Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013"

Transkript

1 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mars 2013 Innledning: Regnskapsmessig resultat for mars 2013 viser balanse og dette gir et budsjettavvik på 1,8 mill kr denne måneden. Akkumulert er underskuddet på 2,5 mill hittil i år, noe som er -8,0 mill i budsjettavvik hittil i år. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskal (i hele 1000) februar mars mars mars hittil i fjor hittil i år hittil i år hittil i år Basisramme ISF egne pasienter Kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat Regnskapet denne måneden er basert på større andel estimat enn tidligere måneder. Dette skyldes mangelfull leveranse av faktura i Basware samt innføring av nytt lønns- og personalsystem. For det siste punktet betyr det at vi har estimert refusjoner, variabellønn og helligdagstillegg i mars måned. Dette gir en større usikkerhet til hvorvidt bokført regnskap gir et nøyaktig bilde av status ved Nordlandssykehuset ved utgangen av mars måned. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

2 Aktiviteten hittil i år er lavere enn på samme tid i fjor, og er også lavere enn planlagt aktivitet for perioden. Dette har resultert i lavere ISF inntekter enn budsjettert hittil i år. På grunn av noe usikkerhet knyttet til de estimatene vi har lagt inn i mars måned endres ikke prognosen for Det vil si at vi opprettholder prognose på et regnskapsmessig resultat i balanse, noe som vil gi et budsjettavvik på -22 mill kr ved utgangen av Ventetid har en positiv utvikling fra januar til mars med en nedgang fra 80 til 71 dager i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter. Andel epikriser skrevet innen 7 dager er noe dårligere enn i forrige periode, andelen for mars er på 74 % mens den i januar og februar lå på 81 %. Denne utviklingen kan forklares ved at tiltakene i KIROT klinikken ikke er kommet godt nok i gang samt at påskeferien påvirker resultatet for mars måned. Andel fristbrudd viser en svak nedgang fra januar-mars og er betydelig bedre enn på samme tid i Omlegging til nytt HR system gjør at vi ikke har ferske tall på bemanningsutvikling denne måneden. Sykefravær var i februar 2013 på 8,6 % som er litt lavere enn for februar Akkumulert sykefravær for januar og februar er på 9,2 % i 2013 som er en økning fra 8,8 % i Data for februar kan påvirkes av etterregistreringer som følge av omlegging til nytt lønnssystem. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

3 Driftsrapport mars 2013 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 5 Gjennomføring av tiltak... 5 Likviditet og investeringer... 6 Personal... 6 Bemanning... 6 Sykefravær... 7 Kvalitet... 8 Ventetid antall dager... 8 Epikrisetid... 9 Andel fristbrudd for rettighetspasienter... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern TSB Oppsummering av utvikling Regnskapsmessig resultat for mars 2013 viser balanse og dette gir et budsjettavvik på 1,8 mill kr denne måneden. Akkumulert er underskuddet på 2,5 mill hittil i år, noe som er -8,0 mill i budsjettavvik hittil i år. Regnskapet denne måneden er basert på større andel estimat enn tidligere måneder. Dette skyldes mangelfull leveranse av faktura i Basware samt innføring av nytt lønns- og personalsystem. For det siste punktet betyr det at vi har estimert refusjoner, variabellønn og helligdagstillegg i mars måned. Dette gir en større usikkerhet til hvorvidt bokført regnskap gir et nøyaktig bilde av status ved Nordlandssykehuset ved utgangen av mars måned. Aktiviteten hittil i år viser nedgang både i forhold til samme periode i fjor og i forhold til plan for Dette gir utslag i mindreinntekter i forhold til budsjett. Utvikling for innleiekostnader fortsetter den positive trenden fra fjoråret, men dette medfører også økte kostnader knyttet til fast lønn, ettersom deler av reduksjonen i innleie er løst gjennom konvertering til faste årsverk. Forutsatt at samlet antall forbrukte månedsverk reduseres eller holdes stabilt, skal dette gi kostnadsreduksjon. Omlegging til nytt HR system gjør at vi ikke har ferske tall på sykefravær denne måneden. Det betyr at siste sikre data her er for januar måned, som viser et sykefravær på 9,7 %. Dette er høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Resultat Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

4 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap (i hele 1000) februar mars mars mars hittil i fjor hittil i år hittil i år hittil i år Basisramme ISF egne pasienter Kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat Aktiviteten er hittil i år lavere enn fjoråret og også lavere enn plan for de tre første månedene i år. Det er nå iverksatt en gjennomgang av plantallene innenfor psykiatrien, med bakgrunn i at plantallene ikke er justert tilstrekkelig i henhold til planlagt endring i aktivitet i klinikken. Ved rapportering for 1.tertial vil dette være kvalitetssikret og korrigert til rett nivå. Vi ser enda ikke nedgang i varekostnader tilsvarende nedgang i aktivitet. Dette vil ikke inntreffe i samme periode, men vi forventer en reduksjon her i neste periode om ikke aktiviteten igjen øker fremover. På grunn av noe usikkerhet knyttet til de estimatene vi har lagt inn i mars måned har vi ikke grunnlag for å endre prognosen for Det vil si at vi opprettholder prognose på et regnskapsmessig resultat i balanse, noe som vil gi et budsjettavvik på -22 mill kr ved utgangen av Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

5 Funksjonsregnskap Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til Stor prosentvis endring tilknyttet personalboliger utgjør ikke mye beløpsmessig. Prognose Med bakgrunn i at regnskapet for mars har større andel estimater enn tidligere perioder opprettholdes prognosen på samme nivå som forrige periode, det vil si regnskapsmessig balanse ved utgangen av Dette gir et budsjettavvik på -22 mill kr. Usikkerhet knyttet til gevinst for noen av tiltakene inneværende år gjør at prognosen avviker fra styringsmålet. Gjennomføring av tiltak Identifiserte omstillingsutfordringer høsten 2012 samt endret inngangsfart 2013 medfører at Nordlandssykehuset må finne omstillingstiltak for 136,8 mill i 2013 målt mot kostnadsnivået i Dette er en økning i krav på 26,8 mill fra september 2012 til januar Vedtatt tiltaksplan for 2013 (styresak 82/2012) omfatter omstillingstiltak for 110 mill kr, hvorav 64 mill kr var vurdert til lav risiko, 35 mill kr middels risiko og 12 mill kr innenfor rød sone. Det arbeides kontinuerlig med å identifisere ytterligere tiltak utover dette. Den største utfordringen for realisering av tiltaksplanen for 2013 er at de driftsmessige konsekvensene av byggeprosjektet (og andre store regionale prosjekter) gir uforutsigbarhet i den daglige driften, legger beslag på sentrale ressurser/mindre fleksibilitet, samt at kompenserende og risikoreduserende tiltak påfører foretaket (betydelige) økte kostnader. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

6 Likviditet og investeringer 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kassakreditt 2013 Likviditetsprognose Likviditet 2011 Likviditet Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av mars en likviditetsbeholdning på -415 mill kroner. Det ble tatt opp 120 mill i allerede innvilgede byggelån i starten av januar for å bedre likviditetssituasjonen fra desembernivå. Store utbetalinger i forbindelse med utbyggingsprosjektene gjør at det planlegges nytt låneopptak i månedsskiftet april/mai på 200 mill. Det vil også være behov for et nytt låneopptak til høsten. Likviditetsprognosen er beregnet under forutsetning av et regnskapsmessig resultat på + 22 mill kr, og at investeringene holder seg på planlagt nivå i år. Investeringer Så langt i år gjelder investeringer under øvrig ramme hovedsakelig etterslep på investeringer fra Revidert investeringsplan vil danne grunnlaget for fordeling av ramme 2013, dermed må forbruk av ramme ses i sammenheng med den totale rammen. Det forventes at hele rammen for utstyr blir brukt i Utbyggingsprosjektene går som planlagt, og det forventes at hele årets ramme i tillegg til noe av ubrukt investeringsramme fra tidligere år blir brukt. Personal Ramme overført 2013 Investert hittil 2013 Inv.ramme 2013 Restramme Forbruk av ramme IKT utstyr % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Avsetning til utskiftning strålemaskin % Utskiftning av MR % Ufordelte rammer % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % SUM øvrig ramme ,0 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter % SUM total % Bemanning På grunn av innføring av nytt lønns- og personalsystem har vi ikke oppdaterte data for mars! Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

7 Akuttmedisinsk klinikk Diagnostisk klinikk Direktør Drift og eiendom Fagavdeling Hode-og bevegelsesklinikk Kirurgisk og ortopedisk klinikk Kvalitetssystemer, IKT og prosesstøtte Kvinne/Barn klinikk Medisinsk klinikk Personal avdeling Prehospital klinikk Psykisk helse og rusklinikk Samhandlingsenhet Økonomi Annet Utbyggingsavdelingen Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen til og med februar Månedsverkutvikling Nedenstående tabell viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom stillingsgrupper. Økningen på 16 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas imidlertid at det er noe etterslep i registreringen av refusjoner, noe som tilsier at økningen i månedsverk er noe lavere enn tabellen nedenfor viser. Stillingsgrupper Drifts/teknisk personell -0,2-0,2 0,0 31,8 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 2,1-0,1 0,0 35,4 Leger 0,5 1,8 3,1 0,0 0,2-0,0-3,6 0,0 4,1 8,2-0,2 0,4-3,2 0,4 0,0 0,1 0,0 11,7 Sykepleiere -0,8-0,3-0,4 0,0 0,0-4,5 0,3 0,0 5,3 0,7 0,3 24,8-15,5 0,0 0,0 0,1 0,0 9,9 Adm og ledelse 0,8-0,8-0,5 1,1 0,1 0,7 1,1 1,6 0,6-5,6 2,5 3,1 1,4-0,2 4,2-2,1 0,0 8,0 Diagnostisk personell -0,0 4,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 Forskning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innleie/refusjoner 1,1 5,7 0,1-6,0 0,6 5,3-6,1-0,3-0,5-4,7 0,6-3,7 5,6 0,0-3,3 0,6 0,0-5,0 Psykologer 1,0 0,0-1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0-7,8 0,0 0,0 0,0 0,0-6,6 Ambulansepersonell 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0 Helsefagarbeider/hjelpepleier -0,3-0,0 0,0 0,1 0,0-0,4-4,3 0,0 2,2-2,4-0,3-0,4-1,9 0,0 0,0 0,0 0,0-7,7 Pasientrettede stillinger -2,2-3,4 0,0 0,4 0,0-8,8-0,3 0,0 2,3 6,3-0,1 11,4-30,2 0,0-1,0 0,0 0,0-25,9 Totalt -0,2 7,1 1,8 27,4 0,9-7,4-12,0 1,3 13,9 2,1 2,7 29,2-51,4 0,2 1,9-1,4 0,0 16,2 Tabell: Endring i månedsverk i perioden januar-februar 2013 sammenlignet med januar-februar 2012 Sykefravær På grunn av innføring av nytt lønns- og personalsystem har vi ikke oppdaterte data for mars! Fraværsdata for 2013 viser et sykefravær på 9,7 % for januar mot 8,5 % i tilsvarende periode i Statistikken kan imidlertid fortsatt påvirkes av etterregistreringer. Totalt Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

8 10,00 % Månedlig sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % ,50 % 9,03 % 8,67 % 7,65 % 7,63 % 8,30 % 9,26 % 8,17 % 7,74 % 8,19 % 8,99 % 9,44 % ,73 % Figur 1: Månedlig sykefravær Tabellen nedenfor viser akkumulert fravær i 2012 og ,00 % Akkumulert sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % 7,50 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Kvalitet ,50 % 8,76 % 8,73 % 8,46 % 8,29 % 8,29 % 8,38 % 8,36 % 8,29 % 8,28 % 8,35 % 8,44 % ,73 % Ventetid antall dager Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av mars måned i overkant av 70 dager. Dette er en nedgang fra forrige periode. Utviklingen i ventetider fra mars 2012 til mars 2013 viser at ventetidene for avviklede pasienter er redusert fra 83 til 71 dager i gjennomsnitt. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

9 Fagområdene med ventetider over 65 dager er kjevekirurgi, søvnapné, lipid, anestesiologi, pacemaker, øye, plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, ortopedisk kirurgi, hud og veneriske sykdommer, urologi, revmatiske sykdommer, hjerte- og lungesykdommer og fordøyelsessykdommer. Epikrisetid Andel epikriser skrevet innen 7 dager var ved utgangen av mars måned 74 %, og dette er en nedgang fra januar. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en forverring med 4 %. Reduksjon i epikrisetid fra februar til mars skyldes hovedsakelig påskeferien og at tiltakene knyttet til bedring av epikrisetid i kirurgisk klinikk ikke er kommet godt nok i gang. Andel fristbrudd for rettighetspasienter Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

10 Grafen viser trend for utvikling i andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Rapporten er hentet fra SAS-LIS, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt. Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,3 % ,4 % ,6 % ,1 % -395 Innlagte Dagopphold ,1 % ,5 % ,2 % ,3 % -226 Poliklinisk Dagbehandling ,9 % ,5 % ,3 % ,2 % -517 Poliklinikk ,9 % ,7 % ,2 % ,5 % Aktivitet for somatisk virksomhet viser nedgang både i forhold til i fjor og i forhold til plantall. Antall heldøgn opphold ligger 5 % under plan. Innlagte dagopphold er 18 % lavere enn plan. Poliklinisk dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 30 % og 7 % under plan. Tabellen nedenfor viser aktivitetsutvikling per klinikk. Det presiseres at tallene som presenteres i denne tabellen gjelder avdelingsopphold, mens tallene i tabellen ovenfor er sykehusopphold. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold, og tallene i nedenstående tabell vil derfor avvike fra ovenstående tabellen. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

11 Sum av Antall År Opph_type AVVIK 2013/2012 % AVVIK 2013/2012 KLINIKK INST Hel Dag DagPol Pol Hel Dag DagPol Pol Hel Dag DagPol Pol Hel Dag DagPol Pol AKUM Bodø % -9 % Totalt AKUM % -9 % HBEV Bodø % 27 % -13 % -7 % Vest % -39 % Lofo % -4 % Totalt HBEV % 27 % -13 % -8 % KBARN Bodø % 6 % -25 % -3 % Vest % -12 % -7 % Lofo % -50 % -17 % Totalt KBARN % 6 % -22 % -6 % KIROT Bodø % -28 % 1 % -22 % Vest % 10 % -2 % Lofo % -29 % -7 % Totalt KIROT % -26 % -5 % -5 % MED Bodø % -15 % -24 % -15 % Vest % -21 % -70 % -19 % Lofo % -5 % -45 % 13 % Totalt MED % -14 % -26 % -13 % Totalt % -10 % -17 % -8 % Det har vært en reduksjon i antall heldøgnsopphold ved alle klinikker med unntak av medisinsk klinikk. Hode/bevegelsesklinikken har størst reduksjon, og dette gjelder spesielt innenfor ØNH. Dette forklares med at søvnapné pasienter som tidligere ble innlagt nå får behandling som dagpasienter. Nedgang ved FMR kan også ses i sammenheng med økning i dagbehandling. Endring ved HBEV klinikk er i henhold til foretakets målsetning om å vri aktivitet fra døgn til dag. Antall innlagte dagopphold er redusert totalt for NLSH, men viser noe økning ved HBEV klinikken og da spesielt ved nevrologisk avdeling. Dette er en konsekvens av ønsket vridning fra døgn til dag. Nedgang i Medisinsk klinikk skyldes færre dialyse behandlinger som begrunnes i naturlige svingninger i aktivitetsnivå. Poliklinisk dagbehandling ved medisinsk klinikk er betydelig redusert og dette gjelder i hovedsak Stråleterapi hvor det er nedgang på 39 %. Dette forklares med at flere behandlinger i år er knyttet til inneliggende pasienter. Polikliniske konsultasjoner viser også nedgang. Nedgang ved HBEV skyldes økt antall permisjoner og reduksjon i innleie i forhold til i fjor. En del av nedgang i Medisinsk klinikk skyldes reduksjon i refusjonsberettiget aktivitet ved Stråleterapi. Psykisk helsevern Det er nå iverksatt en gjennomgang for å se hvorvidt plantall for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri er korrekt ut fra planlagt aktivitet i Ved overgang fra BUP data til DIPS i mai 2012 ser vi en nedgang i registrert aktivitet som er større enn det klinikken rapporterer som reell aktivitetsendring. Dette kan skyldes at registrering i nytt system ikke gir samme uttelling i rapporter for registrerte konsultasjoner og tiltak som det gjorde i tidligere pasientdata system. Gjennomgangen forventes å gi endringer i plantall ved utgangen av 1.tertial, slik at vi da har riktige måltall for aktiviteten i psykiatrien. Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,6 % ,1 % -99 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,9 % ,9 % ,7 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,0 % ,8 % ,6 % -676 Antall pol.kl.konsultasjoner ,6 % ,1 % ,0 % ,7 % 277 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri viser nedgang både i forhold til i fjor og i forhold til plan. Antall opphold er 19 % under plan. Dette forklares med omlegging av driften i Bodø med målsetting om å gi flere pasienter poliklinisk behandling. Nedgang i Vesterålen har sammenheng med stenging av døgnavdelinger både på Andenes og Straume. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

12 Styret i Nordlandssykehuset vedtok i 2012 å nedsette ei lokal arbeidsgruppe som skulle se på tilbudet i Vesterålen, der reduksjon i døgnplasser og økning i den polikliniske virksomheten er en sentral del av mandatet. Forslag til modernisering og omstilling av virksomheten i Vesterålen ble lagt frem for styret i mars 2013 (styresak ). Antall liggedøgn totalt er også redusert med 17,7 %, noe som er 3 % under plan. Dette må ses i sammenheng med reduksjon i antall opphold, samt at det i midten av 2012 ble lagt ned 2 sengeenheter innen voksenpsykiatrien. Dagopphold i Bodø har tidligere blitt utført på Ergoterapi ved Salten psykiatrisk senter. Det er ikke registrert aktivitet ved denne enheten i år. Det blir nå nærmere vurdert hvilken type behandling som skal tilbys ved denne enheten i tiden framover. Polikliniske konsultasjoner i Bodø har økt betydelig i forhold til i fjor. Lofoten og Vesterålen viser nedgang. Økning i Bodø ses i sammenheng med at flere pasienter nå blir behandlet poliklinisk istedenfor innleggelse. Barne og ungdomspsykiatri Antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har økt betydelig i løpet av mars måned. Økningen skyldes i hovedsak aktivitet ved akuttpost. Det er også registrert økt aktivitet ved korttidsavdelingen. Aktivitet som Antall liggedøgn er også økt, men ikke i samme forhold som antall utskrivninger. Det betyr at liggetid per opphold er redusert. Polikliniske konsultasjoner viser en negativ utvikling. Det er redusert både i forhold til i fjor og i forhold til plantall Sammenligningen mot fjoråret viser ikke korrekt bilde på nedgangen som følge av overgang fra BUPdata til DIPS. TSB 2013 Plan hittil i år Avvik % Aktivitet* Avvik Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Polikliniske konsultasjoner totalt % hvor av: - Bodø % - Lofoten % - Vesterålen % Tiltak totalt % Hvorav: - Bodø % - Lofoten % - Vesterålen % Aktivitet hittil 2013 Plan hittil 2013 Avvik Avvik i % Aktivitet Antall utskrevene - døgnbehandling % Antall liggedøgn % Antall pol.kl.kons. Rusteam % Antall pol.kl.kons. LARiNord pol Bodø % Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I tillegg ble LARiNord organisert som del av SPS i Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

13 fjor. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Aktivitet for innlagte pasienter innenfor korttidsenhet for rus er høyere enn plan. Dette gjelder både antall opphold og liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er økt i henhold til i fjor (350), og er også over plan. Nyetablert enhet LARiNord har aktivitet som er i samsvar med plan hittil i år. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 31-2016 Driftsrapport mars 2016

Styresak 31-2016 Driftsrapport mars 2016 Økonomi Styresak 31-216 Driftsrapport mars 216 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 216/537 Dato: 19.4.216 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 216 Ikke trykt vedlegg: ØBAK mars 216 Innledning:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2016

Styresak Driftsrapport februar 2016 Økonomi Styresak 2-216 Driftsrapport februar 216 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 216/537 Dato: 11.3.216 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 216 Ikke trykt vedlegg: ØBAK februar

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2016

Styresak Driftsrapport oktober 2016 Direktøren Styresak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/537 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2016 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer