REGNSKAP - ÅRSBERETNING Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter"

Transkript

1 REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

2 REGNSKAP ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 2A... 6 Regnskapsskjema 2B... 7 Balanseregnskap... 8 Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler III NOTER Note 1 Endring arbeidskapital Note 2A Pensjon KLP Note 2B Pensjon SPK Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, Bedrifter og samarbeid jfr kommunelovens 11 og Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Note 6 Bruk og avsetning av fond Note 7 Kapitalkonto Note 8 Oversikt over nybygg og nyanlegg Note 9 Selvkostkalkyle Note 10 Innlånsoversikt Note 11 Kontrollgrense avdrag Note 12 Næringsfond Note 13 Kraftfond Note 14 Negativ likviditetsreserve i balansen Note 15 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Note 16 Ytelser til ledende personer og revisor IV ÅRSBERETNING Driftsregnskapet Finansieringsanalyse Nøkkeltall Investeringsregnskapet Balansen Lånegjeld Fond Kontantstrømanalyse Likviditetsanalyse/ gjeldsgrad... 55

3 REGNSKAP ÅRSBERETNING I KOMMUNEREGNSKAPET

4 II REGNSKAP ÅRSBERETNING ØKONOMISKE OVERSIKTER Regnskapsskjema 1A

5 Regnskapsskjema 1B REGNSKAP ÅRSBERETNING

6 Regnskapsskjema 2A REGNSKAP ÅRSBERETNING

7 Regnskapsskjema 2B REGNSKAP ÅRSBERETNING

8 Balanseregnskap REGNSKAP ÅRSBERETNING

9 REGNSKAP ÅRSBERETNING

10 Økonomisk oversikt drift REGNSKAP ÅRSBERETNING

11 REGNSKAP ÅRSBERETNING

12 Økonomisk oversikt investering REGNSKAP ÅRSBERETNING

13 REGNSKAP ÅRSBERETNING

14 Anskaffelse og anvendelse av midler REGNSKAP ÅRSBERETNING

15 REGNSKAP ÅRSBERETNING III NOTER Note 1 Endring arbeidskapital

16 Note 2A Pensjon KLP REGNSKAP ÅRSBERETNING

17 Note 2B Pensjon SPK REGNSKAP ÅRSBERETNING Note 3 Kommunens garantiansvar

18 Note 4 REGNSKAP ÅRSBERETNING Fordringer og gjeld til kommunale foretak, Bedrifter og samarbeid jfr kommunelovens 11 og 27

19 Note 5 REGNSKAP ÅRSBERETNING Aksjer og andeler i varig eie

20 REGNSKAP ÅRSBERETNING Note 6 Bruk og avsetning av fond

21 Note 7 Kapitalkonto REGNSKAP ÅRSBERETNING

22 Note 8 REGNSKAP ÅRSBERETNING Oversikt over nybygg og nyanlegg

23 REGNSKAP ÅRSBERETNING

24 REGNSKAP ÅRSBERETNING

25 REGNSKAP ÅRSBERETNING

26 REGNSKAP ÅRSBERETNING

27 REGNSKAP ÅRSBERETNING

28 REGNSKAP ÅRSBERETNING

29 REGNSKAP ÅRSBERETNING

30 REGNSKAP ÅRSBERETNING

31 REGNSKAP ÅRSBERETNING

32 Note 9 Selvkostkalkyle REGNSKAP ÅRSBERETNING

33 REGNSKAP ÅRSBERETNING

34 REGNSKAP ÅRSBERETNING Note 10 Innlånsoversikt

35 Note 11 Kontrollgrense avdrag REGNSKAP ÅRSBERETNING

36 Note 12 Næringsfond REGNSKAP ÅRSBERETNING Note 13 Kraftfond

37 REGNSKAP ÅRSBERETNING Note 14 Negativ likviditetsreserve i balansen Note 15 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket/udisponert i investeringsregnskapet

38 REGNSKAP ÅRSBERETNING Note 16 Ytelser til ledende personer og revisor

39 IV ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Driftsregnskapet

40 REGNSKAP ÅRSBERETNING

41 REGNSKAP ÅRSBERETNING

42 REGNSKAP ÅRSBERETNING

43 REGNSKAP ÅRSBERETNING

44 RAMMETILSKUDD REGNSKAP ÅRSBERETNING I vedtatt budsjett for 2006 er rammetilskuddet ført opp i henhold til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr 1 (Grønn bok) Vedtatt ramme inklusiv inntektsutjevning / selskapsskatt var på ,-. Budsjett vedtatt 2006 Grønn bok Revidert juni 06 Fast del Ordinært skjønn (herav gradvis bortfall av dif. Arbgavg Sum rammetilskudd eks inntektsutjevning Revidert budsjett Regnskap 2006 Inntektsutjevning Selskapsskatt Vedtatt ramme I 2006 fikk Hemne kommune tildelt gjennom fylkesmann ressurser gjennom søknadsskjønn og kriseskjønn. Det ble totalt budsjettregulert kr ,-. Beløpet inneholder kr ,- til prosjektet ortofoto/gårdskart og kr ,- ressurskrevende brukere. I tillegg ble kommunen tildelt kr ,- til NAV. Videre fikk kommunene en ekstra bevilgning knyttet til ny arbeidstidavtale for undervisningspersonell. I tillegg ble fastdel korrigert i rev.utgave i juni for endring av folketall pr SKATTEANSLAG Skatteanslaget ble av kommunestyret satt til kr ,-. Anslaget var beregnet ut fra en vekst på rundt 5,5% ut fra et korrigert anslag for År Regnskap %-vis Oppr. Budsjett % % Faktisk inngang viser en vekst på 7,7% sett i forhold til Vekst for landet som sådan endte på 11,8%. Dette medførte at vi fikk inntekstutjevning på 4 millioner mer enn forutsatt i budsjettet. For mer informasjon om kommunens skatteområde vises til egen skatterapport i årsrapporten.

45 REGNSKAP ÅRSBERETNING

46 REGNSKAP ÅRSBERETNING Vurdering av lønnsutvikling i forhold til det som ble planlagt Hemne kommune bruker reelt lønnsgrunnlag i mai / juni for generering av lønnsbudsjett året etter. Vi bruker m.a.o. ikke en framskriving av vedtatt budsjett. Det foretas hvert år en gjennomgang av alle stillingshjemler og stillingsprosenter. Det beregnes et prosentvis påslag ut fra forventet lønnsvekst i kommunesektoren som legges til grunn i statens rammetilskudd til kommunene. Alle øvrige lønnsposter genereres ut fra fast lønn. Nåværende system er kjørt fra og med 2002 og vi har i alle år siden hatt en treffsikkerhet på over 99 % i forholdet mellom budsjett og regnskap på fast lønn. I 2006 ser bildet slik ut: Fastlønn budsjett (revidert): Fastlønn regnskap : Dette gir et forbruk på 97,45 % i forhold til budsjett. Når vi ser lønnsbudsjettet under ett inkludert anslagsposter som overtid, vikarer samt pensjon og arbeidsgiveravgift, fratrukket lønnsrelaterte inntektsposter som sysselsettingstilskudd, lønnstilskudd og sykepenger, ser bildet slik ut: Budsjett (revidert): Regnskap : Dette gir et forbruk på 97,20 % - ca. 1 % mer enn for Avviket skyldes hovedsakelig følgende faktorer: Det er ikke mulig å beregne fastlønnsbudsjettet med 100 % nøyaktighet. Små prosentvise avvik kan isolert sett bety store beløp. Vi må derfor alltid ha en sikkerhetsmargin. Merinntekt på sykepenger da det i en del tilfeller ikke leies vikar ved langtidsfravær og at vikarer generelt har lavere lønn. Lavere lønn skyldes lavere ansiennitet, eller at det av mangel på utdannet personell leies inn vikarer med lavere kompetanse. Likestilling Kommunen hadde i 2006 registrert 371 fast ansatte arbeidstakere, tilsvarende 272 årsverk. 27 % av disse er menn og 73% er kvinner. Kommunen er med andre ord en typisk kvinnearbeidsplass. Særlig innen pleie- og omsorgssektoren er kvinneandelen stor, mens situasjonen er motsatt i teknisk sektor. I sentraladministrasjonens toppledelse er det en kvinne og tre menn, mens det blant de 14 enhetslederne er 9 kvinner og 5 menn. Det er en kjensgjerning at kvinneyrkene ledes av kvinner, mens tekn. tjenester, kultur, landbruk og miljø samt skolene ledes av menn. I gjennomsnitt lå mennene kr over kvinnene i årslønn i Det er første året vi har sikre, databaserte tall på dette, så vi kan ikke si noe sikkert om utviklingen over tid før neste år. Det har vært ført lokale lønnsforhandlinger med organisasjonene også i 2006, og likestillingskriteriet er ett av flere kriterier som drøftes forut for forhandlingene. Målsettingen er å bruke lokal pott til å utjevne eventuelle kjønnsrelaterte ulikheter. Det er vår oppfatning at det er enighet om målsettingen, men at det er desto vanskeligere å peke på skjevheter som er skapt lokalt. Her sliter Hemne med de samme problemstillinger som resten av landet, nemlig at de tradisjonelle kvinneyrkene med store, homogene grupper kan fremtre som dårligere lønnet enn andre yrker. Lokalt er det først og fremst på mellomleder- og konsulentnivå vi har muligheter til å bruke lønn som virkemiddel til å fremme likestilling, noe ledelsen ønsker å ha et bevisst forhold til. Vi har ikke praksis for å oppfordre ett bestemt kjønn til å søke når vi annonser ledige stillinger, men det opplyses at arbeidsgiver er opptatt av at den enkelte arbeidsplass skal gjenspeile befolkningssammensetningen for øvrig. Det har ikke vært aktuelt å bruke likestillingsaspektet som utslagsgivende kriterium ved noen tilsettinger i løpet av perioden.

47 REGNSKAP ÅRSBERETNING

48 Finansieringsanalyse REGNSKAP ÅRSBERETNING

49 Nøkkeltall REGNSKAP ÅRSBERETNING

50 Investeringsregnskapet REGNSKAP ÅRSBERETNING

51 Balansen REGNSKAP ÅRSBERETNING

52 Lånegjeld REGNSKAP ÅRSBERETNING

53 Fond REGNSKAP ÅRSBERETNING

54 Kontantstrømanalyse REGNSKAP ÅRSBERETNING

55 Likviditetsanalyse/ gjeldsgrad REGNSKAP ÅRSBERETNING

56 REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2007

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2007 NYE SODIN UNGDOMSSKOLE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 I ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 2A... 6 Regnskapsskjema 2B... 7 Balanseregnskap...

Detaljer

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 For regnskapetåret 2012 utarbeides følgende dokumenter: Regnskap/årsberetning for 2012. er utarbeidet etter føringer i kommuneloven 48 samt bestemmelser i regnskapsforskriften

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 13/7 Møtedato/tid: 22.4.213, kl. 13: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik Snekvik

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6.

Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6. Verran kommune Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6. 1. Innledning: Denne årsberetningen er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapet og bør også sees i sammenheng

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 21.12.2004 i k.sak 162/04 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer