Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1

2 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne ut av dette, samt søke å rette det opp. At Båtsfjord kommune tross dette fikk et overskudd i 2009 skyldes en tradisjonell nøktern og forsiktig budsjettering av kommunens inntekter, en uvanlig stor nedgang i lånerenten, samt god budsjettdisiplin hos de øvrige virksomhetene. Slutten av året ble også preget negativt av omlegging til nytt lønns- og regnskapssystem. Disse problemene har forplantet seg inn i 2010 slik at det avslutningen av kommunens regnskap for 2009 har blitt sterkt forsinket. Vi byttet ordfører i høsten 2009 da Frank bakke Jensen kom inn på Storinget. Gunn Marit Nilsen ble valgt til ny ordfører. Båtsfjord Øyvind Hauken rådmann 2

3 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Vedtatt budsjett/2009 Rev.budsjett/2009 Regnskap/2009 Avvik/2009 Ansvar * NOK * NOK * NOK * NOK Samlet resultat Prosjekter Politisk Fellesutgifter Sentraladministrasjon Frivillighetssentralen Nordskogen barnehage Klausjorda barnehage Spesielle tiltak barnehage Nordskogen skole Båtsfjord skole Kulturskolen Båtsfjord videregående skole Kultur og fritid Samordnet hjelpetjeneste Nav Helse og omsorg Tekniske tjenester Finanser Året 2009 brakte altså et mindreforbruk på 8,7 millioner. Tabellen ovenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. De aller fleste virksomhetene har mindreforbruk, de ansvarsområdene som har merforbruk er. 00 Prosjekter ,- 10 Politisk ,- 13 Frivillighetssentralen 5.000,- 40 Kultur og fritid ,- 60 Helse og omsorg ,- 80 Tekniske tjenester ,- Dette kommenteres nærmere under hver enkelt virksomhet. Årets premieavvik ble på kr. 7.3 mill. som er inntektsført på ansvarsområde 11 fellesutgifter. Her er det også utgiftsført kr. 1 mill i tidligere års permieavvik, så netto premeiavvik 2009 ble kr. 6,3 mill. Vi ser da at midreforbruk uten nettos premieavvik er ca. kr. 2,4 mill. Mindreforbuket bokføres (kostnadsføres) i driftsregnskapet på 90 finanser. Netto på 3

4 finanskapitlet ble derfor ca. kr mill. Mindreforbruket på 2,4 mill kommer dermed hovedsakelig fra økte inntekter og mindre kostnader på finanskapitlet. NØKKELTALL SKATTER OG RAMMEOVERFØRINGER/ RENTER OG AVDRAG For å se på hvordan utviklinga av renter og avdrag *) har vært i forhold til mottatte skatteinntekter og rammeoverføringer de fire siste åra, gis følgende grafiske framstilling: *) renter og avdrag = brt. utgift til renter og avdrag, ført i drifts- og investeringsregnskapet. (tall i hele tusen) Stort avdrag på lån i 2006 skyldes innfrielse av et ubrukt lån, 1. million, tatt opp i Husbanken til videre utlån i Dette lånet ble ikke brukt da vi har valgt å videre utlåne midler fra innfridde lån/innbetalte avdrag på tidligere utbetalte etableringslån. Stort avdrag på lån i 2008 skyldes av det ble vedtatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld vedr. selvkostområdet vann. GJELDSUTVIKLING Båtsfjord kommunes samlede lånegjeld pr var på kr ,05 (ekskl. pensjonsforpliktelser kr ,-). Dette er en økning fra på kr ,25. Det ble tatt opp nye lån med kr ,- i år Av dette står kr ,70 igjen som ubrukte lånemidler. Fordelt på innbyggertallet pr , innbyggere vil restgjelda utgjøre kr ,- pr. innbygger. Lånegjeld pr kr ,80 Nye låneopptak 2009 kr ,- Betalte avdrag kr ,75 Lånegjeld pr kr ,05 4

5 Lånegjeld pr. innbygger de sista 5 årene: Sum lånegjeld Lånegj. pr innb Innbyggertall ARBEIDSKAPITALEN Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer og fordringer på stat, andre kommuner og private, men fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likvide stilling. Sammen med langsiktig lånegjeld uttrykker arbeidskapitalen kommunens finansielle handlefrihet. Utviklingen i arbeidskapitalen er skapt av frigjorte midler med fradrag for det som er brukt til investeringer. Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak og avdrag på tidligere opptatte lån og viser kommunens gjeldsbelastning. Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr ( ) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr

6 Endring arbeidskapital i balansen kr Differanse (forklares nedenfor) kr 0 Utvikling av arbeidskapitalen over tid: Ser vi arbeidskapitalen pr de siste fem årene i forhold til brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, art 590) vil dette gi oss disse følgende prosenter: 2004: *100/ = 14,93% 2005: *100/ = 9,72% 2006: *100/ = 14,98% 2007: *100/ = 16,93% 2008: *100/ = 23,80% 2009: *100/ = 21,65% Liten prosentvis nedgang siste året, men vi har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene. LIKVIDITETSGRADEN Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan også måles i en prosent som vi kaller for likviditetsgraden. Likviditetsgraden forteller om kommunens evne til å betjene sine kortsiktige forpliktelser. Vi har 2 beregningsmodeller, likviditetsgrad 1 og 2. Likviditetsgrad 1 Bankinnskudd kr ,- Kortsiktige fordringer kr ,- Sum omløpsmidler kr ,- Kortsiktig gjeld kr ,- Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld / = 2,59 Likviditeten vurderes å være bra når likviditetsgrad 1 er større enn 2. Vi ser at for Båtsfjord kommunes del er vi over dette forholdstallet. Likviditetsgrad 2 Omløpsmidler kr ,- Ikke disp. midler: ubrukte lånemidler kr , og 2.55 bundne fond kr , Skatte- og påleggstrekk 6 termin kr ,- =Mest likvide omløpsmidler kr ,- Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld / = 1,42 Likviditeten vurderes å være bra når likviditetsgrad 2 er større enn 1. Vi ser at for Båtsfjord kommunes del er vi over forholdstallet. 6

7 Båtsfjord kommunes likviditet vurderes som god pga. at arbeidskapitalen har en positiv utvikling over tid og likviditetsgradene er bra ifht. forholdstallene og har også en positiv utvikling. FOND Kto Kto Kto Bundne driftsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i driftsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser. Ubundne kapitalfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen. Bundne kapitalfond Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser. Kto Disposisjonsfond: Beløp avsettes i driftsregnskapet, inntektsføres i drifts- og investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen. Konto Tekst Pr Pr Pr Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne invest.fond Disposisjonsfond Sum fond

8 TILTAK FOR Å SIKRE HØY ETISK STANDARD Det er ikke gjennomført særskilte tiltak innen dette området i Høsten 2010 blir det gjennomført opplæring innen området, både for ansatt og ledergruppe. Dette vil bli fulgt opp videre, bl.a. med revisjon av kommunens etiske retningslinjer. PLIKTTIL Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr for årene 2006, 2007, 2008 og 2009: Antall personer og stillinger: Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Personer Årsverk Gj.snitt stillings % 81,25 81,03 81,20 80,79 80,64 80,75 84, ,81 84,69 75,80 82,44 Pr. person Pr årsverk Gjennomsnitt regulativ månedslønn: Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kommentar: Differansen mellom månedslønn for kvinner og menn var i 2006 kr. 1550,- i menns favør, men denne er redusert til kr. 991,- i Gjennomsnitt stillingsstørrelse har en liten økning hos både menn og kvinner i Gjennomsnitt månedslønn for kvinner har økt med kr. 1298,- mens den for menn har økt med kr. 1640,-. I ledergruppen er det fortsatt overvekt av kvinner med 8 kvinner og 4 menn, hvorav mannlig rådmann. Det er fortsatt skjev kjønnsfordeling i helse og omsorg, barnehage og skole 1-4 klasse (nærmest utelukkende kvinner). I teknisk avdeling er det nærmest utelukkende menn. Av tabellen kan vi lese at kvinneandelen fortsatt er meget stor både i antall personer og årsverk. Administrasjonsstyret er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg. Det finnes ingen lokalt vedtatte målsettinger og planer på likestillingsområdet. Etnisitet, religion Det har ikke vært iverksatt tiltak for å hindre diskriminering eller fremme likestilling på dette området. Problemstillingen oppfattes nok for tiden ikke særlig relevant da det er generelt vanskelig å få faglig kvalifiserte søkere til nøkkelstillinger innen helse (leger, sykepleiere), barnehage (førskolelærere) og ingeniører. Det er følgelig i praksis ikke mulig å diskriminere på dette grunnlaget ved tilsettinger da vi ikke får søkere til disse stillingene. 8

9 Nedsatt funksjonsevne Båtsfjord kommune har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funsjonsevne. Dette gjør vi generelt ved å tilrettelegge for ansatte som får helseproblemer, og ved å ta inn personer på forskjellige tiltak med støtte fra NAV. Universell utforming Båtsfjord kommune har sammen med Berlevåg kommune deltatt som pilotkommune i et statlig prosjekt innen universell utforming. Dette prosjektet ble avsluttet i Båtsfjord kommune legger stor vekt på universell utforming i alle byggeprosjekter, senest ved den omfattende sentrumsfornyelsen som holder på, tilrettelegging av Båtsfjord skole, samt ombygging av 1. etasje rådhuset. 9

10 SYKEFRAVÆR Dette hører ikke inn under det som skal være med årsmeldinga i henhold til standard definert av God Kommunal Regnskapsskikk, men velger likevel å ta dette med da kommunen i 2009 har vært med i prosjektet Kvalitetskommuneprogrammet hvor ett av målene var å jobbe med å redusere sykefraværet i kommunen. I den forbindelse hadde kommunen satt seg to delmål: - Redusere langtidsfraværet i Nordskogen barnehage - Redusere korttidsfraværet blant de ansatte i PU-bolig Statistikk viser: Pu bolig Korttidsfravær Langtidsfravær Total fravær ,79 15,89 22, ,65 9,5 14,15 Som vi ser er korttidsfraværet i Pu boligen redusert fra 2008 til Det har i Prosjektgruppen har jobbet målbevisst og hatt fokus på holdninger hos ansatte når det gjelder å være borte fra jobb. Dette både hos ledelsen og øvrige ansatte. Man har i perioden ikke fått tid til så mange møter i prosjektgruppen som ønsket, da det jobbes turnus i avdelingen, men de ansatte har vært engasjert og jobbet svært selvstendig, noe som gir resultater. Nordskogen barnehage Korttidsfravær Langtidsfravær Total fravær ,66 17,55 21, ,28 12,39 16,67 Målet i Nordskogen barnehage var å redusere langtidsfraværet, og som vi ser av statistikken er vi på rett vei. Her har prosjektgruppen hatt jevnlige møter og vært svært aktiv. Mye av tiltakene i handlingsplanen er gjennomført og noe er av praktiske årsaker satt på vent, men forhåpentligvis vil disse bli gjennomført vår/sommer Det må sies at kommunen i oktober 2009 la om til nytt lønn og regnskapssystem og det kan være at tallene i statistikken ikke er 100 % riktig, men vi føler at vi er på rett vei, og vil gjerne at prosjektene skal videreføres selv om Kvalitetskommuneprogrammet er slutt nå i Statistikk over sykefravær i Båtsfjord kommune viser følgende for de siste årene: Korttidsfravær (under 16 2,40 2,70 3,00 3,17 2,95 2,93 dager) Langtidsfravær (over 16 7,39 6,61 7,61 8,93 9,08 7,31 dager) Totalt 9,79 9,32 10,61 12,11 12,03 10,24 Årene 2006 til 2008 hadde kommunen en jevn stigning i total sykefravær. I år 2009 har kommunen vært med i Kvalitetskommuneprogrammet og hatt fokus på sykefraværet. At vi nå i 2009 har nedgang i sykefraværet kan nok være et resultat av dette arbeidet. 10

11 NÆRMERE KOMMENTARER FRA VIRKSOMHETSLEDERNE 1.20 NORDSKOGEN BARNEHAGE ØKONOMI: Barnehagen har et mindreforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Art 10 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr ,- som skylles økt forbruk på poster for vikar. Barnehagen har hatt 3 barn på våren med krav på 100% enkeltvedtak og 2 fra høsten som fullt ut har vært dekket innenfor den budsjetterte rammen. Dette kompenseres med merinntekt på art 17 overføringsinntekter med kr , pga refusjon sykepenger. Art 18 gjelder mottatte skjønnsmidler med kr ,- og tilskudd til lønnstillegg til pedagogisk personale i Finnmark og Nord-Troms når mer enn 30% av stillingene er besatt av personer uten pedagogisk utdanning. LIKESTILLING: Barnehagen har første halvdel av året hatt 1 mann tilsatt i 100% midlertidig stilling i forbindelse med generell styrking på avdeling for barn med spesielle behov. Alle andre ansatte er kvinner. Antall stillingshjemler pr. aug-09 var ca 15 fordelt på 16 personer. 2 av stillingene er knytta til barn med spesielle behov og 1 midlertidig stilling i forbindelse med generell styrking på avdeling. Det er 3 avdelinger i drift i Dette gir totalt 4 stillinger med krav til høyere utdanning. I tillegg skulle det vært 2 stilling med pedagogisk utdanning for å ivareta barn med rettighet til spesialpedagogisk opplæring. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev - 3 stk og assistenter uten utdanning- 8 stk. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Fra august-09 er 4 av 5 pedagogstillinger besatt av førskolelærere. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær i 2009 var på 16,67 % fordelt på 4,28 % korttids- og 12,39 % langtidsfravær. Dette gir en nedgang i sykefravær på 4,5 % fra Rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt og det er satset mye på tilrettelegging. Nordskogen Barnehage Britt M. Hansen Nordskogen barnehage KLAUSJORDA BARNEHAGE ØKONOMI: Barnehagen sitter igjen med et mindrebruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket gjelder i hovedsak økte inntekter og innkjøpsstopp/mindre vikarforbruk. 11

12 De økte inntektene var i hovedsak økt statstilskudd fra staten på til sammen kr , dette fordi vi fikk inn flere barn enn beregnet. Flere barn førte også til økte lønnsutgifter. Vi fikk også inn et nytt barn med enkeltvedtak høsten Enkelt vedtaket utlyste en 100 % assistentstilling som ikke var medberegnet i budsjettet. LIKESTILLING: Barnehagen hadde pr des stillingshjemmel, derav var 1 stilling knyttet opp til barn med enkeltbehov. Det er 1 mann tilsatt i 100 % fast stilling i barnhagen, og vi har i tillegg hatt 1 mannlig langtidsvikariat. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Det er totalt 5 stillinger med krav til høyere utdanning, av disse er alle kvinner. På grunn av ansettelser i august har vi det siste halvåret kun hatt 0,2 stillingshjemler konstituert som pedagogisk leder. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev eller ansatte uten utdanning. SYKEFRAVÆR Sykefraværet for Klausjorda barnehage var i 2009 totalt på %, f 4, 57 på korttidsfraværet og 14,34 på langtidsfraværet. Vi har gjennom hele året hatt 2 til 3 på langtidssykemelding. Alle rutiner og prosedyrer for oppfølging er gjort, og vi har prøvd å legge til rette for bedre fysisk arbeidsmiljø. Resultater fra både medarbeidersamtaler og brukerundersøkelser viser at personalet mener barnehagen har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Når det gjelder fysisk arbeidsmiljø så har barnehagen gjort innkjøp av ulike ergonomiske hjelpemidler de siste årene. Vi har hev og senkbare stellebord på alle avdelingene, støyskyer, støyører, påkledningsbenker og ergonomiske stoler til alle ansatte. Etter mange år i yrkeslivet kan man se at noen sliter med helsemessig slitasje. Klausjorda barnehage Line Røtvold Virksomhetsleder 1.22 SPESIELLE TILTAK BARNEHAGER Viser et mindreforbruk på kr ,-. Barnehagene har gjennom året fått tildelt midler fra denne posten. Mesteparten er brukt til generell styrking på avdelinger i form av assistenter, men det er også brukt noe til innkjøp av pedagogisk materiell til barn med spesielle behov. Nordskogen Barnehage Britt M. Hansen Nordskogen barnehage 12

13 1.30 NORDSKOGEN SKOLE OPPSUMMERING REGNSKAP ØKONOMI Nordskogen skole kommer ut med et mindreforbruk på kr ,-. Hovedårsaken til dette er at det ble innført kjøpestopp i oktober for hele kommunen. De to siste månedene var meget utfordrende for samtlige på skolen på grunn av dette. LIKESTILLING TILSTAND OG TILTAK Tilstanden er uendret fra 2008 til 2009 når det gjelder antall mannlige tilsatte. Skoleåret 2009/ 2010 er det 13, 5 årsverk ved skolen/sfo. Årsverkene dekkes av til sammen 19 ansatte herav er 3 menn (en av de mannlige ansatte har bare 19,23 % stilling) og 16 kvinner. I tillegg har vi en mann som vaktmester. Samtlige behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Vi vil fremdeles ha fokus på den skjeve kjønnsfordelingen og kontinuerlig arbeide for å gjøre noe med denne situasjonen dersom det er mulig. Nordskogen skoles elevantall er synkende og prognosene viser at elevtallet dessverre vil synke ytterligere i årene som kommer. Høsten 2009 startet det 24 elever på 1.trinn. Totalt antall elever på Nordskogen skole i dag er 115. Årsaken til at vi har opprettholdt elevtallet i 2009 er at vi igjen får flere fremmedspråklige elever til Båtsfjord. SYKEFRAVÆR Korttidsfravær 2,3 %, langtidsfravær 1,6 %, totalt fravær 3,9 % Rektors vurdering er at Nordskogen skole er en aktiv skole med gode arbeidsforhold for både ansatte og elever. Skolen jobber systematisk etter gjeldende retningslinjer og planer(kunnskapsløftet). For å innfri målene i kunnskapsløftet må skolen tilføres nødvendige rammebetingelser. Skolens hovedfokus er på de grunnleggende ferdighetene i lese-, skrive og regneopplæringen. Prioritert arbeid fremover vil også være å bruke resultater fra forskjellige prøver og tester for å igangsette tiltak med tanke på å oppnå enda bedre resultater. Skolen gjennomførte i 2009 en omfattende omdømme undersøkelse med meget god deltagelse fra hjemmene. Resultatene kan skolen og Båtsfjord kommune som skoleeier være meget stolte over. I tillegg gjennomførte Finnmark kommunerevisjon IKS en revisjon om ressursbruk ved Nordskogen skole. Denne bekrefter at skolens ressursbruk er i henhold til forskriftene. Nordskogen skole, den 16. mars 2010 Geir Knutsen rektor 13

14 1.31 BÅTSFJORD SKOLE REGNSKAPSKOMMENTAR Virksomheten 1.31 Båtsfjord skole kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner i 2009 sammenlignet med revidert årsbudsjett. Lønnspostene i budsjettet ville ha vist overforbruk hvis ikke pensjonskostnadene hadde vært betydelig mindre enn budsjettert. Vi har også fått refundert en del mer i sykelønn enn det som er budsjettert. Energi utgiftene er ca kroner over det som er budsjettert. Salgsinntektene for svømmebassenget ligger betydelig under budsjettert beløp. Finnmark kommunerevisjon IKS har gjennomført en revisjon om ressursbruk ved Båtsfjord skole. Denne bekrefter at skolens ressursbruk er i henhold til forskriftene. SYKEFRAVÆR Korttidsfravær 2,73 %, langtidsfravær 4,78 %, totalt fravær 7,52 LIKESTILLING Av personer med administrative oppgaver er rektor kvinne og inspektøren mann skoleåret 2009/10. Rådgiver er mann, mens sosiallærer er kvinne. Av lærerne er det en klar overvekt av kvinner, mens 2 av 4 miljøarbeidere er menn. Vaktmesteren er mann, mens samtlige renholdere er kvinner. Avlønning skjer etter samme regelverk for begge kjønn, - både når det gjelder pedagogisk personale og miljøarbeidere. Båtsfjord skole Wanja Karstensen Konstituert rektor 1.50 SAMORDNET HJELPETJENESTE. Virksomheten har brukt kr ,- mindre enn budsjettert. Kommentar: Det at virksomheten har brukt mindre penger enn budsjettert har sammenheng med følgende: - kjøpestopp og stopp i kurs og reiser fra oktober mindre bruk enn forventet på kjøp av tjenester - større salgsinntekter enn forventet - mer inntekt på refusjoner enn forventet - mer i overføringer enn forventet LIKESTILLING Kjønnsfordeling: 14

15 Det var pr ansatte fordelt på 8,7 årsverk. Fra 1. juni 2009 hadde virksomheten 11 ansatte fordelt på 9,7 årsverk. Av de ansatte er det 10 kvinner og en mann. Lønn: Av de faste ansatte i Samordnet hjelpetjeneste har 8 høyere utdanning, en merkantil/sekretærutdanning og 2 ansatte i prosjektarbeid. De fleste stillingene er av en slik karakter at det kreves spesiell kompetanse. Dette gjenspeiles også i lønnsnivået som er helt normal. Tilsvarende gjelder også for personell i merkantil/sekretærfunksjon. Kjønnsfordeling ved rekruttering: Det er en gjennomgående tendens at det i hovedsak er kvinner som søker ledige stillinger i virksomheten. Mannlige søkere vil i framtiden bli oppfordret til å søke. Arbeidstid: Kvinner og menn har like arbeidstidsordninger. Beskrivelse av iverksatte tiltak: Ingen. Beskrivelse av planlagte tiltak: I framtidige utlysninger vil menn bli oppfordret til å søke. Dette vil kunne medføre at menn med lik kompetanse som kvinner vil bli foretrukket. Bente Iversen Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste 1.51 NAV BÅTSFJORD NAV Båtsfjord har i 2009 hatt sitt første hele driftsår i 2009 etter sammenslåing av trygdekontor, a-etat og sosialtjenesten. Regnskap 2009: Totalt i 2009 har Nav et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca 5 % - ca kr Avdelingen har hatt et overforbruk på lønn på ca kr ,- og på sosiale utlån på ca kr ,-. Dette overforbruket er tatt inn ved et mindreforbruk på sosialhjelp og høyere refusjoner enn budsjettert. LIKESTILLING Nav Båtsfjord har 4 kommunale stillinger. Alle de ansatte er kvinner. Ved de utlysninger som har vært den senere tid har kun kvinner søkt jobb i NAV. Arbeidstid og lønnsforhold vil være de samme for kvinner og menn. Båtsfjord Marianne Tiberg NAV Båtsfjord 15

16 1.60 HELSE OG OMSORG Regnskap for 2009 viser et overforbruk på ca kr for helse og omsorg. Overskridelsen skyldes hovedsakelig at budsjettet / lønnsbudsjettet var laget feil fra staren av. Vi har også hatt et høyt forbruk av overtid, forskjøvet arbeidstid og innleid fagpersonell fra Vikarbyrå ved pleieavdelingene. Det oppstod også en uforutsett hendelse angående en pasient på en avdeling som krevde en til en 24 timer i døgnet. Det ble i den forbindelse søkt på skjønnsmidler fra Fylkesmannen men fikk dessverre avslag. Vi har også hatt ekstrautgifter i forbindelse med Pandemien. Brukt ekstra personell til rapportering og vaksinering. Helse og omsorg leide også inn en ekstra lege i forbindelse med Pandemien for og kunne være forberedte i forhold til det som ble rapportert fra Fylkesmannen. Vi brukte også denne legen mye til å svare på telefoner fra innbyggerne i Båtsfjord kommune angående Pandemien. Helse og omsorgssjefen skulle også innsett tidligere hvor stor budsjettsprekken ville bli når det gjaldt Helse og omsorg og søkt på ekstrabevilgning fra Politikerne. Dette ble dessverre ikke gjort og derfor har reaksjonene på budsjettsprekken vert stor fra Politikerne og andre innstanser. Det ble i kommunestyre i august opplyst fra Helse og omsorgsjefen at overskridelsene ikke skulle bli så høye som forventet. I forbindelse med den informasjonen glemte undertegnede å regne med lønnspostene som er den største utgiftsposten vi har på budsjettet. Helse og omsorgssjefen ser at det var meget uheldig at Politikerne og Rådmannen ble feilinformert på dette tidspunktet. Undertegnede ser alvorlig på de overnevnte hendelsene og tar det til etterretning. Har lært mye av feilene som har blitt gjort så arbeidet med budsjettet for 2010 vil foregå på en riktig måte. Vi har også et realistisk budsjett for 2010 og forholde seg til. LIKESTILLING Pleie og omsorg er tradisjonelt et kvinnedominert yrke. Av ca 100 ansatte er kun 8 menn. Arbeidstid er lik for kvinner og menn i samme type stillinger. Når det gjelder lønn er kompetanse og ansiennitet avgjørende for lønnsplassering, kvinner og menn tilbys like lønnsbetingelser for lik kompetanse og ansiennitet. Avdelingen har aktivt prøvd å rekruttere menn. Dette lykkes i svært liten grad da menn ikke ønsker jobb innen pleie og omsorg. Båtsfjord Cesilie Janette Borge Helse og omsorgssjef 16

17 1.80 TEKNISK ETAT REGNSKAP: Virksomheten har et overforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Merforbruket skylles først og fremst flere store lekkasjer i vannettet som ble oppdaget ved lekkasjesøk som ble utført i løpet av høsten. Merforbruket ble også varslet i eget skriv før årsslutt. LIKESTILLING: Teknisk etat består av 1 ingeniører, 1 teknisk sjef/ingeniør, 1 sekretær, 1 bedriftselektriker, 1 formann, 9 fagarbeidere/håndtverkere og 14 stk renholder inkl renholdsleder. Ingeniørstillingene er stilt vakant, så det er kun teknisk sjef som er faglig leder. Det har vært søkt etter ingeniør, men ingen var kvalifisert. Det har vært innleid en ingeniør på tiltak gjennom NAV Kjønnsfordeling: Renholdsteamet har 9,5 stillingshjemmel og består kun av kvinner. Renholdsleder 1 stilling som er på 50% renholder og 50% administrativ stilling. Uteetat og vaktmestre består kun av menn. Sekretær er kvinne. Arbeidstid: Kvinner og menn har lik arbeidstidsordning. Beskrivelse av iverksatte tiltak: Ved utlysning av stillinger oppfordres kvinner å søke mannsdominerte stillinger og menn søke kvinnedominerte stillinger. Beskrivelse av planlagte tiltak: Ingen utover det som er beskrevet over. SYKEFRAVÆR: Korttidsfravær 1,7 %, langtidsfravær 13 %, totalt fravær 14,7% Rune Reisænen Virksomhetsleder teknisk etat 17

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året 2010 brakte et mindreforbruk på kr. 3,3 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. /2010 Rev./2010

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,5 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE BUDSJETT 2010 OMRÅDER UTEN VIRKSOMHETSLEDER Tid/ sted: 26.10.09 kl. 10.30 11.00 på rådmannens kontor Til stede: Øyvind

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER Tid/ sted: Tirsdag 13.01.09 på ordførers kontor Samtalen er hjemlet i vedlagte lederavtale mellom rådmannen og, pkt. 6, som lyder: Evaluering av resultatsoppnåelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Evenes kommune Årsmelding 2015

Evenes kommune Årsmelding 2015 Evenes kommune Årsmelding 2015 Forsidefoto: Ole Øystein Lindebø Årsmelding 2015 Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/258 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/258 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 15.10.2009 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer