Styresak Virksomhetsrapport nr og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr og"

Transkript

1 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter juli Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 5 % i juli Andel fristbrudd i juli 2014 var på 6 %, 7 % i juli 2013 og 14 % i juli Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 2 % -poeng fra nivået i Antall fristbrudd er i juli 2015 på 196 mot 214 i juli 2014, 258 i juli 2013 og 544 i juli Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har for juli 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis 6 % og 7 %. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord er i juli 2015 på 68 dager og 72 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2015 på 114 dager og hittil i år på 111 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. juli 2015 Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en ventetid på henholdsvis 47, 58 og 65 dager. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på 83 dager. Gjennomsnittlig ventetid i juli 2015 for hele landet er 57 dager. Helse Vest har 53 dager Helse Midt-Norge 60 dager, Helse Sør-Øst har 55 dager og Helse Nord 68 dager. Private har et gjennomsnitt på 62 dager. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB, enn i somatisk virksomhet. side 11

2 Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 0,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske konsultasjoner som har en økning på 1,8 %. Som tidligere måneder er det vekst i aktiviteten for Helgelandssykehuset HF (7,5 %) og Finnmarkssykehuset HF (3,7 %), mens Nordlandssykehuset HF (-1,3 %) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (-1,0 %) har en nedgang sammenlignet med Antall DRG-poeng ligger 285 poeng (0,3 %) etter plan, men 2,7 % høyere enn pr. juli Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 9 % hittil i år. Det er registrert 16 fristbrudd innenfor området i juli 2015 (7 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 55 dager for juli Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er omtrent på samme nivå som fjoråret. For juli 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 51 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert seks fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 17 % hittil i år, og er i tråd med planen. Ventetiden i juli var 35 dager, og det er registrert ett fristbrudd, som gir en andel fristbrudd på 2 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +224,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +5,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak Budsjett justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 4. februar 2015). Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. side 12

3 Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,6 1,2-0,7 7,9 8,7-0,8 5,2 15,0 Nordlandssykehuset HF -5,8-6,3 0,5-52,2-43,7-8,5-24,6-75,0 UNN HF 0,2 3,3-3,2 4,8 23,3-18,6-64,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,5 2,1 2,4 13,8 14,6-0,8-10,1 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,8 0,7 0,1 2,4 0,9 1,5 3,1 0,0 Helse Nord IKT 5,2 4,0 1,2 0,7-0,1 0,8-1,3 0,0 Helse Nord RHF 35,3 34,9 0,4 252,7 220,7 32,0 271,4 395,0 SUM Helse Nord 40,7 40,0 0,7 230,1 224,4 5,7 178,9 400,0 Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli Kilde: Regnskap pr. juli 2015 Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 9,1 % innen somatisk virksomhet, med 14,6 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 12,3 %. Innen psykisk helsevern er økningen 4,4 %. Alle helseforetak, med unntak av Finnmarkssykehuset HF, har lavere kostnader innen psykisk helsevern hittil i år sammenlignet med hittil i fjor. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juli Hovedårsaken er at investeringsnivået er vel 265 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for omtrent mill. kroner pr. juli Personal Forbruket av månedsverk for januar til juli 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 166, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har en nedgang på ca. 15 månedsverk. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er ca. 25 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet viser en nedgang i hele foretaksgruppen, men er fremdeles på et høyt nivå (7 %). Vurdering Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med andel fristbrudd og ventetider. Det vises til styresak Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak og som behandles i dette styremøtet. side 13

4 Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er i tråd med budsjett, men det er fortsatt store utfordringer særlig ved Nordlandssykehuset HF. Det vises i den forbindelse til styresak Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, oppfølging av styresak Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og til orientering. 2. Styret viser til vedtak i styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument og styresak Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak og med hensyn til tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen. Bodø, den 21. august 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr oversendt pr. e-post 10. juli 2015 Virksomhetsrapport nr side 14

5 Virksomhetsrapport side 15

6 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 26. august Økonomi Resultat Regnskapet for juni måned 2015 viser et overskudd på 84,9 mill. kroner. Dette er 47,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +189,4 mill. kroner, noe som innebærer et positivt budsjettavvik på +4,9 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for Hittil i år har UNN, NLSH og FIN negative budsjettavvik. De øvrige HF-ene er i balanse eller har et positivt avvik, der RHF har størst avvik med +31,6 mill. kroner. Som opplyst i virksomhetsrapport for mai måned ble avsetning til økt pensjonskostnad (50 mill. kroner pr. mai) tilbakeført i juni. Resultat og avvik framkommer av tabellene. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,2 1,2 0,0 7,4 7,5-0,1 5,0 15,0 Nordlandssykehuset HF -4,5-6,3 1,7-46,5-37,5-9,0-10,4-75,0 UNN HF 1,0 3,3-2,3 4,6 20,0-15,4-58,1 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 2,1 0,8 9,3 12,5-3,2-6,7 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,9 1,7-0,7 1,6 0,2 1,4 1,8 0,0 Helse Nord IKT -2,3 0,1-2,4-4,4-4,1-0,4-3,3 0,0 Helse Nord RHF 85,6 34,9 50,7 217,4 185,8 31,6 224,2 395,0 SUM Helse Nord 84,9 37,1 47,8 189,4 184,4 4,9 152,6 400,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per juni Kilde: Regnskap per juni 2015 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juni Hovedårsaken er at investeringsnivået er knapt 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for omtrent 883 mill. kroner per juni, tilsvarende 36 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2015 juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 43,6 15 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 180,4 28 % UNN 0,4 536,3 536,7 272,2 51 % NLSH 4,8 630,7 635,5 330,2 52 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 16,7 15 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 40,5 19 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 883,7 36 % Tabell 21 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr side 16

7 Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 1 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 17

8 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,5 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,9 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 3 Resultat og budsjettavvik for juni 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juni Kilde: Regnskap juni 2015 side 18

9 Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten pr. juni 2015 viser en reduksjon på 0,7 % sammenlignet med hittil i fjor. Det er kun polikliniske konsultasjoner som viser en økning, med 0,2 %. På øvrige områder er det nedgang i aktiviteten. Det er som tidligere måneder Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset som har vekst i aktiviteten. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. DRG-poengene 2 avviker fra plan med -229 poeng (-1,8 %) men endringen fra i fjor er +363 poeng (+3,0 %). Dette utgjør henholdsvis 9,5 mill. kroner og 15,1 mill. kroner 3. DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,9 % % NLSH ,5 % % UNN ,8 % % Finnmark ,8 % 27 2 % RHF ,4 % % Sum ,8 % 363 3,0 % Tabell 5 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juni Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport for juli. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 2 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. 3 Enhetsprisen pr. DRG-poeng er satt til kroner for side 19

10 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Tabell 6: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2015 sammenlignet med samme periode 2014 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. side 20

11 Virksomhetsrapport side 21

12 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 6 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus... 9 Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 22

13 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2015 på 68 dager i Helse Nord og 72 dager hittil i år Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2015 på 114 dager og hittil i år på 111 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 juli 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i juli 2015 for hele landet er 57 dager. Helse Vest har 53 dager Helse Midt-Norge 60 dager, Helse Sør-Øst har 55 dager og Helse Nord 68 dager. Private har et gjennomsnitt på 62 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. juli 2015 Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en ventetid på henholdsvis 47, 58 og 65 dager. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på 83 dager. 3 side 23

14 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarksykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i juli 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i juli 2015 på 48 dager og hittil i år på 54 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i juli 2015 på 89 dager og hittil i år 90 dager. 4 side 24

15 Gjennomsnittlig ventetid i juli 2015 innen somatikk var på 66 dager (73 dager hittil i år), og psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 55 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 51 dager og innen rus 35 dager. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 118 dager. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 2,6 % av pasientmassen hittil i år. 5 side 25

16 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 7 2 % Finnmarksykehuset PHV % PHBU 1 6 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 19 4 % Somatikk 47 4 % Universitetssykehuset Nord-Norge PHV 2 4 % PHBU 1 3 % TSB 0 0 % Ubestemt 10 6 % Total 60 4 % Somatikk 68 6 % Nordlandssykehuset PHV 2 4 % PHBU 4 19 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 74 6 % Somatikk 40 7 % Helgelandssykehuset Privat Nord Total PHV 1 3 % PHBU 0 0 % TSB 1 17 % Ubestemt % Total 43 7 % Somatikk 0 PHV 0 0 % PHBU 0 TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 0 0 % Somatikk % PHV 16 7 % PHBU 6 7 % TSB 1 2 % Ubestemt 11 6 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i juli 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 26

17 Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 5 % i juli 2015 Andel fristbrudd i juli 2014 var på 6 %, 7 % i juli 2013 og 14 % i juli Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 2 % - poeng fra nivået i Antall fristbrudd er i juli 2015 på 196 mot 214 i juli 2014, 258 i juli 2013 og 544 i juli % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til mai Kilde: Norsk pasientregister. Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har for juli 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis 6 % og 7 %. Utvikling i andel fristbrudd pr sektor 2014 og % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk VOP BUP RUS Figur 3 Fristbrudd pr sektor siste 13 måneder. Kilde: Norsk pasientregister 7 side 27

18 Andel fristbrudd i juli innen somatikk er på 5 %, mens både psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge har fristbrudd på 7 %. Innen rus er andel fristbrudd 2 %. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 0,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske konsultasjoner som har en økning på 1,8 %. Som tidligere måneder er det vekst i aktiviteten for Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF, mens Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en nedgang sammenlignet med Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng ligger 285 poeng (0,3 %) etter plan, men 2,7 % høyere enn pr. juli DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,0 % % NLSH ,8 % % UNN ,3 % % Finnmark ,2 % % RHF ,2 % % Sum ,3 % ,7 % Tabell 4 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juli side 28

19 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 9 % hittil i år. Det er registrert 16 fristbrudd innenfor området i juli 2015 (7 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 55 dager for juli Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er omtrent på samme nivå som fjoråret. For juli 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 51 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert seks fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 17 % hittil i år, og er i tråd med planen. Ventetiden i juli var 35 dager, og det er registrert ett fristbrudd, som gir en andel fristbrudd på 2 %. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Juli Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 5 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk juli 2015, plan og samme periode i fjor Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per Juli Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 228 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 446 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2015, plan og samme periode i fjor 9 side 29

20 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +230,1 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +5,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 4. februar 2015). Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,6 1,2-0,7 7,9 8,7-0,8 5,2 15,0 Nordlandssykehuset HF -5,8-6,3 0,5-52,2-43,7-8,5-24,6-75,0 UNN HF 0,2 3,3-3,2 4,8 23,3-18,6-64,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,5 2,1 2,4 13,8 14,6-0,8-10,1 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,8 0,7 0,1 2,4 0,9 1,5 3,1 0,0 Helse Nord IKT 5,2 4,0 1,2 0,7-0,1 0,8-1,3 0,0 Helse Nord RHF 35,3 34,9 0,4 252,7 220,7 32,0 271,4 395,0 SUM Helse Nord 40,7 40,0 0,7 230,1 224,4 5,7 178,9 400,0 Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli Kilde: Regnskap pr. juli 2015 Helgelandssykehuset HF har i juli 2015 et regnskapsresultat på +0,6 mill. kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på 0,7 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 7,9 mill. kroner, 0,8 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i juli 2015 et regnskapsresultat på -5,8 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +0,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -52,2 mill. kroner, som er -8,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose forverres fra i juli 2015 med ytterligere 5 mill. kroner til -95 mill. kroner, noe som gir et avvik fra styringskravet på - 20 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i juli 2015 et regnskapsresultat på +0,2 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 4,8 mill. kroner og et budsjettavvik på -18,6 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 62,6 %. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for side 30

21 Finnmarkssykehuset HF har i juli 2015 et regnskapsresultat på 4,5 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +2,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,6 mill. kroner, noe som er 0,8 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. juli 2015 et regnskapsresultat på +2,4 mill. kroner, som er +1,5 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. juli 2015 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner som er +0,8 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i juli 2015 et bokført regnskapsresultat på 35,3 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 252,7 mill. kroner, noe som er 32,0 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er likt styringskravet på 400 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 9,1 % innen somatisk virksomhet, med 14,6 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 12,3 %. Innen psykisk helsevern er økningen 4,4 %. Alle helseforetak, med unntak av Finnmarkssykehuset HF, har lavere kostnader innen psykisk helsevern hittil i år sammenlignet med hittil i fjor. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg (19 105) 9,1 % Psykisk helse ,4 % TSB (Rusbehandling) ,6 % Prehospitale tjenester (23 862) 5,8 % Personal, regionale felleskostnader ,3 % Sum driftskostnader ,1 % Tabell 8 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap juli 2015 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juli Hovedårsaken er at investeringsnivået er 265 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for 1,01 mrd. kroner pr. juli. 11 side 31

22 juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 125,3 255,7 50,7 20 % Finnmark 209,7 441,4 651,1 256,2 39 % UNN 0,4 594,3 594,7 319,4 54 % NLSH 4,8 631,2 636,0 311,7 49 % Helgeland 24,0 87,5 111,5 25,4 23 % Apotek 8,7 3,0 11,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 47,0 22 % SUM Helse Nord 403,4 2073,7 2477,1 1010,5 41 % Tabell 9 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 4 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 32

23 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,1 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 10 Resultat og budsjettavvik for juli 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juli Kilde: Regnskap juli 2015 side 33 13

24 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar til juli 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 166, regionen sett under ett. Figur 5Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har en nedgang på ca. 15 månedsverk. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 4 mill. kroner høyere enn budsjettert for juli Hittil i år er innleiekostnadene 26,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 6,5 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 20,7 mill. lavere enn budsjett for juli Hittil i år er lønnskostnadene 465 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 6 %, og variabellønn har økt med 2 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 31 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 13 % lavere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. side 34 14

25 Sykefravær 12,00 10,00 FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 8,00 HELSE NORD IKT(HNIKT) 6,00 HELSE NORD RHF(01) NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 4,00 SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 2,00 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD- NORGE(TOP) Foretaksgruppen 0,00 DEC13 JAN14 FEB14 MAR14 APR14 MAY14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14 OCT14 NOV14 DEC14 JAN15 FEB15 MAR15 APR15 MAY15 JUN15 JUL15 Figur 6 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. juni Kilde: Helse Nord LIS Tabell 11 Sykefravær pr. stillingsgruppe i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS side 35 15

26 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Tabell 32 Opphold somatikk pr. juli 2015 Helse Nord. side 36 16

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016 Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016 Møtedato: 29.03.16 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 30. september 2015 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 15.6.2012 Styresak 73-2012 Tertialrapport nr.1-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Stein Erik Breivikås, 78 42 11 28 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 59/2014 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Trude Jensen, 78 42 11 14 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 32/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato:

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 - økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for januar 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapport. November 2013

Virksomhetsrapport. November 2013 Helse Finnmark Virksomhetsrapport Til foretakets styre November 2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 22 Månedsrapporten gir en status i utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 31. oktober 2012 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-74/012

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer