MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005"

Transkript

1 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON OG KONSEKVENSANALYSE NETTO DRIFTSRESULTAT SKATT OG RAMMETILSKUDD Skatt Rammetilskudd LIKVIDITET Arbeidskapitalen Arbeidskapitalens driftsdel FONDSUTVIKLINGEN GJELDSUTVIKLING Generelt om renta Forholdet mellom driftsinntekter og netto renter/avdrag Gjeldsutvikling KONKLUSJON - ØKONOMISK HANDLEFRIHET BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERING BUDSJETTOVERSIKT - DRIFT INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSPLAN Investeringer år Investeringer år Investeringer år Investeringer år Side 2 av 12

3 1 INNLEDNING I henhold til kommunelovens 44 skal kommunene og fylkeskommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett - økonomiplanen. Økonomiplanforskriften (forskrift om kommunale og fylkeskommunale økonomiplaner ( )) forsvinner i forbindelse med nye økonomi- og regnskapsbestemmelser gjeldende fra Budsjett 2002 følger Forskrift om årsbudsjett fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr. 6. Formålet med økonomiplanen er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale avdelinger/etater kan påregne og planlegge innenfor i den planperiode økonomiplanen skal gjelde for. All planleggingsvirksomhet i kommunen skal sees i sammenheng med økonomiplanen. Måsøy kommunes økonomidokument består av tre deler: 1. økonomiplanen budsjett 2002 med ansvarsbeskrivelser 3. detaljbudsjett (legges ikke ved økonomidokumentet) Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2002-priser. 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK Måsøy kommune har hatt en kraftig befolkningsnedgang på 40% fra begynnelsen av tallet til i dag (Gjesvær inkl.). Fra begynnelsen av 1990-tallet har befolkningstallet blitt redusert med 20%. Måsøy kommune er 1600 videre den kommunen som har opplevd størst år og eldre reduksjon i folketallet år 1200 av alle år finnmarkskommunene i år perioden år 800 Folketallsreduksjonen år var i denne perioden på år 10,8%, mens den for 6-12 år 400 hele Finnmark var på 1-5 år 2,3% Befolkningsutviklingen er en viktig faktor i forbindelse med prognosearbeidet. Befolkningsutviklingen påvirker inntektssiden (skatt og rammetilskudd), samt utgiftssiden - hvilke tjenestetilbud kommunen skal prioritere i fremtiden. 0 år Side 3 av 12

4 Diagrammet over viser en prognose på befolkningsutviklingen i Måsøy (SSB 1999). Andelen yrkesaktive reduseres, samt andelen pensjonister øker. 2.1 Befolkningsprognose Befolkningsprognose på bakgrunn av SSB prognoser (middels nasjonal vekst). Befolkningsprognose Befolkningstall pr Befolkningstall 1 for Måsøy kommune fordelt på aldersgrupper Alder Endring 0-5 år år år år år Over 90 år Sum KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON OG KONSEKVENSANALYSE 3.1 Netto driftsresultat Netto drift i % av sum DI R 2000 B 2001 B 2002 B 2003 B 2004 B 2005 Netto driftsresultat driftsinntekter Netto drift i % av sum DI 8,3% 1,7% 0,0% 2,2% 2,0% 3,0% Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være på 2-4% for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gir kommunen større handlefrihet, og gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter). I 1999 var gjennomsnittet i finnmarkskommunene 2,3% Skatt og rammetilskudd Skatt KS anslår skatteinntektene til Måsøy kommune i år 2002 til i henhold til det framlagte Statsbudsjettet Skatteinntektene til kommunen er i hele planperioden satt til Svikt i skatteinntektene vil bli kompensert gjennom økt løpende inntektsutjevning. 1 Befolkningstall pr Kommunaløkonomisk statistikk Fylkesmannen i Finnmark Side 4 av 12

5 3.2.2 Rammetilskudd Elementene i rammetilskuddet baserer seg på prognoser fra KS ut fra NB2002. Rammetilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Utenfor overgangsordningen Regionaltilskudd Nord-Norge tilskudd Tapskompensasjon Ordinært skjønn Rammetilskudd eks. inntektsutjevning Løpende inntektsutjevning er en del av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner som skal bidra til å jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Ordningen (løpende inntektsutjevning) blir innført med virkning fra Likviditet Arbeidskapitalen En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Utviklingen av arbeidskapitalen har vært god. Dette kommer av en god del ubrukte lånemidler i Arbeidskapitalen Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapitalen Endring av arbeidskapitalen Arbeidskapitalens driftsdel Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel kan betraktes som kommunens grunnlikviditet. Dersom arbeidskapitalens driftsdel er positiv betyr det at kommunen ikke trenger benytte låste midler for å "drifte" kommunen. Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapitalen Bundne fond Ubrukte lånemidler Arbeidskapitalens driftsdel Ved utgangen av 2000 var arbeidskapitalens driftsdel målt i prosent av driftsinntektene på rundt 18%. For finnmarkskommunene lå dette forholdet på 2,7%, mens det for landet ekskl. Oslo lå på 0,6%. Side 5 av 12

6 Likviditeten til Måsøy kommune vurderes ut fra arbeidskapitalens driftsdel som god. 3.4 Fondsutviklingen Fondsutvikling R 2000 B 2001 B 2002 B 2003 B 2004 B 2005 Bruk av ubundne fond Avsetning til fond Ubundne fond pr Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond Bundne fond pr fond Forholdet mellom ubundne fond og driftsinntekter var ved regnskap 1999 på 13,6%. Kommunene i Finnmark hadde i snitt 3%. Landet ekskl. Oslo hadde i snitt 4%. 3.5 Gjeldsutvikling Generelt om renta Måsøy kommune hadde ved utgangen av 2000 en total lånegjeld på kr. Kommunen refinansierte det meste av sin lånemasse i februar Ca 22% av den totale lånemassen er med fastrenteavtale på 5,8% (Husbanken). Det er ikke vesentlige reserver i budsjettet, slik at økonomiplanen forutsetter et stabilt eller fallende rentenivå Forholdet mellom driftsinntekter og netto renter/avdrag Måsøy kommune har fortsatt for høy lånegjeld. Dette gjør at en stor del av de eksterne driftsinntektene går med til å betjene netto kapitalutgifter/renter og avdrag. Tabellene under viser dette forholdet. Årsregnskapet for 1999 viser at forholdet mellom netto kapitalutgifter og eksterne driftsinntekter var på 8,5%. Andelen bør ikke overstige 7%. Forholdet hentet fra regnskap de fire siste år: Netto renter/avdrag i prosent av driftsinntektene - regnskapstall Måsøy kommune 9,8% 9,5% 8,5% 8,6% Finnmark 7,1% 6,8% 6,8% 5,7% Landet ekskl. Oslo 3,9% 4,1% 3,8% 2,7% I økonomiplanperioden vil forholdet blir slik: Netto renter/avdrag i prosent av driftsinntektene - i økonomiplanperioden Måsøy kommune 8,9% 8,2% 8,4% 8,2% Side 6 av 12

7 3.5.3 Gjeldsutvikling Tabellen nedenfor viser at lånemassen ved utgangen av 2001 vil være på ca. 40,6 millioner kroner. Ved utgangen av år 2005 vil lånemassen være redusert til ca. 37,4 mill. kroner en total gjeldsreduksjon på 3,2 millioner kr. Det er ingen marginer på avdragsiden. Renter og avdrag R 2000 B 2001 B 2002 B 2003 B 2004 B 2005 Avdrag eksisterende lån Avdrag nye lån avdrag Renter eksisterende lån Renter nye lån renter Restgjeld pr KONKLUSJON - ØKONOMISK HANDLEFRIHET Måsøy kommune er en overføringsavhengig kommune, der rammetilskuddene utgjør en vesentlig del av de frie inntektene. Signaler om at skjønnsmiddelrammen på landsbasis vil bli redusert på sikt, kan følgelig gi utslag i lavere overføringer kommende år. Endringer i kommunens avgifts- og egenbetalingspolitikk bør vurderes for å forsikre oss om at inntektspotensialet er utnyttet best mulig og at subsidier blir satt inn der de gjør mest nytte for seg. Selvkostprinsippet er lagt til grunn for kommunale avgifter. Dekningsgraden på vann er på 79,3%, mens dekningsgraden på avløp er på 91,2%. I forbindelse av kommunestyrets behandling av økonomiplan ble følgende vedtatt: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan Kommunestyret forutsetter en nedskjæring i drifta, event. øking av inntekter, som muliggjør en avsetning hvert år stor kr ,-, hvorav kr ,- avsettes til formannskapets disposisjon og kr ,- til oppfølging av vedlikeholdsplanen. Dette er fulgt opp i økonomiplanperioden. Totale lønnsutgifter var ved budsjett 2001 på 45,8 millioner kroner. Totale lønnsutgifter var ved budsjett 2002 på 49,0 millioner kroner - en økning på 3,1 millioner kroner. I tillegg kommer ekstrapremie til KLP som følge av lønns/g-oppgjøret 2002 beregnet til ca. 1,3 millioner kr. Lønnsutgiftene i 2002 utgjør ca. 63% av totale driftsutgifter. Skatteanslaget er forsiktig i forhold til KS sin prognose av skatteinntektene. Skatteanslaget må sees opp mot inntektsutjevningen. Gjeldsbelastningen er for høy, det vil si at for mye av driftsinntektene går med til kapitalutgifter i driftsregnskapet (renter/avdrag på lån). Side 7 av 12

8 5 BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERING INVESTERINGSBUDSJETTET R 2000 B 2001 B 2002 B 2003 B 2004 B 2005 Salg av driftsmidler og fast eiendom 2650 Refusjoner Statlige overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter 65 Kjøp av varer/tjenester Sum utgifter Avdrag på lån 402 Utlån og aksjekjøp Avsatt til ubundne kapitalfond 909 Avsatt til likviditetsreserven 563 Sum finanstransaksjoner/ut Finansieringsbehov Dekket slik: Overført fra driftsregnskapet Bruk av lån Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av ubundne kapitalfond 445 Sum Side 8 av 12

9 6 BUDSJETTOVERSIKT - DRIFT DRIFTSBUDSJETTET R 2000 B 2001 B 2002 B 2003 B 2004 B 2005 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Refusjoner - ekskl mva komp Refusjoner - mva kompensasjon Rammetilskudd fra Staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester Kjøp av varer/tjenester Overføringer Avskrivinger Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstrans Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års overskudd Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til kapitalregnskapet Avsatt til disp. fond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Resultat (overskudd) Side 9 av 12

10 7 INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSPLAN Nedenfor følger en oversikt over de investeringer som er lagt inn i investeringsbudsjettet med tilhørende. 5.1 Investeringer år 2002 Ombygging helsesenteret Ombygging helsesenteret Tilskudd Torget Torget Tilskudd Nytt datasystem for legekontoret IT legekontoret Tilskudd Nye etableringslån Etableringslån Side 10 av 12

11 5.2 Investeringer år 2003 Nye etableringslån Etableringslån Nærmiljøsenteret 50% belastning Nærmiljøsenteret Tilskudd I henhold til vedtatt avløpsplan og foreløpig utkast til hovedplan for vann Vann/avløp Tilskudd Investeringer år 2004 Nye etableringslån Etableringslån Nærmiljøsenteret 50% belastning Nærmiljøsenteret Tilskudd I henhold til vedtatt avløpsplan og foreløpig utkast til hovedplan for vann Vann/avløp Tilskudd Side 11 av 12

12 5.4 Investeringer år 2005 Nye etableringslån Etableringslån I henhold til vedtatt avløpsplan og foreløpig utkast til hovedplan for vann Vann/avløp Tilskudd Side 12 av 12

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007-2010 2 Side FORORD 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK 6 2. UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger 7 2.2 Befolkningsprognoser 7 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Økonomiplan 2006 2009 og Budsjett 2006

Økonomiplan 2006 2009 og Budsjett 2006 Saksmappe: 05/679/164/06 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2006 2009 og Budsjett 2006 Foto: Øystein Eriksen Vedtatt av kommunestyret den 21.12.2005 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer