RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]"

Transkript

1 RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård

2 "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$( "#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) K/0L%$$+0 D(<+M/0<-%#21##+(NO/0P/2)+"=NQ/R(S%<(+,;T+):";NP+(0";U"(=RT+2N'((+<0+$E01:/))NF"V P+)=%)/<P+(("(<W%R)X1"#$N"#$%'(%)*#+YS%0"+,"<21(=#=%$$+0,$A)+(/<Q%(PA+<RNP/)$+ Z/(#1)$"(<Y [%$/L/0L+0="<#$"))"(< 74Y2%0#3453 \0/#T+;$)+=+0 D(<+M/0<-%#21##+( 9:%)"$+$##";0+0 P%%;/(+((+2/ ]..=0%<#<":+0 K"(%(#=+.%0$+2+($+$/<,%2L+0=#+)#=+.%0$+2+($+$ O")<T+(<+)"<R+$ ]LL+($)"< \1M)"#+0$ \[K^^^Y:"#$%I%(%)*#+Y(/ FA;;+)/0= 9:%)"$+$##";0"(<N#%2L1((#A;/(/2"#;%(%)*#+N $0%(#./0$2/=+))N$0%L";;M+0+<("(<+0N(*$$+I ;/#$(%=N$0%(#./0$2/=+))N;/(#+.$:%)<1$0+=("(<N 1#";;+0R+$#%(%)*#+

3 "#"#$ "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(.2% %.73%,%87+36#+)#6+4%3$+8+($+$ -.9"(%(#6+4%3$+8+($+$.:+((-87;3$+(<=%)"$+$##"<3"(.%=<-(#+4$=%).1$3+6("(.+( 6+$ %$ <=%)"$+$##"<3"(.+( -87%$$+3 <-(#+4$=%).1$3+6("(. BCD,;.(+LF).536 6%$+3$ IMG 8%" IJHHN #%8$ O3+= 73%,$%$+(# =+.=+#+( P+."-(,;3 $") )-<%)+ 2;3"(.#"(#$%(#+3 %= HQG 6+#+8O+3 IJHH =+6)%.$ $"))+..#(-$%$ 6%$+3$ HIG 6+#+8O+3 IJHH %(.5+(6+ +(63+6+ <-#$(%6#-=+3#)%.G?-(#+4$=%).1$3+6("(.+( +3 1$%3O+"6+$ " 2+(2-)6 $") 3%88+%=$%)+ 7-3 <=%)"$+$##"<3"(. %= HJG :1(" IJJRG?=%)"$+$##"<3"(.+( :+((-87;3$ " $ <3%=+(+ " 6+( (6+ 3%88+%=$%)+(G K+ ="<$".#$+ <-(<)1#:-(+(+ 73% -4463%.+$ O)+ 43+#+($+3$ 7-3,%87+36#+)#6+4%3$+8+($+$N 9"(%(#6+4%3$+8+($+$N,$%$+(# =+.=+#+( P+."-(,; "3+<$-3%$+$ " +$ 8;$+ HRG 7+O31%3 IJHIG?-88+($%3+3."$$ " 6+$$+ 8;$+$N #%8$ +$$+37;).+(6+#<3"7$)".+$")O%<+8+)6"(.+3+3$%$$2+(#*($")"3%44-3$+(G S#)-CJG8%3#IJHI T(.+O-3.P%#81##+( U3-#:+<$)+6+3 "#$%'(%)*#+', "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. #"2+ 3

4

5 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 "##$%' (%)%)'********************************************************************************************************************************************+,-../#')-0%01%#1234%#/)***********************************************************************************************5 6-10)2##************************************************************************************************************************************************5 7%#1234%#%0-#8/9-:#0***************************************************************************************************************+; "##/'#:#0***************************************************************************************************************************+< " =84/1>/>9%)1?-:>/>33:1):#0/#******************************************************************************************+< "# "$ "##$%'/>:1?-:>/>33:1):#0/#********************************************************************************************+A "% B)8/:'/>./'1?-:>/>33:1):#0/#***************************************************************************************+C # 6/$%?3-#-D3/#*****************************************************************************************************************+5 #" E?-)-../-?>-/#3:/)********************************************************************************************************* #$5+)#+-.8+$-6"#<+$")(V38"(.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHD #"# =FF32../)/#'/?2)'/):#0************************************************************************************************+5 #"$ G%).->:?/%0/>>/)3FH)3/38-3/)>/8/$%?*********************************************************************I; =136+3"(.%=O+2-=#%(%)*#+(#(-38%$"=+-.+$$+3#4;3#+)#O%#+3$+O+2-=GGGGIJ #"% "#>/)/33/#>/)J-1>H)/)***********************************************************************************************************II =136+3"(.%="($+3+##+($%(%)*#+(GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGII #" K)%34/1>2>H3/#'/8/$%?%0:#')/1%#3:3>/#3**************************************************************II =136+3"(.%=43-#:+<$1$);#+(6+O+2-=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGII #"',-./>?2)'/):#0-?8/$%?3-#-D3/#******************************************************************************I< $ =?/)%)'#/>3>)->/0:'%12./#>*************************************************************************************IA $" E?-)-../-?>-/#3:/)*********************************************************************************************************IA $"#,-.92##3.L/>************************************************************************************************************************IC =136+3"(.%=#%871((#85)+$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIW $"$ M99/1>.L/#/*****************************************************************************************************************************IC =136+3"(.%=+77+<$85)+(+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIW $"%,-./>?2)'/):#0********************************************************************************************************************IN % =?/)%)'#/'/1)-?************************************************************************************************************I5 %" E?-)-../-?>-/#3:/)*********************************************************************************************************I5 %"# 7)-?/#/:7OPQ/#********************************************************************************************************************I5 %"$ OL)?2)'/):#0***************************************************************************************************************************<; B>/)#->:?-#-D3/#***********************************************************************************************************<+ " E?-)-../-?>-/#3:/)*********************************************************************************************************<+ "# 7%#3/F>/#/:7OP*******************************************************************************************************************<I X-+(-O#+3=%#:-(+3E=136+3"(.%=85)-44(5+)#+-.<3"$"#<+8+3<(%6+3GGGGGGGGGGGGCQ "$ "%,-.92##3H1%#%.:31-#-D3/:7OP*********************************************************************************<R "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. #"2+ 4

6 "#$%'((%)*%+,-./01-#"--234-/5,+'-6-7$,8*9- "- "#$#%"'"#(%)*$#+,$#(*' /- "#"#$- *%%()'-A'*)+#9'*-%$-B=AC'+,'B'*',+%+,'+'-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-34- "#- 0%"11'23%$#$*4%'+'+(5##6,78'3+9+6(+':";' /- "$- #"%- C:$+'$,,$:3$*#+%"' AB- D36; AB- E#3'$*+76'=3%3#"#(' AF- C6:;'%=*3$3'+"+:>'+=%"11'23%$#$*4% AF- $"%- C:$+'$,,$:3$*#+%"' AG- $"- H:'6';#3+,36;:$*( AG- %##$- %##- 2II')'+-#"-%$#)-=,-(#A$'9'-"%*)+%+,'*-#"-)=+('C'+'-('+*#$-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-GJ- %##'- K*#+(C=*A=9'$$'*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-GJ- %##- L'*',+%+,-#"-+<'-M-#++'+-A'=9%))-=,-%$+N*A%+,-'++-%-:O'+-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-GJ- %##"- $"'- I'$7"11+6(+3'$7"1$#3# A/- %#'#$- Q=*()F'$$'*-=,-$%)R''*-A'$$=A-:O6B'*',+%+,'+'-=,-"8*'-B'*',+%+,'*-DDDDDDDDDDDDDDDD-G4- %#'#- K*#I%))"')(-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-ST- %#'#'- %#'#- %#'#"- $"(- 0*411'+6(+=*411%#;'"#('+"+16#%)3# J/- %##$- ;+#$$-9*'C'-=,-R#*9-()#99'-M-=B('*"'*-=,-B'*',+'-%-:O'+-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-S4- %##- %#"#$- $"#- E$,7=##%816#6,"%1+$#$*4%+$:+16#%)3# LL- %#(#$- X'=9'-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-WW- %#(#- P+"'('*%+,'*-=,-"'9$%)'R=$9-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-WW- K*#I%))-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-WH- O$<))'*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-WH- %#(#'- %#(#- /%))'*R'(')"%"#$'+'*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-WJ- %#(#"- L'*',+%+,(C'*%=9'-=,-$'"'%9-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-HZ- %#(#(- /)#'I%+#+(%'*%+,()=(+#9'*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-HZ- %#(#%- %#(#)- Q5$(=AR'-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-H0- %#%#$- X'*+<'-M-[%9'*-'\=+=A\-B'+'I%-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-HT- %#%#- Y',%=+#$'-'II')'*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-HG- %#%#'- ;+9*'-%))'-C*%((#'-"%*)+%+,'*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-HW- $")- E$,7=##%816#6,"%1+*8##%6,23+9+%$,*3+:=';'"#( GL-

7 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 (") =F34%#/)S9/13:8::>/>%08/32>#:#033>)->/0:***************************************************************NC 96:63 /=%3%88+%=$%)+(#"+3YGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMW 96:65 Z+.3+(#+$=+36"%=;<$"(7-38%#:-(#$").%(.45#+(+3+$"6#41(<$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMW 96:64 '(O+7%)$O+#)1$("(.##$3%$+."GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMM ("* T4/##%.9H):#033>)->/0:%0#D>>/)/-:3/):#0***************************************************************NN 963;63 53=136+3"(.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMM (",-../#9->>/#'/?2)':#0%0)-#0/):#03)/11/9H0/*************************************************NR + (H):#0/)9%)9%)F)%34/1>9-3/#**************************************************************************************R+ +" M/./#>/)>:3>D):#03'%12./#>/>************************************************************************************RI < =136+3"(.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG[I U/9/)-#3/)*********************************************************************************************************************************R< O/'/00+V"#>/)?42/'/*********************************************************************************************************RA O/'/00IW (%)3:#1/3/31%3>#-'/)S0%'3>)-#3F%)>***************************************************RN O/'/00<W P3:11/)$/>3-#-D3/-?:#?/3>/):#031%3>#-'/#/ "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. #"2+ 8

8 "#$%'((%)*%+,-./01-#"--234-/5,+'-6-7$,8*9- "#$%%$'(( A#B'$$-JD0-*#"-(F'(%K%('*-%-:L-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-C4- A#B'$$-PD0Q--;$'*+#%"-%$+R*G%+,-%$-*#K%))-=,-*#K%)#++<'M-/5,+'-S-7$,8*9D-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-IN- -DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-II- A#B'$$-PDID-T'%('%9'*-K*#-/#"#+,'*M-:%(#-;+#$<('(-X#+,9%(#+('G=9'$$-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-IY- A#B'$$-PDYQ-/=+'%++9'$%+,M-:%(#6;+#$<('(-X#+,9%(#+('G=9'$$D--/=+'*-/5*$#+9'-Z-T=,#$#+9D-DDDDDDDD-IY- :%(#-;+#$<('(-X#+,9%(#+('G=9'$$D-\CNN4]-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-IP- :%(#-;+#$<('(-X#+,9%(#+('G=9'$$D-\CNN4-S-#$$]-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-IO- A#B'$$-PD0C-:'%(#+9#*9K=*9'$%+,-=,-'(%G'*-#+#$$-9*'F'-=,-H#*9-()#99'-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-YC- A#B'$$-PD03-_+"'('*%+,()=(+#9'*M-9*%K(6-=,-"'9$%)'H=$9()=(+#9'*M-G%$$-CN006)*-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-YP- A#B'$$-PD0Y-W5$(=GH'(#+#$<('-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-PC- A#B'$$-PD0PQ-;+($8-`G'*+<'`a-b%9'*-'c=+=Gc-B'+'K%-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-PJ- %9()=(+#9'*D-2+9*'-G'9%#+M-)=+(#+-(#+9#*9#""%)-%-K=*(%+)'$('(K=*9'$%+,D-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-43- %9()=(+#9'*D-2+9*'-(#+9#*9#""%)M-)=+(#+-G'9%#+-%-K=*(%+)'$('(K=*9'$%+,D-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-4J- %9()=(+#9'*D-2+9*'-G'9%#+M-)=+(#+-(#+9#*9#""%)-%-K=*(%+)'$('(K=*9'$%+,D-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-4I- ( ( (

9 "#$%'((%)*%+,-./01-#"-234-/5,+'-6-7$,8*9- "#$%%'(- -:%,;*-<=0->5';$?))'+'(-#+9'$-#"-959(;$?))'+'-=================================================================================================-<0- H8-,E9(*#L%))=-=============================================================================================================================================================-K0- E,-LE*-20QR234-.(%H$'-$%+P'1=-===============================================================================================================================-K3- :%,;*-D=0A-J%9(#"O'+,%,-LE*(%+)'$('()E(+#9=-/#NN'+O'+,-N'$$EN-B;LL'*%9-E,- LE*(%+)'$('()E(+#9C-*'9;)(PE+-L*#-0Q-%$-0F-N%+;'*-,P'++EN(+%$%,-LE*(%+)'$('-,P'++EN- *'9;('*-(#+9#*9#""%)=-==========================================================================================================================================-Q4- :%,;*-D=<A-J%9(#"O'+,%,-LE*(%+)'$('()E(+#9=-/#NN'+O'+,-N'$$EN-B;LL'*%9-E,- LE*(%+)'$('()E(+#9C-*'9;)(PE+-L*#-0Q-%$-0F-N%+;'*-,P'++EN(+%$%,-LE*(%+)'$('-,P'++EN- *'9;('*-N'9%#+-%-LE*9'$%+,-#"-LE*(%+)'$('=-====================================================================================================-4D- :%,;*-D=3A-:#(-LE*(%+)'$('()E(+#9=-/#NN'+O'+,-N'$$EN-B;LL'*%9-E,-LE*(%+)'$('()E(+#9C- *'9;)(PE+-L*#-0Q-%$-0F-N%+;'*-,P'++EN(+%$%,-LE*(%+)'$('-,P'++EN-*'9;('*- (#+9#*9#""%)=-=============================================================================================================================================-40- :%,;*-D=FA-:#(-LE*(%+)'$('()E(+#9=-/#NN'+O'+,-N'$$EN-B;LL'*%9-E,-LE*(%+)'$('()E(+#9C- *'9;)(PE+-L*#-0Q-%$-0F-N%+;'*-,P'++EN(+%$%,-LE*(%+)'$('-,P'++EN-*'9;('*-N'9%#+-%- LE*(%+)'$('(LE*9'$%+,'+=-==========================================================================================================================================-43- :%,;*-D=KA-:#(-E,-"#*%#B'$-LE*(%+)'$('()E(+#9=-/#NN'+O'+,-N'$$EN-B;LL'*%9-E,- LE*(%+)'$('()E(+#9C-*'9;)(PE+-L*#-0Q-%$-0F-N%+;'*-,P'++EN(+%$%,-LE*(%+)'$('-,P'++EN- *'9;('*-N'9%#+-%-LE*(%+)'$('(LE*9'$%+,'+=-====================================================================================================-4F- :%,;*-D=WA-:#(-E,-%9(#"O'+,%,-LE*(%+)'$('()E(+#9=-/#NN'+O'+,-N'$$EN-B;LL'*%9-E,- LE*(%+)'$('()E(+#9C-*'9;)(PE+-L*#-0Q-%$-0F-N%+;'*-,P'++EN(+%$%,-LE*(%+)'$('-,P'++EN- *'9;('*-N'9%#+-%-LE*(%+)'$('(LE*9'$%+,'+=-====================================================================================================-4K- (( "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. #"2+ 3

10

11 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 "##$%'"()*()+*%+,-./*%$' "# $%%%'(# )*'+$# (,+-'("+-#,.# /'#,0%'(+,%".'# 12+$'3%'+'# $24# '(# 5%('/'%# 62(# B# 42%$'%+"+-# %"0# )*'+# 6"++'(#."#,%# /'%%'# 12+$'3%'%# '(# $,465++$12+24"$1# 0++$24%># 4'/# '+# 32$"%".# +'%%2# %"0# D>E# 4(/# 1(2+'(># 2-# '+# +'%%2# +C%%'# 3=# G>HHA# B# '(# 2-$=#.'-+2(4,012+$'3%'%# $,465++$12+24"$1#0++$24%A## 2-# 4'/# '+# +'-,%".# ('$$5($'(# 3=# '+# K10,%%."$K# 2-# %"0%,1# $24# "11'# "++-=(# "#?"/%('11.'(1$12+$'3%'%A## '-+2(4,012+$'3%'%>#?"/%('11.'(1$12+$'3%'%#2-#L"('6'0%$12+$'3%'%#-"(#%"06('/$$%"00'+/'# 4=0233+='0$'# "# 62(I20/# %"0# 6,$%$,%%'# $,465++$4=0# 2-# '66'1%4=0# 62(# /'++'# )*8'+A# 2-#,+%,00# /('3%'# '++# /'%# $24# 6(,41244'(# "# )*'+A# %"0# =# 1'# /'+# L"('6'0%$12+$'3%'%# I,(# IC'('# %(,6"1,+%+C%%'># 4'+# 3=# -(5++#,.# IC'# "+.'$%'("+-$12$%+,/'(# 6=(# 12+$'3%'%# '+# +'-,%".# +C%%'# 3=# MG>N# 4(/# 1(2+'(A# )2+$'3%'%# 6(,4$%=(#/'(62(#$24#5,1%5'0%A### $,44'+# %2#,.# O2(-'$# I.2(# /'%# 62(.'+%'$# '+# J'%# '(# 4C'# %5+-%(,+$32(%# 2-# 3=# $%('1+"+-'+A# '"'+# I,(# 2-$=# '+# IC#,+/'0# 6-10)2## K+((+ 3%44-3$+( 43+#+($ #1)$%$+(+ %= <=%)"$+$##"<3"(. >?,HA T $ %=3-4 6%$+3$ HCG:%(1%3 IJHI -. 8%(6%$+$ 2%3 <=%)"$+$##"<3"(.+( =136+3$ );#("( ( 73+8$"6".+$3%(#4-3$+(45#$3+<("(.+(45BCD8+))-8,;.(+"+#$L'.6+3-.F).536" P-.%)%(6G P"<#=+.+( +3 31(6$ HDJ <8 )%(.N.53.:+((-8 $" <-881(+3 -. O"(6+3 #%88+(6+$-#$-3+O*3+."-(+(+X-36L\V3+(-.?3"#$"%(#%(6#3+."-(+(GZ*3+."-(+( #5 O+$:+($ #$+38"(%) %=( O%(+G \+3(O%(+( 8+)) (+7;).+3#+4%3%$$3%#]"7-32-)6$")BCDG /+(#"<$+(8+6?,H+3%$<=%)"$+$##"<3+3+(#<%)O"#$5-4463%.#."=+3+(8+65#"<3+%$ <-(#+4$=%).+$ 1(6+3."# 3++)) 4-)"$"#< #$*3"(.G?=%)"$+$##"<3+3# 71(<#:-( +3 O+.3+(#+$ $") 5 #$;$$ %.#."=+3# O+2-= 7-3 <-($3-)) ( 7%.)".+ <=%)"$+$ "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 9

12 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 1(6+3)"..+(6+ 6-<18+($+3 " O+#)1$("(.#.31(()%.+$G T $"))+.. #<%) <=%)"$+$##"<3+3.:+((-87;3++(+.+(#%871((#;<-(-8"#<%(%)*#+-.1#"<<+32+$#%(%)*#+G K+((+ 3%44-3$+( "((+2-)6+3 +(.:+((-8.%(. -. =136+3"(. %= 8+6 =+6) $")#$3+<<+)".+ #-8 O+#)1$("(.#.31(()%.N #%8$ =53+ +.(+ 1#"<<+32+$#L -. #%871((#;<-(-8"#<+%(%)*#+3G 7%#1234%#%0-#8/9-:#0 P'I2.>#4=0#2-#1(,.#'(#"#,00#I2.'/$,1#12+$"$%'+%'#2-#5%62(4'%#"#I'+I20/#%"0#1(,.'+'#%"0#'%# )*8/2154'+%A# Z+2-=#%(%)*#+(81((+31$"7;).+(6+43-#:+<$1$);#+(6+O+2-=Y Z+2-=7-3<-3$+3+3+"#+$" <$"=$3%(#4-3$8+))-8X-36L\V3+(-.?3"#$"%(#%(6#3+."-(+(G Z+2-= #+3+%)=-3)".+8;$+L-.1$7-3<:;3"(.#1)*<<+3G U5O%<.31((%=O+2-=+(+1$)+6+#6+$+$#+$$ <$85)-.<3%=GK+$ )+3$ 7" <$85)G B77+<$85)+(+ #<%) O* #%871((#85)+$G " 7"((+3 85)#$31<$13+( -4+3%#:-(+))N 8+( +3 <3"$"#<+ $") 85)$%))+(+ #-8 +3 #%$$G K+$$+.:+)6+3 #4+#"+)$ 85)+$ #+3$ %($%)) 6;6#7%))N $ +3 7%#$#%$$ +$ )%=+3+ 85)$%)) +(( 3+.:+3"(.+(# %8O"#:-(#("=5G <-33".+3$+O+3+.("(.+3# ($)"..:-3$"2;3"(.#4+3"-6+(G"%(O+7%) %$ 6+$ #++# O-3$ <-#$(%6#O+3+.("( ="#+3 2+))+3 $") <-#$(%6#O+3+.("(.+(+ 8+6 $")2;3+(6+ 1#"<<+32+$#O+3+.("(.+3 " <%4"$$+) R >-. O;3 #+# O-3$ 73% 3+#1)$%$+(+G 53+ O+3+.("(.+3 ="#+3 %$ $- %= <-(#+4$+(+N ^"6$3+<<=+3<#<-(#+4$+$ -. +.(-38%)L <-(#+4$+$N +3 #%871((#;<-(-8"#< );((#-88+G"2%3O+3+.(+$+(4-#"$"=(+$$-(*$$+452+(2-)6#="#QNM836<3-(+3-. ^"6$3+<<=+3<#<-(#+4$+$ 2%3 2;*+#$ #%871((#;<-(-8"#< );((#-82+$ -. +( O )-44(5+)#++((=+.(-38%)<-(#+4$+$G9"3+7+)$#<-(#+4$+$2%32;*+3+$3%7"<%($(*$$+N 8+( 2;*+ "(=+#$+3"(.#<-#$(%6+3.:;3 %$ 43-#:+<$+$ +3 #%871((#;<-(-8"#< 1);((#-8$>(+$$-(*$$+EHJN[836<3-(+3AG9;)#-82+$#%(%)*#+3="#+3%$3%(.+3"(.+( %= <-(#+4$+( O1#$G K+$ +3 "<<+.31(()% %($% %$ 6+$ =") <-88+ (* "(7-38%#:-( #-8 =") 45="3<+ 3%(.+3"(.+( %= <-(#+4$+(+G " %(O+7%) %$ ^"6$3+<<=+3<#<-(#+4$+$=+6$%#N-.%$1$O*.."(."=+3<#+$$+##53%#<$#-881)".G 3; "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(.

13 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 "%(O+7%)+3%$6+$1$%3O+"6+#+$7-343-#:+<$7-36+(="6+3+1$O*.."(.+(GU3-#:+<$+$ %(O+7%)+# 6+)$ " $3+ 6+)+3G K%.+(# _SU,L#$3+<("(._ $")73+6##$"))+3 =+"#$%(6%36+( #-8 =%3.*)6". " IJJWG X;6=+(6". 1$="6+)# % ((+ #$3+<("(.+( 8+6 8"6$6+)+3<%(1$#+$$+#GK+((+6+)+(<%(6+7"(+3+##-8+$+.+$6+)43-#:+<$G,$3+<("(.+(+452=+3#"6+%=SU,L#$3+<("(.+(<%(6+)+#"2=+3$#"$$6+)43-#:+<$N8+( O;3 4)%()+..+# " $ $ -=+3-36(+6+ <-(#+4$=%).+$G K+$ %(O+7%)+# %$ 6+)43-#:+<$+(+452=+3#"6+%=SU,L#$3+<("(.+()*#+#1$#-8$-$%)+($3+43"#+3N6+36+$ )+..+# =+<$ 45 71(<#:-(#O+#<3"=+)#+3 73% #$"))+ =+.(-38%)<3%=G K+$$+ =") 54( )+3+ "($+3(%#:-(%)+ )+=+3%(6;3+3N -. -.#5 <1((+." <-#$(%6#+77+<$"=+ );#("(.+3 #-8#=% $3+6+6+O+2-=+(+-.85)+(+#-8+3#%$$7-3$")$%<+$G K+3#-8 O* #$*3$ +($3+43"#+N -. +( $3"((="# 1$O*.."(. =+).+# #-8 );#("(.N +3<+( <-(#+4$=%).1$3+6("(.+( +))+3 =53 <=%)"$+$##"<3"(. 2%3.:+((-87;3$ #%871((#;<-(-8"#<+ %(%)*#+3 %= %)$+3(%$"=+ 7"(%(#"+3"(.# #:+<$+$G #:+<$+$ O; "(<) ( #%871((#;<-(-8"#< %(%)*#+ %= 7"(%(#"+3"(.# )"(.+(8+))-8O31<+3L-.#<%$$+7"(%(#"+3"(.=136+3+#GT $"))+.. O;3 )5(+7"(%(#"+3"(. =136+3+# #"<3+ +( +77+<$"=.:+((-87;3"(. -. $"6)". 3+%)"#+3"(.%=43-#:+<$+$E."$$%$-.# #:+<$+$<-(<) %$43-#:+<$+$+3 #%871((#;<-(-8"#<);((#-8$G "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 11

14

15 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 ""#$%""' T 6+$$+ <%4"$)+$.:+((-8.5#.31(()%.+$ 7-3 <=%)"$+$##"<3"(.+( -. 6+$ O+#<3"=+# 2=-36%(-4463%.+$+31$7;3$G " =84/1>/>9%)1?-:>/>33:1):#0/# SO:+<$+$ 7-3 <=%)"$+$##"<3"(.+( +3."$$ " '= %88+%=$%)+ 73%,%87+36#+)#6+4%3$+8+($+$-.9"(%(#6+4%3$+8+($+$NHCG:%(1%3IJHIG IMG8%"IJHHN#%8$O3+=73%,$%$+(#=+.=+#+(P+."-(,;3$"))-<%)+2;3"(.#"(#$%(#+3 %= HQG 6+#+8O+3 IJHH =+6)%.$ $"))+..#(-$%$ 6%$+3$ HIG 6+#+8O+3 IJHH %(.5+(6++(63+6+<-#$(%6#-=+3#)%.G T 7;).+ %=3-4+$ +3 1$%3O+"6+$ " $ <3%= #-8 7;).+3 %= 7-33".+ 3%88+%=$%) ("(.+(8+6+<#$+3(<=%)"$+$##"<3"(.G?=%)"$+$##"<3"(.#%3O+"6+$+3 " 22$(5.:+)6+(6+%=$%)+ 41(<$ RGI 1$7;3$" $ <3%=+(+" 3%88+%=$%)+(%= HJG :1("IJJRG T'=3-4+$."#6+$7;).+(6+43+#"#+3"(.+3-.7;3"( %.+$Y )*# ;-+'8<0-=(/#.5(/'('(# 0$+"+-'(# 62(# /'+# 6('4%"/"-'# %(,+$32(%'+# 3=# $%('1+"+-'+# 3=# 79:# 4'0024# ;-+'# "# '$%8Q-/'(# 2-# <0-=(/# "# S2-,0,+/A# S"1$.'-'+# '(# (5+/%# M:G# 14# 0,+-># -=(# -F'++24# %"# '(# $,44'+# /'# %2# O2(/8TU('+# 2-# )("$%",+$,+/$('-"2+'+A# PC('-"2+'+'# '(# 4'/# -2/$%'(4"+,0'(# 62(# I,.+# 2-# "#$%'()(*+$,-./0#12. P'I2.#62(#12(%'('#('"$'%"/#2-#4'(#'66'1%".#%(,+$32(%#4'0024#O2(/#TU('+#2-# )("$%",+$,+/$('-"2+'+A# P'I2.#62(#=#('/5$'('#,0.2(0"-'#4%'#2-#5%62(1F("+-$50C11'(A# 3456),,$57*2. B# HGDG# $1,0# %(,+$32(%'%%'($3($'0'+# 4'0024# ;-+'# 2-# <0-=(/# I=+/%'('$# Q0%'(+,%".'#12+$'3%'(W# # G8,0%'(+,%".'%# X"0%,1$12+$'3%'%# OC#.'"#'%%'(#.'-+2(4,0'+'#?"/%('11.'(112+$'3%'%# L"('6'0%$12+$'3%'%# "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 13

16 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 3,("4*.6+"8,9".6#".:;<=4"/8-(2. ;,46'(/$'0$/'3,(%'4'+%'%# 24#,%# '+# 62('%,(# '+# (''00# "/'('# I,(# /'3,(%'4'+%'%# 5+/'($%('1'%#."1%"-I'%'+#,.#,%# I'+$C+'%# I,(# 24#,%# /'%# ('/'-F('$# 62(# 2-# /(6%'$# 2.'(2(/+'/'#$%,%0"-'#62(.'+%+"+-'(#$24#62('0"--'(#1+C%%'%#%"0#24(=/'%>#2-# I.2(/,+#'.'+%5'00'#2.'(0,33#$1'$#122(/"+'(%A# "# 6-10)2## K+$ =+($+# #$-3 =+<#$ " %3O+"6#4)%##+3 -. O+7-)<("(. 45 X-36L\V3+( -. "?3"#$"%(#%(6#3+."-(+(G BCD,;.(+ E F) ( ="<$". $3%(#4-3$53+ 8+))-8 6"##+ 3+."-(+(+N #%8$"6". #-8 6+( +3 +( ="<$". $3%(#4-3$53+ 8+))-8,;3L+#$)%(6+$ -. <-($"(+($+$G P-.%)%(6 -. +#$L'.6+3 #$ IJ 43-#+($ %= X-3.+# +<#4-3$ %= O+%3O+"6+$=%3+N-.2%3HI43-#+($%=O+7-)<("(.+( H G+.+(+3="<$".7-3$3%(#4-3$%= )%(6O31<#43-61<$+3 8+))-8,;3L+#$)%(6+$ -. `#$)%(6+$G 93%<$ %= 7+3#<=%3+3 $") `#$)%(6+$ -. );4+(6+ 1(6+3)+=+3%(#+3 $") "(61#$3"+( " B13-4% +3 %=2+(.". %= +$ +77+<$"=$-.7-31$#".O%3$$3%(#4-3$(+$$G,$3+<("(.+(+3-.#5+(="<$"..:+((-87%3$# #73%B13-4%-.,;3LX-3.+="%?3"#$"%(#%(6$")/%1.+#1(6-.Z+3.+(G K%.)". $3%7"<<+3+3 8%(.+ =-.($-. -. #+8"$3%")+3+ #$3+<("(.+( 8+))-8,;.(+ -. F).536G+.+(<%3%<$+3"#+3+##-8$3%(.N#="(.+$+NO3%$$N$1(.<:;3$-.1)*<<+#O+)%#$+$ 45+(<+)$+6+)+3G "($+373%8<-88+)".2+$+( (<+)$+ #$ O)+8%$"#< $#".O%3G K+$$+ ="#+# O)%($ %((+$.:+((-8 "((7;3"(. %= <-)-((+<:;3"(. =+6 #(;7%))N -. =+6 %$ 7)+3+ 21(63+ =-.($-. 2=+3 ="($ :+)4 %= =+.=+#+(+$# +($3+43+(; "<<+ 5 O)-<<+3+ O%<<+(+ 7-3 %((+( $3%7"<<G a3%7"<<#"<<+32+$##"$1%#:-(+(.:+(#4+")+# " 2;*+ 1)*<<+#$%)) 45 #$3+<("(.+(N 2=-3 8;$+1)*<<+(+ 8+))-8 IJJHLIJHJ 1$.:-36+ MR 43-#+($ %= 6;6#1)*<<+(+N 8-$ QJ 43-#+($45)%(6#O%#"#GRH4+3#-(+3+3O)"$$63+4$-.HJH2%36$#<%666+$"#"#$+53+(+G T#-)+3+3="#"#$+2%)=6+)%=4+3"-6+(+3DJ43-#+($%=6;6#1)*<<+(+8;$+1)*<<+3G a-. <-(< " 3+"#+$"6 8+6 O") #-(3+"#+3 8+))-8?3"#$"%(#%(6 -.,$%=%(.+3N 8+( :+3(O%(+#4-3+$ -. #$%#:-(+(+ )"..+3 )%(.$ 73% O+7-)<("(.#<-(#+($3%#:-(+(+ )%(.# <*#$+(G T(.+(.-6#$-. #$ #$3+<("(.+(,;.(+LF).536G BCD,;.(+LF).536<%(<%3%<$+3"#+3+#.:+((-87;).+(6+#V3$3+<<Y /;*%(6+)$1(.+<:;3+$;* /;*#$".("(.#.3%6-.O3%$$)+(6+ X1))7;3+#$-3+6+)+3%=="($+3+( 37 "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(.

17 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 `<$$3%7"<<8+(.6+"2+).+(+ ^%(.+$1((+)+345#$3+<("(.+(N6+)#8+62;*#$".("(.#.3%6G?%3$+$ ="#+3 6%.+(# BCD 8+))-8,;.(+ -. F).536 >HDJ <8AN -. P QI?3-##8-+(L B.+3#1(6 #-8 "((.53 Z*3+."-(+(+ " 2=+3 +( #5 O+$:+($ #$+38"(%)+37-32%=(-.7-3O%(+N-.6+$+37)*L:+3(O%(+7-3O"(6+)#+8+))-86"##+ O*-8356+(+G \+3(O%(+( 7;).+3 #+4%3%$ $3%#] " 7-32-)6 $") BCDN -. 6+$ O+.3+(#+6+<-(<133%(#+7)%$+37-31(6+3=+.#$3%7"<<+(8+))-8=+.-.O%(+G #<%) 7-3+$% +( 3++)).3+(#+7)%$+=136+3"(. 8+))-8 =+. -. :+3(O%(+45#$3+<("( <#"#$+3+(6+:+3(O%(+"(73%#$31<$13452+)++))+3 6+)+3%=#$3+<("(.+(G "<$".2+$+( %= 2+(#*(+$ $") %3+%)O31< -. :-36=+3( 85 O)" =136+3$ #4+#"+)$ " 3+6+.:;3+# ;7$+# -=+3-36(+6+ #$%$)".+ 7-3=+($("(.+3 # )"..+3 <(*$$+$$")-8356+$N-.2=-36%(+=+($1+))+-=+3)%44#;<+#<--36"(+3$G "$ "##$%'/>:1?-:>/>33:1):#0/# '3O+"6+$-87%$$+3"2+(2-)6$")3%88+%=$%)+8+))-89"(%(#6+4%3$+8+($+$-./-)$+ 0-(#1)$"(. ',b"#$% '(%)*#+ ', <=%)"$+$##"<3"(. %= <-(#+4$=%). 7;3 7-3#)%. $") "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 15

18 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF) #:+<$ )+..+# 73%8 7-3 P+.:+3"(.+( >?, HAG /+(#"<$+( 8+6?, H +3 %$ <=%)"$+$##"<3+3+( #<%) O"#$5-4463%.#."=+3+( #"<3+ %$ <-(#+4$=%).+$ 1(6+3."# 3++)) 4-)"$"#< #$*3"(.G?=%)"$+$##"<3+3# 71(<#:-( +3 O+.3+(#+$ $") 5 #$;$$ %.#."=+3# <-($3-))O+2-= ( 7%.)".+ <=%)"$+$ (6+3)"..+(6+ 6-<18+($+3"O+#)1$("(.#.31(()%.+$G?=%)"$+$##"<3"(.+( #<%) -87%$$+ +(?-(#+4$=%).1$3+6("(. #-8 #<%) =V3+ #$31<$13+3$8+67;).+(6+<%4"$)+3>:73GP%88+%=$%)+(73%IJJRAY Z+2-=#%(%)*#+,$3%$+."<%4"$$+) S=+3-36(+6+<3%=6-<18+($ ')$+3(%$"=%(%)*#+ 9;3"( #:+<$7%#+( T $"))+.. #<%) <=%)"$+$##"<3+3.:+((-87;3+ +( +.+( #%871((#;<-(-8"#< %(%)*#+ -. 1#"<<+32+$#%(%)*#+G 9-3+)"..+(6+ 3%44-3$.:+(( = =+((+=($+ 6-<18+($+(+ +3 $")#$3+<<+)".+ #-8 O+#)1$("(.#.31(()%.N #%8$ =53+ +.(+ 1#"<<+32+$#L -. #%871((#;<-(-8"#<+%(%)*#+3G "% B)8/:'/>./'1?-:>/>33:1):#0/# K+$ O)+ 2-)6$ -44#$%3$#8;$+ 7-3 <=%)"$+$##"<3"(.+( RG :1)" IJHHG?=%)"$+$##"<3"(.#%3O+"6+$#$%3$+$"8"6$+(%=%1.1#$GK+$O)+3%#<$<)%3$%$=+6)+..R _P+."-(%)+ -. =+6)+.. [Y _?-#$(%6#-=+3#)%. +$$+3 '(#)%.8+$-6+( (-38%)<-(#+4$+$N ^"6$3+<<=+3<#<-(#+4$+$ -. 9"3+7+)$#<-(#+4$+$_"<<+=%37+36".#$")$GU3-#:+<$+$#<=%)"$+$##"<3"(.%=.31(()%.+$7-3 =+6)+.. [c <-#$(%6#%(%(#)%.+(+.:+((-87;3$ 8+6 %(#)%.#8+$-6+(N ="#$+ #+(+3+ %$ +(<+)$+ %= <-#$(%6#4-#$+(+ "<<+ =%3 #188+3$ " $-$%)#188+(G " O)+ "(7-38+3$ -8 81)".+"7+")"O+3+.("(.+(+N-.%==+($+$6+$="6+3+%3O+"6+$8+6<=%)"$+$##"<3"(.+($") %)) 6-<18+($%#:-( 7-3+)5G T 8;$ #:+<$.3144+( IQGHHGIJHHN O)+ 6+$ 1$)+=+3$ 7-3+);4".6-<18+($%#:-(8+63+6".+3$+<-#$(%6#%(#)%.GK+$O)+6%"(7-38+3$-8%$ (*$$+L<-#$(%6#O+3+.("(.+(+ -.#5 #<1))+ 3+="6+3+#N -. %$ %3O+"6+$ #<1))+.:+((-87;3+# 8+6 (* =+3#:-( %= 43-.3%88+$ _B99B?a_G S446%$+3$+ <-#$(%6#O+3+.("( #1)$%$+(+73%3+="6+3$+#%871((#;<-(-8"#<+%(%)*#+3O)+ 8-$$%$$HDG6+#+8O+3GK+<-33".+3$+3+#1)$%$+(+O)+#%8$"6".#+(6$452;3"(.#-8+( 6+)%=<-(#+4$=%).1$3+6("(.+(G'=3-4+$7-3<=%)"$+$##"<3"(.+(%=<)%3$+":%(1%3IJHI %$ =+6)+..+$ $") 2;3"(.#(-$%$+$ 8+6 <-33".+3$+ O+3+.("(.+3 #<1))+ "((.5 " <=%)"$+$##"<3"(.+(G+6)+..RP+."-(%)+="3<("(.+3O)+8-$$%$$HWG7+O31%3G+6)+..+$ =136+3+# "<<+ #-8 %=.:;3+( (()%.+$ #-8 #<%) <=%)"$+$##"<3+# +$$+3 3%88+%=$%)+( 7-3 <=%)"$+$##"<3"(.G?=%)"$+$##"<3"(.+( " 2-=+6#%<.:+((-87;3$ 1$+( %$ +(6+)". =+3#:-( %= =+6)+..+$ 7-3+)5G T #)1$$%3O+"6+$ 2%3 =" #%88+()"<(+$ =53+ 3+#1)$%$+3 73% 6+( #%871((#;<-(-8"#<+ %(%)*#+( >"(<)16+3$ 3+."-(%) )"(.#+77+<$ <$"="$+$#.+="(#$+3A #1)$%$+(+ " =+6)+..#3%44-3$+(#-8O)+8-$$%$$HWG7+O31%3IJHIG 3= "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(.

19 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF) :+((-8.%(. %= 7-31$#+$("( "((.%(.#6%$% 73% <-#$(%6#6-<18+($%#:-(+( 8-$$%$$ HDG 6+#+8O+3 ="#$+ $") 6+)# #$-3+ 7+") " 8+(.6+%(."=+)# $#+$("(.+3G 9+")<%)<1)+3"(.+(+"%(#)%.#43-#+##+(OV %=%$43-#:+<$+$2%32%$$)"$+$"6$") <=%)"$+$##"<3"(.7;3-=+3)+=+3"(.%=6-<18+($+(+GK+<-33".+3$+O+3+.("(.+(+6%$+3$ HDG6+#+8O+3IJHHOV %=2%#$=+3<-.8%(.+)71))"($+3(<=%)"$+$##"<3"(.%= "((.%(.#6%$% $#+$("(.+3 73%.31((<-#$(%6+(+ $") "(()+.."(. " 43-.3%88+$ _'(#)%._G93%,$%$+(#=+.=+#+(##"6+N3+43+#+($+3$=+643-#:+<$)+6+3N+36+$.:-3$+$ #=V3$.31(6". 7-3%3O+"6+ " 7-3<%($ %= %(#)%.#43-#+##+(+G 53 <=%)"$+$##"<3"(. %= "((.%(.#6%$% $#+$("(.+3 O%#+3$ 45 7%.+<#4+3$+3 -. #:+<< %= 3+)+=%($ %(#+43-#:+<$N O+<3+7$+3 43-#:+<$+$#.31((<-#$(%6G 9+")+( " 6+ <-33".+3$+ O+3+.("(.+(+#-8O)+#+(6$1$452;3"(.#<*)6+#7+")"(()+.."(.%=.31(()%.#6%$%" 43-.3%88+$_'(#)%._GK+$$+"8-$#+$("(.$")6+(7;3#$+7+")+(#-8#<*)6$+#7+")O31<N +))+38%(.)+3=+66+(O31<$+'(#)%.L=+3#:-(+(GT-.8+6"(=+#$+3"(.#<-#$(%6+(+73% '(#)%. O31<+# #-8 "((.%(.#=+36"+3 " 6+( #%871((#;<-(-8"#<+ %(%)*#+( #-8 +3.:+((-87;3$ %88+$B99B?aN7-34)%($+$7+")+(#+."6+="6+3+%(%)*#+(+G "1$%3O+"6+$8+61$.%(.#41(<$"43-#:+<$+$#.31(()%.#6%$%>8+6#85<-33".+3"(.+3A +.(+ <-#$(%6#L -. 1#"<<+32+$#O+3+.("( "(=+#$+3"(.#<-#$(%6+(+G P+#1)$%$+(+ %==+<$")6+)#O+$*6+)".73%6+3+="6+3$+<-#$(%6+(+73%HDG6+#+8O+3IJHHGU%3%))+)$ 8+6 =53+ O+3+.("(.+3N 2% #:+<$+$# "($+3(+ <=%)"$+$##"<3"(. 71((+$ 6+ #%88+ 7+")+(+N -. O+6$ -8 <-33".+3$+ %(#)%.#O+3+.("(.+3G K"##+ 7-3+)5 73% '#4)%( "%< IQG :%(1%3IJHI-.O)+-=+3#+(6$-##HG7+O31%3E+$$+343-#:+<$+$2%66+.:+((-87;3$+( "($+3( <=%)"$+$##"<3"(. %= 3+#1)$%$+(+G U3-#:+<$+$ 2%3 -.#5 7-3+$%$$ 3+="6+3$+ O+3+.("(.+3 " B99B?a >#%871((#;<-(-8"#<+ %(%)*#+3AN #-8 O)+ -=+3#+(6$ -## HJG 7+O31%3 IJHIG U3-#:+<$+$# #"#$+ <-33".+3$+ <-#$(%6#O+3+.("(.+3 #%8#=%3+3 " %)) 2-=+6#%<8+6=53+1%=2+(.".+O+3+.("(.+3G '3O+"6+$ 8+6 <-#$(%6#$%))+(+ -. 1#"<<+32+$#%(%)*#+( 7-3 "(=+#$+3"(.#<-#$(%6+(+ 2%3$%$$$")6+)#8*+$"6-.3+##13#+3"<=%)"$+$##"<3"(.+(N-.-.#58+67;3$8+3%3O+" #:+<$+$G B( O+63+ "($+3( <=%)"$+$##"<3"(. 7;3 7+36".#$"))"(. -. <=%)"$+$##"<3"(.#43-#+##+(G K+$ O;3 #"<3+# %$ <-(#+4$=%).1$3+6("(.+( 8+6 %))+ (;6=+(6".+=+6) (()%.#6-<18+($%#:-(+37+36".#$")$7;3<=%)"$+$##"<3"(.+( ".%(.#+$$+#G T6+;=3".+6+)+(+%=<=%)"$+$##"<3"(.#%3O+"6+$2%3=")%.$=+<$45<=%)"$+$##"<3"(.%=.31(()%.+$7-3O+2-=#%(%)*#+(-.=136+3"(.+3%=<-(#+4$+(+#);#("( <$ #:+<$1$);#+(6+O+2-=+(+GT6+(#%871((#;<-(-8"#<+%(%)*#+(+36+$)%.$ =+<$ %8 6+ <-(#+4$1+))+ 7-3#<:+))+(+ 8+))-8 <-(#+4$+(+ 82$ (*$$+ -. <-#$(%6+3G "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 17

20

21 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 # "#$%'(')*"( #" E?-)-../-?>-/#3:/) P%88+%=$%)+( 73% IJJR 7-3 <=%)"$+$##"<3"(.#-4463% "(%(#6+4%3$+8+($+$ #"+3 7;).+(6+-8O+2-=#%(%)*#+(Y P'I2.$,+,0C$'+#$1,0#"++'I20/'#'+#1,(%0'--"+-#,.#"+%'('$$'+%'(Y,1%('(#2-#.5(/'("+-'(#,.# I.2(."/%# /'%# %"0%,1'%# $24# /'%# 3=%'+1%'# 3(2$F'1%'%# Z'.'(,+/('+# $1,0#.5(/'('# 24# /2154'+%'%# '(# %"0$%('11'0"-# 12430'%%# 2-# 12+%(200'('#/'%#4I3A#"+/('#12+$"$%'+$A#J'%#$1,0#-"$#'+#.5(/'("+-#,.#"#I."01'+# -(,/# '66'1%'+#,.# %"0%,1'%# '(# ('0'.,+%# "# 62(I20/# %"0# J'+# "11'#-F'+$%,+/#62(#.5(/'("+-A# #"" OL)9%)3>L/3/%0./>%':31/>:#X).:#0 "2%3=136+3$7-3+)"..+(6+O+2-=#%(%)*#+"2+(2-)6$")6+$$+G #"# =FF32../)/#'/?2)'/):#0 B( -44#188+3"(. %= =136+3"(. %= O+2-=#%(%)*#+( " <-(#+4$=%).1$3+6("(.+( 7-3,;.(+LF).536+3="#$"a%O+))IGHG Y-8/I*+ =FF32../)>?2)'/):#0-?8/$%?3-#-D3/# X-38%$"=+-.+$$+3#4;3#+)#O%#+3$+ #%871((#O+2-=+3$")73+6##$"))+(6+ 1$3+6+$ a")$%<+$#43-#:+<$1$);#+(6+o+2-=+3 3+)+=%($"7-32-)6$") #%871((#8+##".+O+2-= a")73+6##$"))+(6+<%3$)+.."(.%= "($+3+##+($+3-.%<$;3+3 Z+2-=#%(%)*#+($")#$3+<<+)". <-84)+$$-.2%3"(63+<-(#"#$+(# ^+3<(%6Y'($%)) #=%3+3$").3%6%=4-#"$"="$+$"=136+3"(.+(G "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 19

22 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 #"$ G%).->:?/%0/>>/)3FH)3/38-3/)>/8/$%? #"$" "(7)1+(# G K+$."# 6+3+$$+3 +( O+#<3"=+)#+ %= *$3+ 7*#"#<+ 3%88+O+$"(.+)#+3 #-87;).+3%=.+-.3%7"N$-4-.3%7"N.31((7-32-)6-.<)"8%GK+$."#="6+3++(O+#<3"=+)#+ %= 6%.+(# )-<%)"#+3"(. %= 3+<3+%#:-(# N O-)".N (V3"(.N 8= " 7-32-)6 $") $3%(#4-3$#*#$+8+(+"3+."-(+(G,"$1%#:-(#O+#<3"=+)#+( 2%3 +(.31(6". O+#<3"=+)#+ %= =+.#*#$+8+$# 71(<#:-( 7-3 (V3"(.#)"=N O+7-)<("( "-(N #%8$ 43-O) " 6%.+(# #*#$ O+$*6("(.7-33+"#+$"6N7-31$#".O%32+$N#"<<+32+$-.8"):;G P+"#+$"6+(;<+#"7;3#$+3+<<+%=%$=+.+(#$+6="#+3$3%(.N#="(.+$+-.O3%$$N O"<:;3"(.#81)".2+$+3G K+$$+ 7-3#$+3<+# %= 8*+ (1))7;3+ #-8."3 #4+#"+))+ 73+8<-88+)".2+$#43-O) )%= 7-31$#".O%32+$ 45 ="($+3#$"6G U+3" <-)-((+<:;3"(.-.#$+(.$+=+"+3<%(-44#$5N-.-44#$53"7;).+6-<18+($%#:-(+(-8 )%.$3+.%(.+34+3="($+3G^+68%(.)+(6+-8<:;3"(.#=+"+3O)"3=+.#*#$+8+$#53O%3$G Z-3$#+$$73%4+3"-6+="#+<%4%#"$+$#43-O)+8+3+$4%3#$+6+331(6$,;.(+-.^%(6%)+3 6+$ " 1$.%(.#41(<$+$ "<<+ $3%7"<<8+(.6+3 #-8 $")#"+3 <%4%#"$+$#43-O) #$3+<("(.+(G ^%(.)+(6+ 7-3O"<:;3"(.#81)".2+$+3 45 #$-3+ 6+)+3 %= #$3+<("(.+(N <-8O"(+3$8+6+(2;*%(6+)$1(.$3%(#4-3$-.7+3"+$3%7"<<N."3<;)".(+(6+#"$1%#:-(+3 #-8#<%4+37-3#"(<+)# $#".O%32+$GK+$$+<%(-44#$52+)+6;.(+$G '($%)) 63+4$+ -. 2%36$ #<% #$3+<("(.+( +3 2;*$G,4+#"+)$.:+)6+3 6+$$+ 8;$+1)*<<+3N#-81$.:;3MR43-#+($%=6;6#1)*<<+(+8-$QJ43-#+($45)%(6#O%#"#G K+$$+ O+.31((+# 8+6 %$ 6"##+ $3%(#4-3$7-38+(+ 2%3 8"(63+ O+$*6("( (%<$1+))+#$3+<("(.+(G T O+2-=#<%4"$)+$ $%# 6+$ 1$.%(.#41(<$ " 6+ -=+3-36(+6+ 85)+(+ " X%#:-(%) $3%(#4-3$4)%( -. 6+$ <-(<)16+3+# 8+6 %$ O <-88+)".2+$ #+3$+ %=#$%(6#<-#$(%6+3 #%88+( 8+6 (1))="#:-(+( H +3 7;3+(6+ 85) 7-3 #$3+<("(.+( BCD,;.(+LF).536Gd:+((-8+(+$$+3#4;3#+)#O%#+3$$")(V38"(.<-(<3+$"#+3+##$+6+32=-3 6+$+3O+2-=7-3;<$<%4%#"$+$NO )%3"$+$-.;<$#"<<+32+$G #"$"# OL)?2)'/):#0 -? 8/$%?3-#-D3/#3 #%).->:?/ %0 />>/)3FH)3/38-3/)>/ 8/$%? " 2%3 <-($3-))+3$ O+7-)<("(.#43-.(-#+(+ #-8 )"..+3 $").31(( 7-3 O+3+.("(.+(+ %= 7-3=+($+$73%8$"6".$3%7"<<-.$3%7"<<43-.(-#+(+#-8+3O+(*$$+$G?-(<133%(#+7)%$+( 8-$"(63+=+"8+))-8,$%=%(.+3-.S#)-<%(=V3+1(6+3=136+3$Ga3%(#4-3$8-6+))+(+ #-8 O31<+# $") 5 O+3+.(+ 73%8$"6 $3%7"<<N 2%3 2%$$ +( $+(6+(# $") 5 1(6+3= H,$-3$"(.+$=+6$-<"7-3O"(6+)#+8+6O+2%(6)"(.+(%=X%#:-(%)$3%(#4-3$4)%(7-3IJJIEIJHHe+( ="#:-(-8+$$3%(#4-3$#*#$+8#-8"<<+7;3+3$")$%4%=)"=+))+3=%3".#<%6+eEX1))="#:-(+(G X1))="#:-(+(+3*$$+3)".+3+=+<$)%.$O56+"X%#:-(%)$3%(#4-3$4)%(7-3IJJWEIJHR-.IJHJEIJHDN#%8$" 6+53)".+#$%$#O16#:+$$+3G 5; "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(.

23 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 =+<#$+(G ^-6+))+( O+63+$N 8+( 2% )+# (-+( #=%<2+$+3 #-8 $3+<<+3 " 3+$("(. %= %$ #%((#*()".2+$+( +3 #$; (6+3+#$"8+3"(. +(( 8-$#%$$G?-(#+4$=%).1$3+6("(.+( (+=(+3 "<<+ BCD,;.(+LF).536# O+$*6("(. 7-3 #$3+<("(.+(,$%=%(.+3E`#$)%(6+$>S#)-AG93%,$%=%( $"6%.81)".5=+).+8+))-8"(63+ =+" >PRJDN PDN PCWN BHCQ $") BH[A -. *$3+ =+" >BCD f BH[AG T(63+ =+" +3 " 6%. <-3$+3+N 8+( O+$*6+)". 653)".+3+G P+"#+$"6+( 8+))-8,$%=%( S#)- +3 )"<+=+) <-3$+3+45"(63+=+">#V3)"."#-88+32%)=53+$AN-.2%3-.#51(6+32%)=4%3$+(#52;* O-8%=."7$G a3%7"<<8-6+))+( #-8 +3 O31<$ 25(6$+3+3 "<<+ " #V3)"..3%6 #V3$3+<<+(+ 45 #$3+<("(.+(<(*$$+$$")$1(.$3%(#4-3$-.7+3"+$3%7"<<GB(<%3$)+.."(.%=(V3"(.#)"=+$# +$$+3#4;3#+) >+))+3 O+2-= 7-3A 7-31$#".O%32+$ -. <-3$+3+ 3+"#+$"6N ="))+ #$*3<+$ O+2-=#%(%)*#+(G K+$$+ %(#++# #-8 #V3)". 3+)+=%($ 45 6+( %<$1+))+ #$3+<("(. #"6+(.-6#$3%(#4-3$ #$ )+ IJ $") IR 43-#+($ %= =+.$3%7"<<+(N -. -.#5 +3 #$+3<$ 6+$$")43-O) #$+(.("(.%==+"N3+61#+3$73+8<-88+)".2+$N<-)-((+<:;3"(.N -8 6"## )6 =%3 <=%($"7"#+3$ -. #%88+()"<(+$ $ ;=3".+ 3"<#=+.(+$$+$G K+$$+7-35<1((+= =-3="6$%=="<8+6#$+(.("(.N3+61#+3$73+8<-88+)".2+$ -. -8<:;3"(. $")#"+3 %$ O+2-=+$ 7-3 1$O+63"( #"< <-88+)".2+$+( +3 #-87;).+%=8;$+1)*<<+3+32;*NMR43-#+($8-$QJ43-#+($45)%(6#O%#"#G " 2%3 O+3+.(+$ %(6+)+( 6;6#1)*<< "-6+( IJJW $") IJHJ % %$ 8;$+1)*<<+3 1$.:;3[D 43-#+($%= 6;6#1)*<<+(+ 45#$3+<("(.+(G T U3-4G H, >IJHHE IJHIA ="#+# 6+$ $")%$ QR 43-#+($%= 6;6#1)*<<+(+ 45 3"<#=+.(+$$+$ +3 8;$+1)*<<+3G 9".13+( ="#+3 8;$+1)*<<+(+# %(6+) %= 6;6#1)*<<+(+ 45 #$3+<("(.+( 73% IJJH $") ($"#" ("#" '"#" "#" %"#" $"#" "#" $(" $$" $)" $%" $*" $" $+" $'" $," $(" -./ "75802" 79"8.861/ " (:02)I*+ZH>/2D11/#/3-#'/-?'H'32D11/#/ IJHJG,$%$"#<+3$%))+(+7-3#85 $") %$ 6+$ <%( $3+<<+# #".("7"<%($+ <-(<)1#:-(+3-8 1$="<)"(.+(G K+3"8-$ <%( 6+$ #)5# 7%#$ %$ %(6+)+( 8;$+1)*<<+3 45 BCD,;.(+L F) O+$*6+)". #$;33+ +(( $ ;=3".+ 3"<#=+.(+$$+$G T 8-$#+$("(. $") 6+$ ;=3".+ 3"<#=+.(+$$+$ -O#+3=+3+# 6+$ 2+))+3 "<<+ (-+( (+6.%(. " %($%)) 63+4$+ -. 2%36$ #<%66+G U5 $3-## %= #85 $%)) " +( #$%$"#$"#< #%88+(2+(.N #$-3 1#"<<+32+$ " +( $3+(6O+#<3"=+)#+N +3 6+$ +( $+(6+(# $") %$ +( ;<+(6+ %(6+) %= 6;6#1)*<<+(+ +3 8;$+1)*<<+3G ^+6 6+( 2;*+ 4-)"$"#< <#-82+$+( #-8 2%3 =V3$ 45 "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 21

24 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 +( ( $6*4+(6+ %(%)*#+ %= 1$="<)"(.+( " $3%7"<<1)*<< $")2;3+(6+ 53#%<#%<#%(%)*#+3G ^+6 1$.%(.#41(<$ " -=+3-36(+6+ 4-)"$"#< =+6$%$$+ 85) 7-3 $3%(#4-3$#+<$-3+(N #"$1%#:-(#O+#<3"=+)#+( -. +$$+3#4;3#+)#%(%)*#+(N +3 O+2-=+$ = $")$%< 45 #$3+<("(.+( +$$+3 =53 =136+3"(. $")#$3+<<+)". 6-<18+($+3$G,%88+()"<(+$ $ ;=3".+ 3"<#=+.(+$$+$ +3 6+$ #V3)". O+2-= #+3+ %($%)) 8;$+1)*<< #+3$+ %=#$%(6#<-#$(%6+3.:+((-8 5 #"<3+ +( 3-O1#$ 73+8<-88+)".2+$ #-8 O+.31((+3 $")$%<G U5 $3-## %= 8%(.)+(6+ <=%($"7"#+3"(. -. $") 6+)# 8%(.+)71)) 6-<18+($%#:-(%=#$3+<("(.+(##53O%32+$8+6$%(<+457-3#"(<+)#+3-.1)*<<+3N+3 O+2-=+(+7-3O+63+#"<<+32+$-.73+8<-88+)".2+$$")#$3+<<+)".O+.31((+$G #"% "#>/)/33/#>/)J-1>H)/) #"%" 7OP T($+3+##+($ )$ "(( " 43"8V3"($+3+##+($+3 -. #+<1(6V3"($+3+##+($+3G T($+3+##+($+(+# O+2-= +3 O%#+3$ 45 #5<%)$+ =+3<#$ ;$ #%8%3O+"6#.3144% #:+<$+$G T($+3+##+($+(+# O+2-= +3#-3$+3$" O+2-=# ;$+#45<-(#+4$("=5N<3%=#-8.:+) $%):+3"(.%==%).$);#("(.-."($+3+##+3 #-8#;<+#"=%3+$%$$#5)%(.$81)"."6+(="6+3+6+$%):+3"(.+(G #"%"# OL)?2)'/):#0-?:#>/)/33/#>-#-D3/# T($+3+##+<%3$)+.."(.+( +3 +$$+3 =53 =136+3"(. $")#$3+<<+)".G K+$ +3.:-3$ +( 2+(#"<$#8+##".#-3$+3"(.%=O+2-=#-8858;$+#45<-(#+4$("=5N-.;=3".+"((#4")) 73%"($+3+##+($+3#-8<%(=136+3+#=+66+$%):+3"(.+(%=43-#:+<$+$G #" K)%34/1>2>H3/#'/8/$%?%0:#')/1%#3:3>/#3 #"" 7OP Z+2-=#%(%)*#+( 81((+3 1$ " 7;).+(6+ 43-#:+<$1$);#+(6+ O+2-= >2+($+$ 73% Z+2-=7-3<-3$+3+3+"#+$" <$"=$3%(#4-3$ Z+2-= #+3+%)=-3)".+8;$+L-.1$7-3<:;3"(.#1)*<<+3 #""# OL)?2)'/):#0-?F)%34/1>2>H3/#'/8/$%? Z+2-=+$ #+3+ %)=-3)".+ 8;$+L -. 1$7-3<:;3"(.#1)*<<+3 +3 <-(#"#$+($ 8+6 #"$1%#:-(#O+#<3"=+)#+(-.-=+3-36(+6+(%#:-(%)+85)7-3$3%(#4-3$#+<$-3+(G Z+2-=+$ <$"= $3%(#4-3$N 7-3#$5$$ #-8 #$; $#".O%32+$ -. 8"(63+ #53O%32+$ " $3%(#4-3$#*#$+8+$N +3 -.#5 <-(#"#$+($ 8+6 #"$1%#:-(#O+#<3"=+)#+( -. -=+3-36(+6+ (%#:-(%)+ 85) -8 O <-88+)".2+$ #+3$+ %=#$%(6#<-#$(%6+3G Z+2-=+$ 7-3 <-3$+3+ 3+"#+$"6 1$-=+3 6+$ #-8 7;).+3 %= O <-88+)".2+$ -. #$;33+ 3-O1#$2+$N +3 " )"$+(.3%6 O+.31((+$ " O+2-=#%(%)*#+(G T($+3+##+($<%3$)+.."(.+(O* #:+<$1$);#+(6+O+2-=+(+G 55 "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(.

25 ?=%)"$+$##"<3"(.>?,HA%=BCD,;.(+LF).536 #"',-./>?2)'/):#0-?8/$%?3-#-D3/# Z+2-=#%(%)*#+(."3 +( =+3#"<$)". O+#<3"=+)#+ %= 6%.+(# $3%7"<<#"$1%#:-( -. 6%.+(#O+2-=<(*$$+$$")$3%(#4-3$45#$3+<("(.+(,;.(+LF).536GK"##+O+2-=+(++3 $")#$3+<<+)". 6-<18+($+3$ -. O+.31((+3 %$ $")$%< 45 =+.+( =136+3+#G,"$1%#:-(#O+#<3"=+)#+(."3-.#5+(.-6-=+3#"<$-=+3#$+6+3#-8"6%.+3<3"$"#< %<$-3+3 O%< +(63"(.+3 " $3%(#4-3$+$$+3#4;3#+) 45 #$3+<("(.+(G T $"))+.. =") $3%(#4-3$+$$+3#4;3#+)+( 45 #$3+<("(.+( 45="3<+# %= O+7-)<("(.#L -. (V3"(.#1$="<)"(.+( (-36-=+3 " P-.%)%(6 8-$ /-36%)%(6N -. 1$="<)"(.+( " 22=,$%=%(.+3L-.?3"#$"%(#%(6#3+."-(+(GZ+2-=+$7-3<%4%#"$+$"=+.#*#$+8+$N-.+77+<$+( %= <%4%#"$+$#;<+(6+ $")$%<+3"#$-3.3%645="3<+$%=6+((+=+<#$+(G?%4%#"$+$+( <$"="$+$+( " $3%(#4-3$#*#$+8+$ <%( -.#5 2% )%(.#"<$".+ <-(#+<=+(# O+7-)<("(.#L -. (V3"(.#1$="<)"(.+( " 3+."-(+( #-8 ".:+( =") 2% O+$*6("(. 7-3 $3%(#4-3$+$$+3#4;3#+)+(G "6+3+ =") <-(<133%(#+7)%$+3 8-$ %(63+ $3%(#4-3$ $3%(#4-3$8"6)+3 2% O+$*6("(. 7-3 $3%(#4-3$+$$+3#4;3#+)+( 45 O+2-=#%(%)*#+ O+3;3+3 " )"$+(.3%6 6+((+ $*4+ 43-O)+8#$"))"(.+3G K+$$+.:;3 %$ 73+8$"6".+O+2-=<(*$$+$$")O+7-)<("(.#1$="<)"(.-.;<-(-8"#<1$="<)"(.E-.2=")<+( 73+8$"6". <%4%#"$+$ " $3%(#4-3$#*#$+8+$ 6+$ 7-3=+($+# 5 O)" O+2-= 7-3N 73%8#$53 # #"<<+3$+(((;6=+(6".G ^+6 <-88+($%3+(+."$$ 1(6+3 IGR +3 6+$ =53 =136+3"(. %$ O+2-=#%(%)*#+( #:+<$1$);#+(6+ O+2-=+(+ +3 O+.31((+$ -. <-(#"#$+($+ " 7-32-)6 $") -=+3-36(+6+ (%#:-(%)+85)N43-O)+8O+#<3"=+)#+(-.3+."-(%)+85)G "#$%'(%)*#+',-./-)$+0-(#1)$"(. 23

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

R2 - Vektorer i rommet

R2 - Vektorer i rommet R2 - Vektorer i rommet - 26.01.17 Del I - Uten hjelpemidler Løsningsskisser - versjon 31.01.17 Oppgave 1 Gitt vektorene u 1, 2, 3 og v 2, 1, 4. a) Regn ut u v b) Regn ut u v c) Regn ut w u t v d) Løs vektorligningen

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008 NNHERRED SAMKMMLV ]AN, 2008 Iherred samkommue Postboks 130 7601 LEVANGER States vegvese Behadlede ehet : Saksbehadlerfivalgsr Vår referase : Deres referase : Vår dato: Regio midt Kjellaug Fredrikke Fuglem

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.

!#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!. !!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) " ;)(6'3*.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.('7)*#-73A$ !"#$%"&'(&)*'+%,--.,/0#1%23'45653'7%-.&'".'1%-'8&9.'!-$).11%-':/;'

Detaljer

R2 eksamen våren ( )

R2 eksamen våren ( ) R Eksamen V01 R eksamen våren 01. (1.05.01) Løsningsskisser (Versjon 1.05.1) Del 1 - Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) f x sin x sin x b) Kjerneregel (u x): g x 6 cosx 6 cosx c) Produktregel: h x e x sinx

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4 IOD V 43 IOD V 44 ÅD 24 YD 25 OD 26 OD 27 D 28 ÅD 31 YD 1 OD 2 OD 3 D 4 orgonling 1 O O U U O O U U 2 O I O Y BID O O O Y BID O 3 U U 2: & H U Y BID U U 2: & H U Y BID 4 I U 2: & H YJI 2: Y I U 2: & H

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka R kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka 1.A a Punktet P har koordinatene P = (,, 5). Det gir PQ = [1,, 3 5] = [1,, 8] b PQ = [1,, 8] = 1 + ( ) + ( 8) = 69 8, 3 c OR = OQ + QR = [1,,

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

SKOLECUP 2014 - KAMPOPPSETT 3. KLASSE

SKOLECUP 2014 - KAMPOPPSETT 3. KLASSE KOCUP 2014 - KMPOPPTT 3. K Y e to lag som har hvite ruter under kampstart klokkeslettet, spiller mot hverandre MIK 3. K. 1 2 4 6 8 9 RUTT KMPTRT (12 minutter kamp) 16:45 17:00 17:30 18:00 18:30 18:45 eire

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4&#6($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i. kapittel 1.6 og 1.7

Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i. kapittel 1.6 og 1.7 Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i 155 kapittel 1.6 og 1.7 a) 12:00: u og v har samme retning: u v u v cos0 2 3 1 6 b) 09:30: Hver time er 30. Lilleviser (u) midt mellom 09 og 10! Altså

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22.

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22. c) Løs likningen 6 4 x 4 x 6 4 x 4 x Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.011 DEL 1 OPPGAVE 1 a1) Regn ut 10 8 3 3 10 8 3 3 10 8 1 10 3 a) 3 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 3 3 5

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

1 :,, { 5 " 1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2!

1 :,, { 5  1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2! 74.200.58 88... 2001 /....:, 2002. 208.:.. - (,,,,,, ).,,,,, -,. 74.200.58. (),.. (),.. (-... (),.. (),.. (), ),. (),.. (),.. (),. ( ),.. (),.... (),.. (),.. (). (ISSEP). -,.,,.,. http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l.

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l. SANNSYNLIGHETSREGNING Terminologi Kombinatorikk Stokastisk Utfallsrom / utfall (enkeltutfall) - Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 1MY - VG mai 2007

Løsningsforslag Eksamen 1MY - VG mai 2007 Løsningsforslag Eksamen 1MY - VG1341-4. mai 2007 eksamensoppgaver.org September 15, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 1MY er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri 1.7 Digitale hjelpemidler i geometri Geometri handler om egenskapene til punkter, linjer og figurer i planet og i rommet. I alle tider har blyant og papir samt passer og linjal vært de viktigst hjelpemidlene

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Fef les heldagspraver 201s. Fag: Pravedag: Forberedelse. Matematikk 2P-Y 23. april 2015 I ngen forberedelsesdel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Fef les heldagspraver 201s. Fag: Pravedag: Forberedelse. Matematikk 2P-Y 23. april 2015 I ngen forberedelsesdel Oslo kommune Utdanningsetaten Fef les heldagspraver 201s Fag: Pravedag: Forberedelse. Matematikk 2P-Y 23. april 2015 I ngen forberedelsesdel Informasjon om heldagspraven Prgvetid: Hjelpemidler p3 Oel t:

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

1.9 Oppgaver Løsningsforslag

1.9 Oppgaver Løsningsforslag til Oppgaver 19 19 Oppgaver 191 (Eksamen i grunnskolen 1993) a I et parallellogram ABCD er avstanden mellom de parallelle sidene AB og CD 5,0 cm Konstruer parallellogrammet når siden AB=9,0 cm og A = 45

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer

25115 Levekårsutvalget 39115 Formannskap 56/15 Kommunestyre Ressurser til skolene 201,612017

25115 Levekårsutvalget 39115 Formannskap 56/15 Kommunestyre Ressurser til skolene 201,612017 LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 3.08.205 20r560t-t I Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune. no Saknsnr Utvalg 255 Levekårsutvalget 395 Formannskap 56/5 Kommunestyre

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

c) 6 c) x

c) 6 c) x FASIT.0 7 7 7 7. [0, 7 7 C, 7 7 7 7, ] 7 C, 7. 7 7, 0 7 7 C, ] [ C, 7 7 7, 7. 7 7 7 7 e) 7 f) 7.0 8 80 C. C 78. C0 C 0.. 7 C.0. 8... _ 8 _. C _ 0 8 7 7 0 _..7.8.0. 0 C. + _ 8 C 0 C C 0 C.0 8. C8. 7 C.....7

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Il UNIVERSITETET I AGDER

Il UNIVERSITETET I AGDER Il UNIVERSITETET I AGDER FAKULTETFOR TEKNOLOGIOG REALFAG EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: MA913 Tall og algebra Dato: 7. desember 2011 Varighet: 09.00 15.00 Antall sider inkl. forside 7 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri

Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri Faglig kontakt under eksamen: Frode Rønning Tlf: 7355 0256 Eksamensdato: 21. mai 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

!""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%&

!#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680%&;8&7406.%;5680%& "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122301 ""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%& & -..#1?&@%#0154&@%4:>&;8&A511#&B2'75C/&&& D0.%5&E15/2.#&E@& "#$%&'()&(*+,&-..

Detaljer

4 5 6 7 8 9 AUDI MER 1000 059 109 022P AUDI BD AUDI V6 2.5 TDI CYL. 4-6 (EXH) - L MER 1001 059 109 022BC AUDI BC AUDI V6 2.5 TDI Cyl. 1-3 (EXH) - R MER 1002 059 109 021Q AUDI BP AUDI V6 2.5 TDI Cyl. 1-3

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Matriseoperasjoner. E.Malinnikova, NTNU, Institutt for matematiske fag. September 22, 2009

Matriseoperasjoner. E.Malinnikova, NTNU, Institutt for matematiske fag. September 22, 2009 Matriseoperasjoner E.Malinnikova, NTNU, Institutt for matematiske fag September 22, 2009 Addisjon av matriser Hvis A = [a ij ] og B = [b ij ] er matriser med samme størrelse, så er summen A + B matrisen

Detaljer

Multikit for Utopia inverter singel åtte innedeler RAS 2 12 HVNCE/HVNPE

Multikit for Utopia inverter singel åtte innedeler RAS 2 12 HVNCE/HVNPE for Utopia inverter singel åtte innedeler RAS 2 12 HVNCE/HVNPE Røropplegg Dimensjoner rør etter følgende regler Mellom utedel og multikit bruk samme rørdimensjon som for utedel Mellom multikit og innedel

Detaljer

Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering

Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering Kapittel 1 Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering Oppgave 1 To vektorer u og v er parallelle hvis vi kan skrive u = cv, der c er en skalar. 2a 1 6 b = c 1 4 b 3a a2+3c+b 16 14 c = 0. Dette gir

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering

Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering Kapittel 1 Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering Oppgave 1 To vektorer u og v er parallelle hvis vi kan skrive u = cv, der c er en skalar. 2a 1 6 b = c 1 4 b 3a a2+3c+b 16 14 c = 0. Dette gir

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer