Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012"

Transkript

1 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema februar 2012 Direktørens kommentar: Regnskapsmessig resultat for februar er omtrent i balanse, noe som gir et negativt resultat hittil i år på 2,2 mill. Dette er et avvik mot budsjett på 5,6 mill etter at vi har korrigert for merkostnader til pensjon. HF ene har fått tilbakemelding fra Helse Nord RHF om at merkostnader til pensjon vil bli kompensert med økt basisramme etter at dette er styrebehandlet i slutten av mars. Resultat (beløp i hele 1000) RE febr JB febr Avvik febr RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat februar Herav merkosntader pensjon Resultat eks merkosntader pensjon Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

2 På inntektssiden har vi merinntekter knyttet til ISF og øvrige aktivitetsbaserte inntekter. Dette skyldes blant annet aktivitetsvekst i somatikken og da spesielt for dagbehandling og poliklinikk. Vridning av aktivitet fra heldøgn til dag er i henhold til ønsket utvikling. Inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter er lavere enn budsjettert da det har vært stor nedgang i antall døgn vi kan få refusjon for. i år utgjør dette en inntektssvikt på nærmere 1,7 mill. Vi forventer reduksjon på kostnadssiden som følge av dette som følge av færre korridorpasienter, eventuelt en økning på inntektssiden som resultat av frigjorte ressurser som kan benyttes til økning i annen pasientbehandling. Det er økte varekostnader knyttet til aktivitet, men dette gir også økte inntekter. Tilsvarende er det både økte inntekter og kostnader knyttet til pasienttransport. For andre kostnader har vi hittil i år merforbruk på behandlingshjelpemidler, serviceavtaler og eksterne tjenester. Arbeidet med å redusere innleie ved Nordlandssykehuset pågår fortsatt. Vi forventer at dette vil gi en økt effekt utover året, og da spesielt under hovedferie perioden. Tilsvarende forventer vi økt effekt utover året av tiltakene som gjelder Pasientflytprosjektet og etablering av ny OBS-post. Av den grunn settes prognosen for 2012 i henhold til budsjett, det vil si et regnskapsmessig overskudd på 21 mill. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

3 Driftsrapport februar 2012 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Oppsummering av utvikling Ved utgangen av februar har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 11,3 mill kr. Av dette skyldes 9,1 mill kr høyere pensjonskostnader enn forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet for Denne økningen forventes kompensert fra Helse Nord i løpet av mars/april i form av økt basisramme. Korrigert for disse økte pensjonskostnadene har Nordlandssykehuset ved utgangen av februar et regnskapsmessig underskudd på 2,2 mill kr. I forhold til budsjettet innebærer dette et merforbruk på 5,7 mill kr. Kostnadsreduserende tiltak som iverksettes i 2012 har ikke gitt full effekt i årets to første måneder. Under forutsetning av at igangsatte tiltak gir forventet effekt, forventes det et årsresultat i henhold til budsjett, dvs et regnskapsmessig overskudd på 21 mill kr. Innen somatikken er aktiviteten økt i forhold til fjoråret, spesielt for dagbehandling og poliklinikk. I forhold til målsetningen om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag er dette en ønsket utvikling. Også innenfor psykiatrien er aktiviteten totalt sett økt i forhold til fjoråret. Sykefraværet er lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Bemanningen er noe økt i forhold til fjoråret. Målt i antall månedsverk utgjør økningen i underkant av 3 %, hvorav ca 2 % gjelder planlagt økning i faste stillinger som følge av etablering av nye tilbud. Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

4 Økonomi Resultat Resultatrapportering (tall i tusen kr) Regnskap februar Budsjett februar Avvik februar Regnsk. hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Basisramme ISF egne pasienter (ekskl. KMF) ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF-inntekt ISF av legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) Utskrivningsklare pasienter Inntekter "raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønnskostnad Sum lønn og innleie ekskl pensjon Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Herav merkostnader pensjon Resultat eks merkostnader pensjon i år har vi merinntekter på 5,4 mill kr og merkostnader (eks pensjon) på 11,4 mill kr. Merinntektene gjelder i hovedsak ISF og øvrige aktivitetsbaserte inntekter, herunder polikliniske inntekter og egenandeler. I tillegg medfører refusjoner i tilknytning til pasienttransport et positivt avvik for andre inntekter. Samhandlingsreformen har medført en betydelig reduksjon i antall døgn for utskrivningsklare pasienter. Inntektene i tilknytning til utskrivningsklare pasienter er av denne grunn langt lavere enn budsjettert. Det forventes at dette vil oppveies av noe reduserte driftskostnader som følge av reduksjon i antall korridorpasienter, samt noe økning i ISF-inntektene som følge av at frigjort kapasitet kan benyttes til å redusere ventelister. For driftsinntektene under ett forventes det totalt sett merinntekter på 21 mill kr på årsbasis. Det forventes tilsvarende merforbruk for driftskostnader, hovedsakelig i tilknytning til varekostnader. Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

5 Forbruket av varekostnader er høyere enn budsjettert, og viser også en økning på 7,5 mill kr i forhold til samme tidsrom i fjor. Store deler av økningen er knyttet til medikamentkostnader og laboratorierekvisita. Det er relativt høy risiko for at årets forbruk vil bli høyere enn budsjettert. Dersom pensjon holdes utenom er samlet forbruk av lønn og innleie 2,8 mill kr høyere enn budsjettert. Innleiekostnadene er redusert med 0,3 mill kr sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor, men viser likevel merforbruk i forhold til budsjett. Det er iverksatt ny rutine der all innleie av leger skal forhåndsgodkjennes av medisinsk direktør. Dette forventes å gi seg utslag i noe lavere innleiekostnader enn for fjoråret. For lønn og innleie sett under ett forventes det at årets forbruk totalt sett vil bli i henhold til budsjett. Om lag 3 mill kr av merforbruket for andre driftskostnader gjelder pasienttransport, der deler av merforbruket oppveies av høyere refusjoner på inntektssida. Øvrig merforbruk er knyttet til behandlingshjelpemidler, serviceavtaler og eksterne tjenester. For deler av disse kostnadene kan forbruksprofilen variere noe fra år til år, og det prognostiseres med balanse på årsbasis for øvrige driftskostnader. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 287,4 305,3 293,8 11,5 6,2 % Somatikk, (re-hab) 5,5 5,7 5,8 (0,1) 3,3 % 34 Lab/rtg 58,1 63,6 61,6 2,0 9,4 % 369 Somatikk inkl lab/rtg 351,1 374,5 361,2 13,4 6,7 % VOP, sykehus og annen beh 79,2 84,3 83,5 0,8 6,4 % 468 VOP, DPS og annen beh 18,3 18,8 18,6 0,2 2,7 % 108 BUP 23,6 26,0 24,3 1,7 10,5 % 140 Psykisk helse 121,1 129,1 126,4 2,7 6,6 % 715 Rusomsorg 6,7 9,7 9,3 0,4 45,9 % 59 Ambulanse 29,2 30,8 30,4 0,5 5,6 % 181 Pasienttransport 32,6 35,8 32,5 3,3 10,0 % 197 Prehospitale tjenester 61,7 66,6 62,9 3,8 7,9 % 378 Personalboliger, barnehager 1,4 2,0 1,7 0,3 47,5 % 10 Sum driftskostnader 541,9 582,0 561,5 20,5 7,4 % Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

6 Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2012 Somatikk 53,0 % 52,4 % 52,3 % 52,9 % Somatikk, (re-hab) 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Lab/rtg 10,7 % 10,9 % 11,0 % 11,1 % Somatikk inkl lab/rtg 64,8 % 64,3 % 64,3 % 65,0 % VOP, sykehus og annen beh 14,6 % 14,5 % 14,9 % 14,1 % VOP, DPS og annen beh 3,4 % 3,2 % 3,3 % 3,2 % BUP 4,3 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % Psykisk helse 22,3 % 22,2 % 22,5 % 21,5 % Rusomsorg 1,2 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % Ambulanse 5,4 % 5,3 % 5,4 % 5,4 % Pasienttransport 6,0 % 6,2 % 5,8 % 5,9 % Prehospitale tjenester 11,4 % 11,5 % 11,2 % 11,4 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til En økning på 45,9 % fra februar 2011 til februar 2012 knyttet til Rus forklares med ny korttidsenhet, som ikke kom i drift før slutten av Pasienttransport viser en økning på 10 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Inntektssiden (egenandelinntekter) viser tilsvarende økning. Funksjon som går på personalboliger og barnehager viser en økning på 47,5 % i forhold til Dette utgjør 0,6 mill i kroner. Økningen er knyttet til personalboliger i Bodø (vedlikehold og reparasjon) og Vesterålen. Prognose På årsbasis forventes et resultat i henhold til budsjett, dvs et overskudd på 21 mill kr. Dette forutsetter at planlagte og igangsatte tiltak gir forventet effekt. Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til prognosen såpass tidlig på året. Gjennomføring av tiltak Budsjettet for 2012 forutsetter gjennomføring av tiltaksplan på 129 mill kr, som blant annet omfatter bedre pasientflyt, arbeidsplanlegging, etablering av observasjonspost og bedre kodekvalitet, samt et større omstillingsarbeid innenfor psykisk helsevern. Ved utgangen av februar har tiltakene ikke gitt så stor effekt som opprinnelig forutsatt i budsjettet, men det forventes økt effekt utover året. Observasjonsposten forventes å være i drift i slutten av april. Dette skal gi reduksjon i variabel lønn på øvrige sengeposter. Omstillingsarbeidet innenfor psykisk helsevern pågår (jfr styresak 08/12), og det forventes reduksjon i driftskostnadene som følge av dette fra og med juli. Arbeidet som pågår i forhold til aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging forventes blant annet å medføre at forbruket av variabel lønn i forbindelse med sommerens ferieavvikling vil bli lavere enn i Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

7 Likviditet og investeringer Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av februar en likviditetsbeholdning på 325 mill kr. Det vil i løpet av 2012 bli tatt opp nye byggelån hos Helse Nord, avhengig av fremdriften for utbyggingsprosjektene. Investeringer Ramme overført 12 Ramme 2012 Investert hittil 12 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % Ambulanser % DTEK prosjekter % Avsetning til utskiftning strålemaskin % Utskiftning av MR % Ufordelte rammer % EK KLP % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme % Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter % SUM total % Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

8 Totale investeringer pr februar påvirkes av tilbakeførte ankomstregistrerte fakturaer for 2011 som ikke er kommet til utbetaling i sin helhet ennå. Så langt i år gjelder investeringer under øvrig ramme hovedsakelig etterslep på investeringer fra Personal Bemanning Intern1 (T) i fjor i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg Sum Vikarer inkl. tillegg Sum Overtid og ekstrahjelp Sum Andre lønnskostnader Sum Innleie av fagpersonell Sum Refusjon lønn Totalt Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 86 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas at det er etterslep i registreringen av refusjoner tilsvarende 5-10 månedsverk. Tabellen under viser at det sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 65 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder korttidsenhet rus, LAR, dialyse, fødeomsorg, byggeprosjektet samt kvalitet, fag og forskning. Oppstilling analyse månedsverk NLSH i fjor i år Endring Totalt forbruk månedsverk ,8 herav: Budsjetterte faste stillinger DIAG 7,1 DIR 7,3 FAGA 3,1 KBARN 5,2 KIROT 6,0 MED 8,4 PHR 22,4 PREH 7,4 Øvrige -1,6 Sum budsjetterte faste og midl , ,2 65,3 Forbruk faste stillinger (art 5000/5001) 2 803, ,4 101,4 Vakanser 162,9 126,8-36,2 Øvrige månedsverk eget personell ,0 Innleie ,5 Refusjon * ,1 Sum øvrig personell 157,8 142,2-15,6 Endring ut over budsj.akt.endring -5,2 15,4 20,6 Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

9 Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Månedsverkutvikling Det vises for øvrig til tidligere kommentarer angående registrering av refusjoner. Sykefravær Fraværsdata for 2012 viser et sykefravær på 8,25 %, mot 9,19 % i tilsvarende periode i Statistikken kan imidlertid fortsatt påvirkes av etterregistreringer. 11,00 % Månedlig sykefravær 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % ,25 % ,19 % 9,37 % 9,01 % 7,95 % 8,27 % 7,91 % 9,87 % 8,49 % 7,75 % 7,86 % 7,67 % 8,37 % Figur 1: Månedlig sykefravær Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

10 9,40 % Akkumulert sykefravær 9,20 % 9,00 % 8,80 % 8,60 % 8,40 % 8,20 % 8,00 % 7,80 % 7,60 % ,25 % ,19 % 9,28 % 9,19 % 8,88 % 8,75 % 8,62 % 8,73 % 8,70 % 8,59 % 8,51 % 8,43 % 8,42 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,7 % ,3 % ,8 % ,4 % 16 Innlagte Dagopphold ,0 % ,5 % ,2 % ,4 % 158 Poliklinisk Dagbehandling ,5 % ,2 % ,7 % ,2 % 156 Poliklinikk ,7 % ,1 % ,6 % ,2 % 487 Antall heldøgnsopphold er noenlunde på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor, og ligger 1 % over plan. Det er økning ved sykehuset i Bodø, mens Lofoten og Vesterålen viser nedgang. KIROT har den største økningen med 6 %. Økningen gjelder i hovedsak kirurgi i Bodø, som følge av stabil bemanning innen gastroenterologi. Medisinsk klinikk har en nedgang på 5 %. Dette gjelder både Bodø og Vesterålen, og kan ses i sammenheng med økning i dagopphold. Vridning av aktivitet fra døgn til dag er helt i tråd med sykehusets målsetninger. Innlagte dagopphold er økt med 12,4 % i forhold til i fjor og ligger også 5 % over plan. MED har en økning på 16 % som i hovedsak skyldes flere dialysepasienter både i Bodø og Vesterålen. Redusert aktivitet ved Barneavdelingen i Bodø medfører nedgang for KBARN, mens færre henvisninger ved FMR medfører reduksjon i innlagte dagoopphold ved HBEV. Poliklinisk dagbehandling har økt med 12,2 % i forhold til i fjor, og er også 11 % over plan. Sammenlignet med i fjor er det økning ved alle klinikkene. Den største økning er ved MED klinikk (51 %) hvor alle poliklinikkene har registrert økt aktivitet. Polikliniske konsultasjoner har økt 2,2 % i forhold til i fjor, og er også 6 % over plan. Økning i konsultasjoner gjelder i hovedsak HBEV (12 %) og MED (5 %). Økning ved HBEV skyldes blant annet iverksatte tiltak for å redusere ventelister ved Revmatologisk avdeling, samt ekstra bemanning ved kjevekirurgi. Økning ved MED klinikk skyldes blant annet økning i aktivitet ved kveldspoliklinikk og stråleterapi. Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

11 Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,1 % ,7 % ,0 % 12 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,6 % ,4 % ,7 % 730 Antall oppholdsdager - dagbehandl ,5 % ,4 % ,4 % -44 Antall pol.kl.konsultasjoner ,1 % ,2 % ,0 % ,6 % 831 Aktivitet for inneliggende pasienter innenfor voksenpsykiatri er 4 % høyere enn samme periode i fjor, men er 6 % under plan. Antall liggedøgn har samtidig økt med 9,7 % og er også 3 % over plan. Dette innebærer at liggetid per utskrevende pasient har økt. Antall dagopphold i Bodø viser nedgang, men er betydelig økt i Vesterålen. Økning i Vesterålen skyldes i hovedsak endring i registreringsrutiner ved Vesterålen sykehus. Aktivitet totalt er noenlunde på samme nivå som plan. Polikliniske konsultasjoner fortsetter å stige også i år og dette gjelder alle sykehus. Det er en økning på 20,6 % i forhold til samme periode i fjor og 14 % over plantall. Økning kan delvis forklares med etablering av ambulant akutteam hvor aktiviteten ikke ble registrert i samme periode i fjor. Flere besatte stillinger/færre permisjoner i år sammenlignet med samme periode i fjor forklarer også denne utviklingen. I tillegg er det foretatt en del omlegging i registreringsrutiner ved Vesterålen slik at flere typer aktivitet blir registrert som poliklinikk. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,0 % ,0 % 9 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,9 % ,9 % -48 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,3 % ,1 % ,0 % ,7 % 367 Antall tiltak ,8 % ,7 % ,1 % ,1 % 802 Antall utskrivninger innenfor barne - og ungdomspsykiatrien er høyere i år enn på samme måned i fjor, men er også 23 % høyere enn plan. Aktivitetsøkning gjelder både akuttavdeling og korttidsavdeling. Antall liggedøgn er noe redusert i forhold til i fjor, men er fortsatt 8 % over plan. Dette innebærer at liggetid per pasient har gått ned og dette er utvikling i riktig retning. Poliklinisk aktivitet viser også en positiv utvikling. Antall tiltak er økt med 10,1 % og refusjonsberettige konsultasjoner er økt med 7,7 %. Antall tiltak er 10 % over plan, men antall refusjonsberettige konsultasjoner er 1 % under plan. Aktivitetsøkning ved Lofoten skyldes færre permisjoner/ sykemeldinger i år enn tilsvarende periode i fjor. TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,1 % ,1 % 36 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er økt noe i henhold til i fjor, men er fortsatt 20 % under plan. Avviket skyldes vakanser i teamet. Styresak 17/12 Møtedato: 27. mars

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2014

Styresak Driftsrapport mars 2014 Økonomi Styresak 36-214 Driftsrapport mars 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 9.4.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juli 2014

Styresak Driftsrapport juli 2014 Økonomi Styresak 75-214 Driftsrapport juli 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 2.9.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 214 Ikke trykt vedlegg: ØBAK juni og juli

Detaljer

Styresak 76/2014 Driftsrapport august 2014

Styresak 76/2014 Driftsrapport august 2014 Økonomi Styresak 76/214 Driftsrapport august 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 14.9.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport august 214 Ikke trykt vedlegg: ØBAK august

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2018

Styresak Driftsrapport september 2018 Direktøren Styresak 081-2018 Driftsrapport september 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 31.10.2018 Møtedato: 12.11.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2018 Innstilling

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Innledning: Regnskapet for september viser et underskudd på 3,6 mill kr. Akkumulert resultat pr er et underskudd på 36 mill kr.

Innledning: Regnskapet for september viser et underskudd på 3,6 mill kr. Akkumulert resultat pr er et underskudd på 36 mill kr. Økonomi Styresak 16/214 Driftsrapport september 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 27.1.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Driftsrapport september 214 ØBAK september

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2014

Styresak Driftsrapport april 2014 Økonomi Styresak 47-214 Driftsrapport april 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.5.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 62/2014 Driftsrapport mai 2014

Styresak 62/2014 Driftsrapport mai 2014 Økonomi Styresak 62/214 Driftsrapport mai 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.6.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2018

Styresak Driftsrapport august 2018 Direktøren Styresak 067-2018 Driftsrapport august 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 26.09.2018 Møtedato: 08.10.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2015

Styresak Driftsrapport juni og juli 2015 Økonomi Styresak 80-2015 Driftsrapport juni og juli 2015 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 13.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2015 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 31-2016 Driftsrapport mars 2016

Styresak 31-2016 Driftsrapport mars 2016 Økonomi Styresak 31-216 Driftsrapport mars 216 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 216/537 Dato: 19.4.216 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 216 Ikke trykt vedlegg: ØBAK mars 216 Innledning:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

VEDLEGG 1 Presentasjon

VEDLEGG 1 Presentasjon VEDLEGG 1 Presentasjon Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Styremøte 30.05.2018 2018 05 30 Styresak ØLP 2019-2022 1 ØLP 2019-2022 avslutning prosess Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75 51 29 00 Dato: 23.9.2010 Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 Sakspapirene ble ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.3.2018 Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni Navn på sak: Regnskaps og tiltaksrapportering pr. mai 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni Navn på sak: Regnskaps og tiltaksrapportering pr. mai 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011 Møtedato: 22. juni 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 34/2011 Navn på sak: Regnskaps og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Driftsrapport november 2014 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport november 2014 Nordlandssykehuset HF Driftsrapport november 214 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 1 Økonomi... 2 Resultat... 2 Funksjonsregnskap... 3 Prognose... 3 Gjennomføring av tiltak... 3 Likviditet og investeringer...

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2015

Styresak Driftsrapport august 2015 Økonomi Styresak 91-2015 Driftsrapport august 2015 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 21.09.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport august 2015 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.10.2017 Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer