 357,4-1,7 0 % 12,6 4 % SUM LØNN EKS. PENSJON 560,4 564,4-3,9-1 % 4 477, ,6-12,9-0,3 % 227,3 5,3 % Avskrivninger 50,1 58,3-8,1-14 % 454,4 493,3-39,0-8 % -18,3-4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 2,5 1,0 1,5 162 % 2,0 369 % Andre driftskostnader 170,5 163,2 7,3 4 % 1 437, ,2 20,4 1 % 101,2 8 % Sum driftskostnader 1 100, ,4 12,7 1 % 9 131, ,1 26,1 0 % 385,8 4 % Driftsresultat 15,3 16,3-1,1-6 % 161,4 162,5-1,1-1 % 198,1-540 % Finansinntekter 2,9 0,5 2,4 492 % 23,2 3,9 19,3 493 % 8,1 54 % Finanskostnader 3,3 3,7-0,5-13 % 30,2 33,0-2,8-8 % -6,2-17 % Finansresultat -0,4-3,3 2,9-88 % -7,0-29,1 22,1-76 % 14,3-67 % Ordinært resultat 14,9 13,1 1,8 14 % 154,5 133,4 21,0 16 % 212,5-366 % Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,8 mill. kroner, noe som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,4 mill. kroner, 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatet hittil inneholder gevinster ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Korrigert for dette er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på RHF-nivå pr. september 2009 på 12,5 mill. kroner som ennå ikke er fordelt på helseforetakene Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr. september 2010 er 21 mill. kroner bedre enn budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,9 mill. kroner. Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. side 4

7 Tabellen under viser henholdsvis resultat i september måned og hittil i år pr. helseforetak (mill. kroner): Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. På grunn av uavklarte forhold rundt finansieringsansvar ved fristbrudd er det i august og september samlet ført 12,6 mill. kroner på konsernnivå for kostnader knyttet til gjestepasientkjøp av fedmekirurgi. Helgelandssykehuset HF har i september et resultat som er 0,9 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt budsjettavvik på 7,3 mill. kroner. Det positive resultatet i september 2010 skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 0,7 mill. kroner. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, TNF-hemmere og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Nordlandssykehuset HF har i september 2010 et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har regnskapet et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. De samlede driftsinntekter pr. september 2010 er 3,3 mill. kroner under budsjett. Inkludert i dette er seks mill. kroner knyttet til Det lavere inntektsnivået gjenspeiler produksjonen av de pasientrelaterte inntektene hittil i år. Det er satt av 4 mill. kroner som en følge av forventninger om økte kostnader til fristbrudd på fedmekirurgi. Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5-10 mill. kroner. Dette endrer ikke styringsmålet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 20,7 mill. kroner justert for gevinst boligsalg på 1,9 mill. kroner. Det positive budsjettavviket for september skyldes i hovedsak høyere ISF inntekter enn budsjettert og endret inntektsføring av egenandel pasienttransport. Helse Finnmark HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Finnmark HF et negativt budsjettavvik på 8,5 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i Sykehusapotek Nord HF har i september et resultat som er på budsjett og pr. september 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet. side 5

8 Helse Nord IKT har i september 2010 et resultat som er 0,1 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. september 2010 et positivt budsjettavvik på 4,5 mill. kroner. Helse Nord RHF har et negativt budsjettavvik i september 2010 på 7,5 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 15,1 mill. kroner bedre enn budsjett. Grunnen til det negative avviket på RHF kommer av at det er tatt inn 10,2 mill. kroner ekstra som følge av økte kostnader til Norsk Pasientskadeerstatning for fjerde kvartal 2009 og første tre kvartaler Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene: Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,8 % -0,7 % Nordlandssykehuset HF -0,2 % 0,0 % UNN HF 1,5 % 0,6 % Helse Finnmark HF 5,4 % -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 0,1 % 0,3 % Helse Nord IKT 1,0 % 3,5 % Helse Nord RHF -8,3 % 1,7 % SUM Helse Nord 0,2 % 0,2 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger Prognose 2010 Helse Nord har budsjettert med et overskudd på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes. Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatsituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette. Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner. side 6

9 Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2010 Sum Somatikk (19 473) 3,8 % Sum Psykisk helse ,7 % Sum Rusomsorg (1 241) 0,1 % Sum Prehospitale tjenester (53 313) 5,8 % Sum Personal og adm ,9 % Sum driftskostnader (26 118) 4,4 % R = regnskap JB = justert budsjett Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2010 et forbruk innen psykisk helse som er over justert budsjett, men foretaksgruppen har samlet sett et mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet. Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 38,9 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik. Pasientreiser viser et overforbruk og en vekst fra i fjor. Dette skyldes overtakelse av oppgaver fra NAV. Totalt sett er det en reduksjon av nettokostnadene på pasientreiser som følge av omleggingen. Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk 66,2 % 65,8 % 65,8 % 65,8 % Sum Psykisk helse 15,4 % 15,4 % 15,9 % 16,0 % Sum Rusomsorg 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Sum Prehospitale tjenester 14,2 % 14,4 % 13,9 % 13,8 % Sum Personal og adm 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er på budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor, samtidig er den noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor. Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av ressursene til prehospitale tjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år. side 7

10 Tiltaksgjennomføring Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling til og med juli Årsestimat per september Opprinnelig budsjettert omstillingsplan Oprinnelig budsjettert omstilling per september Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling til og med juli Årsestimat per september Opprinnelig budsjettert omstillingsplan Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010 Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Nord realiserte tiltakseffekter tilsvarende 56 % av opprinnelig budsjettert effekter hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene. Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene. Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad av budsjetterte tiltakseffekter, både i forhold til årsbudsjett og budsjett hittil i år. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis realiserte effekt på 38 % og 46 % pr. september 2010 av opprinnelige budsjetterte effekter hittil i år. Dette kan tyde på at deler av omstillingspakkene til foretakene for 2010 var for lite konkretisert eller med en for stor andel av usikkerhet. side 8

11 Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % UNN 91 % 52 % 58 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Realisert hittil i % av opprinnelig budsjettert effekt hittil Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % 46 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % 61 % UNN 91 % 52 % 58 % 72 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % 38 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % 56 % Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 70,5 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 122,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i august 2010 som har resultert i en økning i forventet tiltakseffekt. Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 36,7 mill. kroner. Tiltakene som har hatt størst økonomisk effekt i Nordlandssykehuset HF er driftstilpasning i Lofoten med tiltakseffekt hittil i år på 6,7 mill. kroner og nettoeffekt nedlegging Røsvik på 9 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har definert en tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 50,5 mill. kroner. Helse Finnmark HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 25,4 mill. kroner. Dette gir en realisert effekt hittil i år på 60 % av forventet effekt for Helse Finnmark HF er forsinket med gjennomføringen av tiltak blant annet ved pasientreiser og klinikk Prehospitale tjenester. Som en følge av disse forsinkelsene forventer foretaket at ca 19 mill. kroner av tiltakseffektene vil forskyves til Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt på 60,8 mill. kroner med en nedjustert prognose pr. september for 2010 på 42,4 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 3,9 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. På årsbasis er det gjort en ny vurdering av risikoen, og det er lagt inn nye tiltak med forventet effekt i 2010 på 5 mill. kroner. Dette gir en forventet effekt av tiltakene for 2010 på 12,7 mill. kroner. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. side 9

12 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god i Helse Nord RHF. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 362,8 mill. kroner i foretaksgruppen til og med september Sist oppdatert 13.okt.10 Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i % Investeringer disponibelt hittil 2010 Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 6,8 8 % Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 19,6 37 % UNN 43,1 185,1 228,2 70,6 31 % NLSH 192,8 479,3 672,1 222,3 33 % Helgeland 9,5 64,7 74,2 19,9 27 % Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 % HN IKT 25,0 42,9 67,9 23,2 34 % Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 % SUM 283,1 900, ,8 362,8 31 % Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er akkumulert forsinket fremdrift i investeringsprogrammet på 420 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. HF-et forventer å stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet Prognose likviditet. Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. Ved utgangen av september var det 594 mill. kroner mer i banken enn prognosen. De viktigste forklaringsfaktorene er: Forsinket fremdrift i investeringsprogrammet 420 mill. kroner Oppgjør for salg av boliger UNN 100 mill. kroner Resultat bedre enn budsjett 21 mill. kroner side 10

13 Likviditet 2010 Helse Nord Budsjett Limit kassakreditt Personal Bemanningsutvikling Månedsverk jan - okt 2009 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-oktober 2009 og 2010 samt endring Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i oktober Månedsverkene i oktober 2010 har innvirkning på lønnskostnadene i septemberregnskapet og tas derfor med. Helse Nord har en bemanning på som er en gjennomsnittlig økning på 152 månedsverk i forhold til samme periode i For oktober 2010 ser vi en økning fra samme periode i fjor på til månedsverk. Dette utgjør en økning på 126 månedsverk. side 11

14 Grafen under viser en markant økning i månedsverk i foretaksgruppen for august og september Denne økningen utgjør i all hovedsak en økning hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF i september 2010 på 320 månedsverk. Denne økningen skyldes blant annet en endring i utbetalingsrutine for ferievikarer i sommer. Ferievikarene som i fjor fikk utbetaling i juli, får det i år i august. Helseforetakene undersøker for tiden denne økningen. Det er sannsynlig at mye av dette kommer av tekniske endringer og ikke en reell bemannings- og kostnadsøkning Sykefravær Januar - august 2009 Januar - august 2010 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % 7,8% 4,4% 3,4% 1,7 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % 8,4% 4,0% 4,3% 2,2 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % 8,2% 3,6% 4,6% 2,5 % Helse Finnmark HF 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % 8,7% 4,2% 4,4% 2,5 % Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % 3,6% 0,5% 3,0% 1,8 % Helse Nord IKT 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % 4,9% 2,5% 2,4% 1,6 % Helse Nord RHF 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % 0,7% 0,2% 0,6% 0,4 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % Tabell: Sykefravær perioden januar - august2009 og sykefravær perioden januar august 2010 side 12

15 Endring Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,8% -0,3% -0,5% -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,8% -0,7% -0,0% 0,0 % Universitetssykehuset HF -1,2% -1,3% 0,1% 0,0 % Helse Finnmark HF -0,2% -0,2% -0,0% 0,1 % Sykehusapotek Nord HF -5,7% -4,6% -1,0% -0,3 % Helse Nord IKT 0,5% 0,6% -0,1% 0,0 % Helse Nord RHF -2,0% -1,0% -1,0% -0,4 % SUM Helse Nord -1,0% -0,9% -0,1% -0,1 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for årets åtte første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Helse Nord IKT viser en økning fra samme periode i fjor på 0,5 %. Endringen i nedgangen i sykefraværet har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,0 % for perioden januar til august. I august 2010 er sykefraværet 0,4 prosentpoeng høyere enn for august Sykehusapotek Nord HF har også denne måneden prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,7 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,2 %. For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til styresak Tertialrapport nr og styresak /3 Sykefravær i Helse-Nord gjennomførte tiltak og deres effekt. Dette er en oppfølging av styresak /3. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per august Endring Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Sum opphold+konsultasjoner ,5 % side 13

16 Helse Nord - somatisk aktivitet per september Endring Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,8 % 2,9 % Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF hadde planlagt å øke aktiviteten betydelig i forhold til 2009, som var preget av lav aktivitet på grunn av omorganiseringer i deler av året. Med unntak av Helgelandssykehuset HF har foretaksgruppen økning i polikliniske konsultasjoner innen somatikken. Det kan se ut som Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har god vridning fra døgn til dagbehandling. Helgelandssykehuset HF har fortsatt utfordringer innen dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivået i Foretaksgruppen har nedgang i heldøgnsopphold med et lite unntak. Psykisk helsevern og rus Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Barne- og ungdomspsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -7,3 % Antall utskrevne pasienter ,9 % -9,8 % Antall liggedøgn ,9 % -13,8 % Antall oppholdsdager ,0 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,7 % -3,4 % Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Polikliniske konsultasjoner har de siste månedene nærmet seg og passert nivået fra 2009, men er fortsatt lavere enn plantall. Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord. Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning fra samme periode i fjor, men det er fortsatt under plantall. NordlandssykehusetLofoten viser betydelig aktivitetsøkning innen polikliniske konsultasjoner og tiltak som en følge av at flere stillinger er blitt besatt. Generelt rapporteres det om rekrutteringsutfordringer innen barne- og ungdomspsykiatrien. Voksenpsykiatri (VOP) Voksenpsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % -16,6 % Antall utskrevne pasienter ,3 % 10,0 % Antall liggedøgn ,9 % -11,9 % Antall oppholdsdager ,5 % Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall -39,0 % side 14

17 Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet (dreining mot poliklinikk). Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Rusomsorg plan 2010 endring Antall utskrevne pasienter ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % Antall liggedøgn ,2 % Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor området. side 15

18 Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF side 16

19 Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF Resultatutvikling Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF side 17

20 Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF Resultatutvikling Helse Nord IKT Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT side 18

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer